Reglement for K.A.S.s bådpladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for K.A.S.s bådpladser"

Transkript

1

2 Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget arbejder til stadighed på at forbedre pladsen med endnu bedre og flere tilbud. Det er selvfølgelig nødvendigt med nogle regler for at få et så stort apparat til at fungere uden for mange sammenstød. Følg derfor reglerne, når du anvender vores bådpladser. De forskellige bestemmelser er faktisk meget fornuftige. Indledning K.A.S. driver en eller flere bådpladser, som medlemmerne efter nedenstående reglement kan anvende til opstilling af deres fartøjer. Medlemmer, der anvender eller besøger bådpladserne, har pligt til at kende dette reglement samt, om fornødent, at gøre deres gæster bekendt med ordensreglerne. Bådpladsudvalget kan kræve, at bådejere skriver under på, at de har læst reglementet og accepterer at overholde det samt accepterer bestemelserne om afgift ved overtrædelse. Administration og kompetence Bådpladsudvalget er nedsat af bestyrelsen. Det er bådpladsudvalget, der på klubbens vegne leder driften af pladserne og repræsenterer bestyrelsen over for eksterne parter. Bådpladsudvalget træffer løbende alle afgørelser vedrørende administrationen af pladserne, herunder, i særlige tilfælde, dispensationer fra reglementet. Medlemmer, der ønsker at klage over bådpladsudvalgets administration, må skriftligt henvende sig til formanden for udvalget eller til bestyrelsen. Ansvar og forsikring Benyttelse af bådpladserne med tilhørende faciliteter sker på medlemmernes egen risiko og uden ansvar for klubben. Et fartøj henstår på pladsen på ejerens risiko. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på fartøjet eller tilbehør, når det står på pladsen. Alle fartøjer, der ønskes opstillet på klubbens bådpladser, skal være ansvarsforsikrede fra optagning til søsætning sker. Kun under fartøjers optagning, søsætning samt transport på pladserne, sikrer klubbens/svanemøllehavnens/entreprenørens forsikringer dækning for skader, der følger af håndteringen af fartøjerne. Optagning af både Klubbens/Svanemøllehavnens/entreprenørens forsikring dækker ved optagning skader på båden, fra den placeres i beddingsvognen (eller hænger i stropperne) til den er sat på klodslaget/i stativet. Bådpladsudvalget kan ud fra bådens og tilhørende stativs/bukkes størrelse og karakter beslutte, hvor på pladserne båden placeres. Dette kan medføre fastlagte optagelsesdatoer. Søsætning af både Klubbens/Svanemøllehavnens/entreprenørens forsikring dækker skader fra båden løftes af klodslaget, til den flyder på vandet. Medlemmernes rettigheder og pligter Alle medlemmer af K.A.S. kan få eget fartøj optaget og henstillet på bådpladserne og søsat, såfremt pladsforhold og klubbens/ Svanemøllehavnens/entreprenørens grej tillader det. Medlemmet skal ved optagningen eje mindst 1/3 af fartøjet. Alle, der har været på pladsen året før, har ret til at komme op igen. Ved pladsmangel er det medlemsanciennitet i klubben der tæller på ventelisten.

3 Medlemmet skal føre tilsyn med båden, når den står på pladsen. Ansøgning om landplads Medlemmer, der ønsker et fartøj henstillet på en af klubbens pladser, skal udfylde en ansøgningsblanket, der fås på klubbens kontor eller som kan hentes på klubbens hjemmeside (www.kas.dk). Blanketten skal afleveres på klubbens kontor senest den 1. august. Hvis fartøjet en vinter ikke ønskes på land, meddeles dette til klubbens kontor snarest muligt og senest den 1. august. Ved senere framelding tilbagebetales pladslejen kun, hvis pladsen kan udlejes til en anden bådejer. Pladslejen tilbagebetales i givet fald efter fradrag af 1000 kr. og tilbagebetaling vil først ske efter den 1. november. Ønsker om ændringer fra bådejerens side efter optagnings- og søsætningslisternes færdiggørelse vil på Gammel Plads kun vanskeligt kunne imødekommes og på Kulpladsen kan det ikke lade sig gøre. Ved udeblivelse ved optagning vil båden ikke blive taget op og pladsen tildeles en bådejer fra ventelisten. Hvis fartøjet afhændes mens det står på land, meddeles dette til klubbens kontor. Båden søsættes som planlagt. Det påhviler K.A.S.-medlemmet at sørge for, at den nye ejer gøres bekendt med søsætningstidspunktet. Pladsleje samt forhold omkring opstilling af både på pladserne Pladslejens størrelse samt øvrige takster for bådpladserne fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra bådpladsudvalget. Den aktuelle pladsleje fremgår af prislisten. Fartøjer optages først på pladsen, når lejen er betalt. Pladslejen udregnes efter bådens største bredde x største længde oprundet til hele m 2. Pladslejen dækker optagning, henstilling samt søsætning af fartøjet. Lejen dækker endvidere, at medlemmet i forbindelse med arbejdet på fartøjet har adgang til el, vand og renovation i rimeligt omfang. Pladslejen omfatter endelig ret til opbevaring af mast mv., se afsnit herom nedenfor.

4 Slæbejoller er fritaget for pladsleje, når de anbringes under eget fartøj uden gene for naboer. Ved evt. restance søsættes fartøjet først, når restancen er indfriet. Dette gælder også, hvis fartøjet afhændes, mens det står på pladsen. Minimumsafstanden mellem bådene vil normalt være 1/2 meter. Alle fartøjer og slæbejoller skal være mærket med bådnavn, samt evt. tlf. nummer på et i vintersæsonen synligt sted. Hvis medlemmer ønsker at opstille telt omkring båden, fremsættes ønske herom til bådpladsudvalget inden optagningen. Hvis anmodningen kan imødekommes, vil lejen dén sæson blive beregnet ud fra teltets største bredde x største længde oprundet til hele m 2. Bukke, stativer og klodser samt nedhængende genstande mv. Medlemmet sørger selv for velegnede bukke eller stativ samt afstivningsmateriel. Klubben stiller underlagsklodser til rådighed. Alt skal være udført solidt og skal jævnligt tilses. Forud for optagningen skal medlemmet sørge for at efterse materiellet og udbedre evt. skader. Bådpladsudvalget kan afvise optagning af både, hvis udvalget skønner, at materiellet er utilstrækkeligt. Hvis afsætning af en båd tager uforholdsmæssig lang tid pga. medlemmets manglende eftersyn før optagningen, kan der pålægges en afgift svarende til udeblivelsesafgift, se prislisten. Evt. påhængsmotor skal af sikkerhedsgrunde være afmonteret, når båden står på pladsen. Der må heller ikke være andre skarpe genstande på båden eller dens overdækning/ stativ, der kan forårsage skader på forbipasserende. Alle bukke/stativer skal være tydeligt mærket med bådnavn. Eventuelle gamle navne skal overmales. Hvis et medlem ønsker at have et ubenyttet stativ eller bukke stående på pladsen i vinterperioden skal der være et mærke påsat. Mærket med gyldighed af én vintersæson købes på klubbens kontor. Stativer og bukke, der står ubenyttede på pladsen i vinterperioden uden gyldigt mærke kan bådpladsudvalget enten bortskaffe uden varsel eller påligne dobbelt mærkeafgift. Afgiften skal være betalt før medlemmets båd igen kan tages på land på klubbens bådpladser. Bådnyt bukke må ikke benyttes på Kulpladsen og heller ikke på Gammel Plads fra sæsonen Kulpladsen, som vi deler med Sejlklubben Frem, er forbeholdt store både. Så vidt mu-

5 ligt tages hensyn til ventelisten men bådpladsudvalget er ikke forpligtet til at følge ventelisten. Bådpladsudvalget kasserer uforsvarlige bukke og afstivningsmateriel samt ikke solide rygninger, og kan i givet fald for medlemmets regning sørge for udbedring eller udskiftning. Kasseret materiel fjernes eller destrueres uden ansvar for klubben. Bukke, stativer og lignende uden bådnavn vil også blive fjernet eller destrueret uden ansvar for klubben. Kun bukke, stativer og rygninger tilhørende både, der står på pladsen, må henstilles hér. Optagning og søsætning Bådpladsudvalget fastsætter datoer for optagning og søsætning. Bådejeren eller en repræsentant for denne skal være til stede ved optagning og søsætning, medmindre bådpladsudvalget har meddelt andet. Bådene optages og søsættes så vidt muligt på den dato, medlemmet har ønsket på blanketten, men pladsudvalget kan ændre datoen. Bådene opstilles under hensyn til rationel udnyttelse af pladsen. Særlige ønsker om placering imødekommes i muligt omfang efter bådpladsudvalgets skøn. Optagning af fartøjer sker i perioden 1. oktober 15. november og søsætning sker i perioden1. april 1. juni. Optagnings- og søsætningsdatoer meddeles på de halvårlige bådejermøder, i BARKASSEN, på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset. Fartøjer, der ikke er klar til søsætning på den varslede dag, og som af hensyn til søsætning af andre både skal flyttes, pålægges afgift, se klubbens prisliste. Afgiften skal indbetales på klubbens kontor før søsætning kan ske. Bådpladsudvalget eller Svanemøllehavnen meddeler medlemmet ny søsætningsdag. Medlemmer, der udebliver ved søsætning/optagning, pålægges ligeledes en afgift, se prislisten. Sommeropbevaring Hvis et medlem ønsker, at fartøjet skal forblive på land en sommersæson, skal ansøgning herom hurtigst muligt indsendes til klubbens kontor. Sommerpladslejen fremgår af prislisten. Der betales sommerpladsleje for hele sommersæsonen, medmindre månedlig betaling på forhånd er aftalt med kontoret. Sommerpladsleje opkræves dog ikke, hvis båden søsættes inden 3 uger efter sidste søsætningsdato. Båden kan stå på land i 2 år. Der kan, hvis de 2 år er overskredet, søges skriftligt om dispensation fra denne regel. Pris for at stå på land, se prislisten. Der skal være vægtige grunde til at overskride de 2 år såsom at båden står til salg på diverse hjemmesider, renovering af båden (og dette vil sige at der løbende bliver arbejdet på båden) eller sygdom. Hvis anmodningen modtages senere end 1. marts, forfalder udeblivelsesafgift. Hvis anmodningen ikke kan imødekommes, tildeles søsætningsdato. Ønsker et medlem i sommersæsonen sit fartøj optaget og evt. afsat på pladsen og søsat igen kan dette aftales med Svanemøllehavnen. Priser herfor fremgår af prislisten. Hvis båden forbliver på land, betales sommerpladsleje i henhold til prislisten. Opbevaring på pladsen i mindre end 3 uger er gratis. Ovennævnte gælder også ved parkering af båd på trailer. Slæbejoller er fritaget for sommerpladsleje, hvis de opmagasineres i yderkanten af pladsen (eller under eget fartøj) uden gene for andre. Master og rundholter Pladsleje for fartøjet omfatter også adgang til opbevaring af fartøjets mast, bom og andre rundholter i masteskuret. Bemærk opslag på skuret om masters længde/placering i skuret. Master og andre rundholter skal afrig-

6 ges, og en mastebrik sættes på et synligt sted. Master, rundholter og andre genstande uden mastebrik, vil blive fjernet fra skuret og evt. destrueret uden ansvar for klubben. Mastebrik fås på klubbens kontor. Masteskuret kan også anvendes til opbevaring af mast/bom fra både, der ikke står på pladserne såfremt der er plads. Bådpladsudvalget fastsætter et beløb herfor. Skure Medlemmer, som har båd, kan leje skur. Ansøgningsblanket om leje af skur kan hentes på kontoret, og afleveres i udfyldt stand samme sted. Skure fordeles efter først-til mølle princippet. Lejeperioden er 1 år fra 1. august 31. juli. Skurleje fremgår af prislisten. Hvis skurlejen ikke betales rettidigt, vil skuret blive ryddet uden ansvar for klubben. Hvis medlemmet ikke længere ønsker at leje skur, skal meddelelse herom sendes til klubbens kontor hurtigst muligt, og skuret skal være ryddet senest den 31. juli. Hvis medlemmet afhænder sin båd og ikke planlægger anskaffelse af en anden, skal skuret rømmes senest den førstkommende 31. juli. Meddelelse herom gives snarest muligt til klubbens kontor. Bytning af skure kan kun finde sted med bådpladsudvalgets godkendelse. Vedligeholdelse af skuret påhviler medlemmet. Bådpladsudvalget stiller maling til udvendig vedligeholdelse til rådighed og meddeler i klubbladet inden sommersæsonen, at alle skure eller bestemte skure skal males. De skure, der ikke er malet den 1. oktober, vil bådpladsudvalget sørge for bliver malet og lejerne af de pågældende skure vil få en afgift svarende til årslejen for skur. Miljøforhold Affald, herunder miljøaffald, skal anbringes i de opstillede containere/i miljøstationerne efter de opslåede anvisninger. Der er en miljøstation både på den Gammel Plads og udenfor porten til Kulpladsen. På K.A.S.sbådpladser gælder der særlig strenge krav for at undgå forurening af jorden. Der må derfor ikke efterlades miljøfarligt materiale af nogen art på pladserne.

7 Fjernelse af bundmaling må kun finde sted ved anvendelse af skraber/slibemaskine med tilsluttet effektiv støvsuger. Klubben udlåner egnet maskine og støvsuger. Henvendelse til bådpladsudvalgets repræsentanter på Gammel Plads. Alt afskrabet eller afslebet materiale skal placeres i miljøstationerne. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser til beskyttelse af miljøet vil bådpladsudvalget se særlig strengt på: Enhver forurening af jorden vil derfor medføre oprensning/rengøring af jorden på bådejerens regning. Hvis båden er afhændet i vintersæsonen, vil det medlem, der anmodede om optagning af båden, hæfte for betaling af regningen for miljørengøringen. Bådpladsudvalget afgør, hvilken oprensning/rengøring, der er nødvendig. Udover betaling for oprensning, vil medlemmet enten blive pålagt en afgift svarende til 2 x udeblivelses-afgift (mindre overtrædelse) eller medlemmet vil blive udelukket fra i fremtiden at kunne få båden på land hos K.A.S. (alvorlig overtrædelse). Bedding, mastekran og broer Klubbens broer, mastekran og bedding er til rådighed for medlemmerne under af- og tilrigning, reparation og lignende. Bedingsspillet, beddingsvognen og traktoren må ikke betjenes af medlemmerne uden skriftlig bemyndigelse fra bådpladsudvalget. Mastekranen må ikke benyttes til løft af fartøjer eller motorer. Fartøjer må kun fortøje ved mastekranen i forbindelse med brug af denne. Opholdet ved mastekranen skal gøres så kortvarigt som muligt, og båden må aldrig forlades hér uden opsyn. Overtrædelse koster udeblivelsesafgift, se prislisten. På optagnings- og søsætningsdage på Gammel Plads må mastekranen ikke anvendes så længe beddingsvognen er i brug. Master må ikke af- eller tilrigges på mastebroen. Dette skal ske på pladsen. Der må aldrig anløbes eller fortøjes i beddingsbassinet af hensyn til beddingens fundament og skinner. Eventuelle skader på fundament og skinner vil klubben kræve erstattet af den pågældende bådejer. Klargøringsbassin Klargøringsbassinet kan anvendes af alle medlemmer med båd ved tilrigning, reparation og tilsvarende. I søsætningsperioden må både kun ligge i bassinet fra egen søsætning og indtil næste søsætning. I optagningsperioden kun i dagene mellem forrige optagning og egen optagning. Udenfor disse perioder må en båd kun efter aftale med bådpladsudvalget henligge mere end 1 døgn i klargøringsbassinet. Overtrædelse af dette forbud medfører udeblivelsesafgift, se prislisten.

8 Toiletter, Værkstedet og frokoststuen Oasen Toiletterne kan anvendes af alle, men de skal holdes rene. Værkstedet kan anvendes af alle medlemmer med båd efter de regler, der er opslået i værkstedet. Oasen kan anvendes af alle medlemmer under overholdelse af de opslåede regler. Ordensreglement for K.A.S.s bådpladser Alle, der færdes på pladserne, skal vise hensyn over for andres fartøjer og effekter. Iøvrigt skal ethvert medlem være behjælpelig med opretholdelse af renholdelse og orden overalt på pladserne. Porte og låger til pladserne skal altid holdes aflåste. Nøgle, der passer til port og låge til Gammel Plads, til Værkstedet og til Oasen, kan mod depositum fås på klubbens kontor. Medlemmer med båd på pladserne har adgang til normalt forbrug af el og vand, men klubben opfordrer til at udvise sparsommelighed og hensyntagen til det øvrige arbejde på pladserne. Når pladserne forlades, skal elledninger fjernes fra stikkontakterne og vandslanger fra vandhanerne. Maskinslibning må ikke foregå efter kl. 13, hvis blot én bådejer gør indsigelse imod det. Under af- og tilrigning kan der arbejdes med master, bomme og andre rundholter på pladsen i det omfang det ikke er til gene for det øvrige arbejde på pladsen. Af hensyn til brandfare og elforbruget er anvendelse af elovne forbudt. Åben ild i skure er ikke tilladt. Ved arbejde, der kan medføre brandfare, skal der være en ildslukker i umiddelbar nærhed. Der skal udvises stor forsigtighed ved omgang med benzin og andre brandfarlige væsker på pladserne og i skurene. Ved misbrug eller groft sløseri med el og/ eller vand kan bådpladsudvalget udstede en afgift til medlemmet svarende til det skønnede forbrug. I gentagelsestilfælde vil medlemmet ikke længere kunne få sin båd på land på K.A.S.s bådpladser. Parkering af køretøjer er tilladt på pladserne, hvis det sker uden gene for de øvrige bådejere. Der må dog ikke finde bilkørsel/parkering sted på pladserne på optagningsog søsætningsdage. Hunde må medtages på pladserne, hvis de er under ejerens fulde kontrol. Deres efterladenskaber skal fjernes. Bedding og beddingsområde skal i sommersæsonen altid friholdes for enhver form for grej af hensyn til håndtering af evt. havarister. Bådpladsudvalgets opslag og skilte skal respekteres. K.A.S.s Bådpladsudvalg Godkendt af bestyrelsen 10. oktober 2012 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Svanemøllehavnen Strandvænget København Ø Tlf Fotos: Michel Schaumburg

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere