Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012"

Transkript

1 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan Revideret Forslag 13. maj

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget... 3 Tilslutning til det offentlige kloaksystem... 3 Påbud om forbedret rensning... 3 Renseklasser... 4 Lov- og plangrundlag... 4 Lovgivning... 4 Kommunal planlægning... 4 Klimatilpasning... 5 Behandling af forslaget til tillæg... 5 Administrative forhold... 5 Betalingsvedtægt... 5 Tilslutningsret og pligt... 5 Afledningsforhold... 5 Offentlig og privat kloak... 6 Kloakanlæg på privat areal... 6 Servitutpålæg... 6 Tids- og økonomiplan... 6 Miljøvurdering... 7 Scenarier... 7 Screening... 8 Konklusion... 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Renseklasser i åben land, Regionplan og Vandplan Bilag 2: Rensemetoder Bilag 3: Adresser i det åbne land, der kloakeres Bilag 4: Matrikler der evt. berøres af gravearbejdet Bilag 5 Ejendomme der eventuelt skal have påbud

3 Baggrund Nærværende tillæg til Roskilde kommunes spildevandsplan omhandler ejendomme i det åbne land I den sydlige del af Kommunen. Der refereres til spildevandsplanens kapitel 11, Spildevandshåndtering i det åbne land. Grundlag for tillægget Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for at Roskilde Kommunes Byråd kan etablere nye spildevandsanlæg, og i den forbindelse kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner for det åbne land i Roskilde Kommunes sydlige del. Roskilde Forsyning A/S agter at gennemføre de i tillægget beskrevne tiltag. Indhold i tillægget Tillægget omhandler alle ejendomme i det åbne land den sydlige del af Roskilde kommune (Gl. Ramsø kommune), der ligger inden for 1. prioritets renseklasseoplande, som de blev defineret i Regionplan Regionplanen er efter vedtagelsen af Vandplanen blevet afløst af denne. EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december 2000, og er i Danmark udmøntet i Miljømålsloven. I konsekvens af Miljømålsloven er Vandplanerne for trådt i kraft 22. december 2011, og Roskilde Kommune har herefter vedtaget en Vandhandleplan for, hvorledes Vandplanernes indsats agtes gennemført. Vandplanen for hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord omhandler tiltag i det område, hvor de af spildevandsplantillægget omhandlede ejendomme er beliggende. Indsatsområderne i det åbne land Roskilde Kommunes sydlige del i henhold til Vandplanen omfatter samme områder som defineret som 1. prioritetsoplande i Regionplan 2005, idet der tillægges et mindre område i den østlige del. Indsatsområdet er defineret på bilag 1. Opfyldelse af kravene til renseklasse svarer til baseline i Vandplanen, som skal være opfyldt i Tilslutning til det offentlige kloaksystem I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når kommunen har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til Roskilde Forsynings afløbssystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag. De nye kloakoplande vil blive spildevandskloakeret medens regnvandet stadig håndteres af grundejerne. Bilag 3 beskriver hvilke ejendomme, der vil blive kloakeret. Tegningsbilagene T02.01-T02.10 viser ejendommenes beliggenhed. Påbud om forbedret rensning Såfremt Vandområdernes tilstand ikke opfylder den i Vandplanen forudsatte vandkvalitet, og en kloakering i området ikke er forestående, har byrådet beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer eller fornyelse af ejendommens spildevandsanlæg. Roskilde Kommune agter at føre tilsyn med en række ejendomme i det åbne land, som er nævnt i bilag 5. Såfremt det ved tilsynet konstateres, at der er grundlag for et påbud om forbedret rensning, agter Roskilde Kommune at udstede sådanne påbud. Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne varsles dette i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Herefter meddeles påbud om forbedret rensning. I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen samt orientere grundejeren om, hvordan Forsyningen vil sikre, at rensekravet 3

4 bliver opfyldt, hvis grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen (altså hvilken renseløsning Forsyningen vil vælge). Når en grundejer har modtaget et påbud om forbedring eller fornyelse af spildevandsrensningen har vedkommende 2 muligheder: 1. Grundejeren sørger selv for at etablere en forbedret rensning, der overholder krav til renseklasse. 2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Hvis et påbud ikke efterleves kan kommunen kræve, at forholdet bringes til ophør. Ved løsning 2 skal grundejeren betale et tilslutningsbidrag og et årligt vandafledningsbidrag. Hertil kommer udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, samt elforsyning til den valgte renseløsning og forsikring af anlægget. Til gengæld skal kloakforsyningen etablere og drive en renseløsning, der opfylder rensekravet. Hvis grundejeren ønsker en anden renseløsning end den, der er foreslået i forbindelse med tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, så skal kloakforsyningen efterkomme grundejerens ønske mod, at denne selv afholder eventuelle meromkostninger. Renseklasser I Regionplan 2005 er områderne opdelt i 3 kategorier alt efter, hvor godt spildevandet skal renses på de ukloakerede ejendomme. I Vandplanerne opereres med samme renseklasser, som fremgår af bilag 1. Renseklasse SOP Spildevandet skal renses for organisk stof, fosfor og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof. Renseklasse SO Spildevandet skal renses for organisk stof og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof. Renseklasse OP Spildevandet skal renses for organisk stof og fosfor. Lov- og plangrundlag Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Lov om Miljømål mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september Kommunal planlægning Kommuneplan for Roskilde

5 Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Klimatilpasning Nærværende tillæg indgår i spildevandsområdets klimatilpasning ved, at: nyanlæg projekteres efter dimensioneringsregler, der tager højde for klimatilpasning. Kloakering foretages kun for spildevand. Regnvand håndteres lokalt ved nedsivning eller kontrolleret udledning til lokale vandområder. Behandling af forslaget til tillæg Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal vedtages af Byrådet, hvorefter forslaget skal udsende i offentlig høring i en 8 ugers periode, med mulighed for indsigelse. Offentliggørelsen vil ske på kommunens hjemmeside, hvor det også vil blive beskrevet, hvordan man skal forholde sig, såfremt man har indsigelse imod tillægget. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til Naturstyrelsen Roskilde. Når offentliggørelsesperioden er slut vil forslaget samt eventuelle indsigelser blive fremsendt til Roskilde Byråd, der vedtager det endelige tillæg. Efter vedtagelsen sendes det vedtagne tillæg til Naturstyrelsen Roskilde og det offentliggøres på kommunens hjemmeside (www.roskilde.dk), hvor interesserede så også har mulighed for at se det endelige vedtagne tillæg. Administrative forhold Betalingsvedtægt Roskilde Forsyning A/S har i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for Forsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. Ved indtræden i kloakforsyningen betales et tilslutningsbidrag. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller som er kontraktligt tilknyttet Forsyningen, betaler vandafledningsbidrag. Tilslutningsbidraget og vandafledningsbidraget fastlægges årligt af byrådet Roskilde Forsyning og godkendes af Byrådet. Bidragene fremgår af Roskilde Forsynings takstblad. Tilslutningsret og pligt Efter Miljøbeskyttelseslovens 32 fastlægger byrådet i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det Roskilde Forsyning, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger. Afledningsforhold I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som et led i 5

6 forsyningspligten er Forsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren. Offentlig og privat kloak Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, som Roskilde Forsyning A/S har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Det vedrører renseanlæg, bygværker, afløbsanlæg m.m. Ved private spildevandsanlæg forstås i denne sammenhæng stikledninger på privat grund. I henhold til vejledningen til loven om betalingsregler er angivet følgende vedrørende snitfladen mellem offentlig og privat kloak: Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg. Kloakforsyningen skal føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren Kloakanlæg på privat areal I forbindelse med kloakering i det åbne land samt ved udvidelser og ændringer af kloakoplande kan det i et vist omfang blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger m.m.) på private arealer. Generelt gælder, at offentlige ledningsanlæg etableret udenfor offentlig vejareal sikres ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. Grundejere, der berøres af ovennævnte og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt under detailprojekteringen. Det søges at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og kommunen. Servitutpålæg I spildevandsplanen for Roskilde kommune fra 2007 er beskrevet hvilke matrikler der kan blive berørt af de fremtidige tiltag på kloakområdet. Roskilde Kommune vil som et led i forbedring af vandkvaliteten i udvalgte recipienter kloakere en række ejendomme i det åbne land. I forbindelse hermed kan matrikler blive berørt af de transportanlæg, der skal føre spildevandet fra de pågældende ejendomme og til Forsyningens afløbssystem. Nærværende tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet på et overordnet plangrundlag, hvorfor der ikke i tillægget nøjagtigt er fastlagt, hvilke ejendomme der vil blive berørt af anlægsarbejder. Ejendomme, der ligger tæt på de viste nye spildevandsanlæg, som fremgår af tegningsbilagene, kan derfor blive berørt af anlæggene. Sådanne ejendomme er beskrevet efterfølgende i bilag 4, og markeret på tegningsbilagene. Tids- og økonomiplan Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne plan fastlagte prioritering. De på bilag 3 angivne ejendomme vil blive kloakeret i perioden Den forventede samlede anlægsinvestering i perioden udgør ca. 18 mio. kr. 6

7 Miljøvurdering Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Scenarier I henhold til lovgivningen skal tillægget til spildevandsplanen minimum vurderes i forhold til et 0- alternativ. 0-alternativet defineres som et scenarie, hvor der ikke kloakeres i det åbne land, idet spildevandet fortsat håndteres på de enkelte ejendomme. Dette er ikke ensbetydende med status quo, idet dette scenarie vil forudsætte, at Roskilde Kommune skal føre tilsyn med samtlige ejendomme i det åbne land og, såfremt det ved tilsynet konstateres, at der er grundlag for et påbud om forbedret rensning, da meddele sådanne påbud. 7

8 Screening Miljøparametre Natur og landskab Recipientkvalitet (Vandrammedirektiv og regionplan målsætninger) Ikke aktuelt Positiv indvirken X Indvirken Væsent -lig indvirken Bemærkninger Via tiltag i det åbne land reduceres udledningen til vandområderne. Landskab generelt X Etablering af nye kloakoplande sker i henhold til kommuneplanen og miljøvurderes i denne. Beskyttede og fredede områder (Naturbeskyttelsesloven) Internationale naturbeskyttelsesområde r (Natura 2000) Jord Jordbundsforhold X Jordforurening X X Vandforsyning Grundvandsinteresser (Regionplan målsætninger) X X X Transportanlæg placeres så vidt muligt uden for beskyttede og fredede områder. Spildevandsplanen indvirker positivt på internationalt beskyttede vandområder grundet tiltag i det åbne land. I 0-alternativet vil der nedsives spildevand til grundvandet i et vist omfang, medens tillægget vil resultere i afskæring af spildevand til renseanlæg Luft Lugt X Emmisioner X Klima Energiforbrug X Mere transport af spildevand giver øget elforbrug. Sundhed Støj X Badevandskvalitet X Service Forsyningssikkerhed X Kloakering i Forsyningens afløbsanlæg sikrer kontrolleret afledning af spildevand og kontrolleret spildevandsrensning. 8

9 Konklusion Realisering af forslaget forventes ikke at øge den miljømæssige påvirkning ud over hvad der må forventes ved 0-alternativet, hvorfor der ikke skal foretages miljøvurdering af forslaget til tillæg til spildevandsplanen. 9

10 Bilag 1: Renseklasser i åben land, Regionplan og Vandplan 10

11 Bilag 2: Rensemetoder Eksempler på rensemetoder Til lokal håndtering af spildevandet findes en række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser. Rensemetode Renseklasse SOP SO OP O Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Samletank Pileanlæg Kloakering Sandfilter Beplantet filteranlæg Rodzoneanlæg Spildevandsanlæg, som opfylder renseklasser. Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelingslag og ned i jorden. Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandboringer og grundvandet. Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan der dog dispenseres ned til 75 meter. Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, når en række krav er opfyldt. Krav til etablering af nedsivningsanlæg Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandløb m.m. er overholdt Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning Nedsivningsanlægget udføres i henhold til gældende retningslinier Typegodkendt minirenseanlæg Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af de offentlige renseanlæg. Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk fældning. Samletanke En samletank for husspildevand er en lukket beholder på typisk 6-10 m 3, hvortil spildevand fra huset føres og opsamles. Samletanken tømmes regelmæssigt og spildevandet køres til et renseanlæg. 11

12 Pileanlæg Et pileanlæg er opbygget som et tæt bassin med membranbund tilplantet med pil. Pileanlægget fungerer ved, at pilen optager og fordamper spildevandet. Det organiske stof og næringssaltene i spildevandet optages i pilen. Pileanlæg kan endvidere etableres uden membranbund, hvorved spildevandet både kan nedsives og fordampes. Biologisk sandfilteranlæg Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Det nedsivede vand ledes til recipienten. Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. Beplantet filteranlæg Anlægget består af et beplantet bassin med tagrør. Spildevandet ledes gennem filteret før udledning til recipienten. Anlægget kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. Rodzoneanlæg Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin. I rodzonen sker der en omsætning af det organiske stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse. 12

13 Bilag 3: Adresser i det åbne land, der kloakeres I det følgende er angivet de ejendomme, der påregnes kloakeret. Det skal noteres, at den angivne liste er vejledende. I forbindelse med detailprojekteringen kan færre eller flere ejendomme blive omfattet af kloakeringen. Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ASSENDLØSE HUSE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Langagervej Viby Sjælland 23 b Langagervej Viby Sjælland 25 b Langagervej Viby Sjælland 21 b Langagervej Viby Sjælland 21 c Markvangen Viby Sjælland 7 g Markvangen Viby Sjælland 7 b Markvangen Viby Sjælland 7 e Markvangen Viby Sjælland 7 c Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ASSENDLØSEVEJEN Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Assendløsevejen Viby Sjælland 6 a Assendløsevejen Viby Sjælland 5 b Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt BIRKEDE Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 q Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 b Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 b Birkedhøjvej Viby Sjælland 2 c Bleghavevej Viby Sjælland 8 a Bleghavevej Viby Sjælland 7 d Bleghavevej Viby Sjælland 8 c Bleghavevej Viby Sjælland 7 c Bleghavevej Viby Sjælland 7 b Kokholmvej Viby Sjælland 1 f Kokholmvej Viby Sjælland 1 c Kokholmvej Viby Sjælland 1 d Kokholmvej Viby Sjælland 1 e Kokholmvej Viby Sjælland 1 s Kokholmvej Viby Sjælland 1 g Amager Huse Lejre 16 a Mosevej Viby Sjælland 5 o Amager Huse Lejre 1 q Amager Huse Lejre 1 p Amager Huse Lejre 1 r Amager Huse Lejre 17 c

14 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt BRORDRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Brordrupvej Gadstrup 5 f Brordrupvej Gadstrup 5 d Brordrupvej Gadstrup 5 c Brordrupvej Gadstrup 5 e Brordrupvej Gadstrup 6 a Brordrupvej Gadstrup 14 f Brordrupvej Gadstrup 14 g Brordrupvej Gadstrup 14 a Brordrupvej Gadstrup 6 b Brordrupvej Gadstrup 14 d Brordrupvej Gadstrup 13 b Brordrupvej 44a 4621 Gadstrup 6 a Brordrupvej 44b 4621 Gadstrup 6 k Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt GADSTRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Skalstrupgård Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup 3 k Skalstrupvej Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup Skalstrupvej Gadstrup 2 a Skalstrupvej Gadstrup 5 a Køgevej Gadstrup 3 b Køgevej Gadstrup 3 f Køgevej Gadstrup 3 g Køgevej Gadstrup 3 e Køgevej Gadstrup 4 d Køgevej Gadstrup 3 d Køgevej Gadstrup 9 o Køgevej Gadstrup 2 c Køgevej Gadstrup 2 d Køgevej Gadstrup 2 f Snoldelev Bygade Gadstrup 4 u Vintermarken Gadstrup 4 z Møllevejen Hastrup 11 d Møllevejen Hastrup 11 e Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt KLOSTERSKOV Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Skovvej Viby Sjælland 11 a

15 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt RAMSØLILLE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Dalsagervej Gadstrup 10 a Enggårdsvej Gadstrup 8 d Enggårdsvej Gadstrup 8 a Enggårdsvej Gadstrup 8 f Enggårdsvej Gadstrup 9 c Enggårdsvej Gadstrup 16 a Enggårdsvej Gadstrup 9 b Enggårdsvej Gadstrup 10 k Enggårdsvej Gadstrup 10 g Ramsøvejen Gadstrup 7 a Ramsøvejen Gadstrup 4 d Ramsøvejen Gadstrup 4 a Ramsøvejen Gadstrup 4 f Ramsøvejen Gadstrup 4 c Ramsøvejen Gadstrup 2 f Ramsøvejen Gadstrup 2 e Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt RAMSØMAGLE Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Ramsøvejen Gadstrup 5 b Ramsøvejen Gadstrup 5 a Ramsøvejen 34A 4621 Gadstrup 5 e Ramsøvejen 34B 4621 Gadstrup 1 b Ølmosevej Gadstrup 5 c Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SNOLDELEV Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Tunevej Gadstrup 1 d Tunevej Gadstrup 1 c Tunevej Gadstrup 3 d Tunevej Gadstrup 3 f Tunevej Gadstrup 3 e Tunevej Gadstrup 3 a Køgevej Gadstrup 2 r Køgevej Gadstrup 2 q Salløvvej 1A 4621 Gadstrup 1 a Salløvvej 1B 4621 Gadstrup 2 b Snoldelev Bygade Gadstrup 4 n Snoldelev Bygade Gadstrup 4 fb

16 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SVERREGÅRDSVEJ Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Sverregårdsvej Gadstrup 24 a Sverregårdsvej Gadstrup 12 c Sverregårdsvej Gadstrup 22 e Sverregårdsvej Gadstrup 23 a Sverregårdsvej Gadstrup 24 c Sverregårdsvej Gadstrup 25 d Sverregårdsvej Gadstrup 25 h Sverregårdsvej Gadstrup 25 e Sverregårdsvej Gadstrup 25 g Sverregårdsvej Gadstrup 23 c Sverregårdsvej Gadstrup 24 e Sverregårdsvej Gadstrup 23 f Sverregårdsvej Gadstrup 23 d Sverregårdsvej Gadstrup 23 e Sverregårdsvej Gadstrup 25 f Sverregårdsvej Gadstrup 23 l Sverregårdsvej Gadstrup 25 a Sverregårdsvej Gadstrup 23 k Sverregårdsvej Gadstrup 24 d Sverregårdsvej Gadstrup 23 i Sverregårdsvej Gadstrup 23 h Sverregårdsvej Gadstrup 23 g Sverregårdsvej Gadstrup 12 a Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt SYV HOLME Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Syv Holmevej Viby Sjælland 3 c Syv Holmevej Viby Sjælland 4 i Syv Holmevej Viby Sjælland 3 b Syv Holmevej 4A 4130 Viby Sjælland 3 a Syv Holmevej 4B 4130 Viby Sjælland 3 l Syv Holmevej Viby Sjælland 4 d Syv Holmevej Viby Sjælland 4 g Syv Holmevej Viby Sjælland 9 a Syv Holmevej Viby Sjælland 2 h Syv Holmevej 12B 4130 Viby Sjælland 2 h

17 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt TUELSTRUP Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Valorevej Tuelstrup 3 a Udmarksvej Tuelstrup 2 c Udmarksvej Tuelstrup 1 c Valorevej Tuelstrup 3 h Valorevej Tuelstrup 3 g Valorevej Tuelstrup 3 b Valorevej Tuelstrup 3 o Valorevej Tuelstrup 1 b Valorevej Tuelstrup 2 i Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt TUNE Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Allershøjvejen Gadstrup 15 a Allershøjvejen Gadstrup 15 c Allershøjvejen Gadstrup 15 b Allershøjvejen Gadstrup 3 a Allershøjvejen Gadstrup 2 l Allershøjvejen 10A 4621 Gadstrup 27 d Allershøjvejen 10B 4621 Gadstrup 27 d Allershøjvejen Gadstrup 2 n Tunevej Gadstrup 27 a Tunevej Gadstrup 27 e Tunevej Gadstrup 25 a

18 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt VIBY Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Vibyvejen Viby Sjælland 1 h Vibyvejen Viby Sjælland 1 i Vibyvejen Viby Sjælland 1 k Vibyvejen Viby Sjælland 1 l Dåstrup Hulvej Viby Sjælland 3 c Dåstrup Hulvej Viby Sjælland 4 ai Løvebakkevej Viby Sjælland 3 f Løvebakkevej Viby Sjælland 3 e Løvebakkevej Viby Sjælland 3 g Sandet Viby Sjælland 4 e Sandet Viby Sjælland 4 b Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 ac Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 h Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 m Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 l Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 m Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 g Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 3 h Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 i Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 c Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 r Sø Svenstrup Byvej Viby Sjælland 4 f Favrbjergvej Viby Sjælland VILDMOSE Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt Ejendomsnr. Askhavevej Gadstrup 12 a Askhavevej Gadstrup 14 a Askhavevej Gadstrup 12 b Karlslundevejen Gadstrup 11 f Karlslundevejen Gadstrup 11 p Askhavevej Gadstrup 12 d Afløbskode - BBR Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ØRSTED Matrikelnr. Matrikelnr. Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Lysholmvej Havdrup 12 a

19 Vejnavn Husnr. Postnr. Postdistrikt ØSTER SYV Matrikelnr. Ejendomsnr. Afløbskode - BBR Syv Holmevej Viby Sjælland 2 b Syv Holmevej Viby Sjælland 2 c Syv Holmevej Viby Sjælland 5 f Syvvejen Gadstrup 4 e Syvvejen 25B 4130 Viby Sjælland Svalehøjsvej Viby Sjælland 6 a

20 Bilag 4: Matrikler der evt. berøres af gravearbejdet By Matrikelnr. Landsejerlavskode Ejerlavsnavn Dåstrup 21b Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 7n Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 7g Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 3g Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 3d Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 7c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 8c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 8a Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7d Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3d Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7000b Birkede By, Dåstrup Dåstrup Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2c Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2k Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2q Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2a Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2x Birkede By, Dåstrup Dåstrup 2p Birkede By, Dåstrup Dåstrup 7000e Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3q Birkede By, Dåstrup Dåstrup 3b Birkede By, Dåstrup Dåstrup Birkede By, Dåstrup Dåstrup 11b Birkede By, Dåstrup Dåstrup 6a Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 4g Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4l Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4m Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4i Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 4ac Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 7000b Dåstrup By, Dåstrup Dåstrup 3q Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 5d Dåstrup By, Dåstrup Dåstrup 4n Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 3e Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 5a Søster Svenstrup By, Dåstrup Dåstrup 23b Assendløse By, Dåstrup Dåstrup 6d Assendløse By, Dåstrup 20

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Godkendt den 19. december 2016 Forslag til tillæg har været

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere