Socialpædagogisk regelsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpædagogisk regelsamling"

Transkript

1 Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave

2 forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde foreligger hermed i 4. udgave. Regelsamlingens sigte er både at være en håndbog for medarbejdere ved dag- og døgninstitutioner m.v. og en udgivelse til brug ved pædagoguddannelsen, specielt i forbindelse med fagområdet Individ, institution og samfund. Siden 3. udgave udkom i sommeren 2009 er der kommet en del ændringslove til mange af de centrale love. Disse ændringslove er indarbejdet i denne 4. udgave. Desuden gengives to ændringslove, som træder i kraft den 1. januar Det handler om lovene om Barnets Reform og om en fleksibel frokostordning. Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde er opdelt i fire dele efter den kategori af retskilde, det udvalgte regelstof hører til: Love, internationale konventioner, bekendtgørelser og vejledninger. Af hensyn til bogens omfang har der fundet en stram stofudvælgelse sted inden for de fire kategorier af retskilder. De vigtigste regler inden for hver kategori er gengivet i deres fuldstændige og ajourførte form. Bogen afsluttes med et omfattende stikordsregister, der gør det muligt hurtigt at finde, hvor der står noget om emnet i de forskellige kategorier af retskilder. Stoffet er ajourført til og med juni Med henblik på en senere ajourføring vil redaktionen være interesseret i at modtage synspunkter og kommentarer til udvalget af regelstoffet i bogen. Redaktionen, juli

3 indhold Indhold DEL 1 LOVE Dagtilbudsloven Ændringslov om fleksibel frokostordning Serviceloven Ændringslov om Barnets Reform Retssikkerhedsloven Folkeskoleloven Forældreansvarsloven Lov om børns forsørgelse Børneloven Forvaltningsloven Offentlighedsloven DEL 2 INTERNATIONALE KONVENTIONER FN s Konvention om Barnets Rettigheder Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder FN s konvention om rettigheder for personer med handicap DEL 3 BEKENDTGØRELSER Bek. om underretningpligt Bek. om magtanvendelse (børn og unge) Bek. om magtanvendelse (voksne) Bek. om forebyggende sundhedsydelser Bek. om dagtilbud m.v DEL 4 VEJLEDNINGER Vej. om skolefritidsordninger Vej. om tavshedspligtsregler Vej. om særlig støtte til børn og unge og deres familier Vejl. om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Appendiks Takster og ydelser Stikordsregister

4 Brugervejledning til regelsamlingen Oversigt over indholdet Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde er opdelt i fire dele efter den kategori af retskilde, det udvalgte regelstof hører til: I Love II Internationale konventioner III Bekendtgørelser IV Vejledninger Del I indeholder først fire af de vigtigste love inden for det pædagogiske og sociale område: Dagtilbuds-, service-, retssikkerheds- og folkeskoleloven. Derefter nogle love, der omhandler retsforholdet mellem forældre og børn, forældreansvarsloven, lov om børns forsørgelse og børneloven. Samt til sidst to vigtige forvaltningslove, forvaltnings- og offentlighedsloven. Del II gengiver tre af de vigtigste internationale konventioner på det pædagogiske område, FN s konvention om barnets rettigheder, den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettighederne samt FN s handicapkonvention. Overnationale regler har gennem de senere år fået en stadig større betydning. I vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier og i vejledningen til dagtilbudsloven nævnes det f.eks., at de to loves regler er udformet i overensstemmelse med de to førstnævnte konventioner, og det forudsættes, at loven ligeledes administreres i overensstemmelse med konventionerne. Det er således nu gjort tydeligt, at disse internationale regler er en integreret del af det samlede danske regelsæt. Del III bringer et mindre udsnit af de mange bekendtgørelser, der knytter sig til lovene på området. Først og fremmest bekendtgørelsen om underretningspligt, og dernæst de to bekendtgørelser om magtanvendelse på henholdsvis børne- og voksenområdet. Disse bekendtgørelser er udstedt i henhold til serviceloven. Den næste bekendtgørelse, der er medtaget i regelsamlingen om forebyggende sundhedsydelser er derimod udstedt i henhold til den nye sundhedslov, og til sidst gengives bekendtgørelsen til dagtilbudsloven. Del IV indeholder fire meget forskellige vejledninger. Først en ældre og meget kortfattet vejledning om skolefritidsordninger. Den er fortsat gældende, men i forlængelse af de nye love og vægten på en sammenhængende børnepolitik må det forventes, at den snart bliver opdateret. Dernæst en ny og længere vejledning om tavshedspligtreglerne samt en meget omfattende vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Den sidstnævnte vejledning er en ud af syv vejledninger, som i december 2006 blev udsendt til den ny servicelov. Til sidst i Del IV gengives den meget omfattende vejledning til dagtilbudsloven. 7

5 Brugen af regelsamlingen Der er flere indgangsveje, når man skal finde det regelstof, som man har brug for. Det letteste og bedste vil normalt være et opslag i stikordsregistret side 526, som dækker hele bogen, dvs. går på tværs af de fire dele. Det er derfor muligt både at komme hurtigt frem til lovens bestemmelser og samtidig hvis man ønsker det til de steder, hvor lovbestemmelsen er uddybet. Hvis man f.eks. er interesseret i reglerne om underretningspligt, vil sidetalshenvisningerne under dette stikord således både føre til de steder i loven, hvor begrebet er omtalt, og til de steder i bekendtgørelses- og vejledningsstoffet, hvor begrebet og selve forpligtelsen er uddybet. En anden indgangsvej kunne være at benytte de indholdsoversigter, som findes som indledning til de fleste retskilder. Før den enkelte lov m.m. er der en oversigt over indholdet. Hvis man derfor er vidende om, at et bestemt område eller begreb hører hjemme i en bestemt lov, vil man ofte kunne finde det, man søger ved hjælp af disse oversigter. Fordelen vil her være, at man kan se den sammenhæng, som området eller begrebet indgår i. Hvis man på forhånd ved, at f.eks. underretningspligt hører hjemme i serviceloven (ellers må man benytte stikordsregistret side 526) kan man via oversigten over indholdet i serviceloven (side 29) finde frem til, at underretningspligten behandles under afsnit VIII om administration, nærmere bestemt i lovens kapitel 27. Til den meget omfattende vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier er der fra ministeriets side lavet flere forskellige registre til vejledningen og dens hele 594 punkter. I bilagene bagerst vil der være et paragrafregister i bilag 25 (side 363), hvor man får angivet de vejledningspunkter, hvor de forskellige paragraffer i serviceloven bliver omtalt. I bilag 26 (side 364) er der et omfattende stikordsregister, der henviser til vejledningens punkter. Og endelig er der i bilag 27 (side 374) en uddybet indholdsfortegnelse over vejledningen. Den nye vejledning til dagtilbudsloven har ikke tilsvarende registre, men her kan bogens stikordsregister med fordel bruges. 8

6 Lovene og de andre regler en introduktion Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde indeholder man ge love. Dagtilbudsloven, serviceloven, m.m., men det er ikke nogen ren lovsamling, da der også er andre kategorier af retskilder gengivet: Konventioner, bekendtgørelser og vejledninger. Det er alt sammen dele af det samlede regelsæt, som pædagoger har brug for. De forskellige regler, retskilder, har en forskellig status en forskellig betydning, som det er vigtig at kende til. Vi vil derfor i denne introduktion give en kort introduktion til regelsættet. Grundloven I Grundloven bestemmes bl.a. hvordan almindelige love skal vedtages og der angives nogle meget overordnede retningslinier for samfundets styring. Den nuværende Grundlov er ikke ændret siden vedtagelsen i Om det sociale område hedder det bl.a. i 75, stk. 2: Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. Bestemmelsen i Grundloven forudsætter således, at det offentlige etablerer et forsorgsvæsen. Hvilke betingelser, der stilles for at modtage hjælp, samt hvori denne hjælp består, bestemmes derimod i detaljer i de almindelige love og bekendtgørelser. Love og bekendtgørelser Nogle love er omfangsrige og detaljerede. Det gælder f.eks. færdselsloven og straffeloven. Andre love er knap så detaljerede, heriblandt serviceloven og retssikkerhedsloven, som er gengivet i denne regelsamling. Folketinget vedtager løbende ændringslove, som har til formål at præcisere noget, men som samtidig dels øger antallet af paragraffer i en lov og dels gør den pågældende lov mere uoverskuelig for borgerne. Med jævne mellemrum udsendes derfor en lovbekendtgørelse som er en sammenskrivning/ ajourføring af den oprindelige lov og de efterfølgende altså senere vedtagne ændringslove. Der er således ikke tale om nogen ny lov, men om en ren administrativ sammenskrivning, der skal gøre det lettere at fastholde overblikket over den pågældende lov. I mange love ikke mindst i de sociale love er det dog sådan, at Folketinget bemyndiger dvs. overlader til den ansvarlige minister at udforme de nærmere bestemmelser i loven. Når Folketinget har vedtaget loven udformer ministeren herefter de mere detaljerede bestemmelser og udsteder disse i form af en bekendtgørelse (ikke at forveksle med en lovbekendtgørelse). For den enkelte borger har en bekendtgørelse samme status som en lov, og ukendskab til loven og bekendtgørelsens detaljerede regler fritager ikke den enkelte borger for ansvar. Men mens ændringer af love forudsætter behandling og vedtagelse i Folketinget, kan ministeren egenhændigt ændre bekendtgørelser, men naturligvis under forudsætning af, at lovgivningen og intentionerne bag denne fortsat overholdes. Love og bekendtgørelser trykkes i Lovtidende og kan findes på Folketingets behandlinger af lovforslag, herunder betænkningerne, kan findes på 9

7 Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Et cirkulære henvender sig ikke til alle borgere, og det har ikke samme bindende karakter som en bekendtgørelse. Cirkulærerne er tjenestebefalinger til underordnede personer og enheder, dvs. embedsmænd og forvaltninger. Cirkulærerne beskriver, hvordan arbejdet skal udføres. De vil således være væsentlige dokumenter i vurderingen af ansattes embedsførelse dvs. om du udfører dit job, som det offentlige forventer men cirkulærerne har ingen selvstændig betydning eller status ved evt. domstolsbehandlinger om borgernes rettigheder. En cirkulæreskrivelse er stort set det samme som et cirkulære, den har samme status og adskiller sig kun ved normalt at omhandle mere afgrænsede spørgsmål og/eller mindre betydningsfulde sager. Vejledninger m.v. En vejledning giver som ordet siger nogle vejledende retningslinier for, hvordan retsreglerne kan fortolkes. Socialministeriet har f.eks. udsendt mange og meget omfangsrige vejledninger til den nye servicelov, hvoraf en enkelt er gengivet i denne regelsamling. Vejledningerne er ment som en hjælp til kommunerne, som har ansvaret for størstedelen af det sociale område. En vejledning er tænkt som et redskab til det daglige arbejde, og er ofte meget nyttig for sagsbehandlere, pædagoger m.v. Vejledningerne har ændret indhold og form de senere år, og de mest relevante vejledninger for pædagoger er blevet langt mere informative og pædagogisk argumenterende. Internationale retskilder Til slut skal det nævnes, at der også findes andre retskilder end ovennævnte, der alle har været nationale og skriftlige. Bl.a. spiller de mange internationale regler (konventioner, EU stof mv.), en stadig større rolle. I denne samling er der gengivet tre internationale konventioner, der trods deres alder får stadig større indpas i udformningen af det danske regelsæt. En international konvention eller traktat er en folkeretlig overenskomst, altså en bindende aftale mellem to eller flere stater. Når traktaten er blevet ratificeret, dvs. bekræftet, af de kompetente statsorganer, er de deltagende lande forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til traktatens gennemførelse i national ret noget der ofte kan tage lang tid. 10

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Børn- og ungehåndbogen

Børn- og ungehåndbogen Erik Jappe Børn- og ungehåndbogen 2013 Servicelovens regler om børn og unge 15. reviderede udgave Frydenlund Børn- og ungehåndbogen 2013 15. udgave, 1. oplag, 2012 Frydenlund og Erik Jappe ISBN: 978-87-7118-219-4

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere