Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012"

Transkript

1 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan Revideret Forslag 13. maj

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget... 3 Tilslutning til det offentlige kloaksystem... 3 Påbud om forbedret rensning... 3 Renseklasser... 4 Lov- og plangrundlag... 4 Lovgivning... 4 Kommunal planlægning... 4 Klimatilpasning... 5 Behandling af forslaget til tillæg... 5 Administrative forhold... 5 Betalingsvedtægt... 5 Tilslutningsret og pligt... 5 Afledningsforhold... 5 Offentlig og privat kloak... 6 Kloakanlæg på privat areal... 6 Servitutpålæg... 6 Tids- og økonomiplan... 6 Miljøvurdering... 7 Scenarier... 7 Screening... 8 Konklusion... 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Renseklasser i åben land, Regionplan og Vandplan Bilag 2: Rensemetoder Bilag 3: Adresser i det åbne land, der kloakeres Bilag 4: Matrikler der evt. berøres af gravearbejdet Bilag 5 Ejendomme der eventuelt skal have påbud

3 Baggrund Nærværende tillæg til Roskilde kommunes spildevandsplan omhandler ejendomme i det åbne land I den sydlige del af Kommunen. Der refereres til spildevandsplanens kapitel 11, Spildevandshåndtering i det åbne land. Grundlag for tillægget Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for at Roskilde Kommunes Byråd kan etablere nye spildevandsanlæg, og i den forbindelse kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner for det åbne land i Roskilde Kommunes sydlige del. Roskilde Forsyning A/S agter at gennemføre de i tillægget beskrevne tiltag. Indhold i tillægget Tillægget omhandler alle ejendomme i det åbne land den sydlige del af Roskilde kommune (Gl. Ramsø kommune), der ligger inden for 1. prioritets renseklasseoplande, som de blev defineret i Regionplan Regionplanen er efter vedtagelsen af Vandplanen blevet afløst af denne. EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000, og er i Danmark udmøntet i Miljømålsloven. I konsekvens af Miljømålsloven er Vandplanerne for trådt i kraft 22. december 2011, og Roskilde Kommune har herefter vedtaget en Vandhandleplan for, hvorledes Vandplanernes indsats agtes gennemført. Vandplanen for hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord omhandler tiltag i det område, hvor de af spildevandsplantillægget omhandlede ejendomme er beliggende. Indsatsområderne i det åbne land Roskilde Kommunes sydlige del i henhold til Vandplanen omfatter samme områder som defineret som 1. prioritetsoplande i Regionplan 2005, idet der tillægges et mindre område i den østlige del. Indsatsområdet er defineret på bilag 1. Opfyldelse af kravene til renseklasse svarer til baseline i Vandplanen, som skal være opfyldt i Tilslutning til det offentlige kloaksystem I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når kommunen har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til Roskilde Forsynings afløbssystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag. De nye kloakoplande vil blive spildevandskloakeret medens regnvandet stadig håndteres af grundejerne. Bilag 3 beskriver hvilke ejendomme, der vil blive kloakeret. Tegningsbilagene T02.01-T02.10 viser ejendommenes beliggenhed. Påbud om forbedret rensning Såfremt Vandområdernes tilstand ikke opfylder den i Vandplanen forudsatte vandkvalitet, og en kloakering i området ikke er forestående, har byrådet beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer eller fornyelse af ejendommens spildevandsanlæg. Roskilde Kommune agter at føre tilsyn med en række ejendomme i det åbne land, som er nævnt i bilag 5. Såfremt det ved tilsynet konstateres, at der er grundlag for et påbud om forbedret rensning, agter Roskilde Kommune at udstede sådanne påbud. Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne varsles dette i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Herefter meddeles påbud om forbedret rensning. I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen samt orientere grundejeren om, hvordan Forsyningen vil sikre, at rensekravet 3

4 bliver opfyldt, hvis grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen (altså hvilken renseløsning Forsyningen vil vælge). Når en grundejer har modtaget et påbud om forbedring eller fornyelse af spildevandsrensningen har vedkommende 2 muligheder: 1. Grundejeren sørger selv for at etablere en forbedret rensning, der overholder krav til renseklasse. 2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Hvis et påbud ikke efterleves kan kommunen kræve, at forholdet bringes til ophør. Ved løsning 2 skal grundejeren betale et tilslutningsbidrag og et årligt vandafledningsbidrag. Hertil kommer udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, samt elforsyning til den valgte renseløsning og forsikring af anlægget. Til gengæld skal kloakforsyningen etablere og drive en renseløsning, der opfylder rensekravet. Hvis grundejeren ønsker en anden renseløsning end den, der er foreslået i forbindelse med tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, så skal kloakforsyningen efterkomme grundejerens ønske mod, at denne selv afholder eventuelle meromkostninger. Renseklasser I Regionplan 2005 er områderne opdelt i 3 kategorier alt efter, hvor godt spildevandet skal renses på de ukloakerede ejendomme. I Vandplanerne opereres med samme renseklasser, som fremgår af bilag 1. Renseklasse SOP Spildevandet skal renses for organisk stof, fosfor og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof. Renseklasse SO Spildevandet skal renses for organisk stof og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof. Renseklasse OP Spildevandet skal renses for organisk stof og fosfor. Lov- og plangrundlag Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Lov om Miljømål mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september Kommunal planlægning Kommuneplan for Roskilde

5 Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Klimatilpasning Nærværende tillæg indgår i spildevandsområdets klimatilpasning ved, at: nyanlæg projekteres efter dimensioneringsregler, der tager højde for klimatilpasning. Kloakering foretages kun for spildevand. Regnvand håndteres lokalt ved nedsivning eller kontrolleret udledning til lokale vandområder. Behandling af forslaget til tillæg Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal vedtages af Byrådet, hvorefter forslaget skal udsende i offentlig høring i en 8 ugers periode, med mulighed for indsigelse. Offentliggørelsen vil ske på kommunens hjemmeside, hvor det også vil blive beskrevet, hvordan man skal forholde sig, såfremt man har indsigelse imod tillægget. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til Naturstyrelsen Roskilde. Når offentliggørelsesperioden er slut vil forslaget samt eventuelle indsigelser blive fremsendt til Roskilde Byråd, der vedtager det endelige tillæg. Efter vedtagelsen sendes det vedtagne tillæg til Naturstyrelsen Roskilde og det offentliggøres på kommunens hjemmeside (www.roskilde.dk), hvor interesserede så også har mulighed for at se det endelige vedtagne tillæg. Administrative forhold Betalingsvedtægt Roskilde Forsyning A/S har i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for Forsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. Ved indtræden i kloakforsyningen betales et tilslutningsbidrag. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller som er kontraktligt tilknyttet Forsyningen, betaler vandafledningsbidrag. Tilslutningsbidraget og vandafledningsbidraget fastlægges årligt af byrådet Roskilde Forsyning og godkendes af Byrådet. Bidragene fremgår af Roskilde Forsynings takstblad. Tilslutningsret og pligt Efter Miljøbeskyttelseslovens 32 fastlægger byrådet i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det Roskilde Forsyning, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger. Afledningsforhold I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som et led i 5

6 forsyningspligten er Forsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren. Offentlig og privat kloak Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, som Roskilde Forsyning A/S har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Det vedrører renseanlæg, bygværker, afløbsanlæg m.m. Ved private spildevandsanlæg forstås i denne sammenhæng stikledninger på privat grund. I henhold til vejledningen til loven om betalingsregler er angivet følgende vedrørende snitfladen mellem offentlig og privat kloak: Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg. Kloakforsyningen skal føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren Kloakanlæg på privat areal I forbindelse med kloakering i det åbne land samt ved udvidelser og ændringer af kloakoplande kan det i et vist omfang blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger m.m.) på private arealer. Generelt gælder, at offentlige ledningsanlæg etableret udenfor offentlig vejareal sikres ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. Grundejere, der berøres af ovennævnte og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt under detailprojekteringen. Det søges at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og kommunen. Servitutpålæg I spildevandsplanen for Roskilde kommune fra 2007 er beskrevet hvilke matrikler der kan blive berørt af de fremtidige tiltag på kloakområdet. Roskilde Kommune vil som et led i forbedring af vandkvaliteten i udvalgte recipienter kloakere en række ejendomme i det åbne land. I forbindelse hermed kan matrikler blive berørt af de transportanlæg, der skal føre spildevandet fra de pågældende ejendomme og til Forsyningens afløbssystem. Nærværende tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet på et overordnet plangrundlag, hvorfor der ikke i tillægget nøjagtigt er fastlagt, hvilke ejendomme der vil blive berørt af anlægsarbejder. Ejendomme, der ligger tæt på de viste nye spildevandsanlæg, som fremgår af tegningsbilagene, kan derfor blive berørt af anlæggene. Sådanne ejendomme er beskrevet efterfølgende i bilag 4, og markeret på tegningsbilagene. Tids- og økonomiplan Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne plan fastlagte prioritering. De på bilag 3 angivne ejendomme vil blive kloakeret i perioden Den forventede samlede anlægsinvestering i perioden udgør ca. 18 mio. kr. 6

7 Miljøvurdering Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Scenarier I henhold til lovgivningen skal tillægget til spildevandsplanen minimum vurderes i forhold til et 0- alternativ. 0-alternativet defineres som et scenarie, hvor der ikke kloakeres i det åbne land, idet spildevandet fortsat håndteres på de enkelte ejendomme. Dette er ikke ensbetydende med status quo, idet dette scenarie vil forudsætte, at Roskilde Kommune skal føre tilsyn med samtlige ejendomme i det åbne land og, såfremt det ved tilsynet konstateres, at der er grundlag for et påbud om forbedret rensning, da meddele sådanne påbud. 7

8 Screening Miljøparametre Natur og landskab Recipientkvalitet (Vandrammedirektiv og regionplan målsætninger) Ikke aktuelt Positiv indvirken X Indvirken Væsent -lig indvirken Bemærkninger Via tiltag i det åbne land reduceres udledningen til vandområderne. Landskab generelt X Etablering af nye kloakoplande sker i henhold til kommuneplanen og miljøvurderes i denne. Beskyttede og fredede områder (Naturbeskyttelsesloven) Internationale naturbeskyttelsesområde r (Natura 2000) Jord Jordbundsforhold X Jordforurening X X Vandforsyning Grundvandsinteresser (Regionplan målsætninger) X X X Transportanlæg placeres så vidt muligt uden for beskyttede og fredede områder. Spildevandsplanen indvirker positivt på internationalt beskyttede vandområder grundet tiltag i det åbne land. I 0-alternativet vil der nedsives spildevand til grundvandet i et vist omfang, medens tillægget vil resultere i afskæring af spildevand til renseanlæg Luft Lugt X Emmisioner X Klima Energiforbrug X Mere transport af spildevand giver øget elforbrug. Sundhed Støj X Badevandskvalitet X Service Forsyningssikkerhed X Kloakering i Forsyningens afløbsanlæg sikrer kontrolleret afledning af spildevand og kontrolleret spildevandsrensning. 8

9 Konklusion Realisering af forslaget forventes ikke at øge den miljømæssige påvirkning ud over hvad der må forventes ved 0-alternativet, hvorfor der ikke skal foretages miljøvurdering af forslaget til tillæg til spildevandsplanen. 9

10 Bilag 1: Renseklasser i åben land, Regionplan og Vandplan 10

11 Bilag 2: Rensemetoder Eksempler på rensemetoder Til lokal håndtering af spildevandet findes en række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser. Rensemetode Renseklasse SOP SO OP O Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Samletank Pileanlæg Kloakering Sandfilter Beplantet filteranlæg Rodzoneanlæg Spildevandsanlæg, som opfylder renseklasser. Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelingslag og ned i jorden. Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandboringer og grundvandet. Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan der dog dispenseres ned til 75 meter. Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, når en række krav er opfyldt. Krav til etablering af nedsivningsanlæg Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning Nedsivningsanlægget udføres i henhold til gældende retningslinier Typegodkendt minirenseanlæg Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af de offentlige renseanlæg. Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk fældning. Samletanke En samletank for husspildevand er en lukket beholder på typisk 6-10 m 3, hvortil spildevand fra huset føres og opsamles. Samletanken tømmes regelmæssigt og spildevandet køres til et renseanlæg. 11

12 Pileanlæg Et pileanlæg er opbygget som et tæt bassin med membranbund tilplantet med pil. Pileanlægget fungerer ved, at pilen optager og fordamper spildevandet. Det organiske stof og næringssaltene i spildevandet optages i pilen. Pileanlæg kan endvidere etableres uden membranbund, hvorved spildevandet både kan nedsives og fordampes. Biologisk sandfilteranlæg Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Det nedsivede vand ledes til recipienten. Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. Beplantet filteranlæg Anlægget består af et beplantet bassin med tagrør. Spildevandet ledes gennem filteret før udledning til recipienten. Anlægget kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. Rodzoneanlæg Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin. I rodzonen sker der en omsætning af det organiske stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse. 12

13 Bilag 3: Adresser i det åbne land, der kloakeres I det følgende er angivet de ejendomme, der påregnes kloakeret. Det skal noteres, at den angivne liste er vejledende. I forbindelse med detailprojekteringen kan færre eller flere ejendomme blive omfattet af kloakeringen. Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ASSENDLØSE HUSE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Langagervej Viby Sjælland 23 b Langagervej Viby Sjælland 25 b Langagervej Viby Sjælland 21 b Langagervej Viby Sjælland 21 c Markvangen Viby Sjælland 7 g Markvangen Viby Sjælland 7 b Markvangen Viby Sjælland 7 e Markvangen Viby Sjælland 7 c Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ASSENDLØSEVEJEN Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Assendløsevejen Viby Sjælland 6 a Assendløsevejen Viby Sjælland 5 b Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt BIRKEDE Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 q Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 b Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 b Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 c Bleghavevej Viby Sjælland 8 a Bleghavevej Viby Sjælland 7 d Bleghavevej Viby Sjælland 8 c Bleghavevej Viby Sjælland 7 c Bleghavevej Viby Sjælland 7 b Kokholmvej Viby Sjælland 1 f Kokholmvej Viby Sjælland 1 c Kokholmvej Viby Sjælland 1 d Kokholmvej Viby Sjælland 1 e Kokholmvej Viby Sjælland 1 s Kokholmvej Viby Sjælland 1 g Amager Huse Lejre 16 a Mosevej Viby Sjælland 5 o Amager Huse Lejre 1 q Amager Huse Lejre 1 p Amager Huse Lejre 1 r Amager Huse Lejre 17 c

14 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt BRORDRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Brordrupvej Gadstrup 5 f Brordrupvej Gadstrup 5 d Brordrupvej Gadstrup 5 c Brordrupvej Gadstrup 5 e Brordrupvej Gadstrup 6 a Brordrupvej Gadstrup 14 f Brordrupvej Gadstrup 14 g Brordrupvej Gadstrup 14 a Brordrupvej Gadstrup 6 b Brordrupvej Gadstrup 14 d Brordrupvej Gadstrup 13 b Brordrupvej 44a 4621 Gadstrup 6 a Brordrupvej 44b 4621 Gadstrup 6 k Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt GADSTRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Skalstrupgård Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup 3 k Skalstrupvej Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup 2 a Skalstrupvej Gadstrup 5 a Køgevej Gadstrup 3 b Køgevej Gadstrup 3 f Køgevej Gadstrup 3 g Køgevej Gadstrup 3 e Køgevej Gadstrup 4 d Køgevej Gadstrup 3 d Køgevej Gadstrup 9 o Køgevej Gadstrup 2 c Køgevej Gadstrup 2 d Køgevej Gadstrup 2 f Snoldelev Bygade Gadstrup 4 u Vintermarken Gadstrup 4 z Møllevejen Hastrup 11 d Møllevejen Hastrup 11 e Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt KLOSTERSKOV Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Skovvej Viby Sjælland 11 a

15 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt RAMSØLILLE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Dalsagervej Gadstrup 10 a Enggårdsvej Gadstrup 8 d Enggårdsvej Gadstrup 8 a Enggårdsvej Gadstrup 8 f Enggårdsvej Gadstrup 9 c Enggårdsvej Gadstrup 16 a Enggårdsvej Gadstrup 9 b Enggårdsvej Gadstrup 10 k Enggårdsvej Gadstrup 10 g Ramsøvejen Gadstrup 7 a Ramsøvejen Gadstrup 4 d Ramsøvejen Gadstrup 4 a Ramsøvejen Gadstrup 4 f Ramsøvejen Gadstrup 4 c Ramsøvejen Gadstrup 2 f Ramsøvejen Gadstrup 2 e Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt RAMSØMAGLE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Ramsøvejen Gadstrup 5 b Ramsøvejen Gadstrup 5 a Ramsøvejen 34A 4621 Gadstrup 5 e Ramsøvejen 34B 4621 Gadstrup 1 b Ølmosevej Gadstrup 5 c Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SNOLDELEV Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Tunevej Gadstrup 1 d Tunevej Gadstrup 1 c Tunevej Gadstrup 3 d Tunevej Gadstrup 3 f Tunevej Gadstrup 3 e Tunevej Gadstrup 3 a Køgevej Gadstrup 2 r Køgevej Gadstrup 2 q Salløvvej 1A 4621 Gadstrup 1 a Salløvvej 1B 4621 Gadstrup 2 b Snoldelev Bygade Gadstrup 4 n Snoldelev Bygade Gadstrup 4 fb

16 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SVERREGÅRDSVEJ Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Sverregårdsvej Gadstrup 24 a Sverregårdsvej Gadstrup 12 c Sverregårdsvej Gadstrup 22 e Sverregårdsvej Gadstrup 23 a Sverregårdsvej Gadstrup 24 c Sverregårdsvej Gadstrup 25 d Sverregårdsvej Gadstrup 25 h Sverregårdsvej Gadstrup 25 e Sverregårdsvej Gadstrup 25 g Sverregårdsvej Gadstrup 23 c Sverregårdsvej Gadstrup 24 e Sverregårdsvej Gadstrup 23 f Sverregårdsvej Gadstrup 23 d Sverregårdsvej Gadstrup 23 e Sverregårdsvej Gadstrup 25 f Sverregårdsvej Gadstrup 23 l Sverregårdsvej Gadstrup 25 a Sverregårdsvej Gadstrup 23 k Sverregårdsvej Gadstrup 24 d Sverregårdsvej Gadstrup 23 i Sverregårdsvej Gadstrup 23 h Sverregårdsvej Gadstrup 23 g Sverregårdsvej Gadstrup 12 a Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SYV HOLME Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Syv Holmevej Viby Sjælland 3 c Syv Holmevej Viby Sjælland 4 i Syv Holmevej Viby Sjælland 3 b Syv Holmevej 4A 4130 Viby Sjælland 3 a Syv Holmevej 4B 4130 Viby Sjælland 3 l Syv Holmevej Viby Sjælland 4 d Syv Holmevej Viby Sjælland 4 g Syv Holmevej Viby Sjælland 9 a Syv Holmevej Viby Sjælland 2 h Syv Holmevej 12B 4130 Viby Sjælland 2 h

17 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt TUELSTRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Valorevej Tuelstrup 3 a Udmarksvej Tuelstrup 2 c Udmarksvej Tuelstrup 1 c Valorevej Tuelstrup 3 h Valorevej Tuelstrup 3 g Valorevej Tuelstrup 3 b Valorevej Tuelstrup 3 o Valorevej Tuelstrup 1 b Valorevej Tuelstrup 2 i Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt TUNE Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Allershøjvejen Gadstrup 15 a Allershøjvejen Gadstrup 15 c Allershøjvejen Gadstrup 15 b Allershøjvejen Gadstrup 3 a Allershøjvejen Gadstrup 2 l Allershøjvejen 10A 4621 Gadstrup 27 d Allershøjvejen 10B 4621 Gadstrup 27 d Allershøjvejen Gadstrup 2 n Tunevej Gadstrup 27 a Tunevej Gadstrup 27 e Tunevej Gadstrup 25 a

18 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt VIBY Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Vibyvejen Viby Sjælland 1 h Vibyvejen Viby Sjælland 1 i Vibyvejen Viby Sjælland 1 k Vibyvejen Viby Sjælland 1 l Dåstrup Hulvej Viby Sjælland 3 c Dåstrup Hulvej Viby Sjælland 4 ai Løvebakkevej Viby Sjælland 3 f Løvebakkevej Viby Sjælland 3 e Løvebakkevej Viby Sjælland 3 g Sandet Viby Sjælland 4 e Sandet Viby Sjælland 4 b Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 ac Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 h Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 m Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 l Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 m Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 g Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 3 h Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 i Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 c Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 r Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 f Favrbjergvej Viby Sjælland VILDMOSE Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt Ejendomsnr. Askhavevej Gadstrup 12 a Askhavevej Gadstrup 14 a Askhavevej Gadstrup 12 b Karlslundevejen Gadstrup 11 f Karlslundevejen Gadstrup 11 p Askhavevej Gadstrup 12 d Afløbskode - BBR Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ØRSTED Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Lysholmvej Havdrup 12 a

19 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ØSTER SYV Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Syv Holmevej Viby Sjælland 2 b Syv Holmevej Viby Sjælland 2 c Syv Holmevej Viby Sjælland 5 f Syvvejen Gadstrup 4 e Syvvejen 25B 4130 Viby Sjælland Svalehøjsvej Viby Sjælland 6 a

20 Bilag 4: Matrikler der evt. berøres af gravearbejdet By Matrikelnr. Landsejerlavskode Ejerlavsnavn Dåstrup 21b Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 7n Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 7g Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 3g Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 3d Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 7c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 8c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 8a Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7d Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3d Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7000b Birkede By, Dåstrup Dåstrup Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2k Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2q Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2a Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2x Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2p Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7000e Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3q Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3b Birkede By, Dåstrup Dåstrup Birkede By, Dåstrup Dåstrup 11b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 6a Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 4g Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4l Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4m Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4i Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4ac Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 7000b Dåstrup By, Dåstrup Dåstrup 3q Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 5d Dåstrup By, Dåstrup Dåstrup 4n Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 3e Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 5a Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 23b Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 6d Assendløse By, Dåstrup 20

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere