292 Jægerspris Skydeterræn Etablering af bevægelige målbaner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "292 Jægerspris Skydeterræn Etablering af bevægelige målbaner."

Transkript

1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste MYNDIGHEDSPROJEKT 292 Jægerspris Skydeterræn Udarbejdet af: Henry Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører A/S Østergade 44, 5000 Odense C Tlf.: Fax.:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Klassifikation 4 2. PROJEKTETS BAGGRUND Projektets omfang 5 3. PROJEKTETS FORUDSÆTNINGER M.V Ejerforhold Myndighedsmæssige forhold Bygningsmæssige forhold Miljømæssige forhold Sikkerhedsmæssige forhold 6 4. PROJEKTETS EKSISTERENDE FORHOLD M.V Befæstede arealer Beplantninger Adgangsforhold Nuværende anvendelse Elforsyning, tilstand og kapacitet Vandforsyning, tilstand og kapacitet Kloak- og afløbsforhold, tilstand og kapacitet Telemæssige installationer, tilstand og kapacitet Miljøforhold Fysisk sikring (militær sikkerhed) Arkæologiske undersøgelser: 7 5. GRUNDLAG FOR PROJEKTET Generelt 7 Side 2

3 5.2 Forundersøgelser 7 6. PROJEKTBESKRIVELSE 8 7. PROJEKTETS UDBUDSFORM: PROJEKTETS ØKONOMI PROJEKTETS TIDSPLAN BILAGSFORTEGNELSE: 12 Side 3

4 1. INDLEDNING. 1.1 Klassifikation Projektet er UKLASSIFICERET. 2. PROJEKTETS BAGGRUND Formålet med anskaffelsen af bevægelige målbaner er at tilføre skydeterrænet mulighed for at gennemføre instruktionsskydning med kampvognsvåben, panserværnsvåben, maskinkanon, infanterikampkøretøjer og maskingevær i overensstemmelse med uddannelseskrav for bevægelige mål. Forsvaret ser fortsat projektet som særdeles vigtigt, da det gælder om at få soldater så godt rustet som muligt, inden de sendes ud i militære brændpunkter. Hærens Operative kommando pålagde den 23 JUN 1998 Hærens Kampskole at udarbejde statusopgørelse for bevægelige mål til skydeterræner. Hærens Kampskole fremsendte AUG 1998 statusopgørelse for henholdsvis Borris og Jægerspris Skydeterræner. Hærens Operative Kommando anmodede SEP 1998 Borrislejren og Jægersprislejren om at fremsende forslag til placering af bevægelige målbaner i respektive skydeterræner. Hærens Operative Kommando fremsendte JAN 1999 konklusionsreferat med anmodning om udarbejdelse af foreløbigt byggeprogram. JULI 1999 blev byggeprogram udarbejdet. I JUNI 2000 blev der gennemført revision af byggeprogrammet og der blev udarbejdet et projekt på etablering af bevægelige målbaner. Projektet blev i forbindelse med Forsvarsforliget nedprioriteret i forbindelse med strukturtilpasninger. I NOV 2007 fremsendte Hærens operative Kommando (HOK) en anmodning om, at projektet blev genoptaget. Baggrunden for at projektet blev genoptaget, er anskaffelse og implementering af IKK (Infanteri Kampkøretøj) samt våbenstation OHW. Disse anskaffelser har medført et væsentligt øget behov, for at kunne uddanne soldaterne på en Bevægelig Målbane. Dette behov kan ikke inddækkes af de baner der findes i Oksbøl på grund af manglende kapacitet og i Borris grundet fareområdets udstrækning. I OKT 2009 blev der udarbejdet et dokumentnotat vedrørende mulighed for alternativ placering af Bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn. Side 4

5 2.1 Projektets omfang Der etableres en bevægelige målbane med 2 spor på Jægerspris Skydeterræn. Jægerspris Skydeterrænet er beliggende Hovedgården, Kulhusvej, Jægerspris, Matrikel nr. 15, Slagelsegårdene, Dråby, Jægerspris Kommune. Bruger af skydeterrænet er Jægersprislejren, Kulhusvej 7, 3630 Jægerspris. Projektet indeholder følgende funktioner: Etablering af en bevægelige målbane med to spor, fabrikat SAAB. Etablering af 1 stk. jorddækket remise. Etablering af 2 stk. dækningsvolde. Etablering af veje i ildafgivelsesområde. Etablering af stikledning til remise. Fremføring af el. og installation i remise. 3. PROJEKTETS FORUDSÆTNINGER M.V. 3.1 Ejerforhold Forsvarsministeriet v/ Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. 3.2 Myndighedsmæssige forhold I Regionplan 1997 for Frederiksborg Amt er området udlagt til landområde og særligt beskyttelsesområde. I Kommuneplan for Jægerspris Kommune er området udlagt til militært område. Området er omfattet af kystbeskyttelseslinje på 3 km og strandbeskyttelseslinje på 300 m. Skydeterrænet er beliggende i landzone. Området er et Natur 2000 område. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har fået udarbejdet en konsekvensvurdering af Dansk Miljø Undersøgelse (DMU). Konsekvensvurdering danner grundlag for miljøhensyn i revideret projekt. 3.3 Bygningsmæssige forhold På det aktuelle område forefindes ingen bygninger. 3.4 Miljømæssige forhold Ved skydning på det foreslåede område i skydeterrænet vil støjen holde sig indenfor rammerne i referencegrundlaget i b. 468 om støjregulering. Side 5

6 3.5 Sikkerhedsmæssige forhold Anlægsarbejderne udføres i områder hvor der er udført skydninger med skarp ammunition og området har derfor har status af nedslagsområde. Gravninger mv. udføres med speciel gravemaskine udstyret til at arbejde i sådanne områder. 4. PROJEKTETS EKSISTERENDE FORHOLD M.V. 4.1 Befæstede arealer Der forefindes ingen befæstede arealer på det aktuelle område; dog forefindes der grusbelagte veje (Strandvejen vest for lokaliteten og Hønsebakkevej nord for lokaliteten). 4.2 Beplantninger Der forefindes træbevoksninger som skæres ned med jævne mellemrum. 4.3 Adgangsforhold Adgang til bevægelige målbaner sker ad grusbelagt vej (Hønsebakkevej) fra nord/sydgående offentlig vej (Kulhusvej). 4.4 Nuværende anvendelse Den valgte lokalitet for Bevægelige målbane anvendes i dag som skydeterræn. 4.5 Elforsyning, tilstand og kapacitet Der er ikke ført elektricitet frem til det aktuelle område. Nærmeste tilslutningssted forefindes i forbindelse med bebyggelse ved vejkryds mellem Kulhusvej og Hønsebakkevej/Nygårdsvej beliggende ca m nordøst for remisen. 4.6 Vandforsyning, tilstand og kapacitet Der forefindes ingen vandforsyning. Der er ikke behov for vandforsyning. 4.7 Kloak- og afløbsforhold, tilstand og kapacitet Der forefindes ikke kloaksystem på området. Der etableres grundvandspumpe i remise. Afløbet føres til Tyskegrøft. 4.8 Telemæssige installationer, tilstand og kapacitet Der forefindes ikke telemæssige installationer. Der etableres radiokommunikation i forbindelse med remise/spor. 4.9 Miljøforhold Ved nuværende skydninger i det aktuelle skydeområde holder støjen sig indenfor rammerne i referencegrundlaget i b 468 om støjregulering. Tidligere udarbejdet projekt på bevægelig målbane ved Jægerspris Skyde- og øvelsesterræn, var beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen (under 300 m til kyst). Ny pla- Side 6

7 cering tilgodeser dette ved at placering rykkes mod øst, således at strandbeskyttelseslinjen tilgodeses. Dansk Miljø Undersøgelse (DMU) har på foranledning af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), gennemført forskellige undersøgelser af det involverede område i nært samarbejde med FBE og Frederikssund Kommune. Der tilbagestår nu at gennemføre en vurdering af den samlede påvirkning af området set i lyset af flytningen af skinneanlægget. Denne vurdering genoptages på grundlag af myndighedsprojekt Fysisk sikring (militær sikkerhed) Skydeterrænet er afspærret. Der forefindes aflåselig bom ved adgangsveje Arkæologiske undersøgelser Målbanen er rykket uden for strandbeskyttelseslinjen. Da der er mulighed for at støde på jordfaste fortidsminder, føres der under etableringen af målbanen arkæologisk tilsyn. Dette sker ved at afrømme de øverste 25 cm muld med en bred rabatskovl/planerskovl, hvorefter tracéet inspiceres for arkæologisk interessante forekomster inden området frigives. 5. GRUNDLAG FOR PROJEKTET 5.1 Generelt Grundlag for projektet er det af Forsvarets Bygningstjeneste udarbejdede Byggeprogram af juli 1999, Revideret juni Byggeprogram vil blive revideret såfremt der opstår behov for dette. 5.2 Forundersøgelser Følgende undersøgelser er foretaget: På foranledning af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er der foretaget følgende forundersøgelser: Geoteknisk undersøgelse: Bygningstjenesten har ladet udføre geoteknisk undersøgelse af de to målbaner udført af Franck Geoteknik AS, Industrivej 22, 3550 Slangerup. Der vil blive foretaget supplerende geoteknisk undersøgelse i forbindelse med etablering af bevægelige målbaner. Opmåling ved landinspektør: Bygningstjenesten har ladet udføre 2 stk. linienivellementer af de 2 bevægelige målbaners placering samt fladenivellement ved remisen ved firma " Mads H. Boll, Landinspektør, Stengården, Lervej 4, 3500 Værløse. Der vil blive foretaget supplerende opmålinger i forbindelse med etablering af bevægelige målbaner grundet den nye placering. Side 7

8 6. PROJEKTBESKRIVELSE Efterfølgende projektbeskrivelse er ordnet efter SfB systemets systematik. I øvrigt henvises til myndighedsprojekts tegningsmateriale. (1.) Konstruktioner (10) Jordarbejde Foran remisen opbygges en dækningsvold med 4,0 m voldkrone og et skrånings-anlæg på 1:1,5. Tagfladen dækkes med 0,5 m jord. Langs de to målbaner opbygges dækningsvoldene med en højdeforskel fra o.k. betonsveller til voldkrone på 1,3 m. Det kan stedvist blive aktuelt med forstærkning med geoarmering i områder med blødbund. Voldkronen er 4,0 m bred, og har et skråningsanlæg 1:1,5 mod eksisterende terræn, og et anlæg på 30 mod skinnelegemet. Voldene anlægges med en maksimal højde på 0,40 m i forhold til skinneplacering. Voldkronen anlægges med et fald på 1:120 mod skinnelegemet. Ved afgravning af terræn og udgravning til skinnelegeme tilstræbes at opnå jordbalance. Anlægsarbejderne udføres i et område, hvor der er udført skydning med skarp ammunition. Området har status af fareområde. Alt indledende afrømning af øverste jordlag udføres på baggrund af ovennævnte med speciel gravemaskine, samt dertil hørende udstyr som udlånes af Jægerspris Skydeterræn. Denne stiller ligeledes mandskab til rådighed for betjening af gravemaskinen. Gravearbejde (grovregulering) udføres efter jordentreprenørens anvisninger. Efterfølgende gravearbejde i terræn som er afrømmet af forannævnte maskine, udføres med entreprenørens eget gravemateriel. De nyanlagte jorddækninger og dækningsvolde erosionssikres med erosionsnet svarende til BonTerra Jute og reetableres med stedlig vegetation. Der etableres kørespor i ildafgivelsesområdet. Kørespor udføres med 60 cm 30/80 mm knust beton og 20 cm 0-32 knust beton. Markering af fareområde påregnes udført ved brugerens foranstaltning jf. Forsvarets normale standard. Side 8

9 (12) Fundamenter Fundamentet for remisen udføres i insitu-støbt beton ført til bæredygtig bund. (13) Terrændæk Gulvet i remisen udføres som armeret jernbetonplade støbt på stabilgrus og bundsikring. Remisens udføres med indvendige mål: L x B x H ca. 10,7 x 8,5 x 2,6 m, som svarer til de af SAAB udleverede mål. (14) Jernbetonplader Foran remisen etableres en 5,0 m lang plade af jernbeton på stabilgrus og bundsikring i remisens bredde. Ved skinnelegemernes afslutning etableres en 2,0 x 6,0 m plade af jernbeton på stabilgrus og bundsikring. (21) Ydervægge Remisens ydervægge udføres i 200/300 mm insitu-støbt beton. Ydersiden gøres fugttæt. Der forstryges med Icopal Acrylprimer, mellemstryges med Icopal Polymerbitumen og afsluttes med membran svarende til Icopal Membrane 503 P. (23) Dæk Remisens etagedæk udføres som 200 mm insitu-støbt betondæk. På dækkets overside udføres der et betondæklag med fald mod remisens ydersider. Oversiden gøres fugttæt. Der forstryges med Icopal Acrylprimer, mellemstryges med Icopal Polymerbitumen og afsluttes med membran svarende til Icopal Membrane 503 P. (31) Komplettering Porten betjenes manuelt. Porten udføres i kvalitet svarende til Nassau Door, port modul 6000D i aluminium med LH-skinnesystem. I remisen monteres under loft en ståldrager. På denne monteres en tværgående løbekat for skubning, svarende til Fyn Kran Udstyr, type DK. På denne påhægtes en kædetalje som Kito Handyblock CF begge med en løftekapacitet 1000 kg. Kørsel og løft med kranen betjenes manuelt. Placering efter aftale med bruger/fmt. (5.) VVS-installationer (52) Dræn under bygning Under gulv og omkring fundamenter etableres dræn der føres til grundvandspumpebrønd med afløb der føres mod øst langs Hønsebakkevej til Tyskegrøften. Da Hønsbakkevejen er beliggende i udkanten af et ned- Side 9

10 slagsområde skal nedgravning foregå under særlige beskyttelsesforanstaltninger. (6.) El-installationer (60) El-forsyning: Elforsyningen etableres fra eksisterende el-skab beliggende ved Kulhusvej i ca m s afstand fra remisen. (60)1 Føringsveje i terræn: Fra eksisterende el-skab til remise, fremføres forsyningskabel nedgravet i jord. Elkablet følger i størst mulig omfang langs Hønsebakkevej. Ved krydsning af eksisterende veje fremføres forsyningskablet i kabelrør. Da Hønsebakkevej er beliggende i udkanten af et nedslagsområde foretages nedgravning under særlige beskyttelsesforanstaltninger. (63)2 Tavler: Der opsættes ny dobbeltisoleret gruppetavle i remise, med indbygget målerfelt. Målerfeltet i tavlen skal udføres plomberbart. Der skal monteres en maksimalafbryder i tavlen grundet kortslutningsniveauet. (63)4 Kraft installationer og føringsveje: Der gøres opmærksom på at der grundet den lange afstand, fra kabeltilslutningspunktet til remisen, og det dermed følgende spændingsfald, med den valgte kabeldimension ikke vil være mulighed for en væsentlig udvidelse af anlægget. Ønskes der udvidelsesmuligheder kræver dette et større forsyningskabel til remisen. Generelt udføres alle kraftinstallationer, inde i remisen, som synlig installation, monteret på væg/loft. Der anvendes OPUS afbrydermateriel, kapslingsklasse IP44. Der opsættes 1 stk. CEE-stikkontakt 400 volt 16Amp., 3 stk. 230 volt 10 Amp. I remisen udføres kabelinstallationer med gnaversikre kabler. (63)5 Lys installationer: Generelt udføres alle lysinstallationer, inde i remisen, som synlig installation, monteret på væg/loft. Der anvendes OPUS afbrydermateriel kapslingsklasse IP44. Der opsættes 1 stk. afbryder med ledelys for lystænding i remisen. Side 10

11 Lysarmaturerne vil være som fab. Solar Light type EP4. Lysarmaturerne monteres direkte på loft. (7.) Inventar (70) Inventar, terræn Der er indkøbt 2 stk. bevægelige målbaner, som monteres principielt i lighed med de i Oksbøl og Borris Skydeterræn etablerede. Målbaner er i fabrikat fra SAAB AB med skinnesystem fastgjort til betonsveller, hvis overkant ligger 1,3 m under voldkrone. Baner har en længde på ca. 590 m og 540 m inkl. tilløb/afløb på 50 m i hver ende af banerne med endestop. Der er umiddelbart indkøbt 2 stk. motordrevne trolleys, styret af bærbar sender. Alt til målbaner leveres som bygherreleverance. (FMT). Det er oplyst af SAAB at banelegemet er leveret i h.t. følgende: Skinnestykker er som standardlængde 5,8 m med tolerancer på +/- 3 mm. Horisontale bøjninger på skinnelegemer er som standard 5 og 15 grader. Vertikale bøjninger udføres med rette skinnestykker og ønskelig minimal bøjeradius på 1300 meter. Dog kan der anvendes helt ned til bøjeradius på 160 meter. Maksimal stigning/fald på 80. SAAB forestår montagen med superviser, mens hovedentreprenør stiller med personale. FBE leverer sveller på 2-3 anviste positioner tæt ved banelegemerne, hvor jordentreprenøren overtager dem. Af hensyn til korrekt placering af svellernes armering, mærkes alle svellerne på oversiden. Hovedentreprenøren overtager svellerne på de anviste positioner, distribuerer herfra og indbygger dem hvor skinnelegemet skal placeres. Der udføres målplan for udlægning af sveller, og svellernes placering skal, efter disses udlægning, godkendes af SAAB. Side 11

12 7. PROJEKTETS UDBUDSFORM: Arbejdet påregnes udbudt i indbudt licitation. 8. PROJEKTETS ØKONOMI Der henvises til revideret projektøkonomi når denne er godkendt af arbejdsgruppen. 9. PROJEKTETS TIDSPLAN Projektet har høj prioritering og ønskes gennemført så hurtigt som muligt. Tidsplan vedr. det videre projektforløb er afhængig af myndighedsbehandlingens omfang og varighed og kan først udarbejdes efter dialog med kommunen. 10. BILAGSFORTEGNELSE: Bilag nr.: 1. Byggesagens organisation 2. Tegningsliste af Tilhørende tegninger i henhold til ovennævnte tegningsliste Side 12

13 Bilag 1: Byggesagens organisation NUVÆRENDE STRUKTUR Niveau I myndighed Forsvarskommandoen Danneskjold-Samsøes Alle København K Niveau II myndighed Hærens Operative Kommando Postboks Karup J. HOK-LP02 Viken, Erik Tlf.: Lokal 7402 / Niveau II myndighed Forsvares Materieltjeneste Lautrupbjerg Ballerup FMT-C-TDEA08 Jensen, Rune Holmslykke Tlf.: Niveau II myndighed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Driftsdivisionen Arsenalvej Hjørring Konsulent Gunnar Rose Hansen Tlf.: BYGGESAGENS ORGANISERING Bygherre Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej Hjørring Kunde Forsvarskommandoen Danneskjold-Samsøes Alle København K Bruger Lokalstøtteelement Jægerspris Kulhusvej Jægerspris Tlf.: Side 13

14 MJ Ove Søndergaard og CHLSEJPL Frederiks Smith Etablissement, adresse, matr.nr. 292 Jægerspris skyde- og øvelsesterræn Hovedgården Kulhusvej Jægerspris Matr. Nr. 15 Slagelsegårdene, Dråby, Frederikssund Kommune Projektledelse Byggeri Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Byggedivisionen Projektteam Øst FBE-BPO15 Nommesen, Henrik Vedel Tlf.: Projektkoordinator Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Driftsdivisionen Konsulent Gunnar Rose Hansen Tlf.: Byggeledelse Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Byggedivisionen Projektteam Øst Ikke udpeget endnu Tlf.:? Bygningsvedligehold Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Byggedivisionen Vedligeholdelsesteam København FBE-BVK03 Enemark, Christian Tlf.: Tekniske rådgivere Projektering: Henry Jensen A/S rådgivende ingeniører F.R.I. Østergade Odense C Jan Ryberg Bjørnskov Tlf.: Landinspektør - afsætning af anlægsarbejder og remise: Mads H. Boll Landinspektørfirma Stengården Lejrvej 4 Side 14

15 3500 Værløse Tlf.: Geotekniker kontrol af udgravninger for fundamenter: Franck Geoteknik A/S Industrivej Slangerup Tlf.: MYNDIGHEDER Militære myndigheder, der skal foretage sagsbehandling Hærens Kampskole Grærup Havvej Oksbøl Skydebaneinspektøren Kommune herunder bygningsmyndighed og brandmyndighed Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Minna Møller Tlf.: Øvrige myndigheder Arbejdstilsynet/ Militærinspektion Fabriksparken Glostrup Tlf.: Bedriftssundhedstjenesten BST NORD/BasicConsult Ved Skovgærdet Hillerød Tlf.: Miljøstyrelsen/ Miljøkontrol Strandgade København K Tlf.: Side 15

16 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf.: TEGNINGER OG DOKUMENTER Tegninger og ledningsplaner mv. af eksisterende forhold indhentes fra FBE s Tegningsarkiv: Arsenalvej Hjørring Tlf.: Øvrige ejendomsoplysninger indhentes fra FBE s ejendomssektion. Arsenalvej Hjørring Tlf.: Side 16

FRIGIVET TIL INTERNETTET

FRIGIVET TIL INTERNETTET VERSION 1.0 FBE-FD 08.02.05 U 2008/003903-85324 07-12-2009 (Bedes anført ved henvendelser) Frederikssund Kommune Natur og Miljø Torvet 1 3600 Frederikssund epost@frederikssund.dk Eft.: Forsvarsministeriet

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer Skanderborg Kommune Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE Rekvirent Rådgiver Skanderborg Kommune Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer 2131500059 Projektleder Claus Burgaard Udgivet

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

TEGNINGSFORTEGNELSE - Hovedprojekt Ingeniørtegninger - Terræn, konstruktioner, VVS og el-installationer

TEGNINGSFORTEGNELSE - Hovedprojekt Ingeniørtegninger - Terræn, konstruktioner, VVS og el-installationer Konstruktion I210 Gangbro, blok 41 1:100 0 I211 Terrasse og gangbro, blok 42 1:100 0 I212 Terasser, blok 43 1:100 0 I213 Terasser, blok 44 1:100 0 I214 Terrasse og gangbro, blok 45 1:100 0 I215 Gangbroer,

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Krigen på Kulhusvej. Så vi vil stærkt anbefale at Teknisk Udvalg og Byrådet siger nej til landzone tilladelse.

Krigen på Kulhusvej. Så vi vil stærkt anbefale at Teknisk Udvalg og Byrådet siger nej til landzone tilladelse. Krigen på Kulhusvej Her midt i sommerfreden har Forsvaret sendt en ansøgning til Frederikssund Kommune med ønske at omdanne bygningerne på Kulhusvej 27a, 29 og 33 til øvelsesbygninger, ved at der give

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 E-mail oj@oj-r.dk NOTAT Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Generelle oplysninger:

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

Forsvarets ejendom matr.nr. 8 Skalstrup By, Snoldelev er omfattet af kommuneplanrammen 5.D.426, Roskilde Lufthavn.

Forsvarets ejendom matr.nr. 8 Skalstrup By, Snoldelev er omfattet af kommuneplanrammen 5.D.426, Roskilde Lufthavn. Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Mail: kommunen@roskilde.dk Høringssvar vedr. Roskilde Kommunes forslag til Kommuneplan 2016 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Adgangsvej Eksisterende byggeri R R Teknik VM TT

Adgangsvej Eksisterende byggeri R R Teknik VM TT VM TT EL N 4.12 2.89 2.91 2.74 Beliggenhed for Skårupøre Strandvej 70 Åby By, Skårup, 41e 3.23 2.70 Grund: 26527 m² Bebyggelse: 194 m² Bebyggelsesprocent: 0,73 Sokkelkote: Afgrænsning terræn nivellering.

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Marts 2010 NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projekt beskrivelse

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Funktionskrav Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

Nyt overhalingsspor i Ringsted

Nyt overhalingsspor i Ringsted Nyt overhalingsspor i Ringsted Møde i Geoteknisk Forening En geoteknikers hverdag 2009-10-22 & 2009-10-28 v/ Jesper Fink Petersen & Peter Folsted Indhold Hvad er KØR-projektet? Gennemgang af projektet

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 2 2. BYGGEMODNING

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering 1 Skitse set fra oven A: bredden på udsparingen skal være 78,5 cm, dybden skal være 10,5 cm. B: længden på betondækket er afhængig af køretøjets længde, se

Læs mere

Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk

Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5 3. OVERTAGELSESTIDSPUNKT...6

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket.

Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket. Retten i Nibe Udskrift af dombogen Den 23. august 2002 blev i sag nr. BS 1-551/2000: Nurgas Midt/Nord I/S mod N afsagt DOM I forbindelse med en kloakentreprise, som sagsøgte, N, havde for Viborg Kommune,

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE TEKNISK SPECIFIKATIONER OM UDSTYKNING AF Østerlunden Lokalplan nr. 3022 ODDER KOMMUNE RÅDHUSGADE 3 8300 ODDER Rådhusgade 3, 1 Indholdsfortegnelse. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt.

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen Arkæologisk Rapport nr.492 2015 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Hjørring Kommune. Frank Kaalund Skov Tverstedvej 21 Uggerby Hjørring

Hjørring Kommune. Frank Kaalund Skov Tverstedvej 21 Uggerby Hjørring Hjørring Kommune Frank Kaalund Skov Tverstedvej 21 Uggerby 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S 21-08-2017 Projekt nr. 225676 Dokument nr. 1220282479 Version 1 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL UDVIDELSE AF EKSISTERENDE KAJ VED AALBORG

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere