Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012"

Transkript

1 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan Revideret Forslag 13. maj

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget... 3 Tilslutning til det offentlige kloaksystem... 3 Påbud om forbedret rensning... 3 Renseklasser... 4 Lov- og plangrundlag... 4 Lovgivning... 4 Kommunal planlægning... 4 Klimatilpasning... 5 Behandling af forslaget til tillæg... 5 Administrative forhold... 5 Betalingsvedtægt... 5 Tilslutningsret og pligt... 5 Afledningsforhold... 5 Offentlig og privat kloak... 6 Kloakanlæg på privat areal... 6 Servitutpålæg... 6 Tids- og økonomiplan... 6 Miljøvurdering... 7 Scenarier... 7 Screening... 8 Konklusion... 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Renseklasser i åben land, Regionplan og Vandplan Bilag 2: Rensemetoder Bilag 3: Adresser i det åbne land, der kloakeres Bilag 4: Matrikler der evt. berøres af gravearbejdet Bilag 5 Ejendomme der eventuelt skal have påbud

3 Baggrund Nærværende tillæg til Roskilde kommunes spildevandsplan omhandler ejendomme i det åbne land I den sydlige del af Kommunen. Der refereres til spildevandsplanens kapitel 11, Spildevandshåndtering i det åbne land. Grundlag for tillægget Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for at Roskilde Kommunes Byråd kan etablere nye spildevandsanlæg, og i den forbindelse kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner for det åbne land i Roskilde Kommunes sydlige del. Roskilde Forsyning A/S agter at gennemføre de i tillægget beskrevne tiltag. Indhold i tillægget Tillægget omhandler alle ejendomme i det åbne land den sydlige del af Roskilde kommune (Gl. Ramsø kommune), der ligger inden for 1. prioritets renseklasseoplande, som de blev defineret i Regionplan Regionplanen er efter vedtagelsen af Vandplanen blevet afløst af denne. EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000, og er i Danmark udmøntet i Miljømålsloven. I konsekvens af Miljømålsloven er Vandplanerne for trådt i kraft 22. december 2011, og Roskilde Kommune har herefter vedtaget en Vandhandleplan for, hvorledes Vandplanernes indsats agtes gennemført. Vandplanen for hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord omhandler tiltag i det område, hvor de af spildevandsplantillægget omhandlede ejendomme er beliggende. Indsatsområderne i det åbne land Roskilde Kommunes sydlige del i henhold til Vandplanen omfatter samme områder som defineret som 1. prioritetsoplande i Regionplan 2005, idet der tillægges et mindre område i den østlige del. Indsatsområdet er defineret på bilag 1. Opfyldelse af kravene til renseklasse svarer til baseline i Vandplanen, som skal være opfyldt i Tilslutning til det offentlige kloaksystem I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når kommunen har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til Roskilde Forsynings afløbssystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag. De nye kloakoplande vil blive spildevandskloakeret medens regnvandet stadig håndteres af grundejerne. Bilag 3 beskriver hvilke ejendomme, der vil blive kloakeret. Tegningsbilagene T02.01-T02.10 viser ejendommenes beliggenhed. Påbud om forbedret rensning Såfremt Vandområdernes tilstand ikke opfylder den i Vandplanen forudsatte vandkvalitet, og en kloakering i området ikke er forestående, har byrådet beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer eller fornyelse af ejendommens spildevandsanlæg. Roskilde Kommune agter at føre tilsyn med en række ejendomme i det åbne land, som er nævnt i bilag 5. Såfremt det ved tilsynet konstateres, at der er grundlag for et påbud om forbedret rensning, agter Roskilde Kommune at udstede sådanne påbud. Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne varsles dette i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Herefter meddeles påbud om forbedret rensning. I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen samt orientere grundejeren om, hvordan Forsyningen vil sikre, at rensekravet 3

4 bliver opfyldt, hvis grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen (altså hvilken renseløsning Forsyningen vil vælge). Når en grundejer har modtaget et påbud om forbedring eller fornyelse af spildevandsrensningen har vedkommende 2 muligheder: 1. Grundejeren sørger selv for at etablere en forbedret rensning, der overholder krav til renseklasse. 2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Hvis et påbud ikke efterleves kan kommunen kræve, at forholdet bringes til ophør. Ved løsning 2 skal grundejeren betale et tilslutningsbidrag og et årligt vandafledningsbidrag. Hertil kommer udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, samt elforsyning til den valgte renseløsning og forsikring af anlægget. Til gengæld skal kloakforsyningen etablere og drive en renseløsning, der opfylder rensekravet. Hvis grundejeren ønsker en anden renseløsning end den, der er foreslået i forbindelse med tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, så skal kloakforsyningen efterkomme grundejerens ønske mod, at denne selv afholder eventuelle meromkostninger. Renseklasser I Regionplan 2005 er områderne opdelt i 3 kategorier alt efter, hvor godt spildevandet skal renses på de ukloakerede ejendomme. I Vandplanerne opereres med samme renseklasser, som fremgår af bilag 1. Renseklasse SOP Spildevandet skal renses for organisk stof, fosfor og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof. Renseklasse SO Spildevandet skal renses for organisk stof og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof. Renseklasse OP Spildevandet skal renses for organisk stof og fosfor. Lov- og plangrundlag Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Lov om Miljømål mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september Kommunal planlægning Kommuneplan for Roskilde

5 Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Klimatilpasning Nærværende tillæg indgår i spildevandsområdets klimatilpasning ved, at: nyanlæg projekteres efter dimensioneringsregler, der tager højde for klimatilpasning. Kloakering foretages kun for spildevand. Regnvand håndteres lokalt ved nedsivning eller kontrolleret udledning til lokale vandområder. Behandling af forslaget til tillæg Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal vedtages af Byrådet, hvorefter forslaget skal udsende i offentlig høring i en 8 ugers periode, med mulighed for indsigelse. Offentliggørelsen vil ske på kommunens hjemmeside, hvor det også vil blive beskrevet, hvordan man skal forholde sig, såfremt man har indsigelse imod tillægget. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til Naturstyrelsen Roskilde. Når offentliggørelsesperioden er slut vil forslaget samt eventuelle indsigelser blive fremsendt til Roskilde Byråd, der vedtager det endelige tillæg. Efter vedtagelsen sendes det vedtagne tillæg til Naturstyrelsen Roskilde og det offentliggøres på kommunens hjemmeside (www.roskilde.dk), hvor interesserede så også har mulighed for at se det endelige vedtagne tillæg. Administrative forhold Betalingsvedtægt Roskilde Forsyning A/S har i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for Forsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. Ved indtræden i kloakforsyningen betales et tilslutningsbidrag. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller som er kontraktligt tilknyttet Forsyningen, betaler vandafledningsbidrag. Tilslutningsbidraget og vandafledningsbidraget fastlægges årligt af byrådet Roskilde Forsyning og godkendes af Byrådet. Bidragene fremgår af Roskilde Forsynings takstblad. Tilslutningsret og pligt Efter Miljøbeskyttelseslovens 32 fastlægger byrådet i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det Roskilde Forsyning, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger. Afledningsforhold I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som et led i 5

6 forsyningspligten er Forsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren. Offentlig og privat kloak Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, som Roskilde Forsyning A/S har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Det vedrører renseanlæg, bygværker, afløbsanlæg m.m. Ved private spildevandsanlæg forstås i denne sammenhæng stikledninger på privat grund. I henhold til vejledningen til loven om betalingsregler er angivet følgende vedrørende snitfladen mellem offentlig og privat kloak: Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg. Kloakforsyningen skal føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren Kloakanlæg på privat areal I forbindelse med kloakering i det åbne land samt ved udvidelser og ændringer af kloakoplande kan det i et vist omfang blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger m.m.) på private arealer. Generelt gælder, at offentlige ledningsanlæg etableret udenfor offentlig vejareal sikres ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. Grundejere, der berøres af ovennævnte og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt under detailprojekteringen. Det søges at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og kommunen. Servitutpålæg I spildevandsplanen for Roskilde kommune fra 2007 er beskrevet hvilke matrikler der kan blive berørt af de fremtidige tiltag på kloakområdet. Roskilde Kommune vil som et led i forbedring af vandkvaliteten i udvalgte recipienter kloakere en række ejendomme i det åbne land. I forbindelse hermed kan matrikler blive berørt af de transportanlæg, der skal føre spildevandet fra de pågældende ejendomme og til Forsyningens afløbssystem. Nærværende tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet på et overordnet plangrundlag, hvorfor der ikke i tillægget nøjagtigt er fastlagt, hvilke ejendomme der vil blive berørt af anlægsarbejder. Ejendomme, der ligger tæt på de viste nye spildevandsanlæg, som fremgår af tegningsbilagene, kan derfor blive berørt af anlæggene. Sådanne ejendomme er beskrevet efterfølgende i bilag 4, og markeret på tegningsbilagene. Tids- og økonomiplan Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne plan fastlagte prioritering. De på bilag 3 angivne ejendomme vil blive kloakeret i perioden Den forventede samlede anlægsinvestering i perioden udgør ca. 18 mio. kr. 6

7 Miljøvurdering Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Scenarier I henhold til lovgivningen skal tillægget til spildevandsplanen minimum vurderes i forhold til et 0- alternativ. 0-alternativet defineres som et scenarie, hvor der ikke kloakeres i det åbne land, idet spildevandet fortsat håndteres på de enkelte ejendomme. Dette er ikke ensbetydende med status quo, idet dette scenarie vil forudsætte, at Roskilde Kommune skal føre tilsyn med samtlige ejendomme i det åbne land og, såfremt det ved tilsynet konstateres, at der er grundlag for et påbud om forbedret rensning, da meddele sådanne påbud. 7

8 Screening Miljøparametre Natur og landskab Recipientkvalitet (Vandrammedirektiv og regionplan målsætninger) Ikke aktuelt Positiv indvirken X Indvirken Væsent -lig indvirken Bemærkninger Via tiltag i det åbne land reduceres udledningen til vandområderne. Landskab generelt X Etablering af nye kloakoplande sker i henhold til kommuneplanen og miljøvurderes i denne. Beskyttede og fredede områder (Naturbeskyttelsesloven) Internationale naturbeskyttelsesområde r (Natura 2000) Jord Jordbundsforhold X Jordforurening X X Vandforsyning Grundvandsinteresser (Regionplan målsætninger) X X X Transportanlæg placeres så vidt muligt uden for beskyttede og fredede områder. Spildevandsplanen indvirker positivt på internationalt beskyttede vandområder grundet tiltag i det åbne land. I 0-alternativet vil der nedsives spildevand til grundvandet i et vist omfang, medens tillægget vil resultere i afskæring af spildevand til renseanlæg Luft Lugt X Emmisioner X Klima Energiforbrug X Mere transport af spildevand giver øget elforbrug. Sundhed Støj X Badevandskvalitet X Service Forsyningssikkerhed X Kloakering i Forsyningens afløbsanlæg sikrer kontrolleret afledning af spildevand og kontrolleret spildevandsrensning. 8

9 Konklusion Realisering af forslaget forventes ikke at øge den miljømæssige påvirkning ud over hvad der må forventes ved 0-alternativet, hvorfor der ikke skal foretages miljøvurdering af forslaget til tillæg til spildevandsplanen. 9

10 Bilag 1: Renseklasser i åben land, Regionplan og Vandplan 10

11 Bilag 2: Rensemetoder Eksempler på rensemetoder Til lokal håndtering af spildevandet findes en række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser. Rensemetode Renseklasse SOP SO OP O Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Samletank Pileanlæg Kloakering Sandfilter Beplantet filteranlæg Rodzoneanlæg Spildevandsanlæg, som opfylder renseklasser. Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelingslag og ned i jorden. Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandboringer og grundvandet. Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan der dog dispenseres ned til 75 meter. Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, når en række krav er opfyldt. Krav til etablering af nedsivningsanlæg Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning Nedsivningsanlægget udføres i henhold til gældende retningslinier Typegodkendt minirenseanlæg Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af de offentlige renseanlæg. Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk fældning. Samletanke En samletank for husspildevand er en lukket beholder på typisk 6-10 m 3, hvortil spildevand fra huset føres og opsamles. Samletanken tømmes regelmæssigt og spildevandet køres til et renseanlæg. 11

12 Pileanlæg Et pileanlæg er opbygget som et tæt bassin med membranbund tilplantet med pil. Pileanlægget fungerer ved, at pilen optager og fordamper spildevandet. Det organiske stof og næringssaltene i spildevandet optages i pilen. Pileanlæg kan endvidere etableres uden membranbund, hvorved spildevandet både kan nedsives og fordampes. Biologisk sandfilteranlæg Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Det nedsivede vand ledes til recipienten. Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. Beplantet filteranlæg Anlægget består af et beplantet bassin med tagrør. Spildevandet ledes gennem filteret før udledning til recipienten. Anlægget kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. Rodzoneanlæg Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin. I rodzonen sker der en omsætning af det organiske stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse. 12

13 Bilag 3: Adresser i det åbne land, der kloakeres I det følgende er angivet de ejendomme, der påregnes kloakeret. Det skal noteres, at den angivne liste er vejledende. I forbindelse med detailprojekteringen kan færre eller flere ejendomme blive omfattet af kloakeringen. Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ASSENDLØSE HUSE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Langagervej Viby Sjælland 23 b Langagervej Viby Sjælland 25 b Langagervej Viby Sjælland 21 b Langagervej Viby Sjælland 21 c Markvangen Viby Sjælland 7 g Markvangen Viby Sjælland 7 b Markvangen Viby Sjælland 7 e Markvangen Viby Sjælland 7 c Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ASSENDLØSEVEJEN Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Assendløsevejen Viby Sjælland 6 a Assendløsevejen Viby Sjælland 5 b Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt BIRKEDE Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 q Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 b Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 b Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 c Bleghavevej Viby Sjælland 8 a Bleghavevej Viby Sjælland 7 d Bleghavevej Viby Sjælland 8 c Bleghavevej Viby Sjælland 7 c Bleghavevej Viby Sjælland 7 b Kokholmvej Viby Sjælland 1 f Kokholmvej Viby Sjælland 1 c Kokholmvej Viby Sjælland 1 d Kokholmvej Viby Sjælland 1 e Kokholmvej Viby Sjælland 1 s Kokholmvej Viby Sjælland 1 g Amager Huse Lejre 16 a Mosevej Viby Sjælland 5 o Amager Huse Lejre 1 q Amager Huse Lejre 1 p Amager Huse Lejre 1 r Amager Huse Lejre 17 c

14 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt BRORDRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Brordrupvej Gadstrup 5 f Brordrupvej Gadstrup 5 d Brordrupvej Gadstrup 5 c Brordrupvej Gadstrup 5 e Brordrupvej Gadstrup 6 a Brordrupvej Gadstrup 14 f Brordrupvej Gadstrup 14 g Brordrupvej Gadstrup 14 a Brordrupvej Gadstrup 6 b Brordrupvej Gadstrup 14 d Brordrupvej Gadstrup 13 b Brordrupvej 44a 4621 Gadstrup 6 a Brordrupvej 44b 4621 Gadstrup 6 k Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt GADSTRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Skalstrupgård Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup 3 k Skalstrupvej Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup 2 a Skalstrupvej Gadstrup 5 a Køgevej Gadstrup 3 b Køgevej Gadstrup 3 f Køgevej Gadstrup 3 g Køgevej Gadstrup 3 e Køgevej Gadstrup 4 d Køgevej Gadstrup 3 d Køgevej Gadstrup 9 o Køgevej Gadstrup 2 c Køgevej Gadstrup 2 d Køgevej Gadstrup 2 f Snoldelev Bygade Gadstrup 4 u Vintermarken Gadstrup 4 z Møllevejen Hastrup 11 d Møllevejen Hastrup 11 e Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt KLOSTERSKOV Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Skovvej Viby Sjælland 11 a

15 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt RAMSØLILLE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Dalsagervej Gadstrup 10 a Enggårdsvej Gadstrup 8 d Enggårdsvej Gadstrup 8 a Enggårdsvej Gadstrup 8 f Enggårdsvej Gadstrup 9 c Enggårdsvej Gadstrup 16 a Enggårdsvej Gadstrup 9 b Enggårdsvej Gadstrup 10 k Enggårdsvej Gadstrup 10 g Ramsøvejen Gadstrup 7 a Ramsøvejen Gadstrup 4 d Ramsøvejen Gadstrup 4 a Ramsøvejen Gadstrup 4 f Ramsøvejen Gadstrup 4 c Ramsøvejen Gadstrup 2 f Ramsøvejen Gadstrup 2 e Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt RAMSØMAGLE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Ramsøvejen Gadstrup 5 b Ramsøvejen Gadstrup 5 a Ramsøvejen 34A 4621 Gadstrup 5 e Ramsøvejen 34B 4621 Gadstrup 1 b Ølmosevej Gadstrup 5 c Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SNOLDELEV Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Tunevej Gadstrup 1 d Tunevej Gadstrup 1 c Tunevej Gadstrup 3 d Tunevej Gadstrup 3 f Tunevej Gadstrup 3 e Tunevej Gadstrup 3 a Køgevej Gadstrup 2 r Køgevej Gadstrup 2 q Salløvvej 1A 4621 Gadstrup 1 a Salløvvej 1B 4621 Gadstrup 2 b Snoldelev Bygade Gadstrup 4 n Snoldelev Bygade Gadstrup 4 fb

16 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SVERREGÅRDSVEJ Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Sverregårdsvej Gadstrup 24 a Sverregårdsvej Gadstrup 12 c Sverregårdsvej Gadstrup 22 e Sverregårdsvej Gadstrup 23 a Sverregårdsvej Gadstrup 24 c Sverregårdsvej Gadstrup 25 d Sverregårdsvej Gadstrup 25 h Sverregårdsvej Gadstrup 25 e Sverregårdsvej Gadstrup 25 g Sverregårdsvej Gadstrup 23 c Sverregårdsvej Gadstrup 24 e Sverregårdsvej Gadstrup 23 f Sverregårdsvej Gadstrup 23 d Sverregårdsvej Gadstrup 23 e Sverregårdsvej Gadstrup 25 f Sverregårdsvej Gadstrup 23 l Sverregårdsvej Gadstrup 25 a Sverregårdsvej Gadstrup 23 k Sverregårdsvej Gadstrup 24 d Sverregårdsvej Gadstrup 23 i Sverregårdsvej Gadstrup 23 h Sverregårdsvej Gadstrup 23 g Sverregårdsvej Gadstrup 12 a Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SYV HOLME Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Syv Holmevej Viby Sjælland 3 c Syv Holmevej Viby Sjælland 4 i Syv Holmevej Viby Sjælland 3 b Syv Holmevej 4A 4130 Viby Sjælland 3 a Syv Holmevej 4B 4130 Viby Sjælland 3 l Syv Holmevej Viby Sjælland 4 d Syv Holmevej Viby Sjælland 4 g Syv Holmevej Viby Sjælland 9 a Syv Holmevej Viby Sjælland 2 h Syv Holmevej 12B 4130 Viby Sjælland 2 h

17 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt TUELSTRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Valorevej Tuelstrup 3 a Udmarksvej Tuelstrup 2 c Udmarksvej Tuelstrup 1 c Valorevej Tuelstrup 3 h Valorevej Tuelstrup 3 g Valorevej Tuelstrup 3 b Valorevej Tuelstrup 3 o Valorevej Tuelstrup 1 b Valorevej Tuelstrup 2 i Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt TUNE Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Allershøjvejen Gadstrup 15 a Allershøjvejen Gadstrup 15 c Allershøjvejen Gadstrup 15 b Allershøjvejen Gadstrup 3 a Allershøjvejen Gadstrup 2 l Allershøjvejen 10A 4621 Gadstrup 27 d Allershøjvejen 10B 4621 Gadstrup 27 d Allershøjvejen Gadstrup 2 n Tunevej Gadstrup 27 a Tunevej Gadstrup 27 e Tunevej Gadstrup 25 a

18 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt VIBY Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Vibyvejen Viby Sjælland 1 h Vibyvejen Viby Sjælland 1 i Vibyvejen Viby Sjælland 1 k Vibyvejen Viby Sjælland 1 l Dåstrup Hulvej Viby Sjælland 3 c Dåstrup Hulvej Viby Sjælland 4 ai Løvebakkevej Viby Sjælland 3 f Løvebakkevej Viby Sjælland 3 e Løvebakkevej Viby Sjælland 3 g Sandet Viby Sjælland 4 e Sandet Viby Sjælland 4 b Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 ac Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 h Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 m Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 l Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 m Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 g Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 3 h Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 i Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 c Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 r Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 f Favrbjergvej Viby Sjælland VILDMOSE Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt Ejendomsnr. Askhavevej Gadstrup 12 a Askhavevej Gadstrup 14 a Askhavevej Gadstrup 12 b Karlslundevejen Gadstrup 11 f Karlslundevejen Gadstrup 11 p Askhavevej Gadstrup 12 d Afløbskode - BBR Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ØRSTED Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Lysholmvej Havdrup 12 a

19 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ØSTER SYV Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Syv Holmevej Viby Sjælland 2 b Syv Holmevej Viby Sjælland 2 c Syv Holmevej Viby Sjælland 5 f Syvvejen Gadstrup 4 e Syvvejen 25B 4130 Viby Sjælland Svalehøjsvej Viby Sjælland 6 a

20 Bilag 4: Matrikler der evt. berøres af gravearbejdet By Matrikelnr. Landsejerlavskode Ejerlavsnavn Dåstrup 21b Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 7n Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 7g Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 3g Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 3d Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 7c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 8c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 8a Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7d Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3d Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7000b Birkede By, Dåstrup Dåstrup Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2k Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2q Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2a Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2x Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2p Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7000e Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3q Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3b Birkede By, Dåstrup Dåstrup Birkede By, Dåstrup Dåstrup 11b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 6a Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 4g Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4l Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4m Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4i Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4ac Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 7000b Dåstrup By, Dåstrup Dåstrup 3q Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 5d Dåstrup By, Dåstrup Dåstrup 4n Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 3e Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 5a Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 23b Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 6d Assendløse By, Dåstrup 20

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere