APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN"

Transkript

1 APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Tidsplan Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse 1 Hvor en aktivitet gennemføres over en periode, anføres periodens start og sluttidspunkt i k o- lonnen Tidsangivelse Stk 2 Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende a k- tivitet I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager Aktivitet/begivenhed Konvertering af dokumenter fra arbejdsmarkesafdelingens drev Gennemførelse af overtagelsesprøve på lovinformationssystemet og CMS-systemet Aftalt overtagelsesdag for Systemet og CMS Opkrævning af initialomkostninger Undervisning af redaktører og administratorer på CMSsystemet Undervisning af almindelige brugere af lovinformationssystemet Tids- Angivelse Medio november primo december Medio december 1 januar 2013 L Efter overtagelsesdagen Første kvartal 2013 Første kvartal 2013 Initiativtager L L L K K Bemærkninger "K" = Kommune; "L" = Leverandør Stk 2 Hvis der ikke skal ske systemskifte, kan Leverandøren og Kommunen aftale en tidligere overtagelsesdag Ændring af tidsplanen 2 Ændring af tidsplanen kan kun ske, hvis begge parter er indforståede Ændring skal ske efter skriftlig aftale mellem parterne

2 Kommunens deltagelse Generelt om Kommunens deltagelse 3 Uanset Leverandøren er ansvarlig for gennemførelsen af en aktivitet, er det en forudsætning for gennemførelsen, at Kommunen medvirker aktivt dertil Kommunen skal i den forbindelse sørge for, at de nødvendige ressourcer

3 APPENDIKS B KRAVSPECIFIKATION I henhold til kontraktdokumentets afsnit 1 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelse med en systembeskrivelse, som udarbejdes ud fra kravspecifikat i- onerne, tilbudsgiverens tilbud og evt supplerende beskrivelser af systemet]

4 APPENDIKS C INITIALOMKOSTNINGER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 82 og afsnit 83 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 3] Initialomkostninger 1 Med initialomkostninger sigtes til det samlede beløb, som Leverandøren opkræver i forbindelse med leveringen og implementeringen af Systemet, herunder systemvederlag samt tilknyttede ydelser Stk 2 Initialomkostningerne omfatter ikke løbende ydelser, jf Appendiks 6 Initialomkostninger omfatter endvidere ikke optioner (bortset fra konvertering), uanset om de måtte være bestilt til levering i forbindelse med implementeringen 2 Initialomkostninger udgør: Ydelse Pris Systemvederlag* (Betaling for brugsret, licenser eller lign, som forfalder i forbindelse med opstart) Brugsret, lovinformationssystem (inkl økonomi, Løn og Personale del)* Brugsret, lovinformationssystem (ekskl økonomi, Løn og Personale del)** Brugsret, økonomi, Løn og Personale del** Brugsret, CMS-system Tilknyttede ydelser (Alle ydelser, som knytter sig til opstarten) Leverandørens projektleder- og konsulentydelser i forbindelse med leveringen af lovinformationssystemet og CMS et Konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet i CMS et [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr * = Hvis der ikke betales for brugsret til systemet ved opstart, men kun betales for den løbende brug af systemet, angives 0 kr ** = Udfyldes kun, hvis der afgives tilbud på denne pakke Fakturering af initialomkostningerne 3 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kommunen for initialomkostningerne således:

5 Ydelser Faktureringstidspunkt Efterfølgende ændringer 4 Ved aftaler om ændring af Systemet (optioner, jf Appendiks E, eller andre ændringer) efter overtagelsesdagen, til hvilke der er initialomkostninger forbundet, udarbejdes underbilag til dette Appendiks C med et indhold, som svarer til dette Appendiks

6 APPENDIKS D KOMMUNENS IT-MILJØ I henhold til kontraktdokumentets afsnit 3 aftales følgende: 11 Kommunens it-miljø ved kontraktindgåelsen system: Exchange 2007 Active Directory: Windows 2003 Forventer at opgradere til 2008 inden for 12 mdr ESDH system: Acadre fra Traen Hjemmeside: Sharepoint 2010 fra Netcompany Intranet: Sharepoint 2010 fra Netcompany Officepakke: Microsoft Office 2007 IDM system: eadmin fra CA Klientpc: HP (bærbar), Primært HP som stationære Laveste fællesnævner er 2GB Ram Browser: Internet Explorer 8 Skal også kunne tilgås via Internet Explorer 9 (minimumskrav) Operativsystem: Windows XP Forventer at opgradere til Windows 7 indenfor 12 mdr 2 Leverandørens krav til Kommunens it-miljø Tilbudsgiver skal her angive tilbudsgiverens krav til kommunens it-miljø, herunder feks krav til browser, arbejdspc er mv Hvis de krav, som stilles af tilbudsgiveren medfører, at Kommunen skal opgradere eksisterende itsystemer i kommunens it-platform, feks styresystem, officepakke eller lign, vil kommunen undersøge prisen herfor ved kommunens sædvanlige leverandører og lade værdien heraf indgå i tilbudsvurderingen under delkriteriet økonomi

7 APPENDIKS E OPTIONER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 84 og 85 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen i overensstemmelse med tilbudsgiverens tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 7] Optioner på ydelser (tilkøbsydelser) 1 Kommunen kan købe følgende tilkøbsydelser: Optioner, ydelser Beskrivelse, bestillingsfrist, leveringsfrist, betingelser eller andre bemærkninger (Ikke pris Pris angives i Appendiks C) Obligatoriske optioner på ydelser (Tilbudsgiver skal afgive tilbud på disse) Konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet til CMS Angiv samlet pris inkl bla evt tillæg for arbejde uden for almindelig arbejdstid, transporttid og transportomkostninger Konsulent Projektleder Rabat ved køb af 50 timer Rabat ved køb af 100 timer Transporttid Transportomkostninger Undervisning af almindelige brugere Op til 15 brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger Undervisning af almindelige brugere brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger Undervisning af CMS-redaktører og administratorer Op til 15 brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger

8 Optioner på funktionaliteter, fagligt indhold, dokumenttyper mv 2 Kommunen kan købe følgende optioner på funktionaliteter mv: Option Initialomkostninger for optionen Evt løbende ydelser i forbindelse med optionen Kr pr år [Option 1] [beløb] kr [beløb] kr [Option 2] [beløb] kr [beløb] kr [Option 3] [beløb] kr [beløb] kr [Option 4] [beløb] kr [beløb] kr Evt beskrivelse, bestillingsfrister, betingelser eller bemærkninger Herunder frist for bestilling til levering i forbindelse med levering og implementering af Systemet Stk 2 I initialomkostningerne medtages samtlige omkostninger i forbindelse med anskaffelsen og implementeringen af funktionaliteten mv Stk 3 I de løbende ydelser medtages samtlige løbende ydelser, feks vedligeholdelse, support, evt driftsafvikling og evt løbende licensafgifter

9 APPENDIKS F LØBENDE YDELSER OG SERVICEMÅL I henhold til kontraktdokumentets afsnit 7, afsnit 8,3, og afsnit 8,5 aftales følgende: [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af leverandørens tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 5] Løbende ydelser efter denne aftale 1 Leverandøren leverer fra overtagelsesdagen følgende løbende ydelser efter denne aftale: 1) Teknisk vedligeholdelse af Systemet 2) Support 3) Driftsafvikling 4) Løbende brugsrettigheder / licenser Stk 2 Omfanget af og betingelserne for brugsrettigheder / licenserne er reguleret i Appendiks H Teknisk vedligeholdelse af Systemet Forholdet til tredjemand 2 Såfremt Kommunen som følge af krav fra underleverandører skal underskrive vedligeholdelsesbetingelser direkte over for disse, skal der i alle forhold mellem Leverandøren og Kommunen ses bort fra disse vedligeholdelsesbetingelser i det omfang, bestemmelserne ikke er sammenfa l- dende med bestemmelserne i dette Appendiks Leverandøren skal således også skadesløsholde Kommunen for eventuelle krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte vedlige holdelsesbetingelser, og som ikke påhviler Kommunen efter nærværende kontrakt Udførelse af vedligeholdelse 3 Vedligeholdelse af Systemet skal udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til Systemet, og i overensstemmelse med god it-skik Stk 2 Vedligeholdelsesarbejder, herunder fejlretning, skal planlægges og udføres, så de er til mindst gene for Kommunen Leverandøren skal tilstræbe, at vedligeholdelsesarbejder finder sted uden for almindelig arbejdstid ( på hverdage) Stk 3 I tilfælde af vedligeholdelsesarbejder, der udføres på Leverandørens initiativ, skal Komm u- nen i videst muligt omfang varsles derom mindst [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen] dage i forvejen Ifald vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af Systemet, skal Leverandøren orientere Kommunen, forinden afbrydelse finder sted

10 Vedligeholdelse af Systemet 4 Vedligeholdelse af Systemet omfatter: 1) Forebyggende vedligeholdelse: Løbende tilpasning af Systemet for at udgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler og / eller for at sikre at Systemet fortsat kan leveres i henhold til servicemålene Herunder tilretning eller omlægning af funkti o- nalitet til nye software- eller hardwareplatforme eller versioner heraf 2) Udvikling: Løbende udvikling og ændring af Systemets funktionalitet og / eller grænsefl a- der, så effektiviteten og kvaliteten i Kommunens opgaveløsning forbedres (versioner / r e- leases) 3) Mangelafhjælpning: Teknisk og funktionel afhjælpning af mangler, som er fejlmeldt af Kommunen eller andre brugere af Systemet Stk 2 Mangelafhjælpning reguleres af Appendiks G Forebyggende vedligeholdelse 5 Leverandøren er berettiget til at udføre op til [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen] timers forebyggende vedligeholdelse pr kvartal for at undgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler Udvikling (versioner og releases) 6 Leverandøren orienterer Kommunen om nye versioner og releases, herunder om væsentlige ændringer i forhold til tidligere versioner og releases, når sådanne foreligger Stk 2 Installation af nye releases og versioner må ikke fjerne/forstyrre udførte tilpasningers funktionalitet 7 Leverandørens vedligeholdelse af lovinformationssystemet omfatter de nedenfor nævnte ydelser Ydelse (lovinformationssystemet) Omfattet af tilbudsgivers Omfattet af tilbudsgiveres vedligeholdelse af vedligeholdelse af eget programmel? tredjepartsprogrammel? Forebyggende vedligeholdelse Versioner Brugsret til versioner af programmel Ajourføring af Parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger Releases Brugsret til releases af (Skriv ja eller nej ) (Skriv ja eller nej )

11 programmel Ajourføring af Parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger 8 Leverandørens vedligeholdelse af CMS et omfatter de nedenfor nævnte ydelser Ydelse (CMS et) Omfattet af tilbudsgivers Omfattet af tilbudsgiveres vedligeholdelse af vedligeholdelse af eget programmel? tredjepartsprogrammel? Forebyggende vedligeholdelse Versioner Brugsret til versioner af programmel Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger Releases Brugsret til releases af programmel Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger (Skriv ja eller nej ) (Skriv ja eller nej ) Support 9 Kommunen kan alle arbejdsdage mellem kl [XXXX XXXX] få assistance fra Leverandørens support, som består i [teknisk support og / eller faglig support] [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 2 Supporten må kontaktes direkte af enhver bruger / redaktør Stk 3 Henvendelse kan ske via: [Kanaler og kontaktoplysninger Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 4 Teknisk support besvarer korte præcise spørgsmål vedrørende anvendelse af Systemet, foretager simpel problemdiagnosticering og yder generel vejledning vedrørende Systemet, herunder

12 om et konstateret forhold tilsyneladende beror på mangler ved Systemet, som forudsætter indrapportering i overensstemmelse med Appendiks G Stk 5 Faglig support besvarer korte præcise spørgsmål om, hvilke regler der efter supportens o p- fattelse finder anvendelse i en given situation (dog ikke interne regler), og hvor disse regler kan findes i systemet Der er ikke tale om egentlig juridisk rådgivning, og leverandøren er uden juridisk ansvar Stk 6 [Om dokumentation / formidling af supportkorrespondance udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] 10 Leverandørens support omfatter de nedenfor nævnte ydelser [Opdeles, hvis der er forskel på support af lovinformationssystem og CMS] Programmel Omfattet af Leverandørens support? (Skriv ja eller nej ) Leverandørudviklet programmel Tredjepartsprogrammel Driftsafvikling af Systemet 11 Leverandøren har ansvaret for driftsafviklingen af Systemet Stk 2 Leverandøren har herunder ansvaret for, at der foretages fornøden back-up af Systemet Der tages back-up [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers ti l- bud] Stk 3 Leverandøren stiller de fornødne kommunikationsforbindelser til rådighed for Komm unen Priser og betaling 12 Vederlag for løbende ydelser efter denne aftale udgør Ydelse Vedligeholdelse, support, driftsafvikling og løbende brugsrettigheder / licenser Pris pr år Stk 2 Licensbetaling kan reguleres i overensstemmelse med afsnit 8 i kontrakten Stk 3 Det årlige løbende vederlag forfalder til betaling kvartalsvis forud efter overtagelsesdagen med 1/4 hver den 1 januar, 1 april, 1 juli og 1 oktober Første gang de løbende vederlag forfalder til betaling, betales en forholdsmæssig ydelse for perioden fra overtagelsesdagen og indtil det næste kvartals udløb

13 Servicemål 13 Der er aftalt servicemål i forhold til 1) driftseffektivitet, 2) svartider for Systemet, og 3) svartider for supporten Generelt om servicemål Driftseffektivitet 14 Driftseffektivitet er et udtryk for, i hvilket omfang Systemet generelt er brugbart for Kommunen Driftseffektiviteten måles for Systemet som helhed, og driftseffektivitetsprocenten opgøres således: Tilgængelig driftstid x 100 Aftalt driftstid Stk 2 Det aftalte servicemål for driftseffektivitet er [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud dog mindst 95 %] % 15 Den aftalte driftstid fremgår af kontraktdokumentets 2 16 Ved "tilgængelig driftstid" forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor Systemet er ramt af driftshindringer, det vil sige, 1) hvor Systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling på grund af kategori 1 eller 2 fejl, jf Appendiks G, eller 2) hvor der sker væsentlige overskridelser af svartiderne som nævnt i 24, eller 3) hvor der sker overskridelse af supportens svartider, jf 25 Stk 2 Hvis driftshindringerne skyldes forhold, som Leverandøren ikke er ansvarlig for, jf feks force majeure, fragår dette ikke i den tilgængelige driftstid Stk 3 Driftshindringer regnes fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har modtaget fyldestgørende fejlmelding fra Kommunen, jf Appendiks G, eller orientering om overskridelse af servicemålene, og indtil fejlen er rettet, eller indtil der ikke længere er væsentlige overskridelser af svartiderne 17 Leverandørens forebyggende vedligeholdelse indregnes hverken i tilgængelig eller aftalt driftstid Såfremt Leverandøren anvender mere tid til forebyggende vedligeholdel se end aftalt, fragår den for meget anvendte tid dog i den tilgængelige driftstid 18 Kommunen har ansvaret for at føre regnskab over driftstiderne Kommunen fører alene regnskab over driftstiderne, hvis der er anledning til det Driftseffektiviteten måles og opgøres for 1 måned ad gangen ( måleperiode )

14 Svartider for Systemet 19 Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando, til resultatet er synligt for brugeren, og brugeren har mulighed for afgivelse af en ny kommando Ved kommando forstås den meddelelse, der sendes til Systemet, når Enter/Return-tast, funktionstast eller tilsvarende tast/ikon aktiveres 20 Ved opfyldelsesgrad forstås den andel af de foretagne svartidsmålinger for en bestemt transaktion, der opfylder den fastsatte svartid til brug for beregning af opfyldelsesgraden 21 De aftalte svartider gælder kun, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Der foretages ikke samtidigt egentlige batch-kørsler, større søgninger og udskrifter, reorganisering af større registre og back-up, ud over hvad der fremgår af det følgende 2) Servere og klienter lever op til de specifikke krav til dimensionering og kapacitet som beskrevet i Appendiks D Stk 2 Ved måling af svartider ved udskrivning medregnes tidsforbruget til spoolsystem eller Windows udskriftstyring ikke 22 Svartiderne måles manuelt med digitalt stopur Tastaturet skal betjenes af en øvet bruger, som igangsætter den pågældende transaktion, samtidig med at en anden person starter stopuret Stk 2 Der skal ved en svartidsmåling foretages mindst 5 målinger af svartiden for hver transakt i- onstype, jf 23 Opfyldelsesgraden udregnes for hver transaktionstype for sig Herefter beregnes gennemsnittet af opfyldelsesgraden for alle transaktionstyperne Ud fra dette gennemsnit opgøres det, om der er sket overtrædelse af de aftalte svartider og i givet fald i hvilket omfang Stk 3 Kommunen beslutter, hvilke dage målingerne skal foretages, og hvor ofte [ 22 kan evt erstattes af en beskrivelse af en automatiseret måling / overvågning af svartiderne] 23 Der er mellem parterne aftalt de forventede svartider og den opfyldelsesgrad for de forventede svartider, som fremgår nedenfor Transaktionstype Almindelig søgning i lovinformationssystemet eller front end i CMS et med et enkelt søgeparameter Avanceret søgning i lovinformationssystemet eller front end i CMS et med flere søge- Forventede svartider i Sekunder (til brug for beregning af opfyldelsesgrad) Servicemål for opfyldelsesgrad i % [sek] Feks 95 [sek] Feks 95

15 parametre Publicering af dokument i CMS et (fra frigivelse til dokumentet er tilgængeligt for den almindelige bruger) [sek] Feks 95 Væsentlig overskridelse af servicemål for systemets svartider 24 Der foreligger en væsentlig overskridelse af servicemålene for svartiderne, hvis den beregnede opfyldelsesgrad for svartiderne ligger 10 procentpoint under det aftalte som følge af forhold, som Leverandøren er ansvarlig for Svartider for supporten 25 Leverandøren garanterer, at der ved Kommunens henvendelse til supporten maksimalt vil være følgende ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen Supporttype Teknisk support telefon / chat Faglig support telefon / chat Teknisk support Faglig support Max ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 2 En overskridelse af den aftalte maksimale ventetid indebærer, at Systemet anses for ramt af en driftshindring, jf 16, stk 1, i 10 minutter for hver gang, at ventetiden overskrides

16 APPENDIKS G FEJLRETNING I henhold til kontraktdokumentets afsnit 6 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 5 Øvrige udestående passager udfyldes i samarbejde med leverandøren ved kontraktindgåelsen] Omfang og betaling 1 Leverandøren er forpligtet til at foretage vederlagsfri fejlretning i henhold til dette Appendiks Stk 2 Dette Appendiks bestemmelser om fejlretning omfatter også tredjepartsprogrammel, jf Appendiks J, med de begrænsninger, som eventuelt følger af 5 Fejlmelding 2 Fejlmelding skal ske via [udfyldes ved kontraktindgåelsen med ordningen for fejlmelding Feks support] Udførelse af fejlretning 3 Fejlretning skal udføres af kvalificeret personale Kommunen skal stille tilsvarende kvalificeret personale til rådighed for Leverandøren i forbindelse med fejlretningen Stk 2 Leverandøren tager i fornødent omfang sikkerhedskopi af Kommunens data, inden fejlretningen udføres 4 Leverandøren kan afhjælpe en fejl midlertidigt ved en omgåelse ( workaround ) Stk 2 Leverandøren kan dog kun benytte omgåelse, som forudsætter ændring af arbejdsgange eller brug af Systemet hos slutbrugerne i Kommunen, hvis Kommunen accepterer dette Stk 3 En omgåelse medfører, at fejlen kategoriseres som en ikke-kritisk fejl eller, såfremt Systemet fungerer fuldt ud korrekt, eventuelt som en uhensigtsmæssighed 5 Leverandøren håndterer som udgangspunkt indrapporterede fejl ved tredjepartsprogrammel, jf Appendiks J på samme måde som fejl i egenudviklet programmel, jf dog stk 2 Stk 2 Ved sådanne fejl ved tredjepartsprogrammel, som det ikke er muligt - eksempelvis som følge af manglende adgang til kildekode, manglende rettigheder eller kompetencer - for Leverandøren at afhjælpe, skal Leverandøren dog alene uden ugrundet ophold efterkontrollere fejlens e k- sistens og forestå rapportering af fejlen til den pågældende tredjemand med anmodning om udbedring

17 Tidspunkt for fejlretningen 6 Fejlretning skal ske i overensstemmelse med Appendiks F, 3 Kategorisering og tidsfrister 7 Fejl skal kategoriseres i de kategorier, som er angivet nedenfor Stk 2 Kommunen angiver i forbindelse med fejlmeldingen, hvilken kategori fejlen efter Komm u- nens opfattelse har Hvis Leverandøren er uenig heri, drøftes forholdet mellem Leverandøren og Kommunen Hvis der opnås enighed om en anden kategorisering, ændres kategoriseringen i overensstemmelse hermed 8 Fejldiagnosticeringen skal påbegyndes inden for de tidsfrister, som er angivet nedenfor Tid s- fristerne måles fra det tidspunkt, hvor Leverandøren modtager Kommunens fyldestgørende fej l- melding Stk 2 Kommunen orienteres løbende om, hvornår fejlretningen forventes gennemført Fejlkategori Beskrivelse Tidsfrist for påbegyndt fejldiagnostisering 1 Blokerende fejl Systemet er ikke tilgængeligt, [ ] flere væsentlige funktioner i Systemet virker ikke og / eller der forekommer datatab Blokerende fejl kan foreligge, når: En betydelig del af brugerne kan ikke opnå adgang til Systemet 2 Kritisk fejl Det er umuligt at gennemføre visse væsentlige transaktioner og / eller datatab er mulig Indholdet i Systemet er væsentligt ringere end krævet i Appendiks 2 Kritiske fejl kan foreligge, når: Indholdet af dokumenter, som oprettes i CMS et, forsvinder, når redaktøren publicerer dokumentet Store dele af det faglige indhold som beskrevet i Appendiks B, afsnit II, pkt 31, er ikke til stede / ikke tilgængeligt [ ]

18 3 Ikke-kritiske fejl Kravene til publiceringshastighed overtrædes i vidt omfang Adskillige krav til Systemets funktioner, jf Appendiks B, er ikke opfyldt Systemet fungerer ikke fuldt ud korrekt, men alle væsentlige transaktioner kan gennemføres direkte eller via anvist / accepteret omgåelse, og der forekommer ikke datatab Systemet har ikke fuldt ud det indhold, som fremgår af Appendiks B [ ] Ikke-kritiske fejl kan foreligge, når: Fagligt indhold opfylder i et mindre omfang ikke kravene i Appendiks B, afsnit II, pkt 31 Genvejstaster ikke virker

19 APPENDIKS H LICENSER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 9,1 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 6]

20 APPENDIKS I SAMARBEJDE I henhold til kontraktdokumentets præambel aftales følgende: Kontaktpersoner: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen] Kontaktpersoner ved Leverandøren: Kontrakter / aftaler Konverteringsprojektet Undervisning Regningsspørgsmål Kontraktpersoner ved Kommunen: Kontrakter / aftaler Konverteringsprojektet Undervisning Regningsspørgsmål Samarbejde / brugerindflydelse: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

21 APPENDIKS J TREDJEPARTSPROGRAMMEL I henhold til kontraktdokumentets afsnit 1 punkt 10 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

22 APPENDIKS K UNDERLEVERANDØRER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 16 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Udkast til K O N T R A K T. levering og vedligeholdelse og driftsafvikling af [beskrivelse af Systemet og / eller Systemets navn] Mellem

Udkast til K O N T R A K T. levering og vedligeholdelse og driftsafvikling af [beskrivelse af Systemet og / eller Systemets navn] Mellem Udbud af elektronisk omsorgsjournal og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune Bilag M Kontraktudkast Kontraktdokument Til tilbudsgiverne: Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag 1-12

Indholdsfortegnelse over bilag 1-12 Indholdsfortegnelse over bilag 1-12 Bilag 1 - Tidsplan... 2 Bilag 2 - Kravspecifikation... 4 Bilag 3 - Betalingsplan... 16 Bilag 4 - Specifikation af programmel og dokumentation med priser... 19 Bilag

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Der er dags dato indgået følgende. aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr]

Der er dags dato indgået følgende. aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr] Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Der er dags dato indgået følgende aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere