Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K. Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg af frokostordning i dagtilbud i Aarhus Kommune Resumé Aarhus Kommune ønsker at undersøge muligheden for at realisere et forældreønske om mere fleksibilitet i det fælles frokostmåltid, så det kan tilbydes fire af ugens hverdage, i stedet for, som nu, alle ugens hverdage i de dagtilbudsafdelinger, der måtte ønske sådan en ordning. Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C Sagsnummer: M5/2012/00291 Aarhus Kommune søger hermed dispensation fra den bestemmelse i dagtilbudsloven, der handler om fravalg af et sundt frokostmåltid ( 16b, stk. 2), som fortolkes således, at fravalg af frokostordning er et fuldstændigt fravalg, dvs. fravalg alle ugens dage. Aarhus Kommune søger om dispensation således at det fælles frokostmåltid kan tilbydes fire af ugens hverdage. Den forældrebetalte frokosttakst påvirkes ikke. Såfremt dispensationen gives, vil Aarhus Byråd blive forelagt en indstilling om muligheden for at imødekomme ønsket om en mere fleksibel frokostordning. Ordningen vil i givet fald blive evalueret efter to år. Aarhus Kommune anmoder om fremskyndet sagsbehandling, så forældre og dagtilbud kan nå at benytte sig af en eventuel dispensation i forbindelse med efterårets frokostvalg. Sagsbehandler: Bente Kramer Møller Telefon: Telefon direkte: Telefax: E-post: Hjemmeside: Formål Dispensationens formål er at give dagtilbud mulighed for øget fleksibilitet i frokostordningen, således at der i de dagtilbudsafdelinger, der ønsker det, kan tilbydes et sundt frokostmåltid i fire af ugens hverdage, i stedet for som nu i alle ugens hverdage, til samme takst.

2 Baggrund og problemstilling Ved indførelsen af frokostmåltidet blev der i institutioner og blandt forældre problematiseret, at frokostordningen skal tilbydes på alle hverdage, da dette sætter begrænsninger i institutionernes fleksibilitet i forhold til ture ud af huset, tilrettelæggelse af dagene og spontane udflugter. Der har siden været flere forespørgsler på, om det var muligt at ændre på ordningen, således at institutionerne kan bede forældrene om at give børnene madpakker med på visse dage. Sidst i juni måned 2012 blev der i Aarhus Byråd stillet forslag om at lempe på fleksibiliteten i ordningen uden at forældretaksten ændres, og siden har Forældrenævnet i Aarhus tilsluttet sig forslaget, ligesom der er tilkendegivelser fra flere dagtilbud om, at de muligvis er interesserede i at benytte sig af en sådan mulighed. Jævnfør dagtilbudsloven er der for nuværende udelukkende mulighed for kommunalt tilbud om frokost hver dag, eller et fuldstændigt fravalg af tilbuddet. Dagtilbudsloven giver ikke mulighed for at lave en ordning med frokosttilbud på færre end alle hverdage. I Aarhus Kommune har forældrene i 1/3 af dagtilbuddenes 330 afdelinger fravalgt frokostmåltidet. Det forventes at nogle af dem, med den ansøgte mulighed, næste gang ikke fravælger frokostmåltidet, da der vil være åbnet op for en mere fleksibel hverdag med mulighed for spontane udflugter. Indhold, omfang og ledelse I forbindelse med det kommende frokostvalg, som i Aarhus Kommune er gennemført senest 31. december 2012, og som er gældende fra 1. juli 2013 til 30. juni 2015, ønsker Aarhus Kommune at give de dagtilbud, som måtte ønske det, mulighed for at tilbyde en frokostordning fire dage om ugen i stedet for fem dage om ugen til samme frokosttakst som forældre betaler i dagtilbud med frokost hver dag. Der vil altså i dagtilbudsafdelinger, der ønsker det, blive mulighed for delvist fravalg af frokostordningen. Aarhus Kommune har ud fra lovgivningen vedtaget retningslinjer for fravalget af frokostmåltidet, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside, et uddrag af hjemmesiden ses i bilag 1. Retningslinjerne for et delvist fravalg vil lægge sig op af de allerede vedtagne retningslinjer for dagtilbud med henholdsvis én og flere afdelinger. Regel i dagtilbudsloven der ønskes fraveget Via bestemmelsen i dagtilbudslovens 100 søger Aarhus Kommune om dispensation som forsøg fra den bestemmelse i dagtilbudsloven, Side 2 af 9

3 der handler om fravalg af et sundt frokostmåltid ( 16b, stk. 2), som fortolkes således, at fravalg af frokostordning er et fuldstændigt fravalg, dvs. fravalg alle ugens dage. Tidsplan Såfremt dispensationen opnås, og det vedtages politisk i byrådet at benytte den, er ambitionen at forsøget sættes i gang i dette efterår, 2012, så dagtilbud og forældre kan nå at vurdere og behandle optionen grundigt og træffe beslutning på oplyst grundlag, inden resultat af frokostafstemning skal foreligge 31. december For at dette er muligt, skal et tilbud til dagtilbuddene om dispensation derfor foreligge først i november 2012, hvorfor der venligst anmodes om fremskyndet sagsbehandling. Forvaltningen i magistratsafdelingen for samler oplysninger om de dagtilbud, der tager imod tilbuddet. Forsøget vurderes at være en succes, såfremt der kan måles en øget forældretilfredshed med frokostordningen i disse afdelinger. Der laves en sammenligning af forældretilfredsheden før indførelsen af den reducerede frokostordning og mens den er i gang. Økonomi Forsøget finansieres af den forældrebetalte frokosttakst, som i forsøgsperioden ikke påvirkes af forsøget. Det vil sige, at forældrene til børn i de dagtilbudsafdelinger, der udnytter optionen, betaler samme frokosttakst i forsøgsperioden, som de forældre der ikke udnytter optionen. De berørte afdelinger får tilført samme budget til frokostordningen pr. barn, som andre afdelinger med frokostmåltidet. Forsøget medfører ingen statslige udgifter. Tilsyn I forbindelse med forsøgsopstarten, føres der tilsyn med om dagtilbuddene følger de givne retningslinjer og efterfølgende laves stikprøver på, om de følger regler og retningslinjer. Evaluering Ordningen evalueres i slutningen af den toårige periode af Børn og Unge, og der udarbejdes et notat herom, som efterfølgende tilsendes ministeriet. Side 3 af 9

4 Orientering og formidling om forsøget Såfremt en dispensation gives, og Aarhus Byråd beslutter at benytte muligheden, vil samtlige dagtilbud i Aarhus Kommune blive informeret om forsøget af, og formidlingen vil ske både skriftligt og på møder for interesserede. Dagtilbudslederne vil herefter videreformidle til afdelinger, personale og forældre. Med venlig hilsen Kristian Würtz rådmand / Nils Petersen direktør Side 4 af 9

5 Bilag 1. Uddrag af retningslinjer for fravalg fra Aarhus Kommunes hjemmeside. Hvilke afdelinger kan fravælge den kommunale frokostordning og hvem tager beslutningen? Der er mulighed for at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid på afdelingsniveau. Hvilke afdelinger kan fravælge den kommunale frokostordning? Dette gælder som udgangspunkt alle afdelinger, men der kan i fremtiden være undtagelser. I dagtilbudsloven er der givet mulighed for, at byrådet kan vedtage, at enkelte afdelinger skal tilbyde et sundt frokostmåltid, og at forældrene her ikke har mulighed for et fravalg. Hvis det besluttes, at frokostmåltidet skal være obligatorisk, skal det ske ud fra en vurdering af, at det af særlige sociale og sundhedsmæssige årsager er påkrævet. Denne vurdering skal foretages ud fra endnu ikke fastlagte parametre, og er ikke aktuel pt. Kan individer fravælge den kommunale frokostordning? Der kan ikke fravælges på individniveau, men de børn der har en lægeordineret diæt, som dagtilbudslederen vurderer ikke kan efterleves i frokostordning, kan undtages for ordningen. Proceduren er at forældrene til det pågældende barn skal indhente en lægeudtalelse om den ordinerede diæt, som skal fremvises til dagtilbudslederen. Dagtilbudslederen vurderer herefter, om dagtilbuddet kan efterleve den ordinerede diæt vis frokostmåltidet, eller om barnet kan undtages frokostordningen. Skal barnet undtages frokostordningen, giver dagtilbudslederen besked til pladsanvisningen, og forældrene fritages for betaling af frokosttaksten. Hvem tager beslutningen om fravalg? I dagtilbud med én afdeling: I dagtilbud med én afdeling er det dagtilbudsbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte, om det kommunale frokostmåltid skal fravælges. Side 5 af 9

6 Det anbefales, at dagtilbudsbestyrelsen inddrager de øvrige forældre i denne beslutning, for størst mulig opbakning. Dagtilbudsbestyrelsen kan også beslutte, at der skal være et aldersdifferentieret fravalg, hvis afdelingen er aldersintegreret. Det kan eksempelvis betyde, at der er kommunalt frokostmåltid for de 0-2-årige, men ikke for de 3-6-årige i afdelingen. I dagtilbud med flere afdelinger: I dagtilbud med flere fysisk adskilte afdelinger, har bestyrelsen IKKE kompetence til at fravælge det kommunale frokostmåltid. Her skal beslutningen træffes ved en afstemning for hver afdeling, med én stemme pr. barn. Lovgivningen beskriver, at det er et simpelt flertal afgør, om der skal ske et fravalg. Med simpelt flertal menes der, at over halvdelen af de mulige stemmer skal være FOR et fravalg af det kommunale frokostmåltid, før dette er fravalgt. Valget skal træffes på et oplyst grundlag, hvilket er dagtilbudslederens ansvar. I dagtilbud med flere afdelinger, skal der i aldersintegrerede afdelinger som udgangspunkt foretages et aldersopdelt valg, såfremt dette ønskes af et flertal af forældre til 0-2-årige i afdelingen, eller et flertal af forældre til 3-6-årige i afdelingen. Ønskes dette ikke af flertallet af forældrene til børnene i en af de to aldersgrupper, foretages valget for hele afdelingen. Specielt for aldersopdelt fravalg Der skal gøres opmærksom på, at tilbuddet om frokostmåltidet i aldersintegrerede afdelinger med aldersopdelt fravalg af frokostmåltidet ikke altid vil følge barnets alder, men afhænger af den afdeling, barnet er indskrevet i. Det vil sige, at såfremt et vuggestuebarn i en integreret afdeling rykker op til børnehavebørnene, der ikke modtager kommunens frokostordning, har barnet ikke længere krav på at modtage kommunens frokostmåltid, ligesom forældrene ikke skal betale frokosttaksten. Side 6 af 9

7 Hvornår kan den kommunale frokostordning fravælges, og hvor lang tid gælder fravalget? Dagtilbudslederen skal give forvaltningen melding om fravalg pr. 31. december, næste gang i Det vil sige, at dagtilbudslederen skal igangsætte arbejdet i løbet af efteråret, således at bestyrelse eller forældre i god tid forinden beslutningen skal træffes, er orienteret om den type frokostmåltid, der kan forventes at blive tilbudt (ændring af forhold kan gøre, at det forventede tilbud alligevel ikke kan oprettes, eller at det er nødvendigt at ændre på det i perioden), om prisen for frokostmåltidet (frokosttaksten), samt for hvor lang tid beslutningen gælder. Herefter skal bestyrelsen i dagtilbud med én afdeling træffe valget. I dagtilbud med flere fysisk adskilte afdelinger skal der foretages en skriftlig afstemning, hvor det er et simpelt flertal der afgør valget. Der er én stemme pr. barn. Tilbagemeldingen får virkning fra 1. juli det efterfølgende år, og gælder for to år. Der bliver på den måde tale om en toårig cyklus med beslutninger om fravalg hvert andet år, og efterfølgende gælder beslutningen for to år fra 1. juli det efterfølgende år. Modtager forvaltningen ikke melding om fravalg i nogle af dagtilbuddenes afdelinger, vil det betyde, at der i den næste toårige periode gældende fra 1. juli det efterfølgende år, skal tilbydes frokost til alle børnene i dagtilbuddet, og at forældrene skal betale frokosttaksten. Såfremt forældrene i en afdeling fravælger frokostmåltidet, vil det være udgangspunktet, at de fra d. 1. juli det efterfølgende år selv skal sørge for, at deres barn har mad med hjemmefra til frokost. Side 7 af 9

8 Hvordan foregår fravalget af det kommunale frokostmåltid? Hvad end beslutning om fravalg af det kommunale frokostmåltid skal ske i et dagtilbud med én afdeling, eller i et dagtilbud med flere fysisk adskilte afdelinger, skal beslutningen tages på et oplyst grundlag, hvert andet år. Dagtilbudslederen skal melde et fravalg ind til Børn og Unge pr. 31. december. Afstemningen afgøres af, at et absolut flertal af de mulige stemmer, skal være FOR ET FRAVALG af frokostmåltidet, før frokostmåltidet reelt er fravalgt. Det betyder, at hvis der er 40 stemmer i en afdeling, SKAL der være over 20, der har stemt FOR et fravalg, før dette er gældende. Hvis der eksempelvis kun er 30, der har stemt, og de 17 af disse har stemt FOR fravalg, er dette altså ikke nok til, at frokosten er fravalgt, og det kommunale frokostmåltid skal således tilbydes det efterfølgende år. Det betyder altså rent praktisk, at ikke afgivne stemmer gælder som stemmer imod fravalg af frokostmåltidet. Dagtilbudslederen skal forud for beslutningen oplyse bestyrelse, hhv. forældre om, hvilken type frokostmåltid der kan forventes tilbudt i dagtilbuddet, eller den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være om det vil blive kold mad fra en ekstern leverandør, eller mad produceret i afdelingens køkken af pædagogisk personale eller køkkenleder. Det skal pointeres, at det er type af frokostmåltid, der FORVENTES tilbudt, men at ændringer i forskellige forhold kan gøre, at det forventede alligevel ikke kan tilbydes. I en sådan situation bliver dagtilbudslederen nødt til at finde en anden løsning, som eventuelt kan være meget anderledes. Forhold kan også ændre sig, så dagtilbudslederen midt i en periode bliver nødt til at ændre tilbuddet. I tilfælde, hvor ændrede forhold resulterer i en anden type frokost en forventet, vil forældre muligvis ønske fornyet mulighed for afstemning. I midlertid giver lovgivningen ikke mulighed for omvalg. Dagtilbudslederen skal ligeledes oplyse om prisen på frokosttaksten, som forældrene skal betale. For 2012 er denne vedtaget til at være 380 kr. pr. barn pr. måned i 11 betalingsmåneder (juli er betalingsfri), samt at der gives friplads- og søskendetilskud til de forældre, der er berettiget hertil. Side 8 af 9

9 Beslutningen der træffes er gældende pr. 1. juli det efterfølgende år, og to år frem. Det vil sige, at den beslutning der træffes inden 31. december 2012, gælder fra 1. juli 2013 og ind til 1. juni For dagtilbud med flere fysisk adskilte enheder, har udarbejdet et vejledende materiale til, hvordan afstemningen praktisk kan udføres. Dette materiale er ment som inspiration, og skal derfor ikke følges slavisk. Afstemningen skal foretages skriftligt. Materialet kan findes på Kommunens hjemmeside For dagtilbud, hvor beslutningen skal træffes af dagtilbudsbestyrelsen, kan det være en idé at høre forældrene til børnene inden beslutningen træffes, så der er størst mulig opbakning til beslutningen. Her kan man også gå ud fra det vejledende materiale for dagtilbud med flere fysisk adskilte afdelinger. Side 9 af 9

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere