Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for bådplads i Rungsted Havn"

Transkript

1 Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1

2 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side 4 Forsikring, mærkning af båden...side 5 Anvendelse af bådpladsen...side 5 Overdragelse af bådpladsen...side 6 Overtrædelse af havnens bestemmelser...side 6 Dispensation fra liggepladsvilkårene...side 7 Ikrafttræden...side 7 2

3 1. Ventelisten, bopælspligt Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Personer med et ventelistenummer højere end V 3000 har fortrinsret til bådplads hvis de har fast bopæl i Hørsholm Kommune, frem for personer med anden fast bopæl og med et ventelistenummer højere end V3000. Fraflytter en pladslejer, der har fast bopæl i Hørsholm Kommune (med et højere ventelistenummer end V3000) til en anden kommune, mister han retten til bådpladsen med udgangen af den efterfølgende sæson, men kan genindtræde på ventelisten med sit tildelte ventelistenummer. Fraflytter en pladslejer, der har fast bopæl i det til 31. december 2006 benævnte Frederiksborg Amt (med et ventelistenummer mellem V2051 og V3000), til et andet geografisk område, mister han retten til bådpladsen med udgangen af den efterfølgende sæson, men kan genindtræde på ventelisten med sit tildelte ventelistenummer. Der er ikke bopælspligt for personer med ventelistenummer lavere end V2051. Et ventelistenummer kan overdrages til livsarving eller ægtefælle. 2. Depositum, opsigelse Bådejeren, der får fast bådplads i havnen, indbetaler et depositum der fastsættes af havnebestyrelsen. Depositumstørrelsen fastsættes pr. m2 mellem pæle (incl. pæle) og bro. Depositum henstår i havnen rentefrit og tilbagebetales bådejeren, når bådpladsen opsiges eller fortabes. Depositum skal indbetales til havnen senest 4 uger efter at havnen har tilbudt en bådplads, ellers fortabes pladsen. Der betales ikke depositum i forbindelse med en midlertidig plads. Havnen kan til enhver tid anvise en bådejer en anden bådplads i havnen, og eventuelle forskelle i størrelsen af depositum afregnes senest 4 uger efter. En bådpladslejer der opsiger sin plads, får udbetalt sit depositum efterfølgende april og, såfremt han ønsker det, får genoprettet sit gamle ventelistenummer. Når han senere meddeler havnen ( inden nytår ), at han igen ønsker en plads, vil han få tildelt plads i rækkefølge efter hans ventelistenummer. 3

4 3. Pladsleje Pladslejen fastsættes af havnebestyrelsen. Pladslejen betales forud og betalingen for en fast plads sker een gang årligt pr. 1. april for perioden 1. april til efterfølgende 31. marts. Pladslejen for en midlertidig plads beregnes fra overtagelsesdagen frem til efterfølgende 31. marts og skal indbetales til havnen senest 2 uger efter tildeling af pladsen. Ved for sen betaling af pladsleje beregnes 2% pr. påbegyndt måned i morarenter. 4. Dokumentation af ejerforhold Ved ibrugtagning af bådpladsen skal bådejeren dokumentere, at han personligt ejer mindst 50% af den anmeldte båd. (Dette kan ikke opfyldes ved, at et af bådpladslejeren kontrolleret selskab ejer båden ). Dokumentationen kan være i form af skibs-skøde, købekontrakt, faktura, tro og love erklæring eller lignende. Dokumentation for fortsat ejerskab til mindst 50% af den anmeldte båd skal senere til enhver tid kunne forelægges, når havnen anmoder derom. Denne dokumentation kan forelægges i form af en statsaut. revisors bekræftelse på, at båden indgår i pladslejerens personlige formueopgørelse, bekræftelse på (frivillig) registrering i skibsregisteret, gyldig forsikringspolice tegnet i pladslejerens navn, dokumenter vedrørende bådejerens eventuelle lån i båden, tro og love erklæring eller lignende. Havnen afgør efter eget skøn om den af bådejeren forelagte dokumentation er tilstrækkelig og kan forlange yderligere dokumentation. Enhver ændring i ejerforholdene meddeles havnen skriftligt snarest efter ændringerne. Udskiftning af tilmeldte båd, skal meddeles havnen skriftligt snarest efter erhvervelsen. 4

5 5. Forsikring, mærkning af båden Bådpladslejeren skal holde den anmeldte båd ansvarsforsikret i eget navn og kopi af gyldig police skal afleveres på havnekontoret. Båden mærkes med bådpladsens nummer efter havnens anvisning. Båden mærkes med RUNGSTED samt eventuelt bådnavn. 6. Anvendelse af bådpladsen Bådejeren må kun anvende bådpladsen til den båd, der skriftligt er anmeldt havnen. Bådejeren må ikke overdrage, udleje eller udlåne bådpladsen. Enhver bådpladslejer skal holde den anmeldte båd i pæn og velholdt stand, ligesom båden altid skal være sødygtig. Havnen er berettiget til påtale, og hvis udbedringen ikke er sket efter 30 dage, kan havnen forlange båden sat på land eller bortvist fra havnen, for bådpladslejerens regning og risiko. I de tidsrum, hvor bådejeren ikke selv benytter bådpladsen, disponere havnen over pladsen. Bådejeren har pligt til at oplyse havnen om tidspunkter, hvor bådejere ikke selv benytter pladsen. Såfremt bådejeren sælger sin anmeldte båd, eller af anden årsag ikke selv benytter bådpladsen, men ønsker at bevare sin ret til pladsen, skal dette omgående anmeldes skriftligt til havnen. Bådejeren bevarer herefter retten til bådpladsen indtil udgangen af den efterfølgende sæson. Anmeldelse om ubenyttet bådplads medfører ikke fritagelse for betaling af pladsleje, med mindre havnen kan træffe anden ordning. Hvis en bådpladslejer ønsker at havnen prøver at udleje den tildelte plads for kommende sæson, skal dette meddeles havnen skriftligt Inden 15. januar. Hvis en bådpladslejer ønsker en anden plads i havnen (mindre, større eller blot en Forhaling til andet steds) skal havnen modtage dit ønske skriftligt senest 31. december. Udskifter en bådejer sin båd med en anden båd, der i bredde og/eller længde afviger fra den tidligere båd, kan havnen bestemme, at bådejeren opgiver sin bådplads, når en ny plads eventuelt jolleplads på land kan anvises. Etårig plads eller gæsteplads kan anvise, på disses vilkår, indtil ny fast plads kan anvises. 5

6 Det påhviler bådejeren omgående skriftligt at meddele havnen enhver ændring i den anmeldte båds brugsforhold, herunder oplysninger om længere tids udlån af båden. Bådpladsen må ikke, uden havnens skriftlige tilladelse, anvendes i erhvervsmæssig øjemed, herunder bådsalg og bådudlejning. 7. Overdragelse og opsigelse af bådpladsen Bådpladsen kan kun overdrages til livsarving eller ægtefælle. Er bådpladsen opnået på baggrund af et ventelistenummer lavere end V2052, bortfalder kravet om, at livsarvingen / ægtefællen har bopæl i Frederiksborg amt. Såfremt denne livsarving eller ægtefælle senere overdrager pladsen til sin ægtefælle / livsarving skal denne have fast bopæl i Frederiksborg Amt. Ved opgivelse eller fortabelse af bådpladsen tilbagebetaler havnen depositumbeløbet, senest efterfølgende april med fradrag af eventuelle økonomiske forpligtelser, bådejeren måtte have over for havnen. Bådpladsen kan kun opgives pr. 1. april, og opsigelsen skal skriftligt meddeles havnen inden 31. december. Får bådejeren, efter eget ønske, anden bådplads i havnen, foretages kontant regulering af depositumbeløbet inden 4 uger. Bådejere, der har fast bådplads i henhold til den før 17/ gældende ordning, er berettiget til at forblive i den hidtil gældende gældsbrevsordning eller overgå til depositumordningen, jfr. Erklæring om overgang til depositumordning. Får bådejeren, efter eget ønske, anden bådplads i havnen end den pr. 17/ gældende, overgår bådejeren til depositumordningen med kontant indbetaling af depositum inden 4 uger efter overtagelsen af den nye bådplads. Alle, der opnår en plads efter pkt.1 stk. 3, skal betale fuldt indskud. For at muliggøre en ordning, hvorved pladslejeren eventuelt kan opnå banklån til indbetaling af depositum, er havnen villig til at notere transport til bank på depositumbeløbet. Efter noteringen af transport, er banken berettiget til at opsige pladsen med bindende virkning for pladslejeren. 6

7 8. Overtrædelse af liggepladsvilkårene, havnens ordensreglement. Såfremt en bådejer overtræder eller ikke opfylder indholdet i Vilkår for liggeplads i Rungsted Havn eller havnens ordensreglement, fortaber bådejeren retten til bådplads i havnen. Bådejeren og eventuelle andre, der har medvirket ved overtrædelse af vilkårene eller havnens ordensreglement, vil i så fald ikke fremtidig kunne påregne at komme i betragtning til bådplads i havnen. Havnens afgørelse om fortabelse af retten til havneplads kan af bådejeren indbringes for en voldgiftsret senest 4 uger efter, at der er givet meddelelse om havnens afgørelse. Voldgiftsretten består af én voldgiftsmand, der udpeges af bestyrelsen og bådejeren i fællesskab, eller hvis der ikke er enighed herom af Dansk Sejlunion. Bestyrelsen og bådejeren er enige om, at voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende i enhver henseende. 9. Dispensation Bestyrelsen for Rungsted Havn A/S kan i særlige tilfælde dispensere fra foranstående bestemmelser. 10. Ikrafttræden Med virkning fra den 1. januar 2010 træder nærværende vilkår i stedet for de hidtil gældende vilkår for bådplads i Rungsted Havn, dateret den 1. januar

8 8

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L.

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L. 3ZR4WV-scanning-02-12-2014-09 24-SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJF.JLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej 2 2970 Hørsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfimiii Norregadc 31 1165

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere