Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans"

Transkript

1 Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del af din låneaftale Kredit uden kort

2 Generelle vilkår for privatkunder Disse generelle vilkår gælder i alle forretningsforhold mellem dig og Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 21, 2630 Taastrup (Nordea Finans) med de tilføjelser eller ændringer, som måtte være aftalt særskilt mellem dig og Nordea Finans. Hvis Nordea Finans har udstedt et MasterCard eller Maestro Card, gælder endvidere de tilknyttede kortholderregler. 1. Rådgivning Nordea Finans produkter er standardiserede og sælges uden individuel rådgivning. 2. Priser i tilbud Priser og vilkår angivet i tilbud er gældende i 28 dage fra det tidspunkt, hvor de er udskrevet. 3. Kreditformidlere Hvis et Nordea Finans produkt formidles af en butik eller forhandler, kan butikken eller forhandleren modtage et arbejdsvederlag for kreditformidling. Du kan også få oplyst arbejdsvederlagets størrelse ved henvendelse til Nordea Finans. 4. Kundeportalen På Nordea Finans kundeportal (e-finans.dk) kan du få oplysninger om Nordea Finans, se dine posteringer på lån og kreditter og følge med i, om der er meddelelser om renteændringer. 5. Renteberegning og tilskrivning Nordea Finans rentesatser er variable, medmindre andet er aftalt. Eventuel positiv saldo forrentes ikke. Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregningen af rente på kontoen. Ved indbetalinger er rentedagen som hovedregel den første dag efter indbetalingsdagen, hvor Nordea Finans er åben. På en betalingskonto er indbetalingsdagen som hovedregel rentedag. Ved udbetalinger er udbetalingsdagen som hovedregel rentedag. Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag holder Nordea Finans ikke åbent. Renten tilskrives månedsvis bagud og beregnes dagligt af den til enhver tid værende rentebærende saldo, med mindre andet er aftalt. Rentetilskrivningen fremgår af kontoudskrift, den månedlige opkrævning eller anden opgørelse. Du kan også se Nordea Finans regler for beregning og tilskrivning af renter på e-finans.dk eller få dem ved henvendelse til Nordea Finans på tlf Variabel rente Rentesatsen er variabel, med mindre andet er aftalt. At satserne er variable betyder, at den aftalte rentesats reguleres efter den af Nationalbankens offentliggjorte Ciborrente med 1 måneds løbetid (Cibor 1 mdr.). Hvis Cibor 1 mdr. opgjort over løbende 30 dage ændres med 0,25 procentpoint eller mere, ændres den med Nordea Finans aftalte rentesats tilsvarende med 0,25 procentpoint eller mere. Ændringer i renten oplyses med jævne mellemrum på opkrævninger og/eller på kundeportalen. Ændringerne kan også ses på e-finans.dk. 7. Fast rente Hvis du har indgået aftale om fast rente med Nordea Finans, fremgår rentesatsen af aftalen. Ved fast rente kan renten ikke ændres i lånet/kredittens løbetid. 8. Regulering af ydelse og løbetid Hvis forudsætningerne for beregning af ydelsens størrelse eller lånets løbetid ændrer sig væsentligt, fx fordi der tilskrives omkostninger, eller renten ændrer sig, kan Nordea Finans kræve, at løbetiden forlænges, eller ydelsen forhøjes, så den oprindelige løbetid bevares. Det vil fremgå af meddelelser om renteændring fra Nordea Finans, hvilken betydning en renteændring har for løbetiden og/eller ydelserne på lånet. 9. Betalingsplan Hvis der er indgået en aftale om et lån med fast løbetid, kan du til enhver tid få en betalingsplan (amortiseringsplan). Betalingsplanen kan hentes på kundeportalen (e-finans.dk), eller Nordea Finans kan sende betalingsplanen pr. brev eller andet varigt medie fx Henstand Der kan i lånets løbetid aftales henstand med betaling i form af udskydelse af betaling af en eller flere ydelser. Det er dog en betingelse, at du efter Nordea Finans vurdering er kreditværdig på henstandstidspunktet. Hvis der bliver aftalt henstand, betaler du samme rentesats som hidtil. Renteudgiften vil alene blive øget som følge af, at løbetiden vil blive forlænget med henstandsperioden. Henstanden medfører ikke ydelsesregulering, men alene en forlængelse af lånets løbetid. For at indgå aftale om henstand beregner Nordea Finans et arbejdsvederlag, som er oplyst i låneaftalen og i prisbladet. En ændring heri sker på samme måde som i punkt Rente ved misligholdelse (morarente) Hvis du ikke overholder betalingerne på lånet/kreditten eller overtrækker kredittens maksimum, skal du betale morarente i henhold til renteloven af overtrækket eller restancen, medmindre den aftalte rente er højere end rentelovens rentesats. Den aftalte rente fremgår af din aftale og oplyses ved henvendelse til Nordea Finans. Nordea Finans forbeholder sig ret til at standse den automatiske renteberegning, hvis dit mellemværende med Nordea Finans er misligholdt. Det kan betyde, at det skyldige beløb, som oplyses på dine årsopgørelser, kontooversigter mv., ikke indeholder alle renter og omkostninger. Du kan i så fald få oplyst den aktuelle gæld ved henvendelse til Nordea Finans. 12. Priser for serviceydelser og kreditomkostninger Betaling for serviceydelser og andre kreditomkostninger, som aftales i tilknytning til lånet/kreditten, kan ændres af Nordea Finans. Ændringerne oplyses ved brev eller gennem andet varigt medie fx eller ved annoncering gennem dagspressen. Varslet er tre måneder. Ændringer til fordel for kunden kan ske uden varsel, jf. pkt. 23. Alle priser for serviceydelser og kreditomkostninger er fastsat med udgangspunkt i forbrugerprisindekset pr. 1. januar Nordea Finans priser kan forhøjes i forhold til den ændring, der løbende sker i forbrugerprisindekset. Nordea Finans kan endvidere forhøje priser for serviceydelser, såfremt forhold, som Nordea Finans ikke har kontrol over, begrunder dette. Til de enkelte produkter, som er omfattet af disse generelle vilkår, er knyttet et prisblad. Prisbladet beskriver omkostningerne ved produkterne, herunder priser for serviceydelser, omkostninger ved forsinket betaling mv. 13. Opsigelse Du kan til enhver tid indfri dit lån eller din kredit hos Nordea Finans uden varsel. Opsigelse sker ved underretning til Nordea Finans og indbetaling af lånebeløbet med tillæg af påløbne renter og omkostninger. Nordea Finans kan opsige lånet/kreditten med 3 måneders varsel og forlange hele gælden betalt, når der foreligger en saglig begrundelse. 14. Misligholdelse Hele lånet eller kreditten forfalder til øjeblikkelig betaling, hvis du: ikke overholder de aftalte betalinger eller overtrækker det aftalte kreditmaksimum (med de begrænsninger, der følger af kreditaftaleloven) og stadig ikke har betalt, efter at Nordea Finans har sendt dig et rykkerbrev kommer ud for personlig retsforfølgelse i form af udlæg eller arrest, standser betalingerne, indleder rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, søger gældssanering eller undergives anden form for insolvensbehandling dør i lånets eller kredittens løbetid har fortiet eller givet urigtige eller vildledende oplysnin- 2

3 ger til Nordea Finans af betydning for lånet/kredittens oprettelse tager fast ophold uden for landets grænser, uden at der forinden er truffet aftale om lånets/kredittens videre forløb. Ved misligholdelse er Nordea Finans berettiget til at opkræve inkassoomkostninger og omkostninger til juridisk bistand mv. Nordea Finans vil kunne inddrive forfaldne/opsagte tilgodehavender og kan indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/ eller advarselsregistre efter gældende regler. 15. Indbetalinger Dine indbetalinger bruges først til betaling af renter og omkostninger mv. og derefter til betaling af afdrag. Hvis du indbetaler ved check, nedskrives din saldo med forbehold for, at der er dækning for beløbet. 16. Posteringer Dine posteringer fremgår af opkrævningerne, som du modtager fra Nordea Finans enten via Betalingsservice eller via andre medier efter aftale med Nordea Finans. Du kan også se dine posteringer på kundeportalen på e-finans.dk. 17. Fejl og mangler Hvis der er fejl eller mangler ved varer, som er finansieret af Nordea Finans, skal du i første omgang og hurtigst muligt rette henvendelse til forhandleren af varen og reklamere over disse. Krav mod Nordea Finans som følge af, at lånet/kreditten omfattes af kreditaftalelovens bestemmelser om tilknyttede kreditaftaler, kan ikke overstige lånet/kredittens størrelse på det tidspunkt, hvor kunden fremsætter kravet over for Nordea Finans. 18. Erstatningsansvar Nordea Finans er erstatningsansvarlig, hvis Nordea Finans på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordea Finans ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nordea Finans selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgerlige uroligheder svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nordea Finans selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af Nordea Finans andre omstændigheder, som er uden for Nordea Finans kontrol. Nordea Finans ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Nordea Finans burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Nordea Finans ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 19. Førtidig indfrielse Hvis der er aftalt fast debitorrente på lånet/kreditten, har Nordea Finans krav på en kompensation i tilfælde af hel eller delvis førtidig indfrielse af låneforholdet. Kompensationen vil som udgangspunkt blive fastsat til Nordea Finans faktiske tab som følge af den førtidige tilbagebetaling. Nordea Finans kan som minimum kræve, at kompensationen fastsættes således: 0,5 % af det beløb, som tilbagebetales, hvis restløbetiden på indfrielsestidspunktet er mindre end 1 år, og 1 % ved en restløbetid på mere end et år. Kompensationen kan ikke overstige det rentebeløb, som skulle være betalt i perioden mellem den førtidige tilbagebetaling og lånets/kredittens aftalte ophørstidspunkt. 20. Fortrydelsesret Du kan fortryde en aftale om lån/kredit ved at give Nordea Finans skriftlig besked herom. Underretningen skal sendes til Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 21, 2630 Taastrup eller på til med henvisning til kontonummer inden udløbet af fortrydelsesfristen. Fortrydelsesretten omfatter som udgangspunkt ikke eventuelle varer, som du har købt med lånet eller kreditten. Du skal derfor fortsat betale for varen, selv om du har fortrudt dit lån eller din kredit. Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftale om lånet/ kreditten eller det senere tidspunkt, hvor du har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis sidste dag er en lørdag, søndag, helligdag, fredagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag. Du har krav på at få en række oplysninger om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på papir eller andet varigt medie fx Omkostninger ved fortrydelse I tilfælde af, at en aftale om lån/kredit fortrydes, skal du betale det lånte beløb med tillæg af renter, som er påløbet fra den dag, lånet/kreditten blev udnyttet til den dag, Nordea Finans modtager betaling. Herudover betales eventuelle omkostninger, som er betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, fx tinglysningsomkostninger til Bilbogen. Det er en betingelse, at beløbet betales til Nordea Finans senest 30 kalenderdage efter, at du har givet Nordea Finans besked om, at aftalen fortrydes. 22. Generel oplysningspligt efter forbrugeraftaleloven Nordea Finans driver finansieringsvirksomhed primært i form af finansiering af varer og tjenesteydelser, udstedelse af kreditkort samt leasing og factoring. Nordea Finans er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning. 23. Ændringer Nordea Finans kan ændre priser og vilkår med tre måneders varsel ved meddelelse på din opkrævning eller på andet varigt medie fx pr. brev eller ved . Ændringer til fordel for dig kan ske uden varsel, og du vil efterfølgende modtage meddelelse om ændringen på din opkrævning eller andet varigt medie. Den til enhver tid gældende version af de generelle vilkår kan ses på e-finans.dk eller fås ved henvendelse til Kundeservice på Elektroniske meddelelser Efter aftale kan Nordea Finans kommunikere med dig via elektroniske medier, fx via kundeportalen, eller sms. 25. Klager Eventuelle klager over Nordea Finans skal sendes til Nordea Finans Danmark A/S, Kundeservice, Helgeshøj Allé 21, 2630 Taastrup. Hvis Nordea Finans ikke giver dig medhold, kan klager vedrørende spærring af kort og behandling af oplysninger om dig indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K (datatilsynet.dk), mens andre klager kan indgives til Pengeinstitutankenævnet, pengeinstitutankenaevnet.dk. 26. Tilsyn Nordea Finans er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø (FT-nr ). 27. Dansk ret Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved de danske domstole. 28. Markedsføring Nordea Finans markedsfører produkter og serviceydelser over for sine kunder, fx via post, eller sms med de begræns- 3

4 ninger, der følger af lovgivningen og din aftale med Nordea Finans. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra Nordea Finans ved at sende en til nordea.com eller ringe til Kundeservice på Indsamling og brug af personoplysninger Nordea Finans indhenter oplysninger til brug for udbud og administration af finansielle ydelser, herunder kundepleje, kundeadministration, forhandleradministration, kreditvurdering og markedsføring. Ved betalingsformidling, herunder brug af kreditkort mv., indhentes oplysninger fra butikker, forhandlere, pengeinstitutter og andre med henblik på at gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontooversigter, betalingsoversigter og lignende. De finansielle ydelser tilbydes efter individuel kreditvurdering. Til brug for kreditvurderingen indhenter Nordea Finans oplysninger i kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre, ligesom Nordea Finans kan anmode dig om oplysninger, som fx årsopgørelse og lønsedler. Endvidere indhentes oplysninger fra Det Centrale Personregister, fx til opdatering af adresseoplysninger samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. 30. Videregivelse af oplysninger Nordea Finans videregiver de oplysninger om dig til forhandleren, som er nødvendige for at identificere dig og for at opfylde og administrere aftaler med dig og med forhandleren samt til offentlige myndigheder, hvor lovgivningen kræver dette. Hvis du misligholder dine forpligtelser over for Nordea Finans, kan Nordea Finans orientere forhandleren, hvor aftalen med dig forudsætter dette, og indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Såfremt Nordea Finans overdrager sin fordring på dig til tredjemand som led i en større overdragelse af fordringer, videregives endvidere de oplysninger om dig, som er nødvendige for at erhververen kan administrere fordringerne. 31. Indsigt Du har efter persondataloven ret til at få kendskab til, hvilke oplysninger Nordea Finans behandler om dig. Nordea Finans kan kræve vederlag for at informere dig skriftligt om dette. 32. Fejl i oplysninger Hvis oplysningerne om dig indeholder fejl eller er vildledende, vil Nordea Finans rette eller slette oplysningerne, således at beslutninger træffes på et korrekt grundlag. 33. Skatteindberetning Vi indberetter oplysninger om restgæld og renteudgifter til SKAT. Du kan se de oplysninger, der er indberettet i din skattemappe på skat.dk. Har du ikke adgang til internettet, kan du bestille en papirudskrift hos SKAT. Hvis dit lån har en løbetid på under 24 måneder, har du mulighed for at få fradrag for stiftelsesprovision. Du kan kontakte SKAT for nærmere oplysninger. 34. Tilbagekaldelse af samtykke Du kan altid tilbagekalde et samtykke, som du har givet til Nordea Finans. Hvis du tilbagekalder et samtykke, kan Nordea Finans dog være forhindret i at opfylde den indgåede aftale helt eller delvist. 4

5 Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner og betalingstjenester. Vilkårene gælder, medmindre andet er aftalt, fx i låneaftalen eller i forbindelse med brug af betalingsinstrumenter (fx kort). 1. Betalingstjenester 1.1. Udbetalinger Udbetalinger fra betalingskonti kan på kundens anmodning ske ved overførsel til egne konti i indenlandske pengeinstitutter eller ved konto til kontooverførsler i Nordea Finans. For alle udbetalinger gælder, at de kun kan gennemføres, hvis der er dækning på betalingskontoen, eller der er truffet aftale med Nordea Finans om kredit Indbetalinger Indbetalinger i danske kroner på betalingskonti kan ske af kontohaveren eller andre via Betalingsservice, indbetalingskort, checks, eller ved overførsel fra en konto i et indenlandsk eller udenlandsk pengeinstitut eller på anden måde efter aftale. Nærmere oplysning om disse indbetalingsformer kan fås i Kundeservice. Indbetaling med check kan afvises af Nordea Finans, hvis checkretslige regler ikke er iagttaget, og indbetaleren ikke på Nordea Finans opfordring godtgør, at der er dækning for checken. For alle indbetalinger gælder, at de bogføres på kundens konto, med forbehold af, at beløbene endeligt afregnes til Nordea Finans. 2. Gennemførelse af betalinger og information herom 2.1. Betalingsordrer En betaling kan gennemføres, når kunden har givet de relevante oplysninger og har bekræftet betalingsordren oplyst, hvilken konto betalingen skal debiteres på sikret, at der er dækning for betalingsordren på denne konto anført en dag for, hvornår betalingen skal gennemføres Arbejdsdag og sidste tidspunkt for modtagelse af betalingsordrer og indbetalinger Arbejdsdage er de dage, hvor Kundeservice er åben for ekspedition fra kl Det betyder, at lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kr. himmelfartsdag ikke er arbejdsdage Meddelelse om ikke-gennemførelse af og tilbagekaldelse af en betalingsordre Hvis Nordea Finans ikke kan gennemføre en betalingsordre på grundlag af kundens oplysninger eller andre forhold, fx manglende dækning på debiteringstidspunktet, får kunden snarest muligt meddelelse herom, samt hvordan kunden kan rette fejlen. Efter at Nordea Finans har modtaget en betalingsordre, kan tilbagekaldelse ske, hvis kunden henvender sig telefonisk til Nordea Finans senest arbejdsdagen inden den aftalte betalingsdag Information om betalingstransaktioner Kunden modtager hver måned et kontoudtog på oversigten fra Betalingsservice eller på opkrævningen, hvis der har været transaktioner i perioden. Følgende informationer om kundens betalingskonti er til rådighed på e-finans.dk: Indbetalinger i danske kroner samt udbetalinger i danske kroner og valuta. Betaling for serviceydelser. Kreditering/debitering af betalingstransaktioner i valuta samt de omvekslede valutabeløb. Valørdagen for alle betalingstransaktioner. 3. Betalingsdag og validering 3.1. Gennemførelse af udbetalinger Hvis der ikke er angivet en bestemt betalingsdag, gennemfører Nordea Finans en indenlandsk betaling ved kreditering hos modtagerens pengeinstitut senest arbejdsdagen efter modtagelsen af ordren. Se dog nedenfor. Hvis en oplyst betalingsdag ikke er en arbejdsdag, sker kreditering den efterfølgende arbejdsdag. Ved overførsler mellem konti i Nordea Finans sker kreditering og debitering samme dag Forlængelse af gennemførelsen Modtages betalingsordren på papir, eller indtastes den ikke direkte i Nordea Finans systemer, forlænges ovennævnte frister i punkt 3.1 med yderligere en arbejdsdag. Det gælder fx betalingsordrer i form af breve eller s Validering af udbetalinger Udbetalinger fra en betalingskonto renteberegnes fra den arbejdsdag, hvor Nordea Finans hæver beløbet på kontoen Modtagelse af indbetalinger Indbetalinger krediteres som hovedregel på den arbejdsdag, hvor Nordea Finans modtager dem. Modtages et beløb mellem to arbejdsdage, betragtes det som modtaget ved begyndelsen af den anden arbejdsdag. Ved ekstraordinære indbetalinger (betalinger der ikke sker via Betalingsservice eller indbetalingskort) krediteres først på kundens konto dagen efter, at Nordea Finans har modtaget indbetalingen. Hvis Nordea Finans ikke kan kreditere en konto, fordi kontoforholdet er ophørt, bliver indbetalingen returneret til betalerens pengeinstitut Validering af indbetalinger Indbetalinger til en betalingskonto renteberegnes som hovedregel senest fra den arbejdsdag, hvor Nordea Finans modtager beløbet. Ved ekstraordinære indbetalinger (betalinger der ikke sker via Betalingsservice eller indbetalingskort) bliver der renteberegnet fra arbejdsdagen, før kontoen bliver krediteret. 4. Priser for serviceydelser Nordea Finans priser for serviceydelser i forbindelse med betalingskonti mv. fremgår af låneaftalen med prisblad. 5. Kommunikation Meddelelser og oplysninger om brug af betalingskonti og betalingstjenester er til rådighed for kunden på de i punkt 2.3 nævnte måder. Al kommunikation mellem kunden og Nordea Finans foregår på dansk. Kunden kan til enhver tid få kopi af disse vilkår ved henvendelse til Nordea Finans eller finde dem på e-finans.dk. 6. Kontrol, spærring, ansvar m.m Kontrol af posteringer Kunden skal føre kontrol med bevægelser på sine betalingskonti. Dette kan ske gennem e-finans.dk eller gennem Nordea Finans andre informationskanaler, fx telefon og kontoudskrifter. Hvis der er uautoriserede eller fejlbehæftede posteringer eller mistanke om, at eventuelle personlige sikkerhedsforanstaltninger er kendt af andre, skal kunden snarest muligt underrette Nordea Finans Nordea Finans ansvar for gennemførelse af betalinger Nordea Finans er ansvarlig for kundens direkte tab for manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalinger i overensstemmelse med disse vilkår. Det gælder dog ikke, hvis Nordea Finans kan bevise, at betalingsmodtagers pengeinstitut har modtaget beløbet Hæftelses- og ansvarsregler Nordea Finans hæfter for kundens tab i tilfælde af uautoriserede betalingstransaktioner. Når det er konstateret, at en betaling er uautoriseret, godskrives kunden straks beløbet. Kunden hæfter selv for hele beløbet, hvis tidsfristerne i punkt ikke overholdes Tidsfrister for tilbagebetaling Absolut tidsfrist for indsigelser og tilbagebetaling Indsigelser fra kunden om uvedkommende, uautoriserede, uberettigede, fejlbehæftede og lignende betalingstransaktioner skal være Nordea Finans i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af betalingstransaktionen. I modsat fald hæfter kunden selv for hele tabet. 5

6 7. Ansvarsudelukkelse Uanset andre bestemmelser i disse vilkår er Nordea Finans ikke ansvarlig i tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som Nordea Finans ikke har haft nogen indflydelse på, og som den ikke har haft mulighed for at afværge, selv med den størst mulige påpasselighed. Tilsvarende ansvarsudelukkelse gælder for kunden. 8. Klager Eventuelle klager over Nordea Finans skal sendes til Nordea Finans Danmark A/S, Kundeservice, Helgeshøj Allé 21, 2630 Taastrup. Klager over Nordea Finans kan også indbringes for Pengeinstitutankenævnet, pengeinstititankenaevnet.dk, eller Finanstil-synet, ftnet.dk. 9. Udbyder af betalingstjenester Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 21, 2630 Taastrup er udbyder af betalingstjenester i henhold til Lov om betalingstjenester. Nordea Finans kan kontaktes på postadressen Helgeshøj Allé 21, 2630 Taastrup og via på 10. Ikrafttræden og varighed Disse vilkår gælder fra 1. november 2009, og indtil de ændres eller opsiges af Nordea Finans. 11. Opsigelse Kunden kan opsige en aftale om en betalingskonto med en måneds varsel. Fra Nordea Finans side kan opsigelse ske med to måneders varsel ved meddelelse til kunden pr. brev eller på andet varigt medie. 12. Ændringer og ophør i forbindelse med ændringer Disse vilkår kan ændres til ugunst for kunden med to måneders varsel ved meddelelse til kunden pr. brev eller på andet varigt medie. Hvis ændringer er til gunst for kunden, kan de træde i kraft uden forudgående varsel. Nordea Finans vil efterfølgende informere om sådanne ændringer. Ændringer anses for godkendt, medmindre Nordea Finans inden den varslede ikrafttrædelsesdag modtager meddelelse om, at kunden ikke ønsker at være bundet af ændringerne. I så fald anses alle kundens betalingskonti for opsagt pr. ikrafttrædelsesdagen. Kunden bliver mindet herom i forbindelse med varsling af ændringer. 13. Dansk ret Alle retlige tvister om disse vilkår afgøres efter dansk ret. 6

7 7

8 Nordea Finans Danmark A/S Helgeshøj Allé Taastrup Telefon CVR-nr , København. Trykt af Bauer Offset

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. januar 2017 Dette er en del af din låneaftale - LÅN Side 1 af 5 - Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København - 28.09.2016 Generelle vilkår

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. januar 2017 Dette er en del af din låneaftale Page 1 of 6 - Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København 28.09.2016 Generelle vilkår

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København Nordea Finans Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder gælder for kundens betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), dvs. konti

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Kortholderregler for MasterCard - gælder fra 1. januar 2017 Dette er en del af din låneaftale - Side 1 af 11 - Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København - 28.09.2016 Generelle vilkår for privatkunder

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Kortholderregler for MasterCard - gælder fra 1. januar 2017 Dette er en del af din låneaftale - MASTERCARD Generelle vilkår for privatkunder Disse generelle vilkår gælder i alle forretningsforhold mellem

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Kortholderregler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere