Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune."

Transkript

1 Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune.

2 Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger for ordensopretholdelse ved Svendborg Kommunes Udvalg for Kultur og planlægning. Svendborg Havn, Færge- og Sundfart Jessens Mole 6, 5700 Svendborg. Tlf Site: Følgende kommunale havne og broer er omfattet af reglementet: Svendborg Havns områder for lystbåde Svendborg Lystbådehavn Rantzausminde Lystbådehavn Lundeborg Lystbådehavn Skarø Havn Drejø (ny)havn Hjortø Havn Christiansmindebroen Vindebyørebroen Tuxensvej Vestbroen Prinsebroen Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. marts 2012 om havne og godkendt af Kystdirektoratet ved brev af x.x 2013 i henhold til 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v." Regulativet er gældende for ovennævnte havnes søområder (havnebassiner og broanlæg) og landområde, herunder vinterpladser jf. beskrivelser og kort Bilag 1. Svendborg Havn s erhvervsafsnit reguleres af bestemmelserne i REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I Svendborg Havn. Ordensreglementet er godkendt af Svendborg Kommune Udvalget for kultur og planlægning den Svendborg den Svendborg den Hans Søby Havnemester Svendborg Havn. Bruno Hansen Formand Udvalget for kultur og planlægning

3 Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg Kommune De individuelle regler i Svendborgs havne, er lavet som et tillæg til bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. De individuelle regler i Svendborgs havne er ikke nødvendigvis de samme som i andre havne. Generelle ordensbestemmelser Besøgende i havnene eller ved broerne, såvel som fartøjsejere, har pligt til at medvirke til god ro og orden i og på havnen. Både skal til enhver tid holdes i sødygtig og præsentabel stand. Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig/præsentabel stand, der er til gene, eller som i øvrigt ikke overholder havnereglementet, skal til enhver tid enten forhale til anden anvist plads eller helt forlade havnen. Ovenstående afgøres af havnemyndigheden. Anvisninger, der er udstedt af havnemyndigheden, skal til enhver tid følges. Ophold i båden må, udover i perioden fra 1. april til 30. oktober, kun være af kortere varighed. Fast ophold (Folkeregisteradresse) er ikke tilladt. Hunde skal føres i snor, og ejeren/føreren skal opsamle og bortskaffe eventuelle efterladenskaber. Grill må ikke opstilles på broerne og på andet brændbart underlag. Parkering af og overnatning i campingvogne og autocampere samt teltslagning kan tillades i forbindelse med klubbernes officielle arrangementer, men kun efter forudindhentet tilladelse ved Svendborg Havn og derudover i samråd med brandmyndighederne. Havnemyndigheden kan i enkeltstående tilfælde tillade gæstesejlere teltslagning. Gæstende fartøjer Gæstesejlere kan benytte tilgængelige pælepladser, som er markeret med grønt skilt. Meddelelser om forventet hjemkomst skal respekteres. De grøn/røde skilte er vejledende. En fastligger kan til enhver tid gøre krav på sin anviste faste plads, såfremt der er skiltet efter forskrifterne. Fastliggere opfordres til at vise hensyn i forbindelse med håndhævelse af denne ret. Gæstesejlere skal snarest efter ankomst indbetale havneafgift i opsatte betalingsautomater, eller, hvor sådanne ikke forefindes, til havnens opkrævere. Fartøjer må ikke fortøjes til bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun til de anbragte fortøjningsindretninger såsom pullerter, fortøjningsringe og lignende. Hvis gæstebåde efterlades ubemandet i mere end 12 timer, skal der gives meddelelse herom til havnemyndigheden. Der skal, medmindre andet aftales, oplyses kontaktperson, som på forlangende vil kunne flytte båden.

4 Stærkstrømsregulativ for marinaer skal overholdes. El- og vandforbrug er indregnet i havneafgiften. Der opfordres til, at tænke på miljøet og spare på både vand og el. Optagning, reparation, brændstof m.m. Der forefindes slæbesteder i Rantzausminde- og Lundeborg lystbådehavne samt i Svendborg Havn. I Rantzausminde- og Svendborg Havn reguleres adgang til ramperne med betalingsbomme. Bommene betjenes med Svendborg Havns chip betalingskort. Disse kan købes i havenes betalingsautomater. Rabatkort kan købes på havnekontoret i trafikhavnen. I Lundborg Lystbådehavn betales afgiften til havnefogeden og i dennes fravær i postkasse på servicebygningen. Betaling for benyttelse af slæbestederne sker jf. takstregulativ. Relevante myndigheder kan ved henvendelse på havnekontoret, vederlagsfrit få udleveret et årskort til de slæbesteder, der reguleres med betalingsbomme. Joller, som har lejeaftale om fast liggeplads på land, kan benytte slæbesteder uden særskilt beregning. Både og joller må ikke henstå i eller ved slæbestederne ud over den tid, det tager at klargøre dem. Endvidere forefindes et mindre jolleslæbested på Tuxensvej. Dette slæbested er forbeholdt joller med fastliggerplads ved Svendborg lystbådehavn og Tuxensvej. Slæbestedet må kun betjenes af pladsmanden på Tuxensvej eller dennes stedfortræder og er uden betaling. Der må kun fortøjes ved havnenes servicekajer for kortvarig service eller i forbindelse med kranarbejde. Efter endt arbejde skal der straks forhales. Brugen af havnenes kraner og spil sker på eget ansvar. Belastning af kranen må aldrig overstige den anførte max. belastning. Hvor det er anført, betjenes havnens kraner ved brug af havnens betalingskort. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser I Svendborg-, Rantzausminde- og Lundborg lystbådehavne samt i Svendborg Havn er der opstillet miljøcontainere, samt modtagefaciliteter til toiletvand i form af opsamlingspumper. Pumperne må kun anvendes til dette formål. På Skarø, Drejø og Hjortø findes opsamlingsbeholdere til spildolie. Endvidere er der i Svendborg Havn og i Lundeborg lystbådehavn modtagefaciliteter til olieholdig vand. Det er ikke tilladt at benytte sandblæsning eller beslægtede afrensningsmetoder på havne- og marinaområderne. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer jf. bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr af 12/12/2005, med senere ændringer) og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002), medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.

5 Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er bådog/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således, som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladslejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladslejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til relevante testundersøgelser. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladslejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist, enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. Alle olie- og malerester samt andet miljø og brandbart affald skal straks afleveres i havnens miljøstationer. Klude, kemikalier og maling m.m. må ikke efterlades uden opsyn. Bådepladsadministration og leje af bådplads Alle bådpladser i havne og ved broer, der er omfattet af dette reglement, administreres fra havnekontoret Jessens Mole 6, 5700 Svendborg. Der føres ventelister for alle bådpladser, samt rokeringsliste for pladslejere, der ønsker en anden plads. For at blive optaget på venteliste til bådplads, rettes henvendelse til Svendborg Havn, enten ved at udfylde ansøgningsskema, som findes på eller pr. mail til eller ved personligt fremmøde på havnekontoret. Datoen for modtagelsen af udfyldt ansøgningsskema, angiver herefter ventelisteancienniteten. Der opkræves et depositum for optagelse på venteliste, jf. takstblad. Optagelse på rokeringsliste kan ske ved henvendelse til havnekontoret, enten personligt eller telefonisk. Tildeling af bådepladser sker efter følgende retningslinjer og prioriteringer: Ledige bådepladser tildeles efter datoanciennitet, dog således at båden skal passe til pladsen og med: - Prioritet til rokeringslisten. - Prioritet til ventelisten. I Øhavnene prioriteres således: - Prioritet til fastboende. - Prioritet til ejere af fritidshus. Havnemyndigheden har altid ret og pligt til at fordele bådene mest hensigtsmæssigt, og ingen heller ikke bådejere, der allerede disponerer over liggeplads har ret til at henlægge mindre både på pladser, der er beregnet til større både. Dog kan bådejeren i perioden 1. oktober til 31. marts henligge en mindre jolle/fiskerbåd, som ønskes anvendt i vintersæsonen. Denne båd betragtes som båd nr. 2 og skal ligeledes påføres rondelnummer. Bådejere som ønsker at benytte sig af denne mulighed, bedes kontakte havnekontoret med henblik på at få udleveret ekstra rondelnummer.

6 Såfremt man står på venteliste til bådplads, men ikke ønsker at modtage tilbud om plads, kan man vælge at stå passiv på ventelisten. Det er bådejerens eget ansvar, at meddele havneadministrationen, når bådejeren igen ønsker at få tilbud om ledige pladser. En bådplads lejes for min. én. sæson (fra den 1. april til den 31. marts). I lejen er inkluderet en vinterliggeplads. Til en bådeplads skal der betales et indskud (dog ikke ved bådepladser i øhavnene). Indskuddet og bådpladsleje følger havnens takstblad. Ved tildeling af bådplads i perioden 1. april til og med den 30. juni betales pladsleje for hele året. Ved tildeling af bådplads i perioden 1. juli til og med 30. september betales 6 måneders leje. Ved tildeling af bådplads i perioden 1. oktober til og med 31. marts betales ved opstart af ny sæson den 1. april. En ubenyttet sommer- eller vinterplads medfører ikke reduktion i lejen. Pladsen kan til en hver tid opsiges og indskud tilbagebetales ved fremvisning af indskudsbevis. Såfremt dette er bortkommet, underskrives en tro og love erklæring. Opsigelse af bådplads medfører ikke reduktion i lejen. Bådejeren kan ikke udlåne, fremleje eller overdrage sin plads til andre. Et sådant brud kan medføre øjeblikkelig opsigelse. Dog kan pladsen overdrages til ægtefælle ved skilsmisse eller dødsfald. Et barn af afdøde kan ligeledes overtage bådpladsen. Der skal i sådant tilfælde ske en omregistrering og anmeldelse til skifteretten, såfremt denne er indblandet. Det skal straks meddeles havnemyndigheden, når en plads ikke benyttes i sæsonen fra den 1. april til den 1. oktober. Havnemyndigheden er berettigede til midlertidigt at disponere over pladsen. Eventuel lejeindtægt tilfalder havnen. Sælger en bådejer sin båd, skal dette straks meddeles havnemyndigheden. Sælgeren kan forbeholde sig ret til pladsen, såfremt denne agter igen at erhverve sig en båd, der passer til den lejede plads, inden indeværende lejeperiodes udløb (31. marts). Havnemesteren kan dog i særlige tilfælde give dispensation til bådejere, som ønsker at opretholde ret til bådplads ved længerevarende fravær, som f.eks. jordomsejling o. lign. I reservationsperioden er havnemyndigheden berettigede til midlertidigt at disponere over pladsen. Eventuel lejeindtægt tilfalder havnen. Havnemyndigheden anvender midlertidige ubenyttede bådpladser til gæstesejler eller udlejer som lånepladser i tidsbegrænsede lejemål. Lejemålet kan af havnemyndigheden opsiges uden yderligt varsel og med øjeblikkelig virkning, såfremt bådepladslejen ikke indbetales inden sidste betalingsfrist. Havnemyndigheden er berettigede til at tilbageholde manglende indbetaling i erlagt indskud eller om nødvendigt at foretage søpant, dersom et fartøj skønnes ikke at være i sødygtig stand. Det er havnemyndigenheden, der afgør, hvorvidt et fartøj er usødygtigt. Tilsvarende gælder hvis et fartøj findes at være groft misligholdt. Havnemyndigheden afgør, hvorvidt et fartøj er misligholdt. Ved opsigelse skal ejeren straks fjerne båden fra havnens område. Bådejeren få overført eventuel anciennitet fra rokeringslisten til ventelisten, hvis der fortsat ønskes en anden plads. Depositum for optagelse på venteliste opkræves ved fremsendelse af indbetalingskort. Ved manglende indbetaling af depositum vil bådejeren uden yderligere varsel blive slettet fra listen. Depositum tilbagebetales, når der er opnået bådeplads eller ved afmelding fra ventelisten.

7 Når en bådejer har modtaget en bådeplads, fremsendes faktura med indbetalingskort vedr. indskud. Ved indskudsbevis forstås faktura og kvittering for indbetalt indskud. Den årlige bådpladsleje opkræves ved fremsendelse af indbetalingskort. Lejen betales forud for perioden fra den 1. april til den 31. marts. Lejermålet fornys automatisk hvert år ved rettidig indbetalt pladsleje. Joller, som har lejeaftale om fast liggeplads på land, skal have monteret havnens årsmærke. Vinterpladser Svendborg Kommune har vinteropbevaringspladser i Rantzausminde, på Brydevej samt i Lundborg. Nedenfor anførte retningsliner er gældende på vinterpladserne: Opstilling af fartøjer på vinterpladser samt benyttelse af masteskur skal ske ifølge havnemyndighedens anvisninger. Der laves lokale aftaler med det stående brugerudvalg i de respektive havne. Aftalerne for kommende sæson, justeres på brugerudvalgsmødet i efteråret i samarbejde med havneadministrationen. Den lokale pladsmand, som er udpeget af brugerudvalget, varetager i samarbejde med havneadministrationen retningslinjer for placering af både og master. Der fyldes op efter først til mølle princippet, under hensyntagen til størrelsesorden og logistiske forhold. Pladsmanden som varetager denne opgave samt tilsyn med havnens Sikkerhavn udstyr og miljø slibemaskine, opnår gratis bådpladsleje. Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejers regning og risiko. Når båden skal stå på land, påhviler det ejeren at sørge for, at stativet/afstivningen er forsvarlig. Både opstillet på vinteropbevaringspladsen kan overdækkes med presenninger, der bindes til båden. Det er ikke tilladt, at bygge konstruktioner omkring båden. Der henvises til indendørs opbevaring i Krøyers Pakhus mod betaling jf. takstblad. Fartøjer må ikke vinteropbevares på land med rejst mast. Båden og eventuelt grej skal være tydeligt mærket med pladsnummer (årsmærke), således af den kan identificeres på vinterpladsen. Ikke tydeligt mærket grej af førnævnte slags, vil løbende blive fjernet af havnemyndigheden. Umiddelbart efter søsætning skal stativer, bukke og vogne m.m. anbringes på en af havnemyndigheden anvist plads, således at græsset kan klippes og pladsen kan anvendes til andre formål. Fartøjer kan ikke uden havnemyndighedens tilladelse være opstillet på vinterpladserne i perioden fra den 1. juni til den 1. oktober. Det påhviler ubetinget enhver bådejer at holde rent omkring sit fartøj. Affald skal bortskaffes på miljømæssig forsvarlig vis.

8 Ved maling samt ved rensning og slibning af skibsskrog, herunder bundslibning og lignende, hvor maling eller glasfiber fjernes, skal pladsen under båden afdækkes således, at maling og sliberester kan opsamles. Det opsamlede affald skal bortskaffes. I Rantzausminde, Lundeborg - og Svendborg Lystbådehavne, udlejer henholdsvis Rantzausminde Bådelaug, Lundeborg Sejlklub og Svendborg Amatørsejlklub slibeudstyr med støvsuger. Det er ikke tilladt at sprøjtemale på vinterpladserne. Master, som anbringes i mastestativ/masteskur, skal som minimum være afrigget for sallingshorn og skal være mærket med navn og bådpladsnummer. Ikke afriggede stag, vant, fald og liner skal være surret stramt til masten. El-ledninger skal dagligt frakobles og rulles sammen. Det er ikke tilladt, at forlade båden med el-tilslutning, på grund af brandfare. Fastliggere Ejeren af et fastliggende fartøj har pligt til at mærke båden med havnens årsmærke (rondel). Årsmærket skal være placeret på et fra kajen/broen synligt sted. Bådejeren/føreren af et fastliggende fartøj er pligtig til at benytte det til enhver tid anvendte system til markering af, om pladsen er ledig til midlertidig benyttelse af gæstesejlere. Dato for hjemkomst skal noteres. Ubenyttede pladser, der har været markeret optaget i over 24 timer, kan blive vendt til ledig, og bådejeren/-føreren på den fast anviste plads, kan ikke forlange pladsen fri ved hjemkost. Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling, reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser. Brug af el uden for sæsonen (fra den 30. oktober til den 31. marts) er kun tilladt mod betaling enten ved betalingsstandere eller ved måleraflæsning. Ethvert fartøj med fast plads i havnene skal være helårligt ansvarsforsikret. Gyldig kvittering for indbetalt præmie skal forevises ved pladstildeling samt på forlangende. Rabatordning fastliggere Fastliggere med en bådplads i de kommunale havne kan overnatte i samtlige havne (inkl. Svendborg Havn) til en reduceret pris jf. havnenes takstblade, dog ikke i perioden den 1. juli til 15. august. Rabatordningen administreres ved, at bådejerne køber en Svendborg Billet som dagsmærke i betalingsautomaterne eller af havneopkræverne. Svendborg Billetten kræver synlig Svendborg rondel / årsmærke påsat båden. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser Overtrædelser kan medføre udvisning af havnene. Evt. erlagt havneleje kan ikke forlanges tilbagebetalt.

9 Ethvert fartøj, som henligger inden for havnens område, ligger for ejerens ansvar, regning og risiko.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Ordensreglement for. Lystbåde i. Svendborg Kommunes havne

Ordensreglement for. Lystbåde i. Svendborg Kommunes havne Ordensreglement for Lystbåde i Svendborg Kommunes havne Nedenstående havne og faciliteter ejes af Svendborg Kommune. Alle havne og faciliteter på nær Lundeborg Lystbådehavn drives og administreres af Svendborg

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Regulativ for Sæby Havn

Regulativ for Sæby Havn Regulativ for Sæby Havn Stikordsregister Affald 2.4-5.7 Affendring 3.9-5.3 Afrensning af fartøjer 2.4 Ankring 3.1-3.2-3.3-3.4 Ansvar 2.10-4.3-4.4-5.3 Ansvarsforsikring 5.3 Anviste pladser 3.7 Badning i

Læs mere

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM.

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM. 1. Generelle Bestemmelser 1.1 Juelsminde Havn og Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 personer. 2 personer er valgt af Juelsminde Sejlklub, 3 personer er valgt af Juelsminde

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Ordensregler for Lynæs Havn

Ordensregler for Lynæs Havn Januar 2011 Ordensregler for Lynæs Havn Lynæs Havn A.m.b.A. er en andelsejet lystbåde- og fiskerihavn. Andelsselskabet er stiftet 25. marts 1990 ved overtagelse af havnen fra Hundested Kommune. Dette ordensreglement

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I STRUER 2016 Havneguiden 2016 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon +45 97 85 02 28 E-mail: havn@struer.dk, www.struerhavn.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Forskriftens fulde tekst

Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 326 af 28/05/1999

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I STRYNØ HAVN

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I STRYNØ HAVN REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I STRYNØ HAVN 1. udgave November 2008 1- Langeland Kommune Strynø Havn. REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I Strynø Havn Strynø Havn ejes og drives af Langeland Kommune,

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Regler 2012 (ordensreglement) nederst i dokumentet. Love (vedtægter) for Haveforeningen Hjortespring 2012

Regler 2012 (ordensreglement) nederst i dokumentet. Love (vedtægter) for Haveforeningen Hjortespring 2012 Regler 2012 (ordensreglement) nederst i dokumentet Love (vedtægter) for Haveforeningen Hjortespring 2012 Maj 2012 12. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Husorden Bådskur Indholdsfortegnelse Illustrationerne er Søværnets oprindelige konstruktionstegninger. Rigsarkivet, Kbh. Indhold: 1. Alment om

Læs mere

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer. Reglement for Rødvig Lystbådehavn. Rødvig havn består af to dele: Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Fastligger på Jammerbugt camping og Motel

Fastligger på Jammerbugt camping og Motel Katalog for fastliggere Fastligger på Jammerbugt camping og Motel Hvad vil det sige at være fastligger? En fastligger er en campist, der har sin vogn stående fast på den samme campingplads for en sæson

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I FISKERI- & LYSTBÅDEHAVN RUDKØBING HAVN

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I FISKERI- & LYSTBÅDEHAVN RUDKØBING HAVN REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I FISKERI- & LYSTBÅDEHAVN N RUDKØBING HAVN BASSIN 6 HOTEL SKUDEHAVNEN VINTEROPBEVARING BASSIN 5 VINTEROPBEVARING PLATANVEJ BASSIN 4 HAVNEPLADSEN HAVNEGADE BASSIN 3 SAGERS

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2013 1. Formål Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Udarbejdet af Fur Havneforening 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur. www.furhavn.dk

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

LOVE for Københavns Motorbådsklub

LOVE for Københavns Motorbådsklub LOVE for Københavns Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 25. marts 2012. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Vedtægter for Skagen Sejlklub

Vedtægter for Skagen Sejlklub Vedtægter for Skagen Sejlklub 1. Navn, hjemsted, organisation. Klubbens navn er "SKAGEN SEJLKLUB", og dens hjemsted er Skagen. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under dennes lokalkreds og er som sådan

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere