Udviklingsstrategi for LAG i Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi for LAG i Faxe Kommune 2007-2013"

Transkript

1 Udviklingsstrategi for LAG i Faxe Kommune Foto: Faxe Kalkbrud af Erik Rønholt

2 Forord Baggrunden for denne udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Faxe Kommune (LAG i Faxe Kommune) er bekendtgørelse nr. 490 af 30. maj 2007 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktssprogrammet for perioden En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne i henhold til en lokal udviklingsstrategi. De lokale aktionsgrupper skal være med til at opfylde de målsætninger, som er beskrevet landdistriktsprogrammet og aktionsgruppen har til opgave at: tage initiativ til nye aktiviteter i landdistrikterne støtte og vejlede ildsjæle med ideer til projekter oplyse om tilskudsmulighederne i programmerne godkende støtteegnede projekter involvere lokalområdet i udviklingen Efter initiativ fra Faxe Kommune blev der den 7. juni 2007 afholdt informationsmøde og generalforsamling i byrådssalen på rådhuset i Rønnede og foreningen LAG i Faxe Kommune blev stiftet. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at LAGen alene skulle dække Faxe Kommune. LAG i Faxe Kommune geografiske dækningsområde 2

3 Kort efter generalforsamlingen satte bestyrelsen sig sammen og fik udarbejdet en ansøgning om forhåndsgodkendelse af LAGen til Direktoratet for FødevareErvherv. Efter at direktoratet den 20. november 2007 har givet LAGen en forhåndsgodkendelse, har bestyrelsen færdiggjort den lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen mener, at udviklingsstrategien kan være med til at opfylde målsætningerne i landdistriktsprogrammet, som er fremsat i denne udviklingsstrategi. Med venlig hilsen Bestyrelsen for LAG i Faxe Kommune 3

4 Indholdsfortegnelse: A. Formalia; Navn og adressse...5 A1. Navn på den lokale aktionsgruppe:...5 A2. Den lokale aktionsgruppes adresse:...5 A3. Type af lokal aktionsgruppe:...5 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)...5 B1. Kontakt person (formand):...5 B2. Kontaktpersonens adresse:...5 B3. Telefon nr.:...5 B C. Bilags oversigt...5 D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse...5 D1. Inddragelse af medlemmer...5 D2. Inddragelse af det lokale liv...6 D3. Inddragelse af offentlige myndigheder...6 D4. Rolle/opgavefordeling mellem formanden/bestyrelsen/koordinator...6 E. Analyse af området den lokale aktionsgruppe dækker...8 F. Strategien...15 F1. Overordnede målsætning for den lokale aktionsgruppe...16 F2 og F3. Kvantificerede målsætninger og forventede aktiviteter...16 G. Andre målsætninger...19 H. Budget og tidsplan for aktiviteterne i forhold til landdistrikterne...19 I. Bemærkninger vedr. Landdistrikterne...19 J. Underskrifter...20 Bilag:

5 A. Formalia; Navn og adressse A1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG i Faxe Kommune A2. Den lokale aktionsgruppes adresse: LAG i Faxe Kommune, Sekretariatet c/o Faxe Erhvervsråd Finlandsgade 29 A3. Type af lokal aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1. Kontakt person (formand): Jan Stenager Hansen B2. Kontaktpersonens adresse: LAG i Faxe Kommune, Sekretariatet c/o Faxe Erhvervsråd Finlandsgade 29 B3. Telefon nr.: B4. C. Bilags oversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Vedtægter Bestyrelsesmedlemmer Oversigt over borger- og beboerforeninger Oversigt over forsamlings- og beboerhuse Bilagene findes bagerst i denne udviklingsstrategi. D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer Allerede i forbindelse med fremsendelsen af forhåndsgodkendelsen af LAGen til Direktoratet for FødevareErhverv havde bestyrelsen skitseret nogle elementer, som den forventede ville indgå i den efterfølgende udviklingsstrategi. Disse elementer har bestyrelsen arbejdet videre med på bestyrelsesmøder i løbet af efteråret og har den 26. 5

6 november 2007 på hjemmesiden offentliggjort et udkast til Udviklingsstrategi for LAG i Faxe Kommune Udkastet lå på hjemmesiden frem til den 10. december og i den periode havde medlemmerne mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet. Alle medlemmer har desuden modtaget en mail eller et brev om at udkast til udviklingsstrategi nu var lagt frem på nettet. Alle medlemmerne er desuden blevet inviteret til et medlemsmøde den 29. november 2007 kl afholdt hos Østdansk Landbrugsrådgivning, Center Allé 6, 4683 Rønnede. Mødet blev desuden annonceret i de lokale ugeaviser. På mødet fik medlemmerne en orientering om status for LAGens arbejde samt en præsentation og gennemgang af selve udkastet til udviklingsstrategi. Efter gennemgangen var der drøftelse af indholdet, som ikke gav anledning til ændringer af den fremlagte strategi. Teksten er efterfølgende tilrettet sprogligt og præciseret på enkelte punkter. Udviklingsstrategien har været i høring hos Faxe Kommune og Region Sjælland. I brev af 22. januar 2008 modtog LAGen, kommunes godkendelse af Udviklingsstrategien og i brev af 24. januar 2008 godkender Region Sjælland og Vækstforum Sjælland Udviklingsstrategien. Når der foreligger en endelig godkendelse af udviklingsstrategien for LAG i Faxe Kommune, vil bestyrelsen indkalde til medlemsmøder for at orientere om de muligheder, der nu foreligger for at søge støtte til projekter. Bestyrelsen undersøger desuden mulighederne for at indkalde oplægsholdere til sådanne møder, og det må meget gerne være personer fra andre LAGer, der allerede har erfaringer med denne form foreningsarbejde. D2. Inddragelse af det lokale liv I LAGens bestyrelse er en række af medlemmer også med i bestyrelsen for en række lokale foreninger, organisationer og erhvervsliv. LAGen har derfor ikke gjort yderligere for at inddrage det lokale liv. D3. Inddragelse af offentlige myndigheder Bestyrelsen har løbende været i kontakt med Faxe Kommunes embedsmænd for at drøfte bla. mulighederne for kommunens medfinansiering af LAGens arbejde. Desuden har nogle af bestyrelsesmedlemmerne deltaget i to arrangementer afholdt Region Sjælland, en minikonferencen om landdistriktsudvikling den 25. oktober 2007 og et LAG-møde den 4. december LAGen har desuden været repræsenteret på de møder, som Direktoratet for FødevareErhverv har afholdt. D4. Rolle/opgavefordeling mellem formanden/bestyrelsen/koordinator Forretningsorden for LAG i Faxe Kommune 1. Bestyrelsen afholder møder efter behov, på sigt udarbejdes mødekalender for et år ad gangen. 2. Møderne er ikke offentlige, medmindre der er enighed i bestyrelsen. 3. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær næstformanden. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer er til stede. 6

7 5. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, næstformandens eller to medlemmers initiativ. 6. Dagsorden til møderne udsendes så vidt muligt 7 dage inden mødet. 7. Referat fra møderne udsendes til bestyrelsen og underskrives ved næste møde. Indsigelser til referatet meddeles sekretæren senest 7 dage efter udsendelse og korrigeret referat udsendes. 8. Beslutninger træffes på møder, ved simpelt flertal. 9. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening tegner LAG. 10. Foreningen informerer om sit virke via dagspressen. 11. Nærværende forretningsorden kan ændres af 2/3 af en beslutningsdygtig bestyrelse. Forretningsordenen vedtaget d. 20. juni På vegne af Direktoratet for FødevareErhverv foretages tilsyn med de støttede projekter af den til en hver tid siddende kasserer LAG i Faxe Kommune har i første omgang vedtaget ikke at ansætte en koordinator, men benytter sig af konsulentbistand fra Østdansk Landbrugsrådgivning til at få udarbejdet udviklingsstrategien. E. Analyse af området den lokale aktionsgruppe dækker 7

8 Udviklingsstrategi for LAG i Faxe Kommune , december 2007 E. Analyse af området den lokale aktionsgruppe dækker Foto: Blåbæk Mølle af Erik Rønholt 8

9 Faxe Kommunes geografiske placering og infrastruktur: Faxe Kommune ligger på tærsklen mellem Midt- og Sydsjælland og strækker sig fra Faxe Bugt i sydøst ind mod midten af Sjælland i nordvest. Kommunens nærmeste naboer er Stevns, Næstved, Ringsted og Køge Kommune. Motorvejen E47/E55 går tværs gennem kommunen og giver mod syd hurtig adgang til Nordtyskland og resten af Europa, mens der mod nord er mindre end 70 km til København og Øresundsregionen. Kommunens placering i forhold til Hovedstaden og Øresundsregionen giver en række fordele og muligheder for at trække både nye borgere og virksomheder til området. Foruden motorvejen er der fine vejforbindelser til de nærmeste købstæder Køge, Ringsted, Næstved og Vordingborg. I kommunen findes desuden to mindre jernbaner Næstved-Haslev-Køge og Køge-Karise-Fakse-Fakse Ladeplads. Der er behov for yderligere udbygning af den kollektive trafik, da det er vanskeligt at komme rundt i kommunen, hvis ikke man har egen bil. Naturen og kulturen: Området strækker sig fra det unikke lavområde omkring Feddet helt ude ved kysten og op til højlandet, som bl.a. rummer Sjællands højeste punkt Kobanke. De meget varierede naturtilbud med masser af skove, kyster, søer og ådale giver mange muligheder for et aktivt udendørsliv. Kommunen er et udpræget landbrugsland, hvor områdets mange godser og herregårde præger landskabet. Udover at være store produktionsejendomme med landbrug og skovbrug bidrager godserne og herregårdene også til turismeerhvervet. Dels direkte via forskellige arrangementer, dels indirekte som værdifulde kulturmiljøer i landskabet. Befolkningsudvikling: Befolkningssammensætningen og -udviklingen er et vigtigt element for at kunne analysere et områdes udviklingsmuligheder og potentiale for forskellige aktiviteter samt eventuelle problemstillinger og barrierer for udviklingen. Arbejdsstyrkens stigende mobilitet har bevirket, at flere bor længere væk fra deres arbejdsplads end tidligere. Denne udvikling har Faxe Kommune også mærket i form af en stor tilflytning til området. En anden årsag til den store tilflytning er huspriserne, som har gjort Faxe Kommune til et godt alternativt bosted for folk, som arbejder i Københavnsområdet. Ifølge til- og fraflytningsstatistikken fra kommer hovedparten af netto-tilflytningen fra det storkøbenhavnske område, København, Brøndby, Greve, Solrød og Køge, mens fraflytningen hovedsageligt sker til Næstved, Vordingborg, Præstø og Roskilde. Tilflytterne er hovedsageligt børnefamilier, hvilket ses på figuren på næste side. Der er en positiv tilstrømning af børn og unge mellem 0 og 15 år og folk mellem år, mens fraflytningen er blandt de 16 til 23-årige. 9

10 Årlig antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årlig gennemsnit for perioden ). Kilde: Befolkningsprognose, Faxe Kommune Befolkningstallet i Faxe kommune var den 1/ på eller godt 1000 flere mennesker end i Den primære årsag til væksten i disse år har været en større tilflytning end fraflytning. Faxe Kommune har i 2007 fået udarbejdet en befolkningsprognose for Prognosen bygger på en række forudsætninger som f.eks. antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytning og det forventede boligbyggeri frem til Ud fra prognosen forventes det, at indbyggertallet i 2014 når op på indbyggere eller en stigning på 11,1%. Det faktiske befolkningstal i Faxe Kommune i perioden samt den forventede udvikling frem til Kilde: Befolkningsprognose, Faxe Kommune I 2004 boede ca. 47% af befolkningen i det, der kan betegnes som landsbyer og landområder. I 2007 er denne procentandel faldet til ca. 45%, og prognosen forudser, at procenten falder yderligere i 2014 til 43%. Dvs. at selvom befolkningstallet samlet stiger i kommunen og også stiger i de områder, der betegnes som landsbyer og landområder, så udgør befolkningen i de områder en stadig mindre del af den samlede befolkning i kommunen. 10

11 Alderssammensætningen i befolkningen i Faxe Kommune i 2007 sammenlignet med Region Sjælland er stort set identisk, dog er der i regionen en lille overvægt i aldersgruppen på 64+. Ud fra befolkningsprognosen ses det, at befolkningsgruppen i alderen år forventes at falde igennem de næste 7 år pga. af mindre årgange. Gruppen af ældre borgere over 64 år stiger og stigningen skyldes, at der er relativt store årgange på vej op i denne aldersgruppe. 40% 35% 30% Aldersfordeling i % i Faxe Kommune 2007 Aldersfordeling i % i Regionsjælland 2007 Aldersfordeling i % i Faxe Kommune prognose for % 20% 15% 10% 5% 0% 0-5 år 6-16 år år år år 64+ år Aldersfordeling i Faxe Kommune sammenlignet med Region Sjælland og prognosen for Kilde: Befolkningsprognose, Faxe Kommune og Danmarks statistik Pendling: I foregående afsnit blev det nævnt, at Faxe kommune er et godt alternativt bosted for folk, som både bor og arbejder i København. Ud fra pendlingsstatistikken kan det da også ses, at ca. 41% af de ca personer, der pendler ud af kommunen, pendler til København. De øvrige store udpendlingssområder er nabokommunerne Køge, Ringsted og Næstved. Knap en fjerdedel af dem, der pendler ud af kommunen har en videregående uddannelse. Indpendlingen er lidt over halv så stor som udpendlingen og sker hovedsageligt fra nabokommunerne. Det samlede antal beskæftigede var i personer. Erhvervsstrukturen og beskæftigelse: Faxe Kommune har ca virksomheder, hvoraf har ingen eller blot 1-2 ansatte. Kommunen er således præget af mange meget små virksomheder, få mellemstore og meget få store. De største virksomheder i kommunen er Faxe Kommune, Royal Unibrew A/S, Haribo Lakrids, Seas-Nve, Brdr. Christensens Haner A/S, Danish Agro, A/S Mortalin og Nordisk Bog Center A/S, der alle beskæftiger mere end 100 personer. 11

12 Virksomheder i Faxe Kommune målt på antallet af ansatte. Kilde: Erhvervslivet i Faxe, september 2006, Faxe Erhvervsråd Der er flest beskæftigede inden for industri og produktion, offentlig service samt byggeri og anlæg. Sidstnævnte branche tegner sig også for flest virksomheder sammen med landbruget og detailhandlen. De mange små virksomheder er spredt på mange brancher. Med de mange virksomheder i området opstår der også flaskehalse på arbejdskraft. Det er især områderne bygge og anlæg, teknologi og kommunikation, mekanik, transport og logistik, landbruget, samt social og sundhedsområdet, hvor der mangler hænder. Uddannelsesniveauet i kommunen hører ikke til det højeste i regionen, og de fleste har enten en grundskole eller en erhvervsuddannelse. Fordelingen har til en vis grad også noget at gøre med virksomhedsstrukturen i kommunen både hvad angår branche og størrelse. Virksomheder med få beskæftigede har sjældent ansat folk med mellemlange og lange videregående uddannelser ligesom de brancher, der er overrepræsenteret i kommunen, ikke normalt har ansatte med mellemlange eller lange videregående udannelser 12

13 UOPLYST Faxe Region Sjælland ERHVERVSUDDANNELSER GYMNASIALE UDDANNELSER GRUNDSKOLE % Uddannelsesniveau i Faxe Kommune sammenlignet med Region Sjælland. Kilde: Danmarks statistik. Turisme: Faxe Kommune har i alt 2 museer: Haslev Museum og Fakse Geologiske Museum, sidstnævnte åbner sommeren 2008 med nyt indhold og nyt navn, som er Geomuseum Faxe. Herudover har Faxe Kommune en række seværdigheder som f.eks. Fakse Ladeplads minipark, Førslev gl. købmandsgård, Blåbæk Mølle, Leestrup skov og Feddet. Desuden er der godserne og de øvrige kulturmiljøer, der sammen med naturen og Faxe Kalkbrud udgør en potentiel stadig voksende oplevelses-økonomi. I Faxe Ladeplads ligger en lystbådehavn, som betjener sejlerturister, desuden findes der en række hoteller, campingpladser, vandrerhjem og Bed & Breakfast, som har ca overnatninger pr år. Den samlede turistomsætning i kommunen anslås til ca. 70 mio. kr. pr. år. Fritidsliv og foreninger: Alene naturen i Faxe Kommune giver utallige muligheder for forskellige fritidsaktiviteter, både til vand, til lands og i luften. I kommunen er der desuden et rigt foreningsliv med ca. 100 forskellige foreninger, som spænder meget bredt. Der er et særdeles rigt udbud af idrætsforeninger og oplysningsforbund - og der er således foreninger indenfor så forskellige områder som: 4H, akvarier, amatørteater for både børn og voksne, badminton, beachvolley, billard, boksning, bordtennis, bowling, bridge, cykel, dykning, fodbold, folkedans, frimærker, fugle, golf, gymnastik, handicapidræt, hestesport, hockey, hundetræning, håndbold, jagtforening, karate, keglesport, linedance, modelfly, motorcykler, motorklub, 13

14 orienteringsløb, petanque, roning, rulleskøjteløb (inlinere), sejlsport, skak, skydning på bane, spejdere/ungdomskorps, sportsfiskeri, squaredance, svævefly, svømning, taekwondo (kampsport), tennis, trampolinspring, unicykler (et-hjulede cykler)... Faxe Kommune har registreret 10 borgerforeninger, landsbyråd m.v. i de 25 bysamfund med over 200 indbyggere. Tilsvarende er der registreret 11 forsamlingshuse, dvs. at i hvert andet bysamfund findes der ikke lokaler, hvor landsbyrådene og borgerforeningerne kan mødes for at planlægge og afvikle fælles sociale aktiviteter, kulturarrangementer og lign. Konklusion Efter ovennævnte analyse er det med rette, at Direktoratet for FødevareErhverv har placeret Faxe Kommune i en såkaldt mellemkommune. Mange af de ovennævnte emner dannede nemlig også grundlag for direktoratets gruppering af Faxe Kommune. Det er især kommunens geografiske placering i forhold til hovedstaden, som kan give en række fordele og ulemper. Faxe Kommune ligger i en afstand fra København, så man ikke uden videre flytter en større virksomhed til kommunen til gengæld ligger kommunen i en afstand fra København, der gør det muligt at pendle dagligt til et arbejde i Københavnsområdet. Der er stadig behov for at sikre og skabe lokale arbejdspladser, så området stadig kan udvikle sig afbalanceret med hensyn til bosætning og lokal beskæftigelse. I forhold til de unge, der gerne vil studere, er afstanden til København for stor til, at de ønsker at pendle, og derfor flytter de fra området. I Faxe Kommune ligger der gymnasium, VUC, EUV samt et lærer- og pædagogseminarium, men ingen uddannelsessteder med lange videregående uddannelser. Endelig kan afstanden til København være en barriere, der gør, at man ikke får benyttet sig af de kulturelle tilbud, som storbyen tilbyder, men samtidig er Faxe Kommune for tæt på til at etablere et større teater, koncertsal osv. Området står over for en stor opgave i de kommende år med at få integreret de mange nye tilflyttere i kommunen især den gruppe, der har et geografisk adskilt arbejds- og fritidsliv. Der er i øjeblikket ingen tilgængelig viden om de nye faxeborgeres forventninger og præferencer til offentlig service, aktivitetsmuligheder, kultur- og foreningsliv. Til Faxe Kommunes dejlige og varierede natur knytter sig mange forskellige interesser til beskyttelse og benyttelse af det åbne land og naturen. Det handler bl.a. om adgang til det åbne land via spor, stier og et sammenhængende net af cykelstier. Samtidig handler det om at fastholde mulighederne for at drive et effektivt landbrug. Derfor er det vigtigt med fælles forståelse og samarbejde om de forskellige ønsker, der er til benyttelse og beskyttelse af det åbne land. Kilder:

15 F. Strategien Foto: Søtorup sø af Erik Rønholdt 15

16 F1. Overordnede målsætning for den lokale aktionsgruppe Medlemmerne af bestyrelsen i LAG i Faxe Kommune er alle nye inden for arbejdet med landdistrikterne og de midler, som følger med, og det har derfor også været lidt af en udfordring at få udarbejdet denne strategi. På den baggrund har LAGen også besluttet, at den som minimum hvert andet år tager strategien op til drøftelse på et medlemsmøde. Her vil indholdet blive taget op til fornyet overvejelse og evt. revideret, hvis det skulle vise sig, at der er behov for justeringer. En evt. revideret strategi skal gennemgå den samme godkendelsesprocedure som den nærværende med godkendelse blandt medlemmerne, i Faxe Kommune, i Regionen Sjælland samt en endelig godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv. LAG i Faxe Kommune har den overordnede vision at være en aktiv medspiller i landdistriktsudviklingen i Faxe Kommune i landdistriktsprogramperioden Samarbejdet søges bredt lige fra ministerier, Region Sjælland over Faxe Kommune til lokale foreninger, borgergrupper og til den enkelte borger. Da Faxe Kommune er placeret i gruppen af mellemkommuner, er de økonomiske rammer ikke vidtrækkende, men på trods af dette ønsker LAGen at udnytte de økonomiske rammer bedst muligt ved at støtte og bakke op om forskellige tiltag i kommunen. Under de to hovedoverskrifter Attraktive levevilkår i landdistrikterne og Flere iværksættere og lokale arbejdspladser har LAGen valgt henholdsvis fire og to overordnede temaer, som skal være rammerne for de aktiviteter, LAGen vil støtte. Attraktive levevilkår i landdistrikterne Bredere vidensgrundlag for landdistriktsplanlægning og udvikling Organisering af landsbyråd og borgerforeninger Udvikling og synliggørelse af mødesteder og kulturtilbud Brobygning mellem land og by og forskellige interesser i det åbne land Flere iværksættere og lokale arbejdspladser Styrkelse af småvirksomheder med lokalpræg Udvikling og samarbejde mellem lokale erhvervs-, handelstands- og håndværkerforeninger Satsningen inden for de forskellige temaer vil være til flere små projekter end få store og LAGen ser sig selv som fødselshjælper til gode ideer og projekter som foreninger, borgergrupper eller enkeltpersoner har. F2 og F3. Kvantificerede målsætninger og forventede aktiviteter Attraktive levevilkår i landdistrikterne Bredere vidensgrundlag for landdistriktsplanlægning og udvikling MÅL: LAGens bestyrelse vil efter behov iværksætte undersøgelser, der analysere hvilke behov og ønsker, borgere og erhvervslivet i Faxe Kommune har til udviklingen i kommunen. Det kan både være en bred undersøgelse blandt alle 16

17 borgere i kommunen eller grupper af borgere som er i fokus i undersøgelserne For at kunne målrette aktiviteter og projekter, som den lokale aktionsgruppe kan støtte og bakke op om, er det vigtigt at få et bredt og nuanceret vidensgrundlag om de ønsker og behov, som borgerne og erhvervslivet i Faxe Kommune har til landdistriktsudviklingen i netop deres lokalområde. Det kunne være inden for kultur, foreningsliv, naturoplevelser, friluftsliv og offentlig service m.m. Der er derfor behov for en undersøgelse. Undersøgelsen kunne foregå ved en spørgeskema-undersøgelse, borgermøder med rundbordsdrøftelser eller som udviklingsværksteder, hvor en gruppe med samme interesse mødes og ideudveksler samt udvikler ideerne yderligere. Det er alene LAG-bestyrelsen, der kan igangsætte analyser, undersøgelser m.v. Organisering af landsbyråd og borgerforeninger MÅL: LAGen vil støtte mindst fire projekter, der har til formål enten at starte et nyt landsbyråd/borgerforening, eller at starte et netværkssamarbejde mellem landsbyråd og borgerforeninger eller fælles aktiviteter og arrangementer mellem landsbyråd og borgerforeninger. Formålet er at støtte de eksisterende borgerforeninger og landsbyråd, samt oprettelsen af nye, i deres arbejde og aktiviteter, herudover støtte oprettelsen af et netværkssamarbejde. Formålet kan være at styrke kvaliteten af deres aktiviteter gennem vidensdeling og sparring mellem de deltagende råd og foreninger. Et andet formål kan være fælles projekter som f.eks. arrangementer og aktivitetsforløb. Samarbejdet kan også styrke råd og foreningers interne organisering og lokale gennemslagskraft, således at landsbyer og deres opland opnår en større indflydelse i forbindelse med udarbejdelsen af kommunale og regionale strategier, planer og politikker inden for landdistriktsudvikling, natur og miljø, kultur, fritidsliv, erhverv mv. Udvikling og synliggørelse af mødesteder og kulturtilbud MÅL: LAGen vil støtte mindst to projekter, der er med til at udvikle og synliggøre mødesteder, samt de aktiviteter og arrangementer, der vil benytte sig af mødestederne. I de etablerede forsamlingshuse vil der ofte være et ønske om renovering og istandsættelse af de fysiske rammer. Med de midler, som LAGen kommer til at have indstillingsret til, vil der formentlig ikke være råderum for substantiel støtte til sådanne projekter. Man kan omvendt forestille sig, at projekter, hvor drift og indhold kædes sammen med forbedring af de fysiske rammer, vil kunne tiltrække midler fra eksempelvis Lokale og Anlægsfonden, hvor så LAGen kan være medfinansierende. Det kunne også være støtte til et kultur- og erhvervshus, som kunne have aktivitetstilbud på tværs for nogle af de mange tilflyttere, børnefamilier, kunsthåndværkere, lokalproduceret varer osv. Endelig vil et samarbejde på tværs af forsamlingshuse og andre mødesteder i kommunen kunne danne basis for bedre synliggørelse og mere smidig udnyttelse. Fælles informationsmateriale og bookingfaciliteter vil også lette hverdagen for de lokale ildsjæle, 17

18 der står bag mødestederne, og vil også kunne imødekomme brugere, der søger lokaler på tværs af grænser mellem lokalsamfundene. Brobygning mellem land og by og forskellige interesser i det åbne land MÅL: LAGen vil støtte mindst fire projekter, der handler om arrangementer og aktiviteter, der skaber kontakter og aktiviteter mellem by- og landbefolkningen. Herudover projekter om naturgenopretning og friluftsliv med den intention at arbejde for, at der skabes balance mellem de forskellige interesser, hvor by og land mødes. Mange nye tilflyttere kommer fra større bysamfund og måske en lejlighed og flytter nu i villa, et hus på landet eller ud på et landsted, men er ikke vant til livet i et mindre lokalsamfund. LAGen er interesseret i projekter og aktiviteter, der kan være med til at integrere nye borgere i kommunen. Medlemsskaren i LAGen er bredt sammensat med repræsentanter fra organisationer, foreninger og borgere, hvoraf mange har interesse i benyttelse eller beskyttelse af det åbne land og naturen. Derfor opfatter bestyrelsen det som en naturlig opgave at være med til at bygge bro mellem disse mange interesser og støtte op om bæredygtige projekter, som forhåbentlig opstår i de kommende år. Flere iværksættere og lokale arbejdspladser Styrkelse af småvirksomheder med lokalpræg MÅL: LAGen vil støtte mindst fire projekter, der har til formål at profilere og styrke enten lokal natur, kulturmiljøer eller virksomheder med lokalpræg. I Faxe Kommune er der potentiale for at udvikle turismen yderligere bl.a. inden for oplevelsesøkonomi med naturen og kulturmiljøerne. Man kan forestille sig en udvikling af eksisterende lokale arbejdspladser, hvor et mix af faktorer kan være med til at profilere små service- og oplevelsesvirksomheder. Det kunne være en profil med elementer af sundhed, lokalt producerede varer, naturoplevelse, historie, der tilsammen kan være med til at synliggøre dem over for både Faxe-borgere og turister. Foruden styrkelsen af eksisterende virksomheder kan der igangsættes aktiviteter, der fremmer en lokal freelancer- og iværksætterkultur, måske med udgangspunkt i netværk, som deltagerne har opbygget i et pendlerjob. Udvikling af samarbejde mellem lokale erhvervs-, handelsstands- eller håndværkerforeninger. MÅL: LAGen vil støtte mindst 2 projekter, der styrker handlen i kommunen enten direkte til arrangementer og aktiviteter eller til basale servicefaciliteter. Der er i dag etableret et kontaktudvalg for detailbranchen i Faxe Kommune. Dette samarbejde kan blive styrket yderligere og dermed bidrage til, at udviklingen i kommunen får et tredie ben at stå på. Foruden bosætning og lokale arbejdspladser er det vigtigt, at der i en kommune som Faxe er attraktive detailhandelsmuligheder, også udover dagligvarebutikker. Projekterne kunne f.eks. være markedsdage, kulturelle arrangementer (kulturnat) eller etablering eller bevarelse af basale servicefaciliteter. 18

19 G. Andre målsætninger LAGen har på nuværende tidspunkt ikke andre målsætninger for sit arbejde end det, som ligger inden for landdistriktsprogrammet. H. Budget og tidsplan for aktiviteterne i forhold til landdistrikterne Faxe Kommune er af DFFE blevet placeret i gruppen af mellemkommuner og har fået tildelt et årligt rådighedsbeløb i 2007 og 2008 under landdistriktsprogrammet på kr. Beløbet skal gå til støtte af projekter, der igangsættes af LAG i Faxe Kommune samt administration. Fordi Faxe Kommune er en mellemkommune, skal hver EU krone matches af en national offentlig tilskudskrone. Samlet må EU og det offentlige tilskud udgøre 50% af udgifterne til projektet, resten skal komme fra projektmageren. Hvis det er Faxe Kommune, som kommer med et projektønske til LAGen, kan EU finansiere 50%, mens kommunen selv skal lægge de resterende 50%. Lokale aktionsgrupper i mellemkommuner må bruge op til kr. pr. kommune årligt til administration, dog højst 20 pct. af aktionsgruppens samlede budget, og er selv ansvarlige for at fremskaffe national offentlig medfinansiering af en tilsvarende størrelse. LAG i Faxe Kommune har indtil videre valgt ikke at ansætte en koordinator men i stedet benytte sig af konsulent bistand efter behov, som aflønnes enten på timebasis eller til et fast beløb for en konkret opgave. Udgifterne til administration vil derfor afhænge meget af hvor meget interesse, der kan skabes for at lave projekter, som LAGen kan støtte, og hvor meget bestyrelsen selv vil påtage sig af arbejde. Bestyrelsen i LAGen har foreløbigt valgt at prioritere de til rådige støttekroner 50/50 mellem de to hovedindsatsområder Attraktive levevilkår i Landdistrikterne og Flere iværksættere og lokale arbejdspladser Da alle projekter, som sættes i værk med tilskud fra LAGen, skal have offentlig medfinansiering, er LAGen meget opmærksom på de muligheder, der er for at hente medfinansiering hos Faxe Kommune, Region Sjælland eller i nogle af de mange nationale tilskudsordninger, der findes. I. Bemærkninger vedr. Landdistrikterne LAG i Faxe Kommune har ingen yderligere bemærkninger vedrørende landdistrikterne, som ikke allerede er nævnt i det foregående. 19

20 J. Underskrifter Udfyldes af Direktoratet for FødevareErhverv Dato: SB-1 (signatur): Dato: SB-2 (signatur): 20

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland Fremlagt på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 Vedtægter for LAG-Sydsjælland I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landdistriktsgruppen LAG (lokal aktions gruppe) Ikast-Brande. 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse

Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landudvikling Slagelse 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Slagelse Kommune 3.

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LAG MIDT-NORDVESTSJÆLLAND I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn. Aktionsgruppens navn er LAG Midt-Nordvestsjælland. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Odsherred,

Læs mere

Vedtægter for Aktionsgruppen Jammerbugt Vesthimmerland.

Vedtægter for Aktionsgruppen Jammerbugt Vesthimmerland. Vedtægter for Aktionsgruppen Jammerbugt Vesthimmerland. I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland af 2014 2020. 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for LAG Halsnæs-Gribskov

Vedtægter for LAG Halsnæs-Gribskov 2014 Vedtægter for LAG Halsnæs-Gribskov Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG Halsnæs-Gribskov Halsnæs Kommune 17-09-2014 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Halsnæs-Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægter for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov

Vedtægter for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov 2016 Vedtægter for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov 27-01-2016 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Integreret LAG Halsnæs-Gribskov. 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 29. maj 2007 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør af 3, jf. 2, nr. 9, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, og 13, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Indholdsfortegnelse I Navn, hjemsted, formål... 2 II Partnere... 2 III Medlemmer... 3 IV Optagelse og udmeldelse... 3 V Ledelse...

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Indholdsfortegnelse I Navn, hjemsted, formål... 2 II Partnere... 2 III Medlemmer... 3 IV Optagelse og udmeldelse... 3 V Ledelse...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

KVÆRKEBY FUGLERESERVATS VENNER

KVÆRKEBY FUGLERESERVATS VENNER Vedtægter godkendt med ændring i 11 på generalforsamlingen den 16. marts 2010 og ved ændring den 24. februar 2011 KVÆRKEBY FUGLERESERVATS VENNER Vedtægter for foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Region MidtVest. Foreningen har hjemsted i Herning Kommune. 2 Formål Foreningens formål er af almennyttig

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Ledelse 7. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ledelse 7. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtægter for Foreningen Welfare Tech Navn, hjemsted og formål 1. Navn Foreningens navn er Welfare Tech. 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. 3. Formål Foreningen Welfare Tech skal bidrage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere