Status på Bright Green Island-strategien 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Bright Green Island-strategien 2014"

Transkript

1 Status på Bright Green Island-strategien 2014 Rød=ikke implementeret Gul=delvis implementeret Lysegrøn=implementeret med plads til forbedringer Mørkegrøn=implementeret, evt. i modificeret form Indsats Formål Status Single Point of Entry Tilflytterboliger bare prøv bolig Moderne bæredygtige boliger Task Force Polen God, Grøn og Gratis Internetportal og modtagekontor, der hjælper og servicerer tilflyttere og erhvervsliv. Den eneste indgang til Bornholm som tilflyttere, iværksættere og erhvervsliv behøver at forholde sig til. Herfra bliver de hjulpet videre til relevant og de rette instanser. Kontoret vil også fungere som ambassade for Videnspionerer. Single Point of Entry er realiseret i 2008 med etableringen af Business Center Bornholm og Der etableres særlige lejeboliger rettet mod tilflyttere, hvorfra man kan gå på jagt efter drømmehuset og undersøge jobmuligheder på Bornholm. Boligerne skal opføres i et havneområde og være moderne og bæredygtige med lavt energiforbrug og høj arkitektonisk kvalitet. En gruppe under Bornholms Vækstforum arbejder på at realisere projektet. Der etableres både helårs- og fritidshuse. De to første passivhuse på Bornholm står færdige i Husene er udviklet og bygget af private bornholmske virksomheder, bl.a. igennem erhvervsklynge-samarbejde. Der etableres en fleksibel arbejdsstyrke fra Polen til at dække behovet for arbejdskraft i sommersæsonen. Samtidig sigtes der imod at gøre initiativet så attraktivt for sommerfuglene i form af en Sommer Camp, at de vil have lyst til at komme tilbage og måske blive ansporet til at blive for at arbejde eller uddanne sig. Busdriften på Bornholm overgår til 2. generations bioethanol eller el, og samtidig gøres den gratis. Pilotprojekt på rute til seværdigheder. Der arbejdes mod en drift i Er etableret ved og fysisk afprøvet. Bliver genprøvet pr 1/ Udviklingskontrakter med BCB og VHHR behøver skærpelse og der er behov for indtænkning af Bright Park Bornholm Bliver foreløbig løftet som en del af Bright Park Bornholms tilbud Er sket fx på Kommandanthøjen og planlagt i Bølshavn men det planlægningsmæssige perspektiv i forhold til udlægning af arealer kan forbedres. En arbejdsgruppe har arbejdet med problemstillingen men behovet har ændret sig Økonomi er undersøgt uden det er lykkedes at finde en forretningsmodel

2 Green Solution Room Elementernes dage Port of Green Tech Energy Biogasol Revitalisering af havne Idrætsturisme på Bornholm Klima på landkortet Senest i 2014 etableres et bæredygtigt kongrescenter på Bornholm med plads til 700 gæster. Kongrescenteret vil være et af verdens mest miljøvenlig og desuden bæredygtigt socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. En gruppe under Bornholms Væksthus arbejder med projektet. Bornholm indfører en ny officiel mærkedag, mandag i uge 7, hvor der sætte fokus på de fire naturelementer: Ild, luft, vand og jord, der har formet øens unikke natur. Elementernes dag er startskuddet til to ugers spændende og stemningsfulde aktiviteter i uge 7 og 8, hvor resten af Danmark holder vinterferie. En udvalgt havn på Bornholm udvikles til centrum for forskning og afprøvning af bæredygtig teknologi. Der etableres bæredygtige boliger prøv bare bolig til tilflyttere, forskerboliger og kunstnerboliger. Området skal henvende sig til hele Østersøregionen. Havnen udvælges medio Der etableres produktionsanlæg for 2. generations bioethanol i Aakirkeby. Projektet har i 2009 modtaget 85 mio. kr. i støtte fra Energistyrelsen. Anlægget forventes opført Åben arkitektkonkurrence, for både borgere og professionelle, om nye projekter og anvendelsesmuligheder for havnene i Hasle, Allinge, Nørrekås Lystbådehavn og Årsdale Havn. Vinderforslaget bruges som operativt værktøj i det videre arbejde. Mulighederne for et stort, samlende sports- og kulturcenter på Bornholm undersøges af en arbejdsgruppe under Bornholms Vækstforum. Der tages stilling til undersøgelsens udfald ultimo Vi skal stå stærkt i klima og energidebatten. Når de nævnte projekter er virkeliggjort, vil Bornholm have en unik position. Herfra vil vi med rette kunne udstikke nye mål og standarder for bæredygtig vækst og udvikling, fx ved afholdelse af regional/national Klima/Energi camp. Bornholm skal ydermere profileres som Energy Tours-destination (teknologi-besøg) og Energilaboratorium, bl.a. via det internationale netværk Energy Konferencecenteret er etableret Der har været afholdt et projekt omhandlende en turistværdig ude aktivitet 365 dage i et år. Der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at indføre elementernes dag Green Solution House har overtaget rollen som stedet, hvor der afprøves bæredygtige teknologier Projektet er afprøvet men nåede dog ikke til Bornholm Havnene Hasle, Nørre Kås lystbådehavn og Allinge har fået et løft. Ligeledes er der blevet investeret i Hammerhavn, Sandvig havn og Svaneke havn Uudnyttet potentialet er der fortsat men i kraft af satsningen på øget outdoor turisme er man godt på vej Er indfriet først med projekterne Transplan og Ecogrid og sidenhen Powerlab dk. Og sidste skud på stammen er partnerskabsprojektet om Strategisk energiplanlægning (SEP), hvor energistyrelsen direkte opfordrede Bornholm at søge

3 Grøn energi i innovative netværk Bright Green Island design Tours, via EnergiMap, og markedsføring i forbindelse med Klimatopmødet 09 i København. 3 årigt projekt som skal føre til dannelse af energiklynge, der skal bære Bornholms visioner på energiområdet igennem ved udvikling og demonstration af grøn energi, som mindsker afhængigheden af fossile brændstoffer og reducerer CO2- udledningen. Bornholm er yderst velegnet som forsøgsområde for afprøvning af nye energiteknologiske løsninger projektet skal bl.a. styrke Bornholms muligheder for at blive Energilaboratorium. Projektet er startet i marts Nyt design-koncept, der skal markedsføre og gøre budskabet om Bornholm som Bright Green Island visuelt, levende og forståeligt. Bright Green Island-produkter er lokalt designede og bæredygtigt producerede, lokalt eller fair trade i den 3. verden. Overskuddet fra salg af produkterne skal finansiere ny, bæredygtigt producerede Bright Green Island-designs. De første to produkter er gået i handlen sommeren Projektet er gennemført og der er etableret et formelt samarbejde mellem energiaktører på Bornholm i EUB. Denne indgår i et samarbejdsprojekt med bl.a. BRK om demonstration af en strategisk energiplanlægningsmodel Der er udviklet et design men det er ikke sat i systematisk produktion af flere designprodukter.

4 Øvrige projekter/ initiativer der støtter op om BGI Listen er ikke udtømmende og ikke gennemverificeret, men viser, at der er en mangfoldig drivkraft på Bornholm, der i et eller andet omfang relaterer sig til Bright Green Island. Indsats Formål Status Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Kommercialisering af Know-how på energiområdet Informationskampa gne Erhvervsturismesek retariat - Convention Bureau Bornholm og Bright Conventions PowerLabDK Den naturvidenskabelige At udvikle og afprøve temaforløb eller events i skuldersæsonerne inden for fire fokustemaer: Krydstogt, Lejrskole, Gourmet og Outdoor. At dyrke de nye forretningsmuligheder, der opstod i kølvandet på aktiviteterne i projektet, Grøn Energi i Innovative Netværk i relation til Klimatopmødet COP15. At få de gode historier og resultater ud - og sætte Bornholm på landkortet med business magasinet "B" og således udbrede kendskabet Branding Strategien "Bright Green Island". At udvikle et erhvervsturismesekretariat på Bornholm og igangsætte en opsøgende salgsaktivitet for at tiltrække flere erhvervsturister til Bornholm, særligt i segmentet inden for Bright Green Island At afprøve nye teknologier indenfor el i 1:1 skala samt igangsætte regionale aktiviteter på Bornholm for at lade lokale små og mellemstore virksomheder (SMV er) udnytte spin-off mulighederne fra PowerLabDK. Projektet ejes af et konsortium bestående af bl.a. DTU Elektro. Det forventes, at projektet vil gøre det attraktivt at etablere virksomhed, tilføje konkret indhold i relation til visionen Bright Green Island samt bidrage til et internationalt fokus på Bornholm som grøn test ø. At skabe bred forankring af strategien "Bright Green Island", samt sikre størst muligt "spin-off" til Bornholm af Projektet er afsluttet og har efter eget udsagn understøttet den brandingstrategiske vision "Bright Green Island 2014" med henblik på at skabe synergi med andre tiltag under disse overskrifter. Projektet er afsluttet og har bidraget til Markedsføringen af Bright Green Island til udlandet bl.a. gennem en udstillingsstand under selve klimatopmødet som har genereret flere kontakter og afstedkommet en mindre strøm af erhvervsturister (Energy Tours) Projektet er afsluttet og fortsat gennem udviklingskontrakt med BCB. Projektet er afsluttet således at konceptet er udviklet men mangler at finde sin endelige driftsform Projektet er i sit afsluttende stadie Der er ikke igangsat aktiviteter

5 søjle i relation til Bornholms akademis udviklingskontrakt Campus Bornholms grønne uddannelser Bright Green Test Island BGTImodelleringsprojekt Laundry Logics ApS Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm Omdøbning af møbelfabrik Det grønne pakhus Det grønne formidlingsprojekt i LAG/ de to store EU-projekter (Powerlab og Ecogrid) ved at udvikle "en naturvidenskabelig søjle" i det bornholmske uddannelsesvæsen fra daginstitution over folkeskole og gymnasium til de videregående uddannelser At udvikle undervisningen på HHX og HTX i en grøn, bæredygtig retning og samtidig skabe større synergi mellem de pågældende uddannelsesretninger og det bornholmske erhvervsliv bl.a. ved undervisning i livscyklusanalyser. At udvikle en skalérbar samfundsmodel med henblik på at tilbyde Bornholm som testsite og demonstration for afprøvning af miljøteknologiske løsninger At udvikle nye systemer, metoder og løsninger til at simulere, styre, planlægge og optimere driftsomkostninger, miljø og energiforbrug forbundet med industriel vaskeridrift. At udvikle og afprøve et koncept for kompetenceudvikling af turisme-virksomheder, der kan styrke og udvikle turisterhvervets virksomheder til vækst og arbejdsfastholdelse med fokus på fire indsatsområder: Værtskab, kvalitet, bæredygtighed og ledelse/innovation. Den gamle møbelfabrik i Nexø er omdøbt til Bright Park Bornholm. På deres hjemmeside henviser de til deres vision om at være det foretrukne sted på Bornholm for iværksætteri, kreativitet og bæredygtige projekter. At øge det lokale kendskab til og brug af bæredygtige og energibesparende løsninger inden for byggeri, energi og klima gennem etablering af et showroom og oplevelsescenter på Bright Park Bornholm. Dermed forventes efterspørgslen efter og produktionen af bæredygtige løsninger at øges. Samt at øge klima- og erhvervsturismen gennem besøgende gæster til udstillingen. At formidle om den omstillingsproces, der er på energiområdet til borgere, da processens videre succes er afhængig af borgernes egne investeringer, hvilket skal til for Projektet er i sin afsluttende fase. Der er udviklet en simuleringsmodel som driftes og videreudvikles af Foreningen Energi Udvikling Bornholm i samarbejde med BRK Projektet er afsluttet og bidrager til Bright Green Island konceptet idet der er udviklet tekniske løsninger, der kan bruges og sælges på det globale marked. Projektet er fortsat i gang men det forventes at projektet med sit fokus på bæredygtighed vil kunne være med til at understøtte værdikæden omkring Bright Green Islandstrategien og investeringerne i erhvervsturisme baseret på bl.a. Energy Tours og Green Solution House. Bright er blevet et buzz-word og materialiserer sig enkelte stedet Projektet er i gang Projektet er i gang. Der er fx trykt et hæfte med en række eksempler på energirigtige tiltag og inspirationspostkort er i proces.

6 Energikontorregi. Grøn industrisymbiose Grønt Byggeri at nå målet om en grøn bæredygtig ø, der er uafhængig af importerede fossile brændstoffer. Facilitere at en virksomheds affald kan blive en anden virksomheds ressource En fokuseret indsats på at skabe energirigtige renoveringer af huse gennem kampagner, efteruddannelse, husstandsbesøg og energivejledninger Aktiviteten i gang med at lokalisere potentialer og facilitere match mellem virksomheder. Meget tyder på, at potentialet er større, end der kan realiseres gennem den nuværende finansiering (projektet Strategisk energiplanlægning (SEP)) Projektet er med succes i sin afsluttende fase og skal forankres efter projektophør. Har potentiale for ressourceoptimering ved energieffektivitet. Grønt Netværk Et grønt netværk blandt pædagoger Har manglet opbakning og et sted at adressere sit initiativ Lokal Innovation En fortælling skaber fortællinger. Via information på hjemmesider som fx kan alle lade sig inspirere til at udvikle nye produkter eller services Vores Bornholm Økologi på bornholmske marker Bæredygtig Erhvervsudvikling/ Ålborg modellen At mobilisere social kapital mhp at styrke nye strukturer i det bornholmske samfund gennem projekter At undgå pesticider i bornholmsk drikkevand At der i brk s/bcb s virksomhedskontakt indtænkes en miljø og energivejledning og at virksomhedskontakten bliver mere koordineret I dag er flere bornholmske virksomheder involveret i grøn udvikling - lokalt såvel som ud over øens grænser. Øen har cementeret et stærkt fødevarebrand, som baner vej for, at lokale producenter kan sælge eksklusive lækkerier som bl.a. oste, økologisk kød, øl, karameller, chokolade, is og olie til kunder over hele verden. Inden for turisme er en række nye produkter lanceret indenfor oplevelsesturisme og udvikling af grønne rammer for møder og konferencer. Når det gælder social bæredygtighed har Bright Green Islandvisionen vist sig i stand til at udvikle nye virksomhedsmodeller, som giver meningsfuld beskæftigelse til mennesker med handicaps eller andre udfordringer, som gør dem ude af stand til at passe et arbejde på almindelige vilkår. Der blev udarbejdet et stort projektkatalog indeholdende mange forslag med reference til Bright Green Island som et ikke nærmere defineret koncept, men den manglende effektuering kan delvis tilskrives et uopfyldt behov for et sted at forankre de mange idéer. Tvillingefødevareprojekterne om brk s indkøb af økologiske og lokale fødevarer kan bidrage til at sætte en bevægelse i gang Under udformning

7 Energimesser Agenda 21 Energioptimering Elbil til alle Formidling af energi, produkter og viden til de bornholmske borgere. Samarbejde mellem BRK og Energitjenesten Bornholm. Kommunen har i en årrække via agenda 21 midler ydet støtte til foreninger og borgere, der arrangerer aktiviteter med fokus på miljø og bæredygtighed. Agenda 21 dækker over at kommunen som følge af Rio-konventionen skal forholde sig til nedenstående: Mindskelse af miljøbelastningen, Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, Fremme af biologisk mangfoldighed, Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde, Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. At fremme energirenovering i den bornholmske boligmasse ved at gennemføre en bred vifte af aktiviteter, som kan vise husejere på Bornholm, hvordan de kan energioptimere deres bolig. Bl.a. v.h.a. en energi-gennemgang af huset, der munder ud i en husrapport med anbefalinger. Efterfølgende bruges de gode eksempler fra projektet som rollemodeller for andre husejere gennem fire pjecer og diverse artikler i pressen. at etablere en fysisk infrastruktur i form af holdepladser med ladestandere til elbiler Hertil knyttes 2-4 nyudviklede MY Car 2, som kan benyttes af borgere og virksomheder i et givent område således, at det bliver så enkelt, nemt og billiget som muligt for alle, at vælge elbilstransport frem for Afholdt årligt siden I 2009 med 4 messer. Siden 1 messe om året. I 2014 også med regnvandsrelaterede klimaløsninger. Typisk mellem 1200 og 1800 besøgende i løbet af en weekend. Der er bl.a. ydet støtte til følgende aktiviteter: En række arrangementer med fokus på økologisk mad og lokal produktion Foredrag om fx bæredygtige byggematerialer, kemi i børns hverdag og brændeovne Formidling af natur fx i Aarsdale samt på Balkalyngen samt formidling af viden om invasive arter Medbevillingsgiver til projekter om: Fossilfri transport Energirenoveringskampagne Projektet er gennemført og medførte at 50 boligejere i gennemsnit investerede kr. i energiforbedringer til en samlet sum af 5,5 mio. kr. Projektet er gennemført og der er etableret en web-baseret delebilsordning med 4 faste stationer ét på hver af øens 4 rådhuse. Derud over er der etableret et antal virksomhedsaftaler.

8 Del dit lort Grøn hverdagstransport andre fossile transportformer. At producere ungdomsteaterforestillingen Del dit lort! om bæredygtighed, som blev opført på bornholmske skoler og institutioner og i hele landet. Forestillingen skal være igangsætter for debatter og initiativer om bæredygtighed blandt unge på Bornholm og i resten af landet, og fungere som spydspids for en øget interesse for bæredygtighed blandt unge og deres institutioner. At sætte fokus på grønne valg og muligheder indenfor persontransport på Bornholm Teaterforestillingen blev gennemført, og i forlængelse af stykket samlede Bornholms Teater godt 35 personer fra en bred vifte af bornholmske beslutningstagere og foreningsog organisationsfolk til et idémøde. Opgaven lød på at finde på ideer til, hvordan vi gør bæredygtighed til en ægte folkesag på Bornholm. Resultatet var et idékatalog en bruttoliste over forslag til bæredygtighedstiltag på Bornholm. Projektet blev gennemført med flg. elementer: Event inspirationsaften om Bornholm som cykel-ø, Workshop omkring grøn mobilitet, Workshop om hvordan gør vi transporten på Bornholm grønnere? Samt gennemførsel af et El-bils rally

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk.

Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Rammerne: Regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk (GEIN) havde til formål at udvikle og facilitere et offentligt-privat

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde BRK ansøger Vækstforum om et tilskud på maximalt kr. 461.250 af de Regionale Udviklingsmidler til medfinansiering af et et-årigt

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING 2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING September 2011 Kort beskrivelse af udvalgte resultater Umiddelbart var visionen ambitiøs, opgaven svær, men Østerbros borgere og erhvervsliv var parate. Hele Østerbro har

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere