APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN"

Transkript

1 APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Tidsplan Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse 1 Hvor en aktivitet gennemføres over en periode, anføres periodens start og sluttidspunkt i k o- lonnen Tidsangivelse Stk 2 Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende a k- tivitet I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager Aktivitet/begivenhed Konvertering af dokumenter fra arbejdsmarkesafdelingens drev Gennemførelse af overtagelsesprøve på lovinformationssystemet og CMS-systemet Aftalt overtagelsesdag for Systemet og CMS Opkrævning af initialomkostninger Undervisning af redaktører og administratorer på CMSsystemet Undervisning af almindelige brugere af lovinformationssystemet Tids- Angivelse Medio november primo december Medio december 1 januar 2013 L Efter overtagelsesdagen Første kvartal 2013 Første kvartal 2013 Initiativtager L L L K K Bemærkninger "K" = Kommune; "L" = Leverandør Stk 2 Hvis der ikke skal ske systemskifte, kan Leverandøren og Kommunen aftale en tidligere overtagelsesdag Ændring af tidsplanen 2 Ændring af tidsplanen kan kun ske, hvis begge parter er indforståede Ændring skal ske efter skriftlig aftale mellem parterne

2 Kommunens deltagelse Generelt om Kommunens deltagelse 3 Uanset Leverandøren er ansvarlig for gennemførelsen af en aktivitet, er det en forudsætning for gennemførelsen, at Kommunen medvirker aktivt dertil Kommunen skal i den forbindelse sørge for, at de nødvendige ressourcer

3 APPENDIKS B KRAVSPECIFIKATION I henhold til kontraktdokumentets afsnit 1 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelse med en systembeskrivelse, som udarbejdes ud fra kravspecifikat i- onerne, tilbudsgiverens tilbud og evt supplerende beskrivelser af systemet]

4 APPENDIKS C INITIALOMKOSTNINGER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 82 og afsnit 83 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 3] Initialomkostninger 1 Med initialomkostninger sigtes til det samlede beløb, som Leverandøren opkræver i forbindelse med leveringen og implementeringen af Systemet, herunder systemvederlag samt tilknyttede ydelser Stk 2 Initialomkostningerne omfatter ikke løbende ydelser, jf Appendiks 6 Initialomkostninger omfatter endvidere ikke optioner (bortset fra konvertering), uanset om de måtte være bestilt til levering i forbindelse med implementeringen 2 Initialomkostninger udgør: Ydelse Pris Systemvederlag* (Betaling for brugsret, licenser eller lign, som forfalder i forbindelse med opstart) Brugsret, lovinformationssystem (inkl økonomi, Løn og Personale del)* Brugsret, lovinformationssystem (ekskl økonomi, Løn og Personale del)** Brugsret, økonomi, Løn og Personale del** Brugsret, CMS-system Tilknyttede ydelser (Alle ydelser, som knytter sig til opstarten) Leverandørens projektleder- og konsulentydelser i forbindelse med leveringen af lovinformationssystemet og CMS et Konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet i CMS et [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr [ ] kr * = Hvis der ikke betales for brugsret til systemet ved opstart, men kun betales for den løbende brug af systemet, angives 0 kr ** = Udfyldes kun, hvis der afgives tilbud på denne pakke Fakturering af initialomkostningerne 3 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kommunen for initialomkostningerne således:

5 Ydelser Faktureringstidspunkt Efterfølgende ændringer 4 Ved aftaler om ændring af Systemet (optioner, jf Appendiks E, eller andre ændringer) efter overtagelsesdagen, til hvilke der er initialomkostninger forbundet, udarbejdes underbilag til dette Appendiks C med et indhold, som svarer til dette Appendiks

6 APPENDIKS D KOMMUNENS IT-MILJØ I henhold til kontraktdokumentets afsnit 3 aftales følgende: 11 Kommunens it-miljø ved kontraktindgåelsen system: Exchange 2007 Active Directory: Windows 2003 Forventer at opgradere til 2008 inden for 12 mdr ESDH system: Acadre fra Traen Hjemmeside: Sharepoint 2010 fra Netcompany Intranet: Sharepoint 2010 fra Netcompany Officepakke: Microsoft Office 2007 IDM system: eadmin fra CA Klientpc: HP (bærbar), Primært HP som stationære Laveste fællesnævner er 2GB Ram Browser: Internet Explorer 8 Skal også kunne tilgås via Internet Explorer 9 (minimumskrav) Operativsystem: Windows XP Forventer at opgradere til Windows 7 indenfor 12 mdr 2 Leverandørens krav til Kommunens it-miljø Tilbudsgiver skal her angive tilbudsgiverens krav til kommunens it-miljø, herunder feks krav til browser, arbejdspc er mv Hvis de krav, som stilles af tilbudsgiveren medfører, at Kommunen skal opgradere eksisterende itsystemer i kommunens it-platform, feks styresystem, officepakke eller lign, vil kommunen undersøge prisen herfor ved kommunens sædvanlige leverandører og lade værdien heraf indgå i tilbudsvurderingen under delkriteriet økonomi

7 APPENDIKS E OPTIONER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 84 og 85 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen i overensstemmelse med tilbudsgiverens tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 7] Optioner på ydelser (tilkøbsydelser) 1 Kommunen kan købe følgende tilkøbsydelser: Optioner, ydelser Beskrivelse, bestillingsfrist, leveringsfrist, betingelser eller andre bemærkninger (Ikke pris Pris angives i Appendiks C) Obligatoriske optioner på ydelser (Tilbudsgiver skal afgive tilbud på disse) Konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet til CMS Angiv samlet pris inkl bla evt tillæg for arbejde uden for almindelig arbejdstid, transporttid og transportomkostninger Konsulent Projektleder Rabat ved køb af 50 timer Rabat ved køb af 100 timer Transporttid Transportomkostninger Undervisning af almindelige brugere Op til 15 brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger Undervisning af almindelige brugere brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger Undervisning af CMS-redaktører og administratorer Op til 15 brugere i 2 timer Inkl transporttid og transportomkostninger

8 Optioner på funktionaliteter, fagligt indhold, dokumenttyper mv 2 Kommunen kan købe følgende optioner på funktionaliteter mv: Option Initialomkostninger for optionen Evt løbende ydelser i forbindelse med optionen Kr pr år [Option 1] [beløb] kr [beløb] kr [Option 2] [beløb] kr [beløb] kr [Option 3] [beløb] kr [beløb] kr [Option 4] [beløb] kr [beløb] kr Evt beskrivelse, bestillingsfrister, betingelser eller bemærkninger Herunder frist for bestilling til levering i forbindelse med levering og implementering af Systemet Stk 2 I initialomkostningerne medtages samtlige omkostninger i forbindelse med anskaffelsen og implementeringen af funktionaliteten mv Stk 3 I de løbende ydelser medtages samtlige løbende ydelser, feks vedligeholdelse, support, evt driftsafvikling og evt løbende licensafgifter

9 APPENDIKS F LØBENDE YDELSER OG SERVICEMÅL I henhold til kontraktdokumentets afsnit 7, afsnit 8,3, og afsnit 8,5 aftales følgende: [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af leverandørens tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 5] Løbende ydelser efter denne aftale 1 Leverandøren leverer fra overtagelsesdagen følgende løbende ydelser efter denne aftale: 1) Teknisk vedligeholdelse af Systemet 2) Support 3) Driftsafvikling 4) Løbende brugsrettigheder / licenser Stk 2 Omfanget af og betingelserne for brugsrettigheder / licenserne er reguleret i Appendiks H Teknisk vedligeholdelse af Systemet Forholdet til tredjemand 2 Såfremt Kommunen som følge af krav fra underleverandører skal underskrive vedligeholdelsesbetingelser direkte over for disse, skal der i alle forhold mellem Leverandøren og Kommunen ses bort fra disse vedligeholdelsesbetingelser i det omfang, bestemmelserne ikke er sammenfa l- dende med bestemmelserne i dette Appendiks Leverandøren skal således også skadesløsholde Kommunen for eventuelle krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte vedlige holdelsesbetingelser, og som ikke påhviler Kommunen efter nærværende kontrakt Udførelse af vedligeholdelse 3 Vedligeholdelse af Systemet skal udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til Systemet, og i overensstemmelse med god it-skik Stk 2 Vedligeholdelsesarbejder, herunder fejlretning, skal planlægges og udføres, så de er til mindst gene for Kommunen Leverandøren skal tilstræbe, at vedligeholdelsesarbejder finder sted uden for almindelig arbejdstid ( på hverdage) Stk 3 I tilfælde af vedligeholdelsesarbejder, der udføres på Leverandørens initiativ, skal Komm u- nen i videst muligt omfang varsles derom mindst [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen] dage i forvejen Ifald vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af Systemet, skal Leverandøren orientere Kommunen, forinden afbrydelse finder sted

10 Vedligeholdelse af Systemet 4 Vedligeholdelse af Systemet omfatter: 1) Forebyggende vedligeholdelse: Løbende tilpasning af Systemet for at udgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler og / eller for at sikre at Systemet fortsat kan leveres i henhold til servicemålene Herunder tilretning eller omlægning af funkti o- nalitet til nye software- eller hardwareplatforme eller versioner heraf 2) Udvikling: Løbende udvikling og ændring af Systemets funktionalitet og / eller grænsefl a- der, så effektiviteten og kvaliteten i Kommunens opgaveløsning forbedres (versioner / r e- leases) 3) Mangelafhjælpning: Teknisk og funktionel afhjælpning af mangler, som er fejlmeldt af Kommunen eller andre brugere af Systemet Stk 2 Mangelafhjælpning reguleres af Appendiks G Forebyggende vedligeholdelse 5 Leverandøren er berettiget til at udføre op til [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen] timers forebyggende vedligeholdelse pr kvartal for at undgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler Udvikling (versioner og releases) 6 Leverandøren orienterer Kommunen om nye versioner og releases, herunder om væsentlige ændringer i forhold til tidligere versioner og releases, når sådanne foreligger Stk 2 Installation af nye releases og versioner må ikke fjerne/forstyrre udførte tilpasningers funktionalitet 7 Leverandørens vedligeholdelse af lovinformationssystemet omfatter de nedenfor nævnte ydelser Ydelse (lovinformationssystemet) Omfattet af tilbudsgivers Omfattet af tilbudsgiveres vedligeholdelse af vedligeholdelse af eget programmel? tredjepartsprogrammel? Forebyggende vedligeholdelse Versioner Brugsret til versioner af programmel Ajourføring af Parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger Releases Brugsret til releases af (Skriv ja eller nej ) (Skriv ja eller nej )

11 programmel Ajourføring af Parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger 8 Leverandørens vedligeholdelse af CMS et omfatter de nedenfor nævnte ydelser Ydelse (CMS et) Omfattet af tilbudsgivers Omfattet af tilbudsgiveres vedligeholdelse af vedligeholdelse af eget programmel? tredjepartsprogrammel? Forebyggende vedligeholdelse Versioner Brugsret til versioner af programmel Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger Releases Brugsret til releases af programmel Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af Tilretninger (Skriv ja eller nej ) (Skriv ja eller nej ) Support 9 Kommunen kan alle arbejdsdage mellem kl [XXXX XXXX] få assistance fra Leverandørens support, som består i [teknisk support og / eller faglig support] [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 2 Supporten må kontaktes direkte af enhver bruger / redaktør Stk 3 Henvendelse kan ske via: [Kanaler og kontaktoplysninger Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 4 Teknisk support besvarer korte præcise spørgsmål vedrørende anvendelse af Systemet, foretager simpel problemdiagnosticering og yder generel vejledning vedrørende Systemet, herunder

12 om et konstateret forhold tilsyneladende beror på mangler ved Systemet, som forudsætter indrapportering i overensstemmelse med Appendiks G Stk 5 Faglig support besvarer korte præcise spørgsmål om, hvilke regler der efter supportens o p- fattelse finder anvendelse i en given situation (dog ikke interne regler), og hvor disse regler kan findes i systemet Der er ikke tale om egentlig juridisk rådgivning, og leverandøren er uden juridisk ansvar Stk 6 [Om dokumentation / formidling af supportkorrespondance udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud] 10 Leverandørens support omfatter de nedenfor nævnte ydelser [Opdeles, hvis der er forskel på support af lovinformationssystem og CMS] Programmel Omfattet af Leverandørens support? (Skriv ja eller nej ) Leverandørudviklet programmel Tredjepartsprogrammel Driftsafvikling af Systemet 11 Leverandøren har ansvaret for driftsafviklingen af Systemet Stk 2 Leverandøren har herunder ansvaret for, at der foretages fornøden back-up af Systemet Der tages back-up [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers ti l- bud] Stk 3 Leverandøren stiller de fornødne kommunikationsforbindelser til rådighed for Komm unen Priser og betaling 12 Vederlag for løbende ydelser efter denne aftale udgør Ydelse Vedligeholdelse, support, driftsafvikling og løbende brugsrettigheder / licenser Pris pr år Stk 2 Licensbetaling kan reguleres i overensstemmelse med afsnit 8 i kontrakten Stk 3 Det årlige løbende vederlag forfalder til betaling kvartalsvis forud efter overtagelsesdagen med 1/4 hver den 1 januar, 1 april, 1 juli og 1 oktober Første gang de løbende vederlag forfalder til betaling, betales en forholdsmæssig ydelse for perioden fra overtagelsesdagen og indtil det næste kvartals udløb

13 Servicemål 13 Der er aftalt servicemål i forhold til 1) driftseffektivitet, 2) svartider for Systemet, og 3) svartider for supporten Generelt om servicemål Driftseffektivitet 14 Driftseffektivitet er et udtryk for, i hvilket omfang Systemet generelt er brugbart for Kommunen Driftseffektiviteten måles for Systemet som helhed, og driftseffektivitetsprocenten opgøres således: Tilgængelig driftstid x 100 Aftalt driftstid Stk 2 Det aftalte servicemål for driftseffektivitet er [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud dog mindst 95 %] % 15 Den aftalte driftstid fremgår af kontraktdokumentets 2 16 Ved "tilgængelig driftstid" forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor Systemet er ramt af driftshindringer, det vil sige, 1) hvor Systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling på grund af kategori 1 eller 2 fejl, jf Appendiks G, eller 2) hvor der sker væsentlige overskridelser af svartiderne som nævnt i 24, eller 3) hvor der sker overskridelse af supportens svartider, jf 25 Stk 2 Hvis driftshindringerne skyldes forhold, som Leverandøren ikke er ansvarlig for, jf feks force majeure, fragår dette ikke i den tilgængelige driftstid Stk 3 Driftshindringer regnes fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har modtaget fyldestgørende fejlmelding fra Kommunen, jf Appendiks G, eller orientering om overskridelse af servicemålene, og indtil fejlen er rettet, eller indtil der ikke længere er væsentlige overskridelser af svartiderne 17 Leverandørens forebyggende vedligeholdelse indregnes hverken i tilgængelig eller aftalt driftstid Såfremt Leverandøren anvender mere tid til forebyggende vedligeholdel se end aftalt, fragår den for meget anvendte tid dog i den tilgængelige driftstid 18 Kommunen har ansvaret for at føre regnskab over driftstiderne Kommunen fører alene regnskab over driftstiderne, hvis der er anledning til det Driftseffektiviteten måles og opgøres for 1 måned ad gangen ( måleperiode )

14 Svartider for Systemet 19 Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando, til resultatet er synligt for brugeren, og brugeren har mulighed for afgivelse af en ny kommando Ved kommando forstås den meddelelse, der sendes til Systemet, når Enter/Return-tast, funktionstast eller tilsvarende tast/ikon aktiveres 20 Ved opfyldelsesgrad forstås den andel af de foretagne svartidsmålinger for en bestemt transaktion, der opfylder den fastsatte svartid til brug for beregning af opfyldelsesgraden 21 De aftalte svartider gælder kun, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Der foretages ikke samtidigt egentlige batch-kørsler, større søgninger og udskrifter, reorganisering af større registre og back-up, ud over hvad der fremgår af det følgende 2) Servere og klienter lever op til de specifikke krav til dimensionering og kapacitet som beskrevet i Appendiks D Stk 2 Ved måling af svartider ved udskrivning medregnes tidsforbruget til spoolsystem eller Windows udskriftstyring ikke 22 Svartiderne måles manuelt med digitalt stopur Tastaturet skal betjenes af en øvet bruger, som igangsætter den pågældende transaktion, samtidig med at en anden person starter stopuret Stk 2 Der skal ved en svartidsmåling foretages mindst 5 målinger af svartiden for hver transakt i- onstype, jf 23 Opfyldelsesgraden udregnes for hver transaktionstype for sig Herefter beregnes gennemsnittet af opfyldelsesgraden for alle transaktionstyperne Ud fra dette gennemsnit opgøres det, om der er sket overtrædelse af de aftalte svartider og i givet fald i hvilket omfang Stk 3 Kommunen beslutter, hvilke dage målingerne skal foretages, og hvor ofte [ 22 kan evt erstattes af en beskrivelse af en automatiseret måling / overvågning af svartiderne] 23 Der er mellem parterne aftalt de forventede svartider og den opfyldelsesgrad for de forventede svartider, som fremgår nedenfor Transaktionstype Almindelig søgning i lovinformationssystemet eller front end i CMS et med et enkelt søgeparameter Avanceret søgning i lovinformationssystemet eller front end i CMS et med flere søge- Forventede svartider i Sekunder (til brug for beregning af opfyldelsesgrad) Servicemål for opfyldelsesgrad i % [sek] Feks 95 [sek] Feks 95

15 parametre Publicering af dokument i CMS et (fra frigivelse til dokumentet er tilgængeligt for den almindelige bruger) [sek] Feks 95 Væsentlig overskridelse af servicemål for systemets svartider 24 Der foreligger en væsentlig overskridelse af servicemålene for svartiderne, hvis den beregnede opfyldelsesgrad for svartiderne ligger 10 procentpoint under det aftalte som følge af forhold, som Leverandøren er ansvarlig for Svartider for supporten 25 Leverandøren garanterer, at der ved Kommunens henvendelse til supporten maksimalt vil være følgende ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen Supporttype Teknisk support telefon / chat Faglig support telefon / chat Teknisk support Faglig support Max ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen [udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af tilbudsgivers tilbud] Stk 2 En overskridelse af den aftalte maksimale ventetid indebærer, at Systemet anses for ramt af en driftshindring, jf 16, stk 1, i 10 minutter for hver gang, at ventetiden overskrides

16 APPENDIKS G FEJLRETNING I henhold til kontraktdokumentets afsnit 6 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 5 Øvrige udestående passager udfyldes i samarbejde med leverandøren ved kontraktindgåelsen] Omfang og betaling 1 Leverandøren er forpligtet til at foretage vederlagsfri fejlretning i henhold til dette Appendiks Stk 2 Dette Appendiks bestemmelser om fejlretning omfatter også tredjepartsprogrammel, jf Appendiks J, med de begrænsninger, som eventuelt følger af 5 Fejlmelding 2 Fejlmelding skal ske via [udfyldes ved kontraktindgåelsen med ordningen for fejlmelding Feks support] Udførelse af fejlretning 3 Fejlretning skal udføres af kvalificeret personale Kommunen skal stille tilsvarende kvalificeret personale til rådighed for Leverandøren i forbindelse med fejlretningen Stk 2 Leverandøren tager i fornødent omfang sikkerhedskopi af Kommunens data, inden fejlretningen udføres 4 Leverandøren kan afhjælpe en fejl midlertidigt ved en omgåelse ( workaround ) Stk 2 Leverandøren kan dog kun benytte omgåelse, som forudsætter ændring af arbejdsgange eller brug af Systemet hos slutbrugerne i Kommunen, hvis Kommunen accepterer dette Stk 3 En omgåelse medfører, at fejlen kategoriseres som en ikke-kritisk fejl eller, såfremt Systemet fungerer fuldt ud korrekt, eventuelt som en uhensigtsmæssighed 5 Leverandøren håndterer som udgangspunkt indrapporterede fejl ved tredjepartsprogrammel, jf Appendiks J på samme måde som fejl i egenudviklet programmel, jf dog stk 2 Stk 2 Ved sådanne fejl ved tredjepartsprogrammel, som det ikke er muligt - eksempelvis som følge af manglende adgang til kildekode, manglende rettigheder eller kompetencer - for Leverandøren at afhjælpe, skal Leverandøren dog alene uden ugrundet ophold efterkontrollere fejlens e k- sistens og forestå rapportering af fejlen til den pågældende tredjemand med anmodning om udbedring

17 Tidspunkt for fejlretningen 6 Fejlretning skal ske i overensstemmelse med Appendiks F, 3 Kategorisering og tidsfrister 7 Fejl skal kategoriseres i de kategorier, som er angivet nedenfor Stk 2 Kommunen angiver i forbindelse med fejlmeldingen, hvilken kategori fejlen efter Komm u- nens opfattelse har Hvis Leverandøren er uenig heri, drøftes forholdet mellem Leverandøren og Kommunen Hvis der opnås enighed om en anden kategorisering, ændres kategoriseringen i overensstemmelse hermed 8 Fejldiagnosticeringen skal påbegyndes inden for de tidsfrister, som er angivet nedenfor Tid s- fristerne måles fra det tidspunkt, hvor Leverandøren modtager Kommunens fyldestgørende fej l- melding Stk 2 Kommunen orienteres løbende om, hvornår fejlretningen forventes gennemført Fejlkategori Beskrivelse Tidsfrist for påbegyndt fejldiagnostisering 1 Blokerende fejl Systemet er ikke tilgængeligt, [ ] flere væsentlige funktioner i Systemet virker ikke og / eller der forekommer datatab Blokerende fejl kan foreligge, når: En betydelig del af brugerne kan ikke opnå adgang til Systemet 2 Kritisk fejl Det er umuligt at gennemføre visse væsentlige transaktioner og / eller datatab er mulig Indholdet i Systemet er væsentligt ringere end krævet i Appendiks 2 Kritiske fejl kan foreligge, når: Indholdet af dokumenter, som oprettes i CMS et, forsvinder, når redaktøren publicerer dokumentet Store dele af det faglige indhold som beskrevet i Appendiks B, afsnit II, pkt 31, er ikke til stede / ikke tilgængeligt [ ]

18 3 Ikke-kritiske fejl Kravene til publiceringshastighed overtrædes i vidt omfang Adskillige krav til Systemets funktioner, jf Appendiks B, er ikke opfyldt Systemet fungerer ikke fuldt ud korrekt, men alle væsentlige transaktioner kan gennemføres direkte eller via anvist / accepteret omgåelse, og der forekommer ikke datatab Systemet har ikke fuldt ud det indhold, som fremgår af Appendiks B [ ] Ikke-kritiske fejl kan foreligge, når: Fagligt indhold opfylder i et mindre omfang ikke kravene i Appendiks B, afsnit II, pkt 31 Genvejstaster ikke virker

19 APPENDIKS H LICENSER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 9,1 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud, jf udbudsmaterialets bilag 6]

20 APPENDIKS I SAMARBEJDE I henhold til kontraktdokumentets præambel aftales følgende: Kontaktpersoner: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen] Kontaktpersoner ved Leverandøren: Kontrakter / aftaler Konverteringsprojektet Undervisning Regningsspørgsmål Kontraktpersoner ved Kommunen: Kontrakter / aftaler Konverteringsprojektet Undervisning Regningsspørgsmål Samarbejde / brugerindflydelse: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

21 APPENDIKS J TREDJEPARTSPROGRAMMEL I henhold til kontraktdokumentets afsnit 1 punkt 10 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

22 APPENDIKS K UNDERLEVERANDØRER I henhold til kontraktdokumentets afsnit 16 aftales følgende: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Bilag 5 Løbende ydelser, servicemål og samarbejde

Bilag 5 Løbende ydelser, servicemål og samarbejde [ Udbud af lovinformationssystem - Bilag 5, Løbende ydelser, servicemål og samarbejde Bilag 5 Løbende ydelser, servicemål og samarbejde (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se

Læs mere

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud )

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udbud af lovinformationssystem - Bilag 3, rev. 1., Tilbudsliste Bilag 3 Tilbudsliste (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udfyldes

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER Vejledning Dette bilag indeholder Folketingets forslag til udformning af bilaget. Leverandøren kan bistå med ændringer, der skal begrundes. BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Efter indgåelse af kontrakt skal der udarbejdes en vedligeholdelsesaftale med udgangspunkt i de i kontraktbilag 3 angivne priser og nedenstående skabelon. 1 Vedligeholdelse

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune.

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. Version 1.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. ID Spørgsmål Svar 1 Af bilag 2 kravspecifikation er der to krav-id, der er nummereret med

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Bilag 8 Servicemål med forudsætninger samt målemetoder Side 1 af 5 Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Såfremt de tilbudte leverancer indeholder enheder, som i henseende til driftseffektivitet

Læs mere

Udkast til K O N T R A K T. levering og vedligeholdelse og driftsafvikling af [beskrivelse af Systemet og / eller Systemets navn] Mellem

Udkast til K O N T R A K T. levering og vedligeholdelse og driftsafvikling af [beskrivelse af Systemet og / eller Systemets navn] Mellem Udbud af elektronisk omsorgsjournal og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune Bilag M Kontraktudkast Kontraktdokument Til tilbudsgiverne: Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag H1: Ydelser og Servicemål

Bilag H1: Ydelser og Servicemål Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og udvikling (Application Management) af Systemkomplekset (SIV-platformen). Dato: [Udfyldes] Version: [Udfyldes] Vejledning til tilbudsgiver Teksten i denne vejledning

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 Tidsplan... 4 1.1. Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse... 4 1.2. Ændring af tidsplanen...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Version Ændringer Dato 1.0 Rettelser ift. spørgsmål/svar i perioden 10. januar til 27. januar 2014 27. januar 2.0 Rettelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Bilag E Implementering

Bilag E Implementering Bilag E Implementering (Bilaget ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i evalueringen af delkriteriet Service,

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Bilag 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Bilag 1 Tidsplan... 5 1. Indledning... 5 2. Frist for bevillingsmæssig

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Spørgsmål / svar til udbud 1 Kontrakt, Pkt. 2, 3. afsnit I Kontrakten, Pkt. 2, 3. afsnit er det anført at Kunden stiller udviklings- og testmiljøer til rådighed for opgaveløsning som beskrevet i bilag

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

KontraktBilag 3 Servicemål

KontraktBilag 3 Servicemål KontraktBilag 3 Servicemål [Måned] 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør... 4 1.1 Bilagets formål og indhold... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Driftsforudsætninger... 4 2.1. Konfiguration

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel

Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Side 1 af 17 Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering. Skanning til ESDH-løsning

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering. Skanning til ESDH-løsning Annoncering af skanning til ESDH-løsning Annonceringsbetingelser 15. juli 2014 ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering af Skanning til ESDH-løsning Tidsplan 15. juli Annoncering 20. august kl. 12 Frist for

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere