Eksamensinformation HHX 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensinformation HHX 2012"

Transkript

1 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1

2 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før eksamens begyndelse... 5 MØDETID... 5 SYGDOM... 5 AT KOMME FOR SENT... 5 SNYDERI... 5 TASKER O. LIGN... 6 HJÆLPEMIDLER... 6 HEADSET... 6 DVD/ CD- ROM DREV... 6 MOBILTELEFON... 6 PRØVENS START... 6 Under eksamen... 7 KOMMUNIKATION... 7 PAUSER... 7 Afslutning af eksamen... 7 AFLEVERING... 7 Eksamen uden anvendelse af IT... 8 SKRIVES I HÅNDEN SKAL FØLGENDE IAGTTAGES... 8 Anvendelse af IT ved skriftlig eksamen... 8 BRUG AF SKOLENS UDSTYR VED SKRIFTLIG EKSAMEN... 9 BRUG AF EGEN BÆRBAR PC VED SKRIFTLIG EKSAMEN... 9 INDEN EKSAMENSDAGEN... 9 PRAKTISKE OPLYSNINGER FOR ANVENDELSE AF IT VED SKRIFTLIG EKSAMEN - HVOR ALLE HJÆLPEMIDLER ER TILLADT Mundtlig eksamen REGLER FOR MUNDTLIG EKSAMEN Øvrige regler OVERTRÆDELSE AF EKSAMENSREGLEMENTET OFFENTLIGGØRELSE AF SKRIFTLIGE KARAKTERER BESTÅELSESKRITERIER VÆGTNING AF KARAKTERERNE FORHØJELSE AF GENNEMSNIT, HVIS MERE END 4 A-NIVEAUER KLAGE OVER EKSAMENSKARAKTERER REGELGRUNDLAG FOR EKSAMENS- OG PRØVEREGLEMENTET Skærmbilleder I word dokument BILAG Print af VØ opgaver BILAG Oversigt over prøveformer og ENGELSK A MATEMATIK Velkommen til Prøve på Tradium Mariagerfjord MATEMATIK A+B, ENGELSK A,

3 Eksamens og prøvereglement 2012 For HHX 3. år gælder det at man samlet skal have 10 eksamener i løbet af uddannelsen, samt udarbejde et studieretningsprojekt (på hhx 3. år). Prøven efter grundforløbet er ikke medregnet heri. For HHX 1. og 2. år gælder det, at man samlet skal have 8 eksamener i løbet af uddannelsen, samt udarbejde et studieretningsprojekt (på hhx 3. år). Prøven efter grundforløbet er ikke medregnet heri. Desuden aflægger hver elev mindst en af prøverne i studieområdet del 2 (Erhvervscase og Det Internationale område). De resterende prøver, der skal aflægges, udtrækkes af Undervisningsministeriet. På 2. år afsluttes Erhvervscase, som er en del af undervisningen i studieområdets del 2, med en mundtlig prøve, og prøvekarakteren påføres eksamensbeviset. På 3. år afsluttes et undervisningsforløb med fokus på det internationale område, som er en del af undervisningen i studieområdets del 2, med en mundtlig flerfaglig prøve, jf. bilag herom i hhxbekendtgørelsen, og prøvekarakteren påføres eksamensbeviset. Du kan se dine mulige eksamensfag og en kort beskrivelse af de regler, der gælder, under afsnittet prøveformer og. Du kan desuden se eksamensformen og eksaminationstiden. På sidste skoledag får du udleveret en kuvert, med dine afsluttende standpunktskarakterer, samt din individuelle eksamensplan, hvor de nøjagtige tider for eksamen fremgår. Indstilling til eksamen Du skal have overholdt skolens studie- og ordensregler (jf. bek.nr af 4/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 7), og havde deltaget aktivt i undervisningen (Jf. bek.nr af 25/8/2010 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser 7). Generelle regler for eksamen Du bedes inden eksamen læse nedenstående regler grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen. Da det dels kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, og da der er tale om officielle regler, er sprogbrugen her lidt mere formel. Særlige prøvevilkår Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller med andre specifikke vanskeligheder. Hvis du mener, at dette gælder for dig, skal du rette henvendelse til din studievejleder. 3

4 Eksamens-/ prøveplan elev 4

5 Før eksamens begyndelse Mødetid Du skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamens begyndelse. Sygdom Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en eksamen/prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en lægeerklæring, som du selv skal betale. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre eksamen, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen. Hvis du bliver syg under eksamen, skal du henvende dig til tilsynsførende, som så kontakter den eksamensansvarlige. At komme for sent Eksamenslokalet aflåses 15 min. før eksamenens begyndelse. Kommer du for sent, skal du henvende dig i skolens administration. Herefter afgør ledelsen på stedet, om du kan deltage i eksamen. Du har som udgangspunkt ikke krav på at deltage i eksamen, hvis du er kommet for sent jf. 17 i eksamensbekendtgørelsen. Snyderi Jf. eksamensbekendtgørelsens 20, stk. 5, skal en eksaminand ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Du skal derfor ved alle skriftlige eksamener på skolen underskrive følgende: Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af, der ikke har været tilladt under prøven. En eksaminand, der gribes i utvivlsomt og uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Når det konstateres, at en besvarelse ved en prøve ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-angivne kilder, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. En eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. En bortvist eller udelukket eksaminand kan tidligst aflægge ny prøve ved førstkommende ordinære eksamenstermin. 5

6 Tasker o. lign Tasker og poser skal anbringes efter eksamenstilsynenes henvisning. Du skal sørge for at få lommeregnere, ordbøger, blyanter, og lignende op af tasken før eksamens start. Hjælpemidler Anvendelse af under en prøve er tilladt. De enkelte fag kan sætte begrænsninger. Se oversigt over. Du skal selv medbringe tilladte, skrivematerialer og eventuelt lommeregner. Husk det er ikke tilladt at låne ved hinanden under eksamen. Skriftlige omfatter også elektroniske udgaver af skriftligt materiale. Eksamenstilsyn har ret til at kontrollere medbragte, tasker o.l. Headset Du skal selv medbringe headset til alle dine eksamener. DVD/ CD- rom drev Er der ikke DVD-/ CD- rom drev i din bærbar pc skal du selv sørge for at medbringe det til eksamen. Mobiltelefon Mobiltelefoner må ikke medbringes i eksamenslokalet, heller ikke selv om de er slukkede, og skal således afleveres til tilsynet inden eksamen starter. Skolen erstatter ikke skader, der opstår på ting, der er afleveret til tilsyn under eksamen. Prøvens start Prøven er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende. 6

7 Under eksamen Kommunikation Du må ikke på nogen måde kommunikere med andre efter eksamens start. Forsøger du at sætte dig i forbindelse med en anden eksaminand eller anvende ikke-tilladte, vil du blive bortvist fra eksamen, og præstationen ved eksamen kan herefter ikke bedømmes. Det er dog tilladt at henvende sig til eksamenstilsyn ved håndsoprækning. Ifølge 14, stk. 1, må eksaminanderne ikke kommunikere utilsigtet. Brugen af internet, mobilnet, mobiltelefoni og lignende er således forbudt under selve prøven og under forberedelsen i de tilfælde, hvor det i læreplanen er fastsat, at forberedelsen foregår under kontrollerede forhold/opsyn medmindre det eksplicit er tilladt at bruge internettet mv. Hvis det konstateres, at der har været kommunikeret via ovennævnte er det sagen uvedkommende, hvem det er, der er kommunikeret med og om hvad. Pauser Du må normalt ikke forlade eksamenslokalet, før besvarelsen er afleveret. Skulle dette alligevel være nødvendigt, må du kun forlade lokalet sammen med et eksamenstilsyn. Afslutning af eksamen Aflevering Når eksamenstiden er slut, må ingen rejse sig eller sætte sig i forbindelse med en anden eksaminand, før eksamenstilsynet har indsamlet alle opgavebesvarelser og givet tilladelse til, at de studerende må gå. Det er tilladt at aflevere besvarelsen før eksamenstidens udløb. Sker dette, skal opgave, opgavebesvarelse og kladde afleveres til eksamenstilsynet. Af hensyn til andre eksaminander er det ikke tilladt at forlade lokalet de sidste 15 minutter af eksamenstiden. Dette omfatter også toiletbesøg. Forlades eksamen før eksamenstidens udløb, er det ikke tilladt at opholde sig umiddelbart uden for eksamenslokalerne. Du skal blive siddende på din plads, indtil eksamenstilsyn har afhentet besvarelsen og givet tilladelse til at du må forlade eksamenslokalet. Du er selv og alene ansvarlig for, at alt, hvad der ønskes til bedømmelse, afleveres til eksamenstilsyn. Navn, cpr. nr., klassebetegnelse, sidetal, pladsnr. og dato skal påføres alt materiale (både renskrift og kladde), der ønskes bedømt. Ønskes kladde til bedømmelse, skal dette påføres alle omslag med: Kladde vedlagt til bedømmelse. 7

8 Eksamen uden anvendelse af IT Skrives i hånden skal følgende iagttages Før eksamens begyndelse skal samtlige de udleverede omslag udfyldes med de forlangte oplysninger. Kontroller om skriften kan læses tydeligt på alle ark kuglepen skal benyttes. Rettelser foretages ved overstregning eller ved henvisning til en fodnote. Før aflevering forsynes besvarelsen med sidenumre og opgivelse af det samlede sidetal og lægges i omslag. Ønskes kladde til bedømmelse, skal dette påføres alle omslag med: Kladde vedlagt til bedømmelse, samt underskift på sidste side. Anvendelse af IT ved skriftlig eksamen For såvel anvendelse af skolens maskiner såvel som egen maskine gælder følgende: Du kan udskrive løbende under eksamen ved at markere til tilsyn, at du ønsker at udskrive, hvorefter du kan sende din udskrift til printeren. Alle udskrevne sider skal være forsynet med navn, dato, pladsnr., sidetal og CPR nummer. Ved eksamens afslutning skal den færdige opgave udskrives i 3 eksemplarer. Du skal forholde dig på din plads mens der udskrives, tilsyn vil bringe den udskrevne opgave til dig. Opgaven underskrives på sidste side af hvert eksemplar og afleveres i dertil leverede omslag til tilsyn. Bemærk at ved større eller mere grafisk tunge opgaver kan udskrift tage op til en time. Det betragtes som overtrædelse af eksamensreglementet, hvis du forlader din plads før opgavebesvarelsen er endeligt afleveret til tilsyn. Såfremt der kan indgå lyd i eksamen er det dit ansvar selv at medbringe headset. Sørg for at gemme opgaven løbende på dit personlige drev, computeren eller USB. Der er ikke adgang til lectio eller nogle andre webbaserede lagringsløsninger under eksamen. 8

9 Brug af skolens udstyr ved skriftlig eksamen Alle skolens maskiner bliver sat op med Windows 7 eller Vista, Office 2007 samt elektroniske ordbøger. Du forventes at kende dit brugernavn og adgangskode inden du møder op til eksamen. Du har under prøven adgang til alle dine data på dit personlige H: drev, og du forventes selv at udskrive til skolens printere. Alle andre net forbindelser, så som mail, lectio, og internet vil være lukket. Du er velkommen til at medbringe data på USB eller lignende, dog kan telefoner eller USB modem med lagerplads ikke anvendes. Det er her dit eget ansvar at få indlæst de data, du har brug for. Skolen kan ikke gøres ansvarlig for betjeningsfejl samt øvrige uforudsete hændelser såsom strømsvigt, maskinnedbrud m.v. Eksamen skal i sådanne tilfælde fortsættes manuelt. Brug af egen bærbar PC ved skriftlig eksamen VIGTIGT: Strømforsyning til PC + batteri er eget ansvar. Der kan være behov for administrator rettigheder, derfor skal du være lokal administrator på medbragt bærbar. Din PC skal have CD/DVD drev, skolen understøtter kun Windows XP, Vista eller 7. Har du OS X skal du være opmærksom på, at skolen ikke understøtter dette styresystem Inden eksamensdagen Inden dagen du skal til prøve, er det vigtigt, at du har styr på følgende: Du skal kunne logge på skolens trådløse netværk. Du bedes derfor sikre dig, at du kan tilgå internettet på skolen via din bærbare, inden du møder op til eksamen. Du skal have installeret og testet udskrift, helst gennem Tradium_Login scriptet der automatiserer tilføjelse af printere og drev. Scriptet kan hentes og installeres fra herefter kan dette findes og køres i din start menu. Lav gerne en testudskrift til FollowYou printeren. Hvis du ved kørsel får fejl eller har problemer med at logge ind, skal du sørge for at kontakte IT-supporten for at få løst problemet inden prøvedagen. De programmer, som du ønsker at benytte til at løse din opgave med, skal være installeret på din computer og fungere uden internetforbindelse. Det er dit eget ansvar, at programmer du agter at bruge fungerer. Der vil være mulighed for at koble maskinen til strøm under prøven, men du bedes selv medbringe forlængerledning i fald strømudtaget er for langt fra maskinen til, at strømforsyningen kan ligge sikkert af vejen under prøven. 9

10 Du kan ved prøvestart køre Tradium_Login for at få forbindelse til dit H: drev samt printeren i eksamenslokalet. Det anbefales at køre dette inden prøvestarten, så eventuelle problemer, kan håndteres inden prøvestart. Kommunikation via internet, mail, USB Modem, telefoni eller anden kommunikationsform med andre eksaminander eller omverden bliver anset som snyd og vil medføre bortvisning fra prøven. Bemærk: Skolen kan ikke gøres ansvarlig for uforudsete hændelser eller problemer så som betjenings-, software- eller hardwarefejl eller strømsvigt. Prøven skal i sådanne tilfælde fortsættes manuelt. Praktiske oplysninger for anvendelse af IT ved skriftlig eksamen - hvor alle er tilladt Ved de eksaminer, hvor alle må benyttes, er det tilladt at medbringe data på CD- rom og USB. Det er eksaminandens eget ansvar at få indlæst medbragte data. Studerende, der vil bruge USB under eksamen, skal være opmærksom på, at ikke alle USB kan være i USB- indgangene på pc erne. Har man medbragt et USB, der ikke kan sættes i USB indgang, kan man ved henvendelse til tilsynet få udleveret USB forlænger kabel til brug under eksamen. USB forlængerkabel skal afleveres til tilsynet ved eksamensafslutning. Det er ikke Tradiums ansvar, såfremt der sker nedbrud af IT- udstyret. Mundtlig eksamen Regler for mundtlig eksamen Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden og senest 30 min før det anførte tidspunkt på din eksamensplan. Sørg for selv at medbringe de tilladte. Du må medbringe egen bærbar pc til opslag/noter ved den mundtlige eksamen. Ved eksamens begyndelse udleveres spørgsmål og/eller eventuelle tekster. Forberedelsestiden anvendes til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens nærmere anvisninger. Eksaminator stiller under eksaminationen spørgsmålene. I forståelse med eksaminator kan censor stille supplerende spørgsmål. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Tag hensyn til de elever, der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler. 10

11 Øvrige regler Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. En bortvist eller udelukket eksaminand kan tidligst aflægge ny prøve ved førstkommende ordinære eksamenstermin. Offentliggørelse af skriftlige karakterer Samme dag som karaktererne foreligger på skolens kontor, ophænges karakterlisterne for klasserne på opslagstavler ved kontoret Karakterer oplyses ikke pr. telefon Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamenskaraktererne og standpunktskarakterer er mindst 2,0. På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder standpunktskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives. Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de standpunktskarakterer og prøvekarakterer, der optræder på eksamensbeviset. Karakteren for studieretningsprojektet er en eksamenskarakter, og den indgår derfor i beregningen af gennemsnittet af eksamenskaraktererne. Gennemsnit afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. Vægtning af karaktererne Karaktererne indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet. Reglerne for, hvorledes de enkelte karakterer vægtes, ser således ud: Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på jo mere tæller karakteren. For fag, der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. (fx skriftlig og mundtlig karakter) Afsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau A Vægten 1 Vægten 1,5 Vægten 2 Studieretningsprojektet tildeles vægten 2. Studieområdet del 2 tildeles vægten 2 (1 til hvert af de to forløb erhvervscase og internationalt område) 11

12 Forhøjelse af gennemsnit, hvis mere end 4 A-niveauer For en elev eller kursist, der i en sammenhængende gymnasial uddannelse i henhold til hfbekendtgørelsen, stx-bekendtgørelsen, hhx-bekendtgørelsen og htx-bekendtgørelsen har taget ekstra fag på A-niveau, beregnes»eksamensresultat«som»foreløbigt eksamensresultat«multipliceret med 1,03 for gennemførelsen af ét ekstra fag på A-niveau og med 1,06 for gennemførelse af 2 eller flere ekstra fag på A-niveau. For øvrige elever og kursister er»eksamensresultat«identisk med»foreløbigt eksamensresultat«. Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter gælder følgende procedure: Klagen skal være indgivet til skolen senest 2 uger efter at karakteren er bekendtgjort for dig Klagen skal være skriftlig og begrundet Begrundelsen kan vedrøre: eksaminationsgrundlaget prøveforløbet bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være: at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver. at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller at klagen afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel omprøve eller ombedømmelse som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven afgivne karakter, der bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. 12

13 Regelgrundlag for eksamens- og prøvereglementet Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr af 04/12/2006 Gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25217 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr af 25/08/2010 Gældende https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) BEK nr. 742 af 30/06/2008 Gældende for hhx 3. år, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bek nr. 691 af 23. juni 2010 Gældende for hhx 1 og 2. år https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

14 Skærmbilleder I word dokument Bilag 1 Indsætning af skærmbilleder i word dokument. I forbindelse med eksamener og prøver skal der være navn og andre informationer på alle udskrevne sider. Dette kan give problemer i forbindelse med nogle programmer der ikke tillader at indsætte sidehoved på inden udskrift. Denne vejledning giver en hurtig introduktion til at tage billede af noget på skærmen og sætte det ind i et Word dokument hvor du selv kan tilføje sidehoved. I dette eksempel bruges programmet Graph Lav det du har brug for i programmet. Sørg for at det er det aktive vindue. Hold Alt tasten nede og tryk på Print Scrn knappen på tastaturet. Den kan eventuelt hedde noget andet, men findes ofte sammen med insert/pause/scroll lock knapperne. 14

15 Gå ind i det word dokument du vil have det sat ind i, eller åben et nyt word dokument. Stil markøren hvor du vil have indsat billedet og tryk på Ctrl og V tasten. Billedet bliver nu sat ind i word: Tilføj evt. sidehovede. Du har nu en udgave af billedet du kan udskrive under prøver. Print af VØ opgaver Bilag 2 Vejledning til print af VØ-opgaver til eksamen. Læs nedenstående inden eksamen, da du ellers kan komme til at vente i op til 2 timer på at få dine print og først da kan du jo forlade lokalet. Send kun din opgave til udprintning én gang, men udskriv alle 3 kopier i samme job!! (eller 4 hvis du vil have en kopi til dig selv) Tast 3 i Antal kopier Marker Hele projektmappen, (så printes kun en forside og alle arkene i et printjob) 15

16 Printeren holder en pause, varmer op og udskriver en forside mellem hvert printjob og det er det der kan forhindre dig i at forlade lokalet så tidligt, som du måske håbede på. Derfor send kun dine udskrifter til udprintning en enkelt gang! Derfor skal du tjekke din opgaveløsning inden du trykker på print, så du er sikker på at den er i orden. Du skal senest have sendt dit printjob 15 minutter efter prøvens afslutning jobs, der sendes senere end 15 minutter efter prøvens afslutning, kommer ud på en printjob-oversigt fra IT afdelingen og vil evt. efterfølgende blive anmeldt til skoleledelsen som forsøg på snyd. I eksamenslokalet bliver du tildelt en bestemt printer, som du, og de, der sidder i din række, skal benytte. Formålet er at begrænse din ventetid, så du maximalt kan komme til at vente på printjobs fra de andre i din række. Sådan tjekker du, hvor dit printjob er i printkøen: Tryk på Start i nederste venstre hjørne Vælg printere (eller find den via kontrolpanel) 16

17 Klik på den printer du er blevet tildelt og oversigten over printjobs vises. 17

18 Oversigt over prøveformer og Fag Prøveform Mundtlig forb./eks Afsætning A Mundtlig prøve på grundlag af dels et af eksaminanden valgt sammenhængende undervisningsforløb dels et ukendt tekstmateriale af et omfang på 1-2 ns. med tilhørende spørgsmål. Skriftlig prøve på grundlag af en centralt stillet opgave. Opgaven indeholder en rammebeskrivelse af en virksomhed og et bilagsmateriale Dansk A Det internationale område Engelsk A Erhvervsret C Erhvervscase Finansiering C Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale, som skal gøres til genstand for analyse, fortolkning og perspektivering, samt en tilhørende titel på et fra undervisningen kendt fokusområde, som skal benyttes som udgangspunkt for et kort mundtligt oplæg. Skriftlig prøve på grundlag af centralt stillet elektronisk opgavesæt Mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af synopsen Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale af et omfang på ca. 5 ns. Skriftlig prøve på grundlag af en todelt centralt stillet opgave. Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start. Mundtlig prøve på grundlag af dels et af eksaminanden selvvalgt emne fra undervisningen og dels et ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål. Mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af centralstillet case. Eleverne udarbejder i videst muligt omfang i grupper, en synopsis på tre til fem sider eksklusiv bilag. Synopsen skal danne grundlag for en samtale om relevante analyser, vurderinger og konklusioner og om elevens refleksioner over anvendelsen af teori og metode. Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale af et omfang på 1-2 ns. og et antal spørgsmål. Skriftlig Hjælpemidler eksamen 30/30 4 timer Alle skriftlige 60/30 6 timer Alle skriftlige - /30 60/30 5 timer Mundtlig: Alle skriftlige Skriftlig: I den første time må computer og faglige ikke benyttes. Efter 1 time indsamles første del af opgavesættet, og herefter må alle benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet 30/30 Alle skriftlige 48 timer/ 24 min Alle skriftlige 40/20 Alle skriftlige 18

19 Fag Prøveform Mundtlig Skriftlig Hjælpemidler forb./eks eksamen Innovation C Mundtlig prøve på grundlag af en forretningsplan -/24 Alle skriftlige International økonomi A Mundtlig prøve på grundlag af et kendt samfundsøkonomisk tema, der består af et 24 timer /30 5 timer Alle skriftlige ukendt samfundsøkonomisk bilagsmateriale. Eksaminanden udarbejder med udgangspunkt i materialet en synopsis på maksimalt 2 sider. Kulturforståelse C Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt 40/20 Alle skriftlige Matematik A Matematik B Matematik C Markedskommuni kation C Organisation C materiale og et antal spørgsmål. Mundtlig prøve på grundlag af emneopgaverne fra undervisningen jf. pkt. 3.2 (beskrevet på sidste side). Spørgsmålene offentliggøres via Lectio inden prøven. Skriftlig prøve todelt opgavesæt i papirformat. Mundtlig prøve med inddragelse af emneopgaverne fra undervisningen jf. pkt. 3.2 (beskrevet på sidste side). Spørgsmålene offentliggøres via Lectio inden prøven. Skriftlig prøve todelt opgavesæt i papirformat + en CD-rom med data. Adgang til EXCEL eller andet statistisk programmel. Mundtlig prøve med inddragelse af emneopgaverne fra undervisningen, jf. pkt. 3.2.Spørgsmålene til den mundtlige prøve meddeles til eleverne før prøven og skal være udformet således, at de tilsammen gør det muligt at evaluere de faglige mål og det faglige indhold. Spørgsmålene offentliggøres via Lectio. Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, autentisk tekstmateriale af et omfang på ca. to til tre sider med ca. fire spørgsmål i tilknytning hertil. Mundtlig prøve i form af en samtale på grundlag af et ukendt tekstmateriale. 30/30 5 timer Mundtlig: Alle skriftlige Skriftlig I første time er ingen tilladt, bortset fra skriveog tegneredskaber. I de resterende 4. timer er alle tilladt. Ingen i først time gælder også selvom 2 delprøve påbegyndes. 30/30 4 timer Mundtlig: Alle skriftlige Skriftlig: I den første time er ingen tilladt, bortset fra skive- og tegneredskaber. I de resterende 3 timer er alle tilladt, og der er krav om CASværktøj. Ingen i først time gælder også selvom delprøve 2 påbegyndes 24/24 Alle skriftlige 60/30 Alle skriftlige 40/20 Alle skriftlige 19

20 Fag Prøveform Mundtlig Skriftlig Hjælpemidler forb./eks eksamen Psykologi C Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt bilagsmateriale valgt af eksaminator. 40/20 Alle skriftlige Samfundsfag B Mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale af et omfang på ns. a 1300 bogstaver. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til en ns. 24 timer /30 Alle skriftlige Samfundsfag C Mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et kendt tema og ukendt bilagsmateriale med forskellige materialetyper af et omfang på to til tre ns. af 1300 bogstaver. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale, som en del af bilagsmaterialet, svarer fire til syv minutters afspilning til en ns. Samtidshistorie B Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale og et antal spørgsmål Spansk A 2. fremmedsprog Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, ubearbejdet tekstmateriale af et omfang på ca. 4 ns. Med tilknytning til et af de studerede emner og en ukendt ubearbejdet tekst og billedmateriale af et omfang på ca. 1 ns. om et alment emne. Skriftlig prøve på baggrund af et centralt stillet opgavesæt Tysk B - fortsætter Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale af et omfang på ca. seks ns. a 1300 bogstaver med relation til et af de studerede emner og en ukendt, ubearbejdet tysksproget tekst af et omfang på en ns. a 1300 bogstaver. Prøvematerialet forsynes kun med specielt vanskelige gloser og nødvendige realkommentarer. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Virksomhedsøkon omi A Virksomhedsøkon omi B Mundtlig prøve på grundlag af dels et af eksaminanden valgt sammenhængende undervisningsforløb dels et ukendt tekstmateriale af et omfang på 1-2 ns. Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål. Prøvematerialet sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 48/24 Alle skriftlige 48/24 Alle skriftlige 24 timer 4 timer Alle er 30/30 tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet og oversættelsesprogramm er, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et 24 timer 30/30 andet, ikke tilladt. Alle skriftlige 30/30 4 timer Alle skriftlige 30/30 4 timer Alle skriftlige 20

21 Engelsk A Bemærk, at når besvarelsen af delprøve 1 (uden ) er afleveret til en tilsynsførende (senest kl. 10), må eksaminanderne starte computeren og begynde på delprøve 2 (med ) Delprøve 1 (uden ) skal skrives med kuglepen og må ikke skrives med blyant. Matematik Hjælpemidler må først tages frem og benyttes af alle eksaminander, når besvarelserne af første del af opgavesættet (prøven uden ) er indsamlet. Ved matematik gælder ingen - heller ikke lommeregner. Den mundtlige prøve Mundtlig prøve på grundlag/ med inddragelse af emneopgaverne fra undervisningen jf. pkt Opgaverne til den mundtlige prøve skal offentliggøres minimum 5 dage inden prøven og skal være udformet således, at de tilsammen gør det muligt at evaluere de faglige mål og det faglige indhold. Opgaverne vil blive offentliggjort på Lectio. 21

22 Velkommen til Prøve på Tradium Mariagerfjord Tjek at tradiumlogin kører, og at du har fået tilføjet de rigtige printere. Salen: KiEksamen Lokale 42: KiEksamen2 Infocenter: KiEksinfoCenter Gang 1: KiEksHall1 (lokale 1,2,3,4,5) Gang 2: KiEksHall2 (lokale 6,7,8,9) 15 minutter før prøven begynder, skal du være klar i lokalet, blive siddende på din plads og forholde dig roligt. Ønsker du hjælp af IT markér da ved håndsoprækning. Mobiltelefon skal afleveres til tilsynet inden eksamens start. Omslag udfyldes med: cpr-nr., navn, klasse/hold, uddannelse, fag og prøvedato. Husk at markere på omslaget, hvis der er noget vedlagt til kopiering, eller hvis kladde er vedlagt til bedømmelse. Sidehoved/sidefod udfyldes med navn, cpr-nr., dato, sidetal og plads-nr., ellers udleveres det ikke af tilsynet. Sidehovedet findes på U/drev under proever. Gennemslagpapir, du skal skrive med kuglepen og vær opmærksom på, at alt skal gå igennem alle 3 stykker papir. Underskrift - der underskrives på sidste side af opgaven. Toiletbesøg/rygning - du markerer med håndsoprækning til tilsyn, som følger dig. Afslutning - du må forlade lokalet og aflevere din opgave, med undtagelse af de sidste 15 minutter. Her kan du aflevere prøven, men du skal blive på din plads og forholde dig i ro. Så dem der arbejder på at gøre deres opgaver færdig ikke forstyrres. Matematik A+B, delprøve 1 afleveres i 1 eksemplar med 3 sæt omslag (kontoret tager kopi af opgaven) delprøve 2 afleveres i 3 eksemplarer(edb) 1 eksemplar hvis der skrives i hånden. Der må ikke benyttes i den 1. time heller ikke hvis besvarelsen af 2. delprøve begyndes. Efter 1. time samles delprøve 1 ind og må herefter benyttes. Engelsk A, delprøve afleveres i 1 eksemplar, men med 3 sæt omslag. Delprøve 1 skal skrives med kuglepen delprøve skal afleveres efter 1. time. Efter aflevering af 1. delprøve må benyttes. delprøve 2 afleveres i 3 eksemplarer(edb) 1 eksemplar hvis der skrives i hånden. 22

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere