Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a."

Transkript

1 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

2 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger vægt på, at havnen skal være et sted hvor alle, både gæster og andelshavere, er glade for at komme. Det er bestyrelsens mål, at havnen til enhver tid drives på et fornuftigt økonomisk grundlag, hvorfor havnen ikke bør belastes med større udgifter end højst nødvendigt. Derfor har vi udarbejdet disse ordensregler, som gælder for land og havnearealer. Overskriften kan siges kort: Vis hensyn, vær opmærksom og hjælpsom. Bestyrelsen Frederikssund, januar 2010 Historie Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. blev stiftet på generalforsamlingen den 4. februar 1969 af en kreds af sejlere fra Frederikssund Sejlklub samt interesserede sejlere fra Nordsjælland. Årsagen var, at Frederikssund Sejlklub blev sagt op fra sit tilholdssted i Frederikssund Trafikhavn, hvor der havde været sejlsport siden 1893, først ved Frederikssund Sejlforening der opløstes i 1921 og herefter ved Frederikssund Sejlklub, der blev stiftet i Frederikssund kommune har vederlagsfrit stillet arealet til rådighed for havnen, foreløbig for en 50-årig periode indtil år Kapacitet Havnen råder over ca. 300 havnepladser, i forskellige bredder. Pladsernes længde varierer fra 12 til 15 meter. Landarealerne rummer plads til samtlige både og tilhørende transportveje. På landarealet findes Frederikssund Sejlklubs klubhus og Havnens Bådudstyr samt et areal til opbevaring af bukke og stativer om sommeren. I klubhusets østlige ende er der indrettet havnefogedkontor og masteskur. Der er endvidere indrettet opbevaringsfaciliteter for master i tilbygningen til butikken. Indledning Dette ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 266 af 11. marts 2009 om havne og er godkendt af Kystdirektoratet ved brev af i henhold til 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. Bekendtgørelsen kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside Ordensreglementet kan læses på havnens hjemmeside samt tilgængeligt på havnekontoret. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Ankring, sejlads og fortøjning Søsætning, optagning, vand, brændstof, el m.m Diverse miljø- og ordensbestemmelser Skadeserstatning, straffebestemmelser og forsikringsforhold Øvrig information Havnens indre og ydre søterritorium Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

4 1. Generelt 1.1. Føreren af ethvert fartøj i havnen har pligt til at kende indholdet af ordensreglerne Ordensreglerne gælder for alle både og al trafik på havnens område. Havnens landområde er området afgrænset af: Stien langs Sillebro Å begyndende ved bro til Marbæk Havn videre langs havnefronten til Vikingebopladsen Det naturlige plantebælte mellem havn og Vikingeboplads fra kysten til Kalvøvej. Plantebælte syd for sti førende fra Frederikssundshallen til Bro ved Marbæk Havn Havnens moler, broer samt jolleplads For oplysning om havnens søterritorium henvises til punkt 2.1 samt skitse i afsnit Havnefogeden eller dennes repræsentant er højeste myndighed på havnen. Havnefogeden refererer til bestyrelsen. Havnefogeden bærer synligt tegn på hvervet og er forpligtet til at legitimere sig på forlangende Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov Havnen kan benyttes af andelshavere, lejere, og gæster. Takster for benyttelse af havnen for de forskellige kategorier af både fremgår af havnens takstblad. Takstbladet kan ses på havnens hjemmeside frederikssundlystbaadehavn.dk. Gæstebåde skal på forlangende vise kvittering for betalt havneafgift. Kun fritidsfartøjer må benytte havnen. Der må ikke drives erhvervsmæssig virksomhed på havnens område. Undtaget herfra er sådanne af bestyrelsen eller generalforsamlingen godkendte erhvervsvirksomheder, som oprettes til betjening af havn og sejlere For andelshavere og lejere giver betaling af selskabsafgift/leje ret til en plads i vandet, en plads på land, samt søsætning og optagning. En andelshaver/lejer i havnen er forpligtet til at registrere sin båd på havnens hjemmeside med bl. a. angivelse af tørrelse og vægt. Havnen er berettiget til at nægte en båd adgang til havnens faciliteter, hvis bådens dimensioner overstiger havnens kapacitet. Både over 18 t/2,1 m dybgang kan normalt ikke optages. Alle både, der har fast havneplads, skal være forsynet med navn og hjemsted. Hjemsted angives som Frederikssund Havnen er medlem af frihavnsordningen. 2. Ankring, sejlads og fortøjning Fartøjer tillades ikke opankret inden for havnens indre og ydre søterritorium. Havnens indre søterritorium afgrænses af: Havneindsejling mod syd 5549,525 N 1203,588 E Indre afgrænsning mod Marbæk 5549,692 N 1203,597 E Sillebro Å udløb 5549,700 N 1203,764 E Indre havn ved klubhus 5549,725 N 1203,657 E Jolleplads nord 5549,724 N 1203,560 E Vendeplads mole søsætning 5549,665 N 1203,445 E Havnemole sydvestlige ende 5549,574 N 1203,363 E Havnens ydre søterritorium afgrænses til området inden for følgende punkter: Havnemole sydvestlige ende 5549,574 N 1203,363 E Havnens sydvestlige bølgebryder (træstammer) 5549,560 N 1203,357 E Havnens sydlige bølgebryder (træstammer) 5549,518 N 1203,568 E Havneindsejling mod syd 5549,525 N 1203,588 E Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

5 Skitse over havnens søterritorier i afsnit 7. i dette dokument Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af dette ordensreglement Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger 3 knob, således at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlæg, både mv. Der skal tages særligt hensyn til den undervisning af juniorsejlere, der foregår i og omkring havnen. Der gøres opmærksom på retningslinjerne, herunder hastighedsbegrænsning i Politimesterens bekendtgørelse om sejlads på fjorden, samt på Skov- og Naturstyrelsens Bekendtgørelse om jagt og motorbådssejlads på Roskilde Fjord Fastliggende fartøjer må kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser. Ved fravær over 1 døgns varighed er der pligt til at sætte det grønne ledig skilt med markering af forventet hjemkomst. Herudover skal der ved længerevarende fravær gives meddelelses herom til havnefogeden. Hvis hjemkomst sker tidligere end anført på skiltet, kan man henvende sig til havnefogeden, der så vidt muligt vil sørge for at skiltet vendes til rødt. Frie pladser, hvor Fri/Optaget -skiltet på 2. dagen ikke er vendt til grønt, kan af havnefogeden vendes til grønt (uden angivelse af hjemkomsttidspunkt) Gæstende fartøjer kan fortøjes på pladser, der er markeret med grønne ledig skilte. Gæster skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Om nødvendigt skal gæstefartøjet forhale til anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist. Havneafgift opkræves af havnens personale på broerne eller afregnes på havnekontoret Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads og som svarer til bådens størrelse. Endvidere skal der være fjeder ( kødben ) til aflastning i den ende, som er fortøjet til broen. Anvendes metalfjedre, skal der være kæde eller tov som sikkerhed mellem tovende og fortøjningsbøjle, hvis fjederen skulle gå i stykker. Ændring i vandstanden i havnen sker i dag meget hurtigt. Særlig ved nordvestlig vind er forholdene kritiske, idet vandet på 3-4 timer kan stige til over 1m over daglig vande. Vær derfor opmærksom på, at bådens fortøjninger er tilpasset den aktuelle vandstand og kommende ændringer. Der henvises til de betingelser som forsikringsselskaberne kræver overholdt. Forsikringsselskaberne har udgivet et hæfte Fortøjningstips en instruktionsbog. Hæftet kan ses på havnekontoret / klubhuset. Der skal endvidere anvendes et passende antal fendere i forhold til bådens form og størrelse (2-3 på hver side af båden). Havnefogeden kan efter eget skøn fortøje, flytte og om nødvendigt optage både, der ikke overholder dette. Dette sker for ejerens regning og risiko Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både Fartøjsejeren har pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

6 2.12. Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer. Joller kan oplægges på de af havnen anviste pladser, hvor de skal være mærket med ejers navn Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer mod masten Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående skriftlige tilladelse/kontrakt. En sådan tilladelse/kontrakt vil indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger Vrag og ikke sødygtige fartøjer må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens tilladelse. Sådanne fartøjer henligger for ejerens regning og risiko Generelt kan både ikke ligge i vandet i Frederikssund Lystbådehavn i vinterperioden på grund af belastningen på pontonbroerne. Efter ansøgning til havnen kan i begrænset omfang gives tilladelse til overvintring i vandet. Dette sker på særligt anviste pladser og på betingelser angivet i tilladelsen For at undgå råd i pælene, samt molernes træværk, må disse ikke beklædes med tæpper og lign. Der må ikke anvendes stålwirer som indhalerliner. Beslag må ikke fastgøres i broernes beton eller bjælker (hammer) Servicebroen er broen nærmest mod klubhus. Broen bruges søsætning, optagning, tankning, og til påsætning og nedtagning af master. Korte ophold ved broen er tilladt, men ikke længerevarende fortøjning eller overnatning. Hvis der er behov for at fortøje til broen, træffes aftale herom med havnefogeden. Der må ikke spærres for mastekran eller bedding, og der skal på forlangende forhales. Det er ikke tilladt at klargøre master på servicebroen. 3. Søsætning, optagning, vand, brændstof, el m.m Søsætning/optagning må kun foretages af havnefogeden på det dertil indrettede beddingsanlæg. Søsætning/optagning bestilles på havnens hjemmeside eller ved manglende netadgang, ved henvendelse til havnefogeden i dennes kontortid. Bådejere er ved Søsætning/optagning pligtige til at stille med det fornødne mandskab (min. 1 foruden bådejer) til hjælp. Ved optagning til vinteropbevaring skal båden være afrigget og klar, herunder masten være fjernet. Der er mulighed for at få båden op i en kortere periode for reparation eller spuling. Priser for optagning og søsætning for ikke andelshavere fremgår af takster for Frederikssund Lystbådehavn. Betaling for ydelsen opkræves af havnefogeden. Optagning af både i Frederikssund Lystbådehavn skal være afsluttet 15. november. For opbevaring på land kræves et stativ eller bukke, der kan anvendes til afsætning af både med havnens beddingsvogn Stativer og klodser skal være placeret på den af havnen anviste plads for vinteropbevaring, inden optagningen påbegyndes og være dimensioneret til belastning og størrelsen på den enkelte båd. Møtrikker og bolte skal være velsmurte og nødvendigt værktøj skal være til rådighed. Hvor nødvendigt skal der anvendes støttebuk til stævnen ved optagning og søsætning. Støttebuk hænger ved klubhus. Havnefogeden kan forlange stativer/bukke ændret/udskiftet såfremt de ikke skønnes at være forsvarlige. Løse bukke skal altid sikres både på langs og på tværs. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

7 Slæbested findes ikke på havnen, slæbested på jollepladsen er kun til brug for små joller der kan håndteres pr. håndkraft Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde bro og landplads for presenninger, lægter og andet grej. Bukke, vogne og støtter placeres på de af havnen anviste steder. Affald skal fjernes. Bukke og stativer skal være tydeligt mærket med navn, og pladsnummer. Opbevaring af bukke og stativer sker på bådejerens eget ansvar. Stiger skal være fastlåst til bådens støttebukke eller stativ. Af hensyn til arbejdet på havnen i vinterhalvåret skal fortøjninger og udhalerliner fjernes, når båden tages på land Fartøjer, bådvogne og master m.m. anbringes på de dertil bestemte arealer anvist af havnen. Både der undtagelsesvis ikke søsættes, kan kræves anbragt på særlige pladser anvist af havnen. Telte som overdækning af både kan kun opstilles efter aftale med havnefogeden. Det er ikke tilladt at benytte telte midt på pladsen da disse pladser er meget udsatte ved vinterstorme og teltene derfor til fare for nabobåde. Master opbevares kun i mastehuse, eller på de af havnen anviste pladser. Alle master, som henlægges i mastehuse, skal være påsat vandfast mærke med navn eller havnepladsnummer. Salingshorn, antenner, radar m.v. skal afmonteres inden oplægning i mastehuse. Af- og tilrigning af master kan ske på pladsen foran mastehuse og skal ske inden for få dage. Master må ikke placeres permanent på bukke foran mastehuse. Små og lette master skal så vidt muligt placeres højt i mastehuse. Det er ikke tilladt at placere master på gulvene i disse. Anbringes masten på båden, må den ikke være til gene for kørsel på kørevejene Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko For at undgå kø, ved mastekranen, skal master om foråret være klargjorte og placeret på molen, inden båden sejles til kranen. Om efteråret skal master være afrigget, før mastekranen anløbes. Sker det ikke skal fartøjet forhales på forlangende. Fartøjet skal forhales umiddelbart efter påsætning/aftagning af mast. Mastekranen er el-betjent og må højst løfte 500 kg. Kraninstruksen, som er opslået ved kranen, skal følges. Mastekranen anvendes ved mastearbejde og kun af andelshavere og lejere. Fejl på kranen skal straks meddeles havnefogeden og brugen skal ophøre. Anden anvendelse samt gæstesejleres brug af kranen, kan kun ske efter aftale med havnefogeden. Kranen må ikke anvendes til løft af personer Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brand- og havnemyndighedens tilladelse Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj Salg af dieselbrændstof finder sted på Servicebroen fra tankanlæg ved mastekran. Benzin findes kun på byens tankstationer. Dieseltanken betjenes af havnefogeden og er åbent i dennes arbejdstid Der skal tages hensyn til dine naboer ved klargøring af båden. Skal båden have»den store tur«i bunden med afslibning af bundmaling, skal båden og omgivelserne dækkes af, så de omkringstående både ikke forurenes af slibestøv m.m. Brug det af havnen anviste udstyr (se 4.5). Tag hensyn til de bådejere der lakerer deres både. Anvendes højttryksspuler, skal gældende miljøregler overholdes På alle broer er der monteret vandhaner/slanger, som må benyttes til bådvask og opfyldning af drikkevandstank. Der opfordres til at bruge så lidt vand som muligt og sikre, at vandhanerne er lukket, samt at spulemundstykket er åbent efter brug. Eventuelle vandingsrestriktioner skal respekteres Både må kun tilsluttes landstrøm, når de har et lovligt el-system, og så længe de er under opsyn. Ledninger, stik m.v. skal være beregnet til udendørs brug. Ønskes permanent landstrøm, skal der indgås en aftale med havnen og bådejeren skal Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

8 erhverve en elmåler fra havnekontoret. Oprettelse, depositum, målerleje og forbrug betales af bådejer. Betaling i henhold til Takster Frederikssund Lystbådehavn. Landstrøm på både uden opsyn og uden måler fjernes uden varsel af havnemyndigheden. 4. Diverse miljø- og ordensbestemmelser 4.1. Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnefogedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnefogeden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af havnefogeden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført Mener nogen sig forurettet af havnefogeden, kan sagen indbringes for bestyrelsen, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Husholdningsaffald fra bådene placeres i de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet, aldrig i brøndringene ved vandhanerne. Brøndringene er anbragt for at beskytte vandstanderne. Andet brændbart affald placeres i containeren ved masteskuret Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, konserveringsvæsker (glykol), udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere. Bag havnebutikken findes miljøstation til olie- og malingsaffald. Affald skal sorteres efter den vejledning, der er opslået ved miljøstationen. Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til havnefogeden Reparationsarbejder og vedligeholdelse på skibe eller materiel, som henligger på havnens område, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Der må kun anvendes godkendt bundmaling. Overtrædelse kan medføre bøde samt bortvisning. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem. Det er ikke tilladt at sandblæse på havneområdet. Havnen har en godkendt, professionel slibemaskine og skrabejern med tilkoblet støvsuger, der kan fjerne slibestøv og spåner fra bundafrensning. Dette udstyr udlånes gratis af havnen. Slibeskiver og skrabejernsknive til udstyret købes af låner på havnekontoret. Den enkelte låner er ansvarlig for udstyret. Ligesom benyttelse er på eget ansvar og risiko. Udstyret skal altid anvendes ved fjernelse af al maling, primer og gelcoat eller når maling finslibes. Eget udstyr kan benyttes såfremt det er godkendt. Støvsugerposer med slibestøv er miljøaffald og skal afleveres på kommunens genbrugsstation og altså ikke i containeren ved miljøstationen. Overholdes dette ikke, kan det betyde væsentlige merudgifter for havnen i forbindelse med tømning Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Havnen råder ikke over modtagefaciliteter for holding-/septictanke. Kemiske toiletter kan tømmes på havnens toiletter Udpumpning af olie-/dieselholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i beholderen mærket Olie, der er opstillet på havnens miljøstation Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted efter anvisning af havnefogeden Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse. Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grillpladser. Fiskeri. Teltslagning og opstilling af campingvogne og autocampere. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

9 4.10. Ved færdsel på havneområdet følges havnens anvisninger. På pladsen er højeste tilladte hastighed 15 km/t. I tørt vejr og under forårsklargøring af bådene skal der tages særligt hensyn til bådejere, der arbejder på bådene, og støvgener skal undgås. Det er uden særlig tilladelse fra havnefogeden, forbudt at køre ud på dækmolen. Molen er opført på blød bund og tåler ikke større belastninger uden risiko for sætning Parkeringsforbud på havneområdet skal respekteres, der parkeres så det ikke generer søsætning, optagning og transport af både med beddingsvogn, varetransport samt øvrig færdsel. Ved udlejning af Sejlklubbens hus skal lejere informere gæster om parkeringsregler. Parkér ikke ved både der er forsynet med fortøjninger for og agter, det er signal til, at båden skal søsættes inden for de næste timer. Parkering tæt på både der klargøres, er til gene for ejeren og sker på eget ansvar. Biler der er parkeret til gene eller på redningsveje, bliver fjernet for ejerens regning og risiko Hunde skal føres i snor på havnens område. Efterladenskaber fra hunde skal opsamles og fjernes Havnens trillebøre, maste- og dragervogne kan frit benyttes af bådejerne til transport på havneområdet. Når aflæsning er sket, skal børe og vogne køres på plads ved den gule bom Lystfartøjer i Frederikssund Lystbådehavn (sejlbåd, motorsejler eller motorbåd) må ikke benyttes til beboelse, mellem 15. november og 1. april. Lystfartøjer kan benyttes til beboelse den øvrige del af året såfremt båden ligger i vandet Havnen har en vagtordning, hvor andelshavere/lejere i havnen tager en vagt én nat om året. Ordningen skal medvirke til at nedbringe tyverierne på havnen. Et vagthold på 3 andelshavere/lejere runderer på havnens areal fra solnedgang til solopgang i forårs- og efterårsmånederne. Meddelelse om tid meddeles på hjemmesiden og pr. mail/brev. Andelshavere og lejere er pligtige til at deltage. Såfremt vagtdeltagelse forhindres er det andelshaverens/lejerens pligt at finde en substitut. 5. Skadeserstatning, straffebestemmelser og forsikringsforhold 5.1. Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen Havnefogeden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnefogeden. Havnens forsikringer dækker alle de, for en virksomhed af denne art, nødvendige forsikringer hvoraf skal nævnes: Arbejdsskadeforsikring som dækker havnens medarbejdere, herunder også tilfældige medhjælpere. Ansvarsforsikring som dækker skade på både ved fejlbetjening af spil og maskiner. Både, der er kaskoforsikret af ejeren, dækkes primært af dennes forsikring. Ansvarsforsikring som dækker mole 2-5. Ansvarsforsikring som dækker kran og traktor (svarende til bilers ansvarsforsikring). Kaskoforsikring som dækker mole 5. Herudover er tegnet Erhvervsforsikring, Bygningsbrand og Bygningsforsikring Overtrædelse af ordensreglerne kan politianmeldes og behandles som politisager og kan straffes med bøde medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Gentagen eller alvorlig overtrædelse af bestemmelserne i ordensreglementet kan medføre bortvisning eller eksklusion i henhold til havnens vedtægter Opståede skader på havnens ejendele, andre både, sømærker og lignende, eller forhold som kan udsætte personer eller ejendom for fare, skal straks meddeles til havnefogeden. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

10 6. Øvrig information 6.1. Information fra bestyrelsen til andelshavere/lejere gives via Frederikssund Lystbådehavns hjemmeside - samt via post eller . Andelshavere skal om muligt, indmelde adresse på havnens hjemmeside. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

11 7. Havnens indre og ydre søterritorium Skitse over havnens indre og ydre søterritorier Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer. Reglement for Rødvig Lystbådehavn. Rødvig havn består af to dele: Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Læs mere

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn.

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af [12. marts 2014] i henhold til 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Forskriftens fulde tekst

Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 326 af 28/05/1999

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Ordensreglement for Skovshoved Havn

Ordensreglement for Skovshoved Havn Dette reglement er godkendt af Kystdirektoratet i brev af 23. november 2009 til ikrafttræden straks For havnens land- og søområde gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Ordensregler for Lynæs Havn

Ordensregler for Lynæs Havn Januar 2011 Ordensregler for Lynæs Havn Lynæs Havn A.m.b.A. er en andelsejet lystbåde- og fiskerihavn. Andelsselskabet er stiftet 25. marts 1990 ved overtagelse af havnen fra Hundested Kommune. Dette ordensreglement

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Sejlklubben Lynetten

Sejlklubben Lynetten Sejlklubben Lynetten Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund Havnevedtægter udgave marts 2014 samt gældende bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement for overholdelse af

Læs mere

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Udarbejdet af Fur Havneforening 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur. www.furhavn.dk

Læs mere

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM.

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM. 1. Generelle Bestemmelser 1.1 Juelsminde Havn og Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 personer. 2 personer er valgt af Juelsminde Sejlklub, 3 personer er valgt af Juelsminde

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2013 1. Formål Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Ordensreglement for Præstø havn

Ordensreglement for Præstø havn Ordensreglement for Præstø havn Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 15.01.2016

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinier vedrørende

Læs mere

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv 1 Ordensreglement Senest opdateret: Februar 2017. Udskriv Reglement for overholdelse af orden i Kongsdal Baadelaug s land- og søområde (Kongsdal Lystbådehavn). Nærværende reglement er udfærdiget i henhold

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn

Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Reglement for Holstebro-Struer lystbådehavn Ordensregler for Holstebro-Struer Lystbådehavn Holstebro-Struer Lystbådehavn ejes af Holstebro og Struer Kommuner og administreres af Havnekontoret i Struer.

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinjer vedrørende

Læs mere

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Ophold på havneområdet Færdsel på landarealer Kørsel og parkering Bådpladsejere/lejere er i lighed med andre, der opholder

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

1. Formål. Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2012 1. Formål Attrup Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag til det miljø,

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

REGLEMENT & TAKSTER. Ordensregler... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6

REGLEMENT & TAKSTER. Ordensregler... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6 REGLEMENT & TAKSTER 2016 Ordensregler..... Side 2 Havnereglement for danske havne. Side 3 Havnetakster & Betalingsvilkår...Side 6 ORDENSREGLER FOR SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN 1. Fremleje eller overdragelse

Læs mere

LLB, havnereglement, version 2016

LLB, havnereglement, version 2016 LLB, havnereglement, version 2016 Som individuel del til standardreglement, jf. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«. 1. Havnens

Læs mere

Ordensreglement for Den erhversdrivende fond Vedbæk Havn

Ordensreglement for Den erhversdrivende fond Vedbæk Havn Ordensreglement for Den erhversdrivende fond Vedbæk Havn Sejlads til Vedbæk Havn: Fra Øresund anduves havnen fra nord og anløbes mellem udlagt rød og grøn afmærkningvnen område: Det til havnen hørende

Læs mere

Havnereglement for Ebeltoft trafik og lystbådehavn

Havnereglement for Ebeltoft trafik og lystbådehavn Havnereglement for Ebeltoft trafik og lystbådehavn 1. Generelle bestemmelser: For overholdelse af orden gælder»standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«med

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014

Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014 Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014 1. Generelt 1a. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der forefindes

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Havnereglement for Aalborg / Nørresundby Fritidshavne (ANF)

Havnereglement for Aalborg / Nørresundby Fritidshavne (ANF) Havnereglement for Aalborg / Nørresundby Fritidshavne (ANF) Version 26.02.2013 Der henvises til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne,

Læs mere

Hej og godt Nytår. Så skal vi snart til at tænke på sejlersæsonen 2015.

Hej og godt Nytår. Så skal vi snart til at tænke på sejlersæsonen 2015. Hej og godt Nytår Så skal vi snart til at tænke på sejlersæsonen 2015. Så derfor sender jeg den nye opdaterede folder med opdaterede vedtægter og ordensreglement for Fonden Reersø Havn Venlig hilsen Formand

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Regulativ for Sæby Havn

Regulativ for Sæby Havn Regulativ for Sæby Havn Stikordsregister Affald 2.4-5.7 Affendring 3.9-5.3 Afrensning af fartøjer 2.4 Ankring 3.1-3.2-3.3-3.4 Ansvar 2.10-4.3-4.4-5.3 Ansvarsforsikring 5.3 Anviste pladser 3.7 Badning i

Læs mere

Ordensreglement. Generelt

Ordensreglement. Generelt Ordensreglement Generelt For Motorbådsklubben af 1943 gælder standardreglement, som fastsat i havneloven og er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, tidl. Kystinspektoratet. Ordensreglementet kan findes

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I STRYNØ HAVN

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I STRYNØ HAVN REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I STRYNØ HAVN 1. udgave November 2008 1- Langeland Kommune Strynø Havn. REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I Strynø Havn Strynø Havn ejes og drives af Langeland Kommune,

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I FISKERI- & LYSTBÅDEHAVN RUDKØBING HAVN

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I FISKERI- & LYSTBÅDEHAVN RUDKØBING HAVN REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I FISKERI- & LYSTBÅDEHAVN N RUDKØBING HAVN BASSIN 6 HOTEL SKUDEHAVNEN VINTEROPBEVARING BASSIN 5 VINTEROPBEVARING PLATANVEJ BASSIN 4 HAVNEPLADSEN HAVNEGADE BASSIN 3 SAGERS

Læs mere

Reglement for overholdelse af orden i Sønderborg Lystbådehavn.

Reglement for overholdelse af orden i Sønderborg Lystbådehavn. Reglement for overholdelse af orden i Sønderborg Lystbådehavn. INDHOLD: 1. Generelle bestemmelser, 2. Regler for opankring, sejlads og fortøjning m.m. 3. Optagning, søsætning, reparation, brændstof m.m..

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Marina samt, for så vidt angår fritidsbåde, i Kerteminde og Bregnør Havn.

Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Marina samt, for så vidt angår fritidsbåde, i Kerteminde og Bregnør Havn. Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Marina samt, for så vidt angår fritidsbåde, i Kerteminde og Bregnør Havn. marts 2010 INDHOLD: Kort med afgrænsning af Havne- og Marinaområde. Side 1: Side

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn.

Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn. Ordensreglement for Skive Søsportshavn. Formål: Formålet med havnereglementet et at skabe rammerne for driften af Skive Søsportshavn. Ejerforhold: Skive Søsportshavn ejes/drives af foreningen Skive Søsports

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I STRUER 2016 Havneguiden 2016 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon +45 97 85 02 28 E-mail: havn@struer.dk, www.struerhavn.dk

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014 Frederikssund Lystbådehavn Tilfredshedsundersøgelse 2014 Bestyrelsens tolkning af undersøgelsen Fremgang Fortsat tilfredshed med havnes drift og vedligehold Forsat tilfredshed med den service der ydes

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 18, stk. 2, i lov nr. 32 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27.

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne

Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne I. Anmeldelse, indsejling og fortøjning Anmeldelse 1. Før et skib ankommer til havnen, skal skibets fører, mægler eller agent rette henvendelse

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Indhold 0 Skal læses... 3 1 Alment om Bolværkerne... 4 1.1 Dybdeforhold... 4 1.2 Besejlingsforhold... 4 1.3 Placering af strøm- og vandudtag...

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I

Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I Guide til Holstebro-Struer Lystbådehavn NÅR DU HAVNER I STRUER 2012 Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon +45 9785 0228, Fax +45 9785 5434 E-mail: havn@struer.dk,

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Hasle havns land- og søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Hasle havns land- og søområde Reglement For Overholdelse af orden i Hasle havns land- og søområde Januar 2008 Dette reglement er udfærdiget i medfør af 15 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere