Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser"

Transkript

1 Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser. Leverandøren bedes, som dokumentation, vedlægge de anvendte back-up rutiner som Kontraktbilag 7a. Herudover skal bilaget ikke udfyldes] 1.1 Generelt Leverandøren påtager sig at udføre vedligeholdelse, support og drift af systemet fra overtagelsesdagen. Disse ydelser er inkluderet i driftsvederlaget, jf. Kontraktbilag Drift Leverandøren skal sikre normal drift af systemet. Jobcentersystemet skal være hosted hos Leverandøren (eller underleverandør). Leverandøren skal - i overensstemmelse med god IT skik - udføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at holde systemet i god og driftssikker stand, således at systemet opfylder de krav, der fremgår af Bilag 1 - Kontrakt i sin helhed. Leverandøren har ansvaret for drift af snitflader i forhold til eksterne systemer. Leverandøren sikrer gennem planlægning, overvågning, optimering og skalering, at driftsmiljøet har tilstrækkelig lagerplads, kapacitet og yder en performance for Systemet i henhold til de servicemål, der er aftalt i Kontraktbilag 10. Leverandøren har udarbejdet en fall-back plan ved etablering af Systemet. Planen skal forevises Kunden inden etablering, herunder ved implementering af ændringer i systemet. Leverandøren skal foretage sikkerhedskopiering (backup) af Systemet og Systemets information, således at de enkelte bestanddele kan genskabes. Som dokumentation for de anvendte back-up rutiner bedes Leverandøren vedlægge en beskrivelse af de back-up rutiner der vil blive anvendt. Beskrivelsen vedlægges som et underbilag til dette kontraktbilag. Leverandøren skal foretage delvis eller hel restore på Kundens anfordring. Side 1 af 5

2 Leverandøren skal opbevare sikkerhedskopier forsvarligt hos Leverandøren beskyttet mod beskadigelse, tyveri og ødelæggelse. Leverandøren skal sikre, at deployment sker med mindst mulig gene for brugerne af systemet. Leverandøren skal implementere softwareopdateringer i form af patches, servicepacks og sikkerhedsopdateringer, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde Kontrakten. Den konkrete implementering aftaltes med Kunden. 1.3 Vedligeholdelse Leverandøren skal - i overensstemmelse med god IT skik vedligeholde systemet, således at systemet opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten i sin helhed. Vedligeholdelse indbefatter al nødvendig vedligeholdelse, opdateringer, versionering og releases, der sikrer at systemet opfylder de krav der fremgår af Kontrakten i hele aftaleperioden. Nye versioner og releases af det tilbudte system, herunder udgifter til etablering, afprøvning og idriftsættelse, er inkluderet i driftsvederlaget, jf. Kontraktbilag 3. Leverandøren er alene forpligtet til at opgradere systemet til nyere versioner eller nyere releases, såfremt det er nødvendigt for at opfylde Kontrakten. Ved en ny version forstås en version, der indeholder væsentligt ændret funktionalitet. Almindeligvis er en ny version kendetegnet ved, at hovednummeret for versionen ændres (f.eks. fra 5.1 til 6.0). Ved en ny release forstås en mindre opdatering af programmellet, herunder fejlrettelser, som kan være kendetegnet ved, at versionsnummeret for programmellet ændres med en decimal (eksempelvis fra 5.0 til 5.1). Opgradering af systemet til nye versioner af systemet må ikke forringe, forstyrre og/eller fjerne udførte tilpasningers funktionalitet eller på anden måde forringe systemets funktionalitet. Nye releases skal varsles mindst 14 dage inden idriftsættelse. Leverandørens vedligeholdelse af systemet skal omfatte løbende tilpasning af systemet i takt med ændring af lovgivning eller andre regelsæt og retningslinjer af betydning for udførelse af Kundens opgaver, således at systemet til enhver tid overholder gældende lovgivning mv. på området. Side 2 af 5

3 1.4 Servicevindue Et servicevindue defineres som et aftalt tidspunkt, hvor Leverandøren kan foretage en hver form for forebyggende vedligeholdelse på systemet. Leverandørens planlagte vedligeholdelse skal varsles Kunden minimum 5 dage inden vedligeholdelse iværksættes og skal placeres udenfor den aftalte driftstid. Ved større ændringer af servicevinduet varsler Leverandøren ligeledes Kunden minimum 5 dage inden. Aftalt driftstid defineres som mandag til fredag fra kl. 08:00 til 17:00 på alle arbejdsdage. Såfremt Leverandøren anvender tid på vedligeholdelse indenfor den aftalte driftstid indregnes dette forhold i driftseffektiviteten, jf. Kontraktbilag Supportorganisation Leverandørens supportorganisation/ helpdesk skal være til rådighed mandag til torsdag fra kl. 8:00 til kl. 17:00 og fredag kl. 8:00 til 14:00 på arbejdsdage uagtet at systemet skal kunne bruges døgnet rundt alle årets dage. Supportorganisationen skal være bemandet på en sådan måde, at der kan leveres kvalificeret bistand til Kundens superbrugere og IT-konsulenter. 1.6 Procedure for fejlhåndtering. mv. Leverandørens procedure for fejlhåndtering skal basere sig på fejlkategoriseringen A, B, C og D, som fremgår i Kontraktbilag Kundens indrapportering af fejl Såfremt Kunden konstaterer problemer eller fejl, der tilsyneladende beror på mangler ved systemet, indrapporteres disse til Leverandøren, som skal yde bistand til diagnosticering og afhjælpning af det indrapporterede problem. Indrapporteringen af fejl skal kunne ske i helpdeskens åbningstid. Leverandøren skal stille et digitalt indrapporteringssystem til rådighed, som Kunden indrapporter fejl i. Alle indberettede fejl skal forsynes med en unik ID af Leverandøren. Ved indrapporteringen af fejl skal Kunden udfylde en fyldestgørende mangelrapport, der som minimum indeholder nedenstående punkter a-e: a. Navn på programmel b. Kundens beskrivelse af fejlen, herunder evt. udført handling og opnåede reaktion c. Klokkeslæt for Kundens konstatering af fejlen d. Klokkeslæt for indrapportering til Leverandøren e. Forslag til fejlkategorisering (A, B, C eller D) f. Kontaktperson hos Kunden Side 3 af 5

4 Leverandørens servicerapport over afhjælpning af fejl skal herudover som minimum indeholde oplysninger om: Klokkeslæt for Leverandørens registrering af fejlrapporteringen. Tidspunkt for Leverandørens påbegyndte fejlrettelse Løbende status Tidspunkt for Leverandørens afslutning på fejlrettelsen Årsag til fejlen Løsning på fejlen Leverandøren skal altid aflevere en servicerapport, som Kunden har kvitteret for. Mangler kategoriseres af parterne i fællesskab i forbindelse med Kundens indrapportering. Såfremt der er uenighed om kategoriseringen, kan hver af parterne henvise kategoriseringen til Kundens og Leverandørens projektleder, der da sammen afgør dette spørgsmål. Kan der fortsat ikke opnås enighed mellem parternes projektledere, henvises til Kontraktbilag 10 vedrørende håndtering af uenighed om kategorisering af fejl. Indtil den sagkyndige har afgjort spørgsmålet om kategorisering af den indrapporterede mangel, skal Leverandøren afhjælpe denne i forhold til Kundens kategorisering. Viser det sig efterfølgende gennem fælles erkendelse eller den sagkyndiges afgørelse, at manglen burde have været kategoriseret som anført af Leverandøren, kan Leverandøren kræve dokumenterede meromkostninger, herunder i forbindelse med nødvendiggjort overarbejde, som følge af Kundens fejlagtige kategorisering dækket af Kunden. Hvis Kunden fejlagtigt indrapporterer et forhold som værende en mangel, og viser det sig efterfølgende, at Kundens indrapportering beror på manglende uddannelse, forkert brug eller lignende, som ikke kan tilregnes Leverandørens forhold, er Leverandøren berettiget til kræve et rimeligt vederlag for behandling af Kundens henvendelse. Retten til vederlag indtræder dog først fra det tidspunkt, hvor Leverandøren gør Kunden opmærksom på, at forholdet ikke er omfattet af Leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, og da under forudsætning af, at Kunden accepterer, at Leverandøren fortsætter arbejdet. 1.8 Leverandørens fejlhåndtering For kategori A og B fejl, jf. Kontraktbilag 10, gælder det at: Leverandøren skal levere en skriftlig handleplan med forventet tidsplan, ansvarlige og aktiviteter med henblik på løsning af den indmeldte fejl. Side 4 af 5

5 Leverandøren skal og har pligt til at rapportere til Kunden hver 4. time om status og fremdrift på ovenstående plan For kategori C og D fejl gælder det at: Leverandøren skal levere en skriftlig handleplan med forventet tidsplan, ansvarlige og aktiviteter med henblik på løsning af den indmeldte fejl Leverandøren skal rapportere om fremdrift på ovenstående plan Hvis en fejl ikke skyldes systemet, men kan henføres til Kundens eller 3. parts systemet, er det Leverandøren, der har pligt til at dokumentere dette. Side 5 af 5

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe)

Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe) Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe) 1 Installation af Remote Backup Front-safe eller en Front-safe Business Partner forestår installation

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere