292 Jægerspris Skydeterræn Etablering af bevægelige målbaner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "292 Jægerspris Skydeterræn Etablering af bevægelige målbaner."

Transkript

1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste MYNDIGHEDSPROJEKT 292 Jægerspris Skydeterræn Udarbejdet af: Henry Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører A/S Østergade 44, 5000 Odense C Tlf.: Fax.:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Klassifikation 4 2. PROJEKTETS BAGGRUND Projektets omfang 5 3. PROJEKTETS FORUDSÆTNINGER M.V Ejerforhold Myndighedsmæssige forhold Bygningsmæssige forhold Miljømæssige forhold Sikkerhedsmæssige forhold 6 4. PROJEKTETS EKSISTERENDE FORHOLD M.V Befæstede arealer Beplantninger Adgangsforhold Nuværende anvendelse Elforsyning, tilstand og kapacitet Vandforsyning, tilstand og kapacitet Kloak- og afløbsforhold, tilstand og kapacitet Telemæssige installationer, tilstand og kapacitet Miljøforhold Fysisk sikring (militær sikkerhed) Arkæologiske undersøgelser: 7 5. GRUNDLAG FOR PROJEKTET Generelt 7 Side 2

3 5.2 Forundersøgelser 7 6. PROJEKTBESKRIVELSE 8 7. PROJEKTETS UDBUDSFORM: PROJEKTETS ØKONOMI PROJEKTETS TIDSPLAN BILAGSFORTEGNELSE: 12 Side 3

4 1. INDLEDNING. 1.1 Klassifikation Projektet er UKLASSIFICERET. 2. PROJEKTETS BAGGRUND Formålet med anskaffelsen af bevægelige målbaner er at tilføre skydeterrænet mulighed for at gennemføre instruktionsskydning med kampvognsvåben, panserværnsvåben, maskinkanon, infanterikampkøretøjer og maskingevær i overensstemmelse med uddannelseskrav for bevægelige mål. Forsvaret ser fortsat projektet som særdeles vigtigt, da det gælder om at få soldater så godt rustet som muligt, inden de sendes ud i militære brændpunkter. Hærens Operative kommando pålagde den 23 JUN 1998 Hærens Kampskole at udarbejde statusopgørelse for bevægelige mål til skydeterræner. Hærens Kampskole fremsendte AUG 1998 statusopgørelse for henholdsvis Borris og Jægerspris Skydeterræner. Hærens Operative Kommando anmodede SEP 1998 Borrislejren og Jægersprislejren om at fremsende forslag til placering af bevægelige målbaner i respektive skydeterræner. Hærens Operative Kommando fremsendte JAN 1999 konklusionsreferat med anmodning om udarbejdelse af foreløbigt byggeprogram. JULI 1999 blev byggeprogram udarbejdet. I JUNI 2000 blev der gennemført revision af byggeprogrammet og der blev udarbejdet et projekt på etablering af bevægelige målbaner. Projektet blev i forbindelse med Forsvarsforliget nedprioriteret i forbindelse med strukturtilpasninger. I NOV 2007 fremsendte Hærens operative Kommando (HOK) en anmodning om, at projektet blev genoptaget. Baggrunden for at projektet blev genoptaget, er anskaffelse og implementering af IKK (Infanteri Kampkøretøj) samt våbenstation OHW. Disse anskaffelser har medført et væsentligt øget behov, for at kunne uddanne soldaterne på en Bevægelig Målbane. Dette behov kan ikke inddækkes af de baner der findes i Oksbøl på grund af manglende kapacitet og i Borris grundet fareområdets udstrækning. I OKT 2009 blev der udarbejdet et dokumentnotat vedrørende mulighed for alternativ placering af Bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn. Side 4

5 2.1 Projektets omfang Der etableres en bevægelige målbane med 2 spor på Jægerspris Skydeterræn. Jægerspris Skydeterrænet er beliggende Hovedgården, Kulhusvej, Jægerspris, Matrikel nr. 15, Slagelsegårdene, Dråby, Jægerspris Kommune. Bruger af skydeterrænet er Jægersprislejren, Kulhusvej 7, 3630 Jægerspris. Projektet indeholder følgende funktioner: Etablering af en bevægelige målbane med to spor, fabrikat SAAB. Etablering af 1 stk. jorddækket remise. Etablering af 2 stk. dækningsvolde. Etablering af veje i ildafgivelsesområde. Etablering af stikledning til remise. Fremføring af el. og installation i remise. 3. PROJEKTETS FORUDSÆTNINGER M.V. 3.1 Ejerforhold Forsvarsministeriet v/ Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. 3.2 Myndighedsmæssige forhold I Regionplan 1997 for Frederiksborg Amt er området udlagt til landområde og særligt beskyttelsesområde. I Kommuneplan for Jægerspris Kommune er området udlagt til militært område. Området er omfattet af kystbeskyttelseslinje på 3 km og strandbeskyttelseslinje på 300 m. Skydeterrænet er beliggende i landzone. Området er et Natur 2000 område. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har fået udarbejdet en konsekvensvurdering af Dansk Miljø Undersøgelse (DMU). Konsekvensvurdering danner grundlag for miljøhensyn i revideret projekt. 3.3 Bygningsmæssige forhold På det aktuelle område forefindes ingen bygninger. 3.4 Miljømæssige forhold Ved skydning på det foreslåede område i skydeterrænet vil støjen holde sig indenfor rammerne i referencegrundlaget i b. 468 om støjregulering. Side 5

6 3.5 Sikkerhedsmæssige forhold Anlægsarbejderne udføres i områder hvor der er udført skydninger med skarp ammunition og området har derfor har status af nedslagsområde. Gravninger mv. udføres med speciel gravemaskine udstyret til at arbejde i sådanne områder. 4. PROJEKTETS EKSISTERENDE FORHOLD M.V. 4.1 Befæstede arealer Der forefindes ingen befæstede arealer på det aktuelle område; dog forefindes der grusbelagte veje (Strandvejen vest for lokaliteten og Hønsebakkevej nord for lokaliteten). 4.2 Beplantninger Der forefindes træbevoksninger som skæres ned med jævne mellemrum. 4.3 Adgangsforhold Adgang til bevægelige målbaner sker ad grusbelagt vej (Hønsebakkevej) fra nord/sydgående offentlig vej (Kulhusvej). 4.4 Nuværende anvendelse Den valgte lokalitet for Bevægelige målbane anvendes i dag som skydeterræn. 4.5 Elforsyning, tilstand og kapacitet Der er ikke ført elektricitet frem til det aktuelle område. Nærmeste tilslutningssted forefindes i forbindelse med bebyggelse ved vejkryds mellem Kulhusvej og Hønsebakkevej/Nygårdsvej beliggende ca m nordøst for remisen. 4.6 Vandforsyning, tilstand og kapacitet Der forefindes ingen vandforsyning. Der er ikke behov for vandforsyning. 4.7 Kloak- og afløbsforhold, tilstand og kapacitet Der forefindes ikke kloaksystem på området. Der etableres grundvandspumpe i remise. Afløbet føres til Tyskegrøft. 4.8 Telemæssige installationer, tilstand og kapacitet Der forefindes ikke telemæssige installationer. Der etableres radiokommunikation i forbindelse med remise/spor. 4.9 Miljøforhold Ved nuværende skydninger i det aktuelle skydeområde holder støjen sig indenfor rammerne i referencegrundlaget i b 468 om støjregulering. Tidligere udarbejdet projekt på bevægelig målbane ved Jægerspris Skyde- og øvelsesterræn, var beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen (under 300 m til kyst). Ny pla- Side 6

7 cering tilgodeser dette ved at placering rykkes mod øst, således at strandbeskyttelseslinjen tilgodeses. Dansk Miljø Undersøgelse (DMU) har på foranledning af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), gennemført forskellige undersøgelser af det involverede område i nært samarbejde med FBE og Frederikssund Kommune. Der tilbagestår nu at gennemføre en vurdering af den samlede påvirkning af området set i lyset af flytningen af skinneanlægget. Denne vurdering genoptages på grundlag af myndighedsprojekt Fysisk sikring (militær sikkerhed) Skydeterrænet er afspærret. Der forefindes aflåselig bom ved adgangsveje Arkæologiske undersøgelser Målbanen er rykket uden for strandbeskyttelseslinjen. Da der er mulighed for at støde på jordfaste fortidsminder, føres der under etableringen af målbanen arkæologisk tilsyn. Dette sker ved at afrømme de øverste 25 cm muld med en bred rabatskovl/planerskovl, hvorefter tracéet inspiceres for arkæologisk interessante forekomster inden området frigives. 5. GRUNDLAG FOR PROJEKTET 5.1 Generelt Grundlag for projektet er det af Forsvarets Bygningstjeneste udarbejdede Byggeprogram af juli 1999, Revideret juni Byggeprogram vil blive revideret såfremt der opstår behov for dette. 5.2 Forundersøgelser Følgende undersøgelser er foretaget: På foranledning af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er der foretaget følgende forundersøgelser: Geoteknisk undersøgelse: Bygningstjenesten har ladet udføre geoteknisk undersøgelse af de to målbaner udført af Franck Geoteknik AS, Industrivej 22, 3550 Slangerup. Der vil blive foretaget supplerende geoteknisk undersøgelse i forbindelse med etablering af bevægelige målbaner. Opmåling ved landinspektør: Bygningstjenesten har ladet udføre 2 stk. linienivellementer af de 2 bevægelige målbaners placering samt fladenivellement ved remisen ved firma " Mads H. Boll, Landinspektør, Stengården, Lervej 4, 3500 Værløse. Der vil blive foretaget supplerende opmålinger i forbindelse med etablering af bevægelige målbaner grundet den nye placering. Side 7

8 6. PROJEKTBESKRIVELSE Efterfølgende projektbeskrivelse er ordnet efter SfB systemets systematik. I øvrigt henvises til myndighedsprojekts tegningsmateriale. (1.) Konstruktioner (10) Jordarbejde Foran remisen opbygges en dækningsvold med 4,0 m voldkrone og et skrånings-anlæg på 1:1,5. Tagfladen dækkes med 0,5 m jord. Langs de to målbaner opbygges dækningsvoldene med en højdeforskel fra o.k. betonsveller til voldkrone på 1,3 m. Det kan stedvist blive aktuelt med forstærkning med geoarmering i områder med blødbund. Voldkronen er 4,0 m bred, og har et skråningsanlæg 1:1,5 mod eksisterende terræn, og et anlæg på 30 mod skinnelegemet. Voldene anlægges med en maksimal højde på 0,40 m i forhold til skinneplacering. Voldkronen anlægges med et fald på 1:120 mod skinnelegemet. Ved afgravning af terræn og udgravning til skinnelegeme tilstræbes at opnå jordbalance. Anlægsarbejderne udføres i et område, hvor der er udført skydning med skarp ammunition. Området har status af fareområde. Alt indledende afrømning af øverste jordlag udføres på baggrund af ovennævnte med speciel gravemaskine, samt dertil hørende udstyr som udlånes af Jægerspris Skydeterræn. Denne stiller ligeledes mandskab til rådighed for betjening af gravemaskinen. Gravearbejde (grovregulering) udføres efter jordentreprenørens anvisninger. Efterfølgende gravearbejde i terræn som er afrømmet af forannævnte maskine, udføres med entreprenørens eget gravemateriel. De nyanlagte jorddækninger og dækningsvolde erosionssikres med erosionsnet svarende til BonTerra Jute og reetableres med stedlig vegetation. Der etableres kørespor i ildafgivelsesområdet. Kørespor udføres med 60 cm 30/80 mm knust beton og 20 cm 0-32 knust beton. Markering af fareområde påregnes udført ved brugerens foranstaltning jf. Forsvarets normale standard. Side 8

9 (12) Fundamenter Fundamentet for remisen udføres i insitu-støbt beton ført til bæredygtig bund. (13) Terrændæk Gulvet i remisen udføres som armeret jernbetonplade støbt på stabilgrus og bundsikring. Remisens udføres med indvendige mål: L x B x H ca. 10,7 x 8,5 x 2,6 m, som svarer til de af SAAB udleverede mål. (14) Jernbetonplader Foran remisen etableres en 5,0 m lang plade af jernbeton på stabilgrus og bundsikring i remisens bredde. Ved skinnelegemernes afslutning etableres en 2,0 x 6,0 m plade af jernbeton på stabilgrus og bundsikring. (21) Ydervægge Remisens ydervægge udføres i 200/300 mm insitu-støbt beton. Ydersiden gøres fugttæt. Der forstryges med Icopal Acrylprimer, mellemstryges med Icopal Polymerbitumen og afsluttes med membran svarende til Icopal Membrane 503 P. (23) Dæk Remisens etagedæk udføres som 200 mm insitu-støbt betondæk. På dækkets overside udføres der et betondæklag med fald mod remisens ydersider. Oversiden gøres fugttæt. Der forstryges med Icopal Acrylprimer, mellemstryges med Icopal Polymerbitumen og afsluttes med membran svarende til Icopal Membrane 503 P. (31) Komplettering Porten betjenes manuelt. Porten udføres i kvalitet svarende til Nassau Door, port modul 6000D i aluminium med LH-skinnesystem. I remisen monteres under loft en ståldrager. På denne monteres en tværgående løbekat for skubning, svarende til Fyn Kran Udstyr, type DK. På denne påhægtes en kædetalje som Kito Handyblock CF begge med en løftekapacitet 1000 kg. Kørsel og løft med kranen betjenes manuelt. Placering efter aftale med bruger/fmt. (5.) VVS-installationer (52) Dræn under bygning Under gulv og omkring fundamenter etableres dræn der føres til grundvandspumpebrønd med afløb der føres mod øst langs Hønsebakkevej til Tyskegrøften. Da Hønsbakkevejen er beliggende i udkanten af et ned- Side 9

10 slagsområde skal nedgravning foregå under særlige beskyttelsesforanstaltninger. (6.) El-installationer (60) El-forsyning: Elforsyningen etableres fra eksisterende el-skab beliggende ved Kulhusvej i ca m s afstand fra remisen. (60)1 Føringsveje i terræn: Fra eksisterende el-skab til remise, fremføres forsyningskabel nedgravet i jord. Elkablet følger i størst mulig omfang langs Hønsebakkevej. Ved krydsning af eksisterende veje fremføres forsyningskablet i kabelrør. Da Hønsebakkevej er beliggende i udkanten af et nedslagsområde foretages nedgravning under særlige beskyttelsesforanstaltninger. (63)2 Tavler: Der opsættes ny dobbeltisoleret gruppetavle i remise, med indbygget målerfelt. Målerfeltet i tavlen skal udføres plomberbart. Der skal monteres en maksimalafbryder i tavlen grundet kortslutningsniveauet. (63)4 Kraft installationer og føringsveje: Der gøres opmærksom på at der grundet den lange afstand, fra kabeltilslutningspunktet til remisen, og det dermed følgende spændingsfald, med den valgte kabeldimension ikke vil være mulighed for en væsentlig udvidelse af anlægget. Ønskes der udvidelsesmuligheder kræver dette et større forsyningskabel til remisen. Generelt udføres alle kraftinstallationer, inde i remisen, som synlig installation, monteret på væg/loft. Der anvendes OPUS afbrydermateriel, kapslingsklasse IP44. Der opsættes 1 stk. CEE-stikkontakt 400 volt 16Amp., 3 stk. 230 volt 10 Amp. I remisen udføres kabelinstallationer med gnaversikre kabler. (63)5 Lys installationer: Generelt udføres alle lysinstallationer, inde i remisen, som synlig installation, monteret på væg/loft. Der anvendes OPUS afbrydermateriel kapslingsklasse IP44. Der opsættes 1 stk. afbryder med ledelys for lystænding i remisen. Side 10

11 Lysarmaturerne vil være som fab. Solar Light type EP4. Lysarmaturerne monteres direkte på loft. (7.) Inventar (70) Inventar, terræn Der er indkøbt 2 stk. bevægelige målbaner, som monteres principielt i lighed med de i Oksbøl og Borris Skydeterræn etablerede. Målbaner er i fabrikat fra SAAB AB med skinnesystem fastgjort til betonsveller, hvis overkant ligger 1,3 m under voldkrone. Baner har en længde på ca. 590 m og 540 m inkl. tilløb/afløb på 50 m i hver ende af banerne med endestop. Der er umiddelbart indkøbt 2 stk. motordrevne trolleys, styret af bærbar sender. Alt til målbaner leveres som bygherreleverance. (FMT). Det er oplyst af SAAB at banelegemet er leveret i h.t. følgende: Skinnestykker er som standardlængde 5,8 m med tolerancer på +/- 3 mm. Horisontale bøjninger på skinnelegemer er som standard 5 og 15 grader. Vertikale bøjninger udføres med rette skinnestykker og ønskelig minimal bøjeradius på 1300 meter. Dog kan der anvendes helt ned til bøjeradius på 160 meter. Maksimal stigning/fald på 80. SAAB forestår montagen med superviser, mens hovedentreprenør stiller med personale. FBE leverer sveller på 2-3 anviste positioner tæt ved banelegemerne, hvor jordentreprenøren overtager dem. Af hensyn til korrekt placering af svellernes armering, mærkes alle svellerne på oversiden. Hovedentreprenøren overtager svellerne på de anviste positioner, distribuerer herfra og indbygger dem hvor skinnelegemet skal placeres. Der udføres målplan for udlægning af sveller, og svellernes placering skal, efter disses udlægning, godkendes af SAAB. Side 11

12 7. PROJEKTETS UDBUDSFORM: Arbejdet påregnes udbudt i indbudt licitation. 8. PROJEKTETS ØKONOMI Der henvises til revideret projektøkonomi når denne er godkendt af arbejdsgruppen. 9. PROJEKTETS TIDSPLAN Projektet har høj prioritering og ønskes gennemført så hurtigt som muligt. Tidsplan vedr. det videre projektforløb er afhængig af myndighedsbehandlingens omfang og varighed og kan først udarbejdes efter dialog med kommunen. 10. BILAGSFORTEGNELSE: Bilag nr.: 1. Byggesagens organisation 2. Tegningsliste af Tilhørende tegninger i henhold til ovennævnte tegningsliste Side 12

13 Bilag 1: Byggesagens organisation NUVÆRENDE STRUKTUR Niveau I myndighed Forsvarskommandoen Danneskjold-Samsøes Alle København K Niveau II myndighed Hærens Operative Kommando Postboks Karup J. HOK-LP02 Viken, Erik Tlf.: Lokal 7402 / Niveau II myndighed Forsvares Materieltjeneste Lautrupbjerg Ballerup FMT-C-TDEA08 Jensen, Rune Holmslykke Tlf.: Niveau II myndighed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Driftsdivisionen Arsenalvej Hjørring Konsulent Gunnar Rose Hansen Tlf.: BYGGESAGENS ORGANISERING Bygherre Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej Hjørring Kunde Forsvarskommandoen Danneskjold-Samsøes Alle København K Bruger Lokalstøtteelement Jægerspris Kulhusvej Jægerspris Tlf.: Side 13

14 MJ Ove Søndergaard og CHLSEJPL Frederiks Smith Etablissement, adresse, matr.nr. 292 Jægerspris skyde- og øvelsesterræn Hovedgården Kulhusvej Jægerspris Matr. Nr. 15 Slagelsegårdene, Dråby, Frederikssund Kommune Projektledelse Byggeri Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Byggedivisionen Projektteam Øst FBE-BPO15 Nommesen, Henrik Vedel Tlf.: Projektkoordinator Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Driftsdivisionen Konsulent Gunnar Rose Hansen Tlf.: Byggeledelse Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Byggedivisionen Projektteam Øst Ikke udpeget endnu Tlf.:? Bygningsvedligehold Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Byggedivisionen Vedligeholdelsesteam København FBE-BVK03 Enemark, Christian Tlf.: Tekniske rådgivere Projektering: Henry Jensen A/S rådgivende ingeniører F.R.I. Østergade Odense C Jan Ryberg Bjørnskov Tlf.: Landinspektør - afsætning af anlægsarbejder og remise: Mads H. Boll Landinspektørfirma Stengården Lejrvej 4 Side 14

15 3500 Værløse Tlf.: Geotekniker kontrol af udgravninger for fundamenter: Franck Geoteknik A/S Industrivej Slangerup Tlf.: MYNDIGHEDER Militære myndigheder, der skal foretage sagsbehandling Hærens Kampskole Grærup Havvej Oksbøl Skydebaneinspektøren Kommune herunder bygningsmyndighed og brandmyndighed Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Minna Møller Tlf.: Øvrige myndigheder Arbejdstilsynet/ Militærinspektion Fabriksparken Glostrup Tlf.: Bedriftssundhedstjenesten BST NORD/BasicConsult Ved Skovgærdet Hillerød Tlf.: Miljøstyrelsen/ Miljøkontrol Strandgade København K Tlf.: Side 15

16 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf.: TEGNINGER OG DOKUMENTER Tegninger og ledningsplaner mv. af eksisterende forhold indhentes fra FBE s Tegningsarkiv: Arsenalvej Hjørring Tlf.: Øvrige ejendomsoplysninger indhentes fra FBE s ejendomssektion. Arsenalvej Hjørring Tlf.: Side 16

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk

Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5 3. OVERTAGELSESTIDSPUNKT...6

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding Salgsmappe H e r n i n g K o m m u n e. Tor ve t. 7 4 0 0 H e r n i n g. h e r n i n g @ h e r n i n g. d k. w w w. h e r n i n g. d k Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Offentligt udbud for Norddjurs Kommune

Offentligt udbud for Norddjurs Kommune Salgsopstilling Offentligt udbud for Norddjurs Kommune Projektejendom Sag 901402CH Rimsø Bygade 22, Rimsø, 8500 Grenaa Beliggende i udkanten af landsby på Djursland Gode adgangsforhold Tidligere plejehjem

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Projektsalg Brunshuse

Projektsalg Brunshuse Projektsalg Brunshuse I nyere udstykning sælger vi 14 13 ubebyggede sommerhusgrunde og 1 projekthus, der er beliggende i det naturskønne Brunshuse ved Assens. Fyns billigste sommerhusgrunde Projekthus

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted SIVVÆNGET tæt på natur og kort afstand til Fredericia by Fredericia Kommune har lavet en skøn udstykning på Sivvænget

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Velkommen til. Anvendelse af projektdata i maskiner. Vejforum 2012. Poul-Erik Olsen & Rie Rohde

Velkommen til. Anvendelse af projektdata i maskiner. Vejforum 2012. Poul-Erik Olsen & Rie Rohde Velkommen til Anvendelse af projektdata i maskiner Poul-Erik Olsen & Rie Rohde Vejforum 2012 Poul-Erik Olsen Ansat i Barslund siden 1991 Tilbudschef siden 1996 Projektleder 1991 1996 Uddannet ingeniør

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

- e t p a r t n e r s e l s k a b A F T A L E. Den Selvejende Institution Højagergaard Højager 20, 3550 Slangerup (i det følgende benævnt fonden)

- e t p a r t n e r s e l s k a b A F T A L E. Den Selvejende Institution Højagergaard Højager 20, 3550 Slangerup (i det følgende benævnt fonden) ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND - e t p a r t n e r s e l s k a b J.nr. 5000062 kf/is A F T A L E Den Selvejende Institution Højagergaard Højager 20, 3550 Slangerup (i det følgende benævnt fonden) og Frederikssund

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere