Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon via J.nr Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Indledning Det fremgår af regeringsgrundlaget, at Danmark i samarbejde med vores nabolande skal udføre en effektiv toldkontrol baseret på en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret indsats i overensstemmelse med de fælles regler, der gælder i EU. Planerne fra maj 2011om at opføre kontrolanlæg ved de danske grænser vil ikke blive gennemført. SKAT har med udgangspunkt i regeringsgrundlaget arbejdet med at implementere den nye vision for den fremadrettede toldkontrol i indsatsplanlægningen, indsatsprojekter og de daglige arbejdsrutiner. Konklusion Sammenfattende er det vurderingen, at det nye toldkontrolkoncept med toldkontrol i baglandet er langt fremme og forventes at indfri den politiske vision for den fremadrettede toldkontrol, som det fremgår af regeringsgrundlaget. Der er dog fortsat brug for en øget styring og opfølgning på indsatsen, mere fokus på efterretninger, en styrkelse af det internationale og nationale samarbejde med andre myndigheder, og der er brug for en platform til operativ kommunikation. Derfor har SKAT taget en række initiativer, som er omtalt i det følgende. Det forventes, at den politiske vision for den fremadrettede toldkontrol først vil være fuldt implementeret i løbet af Implementering af strategien for toldkontrollen ved de indre grænser Det nye toldkontrolkoncept er fulgt fra og med foråret Side 1 / 5

2 Meldinger fra regionerne viser, at SKAT på de indre grænser i det store hele følger konceptet baseret på mobilitet, fleksibilitet og med en efterretnings- og risikobaseret tilgang. Mobil og fleksibel Opgaven er professionaliseret ved, at SKAT bruger en risikobaseret tilgang i tilrettelæggelsen af kontrolarbejdet, og at den gennemføres ud fra nogle konkrete arbejdsbeskrivelser om f. eks. narkotika, våben og penge. Kontrollen tilrettelægges og gennemføres i projektform og på specielle områder i taskforces, f.eks. skibskontrollen. I begge tilfælde med afsæt i risikobilledet og anvendelse af efterretninger. Kontrollerne suppleres løbende med stikprøvekontroller, der har til hensigt at underbygge og afprøve de eksisterende risikovurderinger. Ved færgeforbindelserne fra Tyskland (Lolland og Falster) er der af de samlede kontroller lavet 45 pct. kontrolleri baglandet. I baglandet ved landegrænsen er der tilsvarende lavet 93 pct. De resterende kontroller er lavet på grænsestregen. Når forskellen er så stor skyldes det, at der er meget forskellige geografiske forhold, der gør sig gældende. Vejnettet på Lolland og Falster er ikke indrettet på en måde, som ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning gør det let at lave kontroller i baglandet. Det må derfor accepteres, at kontrolzonen nogle gange er ved færgernes terminalområder. I lufthavnene foregår al kontrol så at sige på grænsestregen. Ved færgehavnene med forbindelse til Sverige/Storbritannien og på Lernacken/Øresundsbroen foregår toldkontrollen som udgangspunkt på grænsestregen (færgeterminalområdet) og ved betalingsanlægget af trafikale hensyn. Risikoanalyse og risikoprofiler Toldkontrollen er tilrettelagt ud fra en risikobaseret tilgang til opgaven. Kontrollerne gennemføres hele døgnet. Ved landegrænsen til Tyskland er ca. halvdelen af kontrollerne lavet i dagtimerne og resten i aften- og nattetimerne. Der er nedsat et landsdækkende risikoteam, hvor medlemmer af de regionale risikoteams og toldkoordinatoren fra Politiets Nationale Efterforsknings Center indgår. Risikoanalyse og risikoprofiler til prioritering af kontrolarbejdet forbedres gennem en styrkelse af det landsdækkende risikoteams indsamling af efterretninger, udveksling af erfaringer og observationer til brug i kontrolarbejdet. Organiseringen af risikoteamet vil ændre sig som følge af den forestående omorganisering af SKAT. Side 2 / 5

3 Styring og opfølgning Der vil ske forbedret styring og opfølgning på toldindsatsen ved implementeringen af et kommende nyt IT-system, som kan understøtte den operationelle tilgang til risikobaseret toldkontrol samt understøtte håndteringen af efterretninger til brug for udarbejdelse af dynamiske risikoanalyser. Endvidere vil systemet kunne bearbejde og evaluere resultaterne til brug for den fremadrettede toldindsats. PT-grupperne/tværoffentligt samarbejde De særlige politi- og toldgrupper i Syddanmark mødes både på det operationelle og det ledelsesmæssige plan. Der er mellem myndighederne etableret en fast arbejdsgruppe i relation til Schengen- og Napoli II-konventionerne, som koordinerer de større stationære kontroller på begge sider af landegrænsen. Formålet er, at de rejsende ikke bliver generet mere end højst nødvendigt af kontrollerne. Endvidere, at politi- og toldmyndighedernes kontroller på begge sider af grænsen ikke får karakter af dobbeltkontroller, men i stedet supplerer hinanden ved, at når de udføres samtidigt, så sker det altid på forskellige steder ved landegrænsen. Der er ikke et tilsvarende formaliseret forum i Midt- og Sydsjælland, men der er stadig forhandlinger med politiet om en formel aftale. Det overvejes p.t., hvorvidt SKAT (told) kan kobles på det offentlige beredskabs- telefonsystem SINE, så det er muligt at kommunikere med politiet, når der laves fælles kontrolaktioner, og hvis der er brug for at tilkalde politiet til at assistere i forbindelse med en konkret opgave. Internationalt toldsamarbejde Toldsamarbejdet med nabolandene er tilrettelagt forskelligt fra region til region. Mest udviklet er samarbejdet ved regionerne i Syddanmark, Midt- og Sydsjælland og København. Det daglige samarbejde ved den tyske grænse er forankret i lokale fora, der mødes dagligt eller ugentlig. I Syddanmark er det et fælleskontor, som er bemandet med told- og politimedarbejdere fra begge lande. En noget mindre, men lignende funktion findes i Puttgarten. Ved landegrænsen er der nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til fælles risikoanalyser og fælles patruljekørsel. Side 3 / 5

4 I Midtjylland og Nordjylland er der ikke i dag udviklet lignende fora på tværs af den indre grænse til Sverige, og derfor vil SKAT tage initiativ til at formalisere og udvikle dette samarbejde. SKAT København har etableret et velfungerende samarbejde med Tullverket i Malmø, hvorfra en medarbejder ugentligt mødes med kollegaer i Danmark for at drøfte udvikling i modus, trends og beslaglæggelser. Dette samarbejde bidrager til en øget fælles forståelse af risikobilledet. Norge har vist interesse for at deltage i dette samarbejdsforum, da de ser den samme udvikling i modus og trends. SKAT har et godt samarbejde med toldmyndighederne i de øvrige nordiske lufthavne, og der afholdes årlige møder, hvor udvikling i kontrolaktiviteter, beslag og modus drøftes. SKAT agter (med forbillede i ovennævnte fælleskontor) atetablere en fast arbejdsgruppe i relation til Schengen- og Napoli II-konventionerne, som ud fra fælles risikoanalyser og efterretninger koordinerer kontroller på begge sider af grænsen til Sverige og i Københavns Lufthavn. Implementering af strategien på denydre grænse Opgaven på den ydre grænse er ligeledes professionaliseret ved, at SKAT bruger en risikobaseret tilgang i tilrettelæggelsen af kontrolarbejdet, og at den gennemføres ud fra nogle konkrete arbejdsbeskrivelser om f. eks. narkotika, våben og penge. Kontrollen gennemføres også her risiko- og efterretningsbaseret; på visse områder i projektform. Kontrollerne suppleres løbende med stikprøvekontroller, der har til hensigt at underbygge og afprøve de eksisterende risikovurderinger. Det internationale toldsamarbejde er forankret i EU, Verdenstoldorganisationen WCO, FN, Østersøsamarbejdet og Politi Told i Norden (PTN) mm. Kontrollen gennemføres på grænsestregen, i virksomheder og transportcentre etc. Effekt Omstillingen til den nye strategi har medført store logistikmæssige ændringer og udfordringer. Hensigten med strategien er isoleret set ikke et spørgsmål om at øge antallet af toldkontroller men at de gennemførte toldkontroller har været målrettet mod givne risici, og at dette alt andet lige giver en effektiv toldkontrol, som er baseret på konceptet om mobil og fleksibel toldkontrol. Side 4 / 5

5 Der har regionalt været brugt meget tid på at tilrettelægge, planlægge og gennemføre de nye typer kontroller, som er en anderledes måde at udføre kontrol på, end SKAT hidtil har været vant til. Når håndteringen af efterretninger og risikoanalyserne mv. er fuldt udbygget, vil der blive en mere målrettet toldkontrol, som vil have positiv indflydelse på sagsantallet. Indførelsen af det nye kontrolkoncept, hvor den overvejende del af kontrolindsatsen er flyttet fra selve grænsestregen til det grænsenære område, har betydet nye mere effektive måder at tilrettelægge arbejdet på, men som forventet også mere omkostningstunge kontroller (trafikregulering, leje af afspærringsmateriel, opsætning og nedtagning af afspærringsmateriel m.m.) en øget visiteringsopgave (trafik direkte til og fra udlandet blandet med indenlandsk trafik) og dermed et fald i antallet af kontroller. Endvidere har det stillet krav om nyt teknisk og sikkerhedsforsvarligt udstyr. Mandskabssituationen Det kan oplyses, at ca. 190 årsværk er beskæftiget med egentlige toldkontrolopgaver i Danmark, bl.a. grænsekontrol og fysisk varekontrol. Side 5 / 5

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere