Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn."

Transkript

1 Ordensreglement for Skive Søsportshavn.

2 Formål: Formålet med havnereglementet et at skabe rammerne for driften af Skive Søsportshavn. Ejerforhold: Skive Søsportshavn ejes/drives af foreningen Skive Søsports Havn. Generalforsamlingen er øverste myndighed og har valgt en bestyrelse til den forretningsmæssige ledelse. Som pladslejer er man automatisk medlem af foreningen Skive Søsports Havn og derfor også underlagt foreningens vedtægter. Havneområde: Med Skive kommune som ejer af området, har Søsportshavnen på langtidslejemål rådighed over søområdet. Søområdet omfatter havnebassin. Kort m. koordinater: Se nedenfor 2

3 De 4 broer med el, vand og belysningsanlæg samt fortøjningspæle er Skive Søsportshavns ejendom, hvilket også er tilfældet med Marienlystbroen mod nord og tilhørende lille sjægthus. Skive Sejlklub, Skive Roklub, Skive Vandskiklub og Skive Dyk har klublokaliteter i tilknytning til søområdet. P-pladser, ydermoler, spunsvæg terrasseringer og grillplatforme mod land (vest) tilhører Skive kommune, dog tilhører grillplatform ved servicebygning Skive Søsports Havn Broanlæg ved de nye hotellejligheder mod sydvest og foran de nye sjægthytter /ferielejligheder mod nord tilhører Hotel Strandtangen. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Enhver der opholder sig på havnens område, herunder pladslejere/ førere af anløbne fartøjer samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der er offentliggjort på Skive Søsports Havns hjemmeside og gratis udleveres ved henvendelse til havnekontoret. 1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden. Udøvelse af havnemyndighed er af Skive Kommune pålagt Skive Søsports Havns bestyrelse eller af denne udpeget myndighed eller person. 1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov. 2. Regler for sejlads, fortøjning, opankring m.v. 2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil. 2.3 (som 2.1) 2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del. 2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget og fartøjer i havnen. 3

4 2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser. 2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist. 2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. 2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer. Slæbejoller og lignende må kun parkeres i kortere tid på broanlæg (rengøring m.v.) Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller 4

5 dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko. 3. Optagning, reparation, brændstof m.m. 3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende. 3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej. 3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden. 3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko. 3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. 3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj. Det skal sikres, at der ikke spildes brændstof i havnen. I tilfælde af spild forpligtes skadevolderen til at betale eventuelle miljøudgifter, som påføres havnen. 4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser 4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havneområdet. 4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere i Miljøgård II. 4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem. 4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter. 5

6 4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand". 4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må ikke finde sted. 4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af fyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse. b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser. c) Fiskeri. d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter. Sejlads med vandscootere og lignende tillades kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen efter forhandling med Søfartsstyrelsen. e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker. f) Placering af husbåde. g) Teltslagning og opstilling af campingvogne. 4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet. 4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser og kun efter tilladelse og anvisning af havnemyndigheden Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden. 5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser 5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer/fører eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller 6

7 andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført. 5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnerådet, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes. 5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren/føreren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen. 5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden. 5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt , , , 2.17, 3.1, , og 5.1, første afsnit, med bøde. 6. Særlige regler for Skive Søsports Havn. 6.1 Med henvisning til Standardreglementet (pkt. 4.3) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling: Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder de til enhver tid ulovlige stoffer, betragtes som en væsentlig eller grov misligholdelse og medfører tab af retten til bådplads. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er bådpladslejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt bådpladslejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende er pladslejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at pladslejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, betragtes dette som en væsentlig eller grov misligholdelse og medfører tab af retten til bådplads. 6.2 Alle hjemmehørende både skal være tydeligt mærket med havnens officielle, gældende årsmærke. Endvidere skal enhver båd være forsynet med tydelig bådnavn og hjemsted. Hjemsted er: SKIVE. 6.3 For ejere af både, der er hjemmehørende i havnen, er ansvarsforsikring obligatorisk og 7

8 forsikringen skal være tegnet i pladslejerens navn. Dokumentation i form af ansvarsforsikringens policenummer og gældende kvittering skal forevises på forlangende fra havnemyndigheden. 6.4 Når en pladslejer ikke benytter sin plads i mere end et døgn, skal optaget/fri (rød/grøn) Skiltet på pladsen mærkes fri (grøn), så pladsen kan benyttes til gæster. Eventuel lejeindtægt fra gæster tilfalder havnen. 6.5 Mastekran er til pladslejere og gæstesejleres disposition. Maksimal tilladt belastning er angivet på kranen. 6.6 Brug af havnekran. Alle kan i princippet gøre brug af havnekran. De nærmere betingelser er anført i brugsanvisning, der fremgår af bilag Forbrug af el fra havnens forsyningsnet skal foregå og afregnes i overensstemmelse med havnens bestemmelse herom. Der henvises til Bilag 1 og havnens Takstregulativ. 6.8 Både, bådvogne og bådstativer mv. der henstår på havnens arealer mere end 7 dage eller efter tilladt tidsfrist, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko. 6.9 Fast beboelse husbåde mv. Både, der har fast plads i Skive Søsports Havn kan når særlige betingelser er opfyldt få tilladelse til fast beboelse. Betingelserne fremgår af Bilag Brug af slæbested. Alle kan i princippet mod betaling gøre brug af slæbestedet. De nærmere betingelser er anført i Regulativ for slæbested i Skive Søsports Havn, Der fremgår af Bilag Servicebygning husorden mv. Servicebygningens faciliteter er til rådighed for Skive Søsportshavns bådpladslejere samt gæstesejlere. Øvrige brugere af skive Søsportshavn kan efter indhentet tilladelse hos Havnemyndigheden få adgang til servicebygningen.de nærmere betingelser for anvendelse af servicebygningen fremgår af bilag TV-antenner, paraboler m.v. Der må ikke opsættes tv-antenner, paraboler mv. på broerne. 8

9 7. Almindelige ordensregler 7.1 Ved kørsel på havneområdet skal holdes en passende lav hastighed og parkering skal finde sted på de afmærkede P-pladser. 7.2 Udstyr og grej må ikke henligge på broer eller havneareal. Gangarealer skal holdes fri. 7.3 Kun gående har adgang til broerne. Cykler, knallerter og lign. må ikke benyttes broerne. Hunde skal på havneområdet føres i snor. 7.4 Børn, der ikke kan svømme, bør være iført redningsvest, når de færdes på broer og moler. 7.5 Børn må ikke uden forældres tilladelse og opsyn sejle i joller, gummibåde og lignende i havnen. 7.6 For at undgå at vanddybden langs landbroer, terrasseringer og ydermoler forringes, er det forbudt at kaste sten i havnen. 7.7 Støjende adfærd samt unødvendig brug af bådmotorer, der er til gene for andre, er forbudt inden for havnens område, idet der bør tages hensyn til havnens øvrige brugere. 8. Ikrafttræden Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 24. marts 2010 og træder i kraft ved Farvandsvæsenet meddelelse i Efterretninger for Søfarende. Afsnit 6 7 er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen for Skive Søsports Havn. Overholdelse af disse bestemmelser påses af havnemyndigheden. Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 6 og 7 kan, efter at der er foretaget påtale, i grove eller gentagne tilfælde medføre bortvisning fra havnen. 9

10 Bilag 1. Skive Søsportshavn. Forsyning af EL og vand 1. EL Generelle regler vedr. EL-forbrug: a. Faste pladser, midlertidige pladser, langtidsgæster (1. april til 15. nov.): EL forbrug indgår som del af lejeafgiften.. b. Bådejere med fast bopæl i båden: Tilkobles havnens el-måler til afregning for hele året, efter forbrug. c. Både, der ligger i vandet i vintersæsonen (15. nov. til 31. marts): Tilkobles havnens EL-måler til afregning efter forbrug. d. Korttidsgæster med dagsbetaling: EL-forbruget er indeholdt i havneafgiften. Krav til brugere. Stikdåser i EL-standerne er generelt forsynet med V enfaset/13 A. Der skal benyttes CEE stik med 3 poler. Med mindre der er installeret skilletransformator ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både. Ved tilslutning med bevægelig EL-ledning fra el-stander til båd skal der tages forholdsregler for at forhindre tilslutningsledning i at falde i vandet ved udtagelse af stikprop på båden. Den bevægelige ledning skal være i én længde uden samlinger. Der skal benyttes 3 leder kabel med et ledertværsnit på ikke under 1 mm². Benyttes kabel på rulle, må det samlede EL-forbrug af hensyn til varmeudvikling i rullen ikke være over 500 watt. Fugt, støv og salt i bådens indtag udgør en fare. Undersøg indtaget, rens det og tør det, hvis det er nødvendigt, inden det forbindes til forsyningen i land. Konstateres fejl på eller problemer med EL-installationen skal havnemyndigheden kontaktes. Forsøg på reparation på reparation eller ændringer er livsfarligt, og vil her ud over kunne medføre erstatningsansvar. I øvrigt henvises der til Stærkstrømsbekendtgørelsen. 10

11 2. Vand I sejlsæsonen (1. april 15. november) indgår forbrug af vand som del af lejeafgiften I forbindelse med vask af båd og lign. henstilles det af miljøhensyn at begrænse vandforbruget mest muligt. Udenfor sejlsæsonen er der lukket for vandet på broerne. Drikkevand kan i denne periode tappes fra servicerum eller fra frostfri hane ved vandmåleren i brønd vest for miljøgård 1. Vedtaget i Skive Søsports Havn, den Bilag 2. Skive Søsportshavn Bestemmelser vedrørende fast bopæl i både 1. Tilladelse Både, der har fast plads i Skive Søsportshavn (i det følgende kaldet Havnen), må benyttes som bopæl, når de i denne bestemmelse anførte betingelser er opfyldt. Tilladelsen kan kun gives til medlemmer. Anvendelse af både til fast ophold/beboelse må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Havnen. Havnen forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger vedrørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse. Dette antal fastsættes af Havnens bestyrelse under hensyn til havnens faciliteter og karakter af lystbådehavn. Tilladelse til beboelse er personlig for medlemmet, og kan ikke overdrages til andre. Både må ikke fremlejes eller udlånes til fast ophold/beboelse for personer, der ikke tilhører medlemmets husstand. Havnen forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både som anvendelse til beboelse, såfremt de i væsentlig grad afviger fra begrebet lystfartøjer, ligesom egentlige husbåde vil blive afvist. 11

12 2. Definition Som udgangspunkt forstås ved bopæl det sted (bolig), hvor medlemmet og evt. medlemmer af dennes husstand regelmæssigt sover, når vedkommende ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor vedkommende har sine ejendele. ( Jfr. 6 i Lov om Det Centrale Personregister). Bestyrelsen forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående definition¹. 3. Krav til båden Udledning af spildevand fra toilet direkte til havnen er forbudt. Båden skal have indbygget holding/ samletank, og anvende denne til opsamling af spildevand fra toilet. Tanken skal tømmes og rengøres efter gældende miljøbestemmelser. Indgåelse af kontrakt om beboelse er betinget af at der gives Havnens repræsentant adgang til at inspicere bådens spildevandsinstallation. ¹Denne definition udelukker ikke, at et medlem, der samtidig har sin faste bolig i land, kan overnatte i sin båd i f.eks. 8 eller 14 dage, men betyder, at hvis den/de pågældende personer overvejende bor i båden, falder den ind under denne bestemmelse. Det er tilladt at holde almindelige husdyr (kæledyr) i begrænset omfang efter aftale med Havnen. Husdyr må ikke være til gene for andre. Båden skal kunne benyttes til fritidssejlads, dvs. til enhver tid være i forsvarlig og sødygtig stand. Det påhviler beboerne at sørge for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig stand, og at fortøjninger, affendring m.v. er i overensstemmelse med havnereglementets bestemmelser. Beboerne er forpligtiget til at renholde, rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på båd og bådebro ud for bådens plads. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar. 4. Kontrakt Beboelse i både i havnen er kun tilladt efter indgåelse af tillægskontrakt herom med Havnen. Tillægskontrakten indgås pr. den 1. i en måned og kan opsiges skriftligt med 1. måneds varsel. Tillægskontraktens udformning ses i underbilaget. 5. Serviceafgift Skive Søsports Havn forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både. Denne service omfatter: Tømning af affaldscontainere. 12

13 Drift, vedligeholdelse og rengøring af baderum, toiletter, vaskeri samt øvrige fælles faciliteter. Levering af drikkevand, evt. fra anvist tappested. Etablering og vedligeholdelse af elforsyning, jf. dog det i stk. 7 nævnte forbehold, samt Opsyn på Havnen jfr. havnereglementet. for denne ydelse betaler medlemmet en fast serviceafgift, idet forbrug af el, bad og brug af vaskeri dog afregnes efter Havnens anvisninger. Serviceafgiften betales forud, og skal være betalt senest 14. dage efter fakturadato. Betaling af serviceafgift medfører ikke modregning i den almindelige årsleje af bådplads. 6. Mærkning Medlemmer, der har indgået kontrakt vedrørende beboelse på deres båd, får udleveret et mærkat, der angiver den periode, kontrakten er indgået for. Mærkatet skal anbringes sammen med årsmærket på et fra bådebroen synligt sted på båden. 7. Brug af el Bådens forbrug af el leveres fra den af Havnen anviste el-stander. Andre standere må ikke benyttes. El-forbrug betales efter Havnens anvisninger. Havnen påtager sig intet ansvar for følgerne af periodevis mangelfuld elforsyning på broerne, eller for skader, der skyldes fejl og mangler ved bådens elinstallation. 8. Postkasse Havnen stiller mod betaling det nødvendige antal postkasser til rådighed for de beboede både. På postkassen anføres alene medlemmets navn og pladsnummer. der må her ud over ikke opsættes andre postkasser. 9. Særlige vinterforanstaltninger Af hensyn til havnens forsyningskapacitet, reparationsarbejder mv. kan Havnen i vinterperioden anvise alternativ liggeplads. Havnen anviser i vinterperioden tappested for drikkevand, toilet- bade og vaskefaciliteter og centralt opstillede affaldscontainere. 10. Overtrædelse Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre at tilladelsen til beboelse tilbagekaldes. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelser der efter skriftlig påtale gives der mulighed for eksklusion alt under iagttagelse af bestemmelserne i lejekontrakten og Skive Søsports Havns vedtægter. 13

14 Nærværende bestemmelse indgår som bilag i Ordensreglement for Skive Søsportshavn Vedtaget af Skive Søsports Havn, den.. Bilag 3. Slæbested i Skive Søsportshavn. Slæbestedet er en del af Søsportshavnens anlæg og derfor underlagt havnens regelsæt! Regulativ for brug af slæbested. Alle kan mod betaling gøre brug af slæbestedet. Alle både, der søsættes fra rampen, skal have tegnet gyldig ansvarsforsikring. Kvittering skal på forlangende kunne forevises. Alle fører, af både der søsættes fra rampen, skal på forlangende kunne forevise speedbådskørekort eller duelighedsbevis, hvis påkrævet til fartøjet. Både, der søsættes fra rampen, må i kortere tidsrum (få timer) fortøje ved havnens broanlæg og herunder gøre brug af havnens vand og el-installationer. 14

15 Ved evt. fortøjning fra dag til dag skal der betales gæsteleje efter havnens takstregulativ. Efter optagning af båden må alm. vask foretages på pladsen foran havnekranen. Brugere af slæbestedet må som gæstesejlere gøre brug af havnens servicebygning. Bådtrailere/biler skal parkeres på mest hensigtsmæssig måde på trailerparkerings-pladsen. Langtidsparkering (mere end en weekend) kun efter nærmere aftale med havnekontoret. * * * Chipkort/gæstekort til betjening af den automatiske bom ved slæbestedet kan mod depositum lånes i Hotel Strandtangens reception. Forinden kortet kan anvendes, skal der indsættes et kontant pengebeløb på kortet via mini cashloaderen (pengeautomaten) placeret i forgangen ved havnekontoret. Er yderdøren låst, benyt chipkortet for at få adgang. Chipkortet kan nu anvendes i automaten ved bommen. Takst for anvendelse fremgår af Skive Søsports Havn Takstregulativ.. 15

16 Bilag 4. Skive Søsports Havn 5 ton bådkran Kranjournal findes på havnens kontor. Brugsanvisning Placering og anvendelse Kranen er opstillet ved slæbestedet på Skive Søsportshavns nordvestlige hjørne. Kranen er senest godkendt og prøvebelastet (10 års eftersyn) den 15. april Kranen er konstrueret til og må udelukkende anvendes til søsætning og optagning af lystbåde op til 5 ton. Kranen er underlagt Arbejdstilsynets regler for Anmeldelse, Belastningsprøve og Føring af Kranjournal. Der kræves ikke krancertifikat for at betjene kranen. Efter de nye regler kræves der ikke certifikat til kraner, der kun har 1 mekanisk bevægelse (motordrevet). Kranreglerne er også underlagt Objektivt ansvar. Det betyder, at man ikke bare kan omgå reglerne og sige, at så bruger man den på eget ansvar. En brugerovertrædelse kan udløse bøde til Søsportshavnen. Dette gælder også, såfremt der er nogen, der bruger private stropper uden gyldigt certifikat. Krangrej mv. lånes mod betaling på havnens kontor. (Se afsnit om Søsætning og optagning af både ) Vedligeholdelse og eftersyn. Kranen vedligeholdes løbende af Skive Søsports Havns kranudvalg, der er udpeget af bestyrelsen. Der foretages hvert år før sæsonstart hovedeftersyn på kranen. Hovedeftersynet foretages af et autoriseret kranfirma, og følger AT-anvisning nr , afsnit 3. Mindst hver 10. år foretages 10-års eftersyn af et autoriseret kranfirma efter særlige regler i AT- Bekendtgørelse nr. 1101, fra 1992, 23. Søsætning og optagning af både. Brugsanvisning, regler for brug, fjernbetjening, og nøgle til stropper og EL-kabel udlånes mod betaling i Hotel Strandtangens reception. 16

17 I forbindelse med udlevering kvitteres ved underskrift for, at brugsanvisningen er læst og forstået. Før kranen benyttes, efterses kran, stropper og EL-kabel for synlige skader. Såfremt der konstateres skader, må kranen ikke benyttes og havnens kontor skal underrettes. Efter brug anbringes løftegrej og EL-kabel på de dertil indrettede holdere og skabet aflåses. Kranens drejevinkel (krøjebevægelsen) er ca. 300º, hvilket bevirker, at der er en vinkel på ca. 60º, hvor kranen ikke kan bruges af hensyn til det løse el-kabel. Anhugning Ved anhugning anvendes udleveret løftegrej. Private stropper eller kæder må kun benyttes, når der foreligger certifikat for godkendelse heraf, der ikke er over 12 måneder gammelt. Kontrol heraf påhviler bruger. Bestyrelsen 17

18 Bilag 5. Skive Søsportshavn. Servicebygning. Servicebygningen indeholder: - Forgang med mini-cashloader. - Havnekontor med vindue med online vejrmelding. - Sejlerstue med mindre køkken m. bl. a. mikrobølgeovn. I sejlerstuen forefindes endvidere toilet, fjernsyn, PC m. internetadgang samt drikkevareautomat og kaffeautomat. - Bade- og toiletfaciliteter, opdelt i dame- og herreafdeling, begge med handicaptoilet og bad. - Vaskerum med to vaskemaskiner og tørretumbler. Servicebygningens faciliteter står til rådighed for havnens bådpladslejere samt registrerede gæstesejlere. Adgang til servicebygningen: Det udleverede chipkort giver adgang til Servicebygningen. For gæstesejlere udleveres chipkortet ved Hotel Strandtangens reception i forbindelse med registrering ved ankomst til havnen. Brug af faciliteter: Brug af bad, vaskemaskiner og tørretumbler sker mod betaling vha. udleveret chipkort (priser fremgår af resp. instruks). Brug af øvrige faciliteter er omkostningsfrie. Dispositionsbeløb kan indsættes på chipkortet ved mini-cashloaderen. Ikke forbrugte beløb tilbagebetales tillige med depositum ved aflevering af chipkort i hotellets reception (gælder kun gæstesejlere). Bemærk dog at gæstekort udløber med udgangen af samme år. Instrukser og ordensregler: Alle instrukser og ordensregler forefindes på dansk, tysk og engelsk. 18

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen

VEDTÆGTER for Ejerforeningen VEDTÆGTER for Ejerforeningen Alkale Apt. (Ocean View Residence III, Blok E) Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli 07400 Alanya/Antalya, Tyrkey Indholdsfortegnelse. 1. Navn 2. Hjemsted og værneting

Læs mere

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn 1 Overtagelse og bebyggelse af arealet Lejemålet overtages som beset, og i den stand, hvori det er og forefindes Lejeren har ret til og er,

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere