Reglement for K.A.S.s bådpladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for K.A.S.s bådpladser"

Transkript

1

2 Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget arbejder til stadighed på at forbedre pladsen med endnu bedre og flere tilbud. Det er selvfølgelig nødvendigt med nogle regler for at få et så stort apparat til at fungere uden for mange sammenstød. Følg derfor reglerne, når du anvender vores bådpladser. De forskellige bestemmelser er faktisk meget fornuftige. Indledning K.A.S. driver en eller flere bådpladser, som medlemmerne efter nedenstående reglement kan anvende til opstilling af deres fartøjer. Medlemmer, der anvender eller besøger bådpladserne, har pligt til at kende dette reglement samt, om fornødent, at gøre deres gæster bekendt med ordensreglerne. Bådpladsudvalget kan kræve, at bådejere skriver under på, at de har læst reglementet og accepterer at overholde det samt accepterer bestemelserne om afgift ved overtrædelse. Administration og kompetence Bådpladsudvalget er nedsat af bestyrelsen. Det er bådpladsudvalget, der på klubbens vegne leder driften af pladserne og repræsenterer bestyrelsen over for eksterne parter. Bådpladsudvalget træffer løbende alle afgørelser vedrørende administrationen af pladserne, herunder, i særlige tilfælde, dispensationer fra reglementet. Medlemmer, der ønsker at klage over bådpladsudvalgets administration, må skriftligt henvende sig til formanden for udvalget eller til bestyrelsen. Ansvar og forsikring Benyttelse af bådpladserne med tilhørende faciliteter sker på medlemmernes egen risiko og uden ansvar for klubben. Et fartøj henstår på pladsen på ejerens risiko. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på fartøjet eller tilbehør, når det står på pladsen. Alle fartøjer, der ønskes opstillet på klubbens bådpladser, skal være ansvarsforsikrede fra optagning til søsætning sker. Kun under fartøjers optagning, søsætning samt transport på pladserne, sikrer klubbens/svanemøllehavnens/entreprenørens forsikringer dækning for skader, der følger af håndteringen af fartøjerne. Optagning af både Klubbens/Svanemøllehavnens/entreprenørens forsikring dækker ved optagning skader på båden, fra den placeres i beddingsvognen (eller hænger i stropperne) til den er sat på klodslaget/i stativet. Bådpladsudvalget kan ud fra bådens og tilhørende stativs/bukkes størrelse og karakter beslutte, hvor på pladserne båden placeres. Dette kan medføre fastlagte optagelsesdatoer. Søsætning af både Klubbens/Svanemøllehavnens/entreprenørens forsikring dækker skader fra båden løftes af klodslaget, til den flyder på vandet. Medlemmernes rettigheder og pligter Alle medlemmer af K.A.S. kan få eget fartøj optaget og henstillet på bådpladserne og søsat, såfremt pladsforhold og klubbens/ Svanemøllehavnens/entreprenørens grej tillader det. Medlemmet skal ved optagningen eje mindst 1/3 af fartøjet. Alle, der har været på pladsen året før, har ret til at komme op igen. Ved pladsmangel er det medlemsanciennitet i klubben der tæller på ventelisten.

3 Medlemmet skal føre tilsyn med båden, når den står på pladsen. Ansøgning om landplads Medlemmer, der ønsker et fartøj henstillet på en af klubbens pladser, skal udfylde en ansøgningsblanket, der fås på klubbens kontor eller som kan hentes på klubbens hjemmeside (www.kas.dk). Blanketten skal afleveres på klubbens kontor senest den 1. august. Hvis fartøjet en vinter ikke ønskes på land, meddeles dette til klubbens kontor snarest muligt og senest den 1. august. Ved senere framelding tilbagebetales pladslejen kun, hvis pladsen kan udlejes til en anden bådejer. Pladslejen tilbagebetales i givet fald efter fradrag af 1000 kr. og tilbagebetaling vil først ske efter den 1. november. Ønsker om ændringer fra bådejerens side efter optagnings- og søsætningslisternes færdiggørelse vil på Gammel Plads kun vanskeligt kunne imødekommes og på Kulpladsen kan det ikke lade sig gøre. Ved udeblivelse ved optagning vil båden ikke blive taget op og pladsen tildeles en bådejer fra ventelisten. Hvis fartøjet afhændes mens det står på land, meddeles dette til klubbens kontor. Båden søsættes som planlagt. Det påhviler K.A.S.-medlemmet at sørge for, at den nye ejer gøres bekendt med søsætningstidspunktet. Pladsleje samt forhold omkring opstilling af både på pladserne Pladslejens størrelse samt øvrige takster for bådpladserne fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra bådpladsudvalget. Den aktuelle pladsleje fremgår af prislisten. Fartøjer optages først på pladsen, når lejen er betalt. Pladslejen udregnes efter bådens største bredde x største længde oprundet til hele m 2. Pladslejen dækker optagning, henstilling samt søsætning af fartøjet. Lejen dækker endvidere, at medlemmet i forbindelse med arbejdet på fartøjet har adgang til el, vand og renovation i rimeligt omfang. Pladslejen omfatter endelig ret til opbevaring af mast mv., se afsnit herom nedenfor.

4 Slæbejoller er fritaget for pladsleje, når de anbringes under eget fartøj uden gene for naboer. Ved evt. restance søsættes fartøjet først, når restancen er indfriet. Dette gælder også, hvis fartøjet afhændes, mens det står på pladsen. Minimumsafstanden mellem bådene vil normalt være 1/2 meter. Alle fartøjer og slæbejoller skal være mærket med bådnavn, samt evt. tlf. nummer på et i vintersæsonen synligt sted. Hvis medlemmer ønsker at opstille telt omkring båden, fremsættes ønske herom til bådpladsudvalget inden optagningen. Hvis anmodningen kan imødekommes, vil lejen dén sæson blive beregnet ud fra teltets største bredde x største længde oprundet til hele m 2. Bukke, stativer og klodser samt nedhængende genstande mv. Medlemmet sørger selv for velegnede bukke eller stativ samt afstivningsmateriel. Klubben stiller underlagsklodser til rådighed. Alt skal være udført solidt og skal jævnligt tilses. Forud for optagningen skal medlemmet sørge for at efterse materiellet og udbedre evt. skader. Bådpladsudvalget kan afvise optagning af både, hvis udvalget skønner, at materiellet er utilstrækkeligt. Hvis afsætning af en båd tager uforholdsmæssig lang tid pga. medlemmets manglende eftersyn før optagningen, kan der pålægges en afgift svarende til udeblivelsesafgift, se prislisten. Evt. påhængsmotor skal af sikkerhedsgrunde være afmonteret, når båden står på pladsen. Der må heller ikke være andre skarpe genstande på båden eller dens overdækning/ stativ, der kan forårsage skader på forbipasserende. Alle bukke/stativer skal være tydeligt mærket med bådnavn. Eventuelle gamle navne skal overmales. Hvis et medlem ønsker at have et ubenyttet stativ eller bukke stående på pladsen i vinterperioden skal der være et mærke påsat. Mærket med gyldighed af én vintersæson købes på klubbens kontor. Stativer og bukke, der står ubenyttede på pladsen i vinterperioden uden gyldigt mærke kan bådpladsudvalget enten bortskaffe uden varsel eller påligne dobbelt mærkeafgift. Afgiften skal være betalt før medlemmets båd igen kan tages på land på klubbens bådpladser. Bådnyt bukke må ikke benyttes på Kulpladsen og heller ikke på Gammel Plads fra sæsonen Kulpladsen, som vi deler med Sejlklubben Frem, er forbeholdt store både. Så vidt mu-

5 ligt tages hensyn til ventelisten men bådpladsudvalget er ikke forpligtet til at følge ventelisten. Bådpladsudvalget kasserer uforsvarlige bukke og afstivningsmateriel samt ikke solide rygninger, og kan i givet fald for medlemmets regning sørge for udbedring eller udskiftning. Kasseret materiel fjernes eller destrueres uden ansvar for klubben. Bukke, stativer og lignende uden bådnavn vil også blive fjernet eller destrueret uden ansvar for klubben. Kun bukke, stativer og rygninger tilhørende både, der står på pladsen, må henstilles hér. Optagning og søsætning Bådpladsudvalget fastsætter datoer for optagning og søsætning. Bådejeren eller en repræsentant for denne skal være til stede ved optagning og søsætning, medmindre bådpladsudvalget har meddelt andet. Bådene optages og søsættes så vidt muligt på den dato, medlemmet har ønsket på blanketten, men pladsudvalget kan ændre datoen. Bådene opstilles under hensyn til rationel udnyttelse af pladsen. Særlige ønsker om placering imødekommes i muligt omfang efter bådpladsudvalgets skøn. Optagning af fartøjer sker i perioden 1. oktober 15. november og søsætning sker i perioden1. april 1. juni. Optagnings- og søsætningsdatoer meddeles på de halvårlige bådejermøder, i BARKASSEN, på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset. Fartøjer, der ikke er klar til søsætning på den varslede dag, og som af hensyn til søsætning af andre både skal flyttes, pålægges afgift, se klubbens prisliste. Afgiften skal indbetales på klubbens kontor før søsætning kan ske. Bådpladsudvalget eller Svanemøllehavnen meddeler medlemmet ny søsætningsdag. Medlemmer, der udebliver ved søsætning/optagning, pålægges ligeledes en afgift, se prislisten. Sommeropbevaring Hvis et medlem ønsker, at fartøjet skal forblive på land en sommersæson, skal ansøgning herom hurtigst muligt indsendes til klubbens kontor. Sommerpladslejen fremgår af prislisten. Der betales sommerpladsleje for hele sommersæsonen, medmindre månedlig betaling på forhånd er aftalt med kontoret. Sommerpladsleje opkræves dog ikke, hvis båden søsættes inden 3 uger efter sidste søsætningsdato. Båden kan stå på land i 2 år. Der kan, hvis de 2 år er overskredet, søges skriftligt om dispensation fra denne regel. Pris for at stå på land, se prislisten. Der skal være vægtige grunde til at overskride de 2 år såsom at båden står til salg på diverse hjemmesider, renovering af båden (og dette vil sige at der løbende bliver arbejdet på båden) eller sygdom. Hvis anmodningen modtages senere end 1. marts, forfalder udeblivelsesafgift. Hvis anmodningen ikke kan imødekommes, tildeles søsætningsdato. Ønsker et medlem i sommersæsonen sit fartøj optaget og evt. afsat på pladsen og søsat igen kan dette aftales med Svanemøllehavnen. Priser herfor fremgår af prislisten. Hvis båden forbliver på land, betales sommerpladsleje i henhold til prislisten. Opbevaring på pladsen i mindre end 3 uger er gratis. Ovennævnte gælder også ved parkering af båd på trailer. Slæbejoller er fritaget for sommerpladsleje, hvis de opmagasineres i yderkanten af pladsen (eller under eget fartøj) uden gene for andre. Master og rundholter Pladsleje for fartøjet omfatter også adgang til opbevaring af fartøjets mast, bom og andre rundholter i masteskuret. Bemærk opslag på skuret om masters længde/placering i skuret. Master og andre rundholter skal afrig-

6 ges, og en mastebrik sættes på et synligt sted. Master, rundholter og andre genstande uden mastebrik, vil blive fjernet fra skuret og evt. destrueret uden ansvar for klubben. Mastebrik fås på klubbens kontor. Masteskuret kan også anvendes til opbevaring af mast/bom fra både, der ikke står på pladserne såfremt der er plads. Bådpladsudvalget fastsætter et beløb herfor. Skure Medlemmer, som har båd, kan leje skur. Ansøgningsblanket om leje af skur kan hentes på kontoret, og afleveres i udfyldt stand samme sted. Skure fordeles efter først-til mølle princippet. Lejeperioden er 1 år fra 1. august 31. juli. Skurleje fremgår af prislisten. Hvis skurlejen ikke betales rettidigt, vil skuret blive ryddet uden ansvar for klubben. Hvis medlemmet ikke længere ønsker at leje skur, skal meddelelse herom sendes til klubbens kontor hurtigst muligt, og skuret skal være ryddet senest den 31. juli. Hvis medlemmet afhænder sin båd og ikke planlægger anskaffelse af en anden, skal skuret rømmes senest den førstkommende 31. juli. Meddelelse herom gives snarest muligt til klubbens kontor. Bytning af skure kan kun finde sted med bådpladsudvalgets godkendelse. Vedligeholdelse af skuret påhviler medlemmet. Bådpladsudvalget stiller maling til udvendig vedligeholdelse til rådighed og meddeler i klubbladet inden sommersæsonen, at alle skure eller bestemte skure skal males. De skure, der ikke er malet den 1. oktober, vil bådpladsudvalget sørge for bliver malet og lejerne af de pågældende skure vil få en afgift svarende til årslejen for skur. Miljøforhold Affald, herunder miljøaffald, skal anbringes i de opstillede containere/i miljøstationerne efter de opslåede anvisninger. Der er en miljøstation både på den Gammel Plads og udenfor porten til Kulpladsen. På K.A.S.sbådpladser gælder der særlig strenge krav for at undgå forurening af jorden. Der må derfor ikke efterlades miljøfarligt materiale af nogen art på pladserne.

7 Fjernelse af bundmaling må kun finde sted ved anvendelse af skraber/slibemaskine med tilsluttet effektiv støvsuger. Klubben udlåner egnet maskine og støvsuger. Henvendelse til bådpladsudvalgets repræsentanter på Gammel Plads. Alt afskrabet eller afslebet materiale skal placeres i miljøstationerne. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser til beskyttelse af miljøet vil bådpladsudvalget se særlig strengt på: Enhver forurening af jorden vil derfor medføre oprensning/rengøring af jorden på bådejerens regning. Hvis båden er afhændet i vintersæsonen, vil det medlem, der anmodede om optagning af båden, hæfte for betaling af regningen for miljørengøringen. Bådpladsudvalget afgør, hvilken oprensning/rengøring, der er nødvendig. Udover betaling for oprensning, vil medlemmet enten blive pålagt en afgift svarende til 2 x udeblivelses-afgift (mindre overtrædelse) eller medlemmet vil blive udelukket fra i fremtiden at kunne få båden på land hos K.A.S. (alvorlig overtrædelse). Bedding, mastekran og broer Klubbens broer, mastekran og bedding er til rådighed for medlemmerne under af- og tilrigning, reparation og lignende. Bedingsspillet, beddingsvognen og traktoren må ikke betjenes af medlemmerne uden skriftlig bemyndigelse fra bådpladsudvalget. Mastekranen må ikke benyttes til løft af fartøjer eller motorer. Fartøjer må kun fortøje ved mastekranen i forbindelse med brug af denne. Opholdet ved mastekranen skal gøres så kortvarigt som muligt, og båden må aldrig forlades hér uden opsyn. Overtrædelse koster udeblivelsesafgift, se prislisten. På optagnings- og søsætningsdage på Gammel Plads må mastekranen ikke anvendes så længe beddingsvognen er i brug. Master må ikke af- eller tilrigges på mastebroen. Dette skal ske på pladsen. Der må aldrig anløbes eller fortøjes i beddingsbassinet af hensyn til beddingens fundament og skinner. Eventuelle skader på fundament og skinner vil klubben kræve erstattet af den pågældende bådejer. Klargøringsbassin Klargøringsbassinet kan anvendes af alle medlemmer med båd ved tilrigning, reparation og tilsvarende. I søsætningsperioden må både kun ligge i bassinet fra egen søsætning og indtil næste søsætning. I optagningsperioden kun i dagene mellem forrige optagning og egen optagning. Udenfor disse perioder må en båd kun efter aftale med bådpladsudvalget henligge mere end 1 døgn i klargøringsbassinet. Overtrædelse af dette forbud medfører udeblivelsesafgift, se prislisten.

8 Toiletter, Værkstedet og frokoststuen Oasen Toiletterne kan anvendes af alle, men de skal holdes rene. Værkstedet kan anvendes af alle medlemmer med båd efter de regler, der er opslået i værkstedet. Oasen kan anvendes af alle medlemmer under overholdelse af de opslåede regler. Ordensreglement for K.A.S.s bådpladser Alle, der færdes på pladserne, skal vise hensyn over for andres fartøjer og effekter. Iøvrigt skal ethvert medlem være behjælpelig med opretholdelse af renholdelse og orden overalt på pladserne. Porte og låger til pladserne skal altid holdes aflåste. Nøgle, der passer til port og låge til Gammel Plads, til Værkstedet og til Oasen, kan mod depositum fås på klubbens kontor. Medlemmer med båd på pladserne har adgang til normalt forbrug af el og vand, men klubben opfordrer til at udvise sparsommelighed og hensyntagen til det øvrige arbejde på pladserne. Når pladserne forlades, skal elledninger fjernes fra stikkontakterne og vandslanger fra vandhanerne. Maskinslibning må ikke foregå efter kl. 13, hvis blot én bådejer gør indsigelse imod det. Under af- og tilrigning kan der arbejdes med master, bomme og andre rundholter på pladsen i det omfang det ikke er til gene for det øvrige arbejde på pladsen. Af hensyn til brandfare og elforbruget er anvendelse af elovne forbudt. Åben ild i skure er ikke tilladt. Ved arbejde, der kan medføre brandfare, skal der være en ildslukker i umiddelbar nærhed. Der skal udvises stor forsigtighed ved omgang med benzin og andre brandfarlige væsker på pladserne og i skurene. Ved misbrug eller groft sløseri med el og/ eller vand kan bådpladsudvalget udstede en afgift til medlemmet svarende til det skønnede forbrug. I gentagelsestilfælde vil medlemmet ikke længere kunne få sin båd på land på K.A.S.s bådpladser. Parkering af køretøjer er tilladt på pladserne, hvis det sker uden gene for de øvrige bådejere. Der må dog ikke finde bilkørsel/parkering sted på pladserne på optagningsog søsætningsdage. Hunde må medtages på pladserne, hvis de er under ejerens fulde kontrol. Deres efterladenskaber skal fjernes. Bedding og beddingsområde skal i sommersæsonen altid friholdes for enhver form for grej af hensyn til håndtering af evt. havarister. Bådpladsudvalgets opslag og skilte skal respekteres. K.A.S.s Bådpladsudvalg Godkendt af bestyrelsen 10. oktober 2012 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Svanemøllehavnen Strandvænget København Ø Tlf Fotos: Michel Schaumburg

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Ordensreglement. Generelt

Ordensreglement. Generelt Ordensreglement Generelt For Motorbådsklubben af 1943 gælder standardreglement, som fastsat i havneloven og er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, tidl. Kystinspektoratet. Ordensreglementet kan findes

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014

Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014 Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014 1. Generelt 1a. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der forefindes

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014 Frederikssund Lystbådehavn Tilfredshedsundersøgelse 2014 Bestyrelsens tolkning af undersøgelsen Fremgang Fortsat tilfredshed med havnes drift og vedligehold Forsat tilfredshed med den service der ydes

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Love. for. Dragør Kajak Klub

Love. for. Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2007 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn tilbyder bådpladser i en helt ny moderne lystbådehavn med stabile beton flydebroer med Y- bomme Version 1.3 af 01-12-2016 Indhold 1. Bådpladser...

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Husorden Bådskur Indholdsfortegnelse Illustrationerne er Søværnets oprindelige konstruktionstegninger. Rigsarkivet, Kbh. Indhold: 1. Alment om

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr.

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr. Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr. af gangen. Kan altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. Tilbud få 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

LOVE for København Motorbådsklub

LOVE for København Motorbådsklub LOVE for København Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 24. marts 2013. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders.

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. 1. Tilføjelser til dagsordenen 2. Godkendelse og underskrift af referat

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. 1. Foreningen. 1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Såfremt et medlem ønsker adgang til foreningen, når portene er lukket, kan man ved henvendelse

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Love for Randers Motorbåds klub 1933

Love for Randers Motorbåds klub 1933 Love for Randers Motorbåds klub 1933 www.rmk1933.dk HUSORDEN FOR R.M.K 1933, Gældende fra 1. marts 2017 Prisliste for R.M.K. 1933 Medlems optagelse m. båd i R.M.K. 1933 1.000 Kr. Medlemskontingent Årligt

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere