Referat af møde i Sundhedsbrugerrådet. 23. januar 2014 i Regionshuset. Sundhedsbrugerrådet i Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Sundhedsbrugerrådet. 23. januar 2014 i Regionshuset. Sundhedsbrugerrådet i Region Nordjylland"

Transkript

1 Sundhedsbrugerrådet i Region Nordjylland Sagsnummer Referat af møde i Sundhedsbrugerrådet 23. januar 2014 i Regionshuset Mødedeltagere Henning Olsen, Hanne Møller, Preben Kruse, Tage Enevoldsen, Torben Andersen, Bruno Christiansen, Irene Hjortshøj, Conny Pedersen, Birthe Hvolbæk, Stine Christensen, Annemari Kastrup, Karina Nørvang Eriksen (referent) Afbud Jytte Schaltz Bente Buus Nielsen 1. Velkomst og orientering ved Henning Olsen Henning bød velkommen og ønskede godt nytår. Foreløbigt er Sundhedsbrugerrådets funktionsperiode forlænget indtil 30. april 2014, om der herefter bliver behov for en yderligere forlængelse må tiden vise. 2. Patientinddragelsesudvalg ved Sundhed, Plan og Kvalitet Sundhedsbrugerrådet blev formelt bedt om at sige ja til at fortsætte til 30. april Alle tilkendegav, at de gerne vil fortsætte - også hvis der opstår behov for at forlænge perioden ud over den 30. april Region Nordjylland forventer at få udkast til bekendtgørelse i høring i slutningen af uge 4. Stine Christensen sender bekendtgørelsen videre til Sundhedsbrugerrådet til orientering. Det blev aftalt, at der afholdes møde i Sundhedsbrugerrådet den 24. februar 2014 kl Emnerne der forventes drøftet på mødet er: Patientinddragelsesudvalg - Proces omkring etableringen af Patientinddragelsesudvalget Praksisplanen - afdelingschef Henrik Sprøgel, Primær Sundhed, vil gennemgå praksisplanen på mødet - Praksisplanen bliver medio februar fremsendt til Sundhedsbrugerrådets formandskab, der udarbejder udkast til høringssvar, der efterfølgende drøftes på Sundhedsbrugerrådsmødet den 24. februar Høringssvaret skal fremsendes umiddelbart efter mødet. Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og kommunerne - I bekendtgørelsen vedr. udformning af sundhedsaftaler bliver der bl.a. stillet krav om, at der sker patientinddragelse. Det vil Sundhed og Sammenhæng gerne orientere om på mødet.

2 3. Evaluering af temadagen Det var en rigtig god temadag. Der var debat om, hvorvidt der skal være deltagelse af politikere og i hvilken form. Det blev også drøftet om hospitalsledelserne skulle deltage, eller om der skal afholdes et særskilt temamøde med hospitalsledelserne emnet kunne fx være forløbskoordinatorfunktionen. 4. Projekt Patientsikkert Sygehus ved projektleder Dorte Mayann Hansen, Sygehus Thy-Mors Dorte præsenterede projekt Patientsikkert Sygehus, som er et projekt, der er blevet til i samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Der er udpeget et sygehus i hver region til projektet, i Region Nordjylland er Sygehus Thy-Mors udpeget. Formålet med projektet er at forbedre patienternes indlæggelsesforløb og optimere patientsikkerheden, ambitionen er, at det ikke bare skal være sikkert, men Helt sikkert hver gang at være indlagt på sygehuset. Projektet består af 12 kliniske pakker som relaterer sig til projektet. Hver pakke har en række elementer, der hver især er udtryk for best practice ift. et afgrænset område med det formål at gøre det vi ved, der er bedst for patienten. Målet er 15% reduktion i dødelighed og 30% reduktion i utilsigtede skader. Eksempler på delmål kunne fx være at afskaffe tryksår eller infektioner i huden, som skyldes perifere vene katetre (PVK). På Sygehus Thy-Mors har de bl.a. arbejdet med at reducere PVK infektioner. De fokuserer på en relevant indikation for anlæggelse af PVK, og vurderer dagligt om det stadig er nødvendigt med PVK og tjekker indstiksstedet. Er der indikation på infektion fjernes PVK og et PVK får max lov at sidde i 72 timer. For at højne sikkerheden, er patienten også inddraget ved selv at være med til at vurdere nødvendigheden af PVK, at holde øje med indstiksstedet og hvornår PVK skal fjernes. På Sygehus Thy-Mors har alle de implementerede pakker i projektet haft en positiv effekt, bl.a. er antallet af tryksår blevet halveret. Udvidet direktion har på møde d. 18. december 2013 truffet principbeslutning om, at implementere alle 12 kliniske pakker på samtlige somatiske sygehuse i Region Nordjylland. Det bliver en udfordring, som Kvalitetsrådet (hvor alle sygehuse er repræsenteret) skal planlægge og afklare, der vil være fokus på at lære af Sygehus Thy-Mors erfaringer og værktøjer, et element der også vil gå igen i implementeringsfasen. 5. Patient Empowerment ved afdelingslæge Jan Nybo, Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Jan Nybo fortalte om, hvordan de arbejder med patientsikkerhed og patientinddragelse i Klinisk Biokemisk Afdeling, og hvordan de betragter patientinddragelse, som en nødvendighed for patientsikkerhed. Afdelingen arbejder meget med patientsikkerhed, og emnet indgår også i undervisningen af læger og sygeplejersker ude i praksis. Klinisk Biokemisk Afdeling omfatter bl.a. blodprøvetagningsambulatorierne på Aalborg Universitetshospital, hvor man har implementeret en ny arbejdsgang, der er et godt eksempel på, at patientsikkerhed og patientinddragelse går hånd i hånd. Arbejdsgangen er med til at sikre, at blodprøverne på rekvisitionen bliver taget på den rigtige patient. Førhen var det således, at rekvisitionen blev udskrevet og lagt i en bunke, når patienten meldte sin ankomst i ambulatoriet og laboranten tog så rekvisitionen fra bunken og hentede patienten. Side 2 af 5

3 I dag får patienten rekvisitionen udleveret, og skal selv give det videre til laboranten. Herved bliver en i forvejen lille fejlrisiko minimeret. En anden måde at inddrage patienterne, er ved at undervise dem, så de selv får indsigt i egen sygdom egne blodprøvesvar. Afdelingen afholder patientundervisningsaftener, hvor der undervises i, hvordan man forstår sit blodprøvesvar, fx blodprocent, infektionstal, saltbalance, kolesterol, overgangsalder og prostata. Der bliver også undervist i, hvordan man booker en tid til blodprøvetagning og på den måde undgår ventetid. Undervisningsaftenerne har været velbesøgt og er en stor succes. Undervisningsaftenerne har hidtil kun været afholdt på Aalborg Universitetshospital, men man arbejder nu på, også at kunne afholde dem på andre af Region Nordjyllands lokationer. I folderne Forstå dit blodprøvesvar og Forstå dit blodprøvesvar kursus 2 som er sendt ud sammen med referatet, kan du læse mere om afdelingens undervisningsaftener. Afdelingen har altid anvendt spørgeskemaer til at få feedback på patienternes oplevelser af deres besøg i ambulatorierne. Nu har afdelingen indført et nyt koncept, hvor de afholder patientfeedbackmøder. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at afdelingen samler et panel af patienter og pårørende, der bliver givet nogle konkrete emner, de skal debattere i ca. 30 min. På tilskuerrækkerne sidder udvalgte personaler og kan lytte til debatten. Herefter bliver patienter og pårørendes udtalelser drøftet blandt de ansvarlige personaler og til sidst blev patient- og pårørendegruppen spurgt, hvad de synes om det løsninger, der var blevet drøftet. Al kommunikation mellem patient- og pårørende gruppe og de indbudte personaler sker gennem en formidler, der har til opgave at sikre et konstruktivt møde. På møderne lægges stor vægt på alle er lige, derfor er der ingen, der denne dag bærer uniform. Afdelingen har haft stor glæde af den feedback, de har fået på møderne. Og de patienter og pårørende, der har deltaget synes godt om konceptet. 6. Orientering om ny hjemmeside ved kommunikationschef Erik Hagen Jørgensen Erik fortalte om den nye hjemmeside, som forventes idriftsat medio marts. Det vigtigste omkring den nye hjemmeside er, at den nu er meget mere målrettet brugerne end før. Visionen er, at Region Nordjylland leverer lettilgængelige, sammenhængende og brugerrettede ydelser til regionens eksterne målgrupper bl.a. via hjemmesiden. Det skal være en brugervenlig hjemmeside, det skal være let at navigere rundt, informationerne skal kun findes et sted og informationerne skal være brugerrettede. Hjemmesiden skal kunne læses lige godt på mobil, ipad og pc og den skal være tilgængelig for alle fx også synshæmmede. Der skal være sammenhæng på tværs af kommunikationskanaler indkaldelsesbreve/afsnittets hjemmeside mv. Der er gennemført brugertest af den nye hjemmeside, bl.a. for at sikre, at den fungerer efter hensigten, når den går i luften. Erik afsluttede sit oplæg med at opfordre Sundhedsbrugerrådets medlemmer til at give lyd, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder eller fejl på den ny hjemmeside, eller har gode idéer til ændringer eller tilføjelser til den. Side 3 af 5

4 7. Sundhedsbrugerrådets Årsberetning Preben Kruse ønskede, at det synspunkt han tidligere har repræsenteret i Sundhedsbrugerrådet vedr. at det er en dårlig idé, at der kun etableres enestuer på det nye universitetshospital, skulle fremgå af årsberetningen. De øvrige medlemmer af Sundhedsbrugerrådet var ikke enige i, at synspunktet hørte hjemme i årsberetningen. Preben Kruse kunne godkende årsberetningen med den bemærkning, at det klart skulle fremgå af referatet, at han havde fremsat ønske om at synspunktet fremgik af beretningen. Årsberetningen blev godkendt. Årsberetningen bliver fremsendt elektronisk til Regionsrådet og patientforeninger i Region Nordjylland, og trykkes et mindre oplag til fordeling blandt Sundhedsbrugerrådets medlemmer. 8. Nyt fra Region Nordjylland ved Annemari Kastrup Udbud af ambulancetjenesten Den nuværende kontrakt med Falck A/S vedrørende leverancer af ambulancetjenester i Region Nordjylland udløber den 31. marts Der er blevet udarbejdet nyt udbudsmateriale, som Regionsrådet har godkendt. Kontrakten sendes nu i EU udbud. Læring på tværs Sundhed, Planlægning og Kvalitet har i samarbejde med Patientdialog og Jura og Forsikring udarbejdet en model, der skal sikre læring på tværs af arbejdet med Patientklager, Patientskader og Utilsigtet hændelser. Denne model et regionalt læringsforum - er nu fremlagt for direktionen og det blev besluttet at det skal videre til Udvidet direktion, når det i modellen fremgår, hvordan læringen skal komme fra der administrative forum og ud til klinikken. Akutmodtagelsen på Sygehus Himmerland Der har været nogle læserbreve, der kritiserer den nye akutmodtagelse på Sygehus Himmerland både ift. personale, faglighed, ventetider mv. Ledelsen på Sygehus Himmerland har selv givet udtryk for, at de er bekymret for kvaliteten pga. lægemanglen, hvilket Forretningsudvalget har taget til efterretning. Regionsrådet afholdte den 22. januar 2014 en temadag om sygehusplanlægning i Region Nordjylland. Sundhedsbrugerrådet vil meget gerne inddrages i processen vedr. sygehusplanlægningen. 9. Eventuelt EPI-kriser EPI-kriser er stadig stærkt forsinket, hvilket er til stor gene for de patienter, der går til egen læge som opfølgning på indlæggelse eller behandling på et sygehus. Forløbskoordinatorer Der er en klar oplevelse af, at funktionen forløbskoordinatorer ikke lever op til det, der var hensigten - eller det navnet antyder. Oplevelsen er, at der ikke koordineres et forløb på tværs af specialer, højst et forløb indenfor et speciale. Side 4 af 5

5 Kontaktpersoner Det samme er gældende for kontaktpersoner. Der er flere oplevelser af at det ikke tildeles en kontaktperson eller at kontaktpersonen skiftes så ofte, at det ikke giver mening. Sundhedsbrugerrådets sidste ordinære møde Uagtet at Sundhedsbrugerrådet har sagt ja til at fortsætte ind til et Patientinddragelsesudvalg er etableret, var dette møde det uigenkaldeligt sidste ordinære møde for Sundhedsbrugerrådet. Formand, medlemmer og sekretariat benyttede derfor lejligheden til at takke hinanden for indsatsen og det gode samarbejde. Der afholdes ekstraordinært møde i Sundhedsbrugerrådet den 24. februar 2014 kl til Side 5 af 5

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool...

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Hæmatologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE Inspirationskatalog Marts 2013 FORCHHAMMER CONSULTING Mærsk Nielsen HR Himmelev Bygade 53 Jystrup Bygade 4 4000 Roskilde 4174 Jystrup Tlf. 60 14 15 13 Tlf.

Læs mere