APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN"

Transkript

1 APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Tidsplan Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse 1 Hvor en aktivitet gennemføres over en periode, anføres periodens start og sluttidspunkt i k o- lonnen Tidsangivelse Stk 2 Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende a k- tivitet I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager Aktivitet/begivenhed Konvertering af dokumenter fra arbejdsmarkesafdelingens drev Gennemførelse af overtagelsesprøve på lovinformationssystemet og CMS-systemet Aftalt overtagelsesdag for Systemet og CMS Opkrævning af initialomkostninger Undervisning af redaktører og administratorer på CMSsystemet Undervisning af almindelige brugere af lovinformationssystemet Tids- Angivelse Medio november primo december Medio december 1 januar 2013 L Efter overtagelsesdagen Første kvartal 2013 Første kvartal 2013 Initiativtager L L L K K Bemærkninger "K" = Kommune; "L" = Leverandør Stk 2 Hvis der ikke skal ske systemskifte, kan Leverandøren og Kommunen aftale en tidligere overtagelsesdag Ændring af tidsplanen 2 Ændring af tidsplanen kan kun ske, hvis begge parter er indforståede Ændring skal ske efter skriftlig aftale mellem parterne

2 Kommunens deltagelse Generelt om Kommunens deltagelse 3 Uanset Leverandøren er ansvarlig for gennemførelsen af en aktivitet, er det en forudsætning for gennemførelsen, at Kommunen medvirker aktivt dertil Kommunen skal i den forbindelse sørge for, at de nødvendige ressourcer

3 APPENDIKS B KRAVSPECIFIKATION I henhold til kontraktdokumentets afsnit 1 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelse med en systembeskrivelse, som udarbejdes ud fra kravspecifikat i- onerne, tilbudsgiverens tilbud og evt supplerende beskrivelser af systemet]

4 APPENDIKS C INITIALOMKOSTNINGER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 82 og afsnit 83 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 3] Initialomkostninger 1 Med initialomkostninger sigtes til det samlede beløb, som Leverandøren opkræver i forbindelse med leveringen og implementeringen af Systemet, herunder systemvederlag samt tilknyttede ydelser Stk 2 Initialomkostningerne omfatter ikke løbende ydelser, jf Appendiks 6 Initialomkostninger omfatter endvidere ikke optioner (bortset fra konvertering), uanset om de måtte være bestilt til levering i forbindelse med implementeringen 2 Initialomkostninger udgør: Ydelse Pris Systemvederlag* (Betaling for brugsret, licenser eller lign, som forfalder i forbindelse med opstart) Brugsret, lovinformationssystem (inkl økonomi, Løn og Personale del)* Brugsret, lovinformationssystem (ekskl økonomi, Løn og Personale del)** Brugsret, økonomi, Løn og Personale del** Brugsret, CMS-system Tilknyttede ydelser (Alle ydelser, som knytter sig til opstarten) Leverandørens projektleder- og konsulentydelser i forbindelse med leveringen af lovinformationssystemet og CMS et Konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet i CMS et [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr * = Hvis der ikke betales for brugsret til systemet ved opstart, men kun betales for den løbende brug af systemet, angives 0 kr ** = Udfyldes kun, hvis der afgives tilbud på denne pakke Fakturering af initialomkostningerne 3 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kommunen for initialomkostningerne således:

5 Ydelser Faktureringstidspunkt Efterfølgende ændringer 4 Ved aftaler om ændring af Systemet (optioner, jf Appendiks E, eller andre ændringer) efter overtagelsesdagen, til hvilke der er initialomkostninger forbundet, udarbejdes underbilag til dette Appendiks C med et indhold, som svarer til dette Appendiks

6 APPENDIKS D KOMMUNENS IT-MILJØ I henhold til kontraktdokumentets afsnit 3 aftales følgende: 11 Kommunens it-miljø ved kontraktindgåelsen system: Exchange 2007 Active Directory: Windows 2003 Forventer at opgradere til 2008 inden for 12 mdr ESDH system: Acadre fra Traen Hjemmeside: Sharepoint 2010 fra Netcompany Intranet: Sharepoint 2010 fra Netcompany Officepakke: Microsoft Office 2007 IDM system: eadmin fra CA Klientpc: HP (bærbar), Primært HP som stationære Laveste fællesnævner er 2GB Ram Browser: Internet Explorer 8 Skal også kunne tilgås via Internet Explorer 9 (minimumskrav) Operativsystem: Windows XP Forventer at opgradere til Windows 7 indenfor 12 mdr 2 Leverandørens krav til Kommunens it-miljø Tilbudsgiver skal her angive tilbudsgiverens krav til kommunens it-miljø, herunder feks krav til browser, arbejdspc er mv Hvis de krav, som stilles af tilbudsgiveren medfører, at Kommunen skal opgradere eksisterende itsystemer i kommunens it-platform, feks styresystem, officepakke eller lign, vil kommunen undersøge prisen herfor ved kommunens sædvanlige leverandører og lade værdien heraf indgå i tilbudsvurderingen under delkriteriet økonomi

7 APPENDIKS E OPTIONER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 84 og 85 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen i overensstemmelse med tilbudsgiverens tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 7] Optioner på ydelser (tilkøbsydelser) 1 Kommunen kan købe følgende tilkøbsydelser: Optioner, ydelser Beskrivelse, bestillingsfrist, leveringsfrist, betingelser eller andre bemærkninger (Ikke pris Pris angives i Appendiks C) Obligatoriske optioner på ydelser (Tilbudsgiver skal afgive tilbud på disse) Konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet til CMS Angiv samlet pris inkl bla evt tillæg for arbejde uden for almindelig arbejdstid, transporttid og transportomkostninger Konsulent Projektleder Rabat ved køb af 50 timer Rabat ved køb af 100 timer Transporttid Transportomkostninger Undervisning af almindelige brugere Op til 15 brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger Undervisning af almindelige brugere brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger Undervisning af CMS-redaktører og administratorer Op til 15 brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger

8 Optioner på funktionaliteter, fagligt indhold, dokumenttyper mv 2 Kommunen kan købe følgende optioner på funktionaliteter mv: Option Initialomkostninger for optionen Evt løbende ydelser i forbindelse med optionen Kr pr år [Option 1] [beløb] kr [beløb] kr [Option 2] [beløb] kr [beløb] kr [Option 3] [beløb] kr [beløb] kr [Option 4] [beløb] kr [beløb] kr Evt beskrivelse, bestillingsfrister, betingelser eller bemærkninger Herunder frist for bestilling til levering i forbindelse med levering og implementering af Systemet Stk 2 I initialomkostningerne medtages samtlige omkostninger i forbindelse med anskaffelsen og implementeringen af funktionaliteten mv Stk 3 I de løbende ydelser medtages samtlige løbende ydelser, feks vedligeholdelse, support, evt driftsafvikling og evt løbende licensafgifter

9 APPENDIKS F LØBENDE YDELSER OG SERVICEMÅL I henhold til kontraktdokumentets afsnit 7, afsnit 8,3, og afsnit 8,5 aftales følgende: [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af leverandørens tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 5] Løbende ydelser efter denne aftale 1 Leverandøren leverer fra overtagelsesdagen følgende løbende ydelser efter denne aftale: 1) Teknisk vedligeholdelse af Systemet 2) Support 3) Driftsafvikling 4) Løbende brugsrettigheder / licenser Stk 2 Omfanget af og betingelserne for brugsrettigheder / licenserne er reguleret i Appendiks H Teknisk vedligeholdelse af Systemet Forholdet til tredjemand 2 Såfremt Kommunen som følge af krav fra underleverandører skal underskrive vedligeholdelsesbetingelser direkte over for disse, skal der i alle forhold mellem Leverandøren og Kommunen ses bort fra disse vedligeholdelsesbetingelser i det omfang, bestemmelserne ikke er sammenfa l- dende med bestemmelserne i dette Appendiks Leverandøren skal således også skadesløsholde Kommunen for eventuelle krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte vedlige holdelsesbetingelser, og som ikke påhviler Kommunen efter nærværende kontrakt Udførelse af vedligeholdelse 3 Vedligeholdelse af Systemet skal udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til Systemet, og i overensstemmelse med god it-skik Stk 2 Vedligeholdelsesarbejder, herunder fejlretning, skal planlægges og udføres, så de er til mindst gene for Kommunen Leverandøren skal tilstræbe, at vedligeholdelsesarbejder finder sted uden for almindelig arbejdstid ( på hverdage) Stk 3 I tilfælde af vedligeholdelsesarbejder, der udføres på Leverandørens initiativ, skal Komm u- nen i videst muligt omfang varsles derom mindst [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen] dage i forvejen Ifald vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af Systemet, skal Leverandøren orientere Kommunen, forinden afbrydelse finder sted

10 Vedligeholdelse af Systemet 4 Vedligeholdelse af Systemet omfatter: 1) Forebyggende vedligeholdelse: Løbende tilpasning af Systemet for at udgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler og / eller for at sikre at Systemet fortsat kan leveres i henhold til servicemålene Herunder tilretning eller omlægning af funkti o- nalitet til nye software- eller hardwareplatforme eller versioner heraf 2) Udvikling: Løbende udvikling og ændring af Systemets funktionalitet og / eller grænsefl a- der, så effektiviteten og kvaliteten i Kommunens opgaveløsning forbedres (versioner / r e- leases) 3) Mangelafhjælpning: Teknisk og funktionel afhjælpning af mangler, som er fejlmeldt af Kommunen eller andre brugere af Systemet Stk 2 Mangelafhjælpning reguleres af Appendiks G Forebyggende vedligeholdelse 5 Leverandøren er berettiget til at udføre op til [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen] timers forebyggende vedligeholdelse pr kvartal for at undgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler Udvikling (versioner og releases) 6 Leverandøren orienterer Kommunen om nye versioner og releases, herunder om væsentlige ændringer i forhold til tidligere versioner og releases, når sådanne foreligger Stk 2 Installation af nye releases og versioner må ikke fjerne/forstyrre udførte tilpasningers funktionalitet 7 Leverandørens vedligeholdelse af lovinformationssystemet omfatter de nedenfor nævnte ydelser Ydelse (lovinformationssystemet) Omfattet af tilbudsgivers Omfattet af tilbudsgiveres vedligeholdelse af vedligeholdelse af eget programmel? tredjepartsprogrammel? Forebyggende vedligeholdelse Versioner Brugsret til versioner af programmel Ajourføring af Parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger Releases Brugsret til releases af (Skriv ja eller nej ) (Skriv ja eller nej )

11 programmel Ajourføring af Parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger 8 Leverandørens vedligeholdelse af CMS et omfatter de nedenfor nævnte ydelser Ydelse (CMS et) Omfattet af tilbudsgivers Omfattet af tilbudsgiveres vedligeholdelse af vedligeholdelse af eget programmel? tredjepartsprogrammel? Forebyggende vedligeholdelse Versioner Brugsret til versioner af programmel Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger Releases Brugsret til releases af programmel Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger (Skriv ja eller nej ) (Skriv ja eller nej ) Support 9 Kommunen kan alle arbejdsdage mellem kl [XXXX XXXX] få assistance fra Leverandørens support, som består i [teknisk support og / eller faglig support] [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 2 Supporten må kontaktes direkte af enhver bruger / redaktør Stk 3 Henvendelse kan ske via: [Kanaler og kontaktoplysninger Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 4 Teknisk support besvarer korte præcise spørgsmål vedrørende anvendelse af Systemet, foretager simpel problemdiagnosticering og yder generel vejledning vedrørende Systemet, herunder

12 om et konstateret forhold tilsyneladende beror på mangler ved Systemet, som forudsætter indrapportering i overensstemmelse med Appendiks G Stk 5 Faglig support besvarer korte præcise spørgsmål om, hvilke regler der efter supportens o p- fattelse finder anvendelse i en given situation (dog ikke interne regler), og hvor disse regler kan findes i systemet Der er ikke tale om egentlig juridisk rådgivning, og leverandøren er uden juridisk ansvar Stk 6 [Om dokumentation / formidling af supportkorrespondance udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] 10 Leverandørens support omfatter de nedenfor nævnte ydelser [Opdeles, hvis der er forskel på support af lovinformationssystem og CMS] Programmel Omfattet af Leverandørens support? (Skriv ja eller nej ) Leverandørudviklet programmel Tredjepartsprogrammel Driftsafvikling af Systemet 11 Leverandøren har ansvaret for driftsafviklingen af Systemet Stk 2 Leverandøren har herunder ansvaret for, at der foretages fornøden back-up af Systemet Der tages back-up [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers ti l- bud] Stk 3 Leverandøren stiller de fornødne kommunikationsforbindelser til rådighed for Komm unen Priser og betaling 12 Vederlag for løbende ydelser efter denne aftale udgør Ydelse Vedligeholdelse, support, driftsafvikling og løbende brugsrettigheder / licenser Pris pr år Stk 2 Licensbetaling kan reguleres i overensstemmelse med afsnit 8 i kontrakten Stk 3 Det årlige løbende vederlag forfalder til betaling kvartalsvis forud efter overtagelsesdagen med 1/4 hver den 1 januar, 1 april, 1 juli og 1 oktober Første gang de løbende vederlag forfalder til betaling, betales en forholdsmæssig ydelse for perioden fra overtagelsesdagen og indtil det næste kvartals udløb

13 Servicemål 13 Der er aftalt servicemål i forhold til 1) driftseffektivitet, 2) svartider for Systemet, og 3) svartider for supporten Generelt om servicemål Driftseffektivitet 14 Driftseffektivitet er et udtryk for, i hvilket omfang Systemet generelt er brugbart for Kommunen Driftseffektiviteten måles for Systemet som helhed, og driftseffektivitetsprocenten opgøres således: Tilgængelig driftstid x 100 Aftalt driftstid Stk 2 Det aftalte servicemål for driftseffektivitet er [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud dog mindst 95 %] % 15 Den aftalte driftstid fremgår af kontraktdokumentets 2 16 Ved "tilgængelig driftstid" forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor Systemet er ramt af driftshindringer, det vil sige, 1) hvor Systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling på grund af kategori 1 eller 2 fejl, jf Appendiks G, eller 2) hvor der sker væsentlige overskridelser af svartiderne som nævnt i 24, eller 3) hvor der sker overskridelse af supportens svartider, jf 25 Stk 2 Hvis driftshindringerne skyldes forhold, som Leverandøren ikke er ansvarlig for, jf feks force majeure, fragår dette ikke i den tilgængelige driftstid Stk 3 Driftshindringer regnes fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har modtaget fyldestgørende fejlmelding fra Kommunen, jf Appendiks G, eller orientering om overskridelse af servicemålene, og indtil fejlen er rettet, eller indtil der ikke længere er væsentlige overskridelser af svartiderne 17 Leverandørens forebyggende vedligeholdelse indregnes hverken i tilgængelig eller aftalt driftstid Såfremt Leverandøren anvender mere tid til forebyggende vedligeholdel se end aftalt, fragår den for meget anvendte tid dog i den tilgængelige driftstid 18 Kommunen har ansvaret for at føre regnskab over driftstiderne Kommunen fører alene regnskab over driftstiderne, hvis der er anledning til det Driftseffektiviteten måles og opgøres for 1 måned ad gangen ( måleperiode )

14 Svartider for Systemet 19 Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando, til resultatet er synligt for brugeren, og brugeren har mulighed for afgivelse af en ny kommando Ved kommando forstås den meddelelse, der sendes til Systemet, når Enter/Return-tast, funktionstast eller tilsvarende tast/ikon aktiveres 20 Ved opfyldelsesgrad forstås den andel af de foretagne svartidsmålinger for en bestemt transaktion, der opfylder den fastsatte svartid til brug for beregning af opfyldelsesgraden 21 De aftalte svartider gælder kun, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Der foretages ikke samtidigt egentlige batch-kørsler, større søgninger og udskrifter, reorganisering af større registre og back-up, ud over hvad der fremgår af det følgende 2) Servere og klienter lever op til de specifikke krav til dimensionering og kapacitet som beskrevet i Appendiks D Stk 2 Ved måling af svartider ved udskrivning medregnes tidsforbruget til spoolsystem eller Windows udskriftstyring ikke 22 Svartiderne måles manuelt med digitalt stopur Tastaturet skal betjenes af en øvet bruger, som igangsætter den pågældende transaktion, samtidig med at en anden person starter stopuret Stk 2 Der skal ved en svartidsmåling foretages mindst 5 målinger af svartiden for hver transakt i- onstype, jf 23 Opfyldelsesgraden udregnes for hver transaktionstype for sig Herefter beregnes gennemsnittet af opfyldelsesgraden for alle transaktionstyperne Ud fra dette gennemsnit opgøres det, om der er sket overtrædelse af de aftalte svartider og i givet fald i hvilket omfang Stk 3 Kommunen beslutter, hvilke dage målingerne skal foretages, og hvor ofte [ 22 kan evt erstattes af en beskrivelse af en automatiseret måling / overvågning af svartiderne] 23 Der er mellem parterne aftalt de forventede svartider og den opfyldelsesgrad for de forventede svartider, som fremgår nedenfor Transaktionstype Almindelig søgning i lovinformationssystemet eller front end i CMS et med et enkelt søgeparameter Avanceret søgning i lovinformationssystemet eller front end i CMS et med flere søge- Forventede svartider i Sekunder (til brug for beregning af opfyldelsesgrad) Servicemål for opfyldelsesgrad i % [sek] Feks 95 [sek] Feks 95

15 parametre Publicering af dokument i CMS et (fra frigivelse til dokumentet er tilgængeligt for den almindelige bruger) [sek] Feks 95 Væsentlig overskridelse af servicemål for systemets svartider 24 Der foreligger en væsentlig overskridelse af servicemålene for svartiderne, hvis den beregnede opfyldelsesgrad for svartiderne ligger 10 procentpoint under det aftalte som følge af forhold, som Leverandøren er ansvarlig for Svartider for supporten 25 Leverandøren garanterer, at der ved Kommunens henvendelse til supporten maksimalt vil være følgende ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen Supporttype Teknisk support telefon / chat Faglig support telefon / chat Teknisk support Faglig support Max ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 2 En overskridelse af den aftalte maksimale ventetid indebærer, at Systemet anses for ramt af en driftshindring, jf 16, stk 1, i 10 minutter for hver gang, at ventetiden overskrides

16 APPENDIKS G FEJLRETNING I henhold til kontraktdokumentets afsnit 6 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 5 Øvrige udestående passager udfyldes i samarbejde med leverandøren ved kontraktindgåelsen] Omfang og betaling 1 Leverandøren er forpligtet til at foretage vederlagsfri fejlretning i henhold til dette Appendiks Stk 2 Dette Appendiks bestemmelser om fejlretning omfatter også tredjepartsprogrammel, jf Appendiks J, med de begrænsninger, som eventuelt følger af 5 Fejlmelding 2 Fejlmelding skal ske via [udfyldes ved kontraktindgåelsen med ordningen for fejlmelding Feks support] Udførelse af fejlretning 3 Fejlretning skal udføres af kvalificeret personale Kommunen skal stille tilsvarende kvalificeret personale til rådighed for Leverandøren i forbindelse med fejlretningen Stk 2 Leverandøren tager i fornødent omfang sikkerhedskopi af Kommunens data, inden fejlretningen udføres 4 Leverandøren kan afhjælpe en fejl midlertidigt ved en omgåelse ( workaround ) Stk 2 Leverandøren kan dog kun benytte omgåelse, som forudsætter ændring af arbejdsgange eller brug af Systemet hos slutbrugerne i Kommunen, hvis Kommunen accepterer dette Stk 3 En omgåelse medfører, at fejlen kategoriseres som en ikke-kritisk fejl eller, såfremt Systemet fungerer fuldt ud korrekt, eventuelt som en uhensigtsmæssighed 5 Leverandøren håndterer som udgangspunkt indrapporterede fejl ved tredjepartsprogrammel, jf Appendiks J på samme måde som fejl i egenudviklet programmel, jf dog stk 2 Stk 2 Ved sådanne fejl ved tredjepartsprogrammel, som det ikke er muligt - eksempelvis som følge af manglende adgang til kildekode, manglende rettigheder eller kompetencer - for Leverandøren at afhjælpe, skal Leverandøren dog alene uden ugrundet ophold efterkontrollere fejlens e k- sistens og forestå rapportering af fejlen til den pågældende tredjemand med anmodning om udbedring

17 Tidspunkt for fejlretningen 6 Fejlretning skal ske i overensstemmelse med Appendiks F, 3 Kategorisering og tidsfrister 7 Fejl skal kategoriseres i de kategorier, som er angivet nedenfor Stk 2 Kommunen angiver i forbindelse med fejlmeldingen, hvilken kategori fejlen efter Komm u- nens opfattelse har Hvis Leverandøren er uenig heri, drøftes forholdet mellem Leverandøren og Kommunen Hvis der opnås enighed om en anden kategorisering, ændres kategoriseringen i overensstemmelse hermed 8 Fejldiagnosticeringen skal påbegyndes inden for de tidsfrister, som er angivet nedenfor Tid s- fristerne måles fra det tidspunkt, hvor Leverandøren modtager Kommunens fyldestgørende fej l- melding Stk 2 Kommunen orienteres løbende om, hvornår fejlretningen forventes gennemført Fejlkategori Beskrivelse Tidsfrist for påbegyndt fejldiagnostisering 1 Blokerende fejl Systemet er ikke tilgængeligt, [ ] flere væsentlige funktioner i Systemet virker ikke og / eller der forekommer datatab Blokerende fejl kan foreligge, når: En betydelig del af brugerne kan ikke opnå adgang til Systemet 2 Kritisk fejl Det er umuligt at gennemføre visse væsentlige transaktioner og / eller datatab er mulig Indholdet i Systemet er væsentligt ringere end krævet i Appendiks 2 Kritiske fejl kan foreligge, når: Indholdet af dokumenter, som oprettes i CMS et, forsvinder, når redaktøren publicerer dokumentet Store dele af det faglige indhold som beskrevet i Appendiks B, afsnit II, pkt 31, er ikke til stede / ikke tilgængeligt [ ]

18 3 Ikke-kritiske fejl Kravene til publiceringshastighed overtrædes i vidt omfang Adskillige krav til Systemets funktioner, jf Appendiks B, er ikke opfyldt Systemet fungerer ikke fuldt ud korrekt, men alle væsentlige transaktioner kan gennemføres direkte eller via anvist / accepteret omgåelse, og der forekommer ikke datatab Systemet har ikke fuldt ud det indhold, som fremgår af Appendiks B [ ] Ikke-kritiske fejl kan foreligge, når: Fagligt indhold opfylder i et mindre omfang ikke kravene i Appendiks B, afsnit II, pkt 31 Genvejstaster ikke virker

19 APPENDIKS H LICENSER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 9,1 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 6]

20 APPENDIKS I SAMARBEJDE I henhold til kontraktdokumentets præambel aftales følgende: Kontaktpersoner: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen] Kontaktpersoner ved Leverandøren: Kontrakter / aftaler Konverteringsprojektet Undervisning Regningsspørgsmål Kontraktpersoner ved Kommunen: Kontrakter / aftaler Konverteringsprojektet Undervisning Regningsspørgsmål Samarbejde / brugerindflydelse: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

21 APPENDIKS J TREDJEPARTSPROGRAMMEL I henhold til kontraktdokumentets afsnit 1 punkt 10 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

22 APPENDIKS K UNDERLEVERANDØRER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 16 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere