Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?"

Transkript

1 Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu? 8 Bundfældningstank 9 Nedsivningsanlæg 10 Biologisk sandfilteranlæg 11 Beplantet filteranlæg 12 Pileanlæg 13 Biologisk minirenseanlæg 14 Fælles renseanlæg 15 Yderligere oplysninger 16 Ordforklaring 17

3 Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal forbedres. Fra en række ejendomme løber spildevandet i dag ud i vandløb eller søer. Det er spildevandet fra disse ejendomme, der skal renses bedre. Formålet med denne folder er at oplyse om, hvorfor, hvor og hvornår der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Bagerst i folderen kan du se, hvor du kan få yderligere oplysninger om både de tekniske anlæg og de planer, som Kalundborg Kommune har udarbejdet for at leve op til Folketingets krav. Her finder du også kontaktoplysninger. Vi håber denne folder hjælper dig på vej. Derudover beskriver vi, hvordan du med forskellige tekniske anlæg kan forbedre rensningen af dit spildevand og hvad det ca. koster. Der er en ordforklaring på side 17, som forklarer de tekniske udtryk. 2

4 Hvorfor? Miljøbeskyttelsesloven er lovgrundlaget Miljøbeskyttelsesloven sikrer, at Vandmiljøplanen og Vandplanen føres ud i praksis. Den seneste udgave blev vedtaget i Folketinget i Loven siger, at de ejendomme, som er med til at forurene søer og vandløb, skal etablere forbedret spildevandsrensning. Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb forbedres til gavn for dyreliv og planteliv. Derfor vedtog Folketinget i 1998 Vandmiljøplan II, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Denne side fortæller om, hvordan love og planer hænger sammen. Vandmiljøplanen er baggrunden Vandplanen overtager Efter vedtagelsen af Vandmiljøplanen i 1998 er der især opnået gode resultater med at rense spildevandet fra private ejendomme og virksomheder i byerne. Det er desværre ikke tilfældet med det spildevand, som udledes uden for byerne. Der er stadigvæk en lang række søer og vandløb, der forurenes af urenset spildevand. Vandplanen udpeger områderne Vandplanen udpeger de geografiske områder hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning (se kortet på side 4). Vandplanen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside Spildevandsplanen planlægger indsatsen Kalundborg Kommune har vedtaget en spildevandsplan der løber fra På baggrund af spildevandsplanen har Kalundborg Kommune registreret spildevandsforholdene på de enkelte ejendomme i det åbne land. På baggrund af registreringen har kommunen kortlagt hvilke ejendomme, der skal have forbedret spildevandsrensning. Yderligere information På side 16 er der en oversigt over links til relevante hjemmesider hvor du kan søge yderligere information. En væsentlig del af årsagen hertil er, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra mange af disse ejendomme i det åbne land skal renses bedre. Vandplanen forudsætter at spildevandsrensningen i det åbne land forbedres for at kunne opnå målsætningen om god økologisk tilstand i vores vandløb og søer. 3

5 Hvor? Det åbne land i Kalundborg Kommune er på kortet inddelt i 4 renseklasser, der angiver, hvor godt spildevandet skal renses i de enkelte områder. Derudover vises kloakområderne og de målsatte vandløb. Renseklasse O Reduktion af organisk stof. Der skal fjernes 90 % af BI 5 inden udledning Renseklasse OP Reduktion af organisk stof og total fosfor. Der skal fjernes 90 % af BI 5 samt 90 % total fosfor inden udledning Renseklasse SO Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. Der skal fjernes 95 % af BI 5 samt 90 % ved nitrifikation inden udledning Renseklasse SOP Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af total fosfor. Der skal fjernes 95 % af BI 5 samt 90 % ved nitrifikation og 90 % reduktion af total fosfor inden udledning Kloakområder Områder der er kloakeret eller planlagt kloakeret. Der er ingen krav om forbedret spildevandsrensning - Målsatte vandløb 4

6 Hvornår? Tidsplan for gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land 5

7 Hvordan? Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning, kan du vælge imellem følgende tre muligheder: Medlemskab af Kloakforsyningen Etablering af dit eget private renseanlæg Etablering af et fælles renseanlæg med f.eks. naboer Alle tre muligheder kræver, at du allerede har eller installerer en godkendt bundfældningstank, som renseanlægget skal tilsluttes. Du kan læse mere om den obligatoriske bundfældningstank og kravene til den på side 9. For at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning foruden det, som bundfældningstanken medvirker til, skal du vælge en af følgende tre muligheder: Medlemskab af Kloakforsyningen Kalundborg Forsyning A/S har pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen. Hvis du vælger denne mulighed, sørger de for etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom. Til gengæld skal du betale et tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og eludgift. Priserne fremgår af næste side. Etablering af dit eget private renseanlæg På siderne gennemgår vi de forskellige muligheder for etablering af private renseanlæg. Hvis du kommer med et velbegrundet forslag til at rense dit spildevand på en alternativ måde, vil det være muligt at opnå tilladelse til at etablere andre rensemetoder. Kontakt Plan, Byg & Miljø, hvis du har alternative forslag. Etablering af et fælles renseanlæg med f.eks. naboer Denne mulighed kan spare plads og være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden. I princippet går flere ejendomme sammen om at vælge et af de private renseanlæg, som er beskrevet på siderne Læs mere om fælles renseanlæg på side 15. 6

8 Hvad koster det? For ejendomme uden vandmåler fastsætter Kalundborg Forsyning A/S et anslået forbrug på 170 m 3 pr. år. Endelig skal du også betale for elforbruget til at drive anlægget. Se tabellen herunder for beregning. Du kan finde de aktuelle takster på Kalundborg Forsyning A/S hjemmeside. Beregning af omkostningerne ved valg af kontraktlig medlemskab Post Bemærkning Udgift (kr.) Tilslutningsbidrag 60 % af samlet bidrag Prisen afhænger af, om du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et fælles renseanlæg med f.eks. naboer. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen sig for hver af de tre muligheder med tiden. Hvis du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen, skal du regne med, at vandafledningsbidraget og prisen på vand ændrer sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere et privat eller et fælles renseanlæg, kan prisen ændre sig i takt med, at efterspørgsel og udbud for de forskellige renseanlæg enten bliver højere eller lavere. Der kan således også være prisforskelle fra ét lokalområde til et andet. Hvad koster et medlemskab af Kloakforsyningen? Tilslutningsbidraget for spildevandsrensning er i 2012 kr ,-. Beløbet inkluderer ikke bortskaffelse af regnvand, som du således selv skal sørge for at nedsive, eller udlede til f.eks. dræn eller vandløb. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. I 2012, er prisen kr. 44,07 pr. m 3. Vandafledningsbidrag Ved 170 m 3 Bundfældningstank pr. år Anslået etableringspris I alt Efter ét år Hvad koster det at etablere eget renseanlæg? Uanset om der er tale om et privat eller fælles renseanlæg, varierer prisen meget. Derfor er der ikke givet bud på hvor meget det enkelte anlæg koster. Det vurderes dog at der typisk vil være tale om en udgift på mellem kr. og kr. Vandafledningsbidraget ligger for egne anlæg på mellem 0 kr. pr. m 3 og 1,60 kr. pr m 3. Dertil kommer driftsomkostninger, der varierer mellem renseløsninger. Hvad kan bedst betale sig? På kort sigt er medlemskab af Kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat eller fælles renseanlæg. På lang sigt er et privat eller fælles renseanlæg ofte billigere, fordi du ikke betaler så højt et vandafledningsbidrag til kloakforsyningen. Du kan eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, om det kan betale sig for dig at blive medlem af Kloakforsyningen. 7

9 Hvad sker der nu? På side 3 har vi beskrevet det overordnede forløb for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det konkrete forløb for, hvornår du eventuelt skal forbedre din spildevandsrensning, bliver sat i værk ved, at vi sender dig et såkaldt varsel af påbud. 1 3 Varsel af påbud Plan, Byg & Miljø har gennemført registreringer af spildevandsrensningen på din og andres ejendomme i det åbne land. Sammenholdt med viden om den aktuelle vandkvalitet i vores søer og vandløb har vi de fornødne oplysninger til at afgøre om du skal forbedre rensningen af dit spildevand. For at undgå misforståelser modtager du dog et varsel inden det egentlige påbud om forbedret spildevandsrensning. Med varslet får du mulighed for at gøre indsigelse inden du modtager påbuddet. 2 Information Sammen med varslet modtager du denne folder samt information om evt. kommende temadage og borgermøder. Påbud om forbedret spildevandsrensning Hvis du modtager et påbud, skal du forbedre spildevandsrensningen på ejendommen. Påbuddet indeholder en frist for hvornår forbedringen skal være udført. Sammen med påbuddet følger et tilbud om medlemskab af kloakforsyningen, som du skal svare på. 4 Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af Kloakforsyningen, indgår Kalundborg Forsyning A/S en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere et privat eller fælles renseanlæg, skal du selv sørge for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som står i påbuddet. 8

10 Bundfældningstank Du skal have en bundfældningstank på din ejendom Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en trixtank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Derudover bidrager bundfældningstanken kun til at rense spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden det, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså etableres et individuelt eller fælles renseanlæg, hvor en række muligheder kan benyttes, afhængigt af de aktuelle forhold. Hvilke krav er der? Hvis du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen eller at etablere et privat renseanlæg, er der pr. 1. januar 2011 indført en række funktionskrav til bundfældningstanken. For at producenten kan sende en bundfældningstank på markedet skal funktionskravene være dokumenteret på et notificeret laboratorium. Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med f.eks. naboer, er størrelsen på tanken afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde, f.eks. ved nedsivning eller udledning til dræn eller vandløb. Hvad koster det? Hvis din nuværende bundfældningstank ikke lever op til kravene, skal du regne med en udgift til en ny bundfældningstank på kr Prisen kan dog variere ud over den nævnte alt afhængig af de konkrete forhold på ejendommen. Yderligere information Reglerne for bundfældningstanke fremgår af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr 1587 af 15/12/

11 Nedsivningsanlæg Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når jordbundsforholdene og grundvandsstanden tillader det. Jorden skal være sandholdig, så spildevandet kan nedsive. Afstandskravene til et nedsivningsanlæg er angivet i den vejledning, som vi henviser til nederst på siden. Vær opmærksom på at afstandskravene kan umuliggøre etablering af et nedsivningsanlæg. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem jordlagene, nedbrydes eller bindes affaldsstofferne fra spildevandet. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være to synlige brønddæksler. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlægget hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Fordele og ulemper Er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. Kræver begrænset vedligeholdelse. Overholder alle rensekrav, og er ikke særlig synligt. Pris Etablering: se afsnit om omkostninger Årlig driftsudgift: - Årligt elforbrug: - Spildevandsafgift: 0,50 kr./m 3 Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE, revision 16. oktober

12 Biologisk sandfilteranlæg Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når nedsivningsanlæg ikke er muligt. Anlægget kan rense for fosfor med en fosforfældningsbrønd. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation til nedsivningsanlæggets 2 sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandfilterlaget, sker der en biologisk rensning. Nederst i anlægget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler og et par udluftningsrør, som er synlige. I nogle tilfælde skal sandfilteranlægget hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Fordele og ulemper En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Ikke særlig synligt. Pris Etablering: se afsnit om omkostninger Årlig driftsudgift: - Årligt elforbrug: - Spildevandsafgift: 1,60 kr./m 3 Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3, 1999, Biologiske sandfilteranlæg op til 30 PE. 11

13 Beplantet filteranlæg Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når nedsivningsanlæg ikke kan lade sig gøre, og der er småt med plads. Anlægget kan rense for fosfor med en fosforfældningsbrønd Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandet, hvor planterne forbruger vandet og en del af næringsstofferne, sker der en biologisk rensning. Nederst i filterlaget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Er placeret højt i terrænet og vil fremstå med ca. 1 1,5 meter høje tagrørsplanter. Kræver et areal på ca. 40 m2. Fordele og ulemper En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Meget synligt. Kræver ikke meget plads. Pris Etablering: se afsnit om omkostninger Årlig driftsudgift: - Årligt elforbrug: - Spildevandsafgift: 1,60 kr./m 3 Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens retningslinier fra 2004 om Beplantede filteranlæg op til 30 PE. 12

14 Pileanlæg Kan det lade sig gøre? Etableres helt uden afløb, da spildevandet fordamper. Er derfor velegnet alle steder, hvor der samtidig skal være meget plads. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne, som forbruger vandet og en del af næringsstofferne. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal på ca m2 og vil fremstå som et vådt område med flere meter høje piletræer. Fordele og ulemper Driftserfaringerne er gode. Piletræer skal fældes ca. hvert tredje år. Pris Etablering: se afsnit om omkostninger Årlig driftsudgift: - Årligt elforbrug: - Spildevandsafgift: 0,50 kr./m 3 Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens rapport Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE. 13

15 Biologisk minirenseanlæg Kan det lade sig gøre? Kan etableres alle steder, da det opfylder alle rensekrav og kræver meget lidt plads. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet over i minirenseanlægget, der i princippet er en lille kopi af de store moderne renseanlæg. Den biologiske og kemiske rensning fjerner fosfor. Kan anlægget ses? Anlægget er nedgravet i terrænet og derfor ikke synligt bortset fra et dæksel på ca. 1,4 m i diameter, som er hævet ca. 20 cm over terrænet. Fordele og ulemper Relativt store udgifter til drift og el. Kræver ikke meget plads. Pris Etablering: se afsnit om omkostninger Årlig driftsudgift: - Årligt elforbrug: - Spildevandsafgift: 1,60 kr./m 3 Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4, 1999, Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. 14

16 Fælles renseanlæg Hvad går det ud på? På side 6 nævner vi, at du også kan vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et af de renseanlæg, som er beskrevet på siderne Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi længden på kloakledningerne i så fald kan begrænses. Fælles renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads de andre ejere sparer således plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med f.eks. naboer, skal der etableres en stor, fælles bundfældningstank, som har 2 eller 3 kamre. Bundfældningstankens størrelse afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Derudover skal ejerne stifte et spildevandslav, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre lav skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne og valg af fælles renseanlæg skal godkendes af Plan, Byg & Miljø, der endvidere skal udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, der optager anlægget i planen. Plan, Byg & Miljø hjælper gerne med råd om, hvorvidt det kan betale sig i jeres lokalområde, hvordan I etablerer et spildevandslav, og hvad I selv kan starte med at gøre 15

17 Yderligere oplysninger Kalundborg Kommune Plan, Byg & Miljø Højvangen Svebølle tlf.: Spildevandsplanen Kan findes på kommunens hjemmeside Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg Naturstyrelsen Kalundborg Forsyning A/S Rune Frimann Larsen tlf.: Lars Markussen tlf.:

18 Ordforklaring Faskine Stenfyldt rende i jorden, hvor vand eller spildevand løber igennem. Fosfor Grundstoffet phosfor (P). Et vigtigt næringsstof for planter. Husspildevand Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og andre afløb i huset. Kvælstof Grundstoffet nitrogen (N). Et vigtigt næringsstof for planter. Næringsstof Se fosfor og kvælstof. Organisk stof Materiale, der stammer fra levende organismer. Rensekrav SOP Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) og fosfor (P) samt nitrifikation (S). Sivestreng Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Vandafledningsbidrag Det beløb, der betales for at komme af med spildevandet. Udluftningsrør Rør, der stikker op af jorden og som sørger for udluftning af anlægget. Det åbne land Område uden for bymæssig bebyggelse. Plastmembran Vandtæt plasticdug eller bassinfolie. Pumpestation Brønd med pumpe, der pumper spildevandet videre ud i f.eks. sivestrengene. Rensekrav O Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O). Rensekrav SO Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning med skærpede krav til reduktion af organisk stof (O) samt nitrifikation (S). Rensekrav OP Rensekrav for de ejendomme, der leder vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O) og fosfor (P). 17

19 Kalundborg Kommune Plan, Byg & Miljø Højvangen Svebølle Oktober 2011 Redaktion: Lars Markussen og Rune Frimann Larsen

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere