Information om golfbaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om golfbaner"

Transkript

1 Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider ser man baneanlæg på 27, 36 eller endog flere huller, men det ændrer ikke på det faktum, at en golfrunde er 18 huller. Men mindre kan også gøre det. Nogle små anlæg har således en par 3-bane eller en meget kort "almindelig bane". Golfsportens terminologi kommer oprindeligt fra engelsk, og de forskellige ord har haft en evne til at overleve uanset i hvilket land, golf spilles. Dette medfører, at golfspillere verden over anvender en terminologi, som alle forstår. Visse engelske golfudtryk er dog blevet erstattet af danske ord. Her følger nogle forklaringer på de forskellige udtryk. Golfhul En golfbane består af 18 huller. Et hul er defineret fra teestedet, hvor det første slag slås og frem til greenen, hvor selve hullet, som bolden skal i, er placeret. Der findes tre forskellige slags golfhuller, korte, middellange og lange. Et golfhul består af teested, fairway, rough, green og hazards. Et kort hul har en længde fra ca. 100 m til 229 m for normal herretee (par 3-hul). Et middellangt hul er fra 230 m til 430 m for normalt herretee. (par 4-hul) Et langt hul er mindst 431 m til 630 m for normal herretee. (par 5-hul) Et dogleg hul er et golfhul, hvor spillelinien knækker. Teestedet Teestedet består af et særligt opbygget område, hvorfra spillet starter på de respektive huller. Hvert teesteds område bør ikke være mindre end 200 m². Teestedet kan også være en måtte lavet af kokos, plastik eller gummi. På hvert golfhul skal der være et såkaldt rødt og gult teested. Der kan desuden være et blåt og hvidt teested. Rødt teested, som er hyppigst anvendte klubtee for damer, og gult teested, som er hyppigst anvendte klubtee for herrer, anvendes

2 ved almindeligt spil og klubturneringer. Blå tee, backtee for damer, og hvid tee, backtee for herrer, anvendes ved eliteturneringer. De forskellige farvebetegnelser på teestederne angiver afstanden til green. Det røde teested bør helst ligge ca. 16 % nærmere green end det gule. Teestedernes farve markeres normalt med de "teestedsknopper", som angiver udslagsstedets præcise position den pågældende dag. De oven for nævnte teesteder behøver ikke placeres på fire særskilte områder. Hvis terrænet tillader det, kan de ligge på samme område, hvilket især på korte huller er at foretrække ud fra et banepasningssynspunkt. På lange huller vil det dog oftest være mest hensigtsmæssigt med separate områder, da teestedet ellers bliver meget langt. Fairway Fairway er det klippede område, som optager den største del af et golfhuls areal. I reglen begynder fairway et stykke foran teestederne og danner derefter som oftest et sammenhængende område frem til green. Semirough Semiroughen grænser op til fairway, og klippehøjden vil altid være højere end på fairways. Rough Rough er det område, som findes uden for de tætklippede dele af et golfhul. Klipningen af rough afhænger af de lokale forhold og formål. Green Greenen er det specielt opbyggede område, som afslutter hvert golfhul. Greens størrelse kan variere meget afhængigt af terrænet og af hvilken sværhedsgrad, man giver hullet. Oftest er en green m², men kan sagtens være større. Forgreen Forgreen er det tætklippede areal omkring hele greenen samt et bredere areal foran greenen. Forgreenens bredde følger oftest af klipperens bredde og varierer fra 1-10 m. Greenområde Med greenområdet forstås det område som udgøres af green, forgreen, bunkers, vand-hazarder, træer mv. i umiddelbar tilslutning til green. Hazarder Hazarder består af bunkers og vandhazarder. En bunker er en udgravet fordybning i jorden, hvor fordybningens bund og i nogle tilfælde sider er dækket af sand. Bunkerens størrelse og facon kan variere betydeligt fra en radius på nogle meter til væsentligt større. Oftest er størrelsen fra 50 m² m². Antallet af bunkers på 18-hullers golfbaner varierer noget alt efter banearkitektur, bunkerstørrelse mv. Vandhazarder består af bække, grøfter, moser, søer, hav mv.

3 Driving range En driving range er et øvelsesområde, som kræver en størrelse på ca. 100 x 300 m alt efter de lokale forhold. Området kan forsynes med udslagsmåtter langs den ene korte side for at skåne græsset. Fra alle udslagssteder bør man kunne overskue hele området. Putting green og indspilsgreen En putting- og indspilsgreen er træningsområder, der skal have samme opbygning og plejes på samme måde som en green på banen. Putting greenen skal helst ligge i tilslutning til klubhuset og have en rimelig størrelse, og en indspilsgreen bør være mindst 300 m². Andre begreber Foruden de ovenstående begreber findes yderligere en række begreber, som flittigt anvendes i golfverdenen. Her følger en kort forklaringsliste. Course Rating: Det forventede score på banens 18-huller for en scratchspiller. Greenkeeper: Person, der er ansat til at passe golfbanen. Handicap: Et talmæssigt udtryk for en spillers spillestyrke. Handicapsystem: System som muliggør, at spillere med forskellige golfmæssige færdigheder kan konkurrere med hinanden. Out of bounds: Område uden for banens grænser. Grænsen markeres normalt med hvide pæle. Par: Idealresultat på et hul. Et par 3-hul skal spilles på 3 slag. Et par 4-hul skal spilles på 4 slag. Et par 5-hul skal spilles på 5 slag. Pitch og putt: Kort bane til træning af korte slag. Hullernes længde er ca m. Pro: Golftræner. Scorekort: Skema, hvorpå de opnåede resultater noteres under spillet. Scratchspiller: Spiller med handicap mellem +0,4 og 0,4. Slope: Et tal mellem 55 og 155, som udtrykker banens relative sværhedsgrad for ikke-scratchspillere i forhold til scratchspillere. Turf: Det øverste jordlag med græs og rodsystem.

4 Banens beliggenhed: Der skal tages hensyn til en lang række faktorer, når man skal udvælge areal til en kommende golfbane. Myndighedernes krav Der vil altid være planlægningsmæssige bindinger, som der skal tages hensyn til ved anlæggelse af en golfbane. Der henvises her til statens udmeldinger Lokalisering af golfbaner, der angiver de planlægningsmæssige rammer for kommunernes planlægning samt til den tilhørende vejledning Golf, natur- og friluftsliv. I vejledningen Golf, natur og friluftsliv findes en række gode råd og opfordringer til, hvordan man allerede i planlægningsfasen bedst muligt får integreret natur og friluftsliv i golfbaneprojektet samt nogle idéer til, hvad den gode planlægning skal tage højde for. Desuden indeholder den oplysninger om en efterfølgende hensigtsmæssig drift. Vejledningen henvender sig primært til initiativtagere af nye golfbaner samt myndigheder og interesseorganisationer. Vejledningen sikrer således et fælles sprog og forståelse parterne imellem. Arealets størrelse Det er meget vigtigt, at man ved projektering af golfanlægget sørger for et areal af en passende størrelse. En typisk golfbane er: 18 huller, driving range, klubhus og servicebygninger, parkeringsplads: ha. 9 huller, driving range, klubhus og servicebygninger, parkeringsplads: ha. Et større areal vil give mulighed for at tilpasse golfbanen til landskabet og give bedre mulighed for flersidig anvendelse på arealet. Endvidere vil en større golfbane give mere plads til naturen til glæde for såvel golfspilleren som andre besøgende. Arealets karakter En golfbane skal indpasses i den eksisterende natur. På mange områder tilsiger områdets karakter ofte, hvordan golfhullerne skal bygges. Et afvekslende terræn giver ofte de mest interessante golfhuller. Dette betyder dog ikke, at man skal undgå et i øvrigt passende, men fladt område. Nogle af verdens bedste baner, specielt i Storbritannien, er helt uden træer og har en højdeforskel på bare nogle få meter. Vegetation I et område, der allerede er bevokset med træer, er det ønskværdigt at bevare træerne, der giver variation på golfbanen og medvirker til at fastholde eksisterende flora og fauna. Da en golfbane anlægges for at blive benyttet i flere generationer, vil plantning af træer normalt være en vigtig del af anlægget af banen. Når beplantningsplanen lægges, bør der tages særligt hensyn til, at der plantes træer, som i forvejen er naturligt forekommende på den pågældende egn.

5 Træer på golfbanen kan anvendes som forhindringer, til at give læ og til at give terrænet karakter. Jordbundsforhold Jordens kvalitet er meget vigtig, eftersom den bestemmer græssets muligheder for at blive tæt og slidstærkt. Har man mulighed for at bygge golfbanen på sandet jord, er dette ideelt. Let jord giver det stærkeste og mest velegnede græs til golfspil. Mange golfbaner er anlagt på lerjord, men dette betyder, at banen vil være mere våd i efterårs- og forårsmånederne end de baner, der er anlagt på mere sandet jord. Til gengæld er vandingsbehovet mindre på disse baner. Adgang til vand Før endelig beslutning om anvendelse af et givet areal til golfbane træffes, skal det være klarlagt, at man kan få vandindvindingstilladelse i tilstrækkeligt omfang, hvilket erfaringsmæssigt kan volde problemer i visse områder med knappe grundvandsressourcer. Behovet afhænger af de lokale forhold, herunder jordbunden, og kan for en 18-hullers bane variere mellem og m 3 vand pr. år. Vanding af greens, forgreens og teesteder er ofte nødvendigt. Derimod er vanding af fairways normalt ikke nødvendig i Danmark, og tilladelse til fairwayvanding vil næppe kunne forventes. Vand til vanding af banen kan være fra alternative kilder og behøver således ikke være af drikkevandskvalitet. Regnvandsopsamling er eksempelvis anvendt på flere baner. Afledning af spildevand Der skal tages højde for kloakering og de deraf følgende udgifter - alt afhængig af, om der er mulighed for tilslutning til offentlig kloak, eller om der bliver tale om eget spildevandsanlæg, nedsivning eller særskilt udledning eller lignende. Afstand til byområde Det er naturligvis en fordel, at golfbanen ligger nær ved den by, hvorfra den største del af spillerne vil komme. Jo nærmere ved byen golfbanen ligger, des lettere er det at skabe interesse for golfklubben, ligesom mulighederne lettes for at få juniorspillere til klubben. Kollektiv trafik Af hensyn til især klubbens ældre medlemmer og juniormedlemmer samt miljøet vil det være en fordel, hvis der er mulighed for at komme til golfbanen med kollektiv trafik. Sikkerhed, naboer, veje mv. Spørgsmål omkring sikkerhed og golfbaner er ofte et meget centralt emne i planlægnings- og designfasen. Dette gælder såvel den interne sikkerhed på banen,

6 hvor der spilles, og ikke mindst den eksterne sikkerhed i relation til de omkringliggende områder. Hvis der er bebyggelse eller veje i tilslutning til baneområdet, skal der tages udpræget hensyn til dette, når golfbanen planlægges. Sikkerhedsafstande skal tages i betragtningen, således at golfbanen bliver et sikkert sted at færdes samt ikke er til ulempe for omgivelserne. Se DGU s: Sikkerhedsvejledning ved anlægning af golfbaner på DGU s hjemmeside Oplysning Den gensidige hensynstagen til både golfspillere og ikke-golfspillere er et væsentligt emne, når det drejer sig om muligheden for flersidig anvendelse. Oplysningsskilte for publikum med orientering om golfbanen og eventuelle risici bør opsættes ved banens grænser, hvor gangstier mv. fører ind på golfområdet. Inspiration til udformning af sådanne skilte kan fås ved henvendelse til DGU. Anlæg af golfbanen: En golfbane er ikke bare en golfbane. Her følger en beskrivelse af de forskellige banetyper. Par 3-baner En tre-, seks-, ni- eller 18-hullers bane, som kun har par 3-huller dvs. at det enkelte hul er mellem 80 og 230 m. Beskrivelse Begrænsede krav til arealets størrelse, som skal være ha ved nihuller. Begrænsede krav til terrænforholdene. Et meget ujævnt terræn, som ikke vil kunne anvendes til almindelige baner kan give særdeles spændende par 3-huller. Hullerne skal variere i længde og udformning. Udslagsstederne bliver udsat for meget stor belastning på grund af mange jernslag og bør derfor som regel være forsynet med udslagsmåtter. Greens kan have normal størrelse (ca. 500 m 2 ), men kan også være mindre. Hvis par 3-banen ligger i tilknytning til en almindelig golfbane, vil banen oftest blive benyttet af nybegyndere og evt. som trænings- og aflastningsbane for de øvede medlemmer. Mulighed for lave anlægs- og driftsomkostninger - afhængig af den ønskede kvalitet. Par 3-baner i forbindelse med almindelige 18-hullers golfbaner vil ofte koste næsten lige så meget i anlæg og drift pr. hul som selve golfbanen. Placeres med fordel i tilknytning til en driving range.

7 Pitch- og puttbaner En par 3-bane med meget korte huller m. Beskrivelse Begrænsede krav til arealets størrelse, som vil være 2-3 ha for 9 huller. Green og bunkers er mindre end normalt m 2. Teestederne skal være store - evt. måtter - af hensyn til slitagen og være som fairway. Fairways findes kun som trafikareal og lige omkring greens. Pitch- og puttbaner er beregnet til det korte spil. Hvis banen skal anvendes af nybegyndere, er det vigtigt, at der er god sikkerhedsafstand mellem hullerne og ud til omgivelserne. Mulighed for lave anlægs- og driftsomkostninger alt afhængig af den ønskede kvalitet. Driving range Traditionelt et fladt eller svagt hældende areal, som normalt er omkring 300 m langt og 100 m bredt. Beskrivelse Arealet skal være plant og jævnt og evt. opbygget med flag som afstandsmarkeringer ( m flag) samt mål til at sigte efter. Anlagt udslagsted, hvor slitagen kan flyttes. Oftest nødvendigt at supplere med måtter. Helst læ omkring udslagsstederne og gerne ét eller flere overdækkede udslagssteder. Placeres bedst tæt ved klubhuset, parkering og 1. tee, så den er nem at bruge til opvarmning inden runden. Og skal helst vende mod nord for at mindske spil i modlys eller mod vest for at undgå sidevind. Retning mod øst bør altid undgås på grund af morgensolen. Driving range kan både være en selvstændig enhed eller indgå som en del af træningsfaciliteterne i forbindelse med en almindelig golfbane. Se anbefalinger omkring sikkerhed i DGU s: Sikkerhedsvejledning ved anlægning af golfbaner på DGU s hjemmeside Indspilsgreen Green med mindst en greenbunker med plads til 5-6 spillere ad gangen. Beskrivelse Placeres nær klubhus, øvrige træningsfaciliteter og gerne nær 1. tee. Greenen skal have samme udseende og kvalitet som banens øvrige greens. Den bør rumme alle varianter af indspil og bunkerslag. Der bør være mulighed for høje og lave indspil til 3-4 flag fra 5 til 50 m, fra flade og skrånende arealer, fra rough, semirough og fairway til en lav, en høj og en skrånende green til en plateaugreen, en dyb, en smal, og en bred green; fra en græsbunker, fra en kort og dyb, og fra en lang og flad sandbunker, over et træ, under et træ, over en høj, over en bunker osv.

8 Putting green Green, som bør være mindst 600 m 2. Beskrivelse Placeres tæt ved klubhuset og de øvrige træningsfaciliteter. Greenen skal være af samme kvalitet og plejes som greens på den tilhørende golfbane, desuden bør den indeholde samme udfordringer. Banearkitektur: Dette kapitel er ikke at betragte som en autoritativ indføring i golfbanearkitektur, men som en orientering om de mange overvejelser og forstudier, som ligger bag en god golfbane. Den fra starten rigtigt anlagte bane vil give den største spilleglæde og den bedste driftsøkonomi i det lange løb. Velegnet terræn Mange forskellige terrænformer er anvendelige til golfbaner. Generelt kan det siges, at jo flere variationer og forskellige landskabstræk arealet har, jo bedre. Afhængig af terrænformen taler man om forskellige banetyper: Links- eller seaside-baner, som ligesom de oprindelige golfbaner, ligger i det småkuperede og forblæste klit- og strandengsterræn nær havet. Parkland-baner, som ligger i et let bølgende, kultiveret terræn inde i landet med store solitære trægrupper. Skov- eller plantagebaner. Baner i de åbne bakker, med hegn, bække og grøfter. Ved bedømmelsen af arealets egnethed indgår også en række mere tekniske og juridiske forhold, såsom myndighedskrav, arealets størrelse, dræningstilstande, vandforsyningsforhold og tilkørselsforhold. Banearkitekturen Golfbanearkitekten skal i sit arbejde tage især tre hovedhensyn, som tilsammen er forudsætningen for en god golfbane. 1) Golfspillets strategi og teknik. 2) Naturoplevelsen. 3) Vedligeholdelsen. Spillet Golfarkitekter hylder nu om dage hovedsageligt det strategiske anlægsprincip, i modsætning til det tidligere udbredte pønale princip. Ifølge det pønale princip straffer man de dårlige slag, hvorved spillet ikke bliver særligt morsomt for den almindelige spiller. I det strategiske princip derimod belønner man de gode slag og lader de dårlige slag være straf nok i sig selv. På et strategisk anlagt golfhul ligger eksempelvis fairwaybunkers lige ved siden af elitespillerens optimale placering af drivet. Han belønnes for, hvor tæt på bunkeren han tør placere drivet. En bunker er ikke for at straffe et dårligt slag.

9 Ved at arbejde med alle de faktorer som påvirker spillet af et hul, såsom længde, bredde, greenstørrelse, udformning af green, bunkers, placering, søer, træer, grøfter, fald og stigninger, fremherskende vindforhold, etc., forsøger arkitekten at tvinge spilleren til at tænke sig om, til at planlægge sit spil og vælge en af flere mulige ruter, ad hvilke hullet skal kunne spilles. Valget mellem de alternative ruter skal være et valg mellem de forskellige grader af risici og tilhørende gevinster. Det gode slag belønnes - hvis det lykkes - med en kortere vej til hullet, en bedre indgang til green, eller en fordelagtig distance, mens risikoen - hvis slaget mislykkes - er at lande i problemer. Det er så op til spillerens vurdering af sin egen formåen at afveje gevinst og risiko. Den dygtige golfbanearkitekt kan udforme hullerne således, at de for både motions- og elitespillere er udfordrende og morsomme at spille, og således at spillerne kan "vælge" en sværhedsgrad svarende til dygtigheden. For banens 9 eller 18 huller som en helhed gælder, at hullerne skal variere i længde og strategi, men dog have et fælles præg, og denne fælles stil eller form skal passe til det omgivende landskab. Normalt vil en 18-hullers bane bestå af fire korte huller, hvor der skal slås med fire forskellige jern, fire par 5- huller, hvoraf ét bør være et kort birdiehul og ét alvorlig langt over 500 m. De resterende 10 huller er par 4-huller, hvoraf et par stykker bør være korte i drive- og pitchlængde, og et par temmelig lange, omkring 400 m. Et moderne 18 hullers forløb bør være således udformet, at både 1. og 10. tee og 9. og 18. green ligger tæt ved klubhuset. Det er også ønskværdigt, at hullerne er lagt således, at man med start og slut ved klubhuset kan spille en "minirunde" på tre, fire eller fem huller. Naturoplevelsen En stor del af glæden ved at spille golf er den naturoplevelse man får undervejs. Det drejer sig både om den direkte synsæstetiske oplevelse omkring det hul, man spiller, de omkringliggende huller og det omgivende landskab, og om de mere indirekte oplevelser af sol og skygge, blæst og læ, regn, årstidernes særpræg, oplevelsen af at færdes i store og små, åbne og lukkede landskabsrum, i skov og på åbne sletter, i dale og på bakketoppe og om fornemmelsen af at måtte acceptere naturens indflydelse på spillet og dog alligevel at kunne brydes lidt med den. Ved placering, størrelse og udformning af teesteder, fairways, bunkers, vandforhindringer, greens og andre golfbaneelementer kan den kreative arkitekt både gøre hullet i sig selv til en naturæstetisk oplevelse og fremhæve terrænets egne fordelagtige træk. Anlægsbeskrivelse: Det er vigtigt, at man fra starten har en ansvarlig projektgruppe, som indeholder ekspertise på forskellige områder. Det vil således være hensigtsmæssigt, at der blandt initiativtagerne findes personer, der har forstand på golf og som har kendskab til de juridiske og økonomiske forhold i forbindelse med anlæg og drift af en golfbane. Endelig er det vigtigt, at der blandt initiativtagerne er personer, som kan håndtere kontakten til myndighederne, idet det jo er altafgørende for et projekts gennemførelse.

10 Se desuden vejledningen Golf, natur og friluftsliv for yderligere information. Projektering Projekteringsfasen kan, foruden udarbejdelse af projektmateriale, kontakter og samarbejde med myndigheder og golfarkitekt m.m., omfatte følgende: Inddragelse af relevante myndigheder og interesseorganisationer Aftale med jordejer Aftale med golfbanearkitekt Udarbejdelse af projektmateriale Andre myndighedstilladelser, herunder især vandindvindingstilladelse Licitation eller anden tilbudsindhentning Aftale med entreprenører Byggefasen Afmærkning af teesteder og greens Eventuel fældning og grovplanering Eventuel jordflytning Drænering Anlæg af teesteder og greens Vandingsanlæg Stenopsamling Såning Efterjusteringer Eventuelle plantninger Bygning eller indrettelse af klubhus samt etablering af P-pladser, bagrum, maskinhus mv. I det følgende beskrives i korte træk et gennemsnitligt anlægsarbejde. Fremgangsmåden ved ændring af en bestående bane er den samme. Overtagelse af arealet Af hensyn til planlægningen af anlægsarbejdet er det væsentligt klart at have aftalt, i hvilken stand arealet overtages, om det er pløjet, græsbeklædt eller som stubmark. Det er ikke altid en fordel at have sort jord, blandt andet på grund af erosion. Afsætning af banen Teesteder, fairways, greens, greenområder og bunkers afsættes i marken med pæle i hver sin farve. Transportveje og depoter Køreveje for transport - og arbejdskørsel - under anlægsarbejdet afsættes med pæle uden for de senere spillearealer. På samme måde afsættes depotpladser for jord, sand, grus og andre materialer, således at man undgår at ødelægge jorden ved komprimering. Jordregulering Eventuel jordreguleringer på fairway, udgravning af bunkers, oprensning af søer og grøfter, opbygning af teesteder og greens i råjord foretages først. Forinden fjernes dog topjord i nødvendigt omfang, og den lægges i depot til

11 senere anvendelse som toplag. Opbygningen af greens og teesteder i råjord skal udføres inden vinteren, således at sætninger kan finde sted i løbet af vinteren. Al kørsel skal foregå uden for fairwayarealerne. Trærydning Såfremt rydning af større træer eller skovpartier foretages, skal alle rødder omhyggeligt fjernes. Nedgravning af rødder og stød må kun ske uden for banens spillearealer. Bunkers Bunkers udgraves og formes i råjord. Bunkerskråningerne opbygges i harpet muld, og regulering og planering sker i samme arbejdsrytme som behandlingen af greenområderne. Inden den endelige regulering foretages tilføres sandet til bunkers. Hvorvidt der skal være græs eller sand på bunkerskråningerne er et spørgsmål, som afgøres i samråd med banearkitekten. Sandet til bunkers skal have en bestemt kornstørrelse og være fri for sten. Farven på sandet bør tilpasses til de landskabelige omgivelser. Dræning Drænledninger nedlægges, når de væsentlige jordreguleringer har fundet sted. Det er vigtigt, at dræningen foretages professionelt, da det er uhyre vanskeligt og kostbart at forbedre senere. Vandingssystem Vandledningerne nedgraves efter, at jordreguleringer har fundet sted. Uanset om man vælger automatisk eller manuelt betjent vandingsanlæg, gælder det: At alle udtag, pop-up sprinklere og ventilbrønde skal være monteret således, at klippemaskinerne kan køre hen over dem. At der ved afleveringen skal foreligge præcise tegninger og diagrammer, hvoraf dimensioner og placering fremgår. Endvidere skal der foreligge udførlig betjeningsvejledning med oplysning om firma og serviceadresser. At vandingsanlægget skal være afprøvet og godkendt, inden såning foretages. Teesteder Ved opbygningen af teesteder i råjord skal skråningerne have et anlæg på 1:4 eller mindre. Overfladen af det enkelte teested skal ligge i samme kote. Efter at råjorden har sat sig i løbet af vinteren efterreguleres der om foråret, inden topjorden lægges på i et ensartet 20 cm tykt lag. Greens Topjorden på greenarealet fjernes og lægges i depot. Derefter bygges greens op i råjord efter detailtegninger. I samme arbejdsrytme reguleres greenområderne og bunkers ved green.

12 Under anlæggelsen af greens må området foran green ikke anvendes som færdsel og arbejdsområde. Anlæggelsen af green sker under hensyntagen til analyseresultaterne fra de jordprøver, der tidligere er udtaget. Omfanget af dræningen sker også på grundlag af de jordbundsundersøgelser, der er foretaget tidligere. Drænledninger nedlægges med en indbyrdes afstand af 4 meter. Opmærksomheden skal henledes på, at det er i de færreste tilfælde, at der findes materiale på stedet, der er egnet til vækstlag. Der vil som oftest være for meget fint materiale, ler og silt, som forårsager pakning af topjorden. Det optimale vækstlag kan købes hos specialistfirmaer og består af en blanding af kalkfrit sand med en ensartet kornstørrelse. Sandet skal være kalkfrit for at undgå gipsudfældning senere ved brug af sure gødninger. Merprisen for den ideelle vækstlagssammensætning er ubetydelig i forhold til de samlede anlægsudgifter og er tjent hjem igen ved en bedre etablering, nemmere vedligeholdelse og en større tolerance over for spil i perioder med meget regn. Øvelses- og reparationsgreen En øvelses- og en reparationsgreen anlægges og vedligeholdes på samme måde og i samme arbejdsgang som banens øvrige greens. Greenområde Greenområder er betegnelsen for arealerne lige omkring greens. Foran greens vil det ofte være nødvendigt at foretage en grubning. Overskudsjorden fra greenopbygningen, drænrenderne og udgravningen af bunkers ved greens kan anvendes til regulering af greenområderne. Jordbehandlingen og planeringen skal foretages omhyggeligt, og det vil sige, at der i høj grad vil være tale om håndarbejde. Det er vigtigt, at alle højdeforskelle fremtræder som bløde, maskinvenlige overgange. Fairways og semirough Fairways og semirough behandles under et. Semirough regnes fra forkanten af teestederne frem til fairways begyndelse og desuden langs fairways. Bredden afhænger af de stedlige forhold, men eksempelvis kan man gå ud fra en semiroughbredde på hver side af fairway på 8-10 m. Jordbearbejdningen af arealerne afhænger af de lokale forhold samt i høj grad af, i hvilken tilstand arealerne er overtaget. Grundgødninger nedfældes i cm's dybde. Gødningen skal være jævnt fordelt. Stensamling foretages, såfremt der er større sten i toplaget, både af hensyn til klippemaskinerne og til spillet. Stenopsamlingen foretages med specialmaskiner og i en dybde af 5-10 cm.

13 Overfladesten må ikke forekomme overhovedet, hvis de vil være en hindring for den efterfølgende klipning i en klippehøjde på mm. Jorden skal være planeret således, at der senere kan klippes i den ønskede klippehøjde. Tilsåning sker af 2 gange, idet der først tilsås med en given mængde frø på fairway og i semirough, derefter med en given mængde frø på fairways alene. Træningsbanen (Par-3 banen) Træningsbanen anlægges på samme måde som fairways. Tidspunktet for anlæggelsen afhænger af den pågældende klubs ønsker. Det kan ske inden eller samtidig med anlæggelsen af de øvrige områder. Almindelig rough Almindelig rough, hvor græsset sjældent eller aldrig skal klippes, betragtes som naturområder. Man vil som regel ønske en svag græsvækst. Hvor såning skal foretages overfladebehandles jorden, og større sten fjernes forinden fra overfladen. Såtidspunktet vil afhænge af lokale forhold, idet man f.eks. i et stærkt kuperet område vil foretage såning på et tidligt tidspunkt for at binde jorden. Beplantning Beplantning kan foretages samtidigt med de øvrige anlægsarbejder, men vil undertiden blive udsat til efter, at banen har været spillet et stykke tid, dels af økonomiske grunde, dels for at kunne indrette beplantningen efter spillet. Valget af træer og buske til beplantning er vigtigt; der skal tages hensyn til sammenfald mellem stedets natur og til, hvad der kan gro i området. Selve beplantningsarbejdet skal udføres og vedligeholdes af fagfolk, således at der sikres et godt resultat. Vandløb og vandhuller Skråninger ved åbne vandløb (grøfter og åløb) og vandhuller, som skal klippes, skal være jævnt skrånende dels af hensyn til klipningen, dels af hensyn til, at de ikke "trædes ned", når spillerne leder efter bolde. Af hensyn til miljøet, flora og fauna anbefales det, at der findes en bufferzone omkring vandløb og vandhuller, hvor plejen er mere ekstensiv. Endvidere vil de svage hældninger give fladvandede arealer, der udtørres om sommeren og får et rigt insektliv til glæde for især padder og fugle. Udtørring er også godt for omsætning af bundslam og dermed for vandløbets biologiske rigdom. Selve vandhullets form, skal være som en flad tallerken med et dybere område nær midten. Undgå skyggegivende opvækst på sydsiden af vandhullet da mange vandhulsdyr er afhængige af høj vandtemperatur. Stier og veje Stier, der forbinder de enkelte huller på banen (fra green til næste teested), skal udlægges fra starten, og man skal tage hensyn til, at de evt. både skal være hensigtsmæssige for spillertrafik og maskintrafik. Transportveje på den

14 færdige bane skal undgås i størst muligt omfang og skal i hvert fald henlægges til rough-områderne. Maskinhus Maskinhuset placeres på et centralt sted med gode tilkørselsforhold. Omkring maskinhuset skal der også sikres plads til parkering og materialedepoter. Okkeranalyse Når dræning foretages, skal der i visse egne af landet foreligge en særlig okkeranalyse på grund af den koncentration af okker, som sker ved en afvanding. Frøblandinger Frøblandinger må nødvendigvis sammensættes af professionelle, som kender de lokale forhold og de nyeste typer frøblandinger. En generel anbefaling vil være at anvende sorter, der er tilpasset banens design og klimaet for hermed at sikre mindst mulig sygdomsangreb og forbrug af gødning og vand. Såtidspunkt og -rytme Der skal tilstræbes en sårytme, hvorefter greens, greenområder, teesteder, fairways og semirough tilsås på en gang, således at den efterfølgende klipning kan foregå uhindret. Specifikation, kvalitetsstyring og tilsyn En golfbane bliver kun så god som dens specifikation, projektsamarbejde i processen og kvalitetsstyring. Det er væsentligt at specificere præcist, hvad man ønsker, og denne specifikation kan ikke udformes uden specialister. Herudover kan betydningen af et godt samarbejde mellem bygherre, arkitekt, leverandører, greenkeeper og entreprenør næppe fremhæves nok. Det må anbefales meget kraftigt at ansætte den greenkeeper, som senere skal vedligeholde banen, allerede ved specifikationen af anlægsarbejdet og lade ham indgå i det team, der bygger banen, samt naturligvis føre tilsyn. Det kan varmt anbefales at lave procedurer for kvalitetsstyring under anlægsarbejdet, da dette sikrer kvaliteten. Overtagelse Efterhånden som de enkelte huller helt eller delvist er tilsået, overtager klubben driften. Vedligeholdelsen begynder således lige efter tilsåningen, Det er vigtigt, at det er helt klart, hvem der har ansvaret for pasningen til afleveringsdagen. Aflevering Når anlægsarbejdet er afsluttet, finder afleveringen sted i henhold til den foreliggende kontrakt, idet der enten samtidig eller tidligere udarbejdes en mangelliste og fastsættes en afhjælpningsprocedure.

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner Hovedsponsor: indhold Hensynet til sikkerheden Ingen 100 procents garanti Golfbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor langt slår en spiller? Banens topografi

Læs mere

Alssund Golfklub. Bane Guide

Alssund Golfklub. Bane Guide Alssund Golfklub Bane Guide Alssund Golfklub - Bane Guide Velkommen Velkommen til Alssunds Golfklubs bane. Vi glæder os over, at du har valgt at spille golf her, og håber du nyder banen og naturen. Banen

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 12. september 2014 Arrangør: PI Nordsjælland Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2014 Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere,

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Målsætninger for banen. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er en parkbane. Banens forhindringer skal bestå af søer, vandløb, bunkers og løvfældende træer. Greens skal bestå

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 25. april 2014 Arrangør: Odense-PI Velkommen til Fyn og til Fyn Open i golf Myter om golf har der i årenes løb været mange af. Golf er for de rige og Golf er kun

Læs mere

Referat af Baneudvalgsmøde

Referat af Baneudvalgsmøde Referat af Baneudvalgsmøde 7.07.2008 Deltager Birgit, Jette, Ewan og Steen Udvalget gennemgik banen med henblik på at liste op hvad medlemmer og greenfeespillere kan tænkes at observere på en runde. Udvalg

Læs mere

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Trelleborg Golfklubs bane Oksebrovej 13 4200 Slagelse Arrangør: PI Slagelse Dansk Politiidrætsforbund Lad os sammen slå et slag for Slagelse Endnu engang har

Læs mere

Ree Golfklub, Baneudvalget Opgaveoversigt 2014

Ree Golfklub, Baneudvalget Opgaveoversigt 2014 Greens Flagplaceringer Bolden skal kunne ligge stille 3 fod omkring flaget, f.eks. 6. hul Opgradering af forklæder Gøde og efterså med rødsvingel, som har en bedre bæreevne Bunkers Ensartede bunkers Efterfylde

Læs mere

Plejeplan for Dragsholm Golf Club

Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplanen er lavet i forbindelse med overdragelsen af banedriften fra Dragsholm Golf Club til Dragsholm Golf Anlæg januar 2015. Plejeplanen indeholder nogle standarder,

Læs mere

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB Pris 30 kr Velkommen til JELLING GOLFKLUB Baneguide 2016 SYN LIG HED er en tillidssag TRYK, WEB OG DEKO Vi guider din virksomhed til sejer BSM Reklame Boeskærvej 11A, 2. sal, 7100 Vejle www.bsm-reklame.dk

Læs mere

Blåvandshuk Golfcenter

Blåvandshuk Golfcenter BANEGUIDE kr. 20,- Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter I sommeren 1994 blev vor 18-hullers golfbane officielt indviet, og den fremstår i dag som et komplet golf anlæg med en 9-hullers par-3 bane, driving

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

BANERAPPORT TØNDER GOLF KLUB, 10. OKTOBER 2016

BANERAPPORT TØNDER GOLF KLUB, 10. OKTOBER 2016 BANERAPPORT TØNDER GOLF KLUB, 10. OKTOBER 2016 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt: 14. september 2016, kl. 09.00 14.00 Deltagere: Bendix Gammelgaard, Chefgreenkeeper, Tønder Golf Klub (TGK) Hans Christian

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

De seneste års forbedringer.

De seneste års forbedringer. INDLEDNING Albertslund Golfbane placeret i et gammelt kulturområde, tæt ved Store Vejleå og afgrænset mod sydøst af motorring 4, og mod vest en cykel/gangsti der støder op til kommunegrænsen til Høje-Taastrup.

Læs mere

TØNDER GOLFKLUB UDVIKLINGSPLAN FOR TØNDER GOLFKLUB S 18 HULS-BANE. Godkendt på bestyrelsens møde den 16. december 2016.

TØNDER GOLFKLUB UDVIKLINGSPLAN FOR TØNDER GOLFKLUB S 18 HULS-BANE. Godkendt på bestyrelsens møde den 16. december 2016. TØNDER GOLFKLUB UDVIKLINGSPLAN FOR TØNDER GOLFKLUB S 18 HULS-BANE Godkendt på bestyrelsens møde den 16. december 2016. INTRODUKTION Denne rapport opsummere de beslutninger, som bestyrelsen i TGK har truffet

Læs mere

BANERAPPORT INTRODUKTION

BANERAPPORT INTRODUKTION Holbæk Golf Klub, 25. Juni 2012 INTRODUKTION Undertegnede banekonsulent besøgte Holbæk Golfklub (HGK) mandag den 25. juni 2012 med henblik på rådgivning omkring roughpleje på golfbaner samt tilsyn med

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Velkommen til medlemsmøde. Velkomst v. Formand William Grahn.

Velkommen til medlemsmøde. Velkomst v. Formand William Grahn. Velkommen til medlemsmøde Velkomst v. Formand William Grahn. Banen Kristian Ravn Laumann orienterer. Præsentation af bunkerplan Skov arbejde Hul 15 gul teested Opretning af teesteder Fyrlunden i venstre

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB DANSK GOLF UNION Golfens Grønne Regnskab 26 DGU s Natur- og miljøpolitik baggrund basisoplysninger Ressourceforbrug Indhold DGU s Natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger 4 Indberetningskort

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul.

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul. Hul 1 TEE B gul. Fra TEE stedet kan du se flaget på green, men pas på bunker i højre side umiddelbart før green, samt på out of bound ved asfaltvejen i venstre side af fairway. Hul 2 TEE C hvid. Fra TEE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen Hillerød Golf Klub Velkommen VELKOMMEN TIL HILLERØD GOLF KLUB Vores bane måler 5367 / 5247 / 4879 / 4443 meter, men det vil snart opdages, at den har kvaliteter, der belønner det præcision frem for længde.

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Projekt Halsnæs DiscGolfPark 1

Projekt Halsnæs DiscGolfPark 1 Projekt Halsnæs DiscGolfPark 1 Udarbejdet af: Mikael Birkelund www.discgolfpark.net Tlf. 51924093 Disc Golf Disc golf er en relativ ung sport i Danmark, der særligt gennem de seneste år har tiltrukket

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2007 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2007 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB DANSK GOLF UNION Golfens Grønne Regnskab 27 DGU s Natur- og miljøpolitik baggrund basisoplysninger Ressourceforbrug 1 H O V E D S P O N S O R Indhold DGU s Natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Holbæk Golfklub BANEPLAN Generelle forhold

Holbæk Golfklub BANEPLAN Generelle forhold 2012-2016 Generelle forhold Oprensning af søer Hvert 3. år Udskifte skraldespande (type med poser) (2013-2014) Samme sandtype i alle bunkers (2014-2015) Opretning af er (2013-2017) Udvidelse af indspilsområde

Læs mere

Kellers Park Golf Club Golfoplevelser ud over det sædvanlige!

Kellers Park Golf Club Golfoplevelser ud over det sædvanlige! Samarbejdskatalog 2016 Kellers Park Golf Club Golfoplevelser ud over det sædvanlige! Værdiskabende profilering og samarbejde... 03 Tee-skilte... 04 Indspilsgreen... 05 Flag / Hulkopper... 06 Putting green...

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Silkeborg Forord af politidirektør Jens Kaasgaard Jeg vil gerne ønske Silkeborg Politis Idrætsforening

Læs mere

medieinformation Golfens grønne regnskab 2009

medieinformation Golfens grønne regnskab 2009 D A N S K G O L F U medieinformation N I O N29 Golfens Grønne Regnskab 29 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourcefor brug H O V E D S P O N S O R 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

BANERAPPORT SKOVBO GOLFKLUB, 9. JUNI 2016

BANERAPPORT SKOVBO GOLFKLUB, 9. JUNI 2016 BANERAPPORT SKOVBO GOLFKLUB, 9. JUNI 2016 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt:. juni 2016, kl. 08.00 11.00 Deltagere: Jesper Ulriksen, Baneudvalgsformand, Skovbo Golfklub (SGK) Mads Kragh, Chefgreenkeeper,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1) BEK nr 127 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00101 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Golf 16. september 2016

Golf 16. september 2016 Arrangør: Nordsjælland PI Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open i Golf 16. september 2016 Nordsjælland Open 2016 Idræt, motion og bevægelse er blevet et must i politiregi, samt et kærkomment frirum

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Om forfatteren og bogen

Om forfatteren og bogen Om forfatteren og bogen Jeg er født i 1973 og er uddannet cand.merc. Jeg har siden 1995 arbejdet med blandt andet revision, regnskab og økonomistyring. Jeg er pt. ansat som Business Controller i en mellemstor

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

Tønder Golfklub. Newsmail Nr sept ) Helhedsplan for den fremadrettede udvikling af 18- huls-banen.

Tønder Golfklub. Newsmail Nr sept ) Helhedsplan for den fremadrettede udvikling af 18- huls-banen. Tønder Golfklub Newsmail Nr. 5 2016. 22. sept. 2016 1) Helhedsplan for den fremadrettede udvikling af 18- huls-banen. Onsdag, den 14. september havde bestyrelsen igen besøg af banekonsulent Thomas T. Jepsen

Læs mere

Mere end bare short game!

Mere end bare short game! Mere end bare short game! DGU Short Game - Mere end bare short game! I Dansk Golf Union ønsker vi kontinuerligt at forbedre forholdene for de danske golfklubber. Dette blandt andet gennem aktiviteter,

Læs mere

Udviklingsplan for AGC s bane

Udviklingsplan for AGC s bane Udviklingsplan for AGC s bane Forord Vi kan med rette være stolte af banen i Asserbo, der af mange golfspillere anerkendes som en af de smukkeste baner i Danmark. De mange afvekslende visuelle indtryk

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

DEN MULTIFUNKTIONELLE GOLFBANE

DEN MULTIFUNKTIONELLE GOLFBANE DEN MULTIFUNKTIONELLE GOLFBANE Baneoplysninger 27 hullers international standard bane 9 hullers Intermediate bane 9 hullers Par 3 bane 9 hullers Pitch and putt bane Driving range Shortgame area 2 stk puttinggreens

Læs mere

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Gjern mountain bike spor INDLEDNING Mountain biking i Danmark er i vækst. Sporten har et godt tag i motionister, som har stor glæde af teknikken,

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen Kære medlem. Det er mig en fornøjelse at kunne byde velkommen til Golfafdelingens Klubmesterskab 2010, som er vores 10-års-jubilæumsmatch. Klubmesterskabet er et af de vigtigste elementer i bestyrelsens

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 11. september 2015 Arrangør: PI Nordsjælland Nordsjælland Open 2015 Nordsjællands Politi Idrætsforening byder kollegaer, sportsudøvere, dommere, tilskuere

Læs mere

Udgave af 16. maj 2002. Annullerer alle tidligere udgaver.

Udgave af 16. maj 2002. Annullerer alle tidligere udgaver. Udgave af 16. maj 2002. Annullerer alle tidligere udgaver. DGU-Ref ThN 3.4.7 Indhold Forord 1. Stiftelse af golfklubben 1.1 Hvad er en golfklub? 1.2 Hvorfor medlemskab af DGU? 1.3 Borgermøde 1.4 Stiftende

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Plejeplan for Tønder golfklub

Plejeplan for Tønder golfklub Plejeplan for Tønder golfklub Golfbanen i Tønder skal de næste år have en fast plejeplan for hele banen, både så medlemmer og bestyrelsen kan følge udviklingen på banen år for år. Banen er på mange måder

Læs mere

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 BANERAPPORT KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt: Fredag den 26-06-2015 start kl. 7.10 slut 13.00 Deltagere: Allan Brandt DGU, chefgreenkeeper Martin Nielson, direktør Christian

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs STÆRKT SOM STÅL Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi Regenererende og meget stor slidstyrke, selv ved tæt klipning RPR-teknologi indeni! RPR er en regenererende Almindelig Rajgræs,

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: LILLE GRØNT GOLF KØREKORT Når du har gennemført pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Lille Grønne Golf Kørekort. Det giver

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R DA N S K GOL F U N ION Golf og miljø U DFOR DR I NGE R M I L JØ I N DS AT S PE S T ICI DF R I PL E J E H O V E D S P O N S O R Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er vi meget opmærksomme på den udvikling, der i øjeblikket sker på Djursland på golfområdet. Djursland

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Tilladelser fra andre myndigheder side 6 Lokalplanens

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

BaneGuide. Silkeborg Golf Club

BaneGuide. Silkeborg Golf Club BaneGuide Silkeborg Golf Club NYT SHOPPING CENTER I ESBJERG VI LAVER BÅDE SMÅT OG STORT TEL +45 4020 3232 MAIL@SKOVHUSARCHITECTS.DK Generelle informationer Generelle informationer LOKALE LOKALE REGLER

Læs mere