Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a."

Transkript

1 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

2 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger vægt på, at havnen skal være et sted hvor alle, både gæster og andelshavere, er glade for at komme. Det er bestyrelsens mål, at havnen til enhver tid drives på et fornuftigt økonomisk grundlag, hvorfor havnen ikke bør belastes med større udgifter end højst nødvendigt. Derfor har vi udarbejdet disse ordensregler, som gælder for land og havnearealer. Overskriften kan siges kort: Vis hensyn, vær opmærksom og hjælpsom. Bestyrelsen Frederikssund, januar 2010 Historie Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. blev stiftet på generalforsamlingen den 4. februar 1969 af en kreds af sejlere fra Frederikssund Sejlklub samt interesserede sejlere fra Nordsjælland. Årsagen var, at Frederikssund Sejlklub blev sagt op fra sit tilholdssted i Frederikssund Trafikhavn, hvor der havde været sejlsport siden 1893, først ved Frederikssund Sejlforening der opløstes i 1921 og herefter ved Frederikssund Sejlklub, der blev stiftet i Frederikssund kommune har vederlagsfrit stillet arealet til rådighed for havnen, foreløbig for en 50-årig periode indtil år Kapacitet Havnen råder over ca. 300 havnepladser, i forskellige bredder. Pladsernes længde varierer fra 12 til 15 meter. Landarealerne rummer plads til samtlige både og tilhørende transportveje. På landarealet findes Frederikssund Sejlklubs klubhus og Havnens Bådudstyr samt et areal til opbevaring af bukke og stativer om sommeren. I klubhusets østlige ende er der indrettet havnefogedkontor og masteskur. Der er endvidere indrettet opbevaringsfaciliteter for master i tilbygningen til butikken. Indledning Dette ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 266 af 11. marts 2009 om havne og er godkendt af Kystdirektoratet ved brev af i henhold til 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. Bekendtgørelsen kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside Ordensreglementet kan læses på havnens hjemmeside samt tilgængeligt på havnekontoret. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Ankring, sejlads og fortøjning Søsætning, optagning, vand, brændstof, el m.m Diverse miljø- og ordensbestemmelser Skadeserstatning, straffebestemmelser og forsikringsforhold Øvrig information Havnens indre og ydre søterritorium Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

4 1. Generelt 1.1. Føreren af ethvert fartøj i havnen har pligt til at kende indholdet af ordensreglerne Ordensreglerne gælder for alle både og al trafik på havnens område. Havnens landområde er området afgrænset af: Stien langs Sillebro Å begyndende ved bro til Marbæk Havn videre langs havnefronten til Vikingebopladsen Det naturlige plantebælte mellem havn og Vikingeboplads fra kysten til Kalvøvej. Plantebælte syd for sti førende fra Frederikssundshallen til Bro ved Marbæk Havn Havnens moler, broer samt jolleplads For oplysning om havnens søterritorium henvises til punkt 2.1 samt skitse i afsnit Havnefogeden eller dennes repræsentant er højeste myndighed på havnen. Havnefogeden refererer til bestyrelsen. Havnefogeden bærer synligt tegn på hvervet og er forpligtet til at legitimere sig på forlangende Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov Havnen kan benyttes af andelshavere, lejere, og gæster. Takster for benyttelse af havnen for de forskellige kategorier af både fremgår af havnens takstblad. Takstbladet kan ses på havnens hjemmeside frederikssundlystbaadehavn.dk. Gæstebåde skal på forlangende vise kvittering for betalt havneafgift. Kun fritidsfartøjer må benytte havnen. Der må ikke drives erhvervsmæssig virksomhed på havnens område. Undtaget herfra er sådanne af bestyrelsen eller generalforsamlingen godkendte erhvervsvirksomheder, som oprettes til betjening af havn og sejlere For andelshavere og lejere giver betaling af selskabsafgift/leje ret til en plads i vandet, en plads på land, samt søsætning og optagning. En andelshaver/lejer i havnen er forpligtet til at registrere sin båd på havnens hjemmeside med bl. a. angivelse af tørrelse og vægt. Havnen er berettiget til at nægte en båd adgang til havnens faciliteter, hvis bådens dimensioner overstiger havnens kapacitet. Både over 18 t/2,1 m dybgang kan normalt ikke optages. Alle både, der har fast havneplads, skal være forsynet med navn og hjemsted. Hjemsted angives som Frederikssund Havnen er medlem af frihavnsordningen. 2. Ankring, sejlads og fortøjning Fartøjer tillades ikke opankret inden for havnens indre og ydre søterritorium. Havnens indre søterritorium afgrænses af: Havneindsejling mod syd 5549,525 N 1203,588 E Indre afgrænsning mod Marbæk 5549,692 N 1203,597 E Sillebro Å udløb 5549,700 N 1203,764 E Indre havn ved klubhus 5549,725 N 1203,657 E Jolleplads nord 5549,724 N 1203,560 E Vendeplads mole søsætning 5549,665 N 1203,445 E Havnemole sydvestlige ende 5549,574 N 1203,363 E Havnens ydre søterritorium afgrænses til området inden for følgende punkter: Havnemole sydvestlige ende 5549,574 N 1203,363 E Havnens sydvestlige bølgebryder (træstammer) 5549,560 N 1203,357 E Havnens sydlige bølgebryder (træstammer) 5549,518 N 1203,568 E Havneindsejling mod syd 5549,525 N 1203,588 E Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

5 Skitse over havnens søterritorier i afsnit 7. i dette dokument Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af dette ordensreglement Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger 3 knob, således at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlæg, både mv. Der skal tages særligt hensyn til den undervisning af juniorsejlere, der foregår i og omkring havnen. Der gøres opmærksom på retningslinjerne, herunder hastighedsbegrænsning i Politimesterens bekendtgørelse om sejlads på fjorden, samt på Skov- og Naturstyrelsens Bekendtgørelse om jagt og motorbådssejlads på Roskilde Fjord Fastliggende fartøjer må kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser. Ved fravær over 1 døgns varighed er der pligt til at sætte det grønne ledig skilt med markering af forventet hjemkomst. Herudover skal der ved længerevarende fravær gives meddelelses herom til havnefogeden. Hvis hjemkomst sker tidligere end anført på skiltet, kan man henvende sig til havnefogeden, der så vidt muligt vil sørge for at skiltet vendes til rødt. Frie pladser, hvor Fri/Optaget -skiltet på 2. dagen ikke er vendt til grønt, kan af havnefogeden vendes til grønt (uden angivelse af hjemkomsttidspunkt) Gæstende fartøjer kan fortøjes på pladser, der er markeret med grønne ledig skilte. Gæster skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Om nødvendigt skal gæstefartøjet forhale til anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist. Havneafgift opkræves af havnens personale på broerne eller afregnes på havnekontoret Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads og som svarer til bådens størrelse. Endvidere skal der være fjeder ( kødben ) til aflastning i den ende, som er fortøjet til broen. Anvendes metalfjedre, skal der være kæde eller tov som sikkerhed mellem tovende og fortøjningsbøjle, hvis fjederen skulle gå i stykker. Ændring i vandstanden i havnen sker i dag meget hurtigt. Særlig ved nordvestlig vind er forholdene kritiske, idet vandet på 3-4 timer kan stige til over 1m over daglig vande. Vær derfor opmærksom på, at bådens fortøjninger er tilpasset den aktuelle vandstand og kommende ændringer. Der henvises til de betingelser som forsikringsselskaberne kræver overholdt. Forsikringsselskaberne har udgivet et hæfte Fortøjningstips en instruktionsbog. Hæftet kan ses på havnekontoret / klubhuset. Der skal endvidere anvendes et passende antal fendere i forhold til bådens form og størrelse (2-3 på hver side af båden). Havnefogeden kan efter eget skøn fortøje, flytte og om nødvendigt optage både, der ikke overholder dette. Dette sker for ejerens regning og risiko Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både Fartøjsejeren har pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

6 2.12. Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer. Joller kan oplægges på de af havnen anviste pladser, hvor de skal være mærket med ejers navn Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer mod masten Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående skriftlige tilladelse/kontrakt. En sådan tilladelse/kontrakt vil indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger Vrag og ikke sødygtige fartøjer må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens tilladelse. Sådanne fartøjer henligger for ejerens regning og risiko Generelt kan både ikke ligge i vandet i Frederikssund Lystbådehavn i vinterperioden på grund af belastningen på pontonbroerne. Efter ansøgning til havnen kan i begrænset omfang gives tilladelse til overvintring i vandet. Dette sker på særligt anviste pladser og på betingelser angivet i tilladelsen For at undgå råd i pælene, samt molernes træværk, må disse ikke beklædes med tæpper og lign. Der må ikke anvendes stålwirer som indhalerliner. Beslag må ikke fastgøres i broernes beton eller bjælker (hammer) Servicebroen er broen nærmest mod klubhus. Broen bruges søsætning, optagning, tankning, og til påsætning og nedtagning af master. Korte ophold ved broen er tilladt, men ikke længerevarende fortøjning eller overnatning. Hvis der er behov for at fortøje til broen, træffes aftale herom med havnefogeden. Der må ikke spærres for mastekran eller bedding, og der skal på forlangende forhales. Det er ikke tilladt at klargøre master på servicebroen. 3. Søsætning, optagning, vand, brændstof, el m.m Søsætning/optagning må kun foretages af havnefogeden på det dertil indrettede beddingsanlæg. Søsætning/optagning bestilles på havnens hjemmeside eller ved manglende netadgang, ved henvendelse til havnefogeden i dennes kontortid. Bådejere er ved Søsætning/optagning pligtige til at stille med det fornødne mandskab (min. 1 foruden bådejer) til hjælp. Ved optagning til vinteropbevaring skal båden være afrigget og klar, herunder masten være fjernet. Der er mulighed for at få båden op i en kortere periode for reparation eller spuling. Priser for optagning og søsætning for ikke andelshavere fremgår af takster for Frederikssund Lystbådehavn. Betaling for ydelsen opkræves af havnefogeden. Optagning af både i Frederikssund Lystbådehavn skal være afsluttet 15. november. For opbevaring på land kræves et stativ eller bukke, der kan anvendes til afsætning af både med havnens beddingsvogn Stativer og klodser skal være placeret på den af havnen anviste plads for vinteropbevaring, inden optagningen påbegyndes og være dimensioneret til belastning og størrelsen på den enkelte båd. Møtrikker og bolte skal være velsmurte og nødvendigt værktøj skal være til rådighed. Hvor nødvendigt skal der anvendes støttebuk til stævnen ved optagning og søsætning. Støttebuk hænger ved klubhus. Havnefogeden kan forlange stativer/bukke ændret/udskiftet såfremt de ikke skønnes at være forsvarlige. Løse bukke skal altid sikres både på langs og på tværs. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

7 Slæbested findes ikke på havnen, slæbested på jollepladsen er kun til brug for små joller der kan håndteres pr. håndkraft Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde bro og landplads for presenninger, lægter og andet grej. Bukke, vogne og støtter placeres på de af havnen anviste steder. Affald skal fjernes. Bukke og stativer skal være tydeligt mærket med navn, og pladsnummer. Opbevaring af bukke og stativer sker på bådejerens eget ansvar. Stiger skal være fastlåst til bådens støttebukke eller stativ. Af hensyn til arbejdet på havnen i vinterhalvåret skal fortøjninger og udhalerliner fjernes, når båden tages på land Fartøjer, bådvogne og master m.m. anbringes på de dertil bestemte arealer anvist af havnen. Både der undtagelsesvis ikke søsættes, kan kræves anbragt på særlige pladser anvist af havnen. Telte som overdækning af både kan kun opstilles efter aftale med havnefogeden. Det er ikke tilladt at benytte telte midt på pladsen da disse pladser er meget udsatte ved vinterstorme og teltene derfor til fare for nabobåde. Master opbevares kun i mastehuse, eller på de af havnen anviste pladser. Alle master, som henlægges i mastehuse, skal være påsat vandfast mærke med navn eller havnepladsnummer. Salingshorn, antenner, radar m.v. skal afmonteres inden oplægning i mastehuse. Af- og tilrigning af master kan ske på pladsen foran mastehuse og skal ske inden for få dage. Master må ikke placeres permanent på bukke foran mastehuse. Små og lette master skal så vidt muligt placeres højt i mastehuse. Det er ikke tilladt at placere master på gulvene i disse. Anbringes masten på båden, må den ikke være til gene for kørsel på kørevejene Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko For at undgå kø, ved mastekranen, skal master om foråret være klargjorte og placeret på molen, inden båden sejles til kranen. Om efteråret skal master være afrigget, før mastekranen anløbes. Sker det ikke skal fartøjet forhales på forlangende. Fartøjet skal forhales umiddelbart efter påsætning/aftagning af mast. Mastekranen er el-betjent og må højst løfte 500 kg. Kraninstruksen, som er opslået ved kranen, skal følges. Mastekranen anvendes ved mastearbejde og kun af andelshavere og lejere. Fejl på kranen skal straks meddeles havnefogeden og brugen skal ophøre. Anden anvendelse samt gæstesejleres brug af kranen, kan kun ske efter aftale med havnefogeden. Kranen må ikke anvendes til løft af personer Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brand- og havnemyndighedens tilladelse Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj Salg af dieselbrændstof finder sted på Servicebroen fra tankanlæg ved mastekran. Benzin findes kun på byens tankstationer. Dieseltanken betjenes af havnefogeden og er åbent i dennes arbejdstid Der skal tages hensyn til dine naboer ved klargøring af båden. Skal båden have»den store tur«i bunden med afslibning af bundmaling, skal båden og omgivelserne dækkes af, så de omkringstående både ikke forurenes af slibestøv m.m. Brug det af havnen anviste udstyr (se 4.5). Tag hensyn til de bådejere der lakerer deres både. Anvendes højttryksspuler, skal gældende miljøregler overholdes På alle broer er der monteret vandhaner/slanger, som må benyttes til bådvask og opfyldning af drikkevandstank. Der opfordres til at bruge så lidt vand som muligt og sikre, at vandhanerne er lukket, samt at spulemundstykket er åbent efter brug. Eventuelle vandingsrestriktioner skal respekteres Både må kun tilsluttes landstrøm, når de har et lovligt el-system, og så længe de er under opsyn. Ledninger, stik m.v. skal være beregnet til udendørs brug. Ønskes permanent landstrøm, skal der indgås en aftale med havnen og bådejeren skal Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

8 erhverve en elmåler fra havnekontoret. Oprettelse, depositum, målerleje og forbrug betales af bådejer. Betaling i henhold til Takster Frederikssund Lystbådehavn. Landstrøm på både uden opsyn og uden måler fjernes uden varsel af havnemyndigheden. 4. Diverse miljø- og ordensbestemmelser 4.1. Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnefogedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnefogeden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af havnefogeden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført Mener nogen sig forurettet af havnefogeden, kan sagen indbringes for bestyrelsen, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Husholdningsaffald fra bådene placeres i de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet, aldrig i brøndringene ved vandhanerne. Brøndringene er anbragt for at beskytte vandstanderne. Andet brændbart affald placeres i containeren ved masteskuret Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, konserveringsvæsker (glykol), udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere. Bag havnebutikken findes miljøstation til olie- og malingsaffald. Affald skal sorteres efter den vejledning, der er opslået ved miljøstationen. Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til havnefogeden Reparationsarbejder og vedligeholdelse på skibe eller materiel, som henligger på havnens område, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Der må kun anvendes godkendt bundmaling. Overtrædelse kan medføre bøde samt bortvisning. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem. Det er ikke tilladt at sandblæse på havneområdet. Havnen har en godkendt, professionel slibemaskine og skrabejern med tilkoblet støvsuger, der kan fjerne slibestøv og spåner fra bundafrensning. Dette udstyr udlånes gratis af havnen. Slibeskiver og skrabejernsknive til udstyret købes af låner på havnekontoret. Den enkelte låner er ansvarlig for udstyret. Ligesom benyttelse er på eget ansvar og risiko. Udstyret skal altid anvendes ved fjernelse af al maling, primer og gelcoat eller når maling finslibes. Eget udstyr kan benyttes såfremt det er godkendt. Støvsugerposer med slibestøv er miljøaffald og skal afleveres på kommunens genbrugsstation og altså ikke i containeren ved miljøstationen. Overholdes dette ikke, kan det betyde væsentlige merudgifter for havnen i forbindelse med tømning Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Havnen råder ikke over modtagefaciliteter for holding-/septictanke. Kemiske toiletter kan tømmes på havnens toiletter Udpumpning af olie-/dieselholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i beholderen mærket Olie, der er opstillet på havnens miljøstation Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted efter anvisning af havnefogeden Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse. Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grillpladser. Fiskeri. Teltslagning og opstilling af campingvogne og autocampere. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

9 4.10. Ved færdsel på havneområdet følges havnens anvisninger. På pladsen er højeste tilladte hastighed 15 km/t. I tørt vejr og under forårsklargøring af bådene skal der tages særligt hensyn til bådejere, der arbejder på bådene, og støvgener skal undgås. Det er uden særlig tilladelse fra havnefogeden, forbudt at køre ud på dækmolen. Molen er opført på blød bund og tåler ikke større belastninger uden risiko for sætning Parkeringsforbud på havneområdet skal respekteres, der parkeres så det ikke generer søsætning, optagning og transport af både med beddingsvogn, varetransport samt øvrig færdsel. Ved udlejning af Sejlklubbens hus skal lejere informere gæster om parkeringsregler. Parkér ikke ved både der er forsynet med fortøjninger for og agter, det er signal til, at båden skal søsættes inden for de næste timer. Parkering tæt på både der klargøres, er til gene for ejeren og sker på eget ansvar. Biler der er parkeret til gene eller på redningsveje, bliver fjernet for ejerens regning og risiko Hunde skal føres i snor på havnens område. Efterladenskaber fra hunde skal opsamles og fjernes Havnens trillebøre, maste- og dragervogne kan frit benyttes af bådejerne til transport på havneområdet. Når aflæsning er sket, skal børe og vogne køres på plads ved den gule bom Lystfartøjer i Frederikssund Lystbådehavn (sejlbåd, motorsejler eller motorbåd) må ikke benyttes til beboelse, mellem 15. november og 1. april. Lystfartøjer kan benyttes til beboelse den øvrige del af året såfremt båden ligger i vandet Havnen har en vagtordning, hvor andelshavere/lejere i havnen tager en vagt én nat om året. Ordningen skal medvirke til at nedbringe tyverierne på havnen. Et vagthold på 3 andelshavere/lejere runderer på havnens areal fra solnedgang til solopgang i forårs- og efterårsmånederne. Meddelelse om tid meddeles på hjemmesiden og pr. mail/brev. Andelshavere og lejere er pligtige til at deltage. Såfremt vagtdeltagelse forhindres er det andelshaverens/lejerens pligt at finde en substitut. 5. Skadeserstatning, straffebestemmelser og forsikringsforhold 5.1. Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen Havnefogeden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnefogeden. Havnens forsikringer dækker alle de, for en virksomhed af denne art, nødvendige forsikringer hvoraf skal nævnes: Arbejdsskadeforsikring som dækker havnens medarbejdere, herunder også tilfældige medhjælpere. Ansvarsforsikring som dækker skade på både ved fejlbetjening af spil og maskiner. Både, der er kaskoforsikret af ejeren, dækkes primært af dennes forsikring. Ansvarsforsikring som dækker mole 2-5. Ansvarsforsikring som dækker kran og traktor (svarende til bilers ansvarsforsikring). Kaskoforsikring som dækker mole 5. Herudover er tegnet Erhvervsforsikring, Bygningsbrand og Bygningsforsikring Overtrædelse af ordensreglerne kan politianmeldes og behandles som politisager og kan straffes med bøde medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Gentagen eller alvorlig overtrædelse af bestemmelserne i ordensreglementet kan medføre bortvisning eller eksklusion i henhold til havnens vedtægter Opståede skader på havnens ejendele, andre både, sømærker og lignende, eller forhold som kan udsætte personer eller ejendom for fare, skal straks meddeles til havnefogeden. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

10 6. Øvrig information 6.1. Information fra bestyrelsen til andelshavere/lejere gives via Frederikssund Lystbådehavns hjemmeside - samt via post eller . Andelshavere skal om muligt, indmelde adresse på havnens hjemmeside. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

11 7. Havnens indre og ydre søterritorium Skitse over havnens indre og ydre søterritorier Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a /11

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn.

Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn. Ordensreglement for Skive Søsportshavn. Formål: Formålet med havnereglementet et at skabe rammerne for driften af Skive Søsportshavn. Ejerforhold: Skive Søsportshavn ejes/drives af foreningen Skive Søsports

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 18, stk. 2, i lov nr. 32 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a.

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. 1. Navn 1-1 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller selskabet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 Formanden har ordet Ove Petersen Formand for Rungsted Havn a/s Orkanen Medlem af kommunalbestyrelsen Bodil for Venstre Orkanen den 5.- 6. december var hård ved havnen, Giv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

VEDTÆGTER ÅRGANG 2014.

VEDTÆGTER ÅRGANG 2014. VEDTÆGTER ÅRGANG 2014. INDLEDNING 1.0 NAVN 2.0 HJEMSTED 3.0 FORMÅL Vedtægter for Godthåb Bådeforening er revideret senest efter det under ordinær generalforsamling 8. marts 2014 godkendte ændringsforsalg.

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere