EKSAMEN I RET OG SAMFUND Forår 2000 GENNEMGANG AF OPGAVESÆTTET. ved Helmuth Schledermann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMEN I RET OG SAMFUND Forår 2000 GENNEMGANG AF OPGAVESÆTTET. ved Helmuth Schledermann"

Transkript

1 EKSAMEN I RET OG SAMFUND Forår 2000 GENNEMGANG AF OPGAVESÆTTET ved Helmuth Schledermann Opgaven drejer sig om en sag mellem to danske fagforeninger (Luftfartsfunktionærerne og Maersk Air Kabinebesætningsforening) og den danske stat. Nogle eksaminander skriver, at sagen har to andre modparter, nemlig International Labour Office (ILO) og den danske stat. Muligvis er de blevet vildledt af opgavens lidt løse brug af ordet parter i spørgsmålet til slut. Modparter i en retssag ville de to først blive, hvis ILO og Danmark havde en sag for den Internationale Domstol i Haag, og det er endnu ikke sket. Som optakt til spørgsmålene i opgaven oplyses, at både borgerligt og socialdemokratisk ledede, danske regeringer med samme argumenter har afvist ILO s gentagne kritik af både mæglingssystem og statsindgreb på arbejdsmarkedet. Dermed bortfalder partipolitiske overvejelser. Dernæst antages det, at både ILO og de danske regeringer går ind for et markedssamfund (arbejdsmarked) og for en ordnet rets- og velfærdsstat. Dermed udelukkes afgørende ideologiske forskelle. Til trods for denne oplysning er der nogle opgaveløsere, som mener, at ILO er en marxistisk organisation, hvis medlemmer udelukkende består af arbejdernes fagforbund eller LO i forskellige stater. En sådan organisation kunne næppe fungere som et organ under FN (smlg. opgavens manchet) eller tidligere under Folkeforbundet. ILO blev skabt allerede i 1919 efter afslutningen af Første Verdenskrig. I virkeligheden er hvert land repræsenteret i ILO s øverste organ, den Internationale Arbejdskonference, med fire delegerede. To delegerede udpeges af regeringen som dennes repræsentanter. De resterende to delegerede repræsenterer henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagersiden i medlemsstaten. Også disse udpeges af regeringen, dog efter accept af de mest repræsentative organisationer af arbejdsgivere og lønmodtagere i staten. Mange studerende har korrekt formodet, at henstillinger fra Committee on Freedom of Association via Governing Body i ILO kun er vejledende og ikke bindende for de

2 regeringer, som har ratificeret konventionerne nr. 87 og 98. Vi har imidlertid valgt ikke at tynge opgaven med en mængde jura, som knyttede sig til det organisatoriske. I note 7 er desuden fjernet det ligeledes juridiske problem om regelfortolkning. Hvad der spørges om, er alene en historisk forklaring på og en saglig bedømmelse af de anførte argumenter. Disse problemstillinger kan til gengæld siges specielt at dreje sig om forholdet mellem ret og samfund. 1. Hvorledes kan man historisk forklare og sagligt bedømme ILO s standpunkt? I note 1 er citeret de to ILO-konventioner nr. 87 og 98, som udgør det retlige grundlag for klagen. Begge steder omtales både arbejderorganisationer og arbejdsgiverorganisationer. Arbejdsgiverne kunne altså også have klaget, hvis de mente, at de kunne have fået noget ud af en yderligere forhandling af kollektiv overenskomst eller af en lockout. ILO s regulering retter sig mod arbejdsmarkedet som sådant. Det oplyses desuden i note 1, at de to konventioners baggrund er, at strejker og lockouter i en længere årrække forud for 1945 havde været forbudt i lande som f.eks. Italien og Tyskland. I brede kredse mente man nu, at ikke alene kontraktsfriheden men også menneskerettighederne krævede retten til arbejdskonflikt respekteret. Hermed er tre store, historiske temaer introduceret: (1) Et marked i arbejdskraft, (2) organisering af arbejderne (og senere også arbejdsgiverne) og (3) spørgsmålet om en udvidelse af menneskerettighederne til at omfatte arbejdskamp. - Intet af de tre temaer er uden betydning, men besvarelsen påvirkes af, hvor man lægger tyngdepunktet, og hvordan man fremstiller situationen. Der er opgaveløsere, som kommer til det resultat, at ILO er ekstremt liberalistisk, fordi organisationen hylder markedet. Den danske stat kalder de socialistisk, fordi den går ind for statslig regulering. Andre opgaveløsere hævder omtrent det modsatte: ILO er socialistisk, fordi den støtter arbejderne. Og den danske stat er konservativ, fordi den støtter arbejdsgiversiden. En enkelt studerende spidsformulerer problemet: Det er, som om ILO er både liberalistisk/demokratisk og marxistisk på én gang. - En sådan forvirring er naturligvis uheldig. (1) Et marked i arbejdskraft. I Ret og Samfund, hæfte 2 (1999), findes et afsnit med overskriften Arbejdsret. Her lægges en hovedlinie fra status til individuel kontrakt og fra individuelle kontrakter til kollektive overenskomster, hvor i hvert fald arbejdersiden består af en fagforening eller et fagforbund. Denne udvikling realiseredes i perioden ca til ca (smlg. hertil oplysninger i hæfte 3 til afsnittet om arbejdsret). Udviklingen kan anses for et konkret eksempel på skemaet bag i Ret og Samfund, hæfte 1, over samfundsform og retlig regulering. Søjlerne hedder her status- 2

3 samfund, markeds-samfund og interventions-samfund. Sidstnævnte samfundsform er historisk forbundet med en til dels omfattende organisering af navnlig lønarbejdere, arbejdsgivere og erhvervsdrivende. Derimod kan de tre søjler kun delvis paralleliseres med de tre modelsamfund i Hans Finks Samfundsfilosofi (1995) s Statussamfundet og markedssamfundet svarer nogenlunde til skemaet i hæfte 1, men påbudssamfundet hos Fink svarer ikke til interventions-samfundet i hæfte 1. Det kan ikke anses for helt relevant at beskrive markedets almindelige teori, fra Adam Smith til John Stuart Mill. Her var der ideelt set tale om et marked med fuldstændig konkurrence mellem individer og mellem virksomheder - ikke et marked med modstående monopoler (duopol) af organiserede arbejdere og arbejdsgivere. Klager som den i opgaven behandlede kan efter ILO s Statut, artikel 24, kun indbringes af organisationer og ikke af enkeltindivider eller virksomheder. (2) Organisering af arbejderne (og senere også arbejdsgiverne). Da arbejderne overvejende var håndværkssvende, som stod i samme laug som deres mestre, var strejke og lockout forbudt og blev straffet strengt (jfr. forordning af , Ret og Samfund, hæfte 2, s. 16 f.). Det samme gjaldt i England, som tidligst oplevede en industrialisering, der førte til dannelsen af en stor arbejderklasse. Først omkring 1825 begyndte forbudet i England ikke alene mod arbejdskamp men også mod fagforeninger at blive hævet. I Danmark blev fagforeninger tilladt med foreningsfriheden i Grundloven af 1849, i Tyskland først 1869 og i Frankrig 1884 (Fink s. 110 f.). Men når en fagforening kan føre arbejdskamp, så kan den også slutte fred, og det vil sige at indgå og respektere en kollektiv overenskomst. Dette anså arbejdsgiverne efterhånden for en fordel, og den danske stat godkendte år 1900 ved lov denne form for aftale. Derefter kunne man skelne mellem lovlige (= overenskomstmæssige) og ulovlige (= overenskomststridige) strejker og lockouter. Og man kunne idømme erstatning + straf (= bod) for de overenskomststridige kampskridt. Det var, hvad Carl Ussing - den første retsformand i den arbejdsretlige domstol - kaldte at civilisere krigen. Krigen kunne ikke afskaffes, men civiliseres. Den arena, som kampen skulle foregå på, var markedet. Enten var der en kollektiv aftale (og dermed fred), eller også var der ingen aftale (og dermed krig). Staten skulle ikke komme med indgreb i form af diktater eller straffetrusler. Borgernes individuelle og kollektive frihed ville ifølge Ussing blive forsvaret på tre måder: (1) ad lovens vej, (2) ved moralpåvirkning (offentlig diskussion) og (3) ved frivillige sammenslutninger til gensidig beskyttelse (sammenslutninger blandt arbejdere og arbejdsgivere), jfr. hæfte 2, s Denne model forsvarede den liberale Carl Ussing i året 1912 i Danmark, og det er præcis, hvad ILO er gået ind for hele tiden. Organsationerne på både arbejder- og arbejdsgiverside skal have deres frihed til at kunne forhandle og tage kampskridt på 3

4 medlemmernes vegne. Der er ikke tale om revolutionære eller voldelige handlinger, kun om forhandling af overenskomst. Lykkes det ikke at få en overenskomst, kan parterne holde deres vare tilbage, d.v.s. henholdsvis arbejdskraft og arbejdsløn. Skulle der opstå en situation i samfundet, der kunne true liv, personlig sikkerhed og sundheden for hele befolkningen eller dele af befolkningen, så kan staten begrænse retten til strejke og lockout (jfr. opgaveteksten, linie ). Både forligsmandslovens 12 om sammenkædning af mæglingsforslag og direkte lovindgreb er ifølge ILO til hinder for overenskomstforhandling og kampskridt på arbejdsmarkedet. (3) Spørgsmålet om en udvidelse af menneskerettighederne til at omfatte arbejdskamp. En sådan ret hører ikke til de traditionelle friheds- eller menneskerettigheder, som de findes i den franske Erklæring om Menneskerettighederne og Borgerrettighederne (1789) og den danske Grundlov (1849 og senere). Det kan også siges at være en underlig frihedsret, hvis en arbejdgiver kunne sige til en ansat: Det er min umistelige frihedsret at gøre dig brødløs gennem lockout! Så kan du gå til staten og bede om mad. Det er din frihedsret! Det er påfaldende, at man aldrig har gjort markedets kontraktindgåelse og kontraktoverholdelse til frihedsrettigheder, og det hverken under fuld konkurrence eller under monopol (kollektive overenskomster). Som følge heraf er der jurister, som har påstået, at hvis strejke og lockout blev gjort til frihedsrettigheder, så måtte de gå forud for den gamle regel om, at løfter skal holdes (i Danmark: Danske Lov, 1683, og 5-1-2). En kollektiv overenskomst skulle således kunne brydes ganske lovligt af enhver af parterne! Dette ville være overraskende i et retssystem som det danske. (Smlg. i øvrigt nedenfor: Efterskrift ). Skal man tale om kampskridt som menneskerettigheder, må det være på en anden måde. ILO har selv betegnet konventionerne nr. 87 og 98 som menneskeretskonventioner, men dette skal opfattes i lighed med de fleste andre menneskerettigheder som rettigheder, der skal respekteres af staten. Det er også præcis, hvad Komiteen for Organisationsfrihed kræver af Danmark i den citerede rapport i opgaven. I denne rapport findes i øvrigt ingen henvisning til menneskerettigheder, naturret el.lign. - Der er nogle eksaminander, som udførligt beskriver menneskerettighederne generelt. Det er naturligvis ikke forkert, men heller ikke nødvendigt. 2. Hvorledes kan man historisk forklare og sagligt bedømme de danske regeringers standpunkt? Man kan med rette sige, at ILO fastholder et princip, nemlig organisationernes frihed. Derimod er det sværere at se et princip bag de danske regeringers holdning og 4

5 handlinger. Mange betegner dem som konkret reagerende, pragmatiske eller opportunistiske. Regeringen skriver i 1999, at sagen har to hovedspørgsmål: (1) Det første er spørgsmålet om forligsmandens ret til at sammenkæde flere mæglingsforslag, og (2) det andet er spørgsmålet om regeringens lovindgreb (linie 61-63). Rent lovgivningsmæssigt er det to spørgsmål, men i selve sagen er det ét spørgsmål: Spørgsmålet om at forhindre eller begrænse strejker og lockouter. Først kan regeringen op til en overenskomstsituation advare mod for høje lønkrav og true med at hæve skatterne (hvilket ganske vist rammer flere end fagforeningsmedlemmer). Hjælper dette ikke, forsøger forligsmanden med et sammenkædet mæglingsforslag at forhindre en arbejdskamp. Vedtager én af parterne et afslag efter reglerne, er regering og Folketing der straks med et lovindgreb, som gør enhver konflikt ulovlig. Af opgavens note 2 og 3 fremgår det, at dette forløb har været kendt i Danmark siden midten af 1930erne. Det har en betænkelig lighed med, hvad der i note 1 står om f.eks. Italien og Tyskland i en længere årrække forud for 1945": Her var der forbud mod strejker og lockouter. Siden 1922 var Italien fascistisk, og siden 1933 var Tyskland nazistisk. Her kan man med Hans Fink tale om en lov-og-orden-politik, der forbød strejker og lock-outer, og som ordnede arbejdsmarkedets forhold ved lov og uden forhandlinger mellem arbejdere og virksomhedsejere.... En sådan systematisk statslig styring af arbejdsmarkedet i en kapitalistisk økonomi er et afgørende element i alle former for fascisme. Og Fink opruller et skræmmende perspektiv: Statslige indgreb i fagforeningernes forhandlings- og strejkeret vil ofte føre videre til indgreb i organisationsretten, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden, ytringsfriheden og trykkefriheden og andre demokratiske rettigheder. (Fink, s. 129). Hvorved adskilte og adskiller den danske situation sig fra diktaturstaternes? I Danmark og andre steder i Nordeuropa skabtes begyndelsen til velfærdsstaten, samtidig med at fascismen og kommunismen vandt terræn andre steder. Det var i 1930erne og skyldtes et samarbejde mellem socialdemokrater og socialliberale (Det radikale Venstre). Det skete i forsøget på at overvinde det store sammenbrud på aktiebørsen i New York i 1929, hvis følgevirkninger bredte sig til hele Verden. Indgrebene over for strejker og lockouter i 1933 (lovindgreb) og 1934 (sammenkædningsregel i forligsmandsloven), jfr. opgavens note 2 og 3, kan ses i denne sammenhæng. Formålet var at holde den sociale uro nede og gennem en social og økonomisk politik at tage vinden ud af sejlene på både fascister/nazister og kommunister. Først i 1936 gav den engelske økonom, John Maynard Keynes, en teoretisk begrundelse for denne blandingsøkonomi, hvor den offentlige sektor spillede en mere aktiv rolle, end man i fredstid havde været vant til (Fink, s. 129 og 132). En hel del studerende og andre vil forklare de danske regeringers handlinger formelt: 5

6 Der kræves en løbende produktion og fordeling af varer, hvis man skal opretholde velfærdsstaten. Enhver regering - uanset partifarve - kan gennemføre den nødvendige lovgivning, hvis ikke et flertal i Folketinget stemmer imod. De mange indgreb siden 1930erne synes heller ikke at være blevet straffet af vælgerne ved senere valg. Dette kan man opfatte som vælgerflertallets faktiske godkendelse af politikken. Den danske regering nøjes imidlertid ikke med over for ILO at henvise til sin formelle kompetence. Den prøver at begrunde både forligsmandslovens 12 og lovindgrebet af 7. maj Hvad angår forligsmandslovens 12, påpeger regeringen, at hver virksomhed har overenskomster med mange forskellige fagforbund. En enkelt manglende overenskomst kan bringe virksomheden til standsning. Dette, hævder regeringen, er noget særligt ved det danske arbejdsmarked (linie 64-68), senere derimod at det gælder moderne virksomheder generelt (linie 82-83). I den situation kunne en sådan [mindre] gruppe [arbejdere] foretage en slags afpresning, hvilket deres kolleger ville finde uaccceptabelt. Der er derfor grundlæggende tale om en solidarisk regel [forligsmandslovens 12], som understreger den kollektive karakter, som det danske arbejdsretlige system har. (linie 83-86). Her forudsætter regeringen, at det drejer sig om et fagforbund, som vil skaffe sine medlemmer en urimelig ekstrafortjeneste på andres bekostning. Men der kan jo være tale om en gruppe med lønefterslæb, eller blot en gruppe, som ønsker at føre frie forhandlinger. M.h.t. Luftfartsfunktionærerne, så var det tilsyneladende arbejdsgiverne, der så deres interesse i en tvungen mægling i 1991, 1993, 1995 og 1998 (linie 7-15). Mere væsentligt er argumentet om, at størstedelen af overenskomsterne er forhandlet færdige før forligsmandens eventuelle indgreb. Men det har den enkelte organisation, som ikke er blevet færdig, ikke meget glæde af. M.h.t. lovindgrebet af 7. maj 1998, så ser argumentationen fra regeringens side umiddelbart nydelig ud: en følgegruppe af embedsmænd, manglende rengøring, ophobning af affald, transportproblemer med medicin o.s.v. (linie 87-99). Regeringen synes imidlertid ikke at have gjort forsøg på at forhandle sig frem til et nødberedskab... [men i stedet ved lov... bundet parterne i to år]. Ej heller har regeringen blandt de mere end 500 overenskomster gjort forsøg på at skelne mellem dem, der omfattede livsvigtige funktioner (essential services), og dem der ikke gjorde det (linie ). Regeringen ønskede at bringe hele konflikten til ophør og skabe fred i de følgende 2 år - uden hensyn til organisationsfrihed og internationale konventioner. Langt de fleste opgaveløsere peger her med rette på nationaløkonomiske begrundelser og velfærdsstatens opretholdelse. Nogle prøver at inddrage forskellige filosoffer, f.eks. Jeremy Benthams princip om samfundsnytten som den størst mulige lykke for det størst mulige antal. De citerer direkte fra Fink: Statsindgreb i den enkeltes frihed er berettigede og kun berettigede, hvis de bidrager til at maximere summen af lyst i samfundet (Fink, s. 93). Dette er ikke nogen god parallel. Bentham levede i årtierne 6

7 omkring 1800, og han opererede hele tiden med individer og ikke med organisationer. Den stat, han anså for nødvendig, var heller ingen intervenerende velfærdsstat, men nærmere Adam Smith s natvægterstat (Fink, s. 88). Det er langt mere relevant at inddrage en moderne filosof som Jürgen Habermas. Han skriver om nutidens styrings- og beherskelsestendens, som kolonialiserer folks livsverden (Fink, s. 142 f.). Jørn Loftager har i Ret og Samfund, hæfte 2, s. 98 f., givet en sammenfatning heraf, der er både præcis og pompøs: det fremvoksende teknokratiske og neo-korporatistiske samfunds effektive inddæmning af individers og gruppers autonome artikulations- og deltagelsesmuligheder. Dette har jeg som redaktør af hæfte 2, s. 99, forklaret med, at stat, arbejdsgiverforening og LO bliver et system, der kræver at definere og udtrykke alles interesser. Dette svarer ret nøje til situationen i Danmark i foråret 1998: Hovedorganisationerne (Dansk Arbejdsgiverforening og LO) gik ind for forligsmandens mæglingsforslag. Det blev vedtaget på arbejdsgiversiden, men forkastet på arbejdersiden. Da arbejdernes (lønmodtagernes) flertal ikke ville acceptere, hvad hovedorganisationerne og forligsmanden var nået frem til, greb regeringen ind med en løsning, som med undtagelse af et par fridage var identisk med det forkastede mæglingsforslag (linie 43-60). Systemet havde vundet over demokratiet, kunne man sige. Spørgsmålet er så, om denne beskrivelse er helt dækkende. Her kommer vi ind på nogle overvejelser, som kun er fundet i 2 ud af 100 besvarelser. De kan derfor ikke kræves af eksaminanderne. Man kan nemlig overveje, hvad der sker, når parterne i en arbejdskonflikt har årelang erfaring for, at forligsmanden eller staten i sidste ende vil gribe ind. Dette fjerner i hvert fald parternes officielle ansvar for resultatet, ja tilmed medlemmernes ansvar, når de afgiver deres stemme. Om det fører til ublu krav eller til reelle underhåndsoplysninger om, hvad parten kan leve med, er ikke let at sige. Det understreger imidlertid eksistensen af et establishment, hvis beslutninger kun i særlige tilfælde giver anledning til demokratisk debat og efterprøvelse. Vi véd heller ikke, hvor stor en del af befolkningen der går ind for, hvad man kunne kalde principløsheden eller opportunismen i den faktiske konfliktløsning på det danske arbejdsmarked. Stadig flere lønmodtagerorganisationer er gennem deres pensionskasser væsentlige investorer i erhvervslivet. Organisations- og medlemsinteressen er ikke længere entydig (Fink, s. 140). Måske kan man sige, at den danske befolkning mere eller mindre har givet afkald på arbejdskamp og har indvilget i at betale pct. af sin indtægt i skat plus 25 pct. af alle varepriser i moms. Folketing og regering skal så som modydelse sikre fred, effektivitet og velstand. Hos de fleste studerende på 1. år af jurastudiet er der en forståelig kritik af og bekym- 7

8 ring for, at danske regeringer ratificerer internationale konventioner som ILO s nr. 87 og 98 - tilsyneladende uden nogensinde at have haft til hensigt at respektere dem. I formel henseende bringer det Danmark på linie med nogle diktaturstater i fortid og nutid, som vi normalt ikke sammenligner os med. I øvrigt kan det oplyses, at Danmark kun har ratificeret omkring en tredjedel af ILO s konventioner, og at regering og Folketing gennem årene har udvist større og større ligegyldighed over for behandlingen i tinget af ILO s konventioner og rekommandationer. 1 EFTERSKRIFT Det følgende er en uddybning af betragtningerne vedrørende konfliktretten på arbejdsmarkedet, forstået som en menneskeret. Det ligger uden for pensum i Ret og Samfund. Ovenfor side 4 blev det nævnt, at det ifølge det danske retssystem ville være en overraskende tanke, at forpligtelser ifølge en kollektiv overenskomst lovligt kunne tilsidesættes, hvis en af parterne med rette påberåbte sig udøvelsen af sin menneskeret. Sagen er den, at man i dansk arbejdsret helt overvejende betragter konflikten som et middel til overhovedet at skaffe sig en kollektiv overenskomst eller til at få en ny, forbedret kollektiv overenskomst. En arbejdsretsjurist ved Aarhus Universitet skrev således en bog med undertitlen det faglige formål og den faglige interesse som forudsætning for lovlig iværksættelse af kollektive kampskridt til støtte for krav om kollektiv overenskomst. 2 Opfattelsen af strejkeretten som menneskeret har været gjort gældende i udlandet, navnlig efter Anden Verdenskrig. I et klassisk værk skrev den engelske arbejdsretsjurist Otto Kahn-Freund:»The difference between the approaches to the strike as a sanction in labour relations and as a fundamental human right is not a mere matter of political theory, nor is its practical importance restricted to the political strike. If the worker has a right to strike, he has more than a mere freedom from criminal or civil liability or administrative intervention. He has a positive right which he cannot bargain away, especially not by the contract of employment. The exercise of the right has priority over any contractual obligations he may have incurred, and, as we shall see presently, this may have important practical consequences.«3 1 Henrik Karl Nielsen & Lars Adam Rehof: International arbejdsret (Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kbh. 1998) s. 42 og Per Jacobsen, Konflikters lovlige formål (1976). 3 O. Kahn-Freund: Labour and the Law (2. ed., Stevens & Sons Ltd., London 1977), s

9 Kahn-Freund arbejder altså med et regel-hierarki, hvor menneskerettighederne er placeret over indgåelse af individuelle kontrakter og kollektive overenskomster. Hvis strejken er en udøvelse af en menneskeret, skal staten ikke blot lade strejken løbe uden indgreb, men bør måske støtte de strejkende! Nøjagtig som med hensyn til visse af de øvrige menneskerettigheder. I øvrigt gør Kahn-Freund opmærksom på de glidende overgange, der kan være mellem interesser i arbejdsforholdet og mere almindelige politiske interesser. Således regnes sympati-konflikter, der skal hjælpe andre fagforbund med at opnå overenskomst, ofte for konflikter med et fagligt formål. Men hvad med en strejke for at tvinge en regering til at fastsætte minimumsløn, sænke indkomstskatten eller støtte erhverv i vanskeligheder? Selve begrebet politisk strejke er vanskeligt at definere. M.h.t. Danmark, så kunne man godt forestille sig strejker vendt mod danske virksomheder, som importerede varer fra udlandet, der var produceret billigt p.g.a. børnearbejde eller stærkt forurenende produktionsmetoder. Det ville være en slags kombination af et forsvar for menneskerettigheder i udlandet og en kamp mod uetiske metoder til at skaffe sig konkurrencefordele. I det danske arbejdsretssystem kan man faktisk påvise elementer af menneskeretlig tænkning, skønt Arbejdsretten som domstol har gjort, hvad den kunne, for at begrænse benyttelsen. Ifølge Normen af 1910, 5 stk. 2, kan en arbejder lovligt nedlægge arbejdet, hvis hans liv, velfærd eller ære er truet. Dette har man imidlertid fortolket meget snævert, både m.h.t. årsagen og m.h.t. strejkens omfang. Kun direkte berørte arbejdere må f.eks. nedlægge arbejdet af disse grunde. 4 - M.h.t. den såkaldt politiske strejke kan man også pege på en (begrænset) forståelse i den danske arbejdsretsdomstol. I oktober 1985 varslede Specialarbejderforbundet i Danmark og HK strejke og blokade over for Danske Vognmænd m.h.t. transport af sydafrikanske varer. Aktionen var rettet mod det hvide apartheid-styre i Sydafrika. Men efter at Folketinget havde vedtaget en beslutning om yderligere skærpelse af sanktionerne mod Sydafrika, afblæste de to fagforbund deres varslede aktion, før den var blevet en realitet. På denne baggrund bestemte Arbejdsretten, at hver af parterne, Danske Vognmænd og LO, skulle betale halvdelen af sagens omkostninger. Arbejdsgiverne blev altså ikke holdt skadesløse. 5 Fremtiden vil vise, om menneskeretligt begrundede strejker kan blive en del af det arbejdsretlige system i Danmark. 4 Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret (5. rev. udg. 1994), s. 323 ff. og 262 f. Smlg. Ruth Nielsen: EU-arbejdsret (3. udg. 1997), s. 263 ff. 5 Sag nr , dom af Om politiske demonstrationsstrejker i øvrigt, jfr. Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret (5. rev. udg. 1994), s. 245 f., 295, 464 og 475 f. 9

10 10

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt REDEGØRELSE HVORI UDVALGET ANMODER OM AT BLIVE HOLDT UNDER- RETTET OM UDVIKLINGEN Klage over den danske regering forelagt af Danmarks Lærerforening

Læs mere

Når trepartssamarbejde skaber reformer

Når trepartssamarbejde skaber reformer Når trepartssamarbejde skaber reformer Historien om trepartssamarbejde i Danmark i lyset af 25-året for Fælleserklæringen af 1987 Forliget er pæredansk (Formand for De samvirkende Fagforbund, Jens Jensens

Læs mere

Grundlæggende elementer i opbygningen af det spanske og det danske arbejdsmarked

Grundlæggende elementer i opbygningen af det spanske og det danske arbejdsmarked Grundlæggende elementer i opbygningen af det spanske og det danske arbejdsmarked - en komparativ analyse Handelshøjskolen i Århus Spansk Institut CLM Specialeopgave Udarbejdet af Inger Ørsted Pedersen

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

CARMA Centre for Labour Market Research Aalborg University

CARMA Centre for Labour Market Research Aalborg University CARMA Centre for Labour Market Research Aalborg University Efter strejkerne En lønmodtager-investeringsanalyse af 2008-strejkerne i den offentlige sektor Jørgen Stamhus, CARMA, Aalborg Universitet, E-mail:

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1 / 2010 Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1/2010 Oktober 2010 LO-dokumentation nr. 1/2010 ISSN: 1600-3411 ISBN:

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Vi vil desuden gerne sige tak til vores vejleder, Anna Marie Laursen, for virkelig god støtte og vejledning under projektudarbejdelsen.

Vi vil desuden gerne sige tak til vores vejleder, Anna Marie Laursen, for virkelig god støtte og vejledning under projektudarbejdelsen. Forord Denne specialeafhandling er udarbejdet af Sandra Skærup Højlund Andersen og Sanne Kryger på Aalborg Universitet, Juridisk Fakultet, i foråret 2010, som afslutning på cand.merc.juruddannelsen. Vi

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999 100-året Septemberforliget FOR Finansministeriet September 1999 100-året for Septemberforliget Udsendt af Finansministeriet September 1999 ISBN 87-7856-282-1 (trykt udgave) Forside og tryk: Formula Graphic

Læs mere

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Ronnie Siegumfeldt Andersen Studienr. 201201401 Vejleder: Martin Gräs Lind Master opgave

Læs mere

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør Friedrich August von Hayek (1899-1992) efterlod sig ved sin død et omfangsrigt samfundsfilosofisk

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v.

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Denmark 1. Indledning Eksklusivbestemmelser har eksisteret på det danske

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere