Status på Bright Green Island-strategien 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Bright Green Island-strategien 2014"

Transkript

1 Status på Bright Green Island-strategien 2014 Rød=ikke implementeret Gul=delvis implementeret Lysegrøn=implementeret med plads til forbedringer Mørkegrøn=implementeret, evt. i modificeret form Indsats Formål Status Single Point of Entry Tilflytterboliger bare prøv bolig Moderne bæredygtige boliger Task Force Polen God, Grøn og Gratis Internetportal og modtagekontor, der hjælper og servicerer tilflyttere og erhvervsliv. Den eneste indgang til Bornholm som tilflyttere, iværksættere og erhvervsliv behøver at forholde sig til. Herfra bliver de hjulpet videre til relevant og de rette instanser. Kontoret vil også fungere som ambassade for Videnspionerer. Single Point of Entry er realiseret i 2008 med etableringen af Business Center Bornholm og Der etableres særlige lejeboliger rettet mod tilflyttere, hvorfra man kan gå på jagt efter drømmehuset og undersøge jobmuligheder på Bornholm. Boligerne skal opføres i et havneområde og være moderne og bæredygtige med lavt energiforbrug og høj arkitektonisk kvalitet. En gruppe under Bornholms Vækstforum arbejder på at realisere projektet. Der etableres både helårs- og fritidshuse. De to første passivhuse på Bornholm står færdige i Husene er udviklet og bygget af private bornholmske virksomheder, bl.a. igennem erhvervsklynge-samarbejde. Der etableres en fleksibel arbejdsstyrke fra Polen til at dække behovet for arbejdskraft i sommersæsonen. Samtidig sigtes der imod at gøre initiativet så attraktivt for sommerfuglene i form af en Sommer Camp, at de vil have lyst til at komme tilbage og måske blive ansporet til at blive for at arbejde eller uddanne sig. Busdriften på Bornholm overgår til 2. generations bioethanol eller el, og samtidig gøres den gratis. Pilotprojekt på rute til seværdigheder. Der arbejdes mod en drift i Er etableret ved og fysisk afprøvet. Bliver genprøvet pr 1/ Udviklingskontrakter med BCB og VHHR behøver skærpelse og der er behov for indtænkning af Bright Park Bornholm Bliver foreløbig løftet som en del af Bright Park Bornholms tilbud Er sket fx på Kommandanthøjen og planlagt i Bølshavn men det planlægningsmæssige perspektiv i forhold til udlægning af arealer kan forbedres. En arbejdsgruppe har arbejdet med problemstillingen men behovet har ændret sig Økonomi er undersøgt uden det er lykkedes at finde en forretningsmodel

2 Green Solution Room Elementernes dage Port of Green Tech Energy Biogasol Revitalisering af havne Idrætsturisme på Bornholm Klima på landkortet Senest i 2014 etableres et bæredygtigt kongrescenter på Bornholm med plads til 700 gæster. Kongrescenteret vil være et af verdens mest miljøvenlig og desuden bæredygtigt socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. En gruppe under Bornholms Væksthus arbejder med projektet. Bornholm indfører en ny officiel mærkedag, mandag i uge 7, hvor der sætte fokus på de fire naturelementer: Ild, luft, vand og jord, der har formet øens unikke natur. Elementernes dag er startskuddet til to ugers spændende og stemningsfulde aktiviteter i uge 7 og 8, hvor resten af Danmark holder vinterferie. En udvalgt havn på Bornholm udvikles til centrum for forskning og afprøvning af bæredygtig teknologi. Der etableres bæredygtige boliger prøv bare bolig til tilflyttere, forskerboliger og kunstnerboliger. Området skal henvende sig til hele Østersøregionen. Havnen udvælges medio Der etableres produktionsanlæg for 2. generations bioethanol i Aakirkeby. Projektet har i 2009 modtaget 85 mio. kr. i støtte fra Energistyrelsen. Anlægget forventes opført Åben arkitektkonkurrence, for både borgere og professionelle, om nye projekter og anvendelsesmuligheder for havnene i Hasle, Allinge, Nørrekås Lystbådehavn og Årsdale Havn. Vinderforslaget bruges som operativt værktøj i det videre arbejde. Mulighederne for et stort, samlende sports- og kulturcenter på Bornholm undersøges af en arbejdsgruppe under Bornholms Vækstforum. Der tages stilling til undersøgelsens udfald ultimo Vi skal stå stærkt i klima og energidebatten. Når de nævnte projekter er virkeliggjort, vil Bornholm have en unik position. Herfra vil vi med rette kunne udstikke nye mål og standarder for bæredygtig vækst og udvikling, fx ved afholdelse af regional/national Klima/Energi camp. Bornholm skal ydermere profileres som Energy Tours-destination (teknologi-besøg) og Energilaboratorium, bl.a. via det internationale netværk Energy Konferencecenteret er etableret Der har været afholdt et projekt omhandlende en turistværdig ude aktivitet 365 dage i et år. Der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at indføre elementernes dag Green Solution House har overtaget rollen som stedet, hvor der afprøves bæredygtige teknologier Projektet er afprøvet men nåede dog ikke til Bornholm Havnene Hasle, Nørre Kås lystbådehavn og Allinge har fået et løft. Ligeledes er der blevet investeret i Hammerhavn, Sandvig havn og Svaneke havn Uudnyttet potentialet er der fortsat men i kraft af satsningen på øget outdoor turisme er man godt på vej Er indfriet først med projekterne Transplan og Ecogrid og sidenhen Powerlab dk. Og sidste skud på stammen er partnerskabsprojektet om Strategisk energiplanlægning (SEP), hvor energistyrelsen direkte opfordrede Bornholm at søge

3 Grøn energi i innovative netværk Bright Green Island design Tours, via EnergiMap, og markedsføring i forbindelse med Klimatopmødet 09 i København. 3 årigt projekt som skal føre til dannelse af energiklynge, der skal bære Bornholms visioner på energiområdet igennem ved udvikling og demonstration af grøn energi, som mindsker afhængigheden af fossile brændstoffer og reducerer CO2- udledningen. Bornholm er yderst velegnet som forsøgsområde for afprøvning af nye energiteknologiske løsninger projektet skal bl.a. styrke Bornholms muligheder for at blive Energilaboratorium. Projektet er startet i marts Nyt design-koncept, der skal markedsføre og gøre budskabet om Bornholm som Bright Green Island visuelt, levende og forståeligt. Bright Green Island-produkter er lokalt designede og bæredygtigt producerede, lokalt eller fair trade i den 3. verden. Overskuddet fra salg af produkterne skal finansiere ny, bæredygtigt producerede Bright Green Island-designs. De første to produkter er gået i handlen sommeren Projektet er gennemført og der er etableret et formelt samarbejde mellem energiaktører på Bornholm i EUB. Denne indgår i et samarbejdsprojekt med bl.a. BRK om demonstration af en strategisk energiplanlægningsmodel Der er udviklet et design men det er ikke sat i systematisk produktion af flere designprodukter.

4 Øvrige projekter/ initiativer der støtter op om BGI Listen er ikke udtømmende og ikke gennemverificeret, men viser, at der er en mangfoldig drivkraft på Bornholm, der i et eller andet omfang relaterer sig til Bright Green Island. Indsats Formål Status Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Kommercialisering af Know-how på energiområdet Informationskampa gne Erhvervsturismesek retariat - Convention Bureau Bornholm og Bright Conventions PowerLabDK Den naturvidenskabelige At udvikle og afprøve temaforløb eller events i skuldersæsonerne inden for fire fokustemaer: Krydstogt, Lejrskole, Gourmet og Outdoor. At dyrke de nye forretningsmuligheder, der opstod i kølvandet på aktiviteterne i projektet, Grøn Energi i Innovative Netværk i relation til Klimatopmødet COP15. At få de gode historier og resultater ud - og sætte Bornholm på landkortet med business magasinet "B" og således udbrede kendskabet Branding Strategien "Bright Green Island". At udvikle et erhvervsturismesekretariat på Bornholm og igangsætte en opsøgende salgsaktivitet for at tiltrække flere erhvervsturister til Bornholm, særligt i segmentet inden for Bright Green Island At afprøve nye teknologier indenfor el i 1:1 skala samt igangsætte regionale aktiviteter på Bornholm for at lade lokale små og mellemstore virksomheder (SMV er) udnytte spin-off mulighederne fra PowerLabDK. Projektet ejes af et konsortium bestående af bl.a. DTU Elektro. Det forventes, at projektet vil gøre det attraktivt at etablere virksomhed, tilføje konkret indhold i relation til visionen Bright Green Island samt bidrage til et internationalt fokus på Bornholm som grøn test ø. At skabe bred forankring af strategien "Bright Green Island", samt sikre størst muligt "spin-off" til Bornholm af Projektet er afsluttet og har efter eget udsagn understøttet den brandingstrategiske vision "Bright Green Island 2014" med henblik på at skabe synergi med andre tiltag under disse overskrifter. Projektet er afsluttet og har bidraget til Markedsføringen af Bright Green Island til udlandet bl.a. gennem en udstillingsstand under selve klimatopmødet som har genereret flere kontakter og afstedkommet en mindre strøm af erhvervsturister (Energy Tours) Projektet er afsluttet og fortsat gennem udviklingskontrakt med BCB. Projektet er afsluttet således at konceptet er udviklet men mangler at finde sin endelige driftsform Projektet er i sit afsluttende stadie Der er ikke igangsat aktiviteter

5 søjle i relation til Bornholms akademis udviklingskontrakt Campus Bornholms grønne uddannelser Bright Green Test Island BGTImodelleringsprojekt Laundry Logics ApS Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm Omdøbning af møbelfabrik Det grønne pakhus Det grønne formidlingsprojekt i LAG/ de to store EU-projekter (Powerlab og Ecogrid) ved at udvikle "en naturvidenskabelig søjle" i det bornholmske uddannelsesvæsen fra daginstitution over folkeskole og gymnasium til de videregående uddannelser At udvikle undervisningen på HHX og HTX i en grøn, bæredygtig retning og samtidig skabe større synergi mellem de pågældende uddannelsesretninger og det bornholmske erhvervsliv bl.a. ved undervisning i livscyklusanalyser. At udvikle en skalérbar samfundsmodel med henblik på at tilbyde Bornholm som testsite og demonstration for afprøvning af miljøteknologiske løsninger At udvikle nye systemer, metoder og løsninger til at simulere, styre, planlægge og optimere driftsomkostninger, miljø og energiforbrug forbundet med industriel vaskeridrift. At udvikle og afprøve et koncept for kompetenceudvikling af turisme-virksomheder, der kan styrke og udvikle turisterhvervets virksomheder til vækst og arbejdsfastholdelse med fokus på fire indsatsområder: Værtskab, kvalitet, bæredygtighed og ledelse/innovation. Den gamle møbelfabrik i Nexø er omdøbt til Bright Park Bornholm. På deres hjemmeside henviser de til deres vision om at være det foretrukne sted på Bornholm for iværksætteri, kreativitet og bæredygtige projekter. At øge det lokale kendskab til og brug af bæredygtige og energibesparende løsninger inden for byggeri, energi og klima gennem etablering af et showroom og oplevelsescenter på Bright Park Bornholm. Dermed forventes efterspørgslen efter og produktionen af bæredygtige løsninger at øges. Samt at øge klima- og erhvervsturismen gennem besøgende gæster til udstillingen. At formidle om den omstillingsproces, der er på energiområdet til borgere, da processens videre succes er afhængig af borgernes egne investeringer, hvilket skal til for Projektet er i sin afsluttende fase. Der er udviklet en simuleringsmodel som driftes og videreudvikles af Foreningen Energi Udvikling Bornholm i samarbejde med BRK Projektet er afsluttet og bidrager til Bright Green Island konceptet idet der er udviklet tekniske løsninger, der kan bruges og sælges på det globale marked. Projektet er fortsat i gang men det forventes at projektet med sit fokus på bæredygtighed vil kunne være med til at understøtte værdikæden omkring Bright Green Islandstrategien og investeringerne i erhvervsturisme baseret på bl.a. Energy Tours og Green Solution House. Bright er blevet et buzz-word og materialiserer sig enkelte stedet Projektet er i gang Projektet er i gang. Der er fx trykt et hæfte med en række eksempler på energirigtige tiltag og inspirationspostkort er i proces.

6 Energikontorregi. Grøn industrisymbiose Grønt Byggeri at nå målet om en grøn bæredygtig ø, der er uafhængig af importerede fossile brændstoffer. Facilitere at en virksomheds affald kan blive en anden virksomheds ressource En fokuseret indsats på at skabe energirigtige renoveringer af huse gennem kampagner, efteruddannelse, husstandsbesøg og energivejledninger Aktiviteten i gang med at lokalisere potentialer og facilitere match mellem virksomheder. Meget tyder på, at potentialet er større, end der kan realiseres gennem den nuværende finansiering (projektet Strategisk energiplanlægning (SEP)) Projektet er med succes i sin afsluttende fase og skal forankres efter projektophør. Har potentiale for ressourceoptimering ved energieffektivitet. Grønt Netværk Et grønt netværk blandt pædagoger Har manglet opbakning og et sted at adressere sit initiativ Lokal Innovation En fortælling skaber fortællinger. Via information på hjemmesider som fx kan alle lade sig inspirere til at udvikle nye produkter eller services Vores Bornholm Økologi på bornholmske marker Bæredygtig Erhvervsudvikling/ Ålborg modellen At mobilisere social kapital mhp at styrke nye strukturer i det bornholmske samfund gennem projekter At undgå pesticider i bornholmsk drikkevand At der i brk s/bcb s virksomhedskontakt indtænkes en miljø og energivejledning og at virksomhedskontakten bliver mere koordineret I dag er flere bornholmske virksomheder involveret i grøn udvikling - lokalt såvel som ud over øens grænser. Øen har cementeret et stærkt fødevarebrand, som baner vej for, at lokale producenter kan sælge eksklusive lækkerier som bl.a. oste, økologisk kød, øl, karameller, chokolade, is og olie til kunder over hele verden. Inden for turisme er en række nye produkter lanceret indenfor oplevelsesturisme og udvikling af grønne rammer for møder og konferencer. Når det gælder social bæredygtighed har Bright Green Islandvisionen vist sig i stand til at udvikle nye virksomhedsmodeller, som giver meningsfuld beskæftigelse til mennesker med handicaps eller andre udfordringer, som gør dem ude af stand til at passe et arbejde på almindelige vilkår. Der blev udarbejdet et stort projektkatalog indeholdende mange forslag med reference til Bright Green Island som et ikke nærmere defineret koncept, men den manglende effektuering kan delvis tilskrives et uopfyldt behov for et sted at forankre de mange idéer. Tvillingefødevareprojekterne om brk s indkøb af økologiske og lokale fødevarer kan bidrage til at sætte en bevægelse i gang Under udformning

7 Energimesser Agenda 21 Energioptimering Elbil til alle Formidling af energi, produkter og viden til de bornholmske borgere. Samarbejde mellem BRK og Energitjenesten Bornholm. Kommunen har i en årrække via agenda 21 midler ydet støtte til foreninger og borgere, der arrangerer aktiviteter med fokus på miljø og bæredygtighed. Agenda 21 dækker over at kommunen som følge af Rio-konventionen skal forholde sig til nedenstående: Mindskelse af miljøbelastningen, Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, Fremme af biologisk mangfoldighed, Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde, Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. At fremme energirenovering i den bornholmske boligmasse ved at gennemføre en bred vifte af aktiviteter, som kan vise husejere på Bornholm, hvordan de kan energioptimere deres bolig. Bl.a. v.h.a. en energi-gennemgang af huset, der munder ud i en husrapport med anbefalinger. Efterfølgende bruges de gode eksempler fra projektet som rollemodeller for andre husejere gennem fire pjecer og diverse artikler i pressen. at etablere en fysisk infrastruktur i form af holdepladser med ladestandere til elbiler Hertil knyttes 2-4 nyudviklede MY Car 2, som kan benyttes af borgere og virksomheder i et givent område således, at det bliver så enkelt, nemt og billiget som muligt for alle, at vælge elbilstransport frem for Afholdt årligt siden I 2009 med 4 messer. Siden 1 messe om året. I 2014 også med regnvandsrelaterede klimaløsninger. Typisk mellem 1200 og 1800 besøgende i løbet af en weekend. Der er bl.a. ydet støtte til følgende aktiviteter: En række arrangementer med fokus på økologisk mad og lokal produktion Foredrag om fx bæredygtige byggematerialer, kemi i børns hverdag og brændeovne Formidling af natur fx i Aarsdale samt på Balkalyngen samt formidling af viden om invasive arter Medbevillingsgiver til projekter om: Fossilfri transport Energirenoveringskampagne Projektet er gennemført og medførte at 50 boligejere i gennemsnit investerede kr. i energiforbedringer til en samlet sum af 5,5 mio. kr. Projektet er gennemført og der er etableret en web-baseret delebilsordning med 4 faste stationer ét på hver af øens 4 rådhuse. Derud over er der etableret et antal virksomhedsaftaler.

8 Del dit lort Grøn hverdagstransport andre fossile transportformer. At producere ungdomsteaterforestillingen Del dit lort! om bæredygtighed, som blev opført på bornholmske skoler og institutioner og i hele landet. Forestillingen skal være igangsætter for debatter og initiativer om bæredygtighed blandt unge på Bornholm og i resten af landet, og fungere som spydspids for en øget interesse for bæredygtighed blandt unge og deres institutioner. At sætte fokus på grønne valg og muligheder indenfor persontransport på Bornholm Teaterforestillingen blev gennemført, og i forlængelse af stykket samlede Bornholms Teater godt 35 personer fra en bred vifte af bornholmske beslutningstagere og foreningsog organisationsfolk til et idémøde. Opgaven lød på at finde på ideer til, hvordan vi gør bæredygtighed til en ægte folkesag på Bornholm. Resultatet var et idékatalog en bruttoliste over forslag til bæredygtighedstiltag på Bornholm. Projektet blev gennemført med flg. elementer: Event inspirationsaften om Bornholm som cykel-ø, Workshop omkring grøn mobilitet, Workshop om hvordan gør vi transporten på Bornholm grønnere? Samt gennemførsel af et El-bils rally

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012 Oversigt over primære effekter af projekter, der er til støtte fra Bornholms, status juni 2012 Bilag til d. 4/6-12 pkt. 7 Opsummering Projekttyper 1 Budget i alt kr. støtte kr 2. fra 1. april 2006 til

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel: +45 30 70 20 34 Introduktion Hermed fremsendes

Læs mere

Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk.

Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Rammerne: Regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk (GEIN) havde til formål at udvikle og facilitere et offentligt-privat

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013

Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013 Effektvurdering af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013 Indhold Indledning... 3 Bornholm som erhvervs-ø... 11 Bornholm som uddannelses-ø... 14 Bornholm som grøn test-ø... 18

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere