Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København"

Transkript

1 Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Administration Sanktionsbestemmelser Ansvar og forsikring Medlemmernes pligter og rettigheder Landplads Masteskuret Skure Kran Servicerummene Ordenregler side 2

3 1. Indledning Ved Svanemøllehavnen har Sejlklubben Sundet af Københavns Havn lejet ca m2 landareal. Hvis Københavns Havn opsiger det nævnte lejemål ophører medlemmernes ret til at benyttede pågældende faciliteter. Medlemmerne skal aflevere de benyttede faciliteter til den tid og i den stand klubben fastsætter. I den situation er klubben ikke ansvarlig for at skaffe erstatningsplads eller til at yde økonomisk kompensation. Klubbens medlemmer bar indrettet landarealet med adresse: Svaneknoppen, 2100 København Ø, til vinterplads med masteskur, mastekran, servicerum, frokoststue, jollebedding og skure. Landpladsfaciliteterne vedligeholdes i videst muligt omfang af klubbens medlemmer. (Vedtægternes 4). Klubbens landpladsfaciliteter udlejes til klubbens medlemmer efter retningslinjer beskrevet efterfølgende i dette reglement. 2. Administration Bestyrelsen har til administration af faciliteterne nedsat et pladsudvalg. Udvalget ledes af en pladsformand udpeget blandt medlemmerne af klubbens bestyrelse. Pladsudvalget træffer alle afgørelser vedrørende administrationen af pladsen og påser overholdelse af pladsreglement/ ordensregler. Udvalgets afgørelse skal efterkommes, men kan ankes skriftligt til klubbens bestyrelse. Anken, som skal ske senest 14 dage efter afgørelsens meddelelse, har ikke opsættende virkning, men Pladsudvalget kan beslutte at stille afgørelsen i bero, indtil bestyrelsens afgørelse foreligger. side 3

4 Dispensation fra reglementet afgøres endeligt af klubbens bestyrelse, der ligeledes afgør uoverensstemmelser om forståelsen af dette reglement 3. Sanktionsbestemmelser Pladsudvalget har påtaleret for overtrædelse af pladsreglement og ordensregler. Pladsudvalget kan opkræve et administrationsgebyr for skriftlig påtale af overtrædelse af klubbens ordensreglement. Gebyret fremgår af klubbens takstblad. I gentagelsestilfælde indstiller pladsudvalget skriftligt til bestyrelsen om fortabelse af ret til landsplads, samt ret til skur. Benyttelse af de faciliteter, som er omfattet af klubbens pladsreglement, sker for den enkelte bådejers regning og risiko og uden ansvar for klubben 4. Ansvar og forsikring Alle både og joller, som står på klubbens landplads, skal være ansvarsforsikret. Forsikringen skal være i kraft, så længe klubbens faciliteter benyttes, og gyldig kvittering for forsikringen skal forevises pladsudvalget inden optagning kan finde sted, samt i øvrigt på forlangende af pladsmanden eller udvalget. side 4

5 5. Medlemmernes pligter og rettigheder Benyttelse af de faciliteter, som beskrives i dette reglement kræver fortsat, restancefrit, aktivt medlemskab som senior eller junior. Medlemmet skal eje mindst 1/3 af båden, og skal kunne dokumentere dette. Tildelte rettigheder følger medlemmet og ikke båden og må ikke udnyttes kommercielt. Bådejere skal omgående skriftligt meddele enhver ændring i bådens ejer og brugsforhold, herunder langturssejlads og længerevarende reparationer. Bådejere skal holde deres båd i yachtmæssig stand, og båden skal være mærket tydeligt med sit navn og hjemsted agter (vedtægternes 4). Enhver bådejer er forpligtet til at føre tilsyn med sin båd, så længe klubbens faciliteter benyttes. Betalingsbetingelser for ydelser og gebyrer beskrevet i dette reglement følger vedtægternes 5, hvor intet andet er anført. Enhver bådejer, som volder skade eller lignende på klubbens anlæg, Københavns Havns anlæg, andre både eller på personer eller ting, skal straks anmelde skaden til pladsudvalget eller pladsmanden. side 5

6 6. Landplads 6.1. Landplads i vintersæsonen Tilmelding Medlemmer, der ikke har ret til landplads eller som har afmeldt deres plads, og som ønsker deres båd på land, skal senest 31. august aflevere en korrekt udfyldt vinterblanket til pladsudvalget. Blanketten kan fås ved henvendelse til pladsudvalget Vinterpladsleje Pladslejen for en vintersæson, 1. oktober til 1. juni, fremgår af klubbens takstblad. Pladslejen udregnes efter største længde x bredde oprundet til hele m 2 og inkluderer en ophaling og en søsætning. Lejen, som opkræves ved udsendelse indbetalingskort til alle, som har ret til landplads og som var på land forrige sæson, skal være indbetalt senest 31. august. Ved betaling efter denne dato pålægges et restancegebyr, som fremgår af klubbens takstblad. Udebliver betalingen efter påmindelse fra pladsudvalget med 2 ugers betalingsfrist fortabes retten til landplads. Framelding af planlagt og betalt landplads skal ske til landpladsudvalget. Det indbetalte beløb, med fradrag af et administrationsgebyr ifølge klubbens takstblad, tilbagebetales efter 1. december, hvis pladsen kan udlejes til bådejere på venteliste eller til anden side Ret til landplads Overskydende landplads vil blive tilbudt ansøgere til landplads efter medlemsanciennitet. For at opnå ret til landplads skal disse medlemmer udover den ordinære pladsleje betale et landpladsindskud, som fremgår af klubbens takstblad. side 6

7 Fortabelse af ret til landplads Et medlem, der ophører med at være bådejer, mister retten til landplads to år efter salgsdatoen. En bådejer, der ikke tager båden på land i fire på hinanden følgende vintersæsoner, mister retten til landplads Afmelding Bådejere, som havde båd på land i den foregående sæson, og som ikke ønsker at få båden på land i den kommende sæson, skal senest 31. august aflevere en korrekt udfyldt vinterblanket til pladsudvalget. Blanketten kan fås ved henvendelse til pladsudvalget Bukke og pladser Forud for ophaling skal bådejeren sørge for, at bukke og klodser er i forsvarlig stand, samt at disse er stillet frem og er klar til brug. Alle bukke skal være tydeligt mærket med bådens og ejerens navn. Fra optagning start 2015 må de såkaldte Bådnyt bukke ikke benyttes, og skal være fjernet fra Sejlklubben Sundets landplads Én båd Ingen bådejer må have mere end en båd på pladsen. Bådejere må dog anbringe en slæbejolle under båden. Slæbejollen må ikke rage uden for båden Låneplads Såfremt en bådejer med ret til landplads har meddelt at han ikke ønsker at benytte den i den kommende vintersæson, har klubben rådighed over pladsen til udlejning som låneplads efter gældende takster. Lånepladser vil blive tilbudt landpladssøgende efter medlems anciennitet. side 7

8 Medlemmer, der får tildelt en låneplads for en sæson, betaler ikke indskud og betragtes som fortsat pladssøgende Trailbare joller og både Trailbare sejl og motorbåde kan stå på landpladsen på dansk indregistrerede trailere Ophaling og søsætning Pladsudvalget fastsætter bestemmelser med bl.a. terminer for ophaling og søsætning. Pladsudvalget kan kræve at bådejeren er til stede eller repræsenteret ved ophaling og søsætning Afhændelse af fartøj Afhændes et fartøj medens det står på Sejlklubben Sundets landplads, skal dette straks meddeles landpladsudvalget, og der skal deponeres et depositum ifølge sejlklubbens takstblad, indtil fartøjet er søsat. Det påhviler sælger, at gøre den nye ejer bekendt med landpladsens regler og søsætningstidspunkt Landplads i sommersæsonen Sommerpladsleje Bådejere, hvis både står på klubbens plads efter 1. juni, skal betale pladsleje, som fremgår af klubbens takstblad Forbliven på land En bådejer kan højest have sin båd stående på klubbens landsplads i 36 måneder i træk. Sommerpladsleje ifølge klubbens takstblad. Vinterpladsleje ifølge klubbens takstblad minus et kranløft pr. år til dagspris fastsat af landpladsudvalget Jolleplads på land i sommersæsonen Ejere af trailbare joller kan efter aftale med pladsudvalget i perioden 1. maj til 1. oktober have deres jolle på pladsen, mod betaling af sommerpladsleje, som fremgår af klubbens takstblad. side 8

9 Slæbejolle Klubbens bådejere kan opbevare en slæbejolle på pladsen uden vederlag. Jollen skal mærkes med ejerens navn på et synligt sted. 7. Masteskuret 7.1. Opbevaring af master Pladsleje for landplads omfatter ret til opbevaring af mast(er) og rundholt(er) i masteskuret. Bådejere, som ikke ønsker landplads, men som ønsker masten opbevaret i masteskuret skal senest 31. august aflevere en korrekt udfyldt vinterblanket til pladsudvalget. Blanketten kan fås ved henvendelse til pladsudvalget I det omfang, der er ledig plads, vil den blive tilbudt til ansøgere efter medlemsanciennitet. Pladslejen for separat opbevaring af mast fremgår af klubbens takstblad og skal være betalt senest 15. oktober 7.2. Masteskilt Master og andre rundholter, der ønskes opbevaret i masteskuret, skal afrigges fuldstændigt, mærkes på et let synligt sted med et masteskilt med ejerens og bådens navn. Master uden masteskilt vil blive fjernet fra masteskuret for ejerens regning og risiko og uden ansvar for klubben. 8. Skure 8.1. Tilmelding Bådejere, som har båd på klubbens landplads, eller har fast plads i Svanemø11ehavnen, eller har jolle på land i sommersæsonen, og som ønsker at leje et skur for første gang, skal senest 31. august side 9

10 hvert år aflevere en korrekt udfyldt vinterblanket til pladsudvalget. Blanketten fås ved henvendelse til pladsudvalget Skurleje Skurlejen for et år fremgår af klubbens takstblad. Lejen, som opkræves ved udsendelse af indbetalingskort til alle, som har ret til skur, skal være indbetalt senest 31. august. Udebliver betalingen efter påmindelse fra pladsudvalget - med 2 ugers betalingsfrist - fortabes retten til skur. Pladsudvalget kan herefter rydde skuret for medlemmets regning. Klubben vil ikke kunne drages til ansvar for de ryddede effekter Ret til skur Ledige skure vil blive tilbudt til skursøgende bådejere efter medlemsanciennitet. For at opnå ret til skur skal disse medlemmer ud over den ordinære skurleje betale et skurindskud, som fremgår af klubbens takstblad Fortabelse af ret til skur En bådejer, som ikke mere opfylder betingelser (pkt. 8.1) for at leje skur, har kun ret til at leje skuret i endnu 2 år Overskydende skure Eventuelt ikke udlejede skure udlejes for en sæson ad gangen efter medlemsanciennitet. Der betales ikke indskud Afmelding Bådejere, som har ret til skur, og som ikke ønsker at benytte skuret mere, skal senest 31. august aflevere en korrekt udfyldt vinterblanket til pladsudvalget. Blanketten kan fås ved henvendelse til pladsudvalget Bytning af skure Skure af samme størrelse kan umiddelbart byttes mellem medlemmer. Pladsudvalget skal straks underrettes herom. Hvis side 10

11 skur af anden størrelse ønskes, skal man optages på klubbens venteliste Forsikring Skurene er brandforsikret af klubben, medens det opbevarede grej henligger for medlemmernes regning og risiko Ændring af skur Det er ikke tilladt at ændre på skurenes udvendige udseende 9. Kran 9.1. Ophaling og søsætning Det er klubben, der forestår ophaling og søsætning på klubbens plads. Hvis pladsudvalget skønner, at båden ikke er egnet til at blive håndteret med klubbens grej, kan det aftales med pladsudvalget, at bådejeren selv kan forestå håndteringen for egen regning Kran på Svaneknoppen Ny kran til optagning/isætning, max. 5 tons, kan kun benyttes efter aftale med Svanemø1lehavnen eller klubbens pladsudvalg Kortvarig ophaling og andet arbejde Ophaling og søsætning af både på klubbens plads for reparation eller opbevaring kræver, at båden er i yachtmæssig stand, at fartøjet er behørigt ansvarsforsikret og at bådejeren ikke er i restance til klubben. Pladsudvalget kan afvise både, som på grund af deres form, størrelse og vægt ikke skønnes at kunne håndteres forsvarligt med klubbens udstyr. For optagning, skrubning, mindre reparationer, flytning, andet arbejde og søsætning betales efter klubbens takstblad. Mastekranen kan undtagelsesvis benyttes af ikke-medlemmer efter aftale med pladsudvalget. Ikke-medlemmer kan undtagelsesvis og efter aftale med pladsudvalget få deres båd på land i kortere side 11

12 perioder mod betaling efter klubbens takstblad og under forudsætning af, at båden er ansvarsforsikret. 10. Servicerummene Servicerummene kan benyttes af klubbens bådejere i forbindelse med reparation af både og grej. Såfremt et arbejde strækker sig over længere tid, og materialer hertil ønskes opbevaret i Servicerummene, kræves tilladelse fra pladsudvalget. Tilladelsen begrænses til et bestemt tidsrum, der skal overholdes. Medlemmer, der efter pladsudvalgets skøn har et særligt stort forbrug af lys, kraft, gas og el, eller gør usædvanlig stort brug af klubbens værktøj og inventar, kan pålægges en skønsmæssig betaling. Skader forvoldt ved misbrug af klubbens grej eller andres ejendele erstattes af vedkommende skadevolder. 11. Ordenregler Pladsudvalget fastsætter ordensregler for landplads samt servicerum, masteskur og frokoststue. Overtrædelse af ordensreglerne behandles som beskrevet i pkt. 3 side 12

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET VIBEVÆNGET KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" DATTERSIELSKAB AF S.m.b.a KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl A. SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn. Hjemsted Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

A/B GULLFOSS VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A/B GULLFOSS. A Foreningens hjemsted og formål

A/B GULLFOSS VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A/B GULLFOSS. A Foreningens hjemsted og formål A/B GULLFOSS Bestyrelsen: Leifsgade 23, st.th. 2300 København S. Tlf.: 32 54 33 04 Fax.: 32 54 33 64 www.abgullfoss.dk Kontortid: tirsdage i ulige uger 18.30-19.00 bestyrelsen@abgullfoss.dk Viceværter:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere