Information om golfbaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om golfbaner"

Transkript

1 Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider ser man baneanlæg på 27, 36 eller endog flere huller, men det ændrer ikke på det faktum, at en golfrunde er 18 huller. Men mindre kan også gøre det. Nogle små anlæg har således en par 3-bane eller en meget kort "almindelig bane". Golfsportens terminologi kommer oprindeligt fra engelsk, og de forskellige ord har haft en evne til at overleve uanset i hvilket land, golf spilles. Dette medfører, at golfspillere verden over anvender en terminologi, som alle forstår. Visse engelske golfudtryk er dog blevet erstattet af danske ord. Her følger nogle forklaringer på de forskellige udtryk. Golfhul En golfbane består af 18 huller. Et hul er defineret fra teestedet, hvor det første slag slås og frem til greenen, hvor selve hullet, som bolden skal i, er placeret. Der findes tre forskellige slags golfhuller, korte, middellange og lange. Et golfhul består af teested, fairway, rough, green og hazards. Et kort hul har en længde fra ca. 100 m til 229 m for normal herretee (par 3-hul). Et middellangt hul er fra 230 m til 430 m for normalt herretee. (par 4-hul) Et langt hul er mindst 431 m til 630 m for normal herretee. (par 5-hul) Et dogleg hul er et golfhul, hvor spillelinien knækker. Teestedet Teestedet består af et særligt opbygget område, hvorfra spillet starter på de respektive huller. Hvert teesteds område bør ikke være mindre end 200 m². Teestedet kan også være en måtte lavet af kokos, plastik eller gummi. På hvert golfhul skal der være et såkaldt rødt og gult teested. Der kan desuden være et blåt og hvidt teested. Rødt teested, som er hyppigst anvendte klubtee for damer, og gult teested, som er hyppigst anvendte klubtee for herrer, anvendes

2 ved almindeligt spil og klubturneringer. Blå tee, backtee for damer, og hvid tee, backtee for herrer, anvendes ved eliteturneringer. De forskellige farvebetegnelser på teestederne angiver afstanden til green. Det røde teested bør helst ligge ca. 16 % nærmere green end det gule. Teestedernes farve markeres normalt med de "teestedsknopper", som angiver udslagsstedets præcise position den pågældende dag. De oven for nævnte teesteder behøver ikke placeres på fire særskilte områder. Hvis terrænet tillader det, kan de ligge på samme område, hvilket især på korte huller er at foretrække ud fra et banepasningssynspunkt. På lange huller vil det dog oftest være mest hensigtsmæssigt med separate områder, da teestedet ellers bliver meget langt. Fairway Fairway er det klippede område, som optager den største del af et golfhuls areal. I reglen begynder fairway et stykke foran teestederne og danner derefter som oftest et sammenhængende område frem til green. Semirough Semiroughen grænser op til fairway, og klippehøjden vil altid være højere end på fairways. Rough Rough er det område, som findes uden for de tætklippede dele af et golfhul. Klipningen af rough afhænger af de lokale forhold og formål. Green Greenen er det specielt opbyggede område, som afslutter hvert golfhul. Greens størrelse kan variere meget afhængigt af terrænet og af hvilken sværhedsgrad, man giver hullet. Oftest er en green m², men kan sagtens være større. Forgreen Forgreen er det tætklippede areal omkring hele greenen samt et bredere areal foran greenen. Forgreenens bredde følger oftest af klipperens bredde og varierer fra 1-10 m. Greenområde Med greenområdet forstås det område som udgøres af green, forgreen, bunkers, vand-hazarder, træer mv. i umiddelbar tilslutning til green. Hazarder Hazarder består af bunkers og vandhazarder. En bunker er en udgravet fordybning i jorden, hvor fordybningens bund og i nogle tilfælde sider er dækket af sand. Bunkerens størrelse og facon kan variere betydeligt fra en radius på nogle meter til væsentligt større. Oftest er størrelsen fra 50 m² m². Antallet af bunkers på 18-hullers golfbaner varierer noget alt efter banearkitektur, bunkerstørrelse mv. Vandhazarder består af bække, grøfter, moser, søer, hav mv.

3 Driving range En driving range er et øvelsesområde, som kræver en størrelse på ca. 100 x 300 m alt efter de lokale forhold. Området kan forsynes med udslagsmåtter langs den ene korte side for at skåne græsset. Fra alle udslagssteder bør man kunne overskue hele området. Putting green og indspilsgreen En putting- og indspilsgreen er træningsområder, der skal have samme opbygning og plejes på samme måde som en green på banen. Putting greenen skal helst ligge i tilslutning til klubhuset og have en rimelig størrelse, og en indspilsgreen bør være mindst 300 m². Andre begreber Foruden de ovenstående begreber findes yderligere en række begreber, som flittigt anvendes i golfverdenen. Her følger en kort forklaringsliste. Course Rating: Det forventede score på banens 18-huller for en scratchspiller. Greenkeeper: Person, der er ansat til at passe golfbanen. Handicap: Et talmæssigt udtryk for en spillers spillestyrke. Handicapsystem: System som muliggør, at spillere med forskellige golfmæssige færdigheder kan konkurrere med hinanden. Out of bounds: Område uden for banens grænser. Grænsen markeres normalt med hvide pæle. Par: Idealresultat på et hul. Et par 3-hul skal spilles på 3 slag. Et par 4-hul skal spilles på 4 slag. Et par 5-hul skal spilles på 5 slag. Pitch og putt: Kort bane til træning af korte slag. Hullernes længde er ca m. Pro: Golftræner. Scorekort: Skema, hvorpå de opnåede resultater noteres under spillet. Scratchspiller: Spiller med handicap mellem +0,4 og 0,4. Slope: Et tal mellem 55 og 155, som udtrykker banens relative sværhedsgrad for ikke-scratchspillere i forhold til scratchspillere. Turf: Det øverste jordlag med græs og rodsystem.

4 Banens beliggenhed: Der skal tages hensyn til en lang række faktorer, når man skal udvælge areal til en kommende golfbane. Myndighedernes krav Der vil altid være planlægningsmæssige bindinger, som der skal tages hensyn til ved anlæggelse af en golfbane. Der henvises her til statens udmeldinger Lokalisering af golfbaner, der angiver de planlægningsmæssige rammer for kommunernes planlægning samt til den tilhørende vejledning Golf, natur- og friluftsliv. I vejledningen Golf, natur og friluftsliv findes en række gode råd og opfordringer til, hvordan man allerede i planlægningsfasen bedst muligt får integreret natur og friluftsliv i golfbaneprojektet samt nogle idéer til, hvad den gode planlægning skal tage højde for. Desuden indeholder den oplysninger om en efterfølgende hensigtsmæssig drift. Vejledningen henvender sig primært til initiativtagere af nye golfbaner samt myndigheder og interesseorganisationer. Vejledningen sikrer således et fælles sprog og forståelse parterne imellem. Arealets størrelse Det er meget vigtigt, at man ved projektering af golfanlægget sørger for et areal af en passende størrelse. En typisk golfbane er: 18 huller, driving range, klubhus og servicebygninger, parkeringsplads: ha. 9 huller, driving range, klubhus og servicebygninger, parkeringsplads: ha. Et større areal vil give mulighed for at tilpasse golfbanen til landskabet og give bedre mulighed for flersidig anvendelse på arealet. Endvidere vil en større golfbane give mere plads til naturen til glæde for såvel golfspilleren som andre besøgende. Arealets karakter En golfbane skal indpasses i den eksisterende natur. På mange områder tilsiger områdets karakter ofte, hvordan golfhullerne skal bygges. Et afvekslende terræn giver ofte de mest interessante golfhuller. Dette betyder dog ikke, at man skal undgå et i øvrigt passende, men fladt område. Nogle af verdens bedste baner, specielt i Storbritannien, er helt uden træer og har en højdeforskel på bare nogle få meter. Vegetation I et område, der allerede er bevokset med træer, er det ønskværdigt at bevare træerne, der giver variation på golfbanen og medvirker til at fastholde eksisterende flora og fauna. Da en golfbane anlægges for at blive benyttet i flere generationer, vil plantning af træer normalt være en vigtig del af anlægget af banen. Når beplantningsplanen lægges, bør der tages særligt hensyn til, at der plantes træer, som i forvejen er naturligt forekommende på den pågældende egn.

5 Træer på golfbanen kan anvendes som forhindringer, til at give læ og til at give terrænet karakter. Jordbundsforhold Jordens kvalitet er meget vigtig, eftersom den bestemmer græssets muligheder for at blive tæt og slidstærkt. Har man mulighed for at bygge golfbanen på sandet jord, er dette ideelt. Let jord giver det stærkeste og mest velegnede græs til golfspil. Mange golfbaner er anlagt på lerjord, men dette betyder, at banen vil være mere våd i efterårs- og forårsmånederne end de baner, der er anlagt på mere sandet jord. Til gengæld er vandingsbehovet mindre på disse baner. Adgang til vand Før endelig beslutning om anvendelse af et givet areal til golfbane træffes, skal det være klarlagt, at man kan få vandindvindingstilladelse i tilstrækkeligt omfang, hvilket erfaringsmæssigt kan volde problemer i visse områder med knappe grundvandsressourcer. Behovet afhænger af de lokale forhold, herunder jordbunden, og kan for en 18-hullers bane variere mellem og m 3 vand pr. år. Vanding af greens, forgreens og teesteder er ofte nødvendigt. Derimod er vanding af fairways normalt ikke nødvendig i Danmark, og tilladelse til fairwayvanding vil næppe kunne forventes. Vand til vanding af banen kan være fra alternative kilder og behøver således ikke være af drikkevandskvalitet. Regnvandsopsamling er eksempelvis anvendt på flere baner. Afledning af spildevand Der skal tages højde for kloakering og de deraf følgende udgifter - alt afhængig af, om der er mulighed for tilslutning til offentlig kloak, eller om der bliver tale om eget spildevandsanlæg, nedsivning eller særskilt udledning eller lignende. Afstand til byområde Det er naturligvis en fordel, at golfbanen ligger nær ved den by, hvorfra den største del af spillerne vil komme. Jo nærmere ved byen golfbanen ligger, des lettere er det at skabe interesse for golfklubben, ligesom mulighederne lettes for at få juniorspillere til klubben. Kollektiv trafik Af hensyn til især klubbens ældre medlemmer og juniormedlemmer samt miljøet vil det være en fordel, hvis der er mulighed for at komme til golfbanen med kollektiv trafik. Sikkerhed, naboer, veje mv. Spørgsmål omkring sikkerhed og golfbaner er ofte et meget centralt emne i planlægnings- og designfasen. Dette gælder såvel den interne sikkerhed på banen,

6 hvor der spilles, og ikke mindst den eksterne sikkerhed i relation til de omkringliggende områder. Hvis der er bebyggelse eller veje i tilslutning til baneområdet, skal der tages udpræget hensyn til dette, når golfbanen planlægges. Sikkerhedsafstande skal tages i betragtningen, således at golfbanen bliver et sikkert sted at færdes samt ikke er til ulempe for omgivelserne. Se DGU s: Sikkerhedsvejledning ved anlægning af golfbaner på DGU s hjemmeside Oplysning Den gensidige hensynstagen til både golfspillere og ikke-golfspillere er et væsentligt emne, når det drejer sig om muligheden for flersidig anvendelse. Oplysningsskilte for publikum med orientering om golfbanen og eventuelle risici bør opsættes ved banens grænser, hvor gangstier mv. fører ind på golfområdet. Inspiration til udformning af sådanne skilte kan fås ved henvendelse til DGU. Anlæg af golfbanen: En golfbane er ikke bare en golfbane. Her følger en beskrivelse af de forskellige banetyper. Par 3-baner En tre-, seks-, ni- eller 18-hullers bane, som kun har par 3-huller dvs. at det enkelte hul er mellem 80 og 230 m. Beskrivelse Begrænsede krav til arealets størrelse, som skal være ha ved nihuller. Begrænsede krav til terrænforholdene. Et meget ujævnt terræn, som ikke vil kunne anvendes til almindelige baner kan give særdeles spændende par 3-huller. Hullerne skal variere i længde og udformning. Udslagsstederne bliver udsat for meget stor belastning på grund af mange jernslag og bør derfor som regel være forsynet med udslagsmåtter. Greens kan have normal størrelse (ca. 500 m 2 ), men kan også være mindre. Hvis par 3-banen ligger i tilknytning til en almindelig golfbane, vil banen oftest blive benyttet af nybegyndere og evt. som trænings- og aflastningsbane for de øvede medlemmer. Mulighed for lave anlægs- og driftsomkostninger - afhængig af den ønskede kvalitet. Par 3-baner i forbindelse med almindelige 18-hullers golfbaner vil ofte koste næsten lige så meget i anlæg og drift pr. hul som selve golfbanen. Placeres med fordel i tilknytning til en driving range.

7 Pitch- og puttbaner En par 3-bane med meget korte huller m. Beskrivelse Begrænsede krav til arealets størrelse, som vil være 2-3 ha for 9 huller. Green og bunkers er mindre end normalt m 2. Teestederne skal være store - evt. måtter - af hensyn til slitagen og være som fairway. Fairways findes kun som trafikareal og lige omkring greens. Pitch- og puttbaner er beregnet til det korte spil. Hvis banen skal anvendes af nybegyndere, er det vigtigt, at der er god sikkerhedsafstand mellem hullerne og ud til omgivelserne. Mulighed for lave anlægs- og driftsomkostninger alt afhængig af den ønskede kvalitet. Driving range Traditionelt et fladt eller svagt hældende areal, som normalt er omkring 300 m langt og 100 m bredt. Beskrivelse Arealet skal være plant og jævnt og evt. opbygget med flag som afstandsmarkeringer ( m flag) samt mål til at sigte efter. Anlagt udslagsted, hvor slitagen kan flyttes. Oftest nødvendigt at supplere med måtter. Helst læ omkring udslagsstederne og gerne ét eller flere overdækkede udslagssteder. Placeres bedst tæt ved klubhuset, parkering og 1. tee, så den er nem at bruge til opvarmning inden runden. Og skal helst vende mod nord for at mindske spil i modlys eller mod vest for at undgå sidevind. Retning mod øst bør altid undgås på grund af morgensolen. Driving range kan både være en selvstændig enhed eller indgå som en del af træningsfaciliteterne i forbindelse med en almindelig golfbane. Se anbefalinger omkring sikkerhed i DGU s: Sikkerhedsvejledning ved anlægning af golfbaner på DGU s hjemmeside Indspilsgreen Green med mindst en greenbunker med plads til 5-6 spillere ad gangen. Beskrivelse Placeres nær klubhus, øvrige træningsfaciliteter og gerne nær 1. tee. Greenen skal have samme udseende og kvalitet som banens øvrige greens. Den bør rumme alle varianter af indspil og bunkerslag. Der bør være mulighed for høje og lave indspil til 3-4 flag fra 5 til 50 m, fra flade og skrånende arealer, fra rough, semirough og fairway til en lav, en høj og en skrånende green til en plateaugreen, en dyb, en smal, og en bred green; fra en græsbunker, fra en kort og dyb, og fra en lang og flad sandbunker, over et træ, under et træ, over en høj, over en bunker osv.

8 Putting green Green, som bør være mindst 600 m 2. Beskrivelse Placeres tæt ved klubhuset og de øvrige træningsfaciliteter. Greenen skal være af samme kvalitet og plejes som greens på den tilhørende golfbane, desuden bør den indeholde samme udfordringer. Banearkitektur: Dette kapitel er ikke at betragte som en autoritativ indføring i golfbanearkitektur, men som en orientering om de mange overvejelser og forstudier, som ligger bag en god golfbane. Den fra starten rigtigt anlagte bane vil give den største spilleglæde og den bedste driftsøkonomi i det lange løb. Velegnet terræn Mange forskellige terrænformer er anvendelige til golfbaner. Generelt kan det siges, at jo flere variationer og forskellige landskabstræk arealet har, jo bedre. Afhængig af terrænformen taler man om forskellige banetyper: Links- eller seaside-baner, som ligesom de oprindelige golfbaner, ligger i det småkuperede og forblæste klit- og strandengsterræn nær havet. Parkland-baner, som ligger i et let bølgende, kultiveret terræn inde i landet med store solitære trægrupper. Skov- eller plantagebaner. Baner i de åbne bakker, med hegn, bække og grøfter. Ved bedømmelsen af arealets egnethed indgår også en række mere tekniske og juridiske forhold, såsom myndighedskrav, arealets størrelse, dræningstilstande, vandforsyningsforhold og tilkørselsforhold. Banearkitekturen Golfbanearkitekten skal i sit arbejde tage især tre hovedhensyn, som tilsammen er forudsætningen for en god golfbane. 1) Golfspillets strategi og teknik. 2) Naturoplevelsen. 3) Vedligeholdelsen. Spillet Golfarkitekter hylder nu om dage hovedsageligt det strategiske anlægsprincip, i modsætning til det tidligere udbredte pønale princip. Ifølge det pønale princip straffer man de dårlige slag, hvorved spillet ikke bliver særligt morsomt for den almindelige spiller. I det strategiske princip derimod belønner man de gode slag og lader de dårlige slag være straf nok i sig selv. På et strategisk anlagt golfhul ligger eksempelvis fairwaybunkers lige ved siden af elitespillerens optimale placering af drivet. Han belønnes for, hvor tæt på bunkeren han tør placere drivet. En bunker er ikke for at straffe et dårligt slag.

9 Ved at arbejde med alle de faktorer som påvirker spillet af et hul, såsom længde, bredde, greenstørrelse, udformning af green, bunkers, placering, søer, træer, grøfter, fald og stigninger, fremherskende vindforhold, etc., forsøger arkitekten at tvinge spilleren til at tænke sig om, til at planlægge sit spil og vælge en af flere mulige ruter, ad hvilke hullet skal kunne spilles. Valget mellem de alternative ruter skal være et valg mellem de forskellige grader af risici og tilhørende gevinster. Det gode slag belønnes - hvis det lykkes - med en kortere vej til hullet, en bedre indgang til green, eller en fordelagtig distance, mens risikoen - hvis slaget mislykkes - er at lande i problemer. Det er så op til spillerens vurdering af sin egen formåen at afveje gevinst og risiko. Den dygtige golfbanearkitekt kan udforme hullerne således, at de for både motions- og elitespillere er udfordrende og morsomme at spille, og således at spillerne kan "vælge" en sværhedsgrad svarende til dygtigheden. For banens 9 eller 18 huller som en helhed gælder, at hullerne skal variere i længde og strategi, men dog have et fælles præg, og denne fælles stil eller form skal passe til det omgivende landskab. Normalt vil en 18-hullers bane bestå af fire korte huller, hvor der skal slås med fire forskellige jern, fire par 5- huller, hvoraf ét bør være et kort birdiehul og ét alvorlig langt over 500 m. De resterende 10 huller er par 4-huller, hvoraf et par stykker bør være korte i drive- og pitchlængde, og et par temmelig lange, omkring 400 m. Et moderne 18 hullers forløb bør være således udformet, at både 1. og 10. tee og 9. og 18. green ligger tæt ved klubhuset. Det er også ønskværdigt, at hullerne er lagt således, at man med start og slut ved klubhuset kan spille en "minirunde" på tre, fire eller fem huller. Naturoplevelsen En stor del af glæden ved at spille golf er den naturoplevelse man får undervejs. Det drejer sig både om den direkte synsæstetiske oplevelse omkring det hul, man spiller, de omkringliggende huller og det omgivende landskab, og om de mere indirekte oplevelser af sol og skygge, blæst og læ, regn, årstidernes særpræg, oplevelsen af at færdes i store og små, åbne og lukkede landskabsrum, i skov og på åbne sletter, i dale og på bakketoppe og om fornemmelsen af at måtte acceptere naturens indflydelse på spillet og dog alligevel at kunne brydes lidt med den. Ved placering, størrelse og udformning af teesteder, fairways, bunkers, vandforhindringer, greens og andre golfbaneelementer kan den kreative arkitekt både gøre hullet i sig selv til en naturæstetisk oplevelse og fremhæve terrænets egne fordelagtige træk. Anlægsbeskrivelse: Det er vigtigt, at man fra starten har en ansvarlig projektgruppe, som indeholder ekspertise på forskellige områder. Det vil således være hensigtsmæssigt, at der blandt initiativtagerne findes personer, der har forstand på golf og som har kendskab til de juridiske og økonomiske forhold i forbindelse med anlæg og drift af en golfbane. Endelig er det vigtigt, at der blandt initiativtagerne er personer, som kan håndtere kontakten til myndighederne, idet det jo er altafgørende for et projekts gennemførelse.

10 Se desuden vejledningen Golf, natur og friluftsliv for yderligere information. Projektering Projekteringsfasen kan, foruden udarbejdelse af projektmateriale, kontakter og samarbejde med myndigheder og golfarkitekt m.m., omfatte følgende: Inddragelse af relevante myndigheder og interesseorganisationer Aftale med jordejer Aftale med golfbanearkitekt Udarbejdelse af projektmateriale Andre myndighedstilladelser, herunder især vandindvindingstilladelse Licitation eller anden tilbudsindhentning Aftale med entreprenører Byggefasen Afmærkning af teesteder og greens Eventuel fældning og grovplanering Eventuel jordflytning Drænering Anlæg af teesteder og greens Vandingsanlæg Stenopsamling Såning Efterjusteringer Eventuelle plantninger Bygning eller indrettelse af klubhus samt etablering af P-pladser, bagrum, maskinhus mv. I det følgende beskrives i korte træk et gennemsnitligt anlægsarbejde. Fremgangsmåden ved ændring af en bestående bane er den samme. Overtagelse af arealet Af hensyn til planlægningen af anlægsarbejdet er det væsentligt klart at have aftalt, i hvilken stand arealet overtages, om det er pløjet, græsbeklædt eller som stubmark. Det er ikke altid en fordel at have sort jord, blandt andet på grund af erosion. Afsætning af banen Teesteder, fairways, greens, greenområder og bunkers afsættes i marken med pæle i hver sin farve. Transportveje og depoter Køreveje for transport - og arbejdskørsel - under anlægsarbejdet afsættes med pæle uden for de senere spillearealer. På samme måde afsættes depotpladser for jord, sand, grus og andre materialer, således at man undgår at ødelægge jorden ved komprimering. Jordregulering Eventuel jordreguleringer på fairway, udgravning af bunkers, oprensning af søer og grøfter, opbygning af teesteder og greens i råjord foretages først. Forinden fjernes dog topjord i nødvendigt omfang, og den lægges i depot til

11 senere anvendelse som toplag. Opbygningen af greens og teesteder i råjord skal udføres inden vinteren, således at sætninger kan finde sted i løbet af vinteren. Al kørsel skal foregå uden for fairwayarealerne. Trærydning Såfremt rydning af større træer eller skovpartier foretages, skal alle rødder omhyggeligt fjernes. Nedgravning af rødder og stød må kun ske uden for banens spillearealer. Bunkers Bunkers udgraves og formes i råjord. Bunkerskråningerne opbygges i harpet muld, og regulering og planering sker i samme arbejdsrytme som behandlingen af greenområderne. Inden den endelige regulering foretages tilføres sandet til bunkers. Hvorvidt der skal være græs eller sand på bunkerskråningerne er et spørgsmål, som afgøres i samråd med banearkitekten. Sandet til bunkers skal have en bestemt kornstørrelse og være fri for sten. Farven på sandet bør tilpasses til de landskabelige omgivelser. Dræning Drænledninger nedlægges, når de væsentlige jordreguleringer har fundet sted. Det er vigtigt, at dræningen foretages professionelt, da det er uhyre vanskeligt og kostbart at forbedre senere. Vandingssystem Vandledningerne nedgraves efter, at jordreguleringer har fundet sted. Uanset om man vælger automatisk eller manuelt betjent vandingsanlæg, gælder det: At alle udtag, pop-up sprinklere og ventilbrønde skal være monteret således, at klippemaskinerne kan køre hen over dem. At der ved afleveringen skal foreligge præcise tegninger og diagrammer, hvoraf dimensioner og placering fremgår. Endvidere skal der foreligge udførlig betjeningsvejledning med oplysning om firma og serviceadresser. At vandingsanlægget skal være afprøvet og godkendt, inden såning foretages. Teesteder Ved opbygningen af teesteder i råjord skal skråningerne have et anlæg på 1:4 eller mindre. Overfladen af det enkelte teested skal ligge i samme kote. Efter at råjorden har sat sig i løbet af vinteren efterreguleres der om foråret, inden topjorden lægges på i et ensartet 20 cm tykt lag. Greens Topjorden på greenarealet fjernes og lægges i depot. Derefter bygges greens op i råjord efter detailtegninger. I samme arbejdsrytme reguleres greenområderne og bunkers ved green.

12 Under anlæggelsen af greens må området foran green ikke anvendes som færdsel og arbejdsområde. Anlæggelsen af green sker under hensyntagen til analyseresultaterne fra de jordprøver, der tidligere er udtaget. Omfanget af dræningen sker også på grundlag af de jordbundsundersøgelser, der er foretaget tidligere. Drænledninger nedlægges med en indbyrdes afstand af 4 meter. Opmærksomheden skal henledes på, at det er i de færreste tilfælde, at der findes materiale på stedet, der er egnet til vækstlag. Der vil som oftest være for meget fint materiale, ler og silt, som forårsager pakning af topjorden. Det optimale vækstlag kan købes hos specialistfirmaer og består af en blanding af kalkfrit sand med en ensartet kornstørrelse. Sandet skal være kalkfrit for at undgå gipsudfældning senere ved brug af sure gødninger. Merprisen for den ideelle vækstlagssammensætning er ubetydelig i forhold til de samlede anlægsudgifter og er tjent hjem igen ved en bedre etablering, nemmere vedligeholdelse og en større tolerance over for spil i perioder med meget regn. Øvelses- og reparationsgreen En øvelses- og en reparationsgreen anlægges og vedligeholdes på samme måde og i samme arbejdsgang som banens øvrige greens. Greenområde Greenområder er betegnelsen for arealerne lige omkring greens. Foran greens vil det ofte være nødvendigt at foretage en grubning. Overskudsjorden fra greenopbygningen, drænrenderne og udgravningen af bunkers ved greens kan anvendes til regulering af greenområderne. Jordbehandlingen og planeringen skal foretages omhyggeligt, og det vil sige, at der i høj grad vil være tale om håndarbejde. Det er vigtigt, at alle højdeforskelle fremtræder som bløde, maskinvenlige overgange. Fairways og semirough Fairways og semirough behandles under et. Semirough regnes fra forkanten af teestederne frem til fairways begyndelse og desuden langs fairways. Bredden afhænger af de stedlige forhold, men eksempelvis kan man gå ud fra en semiroughbredde på hver side af fairway på 8-10 m. Jordbearbejdningen af arealerne afhænger af de lokale forhold samt i høj grad af, i hvilken tilstand arealerne er overtaget. Grundgødninger nedfældes i cm's dybde. Gødningen skal være jævnt fordelt. Stensamling foretages, såfremt der er større sten i toplaget, både af hensyn til klippemaskinerne og til spillet. Stenopsamlingen foretages med specialmaskiner og i en dybde af 5-10 cm.

13 Overfladesten må ikke forekomme overhovedet, hvis de vil være en hindring for den efterfølgende klipning i en klippehøjde på mm. Jorden skal være planeret således, at der senere kan klippes i den ønskede klippehøjde. Tilsåning sker af 2 gange, idet der først tilsås med en given mængde frø på fairway og i semirough, derefter med en given mængde frø på fairways alene. Træningsbanen (Par-3 banen) Træningsbanen anlægges på samme måde som fairways. Tidspunktet for anlæggelsen afhænger af den pågældende klubs ønsker. Det kan ske inden eller samtidig med anlæggelsen af de øvrige områder. Almindelig rough Almindelig rough, hvor græsset sjældent eller aldrig skal klippes, betragtes som naturområder. Man vil som regel ønske en svag græsvækst. Hvor såning skal foretages overfladebehandles jorden, og større sten fjernes forinden fra overfladen. Såtidspunktet vil afhænge af lokale forhold, idet man f.eks. i et stærkt kuperet område vil foretage såning på et tidligt tidspunkt for at binde jorden. Beplantning Beplantning kan foretages samtidigt med de øvrige anlægsarbejder, men vil undertiden blive udsat til efter, at banen har været spillet et stykke tid, dels af økonomiske grunde, dels for at kunne indrette beplantningen efter spillet. Valget af træer og buske til beplantning er vigtigt; der skal tages hensyn til sammenfald mellem stedets natur og til, hvad der kan gro i området. Selve beplantningsarbejdet skal udføres og vedligeholdes af fagfolk, således at der sikres et godt resultat. Vandløb og vandhuller Skråninger ved åbne vandløb (grøfter og åløb) og vandhuller, som skal klippes, skal være jævnt skrånende dels af hensyn til klipningen, dels af hensyn til, at de ikke "trædes ned", når spillerne leder efter bolde. Af hensyn til miljøet, flora og fauna anbefales det, at der findes en bufferzone omkring vandløb og vandhuller, hvor plejen er mere ekstensiv. Endvidere vil de svage hældninger give fladvandede arealer, der udtørres om sommeren og får et rigt insektliv til glæde for især padder og fugle. Udtørring er også godt for omsætning af bundslam og dermed for vandløbets biologiske rigdom. Selve vandhullets form, skal være som en flad tallerken med et dybere område nær midten. Undgå skyggegivende opvækst på sydsiden af vandhullet da mange vandhulsdyr er afhængige af høj vandtemperatur. Stier og veje Stier, der forbinder de enkelte huller på banen (fra green til næste teested), skal udlægges fra starten, og man skal tage hensyn til, at de evt. både skal være hensigtsmæssige for spillertrafik og maskintrafik. Transportveje på den

14 færdige bane skal undgås i størst muligt omfang og skal i hvert fald henlægges til rough-områderne. Maskinhus Maskinhuset placeres på et centralt sted med gode tilkørselsforhold. Omkring maskinhuset skal der også sikres plads til parkering og materialedepoter. Okkeranalyse Når dræning foretages, skal der i visse egne af landet foreligge en særlig okkeranalyse på grund af den koncentration af okker, som sker ved en afvanding. Frøblandinger Frøblandinger må nødvendigvis sammensættes af professionelle, som kender de lokale forhold og de nyeste typer frøblandinger. En generel anbefaling vil være at anvende sorter, der er tilpasset banens design og klimaet for hermed at sikre mindst mulig sygdomsangreb og forbrug af gødning og vand. Såtidspunkt og -rytme Der skal tilstræbes en sårytme, hvorefter greens, greenområder, teesteder, fairways og semirough tilsås på en gang, således at den efterfølgende klipning kan foregå uhindret. Specifikation, kvalitetsstyring og tilsyn En golfbane bliver kun så god som dens specifikation, projektsamarbejde i processen og kvalitetsstyring. Det er væsentligt at specificere præcist, hvad man ønsker, og denne specifikation kan ikke udformes uden specialister. Herudover kan betydningen af et godt samarbejde mellem bygherre, arkitekt, leverandører, greenkeeper og entreprenør næppe fremhæves nok. Det må anbefales meget kraftigt at ansætte den greenkeeper, som senere skal vedligeholde banen, allerede ved specifikationen af anlægsarbejdet og lade ham indgå i det team, der bygger banen, samt naturligvis føre tilsyn. Det kan varmt anbefales at lave procedurer for kvalitetsstyring under anlægsarbejdet, da dette sikrer kvaliteten. Overtagelse Efterhånden som de enkelte huller helt eller delvist er tilsået, overtager klubben driften. Vedligeholdelsen begynder således lige efter tilsåningen, Det er vigtigt, at det er helt klart, hvem der har ansvaret for pasningen til afleveringsdagen. Aflevering Når anlægsarbejdet er afsluttet, finder afleveringen sted i henhold til den foreliggende kontrakt, idet der enten samtidig eller tidligere udarbejdes en mangelliste og fastsættes en afhjælpningsprocedure.

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1 Mikrogolf Gyttegård Golf Klub 2010 Version 4.1 side 1 Mikrogolf golf for sjov Fokus Sjovt, sikkert og grundlæggende golfkendskab Baggrund Klubbens engagement i mikrogolf begrundes med et ønske om at sikre

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage.

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage. VELKOMMEN På The Scandinavian får du en golfoplevelse ud over det sædvanlige. Centralt for hovedstad og lufthavn finder du den tyste og naturskønne oase, hvor golfspillere kan møde andre, der også nærer

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser Etablering af skøjtebane i Kalundborg DATO 1. august 2012 SAGSNR. Baggrund I forlængelse af planseminaret har Økonomiudvalget anmodet om at der udarbejdes et notat om muligheder og omkostninger ved etablering

Læs mere

Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse

Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse 1. Baggrund Sejerø Golfklub blev stiftet i 2006 efter at baneejer Jørgen Jørgensen havde anlagt Sejerø Golfbane. Klubben lejede adgang til golfbanen for sine medlemmer

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr.... 3 1.3 Ejerforhold... 4 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirksomhed... 4 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det?

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Hvad er det? Det har en golfspilleren jo lige svaret på Men. Han var landstræner Hvad mener den alm. golfspiller med handicap 31 Og. hvordan måler vi

Læs mere

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union.

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union. 1 - Udgave Denne 11. udgave af Royal Golf Center - Rules and Regulations of Etiquette er gældende fra 22. oktober 2014 og erstatter 10. udgave fra 5. november 2009. 2 - Åbning - Overdækket driving range

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

FS10 2012. Golf klubben

FS10 2012. Golf klubben FS10 2012 Golf klubben 1 Klubben Hammel Golf Klub blev grundlagt i januar 1992. 1 1, Hvor mange år har klubben eksisteret i? I Hammel Golf Klub bruger de en del strøm. De bruger årligt 43 995 kwh i klubhuset

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere