Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring"

Transkript

1 Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej Støvring Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: P Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall Telefon: Dato: Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Rekvirent: Rådgiver: Anders Rye-Andersen Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Tilladelsens offentliggørelse: 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Definitioner Vilkår Denne tilladelse omfatter Generelt Indretning af nedsivningsanlægget Drift og vedligehold af nedsivningsanlægget Udtagning ag analyse af jordprøver Bortskaffelse af opgravet jord/jordlaget fra regnbedet Kontrol af drift Baggrund Lov- og planlægningsgrundlag Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed og anvendelse af området Beskrivelse og dimensionering af nedsivningsanlægget Miljøteknisk vurdering Vejvands sammensætning Vurdering i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen Kontrolprogram Udtalelser Generelle oplysninger Klagevejledning Aktindsigt Underretning Side 1 af 17

2 1 Afgørelse Rebild Kommune meddeler hermed Anders Rye-Andersen Hobrovej 160, 9530 Støvring - tilladelse til nedsivning af overfladevand mv. fra vejarealer der skal etableres på den østlige del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som senere skal udstykkes i forbindelse med etablering af et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring. Tilladelsen meddeles i henhold til: 19 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven 1 31 stk. 1 Spildevandsbekendtgørelsen 2 Lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr.14 for Kommuneplan 2013 for et boligområde, Høje Støvring. Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Spildevandsplan for Rebild Kommune Spildevandsbekendtgørelsens 31 gælder for afgørelser for afledning af overfladevand til nedsivningsanlæg hvortil der ikke afledes husspildevand eller processpildevand, når overfladevandet kommer fra befæstede arealer der anvendes til offentlige veje. Tilladelsen kan meddeles idet følgende betingelserne er overholdt: a. Tilladelse er ikke i strid med områdets vandforsynings-, spildevands- eller kommuneplan. Tilladelsen er heller ikke i strid med de for området relevante vandplaner. b. De hydrogeologiske forhold sandsynliggøre at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening vandindvindingsanlæg. c. Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer der er anvendelige til vandforsyningsformål. d. Nedsivningen er ikke til hinder for at de i vandplanen fastlagte mål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet kan opfyldes. e. Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter. Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuelt godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. 2 Definitioner Sandfange, faskiner, infiltrationsrør og regnbed samt tilhørende tilløb vil i det følgende blive benævnt under ét som nedsivningsanlægget. Vejarealer vil i det følgende blive brugt som en samlet betegnelse for adgangsvej, fordelingsvej og fire boligvejer der blev beskrevet i ansøgningsmaterialet. 1 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. Side 2 af 17

3 3 Vilkår 3.1 Denne tilladelse omfatter Nedsivning af overfladevand mv. fra vejarealer der skal etableres på den østlige del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som senere skal udstykkes i forbindelse med etablering af et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Tilladelsen omfatter således ikke afledning af spildevand fra andre end de i vilkår indretninger eller fra andre aktiviteter på den del af matriklen som skal udstykkes til et nyt boligområde. 3.2 Generelt Tilladelsen er gældende fra dags dato Sker der uheld hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier til nedsivningsanlægget, skal 3 : spild skal straks opsamles og Miljøvagten straks kontaktes gennem politiet på I tilfælde af uheld jf. vilkår forbeholder Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, sig ret til at kunne stille krav om at der udtages jordprøver til analyse fra den berørte del af strækningen med henblik på at fastslå forureningsgraden Et eksemplar af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen og være tilgængeligt for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal være tilgængeligt for den driftsansvarlige Afledningen af spildevandet til nedsivningsanlægget skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune har modtaget fra ansøgeren i forbindelse med udarbejdning af den nærværende nedsivningstilladelse, tilladelsens forudsætninger samt de ændringer der fremgår af vilkårene Såfremt afledningen af overfladevand mv. fra vejarealerne ønskes ændret i forhold til oplysningerne angivne Rebild Kommune i processen af udarbejdning af den nærværende nedsivningstilladelse, skal dette senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført, oplyses Rebild Kommune, Center Natur og Miljø som tager stilling til om ændringer kræver revision af den nærværende nedsivningstilladelse Rebild Kommune, Center Natur og Miljø forbeholder sig ret til enhver tid at supplere tilladelsen med skærpede vilkår til f.eks. jordundersøgelser, såfremt hensyn til miljøet eller renere teknologi fordrer dette Nedsivningsanlæggets ejer skal være bekendt med tilladelsen og tilladelsens vilkår. Anlæggets ejer skal til enhver tid overholde alle de vilkår som er blevet fastsat i den nærværende nedsivningstilladelse Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 1 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den. 3 Jf. 71 i Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 3 af 17

4 3.3 Indretning af nedsivningsanlægget Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal museumslovens iagttages Nedsivningsanlægget skal etableres som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser der fremgår af vilkårene nedenfor Nedsivningsanlægget skal udformes således at der undgås opstuvning/overløb til private grunde under regnhændelser der overstiger anlæggets dimensionerede kapacitet. Overløb fra nedsivningsanlægget må ikke forvolde skade på bygninger og vejanlæg Regnbed skal udformes som et bevokset, simpelt jordbassin med etableret underjordlag der har som udgangspunkt de bedste mulige rense evner for tungmetaller og olieforbindelser. Før jordlaget må etableres, skal datablade/beskrivelse sendes til Rebild kommune, Center Natur og Miljø til godkendelse. Databladet/beskrivelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om jordlagets tykkelse, jordtypen, jordlagets ph, dybden under overfladen hvor jordlaget skal ligge, jordlagets skønnede levetid Der må ikke fortages terrænreguleringer større end +/- 0,5 meter i forhold til naturligt terræn og ikke nærmere skel end 2,5 meter. Endvidere må terrænet ikke gives en hældning på mere end 1:3. Hvis der f.eks. ønskes etablering af regnbed dybere end 0,5 meter med hældning mere en 1:3, kræver det ansøgning til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej om dispensation fra lokalplanens bestemmelser, jf. vilkår 8.3 i Lokalplan nr Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester Der må kun afledes overfladevand fra de angivne vejarealer som det fremgår af sagens oplysninger, til nedsivningsanlægget. Der må ikke ledes andre typer spildevand til anlægget Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening, skal arbejdet straks standses og Rebild Kommune underrettes, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens Senest 1 måned efter nedsivningsanlægget er blevet etableret, skal der sendes færdigmelding af kloakarbejde samt en opdateret kloaktegning til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø Nedsivningsanlægget må ikke tages i brug før drikkevandsboringer på ejendomme Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr.15 er blevet sløjfet af en akkrediteret brøndborer og ejendomme er blevet tilsluttet Støvring Vandværk. Sløjfning af boring skal inden 3 måneder efter sløjfninger indberettes til GEUS jf. 27 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 5. En kopi af sløjfningsrapporter indberettet til GEUS skal indsendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. 3.4 Drift og vedligehold af nedsivningsanlægget Der må som udgangspunkt ikke anvendes pesticider eller sprøjtemidler i øvrigt til ukrudtsbekæmpelse i skillerabatten og øvrige arealer med græs belægning som er en del af vejanlægget. Hvis det bliver nødvendigt at anvende pesticider eller sprøjtemidler, skal dette forud for anvendelse godkendes af Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Produktbladet/beskrivelse af stoffets indhold og nedbrydelighed skal sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø som vil vurdere stoffets eventuelle belastning for overfladevand og grundvand Mængden af vejsalt, der udspredes på strækningen, må maksimalt udgøre 0,5 kg/m 2 /sæson. Der skal desuden anvendes den bedst tilgængelige teknik på området. 4 Lov nr af 4. december 2009 om forurenet jord 5 Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Side 4 af 17

5 3.4.3 Hvis det bliver nødvendigt at anvende andre tømidler, skal dette forud for anvendelse godkendes af Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Produktbladet/beskrivelse af stoffets indhold og nedbrydelighed skal sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø som vil vurdere stoffets eventuelle belastning for overfladevand og grundvand Vejarealerne der har afløb til nedsivningsanlægget skal fejes og renholdes mindst 5 gange om året Nedløbsbrønde og sandfang foran faskiner skal oprenses mindst 1 gang om året efter løvfald Faskinerne skal renses efter behov Såfremt der sker overløb i sandfang som vil medfører sand i faskinerne, skal faskinerne renses Der skal foretages tilsyn med sandfang, brønde, faskiner, regnbedet og andre installationer tilhørende nedsivningsanlægget mindst 1 gang om året Græs skal slås, affald, blade og ukrudt skal fjernes fra regnbedet så vandet kan sive ned til planternes rødder og ikke løber væk fra arealet, mindst 1 gang hvert kvartal. Syge planter skal behandles eller fjernes, døde planter skal fjernes og erstattes med friske. 3.5 Udtagning ag analyse af jordprøver Der skal minimum hvert 10. år udtages jordprøver fra jordlaget ved indløb til regnbedet i regnbedets overflade og i 50 cm dybde. Prøven skal udtages som en blandeprøve i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen. Første prøve skal udtages senest efter nedsivningsanlæggets 10 års drift Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium Der skal analyseres for følgende stoffer: Parameter Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Kviksølv (Hg) Zink (Zn) PAH Benz(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Kulbrinte-fraktionen C 20 -C 35 Øvre grænse for lettere forurenet jord 400 mg/kg tørstof 5 mg/kg tørstof 1000 mg/kg tørstof 1000 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 1000 mg/kg tørstof 40 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 300 mg/kg tørstof Analyseresultaterne skal overholde de i vilkår angivne grænseværdier for lettere forurenet jord Nedsivningsanlægs ejer skal afholde alle udgifter som er forbundet med prøvetagning og analyse Viser analyseresultaterne overskridelse af en eller flere af de i vilkår angivne grænseværdier, kan Rebild Kommune, Center Natur og Miljø stille krav om udskiftning af jordlaget under i regnbedet med et nyt jordlag af tilsvarende type og art. 6 Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord Side 5 af 17

6 3.6 Bortskaffelse af opgravet jord/jordlaget fra regnbedet Bortkørsel af opgravet jord/jordlag fra regnbedet må ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, og skal ske til den modtager som kommunen anviser. 3.7 Kontrol af drift Der skal føres driftsjournal over følgende: Oprensning af nedløbsbrønde og sandfang, Årligt forbrug af vejsalt til glatførebekæmpelsen på vejene, Tilsyn med sandfang, brønde, faskiner, regnbedet og andre installationer tilhørende nedsivningsanlægget Jordanalyser. Driftsjournalerne skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende. 4 Baggrund Syd for Støvring i Høje Støvring skal der etableres et nyt boligområde ved at udstykke en del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som ejes af Anders Rye-Andersen Hobrovej 160, 9530 Støvring. Området er omfattet af lokalplan nr. 288, kommuneplantillæg nr.14 for et boligområde, Høje Støvring og tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Jf. vilkår 8.5 i lokalplanen skal regnvand fra tage, terrasser og lignende faste belægninger holdes og nedsives på egen grund. Yderligere kan der jf. vilkår 8.6 i lokalplanen indenfor de grønne områder etableres et regnvandsbassin til vejvandet. Derfor har Orbicon A/S Gasværksvej 4, 9000 Aalborg den 29. april 2015 ansøgt på vegne af Anders Rye- Andersen om tilladelse til nedsivning af vejvand fra det nye boligområde. Følgende materiale danner baggrund for sagen: Ansøgningsmateriale fra Orbicon fra den 29. april 2015 Supplerende oplysninger fra Orbicon fra den 19. maj 2015, 26. maj 2015 Telefonsamtale med Anders Rye-Andersen den 27. maj 2015, Aftaler mellem Anders Rye-Andersen og ejerne af ejendomme Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15, 9530 Støvring vedr. tilslutning af de pågældende ejendomme til vandværket og sløjfning af vandboringerne, Udtalelse fra Rebild Kommunes grundvandsgruppe den 22. juni 2015, Tegninger som Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har modtaget den 9. juli 2015, Telefonsamtale med rådgiveren fra Orbicon A/S den 9. juli 2015, Møde mellem rådgivere fra Orbicon A/S og sagsbehandlere fra Rebild Kommune den 14. juli På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for nedsivning af vejvand fra det nye boligområde ved Høje Støvring. Side 6 af 17

7 5 Lov- og planlægningsgrundlag Tilladelsen kan meddeles idet den ikke er i strid med områdets vandforsynings-, spildevands- eller kommune- og vandplan. Tilladelsen er heller ikke i strid med den for området relevant lokalplan. 5.1 Lovgrundlag Til lovgrundlag for tilladelsen ligger følgende: Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer ( 19) Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. ( 31) 5.2 Planlægningsgrundlag Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune Tillæggets forudsætninger jf. punkt 5.2 Plan Overfladevand er som følger: overfladevand fra vejarealer skal nedsives og nedsivning skal som udgangspunkt foretages inden for kloakoplandet, nedsivning kan kun ske hvor jordbundsforholdene er egnede til nedsivning, de nærliggende drikkevandsboringer skal sløjfes og de pågældende ejendomme tilsluttes Støvring Vandværk, Der kan opnås tilladelse til nedsivning hos Rebild Kommune, Relevant lovgivning og planlægning samt myndighedskrav i øvrigt overholdes. Det ansøgte anlæg til nedsivning af vejvandet fra det nye boligområde skal placeres på matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup som ligger indenfor kloakoplandet. Der blev foretaget jordbundsundersøgelse for byggemodningen hvis resultater viser at jorden generelt er vedegnet til nedsivning (se punkt og 7.2.3). To ejendomme Nibevej nr. 11 og Nibevej nr som er omfattet af Lokalplan nr. 288, har på det nuværende tidspunkt enkeltindvindingsboring. Endvidere har en ejendom Nibevej nr. 4 - som ikke er omfattet af lokalplanen, sin egen vandboring. Der foreligger aftaler mellem ansøgeren Anders Rye- Andersen og ejerne af de pågældende ejendomme (se bilag 3) om at drikkevandsboringer på Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15 vil blive sløjfet jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 7. Boringerne skal sløjfes af en akkrediteret brøndborer jf. 1 af bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører boringer på land 8 og en kopi af sløjfningsrapporter indberettet til GEUS skal indsendes til Rebild Kommune. Ejendomme skal efterfølgende ifølge aftalen tilsluttes Støvring Vandværk. Ansøgeren skal dække alle omkostninger som er forbundet med boringernes sløjfning og tilslutning til vandværket. Nedsivningsanlægget har kunnet opnå tilladelse til nedsivning af vejvand på de ovenpå stående vilkår (se punkt 3). Overholdelse af den relevante lovgivning og planlægning samt myndighedskrav er omtalt i punkt 5 i den nærværende tilladelse. Ifølge tillægget skal området spildevandskloakeres og spildevandet skal afledes via offentligt spildevandsystem til Aalborg Renseanlæg Vest. Spildevandet der opsamles i kloakoplandet skal ledes til en ny pumpestation der skal etableres, og derfra skal spildevandet pumpes til det eksisterende kloakopland A09.8. Pumpestationen skal placeres i det nordvestlige hjørne af området der omfattes af tillægget (for beliggenhed se bilag 2). 7 Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 8 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 uddannelse af personer der udfører boringer på land Side 7 af 17

8 Derfor kan det konstateres at den nærværende nedsivningstilladelse er udarbejdet i overensstemmelse med Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune Spildevandsplan Ifølge spildevandsplan for Rebild kommune skal bygherre etablere sandfang og olieudskiller inden nedsivningsanlægget hvis der sker opsamling af vejvand med afledning til egentligt nedsivningsanlæg. Rebild Kommune vurderer dog at det ikke er relevant at stille vilkår om etablering af en olieudskiller i tilfælde af det ansøgte nedsivningsanlæg da det vurderes at risiko for oliespild er minimal. Endvidere stilles der vilkår om at eventuelt oliespild skal opsamles hurtigst muligt jf. vilkår for at forebygge jordforurening samt vilkår 3.5 om jordanalyser for at sikre effektiv overvågning og hurtig sporing af en eventuel forekomst af jordforurening. Vilkår om prøvetagning af jord er i overensstemmelse med spildevandsplanen Lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr.14 til Kommuneplan 2013 for et boligområde, Høje Støvring Jf. vilkår 8.5 i lokalplanen skal regnvand fra terrasser og lignende faste belægninger holdes og nedsives på egen grund. Dog må regnvand fra veje og indkørsler ikke nedsives indenfor 300 meter fra en drikkevandsboring. Som nævnt ovenpå i punkt har en del af de beboelser som ligger i kanten af området langs Hobrovej og Nibevej (Nibevej nr. 4, 11 og 15), egen boring. Derfor for at kunne opnå tilladelse til det ansøgte nedsivningsanlæg skal ifølge bestemmelserne i lokalplanen de pågældende ejendomme tilkobles Støvring Vandværk og drikkevandsboringer skal i den forbindelse sløjfes af an autoriseret brøndmand/kloakmester. Derfor har ansøger udarbejdet aftaler med ejerne af de pågældende ejendomme om at de skal tilsluttes vandværket og de eksisterende drikkevandsboringer skal sløjfes (se punkt samt bilag 3). Ansøgeren afholder alle udgifter som er forbundet med tilslutningen af ejendommene til vandværket og sløjfningen af de relevante drikkevandsboringer. Ifølge lokalplanens vilkår 8.3 må der ikke ske terrænregulering større end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn og terrænet må ikke gives en hældning på mere end 1:3. Dette er for at tilstræbe et mest naturligt fald. Der kan ansøges om dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Endvidere kræver etablering af nedsivningsanlægget ingen dispensation fra skovbyggelinjen. Lokalplanområdet rummer i øvrigt ikke arealer med 3 beskyttet natur Vandforsyningsplan og vandindvindingsplan Ifølge Vandforsyningsplanen for Rebild Kommune skal det nye boligområde forsynes fra Støvring Vandværk. Tre ejendomme - Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15 som på nuværende tidspunkt har sin egen vandboring, skal tilsluttes Støvring Vandværk (se punkt 5.2.1). Da indvindingsoplandet til Buderupholm Vandværk er ophævet efter boringerne var blevet sløjfet, ligger projektets område udenfor vandværkers indvindingsopland Øvrigt I den sydlige del af matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup hvor der planlægges etablering af boligområdet, er der registeret en gravhøj. Der er 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje omkring gravhøjen og arealet indenfor beskyttelseslinjen til gravhøjen i den sydlige del af lokalplanområdet skal ligge hen i vedvarende græs uden sprøjtning og gødskning. Arealet kan anvendes til afgræsning eller slåning 1-2 gange årligt. Det ansøgte nedsivningsanlæg skal placeres udenfor 100 meter beskyttelseszone omkring gravhøjen. Derfor er projektet ikke i strid med 18 i Naturbeskyttelsesloven 9. 9 Lov nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse med senere ændringer Side 8 af 17

9 6 Miljøteknisk beskrivelse 6.1 Beliggenhed og anvendelse af området Arealet (matr. nr. 6g, Mastrup By, Buderup) hvor der skal etableres et nyt boligområde samt det ansøgte nedsivningsanlæg ligger syd for Støvring og hedder Høje Støvring (se bilag 1). Området bruges i dag som landbrugsjord. Langs Nibevej ligger der seks huse to løsrevne (Nibevej nr. 11 og 15) og en klynge på fire (Nibevej nr. 3, Nibevej nr. 5, Nibevej nr. 5B og Nibevej nr. 7). De seks ejendomme er ikke omfattet af projektet, dog er ejendomme ved Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15 påvirket af projektet (se punkt 5.2). Ifølge Lokalplan nr. 288 udstykkes området til boligformål bestående af åben bebyggelse (op til 2 etager). Regnvand fra befæstede arealer skal håndtæres på egen grund. Herudover skal regnvand fra vejarealer håndtæres lokalt og grønne arealer kan anvendes til rekreative løsninger med henblik på lokal afledning af regnvand. På bilag 4 ses en skitse af vejprojektet for Høje Støvring Etape 1. Der er fire boligveje (arbejdsnavnet Boligvej nr. 1-4), en adgangsvej og en fordelingsvej. Langs adgangs- og fordelingsvejen etableres der fortove og cykelstier. Alle veje og cykelstier belægges med asfalt, mens fortove og overkørsler udføres med fliser. Af ansøgningsmaterialet (side 4/7) kan ses det samlede befæstede vejareal (se bilag 5). Det er jf. lokalplanen ikke tilladt et etablere virksomheder og værksteder. Aktiviteterne i området forudsættes derfor at bestå af almindelig trafik og bilvask. Fordelingsvejen vil i løbet af yderligere etaper af projektet for hele Høje Støvring (se bilag 6) blive forlænget så den føres mod syd langs Hobrovej. På den måde vil den skabe adgang til nye arealer som i fremtiden planlægges udstykket. Derfor kan det forventes at der med tiden kommer mere trafik på fordelingsvejen. 6.2 Beskrivelse og dimensionering af nedsivningsanlægget Håndteringen af regnvand fra vejarealer kan opdeles i følgende grupper: Boligvej 1-3 Boligvej 4 Adgangsvej Fordelingsvej Af bilag 7 kan ses placeringen af de forskellige nedsivningsløsninger Dimensionerings forudsætninger Dimensionering er foretaget ud fra Spildevandsplan for Rebild Kommune. Såfremt LAR anlæg indgår som en erstatning for et afløbssystem, anbefales det af Spildevandskomiteen at anlæggene dimensioneres for minimum 10 års hændelse for på den måde at give en bedre sikring ved ekstrem regn. Derfor er det ansøgte nedsivningsanlæg dimensioneret på baggrund af en 10 års hændelse. Sikkerhedsfaktorer anvendte til beregninger kan findes i ansøgningsmaterialet (side 6/7, se bilag 5). Endvidere er jordens kapacitet afgørende for nedsivningen af vejvand. Der er foretaget boringer i området som viser store variationer i jordlaget, og det anbefales at dimensionere infiltrationsrør samt faskiner ud fra at der haves ler/moræneler. Ved gennemgang af boringsprofilerne ved de vedlagte placeringer af faskiner og regnbed anvendes en hydraulisk ledningsevne på m/s da boringerne viser sand ned til minimum 2 meter under terræn. Den geotekniske rapport er vedlagt som bilag 8). Alle beregninger kan ses på bilag Boligvej 1-3 I forbindelse med Boligvej 1 findes der et grønt areal hvor der skal etableres faskiner. Vejvandet fra Boligvej 1, 2 og 3 skal afstrømme til vejbrønde med integreret sandfang og videre til det grønne areal ved Boligvej 1. Her skal vejvandet fra de pågældende veje nedsive i faskiner. Side 9 af 17

10 Størrelserne af faskinerne er bestemt ud fra Spildevandskomiteens regneark til dimensionering af LAR anlæg 10 (LAR Lokal Afledning af Regnvand). Her indsættes årsmiddelnedbøren (681 mm jf. Spildevandsplan for Rebild Kommune) gentagelsesperiode, sikkerhedsfaktor, befæstet areal, hydraulisk ledningsevne samt højde og bredde af faskinen Boligvej 4 Boligvej 4 omkranser et grønt område hvor der placeres faskiner til nedsivning af vejvand. Også her ledes vandet til vejbrønde med integreret sandfang og videre til nedsivningsanlægget. Faskinerne er dimensioneret på samme måde som faskinerne til nedsivning af vejvand fra Boligvej 1-3 (se punkt 6.2.1) Adgangsvej Alt vej fra adgangsvejen der afstrømmer via brønde med tilhørende sandfang, håndteres ved hjælp af horisontal infiltration i infiltrationsrør. Løsningen som er udviklet til nedsivning og forsinkelse af regnvand, består af et slidset SN8 rør i PP (polypropylen) samt et højpermeabelt og UV-resistent geotekstil. Infiltrationsrørene tåler trafiklast og er rense- og inspicerbare. Infiltrationsrørene skal anlægges i rabatten under græsbelægningen. Der vil blive etableret to brønde én i hver sidde af adgangsvejen der hvor vejen ligger lavest, som vil muliggøre tv-inspektion, rensning af infiltrationsrørene og prøvetagning af vejvandet. Til dimensioneringen af rørene anvendes Wavins beregningsprogram som tager udgangspunkt i regnintensitet, sikkerhedsfaktor, befæstet areal, den hydrauliske ledningsevne samt højde og bredde af udsivningsarealet rørene er placeret i. Rørene på adgangsvejen er dimensioneret ud fra en mindre hydraulisk nedsivningsevne da der ikke haves boringer for hele strækningen, og der på den måde regnes på den sikre side Fordelingsvej Vejvandet fra fordelingsvejen ledes først til infiltrationsrør som anlægges i rabatten, og såfremt den afledte vandmængde overstiger kapaciteten for rørene, ledes vejvandet videre til et regnbed. Det er ikke muligt at etablere det nødvendige anlæg til håndtæringen af en 10 års hændelse ved brug af infiltrationsrør. For at kunne håndtere en 5 års hændelse ville det være nødvendigt at etablere 188 meter. Derfor blev det besluttet om at anlægge 90 meter rør og ved behov skal vandet ledes til regnbedet. Da der bruges to løsninger til afvandingen af vejvandet, er regnbedet dimensioneret ud fra 5 års hændelse. 10 Se Spildevandskomiteens hjemmeside - https://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter Side 10 af 17

11 7 Miljøteknisk vurdering 7.1 Vejvands sammensætning Vurdering af indhold af miljøfremmede stoffer i vejvandet baseres hovedsageligt på arealanvendelsen og en baggrundsrapport 11. Ved kørsel og parkering som vil foregå i området, afgiver køretøjer der færdes eller parkeres, forskellige stoffer fra brændstof, smøremidler, bremsedele. Dæk, karosseri mv. Herudover afgiver selve belægningerne inkl. pigmenter mv. også stoffer til det regnvand der afstrømmer. I forbindelse med trafik om vinteren udgør salt en særlig problemstilling. Erfaringsmæssigt indeholder vejvand følgende stoffer/stofgrupper: Kulbrinter og BTEX, PAH er, Phthalater/plastblødgørere: (Di-n-buthylphthalat (DBP), Diethylhexylphthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Diethylhexyladipat (DEHA), Diethylphthalat (DEP), Ammonium, Klorid (fra traditionel glatførebekæmpelse), Tungmetallerne: bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink, Termotolerante Coli bakterier. Tungmetaller, PAH er og de tunge oliestoffer er relativt immobile og vil sandsynligvis binde sig til den terrænnære del af jorden. Lette kulbrinter og plastblødgører er mere mobile og vil derfor kunne trænge længere ned i jorden eller til grundvandet. De forventes dog at blive biologisk omsat på stedet. Særligt gunstige nedbrydningsforhold antages at være i den terrænnære jord hvor ilt og jordbakterier er til stede. Græs- og andre planterødder bidrager sammen med sollys gunstigt til nedbrydningsprocessen. Mikroorganismer reduceres erfaringsmæssigt voldsomt igennem nedsivningen i den umættede zone pga. dels filtreringen og dels det relativt lave indhold af organisk stof der favoriserer andre bakterietyper end E.Coli mv. 7.2 Vurdering i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen Som udgangspunkt skal tilladelse til nedsivning af regnvand fra befæstede arealer meddeles efter Spildevandsbekendtgørelsens 30. Ifølge denne skal miljømyndigheden sikre at følgende er overholdt: 1) Afstanden til vandindvindingsanlæg hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 25 meter 2) Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt 3) Afstanden fra nedsivningsanlægget til overfladevand (vandløb/sø/hav) er mindst 25 meter, og 4) Der må ikke nedsives vand, som kommer fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler. Da vejarealet skal overdrages af Rebild Kommune, bliver vejene omfattede af projektet til offentlige veje. Derfor overholder det ansøgte nedsivningsanlæg imidlertid ikke punkt 4 og som resultat kan Rebild Kommune ikke meddele nedsivningstilladelse efter 30 i denne sag. Tilladelsen meddeles derfor i stedet i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens 31, ifølge hvilken der kan dispenseres fra kravene i 30 såfremt følgende er opfyldt: 1) Tilladelsen er ikke i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands-, kommune-, og vandplaner 11 Risiko ved nedsivning og udledning af separatkloakeret regnvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut & Orbicon A/S, Udkast oktober 2012 Side 11 af 17

12 2) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg 3) Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål 4) Nedsivningen er ikke til hinder for, at de i vandplanen fastsatte mål for kvaliteten af grundvand og overfladevand kan opfyldes, og 5) Afstanden til overfladevand (vandløb/sø/hav) skal være minimum 25 meter Ad pkt. 1) - Tilladelsen er ikke i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands-, kommune-, og vandplaner Tilladelsen til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde ved Høje Støvring er ikke i modstrid med gældende planer for området. For uddybende vurdering henvises til punkt 5.2 i den nærværende tilladelse. Dette punkt ses derfor at være opfyldt Ad pkt. 2) - De hydrogeologiske forhold sandsynliggør at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg Den nordlige del af Høje Støvring som er berørt af det ansøgte projekt, ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og i et gammelt indvindingsopland for Buderup Vandværk. Vandværket er dog blevet lukket og boringerne er blevet sløjfet, derfor ligger det nye boligområde ikke længere indenfor noget indvindingsopland. De enkelte ejendomme (Nibevej nr. 4, Nibevej nr. 11 og Nibevej nr. 15) som forsynes på nuværende tidspunkt af egen boring, skal tilsluttes Støvring Vandværk og i den forbindelse skal boringerne sløjfes. Dette skal ske inden etablering af nedsivningsanlægget må påbegyndes. Der findes ikke andre vandboringer til hverken almene eller ikke-almene vandværker indenfor 300 meter afstand fra nedsivningsanlægget. Der findes heller ikke flere enkeltindvindingsboringer indenfor de 300 meter. Endvidere blev der foretaget jordbundsundersøgelser for byggemodningen for området. Ifølge rapporten kan anlæg til nedsivning af regnvand dimensioneres ud fra Rørcenter-anvisning 016 Anvisning for håndtæring af regnvand på egen grund. På grund af den store variation boringerne i mellem skønnes det foreløbigt at dræn/faskiner skal dimensioneres for ler/moræneler. Det anbefales at der hvor der skal benyttes nedsivning, udføres dobbelt ring-infiltrationstest, når de endelige placeringer af anlæggene kendes. Der blev ikke foretaget yderligere jordanalyser i forbindelse med det ansøgte nedsivningsanlæg. Dog er den del af nedsivningsanlægget som skal placeres hvor der ikke var sikkerhed omkring jordforholdene, dimensioneret ud fra en mindre hydraulisk nedsivningsevne. På den måde blev beregninger udført på den sikre side. ingen risiko Derfor vurderer Rebild Kommune at etablering af det ansøgte nedsivningsanlæg ikke indebærer nogen risiko for forurening af vandindvindingsanlæg Ad pkt. 3) - Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer der er anvendelige til vandforsyningsformål I forbindelse med denne tilladelse har Rebild Kommune valgt at stille vilkår om at der skal etableres et underjordlag i regnbedet som kan dokumenteres at have den bedste mulige rense evne for tungmetaller og olieforbindelser (se vilkår 3.3.4). Der findes mange forskellige løsninger på markedet som har en høj evne til at tilbageholde og nedbryde tungmetaller, PAH er, kulbrinter, blødgørere m.v. samt bakterier, dvs. de stoffer som oftest findes i vejvand. De er således effektive til at rense vejvand for stoffer som ellers vil kunne være årsag til problemer med grund- og drikkevandskvaliteten. Side 12 af 17

13 Det er dog vigtigt et jordlag som skal anvendes til rensning af vejvandet, har de nødvendige parametre som for eksempel en tilstrækkelig permeabilitet til at vejvandet kan nedsive og en høj evne til at tilbageholde og omsætte forurenende stoffer. For nogle jordtyper kan ph værdien have afgørende betydning for jordens evne til at tilbageholde bl.a. tungmetaller. Derfor stiller Rebild Kommune, Center Natur og Miljø vilkår om at datablad/beskrivelse af den valgte jordtype skal sendes til kommunen til godkendelse for at sikre at der etableres den bedste mulige løsning for rensning af vejvandet. Ud fra ovenstående vurderer Rebild Kommune, Center Natur og Miljø at etablering af jordlaget i regnbedet vil udgøre en tilstrækkelig rensning af vejvandet fra strækningen, for så vidt angår fjernelse af forurenende stoffer som følge af biltrafik. Det mest problematiske stof ved nedsivning af vejvand er klorid, som stammer fra vejsaltning. Klorid bliver hverken nedbrudt eller tilbageholdt i jorden, men nedsiver direkte til grundvandet. Vejmyndigheden skønner at der i gennemsnit saltes med g vejsalt pr. m 2 to gange per sæson i boligområder som kan sidestilles med det pågældende boligområde ved Høje Støvring. Der saltes med almindeligt vejsalt (natriumklorid). GEUS vurderer i sin rapport 12, at mellem 80 og 100 % af det vejsalt, der udspredes i ikke-kloakerede områder, ender i vejrabatten, hvor det potentielt vil kunne nedsive til grundvandet. Rapport 13 fraråder i den forbindelse nedsivning af vejvand fra veje der vådsaltes, (0,5 kg salt pr. m 2 pr. sæson), hvis vejarealet udgør mere end 20 % af det samlede opland, hvorfra vandet nedsives. Dette ligger til grund for kravet til maksimalt udspredt saltmængde nævnt i vilkår Endvidere vil der blive etableret en brønd på hver sidde af adgangsvejen som vil muliggøre tv-inspektion, rensning af infiltrationsrørene samt prøvetagning af vejvandet for at kunne kontrollere spildevandets sammensætning. Der vil ligeledes være muligt at foretage tv-inspektion og rensning af infiltrationsrørene som anlægges ved fordelingsvejen. Dette er for at sikre en god og sikker drift af nedsivningsanlægget. Alt i alt vurderes nedsivningen af vejvand fra strækningen således ikke at være i strid med bestemmelsens punkt Ad pkt. 4) - Nedsivningen er ikke til hinder for at de i vandplanen fastsatte mål for kvaliteten af grundvand og overfladevand kan opfyldes Alt vand fra vejarealerne skal nedsives i faskiner og infiltrationsrør. I tilfælde af stort regnskyl hvor kapaciteten af infiltrationsrør ved fordelingsvejen bliver overskredet, vil der ske overløb til et nærliggende regnbed hvor vandet skal nedsive. Der findes således ingen udledning til vandløbet og derfor vil projektet have ingen indflydelse på kvaliteten af overfladevand Ad pkt. 5) - Afstanden til overfladevand (vandløb/sø/hav) skal være minimum 25 meter Nærmeste vandløb der løber vest fra området omfattet af projektet, er i en afstand på ca. 120 meter fra regnbedet der er den mest vestlige del af nedsivningsanlægget. Nærmeste sø ligger i en afstand på ca. 65 meter fra faskinerne ved Boligvej 1-3. Afstandskravet til overfladevand ses derfor ligeledes overholdt. 12 Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt Søren Munch Kristiansen, Flemming Damgaard Christensen og Birgitte Hansen, GEUS Link til rapporten: 13 Anbefalinger til udledning og nedsivning af vejvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet, Teknologisk Institut og Orbicon A/S i oktober 2012 Side 13 af 17

14 7.3 Kontrolprogram Rebild Kommune, Center Natur og Miljø vurderer at jordlaget etableret i regnbedet vil sikre en tilstrækkelig rensning af vejvandet så det ikke udgør risiko for jord- og/eller grundvandsforurening. Dog kan det forventes at jordlagets rense evne til at tilbageholde forurenende stoffer vil falde efter en bestemt tid. Derfor for at sikre at der ikke forekommer jordforurening i det nye boligområde pga. vejvandets nedsivning, bliver der i den nærværende tilladelse stillet vilkår om jordprøvetagning og jordanalyser (se vilkår 3.5). Til dokumentation for at jordprøver kan overholde grænseværdierne fastsatte i bekendtgørelsen nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord, skal jorden analyseres regelmæssigt for tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, zink), PAH, Benz(a)pyren, Dibenz(a,h)anthracen og Kulbrinte-fraktionen C 20 -C 35. Det vurderes at 10 års interval mellem prøvetagning of analyse af jord fra jordlaget i regnbedet er den mest hensigtsmæssig mht. lagets levetid. Der stilles ikke vilkår om jordprøvetagning og jordanalyser af jordlagene under infiltrationsrørene. Det vurderes at analyser af jord fra regnbedet vil være en tilstrækkelig indikator for forureningsforekomst, dvs. at hvis der konstateres forurening i jordlaget etableret i regnbedet, kan det tyde på at der ligeledes findes forurening ved infiltrationsrørene. I så fald kan Rebild Kommune anmode om at der foretages jordundersøgelser som vil danne et grundlag til yderligere handlinger. Der skal føres driftsjournal for at kontrollere og sikre nedsivningsanlæggets rigtige vedligeholdelse og drift. 8 Udtalelser Rebild Kommunes, Center Natur og Miljø grundvandsgruppe har den 22. juni 2015 udtalt sig i sagen. Der stilles efterfølgende vilkår om etablering underjordlag i regnbedet samt at der fastsættes kontrolprogram for jordanalyser. Ansøgeren har den 14. juli 2015 fået et udkast til tilladelsen. Ansøgeren havde ikke væsentlige bemærkninger til udkastet. 9 Generelle oplysninger Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune. Det gælder f.eks. ved ændring af nedsivningsanlæggets indretning, øget areal hvor overs m.v.. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til tilslutning af processpildevand samt andre typer spildevand som et omfattet af den nærværende tilslutningstilladelse. Rebild Kommune kan i henhold til 30 i Miljøbeskyttelsesloven 14 ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 14 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 14 af 17

15 10 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 5. oktober 2015 kl. 23:59. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Afgørelsen kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven til 100 påklages af ansøgeren selv, Sundhedsstyrelsen og visse landsdækkende organisationer og af enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Man klager via Klageportalen som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller ligesom man plejer typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet som træffer afgørelse om hvorvidt ens anmodning kan imødekommes. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked såfremt der er modtaget klager. Hvis en tilladelse udnyttes før klagefristens udløb eller før den pågældende tilladelse mv. er behandlet af klagemyndigheden, sker dette på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre, eller ophæve tilladelsen 16. Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 7. marts 2016 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. 11 Aktindsigt Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen herunder resultater af anlæggets ejer egenkontrol jf. Forvaltningsloven 17, Offentlighedsloven 18 og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 17 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov nr. 606 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer Side 15 af 17

16 12 Underretning Afgørelse om tilladelse til nedsivning af vejvand fra vejarealer i Høje Støvng offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, fra den 7. september Har du spørgsmål til tilladelsen, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Agnieszka Gieraltowska Dall Miljømedarbejder Side 16 af 17

17 Bilag: 1. Oversigtskort 2. Beliggenhed af den nye spildevandspumpestation 3. Aftale med ejerne af Nibevej 4, Nibevej 11 og Nibevej 15 om vandboringernes sløjfning 4. Skitse af vejprojektet 5. Ansøgning 6. Masterplan for Høje Støvring (uddrag fra Dispositionsplanen for Høje Støvring) 7. Skitse af nedsivningsanlægget 8. Geoteknisk rapport 9. Beregninger Kopi til: Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse: Malene Højland Andersen Nibevej 4, 9530 Støvring Kim Næsager Dalum, Nibevej 4, 9530 Støvring Laust Lundsgaard, Nibevej 11, 9530 Støvring Per Simoni, Byggefirmaet Per Simoni Holding ApS, Nibevej 15, 9530 Støvring Naturstyrelsen, Rebild Vand & Spildevand A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Greenpeace, eller Sara Lykke Hansen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskeforbund, att. Arne Rusbjerg, Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/formand Leif Søndergård, Side 17 af 17

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere