Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring"

Transkript

1 Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej Støvring Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: P Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall Telefon: Dato: Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Rekvirent: Rådgiver: Anders Rye-Andersen Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Tilladelsens offentliggørelse: 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Definitioner Vilkår Denne tilladelse omfatter Generelt Indretning af nedsivningsanlægget Drift og vedligehold af nedsivningsanlægget Udtagning ag analyse af jordprøver Bortskaffelse af opgravet jord/jordlaget fra regnbedet Kontrol af drift Baggrund Lov- og planlægningsgrundlag Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed og anvendelse af området Beskrivelse og dimensionering af nedsivningsanlægget Miljøteknisk vurdering Vejvands sammensætning Vurdering i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen Kontrolprogram Udtalelser Generelle oplysninger Klagevejledning Aktindsigt Underretning Side 1 af 17

2 1 Afgørelse Rebild Kommune meddeler hermed Anders Rye-Andersen Hobrovej 160, 9530 Støvring - tilladelse til nedsivning af overfladevand mv. fra vejarealer der skal etableres på den østlige del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som senere skal udstykkes i forbindelse med etablering af et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring. Tilladelsen meddeles i henhold til: 19 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven 1 31 stk. 1 Spildevandsbekendtgørelsen 2 Lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr.14 for Kommuneplan 2013 for et boligområde, Høje Støvring. Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Spildevandsplan for Rebild Kommune Spildevandsbekendtgørelsens 31 gælder for afgørelser for afledning af overfladevand til nedsivningsanlæg hvortil der ikke afledes husspildevand eller processpildevand, når overfladevandet kommer fra befæstede arealer der anvendes til offentlige veje. Tilladelsen kan meddeles idet følgende betingelserne er overholdt: a. Tilladelse er ikke i strid med områdets vandforsynings-, spildevands- eller kommuneplan. Tilladelsen er heller ikke i strid med de for området relevante vandplaner. b. De hydrogeologiske forhold sandsynliggøre at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening vandindvindingsanlæg. c. Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer der er anvendelige til vandforsyningsformål. d. Nedsivningen er ikke til hinder for at de i vandplanen fastlagte mål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet kan opfyldes. e. Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter. Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuelt godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. 2 Definitioner Sandfange, faskiner, infiltrationsrør og regnbed samt tilhørende tilløb vil i det følgende blive benævnt under ét som nedsivningsanlægget. Vejarealer vil i det følgende blive brugt som en samlet betegnelse for adgangsvej, fordelingsvej og fire boligvejer der blev beskrevet i ansøgningsmaterialet. 1 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. Side 2 af 17

3 3 Vilkår 3.1 Denne tilladelse omfatter Nedsivning af overfladevand mv. fra vejarealer der skal etableres på den østlige del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som senere skal udstykkes i forbindelse med etablering af et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Tilladelsen omfatter således ikke afledning af spildevand fra andre end de i vilkår indretninger eller fra andre aktiviteter på den del af matriklen som skal udstykkes til et nyt boligområde. 3.2 Generelt Tilladelsen er gældende fra dags dato Sker der uheld hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier til nedsivningsanlægget, skal 3 : spild skal straks opsamles og Miljøvagten straks kontaktes gennem politiet på I tilfælde af uheld jf. vilkår forbeholder Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, sig ret til at kunne stille krav om at der udtages jordprøver til analyse fra den berørte del af strækningen med henblik på at fastslå forureningsgraden Et eksemplar af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen og være tilgængeligt for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal være tilgængeligt for den driftsansvarlige Afledningen af spildevandet til nedsivningsanlægget skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune har modtaget fra ansøgeren i forbindelse med udarbejdning af den nærværende nedsivningstilladelse, tilladelsens forudsætninger samt de ændringer der fremgår af vilkårene Såfremt afledningen af overfladevand mv. fra vejarealerne ønskes ændret i forhold til oplysningerne angivne Rebild Kommune i processen af udarbejdning af den nærværende nedsivningstilladelse, skal dette senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført, oplyses Rebild Kommune, Center Natur og Miljø som tager stilling til om ændringer kræver revision af den nærværende nedsivningstilladelse Rebild Kommune, Center Natur og Miljø forbeholder sig ret til enhver tid at supplere tilladelsen med skærpede vilkår til f.eks. jordundersøgelser, såfremt hensyn til miljøet eller renere teknologi fordrer dette Nedsivningsanlæggets ejer skal være bekendt med tilladelsen og tilladelsens vilkår. Anlæggets ejer skal til enhver tid overholde alle de vilkår som er blevet fastsat i den nærværende nedsivningstilladelse Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 1 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den. 3 Jf. 71 i Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 3 af 17

4 3.3 Indretning af nedsivningsanlægget Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal museumslovens iagttages Nedsivningsanlægget skal etableres som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser der fremgår af vilkårene nedenfor Nedsivningsanlægget skal udformes således at der undgås opstuvning/overløb til private grunde under regnhændelser der overstiger anlæggets dimensionerede kapacitet. Overløb fra nedsivningsanlægget må ikke forvolde skade på bygninger og vejanlæg Regnbed skal udformes som et bevokset, simpelt jordbassin med etableret underjordlag der har som udgangspunkt de bedste mulige rense evner for tungmetaller og olieforbindelser. Før jordlaget må etableres, skal datablade/beskrivelse sendes til Rebild kommune, Center Natur og Miljø til godkendelse. Databladet/beskrivelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om jordlagets tykkelse, jordtypen, jordlagets ph, dybden under overfladen hvor jordlaget skal ligge, jordlagets skønnede levetid Der må ikke fortages terrænreguleringer større end +/- 0,5 meter i forhold til naturligt terræn og ikke nærmere skel end 2,5 meter. Endvidere må terrænet ikke gives en hældning på mere end 1:3. Hvis der f.eks. ønskes etablering af regnbed dybere end 0,5 meter med hældning mere en 1:3, kræver det ansøgning til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej om dispensation fra lokalplanens bestemmelser, jf. vilkår 8.3 i Lokalplan nr Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester Der må kun afledes overfladevand fra de angivne vejarealer som det fremgår af sagens oplysninger, til nedsivningsanlægget. Der må ikke ledes andre typer spildevand til anlægget Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening, skal arbejdet straks standses og Rebild Kommune underrettes, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens Senest 1 måned efter nedsivningsanlægget er blevet etableret, skal der sendes færdigmelding af kloakarbejde samt en opdateret kloaktegning til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø Nedsivningsanlægget må ikke tages i brug før drikkevandsboringer på ejendomme Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr.15 er blevet sløjfet af en akkrediteret brøndborer og ejendomme er blevet tilsluttet Støvring Vandværk. Sløjfning af boring skal inden 3 måneder efter sløjfninger indberettes til GEUS jf. 27 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 5. En kopi af sløjfningsrapporter indberettet til GEUS skal indsendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. 3.4 Drift og vedligehold af nedsivningsanlægget Der må som udgangspunkt ikke anvendes pesticider eller sprøjtemidler i øvrigt til ukrudtsbekæmpelse i skillerabatten og øvrige arealer med græs belægning som er en del af vejanlægget. Hvis det bliver nødvendigt at anvende pesticider eller sprøjtemidler, skal dette forud for anvendelse godkendes af Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Produktbladet/beskrivelse af stoffets indhold og nedbrydelighed skal sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø som vil vurdere stoffets eventuelle belastning for overfladevand og grundvand Mængden af vejsalt, der udspredes på strækningen, må maksimalt udgøre 0,5 kg/m 2 /sæson. Der skal desuden anvendes den bedst tilgængelige teknik på området. 4 Lov nr af 4. december 2009 om forurenet jord 5 Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Side 4 af 17

5 3.4.3 Hvis det bliver nødvendigt at anvende andre tømidler, skal dette forud for anvendelse godkendes af Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Produktbladet/beskrivelse af stoffets indhold og nedbrydelighed skal sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø som vil vurdere stoffets eventuelle belastning for overfladevand og grundvand Vejarealerne der har afløb til nedsivningsanlægget skal fejes og renholdes mindst 5 gange om året Nedløbsbrønde og sandfang foran faskiner skal oprenses mindst 1 gang om året efter løvfald Faskinerne skal renses efter behov Såfremt der sker overløb i sandfang som vil medfører sand i faskinerne, skal faskinerne renses Der skal foretages tilsyn med sandfang, brønde, faskiner, regnbedet og andre installationer tilhørende nedsivningsanlægget mindst 1 gang om året Græs skal slås, affald, blade og ukrudt skal fjernes fra regnbedet så vandet kan sive ned til planternes rødder og ikke løber væk fra arealet, mindst 1 gang hvert kvartal. Syge planter skal behandles eller fjernes, døde planter skal fjernes og erstattes med friske. 3.5 Udtagning ag analyse af jordprøver Der skal minimum hvert 10. år udtages jordprøver fra jordlaget ved indløb til regnbedet i regnbedets overflade og i 50 cm dybde. Prøven skal udtages som en blandeprøve i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen. Første prøve skal udtages senest efter nedsivningsanlæggets 10 års drift Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium Der skal analyseres for følgende stoffer: Parameter Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Kviksølv (Hg) Zink (Zn) PAH Benz(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Kulbrinte-fraktionen C 20 -C 35 Øvre grænse for lettere forurenet jord 400 mg/kg tørstof 5 mg/kg tørstof 1000 mg/kg tørstof 1000 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 1000 mg/kg tørstof 40 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 300 mg/kg tørstof Analyseresultaterne skal overholde de i vilkår angivne grænseværdier for lettere forurenet jord Nedsivningsanlægs ejer skal afholde alle udgifter som er forbundet med prøvetagning og analyse Viser analyseresultaterne overskridelse af en eller flere af de i vilkår angivne grænseværdier, kan Rebild Kommune, Center Natur og Miljø stille krav om udskiftning af jordlaget under i regnbedet med et nyt jordlag af tilsvarende type og art. 6 Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord Side 5 af 17

6 3.6 Bortskaffelse af opgravet jord/jordlaget fra regnbedet Bortkørsel af opgravet jord/jordlag fra regnbedet må ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, og skal ske til den modtager som kommunen anviser. 3.7 Kontrol af drift Der skal føres driftsjournal over følgende: Oprensning af nedløbsbrønde og sandfang, Årligt forbrug af vejsalt til glatførebekæmpelsen på vejene, Tilsyn med sandfang, brønde, faskiner, regnbedet og andre installationer tilhørende nedsivningsanlægget Jordanalyser. Driftsjournalerne skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende. 4 Baggrund Syd for Støvring i Høje Støvring skal der etableres et nyt boligområde ved at udstykke en del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som ejes af Anders Rye-Andersen Hobrovej 160, 9530 Støvring. Området er omfattet af lokalplan nr. 288, kommuneplantillæg nr.14 for et boligområde, Høje Støvring og tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Jf. vilkår 8.5 i lokalplanen skal regnvand fra tage, terrasser og lignende faste belægninger holdes og nedsives på egen grund. Yderligere kan der jf. vilkår 8.6 i lokalplanen indenfor de grønne områder etableres et regnvandsbassin til vejvandet. Derfor har Orbicon A/S Gasværksvej 4, 9000 Aalborg den 29. april 2015 ansøgt på vegne af Anders Rye- Andersen om tilladelse til nedsivning af vejvand fra det nye boligområde. Følgende materiale danner baggrund for sagen: Ansøgningsmateriale fra Orbicon fra den 29. april 2015 Supplerende oplysninger fra Orbicon fra den 19. maj 2015, 26. maj 2015 Telefonsamtale med Anders Rye-Andersen den 27. maj 2015, Aftaler mellem Anders Rye-Andersen og ejerne af ejendomme Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15, 9530 Støvring vedr. tilslutning af de pågældende ejendomme til vandværket og sløjfning af vandboringerne, Udtalelse fra Rebild Kommunes grundvandsgruppe den 22. juni 2015, Tegninger som Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har modtaget den 9. juli 2015, Telefonsamtale med rådgiveren fra Orbicon A/S den 9. juli 2015, Møde mellem rådgivere fra Orbicon A/S og sagsbehandlere fra Rebild Kommune den 14. juli På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for nedsivning af vejvand fra det nye boligområde ved Høje Støvring. Side 6 af 17

7 5 Lov- og planlægningsgrundlag Tilladelsen kan meddeles idet den ikke er i strid med områdets vandforsynings-, spildevands- eller kommune- og vandplan. Tilladelsen er heller ikke i strid med den for området relevant lokalplan. 5.1 Lovgrundlag Til lovgrundlag for tilladelsen ligger følgende: Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer ( 19) Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. ( 31) 5.2 Planlægningsgrundlag Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune Tillæggets forudsætninger jf. punkt 5.2 Plan Overfladevand er som følger: overfladevand fra vejarealer skal nedsives og nedsivning skal som udgangspunkt foretages inden for kloakoplandet, nedsivning kan kun ske hvor jordbundsforholdene er egnede til nedsivning, de nærliggende drikkevandsboringer skal sløjfes og de pågældende ejendomme tilsluttes Støvring Vandværk, Der kan opnås tilladelse til nedsivning hos Rebild Kommune, Relevant lovgivning og planlægning samt myndighedskrav i øvrigt overholdes. Det ansøgte anlæg til nedsivning af vejvandet fra det nye boligområde skal placeres på matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som ligger indenfor kloakoplandet. Der blev foretaget jordbundsundersøgelse for byggemodningen hvis resultater viser at jorden generelt er vedegnet til nedsivning (se punkt og 7.2.3). To ejendomme Nibevej nr. 11 og Nibevej nr som er omfattet af Lokalplan nr. 288, har på det nuværende tidspunkt enkeltindvindingsboring. Endvidere har en ejendom Nibevej nr. 4 - som ikke er omfattet af lokalplanen, sin egen vandboring. Der foreligger aftaler mellem ansøgeren Anders Rye- Andersen og ejerne af de pågældende ejendomme (se bilag 3) om at drikkevandsboringer på Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15 vil blive sløjfet jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 7. Boringerne skal sløjfes af en akkrediteret brøndborer jf. 1 af bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører boringer på land 8 og en kopi af sløjfningsrapporter indberettet til GEUS skal indsendes til Rebild Kommune. Ejendomme skal efterfølgende ifølge aftalen tilsluttes Støvring Vandværk. Ansøgeren skal dække alle omkostninger som er forbundet med boringernes sløjfning og tilslutning til vandværket. Nedsivningsanlægget har kunnet opnå tilladelse til nedsivning af vejvand på de ovenpå stående vilkår (se punkt 3). Overholdelse af den relevante lovgivning og planlægning samt myndighedskrav er omtalt i punkt 5 i den nærværende tilladelse. Ifølge tillægget skal området spildevandskloakeres og spildevandet skal afledes via offentligt spildevandsystem til Aalborg Renseanlæg Vest. Spildevandet der opsamles i kloakoplandet skal ledes til en ny pumpestation der skal etableres, og derfra skal spildevandet pumpes til det eksisterende kloakopland A09.8. Pumpestationen skal placeres i det nordvestlige hjørne af området der omfattes af tillægget (for beliggenhed se bilag 2). 7 Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 8 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 uddannelse af personer der udfører boringer på land Side 7 af 17

8 Derfor kan det konstateres at den nærværende nedsivningstilladelse er udarbejdet i overensstemmelse med Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune Spildevandsplan Ifølge spildevandsplan for Rebild kommune skal bygherre etablere sandfang og olieudskiller inden nedsivningsanlægget hvis der sker opsamling af vejvand med afledning til egentligt nedsivningsanlæg. Rebild Kommune vurderer dog at det ikke er relevant at stille vilkår om etablering af en olieudskiller i tilfælde af det ansøgte nedsivningsanlæg da det vurderes at risiko for oliespild er minimal. Endvidere stilles der vilkår om at eventuelt oliespild skal opsamles hurtigst muligt jf. vilkår for at forebygge jordforurening samt vilkår 3.5 om jordanalyser for at sikre effektiv overvågning og hurtig sporing af en eventuel forekomst af jordforurening. Vilkår om prøvetagning af jord er i overensstemmelse med spildevandsplanen Lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr.14 til Kommuneplan 2013 for et boligområde, Høje Støvring Jf. vilkår 8.5 i lokalplanen skal regnvand fra terrasser og lignende faste belægninger holdes og nedsives på egen grund. Dog må regnvand fra veje og indkørsler ikke nedsives indenfor 300 meter fra en drikkevandsboring. Som nævnt ovenpå i punkt har en del af de beboelser som ligger i kanten af området langs Hobrovej og Nibevej (Nibevej nr. 4, 11 og 15), egen boring. Derfor for at kunne opnå tilladelse til det ansøgte nedsivningsanlæg skal ifølge bestemmelserne i lokalplanen de pågældende ejendomme tilkobles Støvring Vandværk og drikkevandsboringer skal i den forbindelse sløjfes af an autoriseret brøndmand/kloakmester. Derfor har ansøger udarbejdet aftaler med ejerne af de pågældende ejendomme om at de skal tilsluttes vandværket og de eksisterende drikkevandsboringer skal sløjfes (se punkt samt bilag 3). Ansøgeren afholder alle udgifter som er forbundet med tilslutningen af ejendommene til vandværket og sløjfningen af de relevante drikkevandsboringer. Ifølge lokalplanens vilkår 8.3 må der ikke ske terrænregulering større end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn og terrænet må ikke gives en hældning på mere end 1:3. Dette er for at tilstræbe et mest naturligt fald. Der kan ansøges om dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Endvidere kræver etablering af nedsivningsanlægget ingen dispensation fra skovbyggelinjen. Lokalplanområdet rummer i øvrigt ikke arealer med 3 beskyttet natur Vandforsyningsplan og vandindvindingsplan Ifølge Vandforsyningsplanen for Rebild Kommune skal det nye boligområde forsynes fra Støvring Vandværk. Tre ejendomme - Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15 som på nuværende tidspunkt har sin egen vandboring, skal tilsluttes Støvring Vandværk (se punkt 5.2.1). Da indvindingsoplandet til Buderupholm Vandværk er ophævet efter boringerne var blevet sløjfet, ligger projektets område udenfor vandværkers indvindingsopland Øvrigt I den sydlige del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup hvor der planlægges etablering af boligområdet, er der registeret en gravhøj. Der er 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje omkring gravhøjen og arealet indenfor beskyttelseslinjen til gravhøjen i den sydlige del af lokalplanområdet skal ligge hen i vedvarende græs uden sprøjtning og gødskning. Arealet kan anvendes til afgræsning eller slåning 1-2 gange årligt. Det ansøgte nedsivningsanlæg skal placeres udenfor 100 meter beskyttelseszone omkring gravhøjen. Derfor er projektet ikke i strid med 18 i Naturbeskyttelsesloven 9. 9 Lov nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse med senere ændringer Side 8 af 17

9 6 Miljøteknisk beskrivelse 6.1 Beliggenhed og anvendelse af området Arealet (matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup) hvor der skal etableres et nyt boligområde samt det ansøgte nedsivningsanlæg ligger syd for Støvring og hedder Høje Støvring (se bilag 1). Området bruges i dag som landbrugsjord. Langs Nibevej ligger der seks huse to løsrevne (Nibevej nr. 11 og 15) og en klynge på fire (Nibevej nr. 3, Nibevej nr. 5, Nibevej nr. 5B og Nibevej nr. 7). De seks ejendomme er ikke omfattet af projektet, dog er ejendomme ved Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15 påvirket af projektet (se punkt 5.2). Ifølge Lokalplan nr. 288 udstykkes området til boligformål bestående af åben bebyggelse (op til 2 etager). Regnvand fra befæstede arealer skal håndtæres på egen grund. Herudover skal regnvand fra vejarealer håndtæres lokalt og grønne arealer kan anvendes til rekreative løsninger med henblik på lokal afledning af regnvand. På bilag 4 ses en skitse af vejprojektet for Høje Støvring Etape 1. Der er fire boligveje (arbejdsnavnet Boligvej nr. 1-4), en adgangsvej og en fordelingsvej. Langs adgangs- og fordelingsvejen etableres der fortove og cykelstier. Alle veje og cykelstier belægges med asfalt, mens fortove og overkørsler udføres med fliser. Af ansøgningsmaterialet (side 4/7) kan ses det samlede befæstede vejareal (se bilag 5). Det er jf. lokalplanen ikke tilladt et etablere virksomheder og værksteder. Aktiviteterne i området forudsættes derfor at bestå af almindelig trafik og bilvask. Fordelingsvejen vil i løbet af yderligere etaper af projektet for hele Høje Støvring (se bilag 6) blive forlænget så den føres mod syd langs Hobrovej. På den måde vil den skabe adgang til nye arealer som i fremtiden planlægges udstykket. Derfor kan det forventes at der med tiden kommer mere trafik på fordelingsvejen. 6.2 Beskrivelse og dimensionering af nedsivningsanlægget Håndteringen af regnvand fra vejarealer kan opdeles i følgende grupper: Boligvej 1-3 Boligvej 4 Adgangsvej Fordelingsvej Af bilag 7 kan ses placeringen af de forskellige nedsivningsløsninger Dimensionerings forudsætninger Dimensionering er foretaget ud fra Spildevandsplan for Rebild Kommune. Såfremt LAR anlæg indgår som en erstatning for et afløbssystem, anbefales det af Spildevandskomiteen at anlæggene dimensioneres for minimum 10 års hændelse for på den måde at give en bedre sikring ved ekstrem regn. Derfor er det ansøgte nedsivningsanlæg dimensioneret på baggrund af en 10 års hændelse. Sikkerhedsfaktorer anvendte til beregninger kan findes i ansøgningsmaterialet (side 6/7, se bilag 5). Endvidere er jordens kapacitet afgørende for nedsivningen af vejvand. Der er foretaget boringer i området som viser store variationer i jordlaget, og det anbefales at dimensionere infiltrationsrør samt faskiner ud fra at der haves ler/moræneler. Ved gennemgang af boringsprofilerne ved de vedlagte placeringer af faskiner og regnbed anvendes en hydraulisk ledningsevne på m/s da boringerne viser sand ned til minimum 2 meter under terræn. Den geotekniske rapport er vedlagt som bilag 8). Alle beregninger kan ses på bilag Boligvej 1-3 I forbindelse med Boligvej 1 findes der et grønt areal hvor der skal etableres faskiner. Vejvandet fra Boligvej 1, 2 og 3 skal afstrømme til vejbrønde med integreret sandfang og videre til det grønne areal ved Boligvej 1. Her skal vejvandet fra de pågældende veje nedsive i faskiner. Side 9 af 17

10 Størrelserne af faskinerne er bestemt ud fra Spildevandskomiteens regneark til dimensionering af LAR anlæg 10 (LAR Lokal Afledning af Regnvand). Her indsættes årsmiddelnedbøren (681 mm jf. Spildevandsplan for Rebild Kommune) gentagelsesperiode, sikkerhedsfaktor, befæstet areal, hydraulisk ledningsevne samt højde og bredde af faskinen Boligvej 4 Boligvej 4 omkranser et grønt område hvor der placeres faskiner til nedsivning af vejvand. Også her ledes vandet til vejbrønde med integreret sandfang og videre til nedsivningsanlægget. Faskinerne er dimensioneret på samme måde som faskinerne til nedsivning af vejvand fra Boligvej 1-3 (se punkt 6.2.1) Adgangsvej Alt vej fra adgangsvejen der afstrømmer via brønde med tilhørende sandfang, håndteres ved hjælp af horisontal infiltration i infiltrationsrør. Løsningen som er udviklet til nedsivning og forsinkelse af regnvand, består af et slidset SN8 rør i PP (polypropylen) samt et højpermeabelt og UV-resistent geotekstil. Infiltrationsrørene tåler trafiklast og er rense- og inspicerbare. Infiltrationsrørene skal anlægges i rabatten under græsbelægningen. Der vil blive etableret to brønde én i hver sidde af adgangsvejen der hvor vejen ligger lavest, som vil muliggøre tv-inspektion, rensning af infiltrationsrørene og prøvetagning af vejvandet. Til dimensioneringen af rørene anvendes Wavins beregningsprogram som tager udgangspunkt i regnintensitet, sikkerhedsfaktor, befæstet areal, den hydrauliske ledningsevne samt højde og bredde af udsivningsarealet rørene er placeret i. Rørene på adgangsvejen er dimensioneret ud fra en mindre hydraulisk nedsivningsevne da der ikke haves boringer for hele strækningen, og der på den måde regnes på den sikre side Fordelingsvej Vejvandet fra fordelingsvejen ledes først til infiltrationsrør som anlægges i rabatten, og såfremt den afledte vandmængde overstiger kapaciteten for rørene, ledes vejvandet videre til et regnbed. Det er ikke muligt at etablere det nødvendige anlæg til håndtæringen af en 10 års hændelse ved brug af infiltrationsrør. For at kunne håndtere en 5 års hændelse ville det være nødvendigt at etablere 188 meter. Derfor blev det besluttet om at anlægge 90 meter rør og ved behov skal vandet ledes til regnbedet. Da der bruges to løsninger til afvandingen af vejvandet, er regnbedet dimensioneret ud fra 5 års hændelse. 10 Se Spildevandskomiteens hjemmeside - https://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter Side 10 af 17

11 7 Miljøteknisk vurdering 7.1 Vejvands sammensætning Vurdering af indhold af miljøfremmede stoffer i vejvandet baseres hovedsageligt på arealanvendelsen og en baggrundsrapport 11. Ved kørsel og parkering som vil foregå i området, afgiver køretøjer der færdes eller parkeres, forskellige stoffer fra brændstof, smøremidler, bremsedele. Dæk, karosseri mv. Herudover afgiver selve belægningerne inkl. pigmenter mv. også stoffer til det regnvand der afstrømmer. I forbindelse med trafik om vinteren udgør salt en særlig problemstilling. Erfaringsmæssigt indeholder vejvand følgende stoffer/stofgrupper: Kulbrinter og BTEX, PAH er, Phthalater/plastblødgørere: (Di-n-buthylphthalat (DBP), Diethylhexylphthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Diethylhexyladipat (DEHA), Diethylphthalat (DEP), Ammonium, Klorid (fra traditionel glatførebekæmpelse), Tungmetallerne: bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink, Termotolerante Coli bakterier. Tungmetaller, PAH er og de tunge oliestoffer er relativt immobile og vil sandsynligvis binde sig til den terrænnære del af jorden. Lette kulbrinter og plastblødgører er mere mobile og vil derfor kunne trænge længere ned i jorden eller til grundvandet. De forventes dog at blive biologisk omsat på stedet. Særligt gunstige nedbrydningsforhold antages at være i den terrænnære jord hvor ilt og jordbakterier er til stede. Græs- og andre planterødder bidrager sammen med sollys gunstigt til nedbrydningsprocessen. Mikroorganismer reduceres erfaringsmæssigt voldsomt igennem nedsivningen i den umættede zone pga. dels filtreringen og dels det relativt lave indhold af organisk stof der favoriserer andre bakterietyper end E.Coli mv. 7.2 Vurdering i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen Som udgangspunkt skal tilladelse til nedsivning af regnvand fra befæstede arealer meddeles efter Spildevandsbekendtgørelsens 30. Ifølge denne skal miljømyndigheden sikre at følgende er overholdt: 1) Afstanden til vandindvindingsanlæg hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 25 meter 2) Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt 3) Afstanden fra nedsivningsanlægget til overfladevand (vandløb/sø/hav) er mindst 25 meter, og 4) Der må ikke nedsives vand, som kommer fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler. Da vejarealet skal overdrages af Rebild Kommune, bliver vejene omfattede af projektet til offentlige veje. Derfor overholder det ansøgte nedsivningsanlæg imidlertid ikke punkt 4 og som resultat kan Rebild Kommune ikke meddele nedsivningstilladelse efter 30 i denne sag. Tilladelsen meddeles derfor i stedet i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens 31, ifølge hvilken der kan dispenseres fra kravene i 30 såfremt følgende er opfyldt: 1) Tilladelsen er ikke i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands-, kommune-, og vandplaner 11 Risiko ved nedsivning og udledning af separatkloakeret regnvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut & Orbicon A/S, Udkast oktober 2012 Side 11 af 17

12 2) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg 3) Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål 4) Nedsivningen er ikke til hinder for, at de i vandplanen fastsatte mål for kvaliteten af grundvand og overfladevand kan opfyldes, og 5) Afstanden til overfladevand (vandløb/sø/hav) skal være minimum 25 meter Ad pkt. 1) - Tilladelsen er ikke i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands-, kommune-, og vandplaner Tilladelsen til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde ved Høje Støvring er ikke i modstrid med gældende planer for området. For uddybende vurdering henvises til punkt 5.2 i den nærværende tilladelse. Dette punkt ses derfor at være opfyldt Ad pkt. 2) - De hydrogeologiske forhold sandsynliggør at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg Den nordlige del af Høje Støvring som er berørt af det ansøgte projekt, ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og i et gammelt indvindingsopland for Buderup Vandværk. Vandværket er dog blevet lukket og boringerne er blevet sløjfet, derfor ligger det nye boligområde ikke længere indenfor noget indvindingsopland. De enkelte ejendomme (Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15) som forsynes på nuværende tidspunkt af egen boring, skal tilsluttes Støvring Vandværk og i den forbindelse skal boringerne sløjfes. Dette skal ske inden etablering af nedsivningsanlægget må påbegyndes. Der findes ikke andre vandboringer til hverken almene eller ikke-almene vandværker indenfor 300 meter afstand fra nedsivningsanlægget. Der findes heller ikke flere enkeltindvindingsboringer indenfor de 300 meter. Endvidere blev der foretaget jordbundsundersøgelser for byggemodningen for området. Ifølge rapporten kan anlæg til nedsivning af regnvand dimensioneres ud fra Rørcenter-anvisning 016 Anvisning for håndtæring af regnvand på egen grund. På grund af den store variation boringerne i mellem skønnes det foreløbigt at dræn/faskiner skal dimensioneres for ler/moræneler. Det anbefales at der hvor der skal benyttes nedsivning, udføres dobbelt ring-infiltrationstest, når de endelige placeringer af anlæggene kendes. Der blev ikke foretaget yderligere jordanalyser i forbindelse med det ansøgte nedsivningsanlæg. Dog er den del af nedsivningsanlægget som skal placeres hvor der ikke var sikkerhed omkring jordforholdene, dimensioneret ud fra en mindre hydraulisk nedsivningsevne. På den måde blev beregninger udført på den sikre side. ingen risiko Derfor vurderer Rebild Kommune at etablering af det ansøgte nedsivningsanlæg ikke indebærer nogen risiko for forurening af vandindvindingsanlæg Ad pkt. 3) - Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer der er anvendelige til vandforsyningsformål I forbindelse med denne tilladelse har Rebild Kommune valgt at stille vilkår om at der skal etableres et underjordlag i regnbedet som kan dokumenteres at have den bedste mulige rense evne for tungmetaller og olieforbindelser (se vilkår 3.3.4). Der findes mange forskellige løsninger på markedet som har en høj evne til at tilbageholde og nedbryde tungmetaller, PAH er, kulbrinter, blødgørere m.v. samt bakterier, dvs. de stoffer som oftest findes i vejvand. De er således effektive til at rense vejvand for stoffer som ellers vil kunne være årsag til problemer med grund- og drikkevandskvaliteten. Side 12 af 17

13 Det er dog vigtigt et jordlag som skal anvendes til rensning af vejvandet, har de nødvendige parametre som for eksempel en tilstrækkelig permeabilitet til at vejvandet kan nedsive og en høj evne til at tilbageholde og omsætte forurenende stoffer. For nogle jordtyper kan ph værdien have afgørende betydning for jordens evne til at tilbageholde bl.a. tungmetaller. Derfor stiller Rebild Kommune, Center Natur og Miljø vilkår om at datablad/beskrivelse af den valgte jordtype skal sendes til kommunen til godkendelse for at sikre at der etableres den bedste mulige løsning for rensning af vejvandet. Ud fra ovenstående vurderer Rebild Kommune, Center Natur og Miljø at etablering af jordlaget i regnbedet vil udgøre en tilstrækkelig rensning af vejvandet fra strækningen, for så vidt angår fjernelse af forurenende stoffer som følge af biltrafik. Det mest problematiske stof ved nedsivning af vejvand er klorid, som stammer fra vejsaltning. Klorid bliver hverken nedbrudt eller tilbageholdt i jorden, men nedsiver direkte til grundvandet. Vejmyndigheden skønner at der i gennemsnit saltes med g vejsalt pr. m 2 to gange per sæson i boligområder som kan sidestilles med det pågældende boligområde ved Høje Støvring. Der saltes med almindeligt vejsalt (natriumklorid). GEUS vurderer i sin rapport 12, at mellem 80 og 100 % af det vejsalt, der udspredes i ikke-kloakerede områder, ender i vejrabatten, hvor det potentielt vil kunne nedsive til grundvandet. Rapport 13 fraråder i den forbindelse nedsivning af vejvand fra veje der vådsaltes, (0,5 kg salt pr. m 2 pr. sæson), hvis vejarealet udgør mere end 20 % af det samlede opland, hvorfra vandet nedsives. Dette ligger til grund for kravet til maksimalt udspredt saltmængde nævnt i vilkår Endvidere vil der blive etableret en brønd på hver sidde af adgangsvejen som vil muliggøre tv-inspektion, rensning af infiltrationsrørene samt prøvetagning af vejvandet for at kunne kontrollere spildevandets sammensætning. Der vil ligeledes være muligt at foretage tv-inspektion og rensning af infiltrationsrørene som anlægges ved fordelingsvejen. Dette er for at sikre en god og sikker drift af nedsivningsanlægget. Alt i alt vurderes nedsivningen af vejvand fra strækningen således ikke at være i strid med bestemmelsens punkt Ad pkt. 4) - Nedsivningen er ikke til hinder for at de i vandplanen fastsatte mål for kvaliteten af grundvand og overfladevand kan opfyldes Alt vand fra vejarealerne skal nedsives i faskiner og infiltrationsrør. I tilfælde af stort regnskyl hvor kapaciteten af infiltrationsrør ved fordelingsvejen bliver overskredet, vil der ske overløb til et nærliggende regnbed hvor vandet skal nedsive. Der findes således ingen udledning til vandløbet og derfor vil projektet have ingen indflydelse på kvaliteten af overfladevand Ad pkt. 5) - Afstanden til overfladevand (vandløb/sø/hav) skal være minimum 25 meter Nærmeste vandløb der løber vest fra området omfattet af projektet, er i en afstand på ca. 120 meter fra regnbedet der er den mest vestlige del af nedsivningsanlægget. Nærmeste sø ligger i en afstand på ca. 65 meter fra faskinerne ved Boligvej 1-3. Afstandskravet til overfladevand ses derfor ligeledes overholdt. 12 Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt Søren Munch Kristiansen, Flemming Damgaard Christensen og Birgitte Hansen, GEUS Link til rapporten: 13 Anbefalinger til udledning og nedsivning af vejvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet, Teknologisk Institut og Orbicon A/S i oktober 2012 Side 13 af 17

14 7.3 Kontrolprogram Rebild Kommune, Center Natur og Miljø vurderer at jordlaget etableret i regnbedet vil sikre en tilstrækkelig rensning af vejvandet så det ikke udgør risiko for jord- og/eller grundvandsforurening. Dog kan det forventes at jordlagets rense evne til at tilbageholde forurenende stoffer vil falde efter en bestemt tid. Derfor for at sikre at der ikke forekommer jordforurening i det nye boligområde pga. vejvandets nedsivning, bliver der i den nærværende tilladelse stillet vilkår om jordprøvetagning og jordanalyser (se vilkår 3.5). Til dokumentation for at jordprøver kan overholde grænseværdierne fastsatte i bekendtgørelsen nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord, skal jorden analyseres regelmæssigt for tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, zink), PAH, Benz(a)pyren, Dibenz(a,h)anthracen og Kulbrinte-fraktionen C 20 -C 35. Det vurderes at 10 års interval mellem prøvetagning of analyse af jord fra jordlaget i regnbedet er den mest hensigtsmæssig mht. lagets levetid. Der stilles ikke vilkår om jordprøvetagning og jordanalyser af jordlagene under infiltrationsrørene. Det vurderes at analyser af jord fra regnbedet vil være en tilstrækkelig indikator for forureningsforekomst, dvs. at hvis der konstateres forurening i jordlaget etableret i regnbedet, kan det tyde på at der ligeledes findes forurening ved infiltrationsrørene. I så fald kan Rebild Kommune anmode om at der foretages jordundersøgelser som vil danne et grundlag til yderligere handlinger. Der skal føres driftsjournal for at kontrollere og sikre nedsivningsanlæggets rigtige vedligeholdelse og drift. 8 Udtalelser Rebild Kommunes, Center Natur og Miljø grundvandsgruppe har den 22. juni 2015 udtalt sig i sagen. Der stilles efterfølgende vilkår om etablering underjordlag i regnbedet samt at der fastsættes kontrolprogram for jordanalyser. Ansøgeren har den 14. juli 2015 fået et udkast til tilladelsen. Ansøgeren havde ikke væsentlige bemærkninger til udkastet. 9 Generelle oplysninger Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune. Det gælder f.eks. ved ændring af nedsivningsanlæggets indretning, øget areal hvor overs m.v.. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til tilslutning af processpildevand samt andre typer spildevand som et omfattet af den nærværende tilslutningstilladelse. Rebild Kommune kan i henhold til 30 i Miljøbeskyttelsesloven 14 ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 14 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 14 af 17

15 10 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 5. oktober 2015 kl. 23:59. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Afgørelsen kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven til 100 påklages af ansøgeren selv, Sundhedsstyrelsen og visse landsdækkende organisationer og af enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Man klager via Klageportalen som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller ligesom man plejer typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet som træffer afgørelse om hvorvidt ens anmodning kan imødekommes. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked såfremt der er modtaget klager. Hvis en tilladelse udnyttes før klagefristens udløb eller før den pågældende tilladelse mv. er behandlet af klagemyndigheden, sker dette på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre, eller ophæve tilladelsen 16. Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 7. marts 2016 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. 11 Aktindsigt Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen herunder resultater af anlæggets ejer egenkontrol jf. Forvaltningsloven 17, Offentlighedsloven 18 og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 17 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov nr. 606 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer Side 15 af 17

16 12 Underretning Afgørelse om tilladelse til nedsivning af vejvand fra vejarealer i Høje Støvng offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, fra den 7. september Har du spørgsmål til tilladelsen, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Agnieszka Gieraltowska Dall Miljømedarbejder Side 16 af 17

17 Bilag: 1. Oversigtskort 2. Beliggenhed af den nye spildevandspumpestation 3. Aftale med ejerne af Nibevej 4, Nibevej 11 og Nibevej 15 om vandboringernes sløjfning 4. Skitse af vejprojektet 5. Ansøgning 6. Masterplan for Høje Støvring (uddrag fra Dispositionsplanen for Høje Støvring) 7. Skitse af nedsivningsanlægget 8. Geoteknisk rapport 9. Beregninger Kopi til: Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse: Malene Højland Andersen Nibevej 4, 9530 Støvring Kim Næsager Dalum, Nibevej 4, 9530 Støvring Laust Lundsgaard, Nibevej 11, 9530 Støvring Per Simoni, Byggefirmaet Per Simoni Holding ApS, Nibevej 15, 9530 Støvring Naturstyrelsen, Rebild Vand & Spildevand A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Greenpeace, eller Sara Lykke Hansen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskeforbund, att. Arne Rusbjerg, Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/formand Leif Søndergård, Side 17 af 17

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads via grøn belægning beliggende på matrikel 15ii, Støvring by, Buderup

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads via grøn belægning beliggende på matrikel 15ii, Støvring by, Buderup Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th 9000 Aalborg Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.00-P19-3-16 Ref.: Rune Thomsen Telefon:

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

1 Vilkår. 1.1 Denne tilladelse omfatter: 1.2 Generelt. COOP Danmark A/S Roskildevej Albertslund

1 Vilkår. 1.1 Denne tilladelse omfatter: 1.2 Generelt. COOP Danmark A/S Roskildevej Albertslund Center Natur og Miljø COOP Danmark A/S Roskildevej 65 2620 Albertslund Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-5-14 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Støvring Syd, Etape 1

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Støvring Syd, Etape 1 Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2015 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Støvring Syd, Etape 1 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 3 2 INDLEDNING OG BAGGRUND 3 3

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af overfladevand vejareal via faskine beliggende på matrikel 2AN, Skørping by, Skørping

Tilladelse til nedsivning af overfladevand vejareal via faskine beliggende på matrikel 2AN, Skørping by, Skørping Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th 9000 Aalborg Sendt per mail til: Niels Thule Melgaard ntme@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Trafik og Vej Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Lone Sørensen Direkte telefon

Læs mere

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak Center Natur og Miljø VEGA landskab att. Signe Hougaard Vesterbro Torv 1-3, 2. 8000 Aarhus C Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-12-15

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Ejendomsselskabet Skyttevej 15 ApS Skyttevej 15 7800

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer:

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer: Center Natur og Miljø Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand og tagvand fra Ravnkilde Vandværk - Døstrupvej 188, 9610 Nørager

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand og tagvand fra Ravnkilde Vandværk - Døstrupvej 188, 9610 Nørager Center Natur og Miljø Ravnkilde Vandværk A.m.b.a. Skaarupvej 23 9610 Nørager Sendt via mail til knudranders@gmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Vestre Havnepromenade Aalborg

Vestre Havnepromenade Aalborg Center Natur og Miljø Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-13-16 Ref.:

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra kostald til Simested Å og tagvand fra halmlade til læhegn Søndermarksvej 26, 9500 Hobro

Tilladelse til udledning af tagvand fra kostald til Simested Å og tagvand fra halmlade til læhegn Søndermarksvej 26, 9500 Hobro Center Natur og Miljø Bjørn Maretty Sørensen Søndermarksvej 26, Stenild 9500 Hobro Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.00-K08-41-15 Ref.: Peter

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2 Center Natur og Miljø Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11, Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-11-15

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2014 J.nr.: NMK-10-00784 Ref.: BJENS AFGØRELSE i sag om nedsivning af regnvand fra Resendalvej Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede VUC Vestegnen Rødovre afdeling Højnæsvej 75 2610 Rødovre Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede Klik her for at angive en dato. Arkitektfirmaet Bascon har på vegne af VUC Vestegnen Rødovre

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

4. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandoverfladen eller på vandløbsbrinker

4. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandoverfladen eller på vandløbsbrinker Center Natur og Miljø Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej Rebild Vand og Spildevand A/S Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-2-16 Ref.:

Læs mere

Byggefirmaet Regnbueparken I/S Skovbakken Viborg. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Byggefirmaet Regnbueparken I/S Skovbakken Viborg. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Byggefirmaet Regnbueparken I/S Skovbakken 52 8800 Viborg Side 1 af 5 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ejendommen Nordre Strandvej

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Nedsivningstilladelse

Nedsivningstilladelse Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejarealet i byudviklingsområdet Dyvelåsen Nedsivningstilladelse Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning modtaget d. 31. oktober 2016 om etablering

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Molbjerg Vandværk Volstrupvej 63A,

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Molbjerg Vandværk Volstrupvej 63A, Center Natur og Miljø Molbjerg Vandværk v/fmd. Ole Dalum Volstrupvej 59 9240 Nibe Sendt via mail til od@odagro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder at

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted Henrik Højbak Kløv Kær 6 7700 Thisted Plan- og Miljøafdelingen 28. juni 2016 BrevID.: 2309983 Medarbejder: kkn Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen Kløv Kær

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via græsplæner og regnbed fra Brøndby Boligselskab afdeling 601, Kirkebjerg

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via græsplæner og regnbed fra Brøndby Boligselskab afdeling 601, Kirkebjerg Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg Ved Kirkebjerg, Ved Østerbjerg, Kirkebjerg Allé Park Allé 2605 Brøndby Dato: 06-10-2016 Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Spildevand Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 8. april 2016 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af regnvandsbassin uden fast

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby Datablad Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, jævnfør Bekendtgørelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Torstein Fjordbak Vestbanegade 5 9800 Hjørring Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: tf@bundgaard-ark.dk

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2014 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Anemonelunden, etape 2,Terndrup Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Tilladelse til nedsivningsgrøft for overfladevand fra ny rundkørsel, ombygning af vejkryds ved Lemvigvej/Oddesundvej

Tilladelse til nedsivningsgrøft for overfladevand fra ny rundkørsel, ombygning af vejkryds ved Lemvigvej/Oddesundvej POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Ditte Holst Nielsen Tilladelse til nedsivningsgrøft

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Center Natur og Miljø ANDELSFORENINGEN HIMMERLANDSBYEN A.M.B.A. Himmerlandsbyen 15 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-14

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding Mail:kbnielsen24@gmail.com Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand Rønde Fjernvarme a.m.b.a. 28-03-2017 Skrejrupvej 9c Sagsnr.: 17/10426 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse,

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Torvegade 7 8450 Hammel Att. Maria M. Eriksen e-mail: mer@favrskovforsyning.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Løkken Action House APS Industrivej 1 9480 Løkken TILLADELSE TIL Hjørring den 21-02-2017 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-17 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33

Læs mere

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Lasse Baaner lb@ifro.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Den EU-retlige regulering Vandrammedirektivet Grundvandsdirektivet

Læs mere

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb.

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tom Ravn Simonsen Direkte 7257 7737 tri@jammerbugt.dk 01-02-2016 Sagsnr.: 06.02.02-P28-1-14

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

Side 2. Indholdfortegnelse

Side 2. Indholdfortegnelse Randers Spildevand A/S Tørvebryggen 12 8900 Randers C E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Telefax +45 8915 1515 randers.kommune@randers.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Støvring Vandværk til Mastrup Bæk Ledvogtervej 7, 9530 Støvring

Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Støvring Vandværk til Mastrup Bæk Ledvogtervej 7, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Støvring Vandværk AMBA v/fmd. Lynge Terp Højdedraget 107 9530 Støvring Mail: lynge@vejrumterp.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev.

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev. #split# PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN Sindholtvej 55 9381 Sulsted Plan og Miljø Dato: 13-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-15-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015.

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015. Initiativgruppen i Birkelse v/ Karl Schrøder Ravnevej 16 9440 Aabybro Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby

Læs mere