Kvalitetsstandarder 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4. Hjemmesygepleje delegeret sygepleje 5. Praktisk hjælp, rengøring, vask og indkøb 6. Visitation

2 Sundhedspolitiske værdier og målsætning Center Social, Sundhed og Ældre i Stevns Kommune vil medvirke til at fremme og sikre sundhed, trivsel og aktivitet for alle borgere uanset alder og funktion samt forebygge isolation, sygdom og ulykker og sikre en værdig afslutning på et livsforløb for de borgere, der har brug for hverdagstræning, støtte, praktisk hjælp og pleje. I samspil med de øvrige kommuner og Region Sjælland medvirker vi til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med kvalitet og borgeren i centrum. Omdrejningspunktet for dette forpligtende samarbejde er sundhedsaftalen, som beskriver hvordan alle aktørerene i praksis kan og skal understtøtte det koordinerende og sammenhængende patientforløb. I Stevns Kommunens budgetter opstilles løbende målsætninger, der er gældende for pleje- aktivitets- og træningsområdet. Disse målsætninger konkretiseres i kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, der formidler kommunens overordnede politiske beslutninger om serviceniveauet vedrørende personlig og praktisk hjælp, rehabiliteing i hverdagslivet og hjemmesygepleje. Der lægges vægt på, at den enkelte borger medinddrages og er en aktiv part i alle aktiviteter fra bevilling af indsats, over udmøntning af indsatsen og frem til opfølgning på indsatsen I denne kvalitetsstandard beskrives tilbud i henhold til Servicelovens 83 og 83a samt Sundhedslovens 138 om hjemmesygepleje til borgere med behov der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer samt behov for hjemmesygepleje Det overordnede formål der danner grundlag for tildeling af ydelser efter Stevns Kommunes kvalitetsstandarder er følgende: At bygge på borgerens ansvar for sig selv og sin familie At bygge på borgerens ressourcer At fremme borgerens sundhed og mulighed for at klare sig selv At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for borgeren At samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes behov og forudsætninger i tildeling og tilrettelæggelse af hjælpen Ydelser leveret indenfor pleje- og aktivitetsområdet leveres med et aktiverende, rehabiliterende og forebyggende sigte og skal understøtte borgernes individuelle behov.. Vejledning og rådgivning af borgerne indgår i alle ydelser. ligesom medarbejdernes opmærksomhed på, borgernes aktuelle situation,, og iværksættelse af nødvendige og relevante handlinger.. Hvordan tildeles hjælpen Alle borgere har ret til at søge om hjemmehjælp.hjemmesygepleje bevilges efter lægeordination eller ved henvendelse til en af kommunens syeplejeklinikker. 2

3 Alle ansøgninger om hjemmehjælp skal ske til den kommunale visitationsenhed, hvor der er åben for telefonisk henvendelse alle hverdage mellem 8.00 og tlf. nummeret er De er også muligt at skrive til visitationen via på Følgende tidsfrister angiver, hvor lang tid der må gå fra en borgers ansøgning om hjemmehjælp, til visitationen finder sted: ved behov for personlig hjælp og pleje, herunder rehabilitering senest 3 hverdage efter henvendelsen. Hjælpen kan om nødvendigt iværksættes straks efter henvendelsen ved behov for praktisk hjælp senest 5 hverdage efter henvendelsen Ved anmodning om revisitation til personlig og praktisk hjælp er tidsfristerne følgende: ved revisitation til personlig hjælp senest 5 hverdage efter henvendelsen ved revisitation til praktisk hjælp senest 10 hverdage efter henvendelsen Borgerens behov for hjælp vurderes og bevilges af en visitator. Som grundlag for afgørelsen om, hvorvidt man kan bevilges hjemmehjælp eller rehabilitering, skal visitator foretage en vurdering af borgerens samlede situation. I denne helhedsvurdering indgår borgerens egen vurdering sin aktuelle situation, visitators vurdering af borgerens ressourcer og evt. funktionstab samt en vurdering af borgerens hjem og omgivelser i øvrigt. Visitator har tavshedspligt. Omfanget af den indsats, en borger er berettiget til, tager udgangspunkt i borgerens aktuelle behov, herunder: hvad borgeren selv kan klare eller selv kan tage del i om der i borgerens hjem og blandt nære pårørende er ressourcer til at varetage hele eller dele af opgaven hvilken betydning hjælpen har for borgeren i hverdagen I samtalen med visitator skal borgeren medvirke til at opstille mål for den indsats der bevilges. Borgeren skal afslutningsvis tage stilling til om de ønsker en privat eller kommunale leverandør af hjemmehjælp. Senest 5 hverdage efter visitationen får borgeren skriftligt svar på sin ansøgning om hjemmehjælp. Som hovedregel vil visitator allerede ved selve visitationssamtalen kunne oplyse om borgeren er berettiget til hjælp. Hvis der bevilges hjemmehjælp, modtager borgeren et afgørelsesbrev, hvoraf formålet med hjælpen fremgår, en begrundelse for den tildelte hjælp, indholdet af hjælpen, hvis der er tale om en rehabiliterende indsats vil der også være en slutdato for den bevilgede hjælp. Herudover indeholder afgørelsesbrevet praktiske oplysninger om leverandør af hjemmehjælp, kontaktoplysninger o.lign.. Hvis borgeren får afslag på ansøgning om hjemmehjælp og ikke er enig i denne afgørelse, kan der klages over afgørelsen, der medsendes klagevejledning ved alle afgørelser. Bevilling af hjemmesygepleje Alle læger både på sygehuse, praktiserende læger og speciallæger kan henvise borgere til hjemmesygepleje. Når kommunen modtager en lægehenvisning vil en sygeplejerske tage kontakt til borgeren og vurdere hvilken indsats der er behov for, hvor omfattende indsatsen skal være og hvem der skal levere indsatsen. Sygeplejeindsatsen kan enten leveres af sygeplejersker eller andre sundhedsfaglige medarbejdere i den kommunale hjemmehjælp eller hos en privat leverandør af hjemmehjælp. 3

4 Borgere kan også henvende sig direkte på en af kommunens sygeplejeklinikker og her få en vurdering af behov for hjemmesygepleje. Hvem leverer hjælpen Frit valg af hjemmehjælp kommunal eller privat leverandør Serviceloven giver borgerne mulighed for at vælge mellem kommunal og privat leverandør. De private leverandører er godkendt af Stevns Kommune og skal leve op til de samme kvalitetskrav, som er gældende for de kommunalt ansatte medarbejdere i hjemmeplejen. Frit valg af hjemmehjælp kommunal eller privat leverandør gælder ikke for borgere, der bor i plejeboligbebyggelse., Det sundhedsfaglige personale tager i sit arbejde udgangspunkt i den bevilling om hjælp, der er udarbejdet,, kommunena kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser samt regler om tavshedspligt. Af de enkelte kvalitetsstandarder fremgår det, hvilken uddannelse den medarbejder, som skal levere hjælpen, som minimum skal have. Hvis hjælpen ydes af en medarbejder uden faglig uddannelse, har den ansvarlige leverandør vurderet, at pågældende person har de nødvendige kvalifikationer til at kunne varetage opgaven. Der kan i kortere perioder som ferie, weekendvagter og timeafløsere - være ansat medarbejdere, som ikke har gennemgået en relevant faglig uddannelse. De har dog som minimum altid opnået kompetencer indenfor de arbejdsopgaver, de skal varetage. Krav til kommunale og private leverandører af hjælpen Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgerens behov,ressourcer og de mål der er aftalt med visitationen eller den ansvarlige sygeplejerske.. Leverandøren skal leve op til de krav, der er formuleret i kommunens kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, herunder at medarebjdere har en uddannelse inden for sundhedsområdet eller anden relevant faglig kompetence og personlige kvalifikationer leverandøren arbejder ud fra Center Social, Sundhed og Ældres vision og strategi, etiske regler, overordnet målsætning og miljømæssige rammer leverandøren har underskrevet en tavshedserklæring allemedarbejdere kan tale og skrive et forståeligt dansk alle medarebejdere skal have forståelse for den danske kultur samt kunne sætte sig ind i og respektere andre kulturers værdigrundlag alle medarbejdere præsenterer sig altid for borgeren, viser id-kort og spørger til borgerens befindende leverandøren er omfattet af arbejdsmiljøloven, når der leveres indsatser i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt alle medarbejdere handler relevant på vurderede risikofaktorer leverandøren lægger vægt på professionel omsorg, kommunikation og respekt for borgeren i forbindelse med varetagelse af opgaverne alle medarbejdere udfører hjælpen på en sådan måde, at borgerens værdighed, integritet og selvrespekt bevares under hensyntagen til borgerens kultur, normer, vaner og livskvalitet, herunder: samarbejder med borgeren og evt. pårørende hjælper / støtter / motiverer / guider borgeren til at bevare og / eller udvikle funktionsevne, sociale netværk, aktiviteter og traditioner hjælper borgeren til at opnå tryghed i hverdagen leverandøren bibringer borgeren størst mulig forståelse / accept af egen situation ved at: 4

5 udvise ro og nærvær, kommunikere åbent, være lyttende og stille afklarende, uddybende spørgsmål for at opnå indblik i / forståelse af borgerens livsopfattelse foretage dokumenteret kontinuerligt observation og vurdering af borgerens mentale sundhedstilstand og risikofaktorer og handler/reagerer målrettet på sundhedsproblemer og risikofaktorer sikre at der er kontinuitet og helhed i hjælpen døgnet igennem inddrage relevante samarbejdspartnere ved behov Krav til dokumentation Alle leverandører er ansvarlige for at dokumentere sundhedsfaglige indsatser og ændringer i borgerens tilstand, og ansvarlige for at notaterne lever op til Sundhedsstyrelsen vejledninger til sundhedsfaglige optegnelser. i samarbejde med borgeren opstiller mål for indsatsen og udarbejder en døgnrytmeplan/handleplan for den hjælp, der er bevilget dokumenterer i KMD Care, vurderer og foretager kontinuerlig observation af borgerens sundhedstilstand informerer visitationsenheden såfremt borgerens behov for hjælp ændrer sig og fortsat er ændret efter 10 hverdage kontinuerligt fører og evaluere i borgerens journal, i henhold til instruksen for sygeplejefaglige optegnelser Fleksibel hjemmehjælp Serviceloven giver borgerne mulighed for at bytte ydelser,denne mulighed kaldes Fleksibel hjemmehjælp. Der kan som udgangspunkt ikke byttes mellem personlig hjælp og praktisk hjælp. Hvad koster hjælpen Alt hjemmehjælp er gratis Kan hjælpen ændres, aflyses eller flyttes Som udgangspunkt skal indsatsen altid leveres tæt på den aftalte tid. Der kan imidlertid opstå uforudsete og akutte begivenheder hos andre borgere, der betyder, at det planlagte program for dagen ændres. Hvis indsatsen ikke kan leveres til den aftalte tid, og må flyttes den fra formiddag til eftermiddag og omvendt kontaktes borgeren telefonisk. Personlig pleje kan ikke aflysesmen ændringer af tidspunktet kan forekomme. Det kan endvidere være nødvendigt at rykke tidspunktet for den aftalte praktiske hjælp i forbindelse med sygdom og ferie. På helligdage vil den praktiske hjælp blive flyttet til en hverdag. Praktisk hjælp tilbydes på hverdage i tidsrummet Krav til borgeren og borgerens hjem Borgeren skal være hjemme, når hjælpen leveres. Hvis en borger ikke er hjemme til aftalt tid, og ikke har afmeldt hjælpen, kan hjælpen som udgangspunkt ikke ydes på et andet tidspunkt. Alle medarbejdere, både kommunalt og privatansatte, er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Hvis borgeren er bevilget hjælp til rengøring skal borgeren overholde de anbefalinger, der er beskrevet i pjecen Når dit hjem bliver vores arbejdsplads. Pjecen udleveres i forbindelse med bevillingen af praktisk hjælp. 5

6 Tekniske hjælpemidler Når en borger modtager hjælp, kan det være nødvendigt med tekniske hjælpemidler, så personalets arbejdsstillinger kan blive tilgodeset. Det kan betyde, at det er nødvendigt med ændringer i hjemmets indretning og, at der skal installeres hjælpemidler i hjemmet. Det kan være elektrisk seng, lift, toiletforhøjer, badebænk, toiletstol eller andre hjælpemidler. Tilsyn: Stevns Kommune skal fører tilsyn med alle ydelser leveret efter 83 og 83a samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedsloven. Der skal føres tilsyn med både kommunale og private leverandører. Formålet med at føre tilsyn er at sikre den gode pleje for de borgere i Stevns Kommune, der har brug for praktisk og personlig hjælp samt delgeret sygepleje, og dermed sørge for en høj kvalitet i opgaveløsningen. Stevns Kommune har fokus på, at borgerne får den hjælp, som de er berettiget til indenfor de politisk besluttede rammer. I tilrettelæggelsen af vores tilbud ønsker vi at give muligheder for at udvikle og styrke borgerens mestringsevne. Vision på tilsynsområdet Stevns Kommune har fokus på kvalitet i udførelsen af praktisk og personlig hjælp samt delegerede sygeplejeydelser. Stevns Kommunes tilsyn baserer sig på tre grundlæggende tilgange: Dialog Dokumentation Kvalitetssikring 2 Formål med tilsyn Formålet med at føre tilsyn er, at sikre at de gældende servicemål og kvalitetsstandard for området overholdes, herunder: At tilse, at borgerne får den hjælp, som borgeren har ret til efter gældende lovgivning og i henhold til de politiske vedtagne servicemål og kvalitetsstandarder. At tilse at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde indenfor de visiterede rammer. At opdage og erkende eventuelle uhensigtsmæssigheder i forhold til den leverede pleje og/eller den visiterede ramme. Hvordan udføres tilsynet Center for Social, Sundhed og Ældre sikrer sig at servicemål og kvalitetsstandarder indfries ved: Ledelsesfaglige tilsyn og kvalitetssikring Ledelsen er ansvarlig for at sikre den faglige kvalitet i opgaveudførelsen. Til understøttelse af kvaliteten er der udarbejdet kvalitetsstandarder. Revisitering 6

7 Revisitering af tildelte ydelser sker ved ændring af borgerens behov for hjælp, der berettiger eller begrunder en revisitation. Som minimum kommer visitator til opfølgende samtaler hvert andet år hos borgere, der modtager personlig hjælp. Borgere, der modtager praktisk hjælp, vil som minimum hvert år tilbydes en opfølgende samtale med visitator. Brugerundersøgelse Stevns Kommune gennemfører en systematisk tilfredshedsundersøgelse i form af interview med modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp i forbindelse med fastlagt revisitation. 3 Kommunalt tilsyn I henhold til lovgivningens krav om tilsyn med serviceindsatsen over for borgere i plejeboliger og lignende boenheder gennemfører Stevns Kommune hvert år et uanmeldt tilsyn, hvor der er fokus på såvel den enkelte borgers tilfredshed med de leverede ydelser som den organisatoriske indsats og funktion (Serviceloven 151). Der gennemføres ligeledes uanmeldt tilsyn hos borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Tilsynet gennemføres via stikprøver og er uafhængig af andet tilsyn. Rapport De enkelte tilsyn afsluttes med en tilsynsrapport, og der udarbejdes en årlig redegørelse om resultaterne af de kommunale tilsyn som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget. Rapporterne tilstilles tillige Ældrerådet og Handicaprådet til orientering. Såvel rapporterne som den årlige redegørelse lægges offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Lovgrundlag LBK nr 1072 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø LBK nr 1202 Sundhedsloven. LBK nr 1019 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. LBK nr 1023Lov om social service. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser,

8 Kvalitetsstandarder De politisk godkendte kvalitetsstandarder udgør en generel serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp. Stevns kommune har godkendt følgende kvalitetsstandarder inden for personlig og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje og visitation: Udredningsforløb Hverdagsrehabilitering Personlig pleje og ernæring Praktisk hjælp, rengøring, vask og indkøb Hjemmesygepleje delegeret sygepleje Visitation Kvalitetsstandardernes indhold Ud over at beskrive de rammer, Kommunalbestyrelsen har vedtaget for tildeling af hjælp, beskriver standarden også de krav og mål, som leverandørerne skal leve op til, når hjælpen ydes. Til hver kvalitetsstandard er der knyttet en eller flere ydelsesbeskrivelser, der angiver de aktiviteter, der kan indgå i et ydelsesområde. Ydelsesbeskrivelserne er således vejledende for såvel visitatorer som leverandører. Generelle mål for hjælpen Foruden de specifikke målbeskrivelser i kvalitetsstandarderne er der formuleret følgende generelle mål, der er gældende for samtlige kvalitetsstandarder. Borgeren er tilfreds med kvaliteten af de ydelser, borgeren modtager Borgeren oplever et personale, der er imødekommende og lyttende i relation til borgerens behov for hjælp og støtte til at klare egen hverdag og de opgaver, der skal løses at opnå større forståelse af egen situation og muligheder for egenomsorg at opnå tryghed i dagligdagen Hjælpen planlægges således, at borgeren har et fast plejeteam der sikres kontinuitet i hjælpen i alle døgnets timer Borgeren inddrages, har viden om og forståelse for de handlinger, der iværksættes Borgerne har kendskab til på hvilke tidspunkter, hjælpen ydes Evaluering Nedenstående metoder skal anvendes af alle leverandører til at sikre, at formål og generelle måle indfries. Egenkontrol Leverandøren fører statistik over afvigelser i forhold til: at pleje ikke aflyses at aflysninger i praktisk hjælp ikke forekommer mere end max 5 gange årligt at krav til de sygeplejefaglige optegnelser lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning til sygeplejefaglige optegnelser. (Der foretages stikprøvekontrol i oktober og marts måned) registrering af utilsigtede hændelser at rammer for visitation / revisitation lever op til de fastlagte tidsfrister 8

9 Revurdering Revurdering af tildelte ydelser sker ved ændring af borgerens behov for hjælp, der berettiger eller begrunder en revisitation. 9

10 Kvalitetsstandard nr. 1 Personlig pleje og ernæring (Servicelov 83) Der bevilges en plejepakke, der udgør en tidsramme afhængig af borgerens behov for træning, hjælp og støtte. Pakke: Tidsramme: Afregnes med antal timer Pakke 1: Let støtte 0-8 timer Afregnes med 4,3 timer/uge Pakke 2: Moderat støtte 8 18 timer Afregnes med 13 timer/uge Pakke 3: Omfattende støtte timer Afregnes med 22 timer/uge Pakke 4: Total støtte Over 30 timer Afregnes efter individuel aftale Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Støtte/hjælp/guidning/træning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til selv at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Hjælp og støtte til optimal ernæringsmæssig sundhedstilstand. Borgere med funktionsnedsættelse, der har en sværhedsgrad, som bevirker at borgeren ikke helt eller delvist er i stand til at varetage personlig pleje eller til helt eller delvist ikke selv er i stand til at spise og drikke. Målet er at borgeren får den hjælp der er brug for og som er beskrevet i afgørelsen og at indsatsen rettes mod at nå det af visitationen beskrevet mål. Mål for kvalitetsområdet Senest indenfor 3 dage opstiller leverandøren i samråd med borger/familie konkrete mål samt beskriver indsatser og plan for opfølgning. - For borgere der har særlige behov i relation til ernæringsog hydreringstilstand, gælder at der skal udarbejdes en særlig plan for ernæringsindsatsen 10

11 Kvalitetsstandard nr. 1 Personlig pleje og ernæring (Servicelov 83) Udførelse Hjælpen kan omfatte følgende og aftales mellem leverandør og borger og indenfor rammen af den bevilgede plejepakke. Enkelte ydelser kan gives op til flere gange dagligt: Hjælp til udførelse af personlig hygiejne Hjælp til udførelse af bad Hjælp til af- og påklædning Hjælp til udførelse af kateter og stomipleje Hjælp til toiletbesøg Hjælp til udførelse af hudpleje Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Hjælp til forflytning Hjælp til tilberedning af morgenmad, smørre frokost samt anretning af øvrige måltider Hjælp til indtagelse af mad og drikke Hjælp til sondeernæring Hjælp til opvask af eget service Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hygiejneartikler, eks. vaskeklude, sæber og cremer leveres af borgeren. Praktiske opgaver, der er inkluderet i ydelserne: Oprydning Bære skrald ud Sengeredning Hvem leverer hjælpen Hjælp i akutte situationer kan leveres hele døgnet alle årets dage og omfatter normalt: Toiletbesøg Skifte tøj Forflytninger Lejring Pleje og omsorg til alvorligt syge borgere Medarbejdere i den kommunale døgnpleje, medarbejdere hos den private leverandør eller medarbejdere som personligt er udpeget af borgeren, med faglig viden om hvordan hjælp eller støtte til personlig pleje og ernæring skal varetages. Den udpegede person eller den private leverandør er godkendt af kommunen. Kølemad produceres og leveres af Madservice, Stevns Kommune. 11

12 Kvalitetsstandard nr. 1 Personlig pleje og ernæring (Servicelov 83) Leverandørens personlige og faglige kompetencer Valgmuligheder Hjælpen eller støtten udføres i henhold til kommunens vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og miljømæssige rammer. Borgeren kan altid vælge mellem minimum to leverandører I henhold til servicelovens regler om fleksibel hjemmehjælp kan borgeren bytte ydelser inden for den bevilgede ramme Personlig pleje og hjælp tilernæring er gratis. Hvad koster det for borgeren Der er egenbetaling på ernæringsprodukter: Sondeernæring betales med samme sats som en almindelig fuldkost. Intravenøse væsker betales ud fra gældende regler vedrørende medicin. Borgere, der er omfattet af pleje og behandling til døende, har ingen egenbetaling. Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål Ansvarlig for opfølgningen % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelserne % af journalerne indeholder mål, handleplaner og evaluering for pleje og ernæring Ledere i døgnplejen og hos private leverandører samt myndighedsområdet 12

13 Kvalitetsstandard nr. 2 Hverdagsrehabilitering Serviceloven 83a Bevilges som supplerende ressourceramme til enten personlig pleje eller praktisk hjælp efter 83 og i enheder af 10 min max 70 min./uge Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Borgerens behov for at generhverve eller at forbedre sit tidligere funktions- og aktivitetsniveau. Der bevilges og planlægges et tidsafgrænset forløb, som løbende evalueres. Borgere, hvor der er potentiale til forbedring af funktionsniveauet. Ydelsen kan indgå som delydelse til andre visiterede ydelser. At borgeren ved en målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsindsats opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig i forhold til at mestre hverdagslivet både kognitivt, psykisk og socialt At der i samarbejde med borger er oprettet konkrete mål, handleplaner og at der sker løbende evaluering Udførelse Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvem leverer hjælpen Leverandørens personlige og faglige kompetencer Valgmuligheder Tværfaglig udredning og afklaring af borgerens ønsker, mål, ressourcer. Indsatsen skal tilrettelægges i samarbejde med borger og eventuelt pårørende. - Funktionstræning, fx forflytninger, gangtræning, trappetræning, herunder instruktion i selvtræningsprogram - Træning af dagligdagsfunktioner, fx personlig hygiejne, madlavning, rengøring og husholdning - Rådgivning af borger i brug af hjælpemidler, der anvendes i udførelsen af dagligdagsfunktioner - Løbende evaluering i samarbejde med borger og eventuelle pårørende Medarbejdere i den kommunale døgnpleje og private leverandører, som har faglig viden om hvordan rehabiliterende indsats skal varetages. Indsatsen udføres i henhold til kommunens vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og miljømæssige rammer. Hvis borgeren ikke ønsker Hverdagsrehabilitering efter 83 tager visitationen stilling til om der kan bevilliges 13

14 Kvalitetsstandard nr. 2 Hverdagsrehabilitering Serviceloven 83a hjemmehjælp efter 83, hvor formålet ikke er hverdagsrehabilitering Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af den målrettede rehabiliterende ydelse % af borgerne oplever, at de har fået ny viden og tilegnet sig relevante færdigheder % af journalen indeholder mål, handleplaner og evaluering af ydelsen Ansvarlig for opfølgningen Ledere i Døgnplejen, ledere hos private leverandører og myndighedsafsnittet 14

15 Kvalitetsstandard Nr. 3: Udredningsforløb (Servicelovens 83a) Bevilges når der er behov for at vurdere borgerens ressourcer og behov over længere tid. Tidsramme: 10 timer/uge i max. 4 uger Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Udførelse Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvem leverer hjælpen Leverandørens personlige og faglige kompetencer Valgmuligheder Udredning i forbindelse med støtte/hjælp/guidning/træning til udførelse af de aktiviteter, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til selv at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Borgere med funktionsnedsættelse, der har en sværhedsgrad, som bevirker at borgeren ikke helt eller delvist er i stand til at varetage personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet, eller som ikke helt eller delvist ikke selv er i stand til at spise og drikke. Målet med indsatsen er at opnår et grundigt kendskab til borgerens mestringsevne i hverdagslivet forud for endelige afgørelse om behov for hjælp efter 83. Med fokus på mestring i hverdagslivet og hverdagsrehabilitering udarbejdes en struktureret afdækning af behovet for støtte/hjælp/guidning/træning til: - Personlig pleje samt hjælp til mad og drikke - Rengøring, vask og indkøb Leverandøren skal sikrer en grundig dokumentation, der kan bidrage til en grundig helhedsvurdering. Medarbejdere i den kommunale døgnpleje og hos private leverandører med faglig viden om, hvordan man vurderer borgerens mestringsevne samt hvordan hjælp eller støtte til personlig pleje, ernæring samt praktiske opgaver i hjemmet skal varetages. Hjælpen eller støtten udføres i henhold til kommunens vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og miljømæssige rammer. Indsatsen i udredningspakken er meget fleksibel og aftales løbende med borgeren. Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål - 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen % af journalerne indeholder mål, handleplaner og evaluering af ydelsen 15

16 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Sygeplejersken beskriver indsatsen og bevilger ressourcerammen for den enkelte ydelse ud fra sygeplejekataloget. Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Sygeplejeydelser og lægeordinerede behandlingsopgaver. Alle borgere med behov for hjemmesygepleje. Udføre sygepleje af høj kvalitet til borgere med akut og kronisk sygdom, alvorligt syge og døende borgere samt medvirke til forebyggelse af sygdom, fremme af sundhed og rehabilitering. Hjemmesygepleje kan påbegyndes samme dag eller senest dagen efter henvendelsen Hjemmesygepleje har et forebyggende og rehabiliterende sigte med fokus på at styrke borgerens sundhedspotentiale Hjemmesygeplejersken inddrager borgeren i beslutningsprocessen og opgavevaretagelsen Hjemmesygeplejersken dokumenterer den planlagte og iværksatte sygepleje samt sætter mål, udarbejder handleplaner og evaluerer og justerer denne i takt med ændringer i borgerens behov 16

17 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Udførelse Når borgere i Stevns Kommune modtager hjemmesygepleje skal der være fokus på inddragelse af borgeren, borgerens mestringsevne og rehabilitering. Sygepleje foregår som udgangspunkt i vores sygeplejeklinikker, hvis borgeren har mulighed for transport hertil. I sygeplejeydelserne indgår: Sygeplejefaglig udredning Vurdering og observation af borgerens samlede situation Iværksættelse af relevante sygeplejehandlinger Inddragelse af relevante samarbejdspartnere Koordinering og opfølgning i forhold til det individuelle forløb Dokumentation af udførte sygeplejehandlinger herunder mål, handlinger og evaluering Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning funderet på en udviklende, sundhedsfremmende, forebyggende og lindrende tilgang Særlig pædagogisk indsats i forhold til borgens daglige færdigheder (ADL) og oplæring i sygeplejeopgaver, hvor borgeren kan blive selvhjulpen Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Relevante sygeplejeartikler leveres af Stevns Kommune. Ved hjælp til medicindosering skal borgeren selv købe doseringsæsker. 17

18 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Hvem leverer hjælpen Leverandørens personlige og faglige kompetencer Kommunens hjemmesygeplejersker eller private leverandører. Afhængig af opgavens kompleksitet kan sygeplejersken uddelegere dele af opgavevaretagelsen til andet sundhedsfagligt personale, såfremt den enkelte medarbejder har de nødvendige forudsætninger herfor. Autoriserede sygeplejersker, autoriserede social- og sundhedsassistenter og andet sundhedsfagligt personale med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål 100 % af den iværksatte sygepleje indeholder mål for indsatsen 100 % af den iværksatte sygepleje indeholder handlinger for sygeplejen 100% af den iværksatte sygepleje er evalueret 100 % af journalerne indeholder beskrivelse af borgerens ressourcer I 100 % af journalerne er der taget stilling til sygeplejen kan foregå på en sygeplejeklinik Ansvarlig for opfølgningen Leder af sygeplejen og myndighedsafsnittet 18

19 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Aktiviteter der kan indgå i ydelserne: Rehabilitering Ernæring Dosisdispensering Medicingivning Medicinadministration Sygepleje i forbindelse med kredsløb Sygepleje i forbindelse med respiration Sygepleje i forbindelse med affaldsstoffer og udskillelser Sygepleje i forbindelse med misbrug Sygepleje i forbindelse med forflytning og mobilisering Sygepleje i forbindelse med sårbehandling Smerteudredning og lindring Pleje af borgere i terminale forløb Sygepleje i forbindelse med planlægning og koordination samt koordination af behandling og undersøgelser. Undersøgelse og behandling Rådgivning, undervisning og vejledning Dokumentation af sygepleje Mulighed for at bytte ydelser Hvornår kan ydelsen udføres Nej Ydelsen udføres efter behov og på alle tidspunkter af døgnet. Medicindosering ydes ikke til borgere, der efter egen læges vurdering kan modtage dosispakket medicin. 19

20 Kvalitetsstandard nr. 5 Praktisk hjælp, rengøring, vask og indkøb Serviceloven 83 Visitationen træffer afgørelse om hvilken pakke borgerne skal bevilges. Pakken er en rammebevilling, hvorefter borger og leverandør tilrettelægge den konkrete hjælp med afsæt i denne kvalitetsstandard. Pakke rengøring og indkøb Tidsramme: fleksibilitet Pakke 1: Let støtte 30 min hver 3. uge Kan ved behov leveres med 10 min/uge Pakke 2: Moderat støtte 60 min hver 3. uge Kan ved behov leveres med 20 min/uge Pakke 3: Omfattende støtte 90 min hver 3. uge Kan ved behov leveres med 30 min/uge Pakke Tøjvask Pakke 1: Let støtte 10 min/uge Pakke 2: Moderat støtte 20 min/uge Pakke 3: Omfattende støtte 30 min/uge Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Støtte/hjælp/guidning/træning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til selv at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. At støtte borgeren i at opretholde et rent og velfungerende hjem under hensyntagen til borgerens normer og vaner og det politisk vedtagne serviceniveau. Udførelse Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hjælpen omfatter de rum, der er nødvendige i hverdagen: - Køkken - Badeværelse - Soveværelse - Opholdsrum Hjælpen udføres som udgangspunkt hver 3. uge, men der foregår altid en individuel vurdering og borgere med særlige behov kan tildeles hjælpen oftere, ligesom der indgår daglig oprydning i plejepakker. 20

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Døgnplejen Udredningspakke Hverdagsrehabilitering Personlig pleje og ernæring Rengøring, vask og indkøb Hjemmesygepleje Korttidspladser Sundhedspolitiske værdier og målsætning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere