Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport"

Transkript

1 Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr J.nr Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport for Indledning Finanstilsynet har foretaget en kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport for Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af 344, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Årsrapporten for 2008 er revideret af AP Statsautoriserede Revisorer og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Finanstilsynet har ved den gennemførte kontrol konstateret de nedenfor anførte forhold, hvilket Finanstilsynet har meddelt forsikringsselskabet ved brev af 6. august FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings revisor, AP Statsautoriserede Revisorer, har ved brev af 10. august kommenteret på de konstaterede forhold. Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring fik udkast til afgørelse i partshøring den 6. november Forsikringsselskabet har ved modtaget den 26. november 2009 kommenteret på udkastet. Finanstilsynets afgørelse Det er Finanstilsynet vurdering, at Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport for 2008 på en række punkter ikke opfylder regnskabsreglerne. Den af revisor oplyste genforsikring er ikke indregnet på korrekt vis i årsrapporten. Indregning af genforsikring påvirker alle væsentlige poster og også øvrige beregninger, herunder eksempelvis nøgletalsberegninger. 1 Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september Modtaget i Finanstilsynet den 28. august 2009

2 2 Som følge heraf kan der være yderligere fejl, som ikke er afdækket ved regnskabskontrollen. Under forbehold herfor er det Finanstilsynet vurdering, at Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport for 2008 i hvert fald indeholder nedenstående fejl. 1. Genforsikring Hele forsikringsporteføljen er efter det oplyste genforsikret i hele regnskabsåret Denne genforsikring er ikke indregnet korrekt i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 3 9, 21, 35 og 37, hvilket endvidere ikke er i overensstemmelse med 188, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed, som kræver, at et regnskab skal aflægges efter et bruttoprincip. 2. Ledelsesberetning Årsrapportens ledelsesberetning omfatter alene Selskabsoplysninger og Hoved og nøgletal. Ledelsesberetningen indeholder ikke beskrivelser i henhold til regnskabsbekendtgørelsen 128, stk. 1, nr. 1-10, 129 og 131, stk. 1 og 2, som nærmere fastsætter yderligere minimumskrav til ledelsesberetningen. 3. Ledelsespåtegning Ledelsespåtegningen indeholder ikke en erklæring fra ledelsen om, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som forsikringsselskabet kan påvirkes af, jf. 185, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed. 4. Afløbsresultat for indtrufne skader på bruttobasis Årsrapporten indeholder ikke oplysninger om forsikringsselskabets afløbsresultat for indtrufne skader på bruttobasis, jf. 102 i regnskabsbekendtgørelsen. 5. Udvikling i erstatninger Årsrapporten indeholder ikke oplysninger om udviklingen i erstatninger, hvilket ikke er i overensstemmelse med kravet i henhold til 114 i regnskabsbekendtgørelsen. 6. Modpartsrisiko Den i regnskabsbekendtgørelsen 127 krævede følsomhedsoplysning om modpartsrisiko er i årsrapporten oplyst til at være kr. 0 uagtet, at 3 Bekendtgørelse nr af 26. oktober 2007 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

3 3 det er oplyst, at hele forsikringsselskabets forsikringsportefølje er genforsikret, jf. ovenfor under punkt Oplysning om incitamentsprogrammer til ledelsen Der er ikke som krævet i regnskabsbekendtgørelsen 116 oplysning om incitamentsprogrammer til ledelsen i årsrapporten, selvom revisor har oplyst, at direktøren modtager provision for nytegning af forsikringer i form af provisioner for virksomhedens direkte forsikringskontrakter. Ovenstående konstaterede fejl kan have betydning for oplysningerne om mange og væsentlige regnskabsposter, ligesom der er væsentlige mangler i ledelsesberetningen. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at for at en regnskabsbruger kan få et klart og overskueligt billede af forholdenes indvirkning på årsrapporten, skal der udarbejdes en ny årsrapport for På den baggrund skal Finanstilsynet i medfør af 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, påbyde Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring at udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport for Finanstilsynet skal i forbindelse med udarbejdelsen af den nye årsrapport påbyde Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring at udarbejde hele årsrapporten i overensstemmelse med 188, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi), at udarbejde rapporten i overensstemmelse med bestemmelserne i 9, 21, 35 og 37, og at klassificere og opstille årsrapporten i henhold til 4 i regnskabsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med bilag 2 & 4. Finanstilsynet skal herudover påbyde Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring i den nye årsrapport at medtage en ledelsesberetning, der også indeholder de oplysninger, der kræves i regnskabsbekendtgørelsens 128, stk. 1, nr. 1-10, 129 og 131, stk. 1 og 2. I den nye årsrapports ledelsespåtegning skal Finanstilsynet endvidere påbyde Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring, at medtage en erklæring fra ledelsen om, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som forsikringsselskabet kan påvirkes af, jf. 185, nr. 3 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal yderligere påbyde Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring, at give oplysninger om forsikringsselskabets afløbsresultat for indtrufne skader på bruttobasis, i henhold til bestemmelsen i 102,

4 4 oplysninger om udviklingen i erstatninger og modpartsrisiko i henhold til bestemmelsen i 114 og 127, samt oplysninger om incitamentsprogrammer til ledelsen i henhold til bestemmelsen i 116, stk. 2, 3. punktum i noterne til den nye årsrapport. Endvidere skal Finanstilsynet påbyde Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring i forbindelse med udarbejdelse af den nye årsrapport for 2008 at sikre sig, at reglerne i regnskabskapitlet i lov om finansiel virksomhed og i regnskabsbekendtgørelsen i øvrigt er overholdt. Endelig skal det af den nye årsrapport fremgå, at den tidligere offentliggjorte finansielle information i form af årsrapporten for 2008 indeholder fejl, og at den nye årsrapport offentliggøres efter påbud fra Finanstilsynet. Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring skal offentliggøre den nye årsrapport på samme måde, som årsrapporten for 2008 blev offentliggjort. Derudover skal den nye årsrapport indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Den af bestyrelsen godkendte nye årsrapport skal offentliggøres hurtigst muligt og indsendes til Finanstilsynet senest den 18. januar Finanstilsynet gør opmærksom på, at Fondsrådet har udsendt en vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter. Vejledningen behandler i vid udstrækning selskabsretlige og regnskabsmæssige konsekvenser af påbud, som også vil være gældende for ikke-børsnoterede virksomheder. Vejledningen kan findes på Fondsrådets hjemmeside, Afgørelsen kan i henhold til 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

5 5 Gennemgang af afgørelsens punkter For overskuelighedens skyld er sagen for hvert punkt behandlet efter følgende opbygning: - Sagsfremstilling - Retligt grundlag - Vurdering Generelt Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring aflægger årsrapport i henhold til lov om finansiel virksomhed, regnskabsbekendtgørelsen samt de af Finanstilsynet udstedte vejledninger. Med henvisning til revisionsprotokollen for regnskabsåret 2008, anmodede Finanstilsynet ved brev af 18. maj 2009 Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring om at redegøre for erstatningshensættelser. I årsrapporten er erstatningshensættelser opgjort til kr. 0. I revisionsprotokollen begrundes den manglende erstatningshensættelse med, at forsikringsselskabet har indgået en aftale med Karat Forsikringsmæglere Aps om genforsikring, og at dette i årsrapporten er optaget brutto, hvor mellemværende med Karat Forsikringsmæglere Aps er taget op som tilgodehavender kr samt gæld til forsikringstagere kr Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings revisor, AP Statsautoriserede Revisorer, svarede ved brev af 19. maj 2009, at Selskabet har genforsikret hele porteføljen i 2008, og har derfor ingen erstatningsreserve. Beløbet er vist brutto for at synliggøre transaktionernes omfang og risiko. I realiteten er der tale om et netto mellemværende, der udtrykker den tidsforskel der er mellem ind- og udbetalinger. På baggrund af den manglende erstatningshensættelse foretog Finanstilsynet en kontrol af årsrapporten for Finanstilsynet anmodede ved brev af 6. august 2009 Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring om at fremkomme med kommentarer til en række fravigelser og mangler i Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport for Samtidig anførte Finanstilsynet, at det var tilsynets umiddelbare opfattelse, at de konstaterede fravigelser var væsentlige, hvorfor tilsynet nævnte, at sagen i givet fald skal forelægges for Det Finansielle Virksomhedsråd. Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings revisor, AP Statsautoriserede Revisorer, svarede ved brev af 10. august 2009.

6 6 I sit svarbrev af 10. august 2009 nævnte revisor: indledningsvist vil vi gøre opmærksom på, at Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring er et meget lille forsikringsselskab, der i 2008 havde 72 policer og 22 skadessager. Der er kun direktøren ansat i selskabet. Vi er af den opfattelse, at de efterfølgende forhold/redegørelser ikke giver anledning til ændret vurdering af årsrapporten for I parthøringssvar af 26. november 2009 nævner forsikringsselskabet at sammenfattende er det vor vurdering at de regnskabsmæssige ændringer ikke vil være af væsentlig betydning for regnskabet. Dette kombineret med det sene tidspunkt og derfor forestående aflæggelse af årsrapport for 2009 fører til at vi anmoder om følgende: at der ikke skal offentliggøres en ny årsrapport for Derimod skal der ske en hurtig udarbejdelse af årsrapporten for 2009 (gerne afkortet frist), i overensstemmelse med de beskrevne anvisninger. Årsrapporten for 2009 skal naturligvis omtale de foretagne ændringer i de tilpassede sammenligningstal for Vi mener dette er en praktisk løsning i det korrektionerne vil komme regnskabslæser til kendskab på stort set samme tid, og samtidig undgå yderligere arbejde og omkostninger for vort meget lille gensidige forsikringsselskab. Samtidigt nævner forsikringsselskabet i parthøringssvar af 26. november 2009, at Vi er enige i de beskrevne forhold, og har derfor lavet et korrigeret regnskab for at kunne vurdere ændringernes betydning for forståelsen af regnskabet. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er tale om forhold af væsentlig betydning for årsrapporten, jf. det under de følgende punkter anførte. Hertil kommer, at forsikringsselskabet efter det oplyste allerede har udarbejdet et nyt korrigeret regnskab for 2008, og at forsikringsselskabet ikke har oplyst, hvor hurtigt selskabet i givet fald ville kunne offentliggøre årsrapporten for Finanstilsynet finder derfor ikke anledning til at ændre sin vurdering af, at den nye af bestyrelsen godkendte årsrapport skal offentliggøres hurtigst muligt, og indsendes til Finanstilsynet senest den 18. januar 2010.

7 7 1. Genforsikring Sagsfremstilling I brev af 6. august 2009 påpegede Finanstilsynet, at i henhold til lov om finansiel virksomhed 188, stk. 1, nr. 8, skal årsrapporten udarbejdes efter den grundlæggende forudsætning, at hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi). Endvidere påpegede Finanstilsynet, at det af bilag 4 til regnskabsbekendtgørelsen fremgår, at en forsikringsvirksomhed bl.a. skal give oplysning om, hvor stor en andel af bruttopræmieindtægten, der er afgivet i forbindelse med genforsikring. Endvidere skal der gives oplysning om ændring af præmiehensættelse og erstatningshensættelse vedrørende genforsikringsandelen. Finanstilsynet anmodede i sit brev forsikringsselskabet om at redegøre for, hvorledes genforsikring er behandlet regnskabsmæssigt i resultatopgørelse og balance, herunder hvilke poster, der er påvirket af genforsikring med angivelse af brutto- og nettobeløb. Endvidere anmodede Finanstilsynet om, at der blev redegjort for baggrunden for, at erstatningshensættelser og præmiehensættelser pr. 31. december 2008 udgør 0 kr., samt for indholdet af aktivposten Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder og passivposten Gæld i forbindelse med genforsikring. Af årsrapporten for 2008 fremgår følgende: kr. kr. Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Bruttopræmier Præmieindtægter for egen regning Udbetalte bruttoerstatninger Erstatningsudgifter for egen regning Herudover fremgår af årsrapporten, en passiv post Gæld i forbindelse med genforsikring samt en aktiv post Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

8 8 Af svaret fra revisor fremgik følgende: Resultatposternes påvirkning af genforsikringen er gennemgående i det hele porteføljen for 2008 har været omfattet af genforsikringen. Det er i specifikationer til årsrapporten specificeret således: kr. kr. 1. Bruttopræmier Præmieindtægt Genforsikring hos Aros Udbetalte Bruttoerstatninger Genforsikring Karat Udbetalte bruttoerstatninger Refunderede erstatninger Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Erstatningsreserve primo Erstatningsreserve ultimo Vi har tidligere besvaret spørgsmålet om genforsikring i skrivelse af 19. maj Heraf fremgår at Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring har genforsikret hele porteføljen i 2008, og har derfor ingen erstatningsreserve. Beløbet er vist brutto for at synliggøre transaktionernes omfang og risiko. I realiteten er der tale om et nettomellemværende, der udtrykker den tidsforskel der er mellem ind- og udbetalinger. Aktivposten Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder omfatter de 2008 erstatninger der pr. 31. december 2008 endnu ikke var blevet refunderet af genforsikringsselskabet Karat Forsikringsmæglere Aps. Passivposten Gæld i forbindelse med genforsikring omfatter de 2008 erstatninger der 31. december 2008 var opgjort men endnu ikke udbetalt til forsikringstagerne. Forsikringsselskabet nævner i sit parthøringssvar af 26. november 2009 at Som vi ser drejer det sig om, at beløbet til genforsikring tkr. 600 er medtaget som en udgift, og ikke som det burde være modregnet i præmieindtægterne som afgivne forsikringspræmier. Såvel årets resultat som forsikringsteknisk resultat vil være uændret i det korrigerede regnskab.

9 9 I balancen er tilgodehavender og gæld vedr. genforsikring allerede indregnet brutto for at tydeliggøre omfanget heraf. Der vil være en ændring mellem afsat gæld og erstatningshensættelse på tkr. 88. Egenkapitalen vil være uændret. Det fremgår endvidere af parthøringsvaret, at genforsikring var nyt for selskabet, idet den tidligere aftale med Aros var en coassurance aftale. Genforsikringen er stoppet igen i 2009, så 2008 er det eneste år, hvor der har været genforsikring. Retligt grundlag Bestemmelsen vedrørende oplysninger om genforsikring fremgår af lov om finansiel virksomhed 188, stk. 1, nr. 8, som lyder: Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger: 1) : 8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi). 9) Regler der vedrører resultatposter er følgende: Bestemmelsen vedrørende bruttopræmier, afgivne forsikringspræmier, ændring i præmiehensættelser, ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelsen, jf. bilag 4, fremgår af regnskabsbekendtgørelsens 35, som lyder: Under underpost 1.1. Bruttopræmier opføres beløb, forsikringsvirksomheden i regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for direkte og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning.... Stk. 2. Under underpost 1.2. Afgivne forsikringspræmier opføres beløb, forsikringsvirksomheden i regnskabsåret har betalt til eller er blevet genforsikringsselskaber skyldige for genforsikringsdækning. Stk. 3. Under underpost 1.3. Ændring i præmiehensættelser opføres forskellen mellem bruttopræmiehensættelserne ved regnskabsårets begyndelse og slutning, jf. 20. Stk. 4. Under underpost 1.4. Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser opføres forskellen mellem den andel af præmiehensættelserne, der kan henføres til genforsikringsdækningen ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

10 10 Stk. 7. Under hovedposten 1. Præmieindtægter for egen regning, i alt opføres resultatet af underposterne Bestemmelsen vedrørende udbetalte erstatninger, modtaget genforsikringsdækning, ændring i erstatningshensættelser, ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser, jf. bilag 4, fremgår af regnskabsbekendtgørelsens 37, som lyder: Under underpost 3.1. Udbetalte erstatninger opføres beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader... Stk. 2. Under underpost 3.2. Modtaget genforsikringsdækning opføres beløb, forsikringsvirksomheden i regnskabsåret har modtaget fra virksomhedens genforsikrere til dækning af indtrufne skader i overensstemmelse med genforsikringskontrakter. Stk. 3. Under underpost 3.3. Ændring i erstatningshensættelser opføres forskellen mellem erstatningshensættelserne ved regnskabsårets slutning og begyndelse, jf. 21. Stk. 4. Under underpost 3.4. Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser opføres forskellen mellem den andel af erstatningshensættelserne, der kan henføres til genforsikringsdækningen ved regnskabsårets slutning og begyndelse. Stk. 7. Under hovedpost 3. Erstatningsudgifter for egen regning, i alt opføres resultatet af underposterne Regler der vedrører balanceposter er følgende: Bestemmelsen vedrørende erstatningshensættelser, jf. bilag 2, fremgår af regnskabsbekendtgørelsens 21, som lyder: Under passivpost 10. Erstatningshensættelser opføres beløb til dækning af senere betalinger og omkostninger for forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret eller tidligere. Bestemmelsen vedrørende Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, jf. bilag 2, fremgår af regnskabsbekendtgørelsens 9, som lyder: Under aktivpost 7. Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt opføres de beløb, som virksomheden forventer at modtage fra genforsikrere i henhold til de indgåede genforsikringskontrakter.

11 11 Vurdering Revisor oplyste i sit svarbrev af 10. august 2009, at Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring har genforsikret hele porteføljen i På en række poster fremgår genforsikringen ikke af årsrapporten, herunder den i 9, 21, 35 og 37 i regnskabsbekendtgørelsen anførte indregning. Med den fejlagtige indregning er årsrapporten ikke udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 188, stk. 1, nr. 8, hvorefter en årsrapport skal udarbejdes efter den grundlæggende forudsætning, at hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden. Grundet den fejlagtige indregning af genforsikring får regnskabsbrugeren heller ikke information om de forpligtigelser og risici, som forsikringsselskabet påtager sig ved indgåelse af forsikringskontrakter. Hertil kommer at en række poster i årsrapporten er angivet med samme beløb og herved får regnskabsbrugeren ikke informationer om de faktiske beløb. Således er Bruttopræmier i årsrapporten oplyst til kr og Præmieindtægter for egen regning med tilsvarende beløb kr Dette er ikke er i overensstemmelse med 35 i regnskabsbekendtgørelsens krav om, at der under Bruttopræmier opføres beløb, forsikringsvirksomheden i regnskabsåret har modtaget, og under Afgivne forsikringspræmier beløb, som forsikringsvirksomheden i regnskabsåret har betalt for genforsikringsdækning, således at det efter eventuelle ændringer i præmiehensættelser fremgår, hvilket beløb Præmieindtægter for egen regning i alt udgør, jf. 35, stk. 7. Udbetalte bruttoerstatninger er i årsrapporten angivet med kr og Erstatningsudgifter for egen regning med et tilsvarende beløb kr Dette er ikke er i overensstemmelse med 37 i regnskabsbekendtgørelsens krav om, at der under Udbetalte erstatninger opføres beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, og under Modtaget genforsikringsdækning opføres beløb, forsikringsvirksomheden i regnskabsåret har modtaget fra virksomhedens genforsikrere, således at det, efter eventuelle ændringer i erstatningshensættelser og genforsikringsandelen heraf, fremgår, hvilket beløb Erstatningsudgifter for egen regning i alt udgør, jf. 37, stk. 7.

12 12 Erstatningshensættelser er i årsrapporten oplyst til kr. 0, og revisor oplyser i begge svarbreve, at Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring har genforsikret hele porteføljen i 2008 og derfor ingen erstatningsreserve har. Revisor oplyser endvidere i sit svarbrev af 10. august 2009, at beløbet er vist brutto for at synliggøre transaktionernes omfang og risiko. I realiteten er der tale om et netto mellemværende, der udtrykker den tidsforskel der er mellem ind- og udbetalinger. Ifølge revisors og revisionsprotokollens oplysninger om passivposten Gæld i forbindelse med genforsikring på kr og aktivposten Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder på kr er nævnte beløb forsikringsselskabets mellemværender med henholdsvis forsikringsselskabets forsikringstagere og Karat Forsikringsmæglere Aps. Der er derfor udelukkende tale om periodiseringsposter, som er forkert benævnt, da de efter det oplyste relaterer sig til en forsikringsformidler og ikke til et genforsikringsselskab. Som nævnt indeholder årsrapporten ikke erstatningshensættelser, hvilket er et krav i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 21, hvorefter der under passivposten Erstatningshensættelser, opføres beløb til dækning af senere betalinger og omkostninger for forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret eller tidligere. Årsrapporten indeholder ligeledes ikke en aktivpost Genforsikringsandel af erstatningshensættelser, jf. 9 i regnskabsbekendtgørelsen. Man kan ikke undlade at indregne erstatningshensættelser henholdsvis genforsikringen heraf, selv om de eventuelt måtte være lige store, da årsrapporten skal aflægges efter et bruttoprincip, jf. 188, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed. Den fejlagtige indregning af genforsikring og hermed risici, som selskabet påtager sig ved indgåelse af forsikringskontrakter, herunder den manglende indregning af erstatningshensættelsernes, præmiernes og erstatningsudgifternes beløbsstørrelse brutto og genforsikringens andel heraf, fratager regnskabsbrugerne væsentlig information om forsikringsselskabet og dermed disses mulighed for at vurdere forsikringsselskabets finansielle information om de nævnte poster, samt den øvrige finansielle information i årsrapporten. Finanstilsynet vurderer det som en fejl, at årsrapporten ikke indregner genforsikring som krævet i regnskabsbekendtgørelsen 9, 21, 35 og 37. Udeladelsen medfører, at årsrapporten ikke opfylder kravet i lov om finansiel virksomhed 188, stk. 1, nr. 8, hvorefter årsrapporten skal være udarbejdet efter den grundlæggende forudsætning, at hver transaktion,

13 13 begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden. For så vidt angår forsikringsselskabets oplysning i parthøringssvar af 26. november 2009 om at beløbet til genforsikring tkr. 600 er medtaget som en udgift, og ikke som det burde være modregnet i præmieindtægterne som afgivne forsikringspræmier. Såvel årets resultat som forsikringsteknisk resultat vil være uændret i det korrigerede regnskab. skal Finanstilsynet som anført ovenfor præcisere, at der i henhold til 188, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed ikke må ske modregning, men at hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig. Omtalte tkr. 600 fremgår ikke af årsrapporten for Finanstilsynet antager, at der refereres til det beløb, revisor oplyste i sit svarbrev af 10. august 2009 under overskriften Udbetalte Bruttoerstatninger, Genforsikring Karat kr Nævnte kr udgør ca. 57,1 % af Bruttopræmier / Præmieindtægter for egen regning, 98,4 % af Udbetalte bruttoerstatninger / Erstatningsudgifter for egen regning og 21,7 % af Egenkapital ultimo. Beløbet vurderes som følge heraf som væsentligt. I parthøringssvar af 26. november 2009 nævner forsikringsselskabet endvidere: I balancen er tilgodehavender og gæld vedr. genforsikring allerede indregnet brutto for at tydeliggøre omfanget heraf. Der vil være en ændring mellem afsat gæld og erstatningshensættelse på tkr. 88. Egenkapitalen vil være uændret. Som nævnt tidligere er posterne Tilgodehavender hos forsikringsselskaber kr samt Gæld i forbindelse med genforsikring kr efter Finanstilsynets opfattelse udelukkende periodiseringsposter, og ikke erstatningshensættelser. I parthøringssvar af 26. november 2009 nævner forsikringsselskabet sammenfattende at det er vor vurdering at de regnskabsmæssige ændringer som de fremgår af ovenstående ikke vil være af væsentlig betydning for regnskabet

14 14 Med de manglende informationer om genforsikringens brutto og netto påvirkning af årsrapporten fratages regnskabslæser en væsentlig information om forsikringsselskabets finansielle situation. Ikke alene angående de nævnte kr , men også generelt angående genforsikringens påvirkning af regnskabsposterne i årsrapporten. Den fejlagtige indregning forringer dermed regnskabsbrugernes mulighed for at forstå den øvrige finansielle information i årsrapporten. Selv om resultatet i årsrapporten eventuelt ikke påvirkes heraf, vurderer Finanstilsynet det derfor fortsat som en fejl, at årsrapporten ikke opfylder kravet i lov om finansiel virksomhed 188, stk. 1, nr. 8. Angående revisors oplysning om, at hele forsikringsporteføljen er genforsikret hos genforsikringsselskabet Karat Forsikringsmæglere Aps skal Finanstilsynet henlede opmærksomheden på, at Karat Forsikringsmæglere Aps er et mæglerselskab og således ikke lovligt kan tegne genforsikring. Finanstilsynet har i sin behandling af denne sag lagt til grund, at forsikringsselskabet har en egentlig lovligt tegnet genforsikringsaftale, som oplyst af revisor. 2. Ledelsesberetning Sagsfremstilling I brev af 6. august 2009 påpegede Finanstilsynet, at i henhold til lov om finansiel virksomhed 183 stk. 1, skal virksomheden udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal blandt andet bestå af en ledelsesberetning, med beskrivelser i henhold til regnskabsbekendtgørelsen 128, stk. 1, nr Endvidere skal ledelsesberetningen i henhold til 129, beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den seneste offentliggjorte årsrapport og begrunde resultatet i forhold hertil og i henhold til 131, stk. 1 og 2, beskrive virksomhedens finansielle og forsikringsmæssige risici samt sine politikker og mål for styringen heraf. I årsrapporten indeholder ledelsesberetningen Selskabsoplysninger og Hoved og nøgletal, men ingen af de nævnte beskrivelser. Af svaret fra revisor fremgik, at Det er korrekt at der i lighed med tidligere år ikke er udarbejdet en skriftlig ledelsesberetning. I svarbrev af 10. august 2009 har revisor udarbejdet en ledelsesberetning, som den kunne se ud for årsrapporten 2008.

15 15 Angående de enkelte punkter, nævner revisor blandt andet i sin ledelsesberetning, at der er identificeret følgende risici: Forsikringsrisiko, herunder genforsikringsrisiko Hensættelsesrisiko Investeringsrisiko Kreditrisiko Om forsikringsrisiko nævnes, at det er risikoen for at indgå underskudsgivende forsikringskontrakter, det vil sige risikoen for, at en opkrævet præmie ikke i tilstrækkelig grad dækker policens omkostninger. Risikoen afdækkes primært ved genforsikring, og hele forsikringsporteføljen har i regnskabsåret være genforsikret. Om hensættelsesrisikoen nævnes, at denne vurderes som lav, og i det forgangne år helt afdækket ved genforsikring. Om kreditrisikoen oplyste revisor, at det primært drejer sig om, at udstedere af obligationer ikke kan indfri obligationen. Sekundært er der risikoen for manglende betalingsevne hos genforsikringsselskaber. Revisor nævnte endvidere, at forsikringsselskabets genforsikring hos Karat Forsikringsmæglere er ophørt pr. 31. januar Der arbejdes på at finde en ny samarbejdspartner. Det er usikkert hvornår der kan indgås en ny aftale om genforsikring, og forsikringsrisikoen er derfor behæftet med større risiko end tidligere. I parthøringssvar af 26. november 2009 erklærer forsikringsselskabet sig enig i, at der mangler en ledelsesberetning. Retligt grundlag Bestemmelsen vedrørende oplysninger om ledelsesberetningen, fremgår af lov om finansiel virksomhed 183, stk. 1, som lyder: Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal udarbejde en årsrapport, der består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, og en oversigt over bevægelserne i egenkapitalen. Når et årsregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen i årsrapporten. Bestemmelsen vedrørende oplysninger om hvad ledelsesberetningen skal indeholde, fremgår af regnskabsbekendtgørelsen 128, som lyder:

16 16 Ledelsesberetningen skal 1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, 2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse, så vidt muligt med angivelse af beløb, 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb, 4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning, 6) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen, 7) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, 8) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af, 9) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og 10) omtale aktiviteter og filialer i udlandet. Bestemmelsen vedrørende oplysninger om hvad Ledelsesberetningen skal beskrive, fremgår yderligere af regnskabsbekendtgørelsen 129, som lyder: Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil. Bestemmelsen vedrørende risikooplysninger i årsrapporten fremgår af regnskabsbekendtgørelsen 131, stk. 1 og 2, som lyder: Virksomheden skal beskrive sine finansielle risici samt sine politikker og mål for styringen af finansielle risici. Stk. 2. Virksomheden skal beskrive sine forsikringsrisici samt sine politikker og mål for styring af forsikringsrisici. Vurdering Der er tale om mange mangler i ledelsesberetningen, idet denne ikke indeholder de oplysninger, der fremgår af 128, 129 og 131 i regnskabsbekendtgørelsen, herunder oplysninger om finansielle og forsikringsmæssige risici samt politikker og mål for styring heraf. Eksempelvis er oplysninger om et forsikringsselskabs finansielle og forsikringsmæssige risici samt politikker og mål for styring heraf af stor

17 17 betydning for en samlet vurdering af en årsrapport. En udelukkelse heraf, fratager regnskabsbrugeren en væsentlig information om forsikringsselskabet og forringer dermed dennes mulighed for at forstå den øvrige finansielle information i årsrapporten. På baggrund heraf vurderer Finanstilsynet det som en fejl, at årsrapporten ikke indeholder risikooplysninger, jf. regnskabsbekendtgørelsen 131, stk. 1 og 2. Da ledelsesberetningen er en væsentlig bestanddel af årsrapporten og for 2008 er omfattet af revisionspligt, og da der alene gives meget få oplysninger i ledelsesberetningen, vurderer Finanstilsynet det som en fejl, at ledelsesberetningen ikke indeholder oplysninger, der opfylder kravene i henhold til 183, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og 128, 129 og 131 i regnskabsbekendtgørelsen. Hertil kommer, at revisor i sit svarbrev af 10. august 2009 oplyser angående ledelsesberetning som den kunne se ud for årsrapporten 2008, at selskabets genforsikring hos Karat Forsikringsmæglere Aps er ophørt pr. 31. januar Der arbejdes på at finde en ny samarbejdspartner til genforsikring. Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvornår der kan indgås ny aftale om genforsikring, og forsikringsrisikoen er derfor behæftet med større risiko end tidligere. Årsrapporten er dateret 2. april 2009, og informationen om den ophørte genforsikring og den dermed øgede risiko for forsikringsselskabet er af væsentlig betydning for medlemmernes og andre regnskabsbrugeres mulighed for at vurdere forsikringsselskabets økonomiske stilling. Finanstilsynet vurderer med baggrund heri, at det yderligere er en fejl, at denne oplysning ikke var indeholdt i ledelsesberetningen. 3. Ledelsespåtegning Sagsfremstilling I brev af 6. august 2009 påpegede Finanstilsynet, at i henhold til lov om finansiel virksomhed 185, stk. 1, skal ledelsespåtegningen indeholde en erklæring, hvor alle medlemmer af ledelsen erklærer, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i forsikringsselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som forsikringsselskabet kan påvirkes af. Denne del af ledelsespåtegningen fremgår ikke af forsikringsselskabets årsrapport. Af revisors svarbrev af 10. august 2009 fremgik, at ledelsespåtegningen fremover vil blive udvidet til også at indeholde det manglende afsnit.

18 18 Retligt grundlag De præcise krav til ledelsespåtegningen fremgår af 185, i lov om finansiel virksomhed og lyder: Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmer af bestyrelsen og direktionen underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor hver enkelt medlems navn og funktion i forhold til selskabet er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt 1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale, 2) årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og 3) ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af. Vurdering Henset til at ledelsespåtegningen er en væsentlig bestanddel i årsrapporten, og at der er helt specifikke lovkrav til, hvilke erklæringer den skal indeholde, vurderer Finanstilsynet det som en fejl, at ledelsespåtegningerne i årsrapporten ikke indeholder den i lov om finansiel virksomhed 185, nr. 3, omtalte erklæring. 4. Afløbsresultat Sagsfremstilling I brev af 6. august 2009 påpegede Finanstilsynet, at i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 102, stk. 1 og 2, skal afløbsresultatet for indtrufne skader oplyses såvel på bruttobasis som for egen regning. I årsrapporten oplyses alene forsikringsselskabets afløbsresultat for egen regning, kr. 40. Revisor oplyste i sit svarbrev af 10. august 2009, at brutto afløbsresultatet udgør t.kr. 40.

19 19 Retligt grundlag Bestemmelsen vedrørende oplysninger om afløbsresultat for indtrufne skader, fremgår af regnskabsbekendtgørelsen 102, stk. 1 og 2, som lyder: Afløbsresultat for indtrufne skader skal oplyses såvel på bruttobasis som for egen regning. Stk. 2. Er afløbsresultatet af usædvanlig størrelse, skal årsagen hertil forklares. Vurdering I årsrapporten oplyser forsikringsselskabet, at afløbsresultat for indtrufne skader for egen regning er kr. 40, og revisor oplyser i sit svarbrev af 10. august 2009 at brutto afløbsresultatet er t.kr. 40. Disse to beløb er lagt til grund for vurderingen. Ifølge det oplyste, er afløbsresultatet på bruttobasis væsentligt større end afløbsresultat for egen regning. Finanstilsynet vurderer den manglende oplysning om afløbsresultat på bruttobasis som væsentlig for årsrapporten, idet udeladelse heraf fratager regnskabsbrugeren muligheden for at vurdere udviklingen i forsikringsselskabets brutto erstatningshensættelser vedrørende tidligere regnskabsperioder og dermed selskabets evner til at måle hensættelsernes størrelse. Med baggrund heri, vurderer Finanstilsynet den manglende oplysning om brutto afløbsresultatet som en fejl. 5. Udvikling i erstatninger Sagsfremstilling I brev af 6. august 2009 påpegede Finanstilsynet, at i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 114, skal der gives oplysninger om udviklingen i erstatningerne. Disse oplysninger fremgår ikke af forsikringsselskabets årsrapport. Revisor oplyste i sit svarbrev af 10. august 2009 om udviklingen i erstatningerne: 1) Antallet af erstatninger: 22 2) Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader: /22 = ) Erstatningsfrekvensen: 22/72 = 0,306

20 20 Retligt grundlag Bestemmelsen vedrørende oplysninger om udviklingen i erstatningerne, fremgår af regnskabsbekendtgørelsen 114, som lyder: Der skal gives følgende oplysninger om udviklingen i erstatningerne opdelt på de forsikringsklasser, der er specificeret i 113, stk. 1: 1) Antallet af erstatninger. 2) Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader. 3) Erstatningsfrekvensen. Vurdering Det fremgår af oplysningerne fra revisor, at 30,6 % af forsikringsselskabets forsikringskontrakter medfører erstatninger. Den oplyste gennemsnitlige erstatning for indtrufne skader er kr Den gennemsnitlige erstatning udgør ca. 3,3 % af årsrapportens egenkapital og ca. 8,68 % af årsrapportens bruttopræmier/præmieindtægter for egen regning. Der er således tale om erstatninger af ikke uvæsentlig størrelse og frekvens. En udeladelse af oplysninger om udviklingen i erstatningerne i henhold til kravet i 114, fratager derfor regnskabsbrugeren en væsentlig information om forsikringsselskabet. Med baggrund heri vurderer Finanstilsynet det som en fejl, at erstatningsoplysningerne ikke fremgår af årsrapporten. 6. Følsomhedsoplysninger Sagsfremstilling I brev af 6. august 2009 påpegede Finanstilsynet, at i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 127 skal virksomheder, der driver skadesforsikringsvirksomhed, give oplysninger om følsomhed over for risici i overensstemmelse med skemaet i bilag 16. I årsrapporten er følsomhedsoplysninger vedrørende tab på modparter vurderet til og i skemaet angivet til kr. 0. Af revisors svarbrev af 10. august 2009 fremgik følgende: I årsrapportens note 8 er der angivet tab på modparter kr. 0. Dette er en fejl, idet den kan beregnes til 8 % af kr i alt kr

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Tryg A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 21. december 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af årsrapporten,

Læs mere

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Max Bank A/S 7. december 2009 Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Max Bank A/S Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Max Bank A/S årsrapport

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter Topdanmark A/S Supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten for 2014 16. november 2015 Redegørelse Finanstilsynet har i forbindelse med en delvis regnskabskontrol vurderet, at koncernregnskabet

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere