Kvalitetsstandarder 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4. Hjemmesygepleje delegeret sygepleje 5. Praktisk hjælp, rengøring, vask og indkøb 6. Visitation

2 Sundhedspolitiske værdier og målsætning Center Social, Sundhed og Ældre i Stevns Kommune vil medvirke til at fremme og sikre sundhed, trivsel og aktivitet for alle borgere uanset alder og funktion samt forebygge isolation, sygdom og ulykker og sikre en værdig afslutning på et livsforløb for de borgere, der har brug for hverdagstræning, støtte, praktisk hjælp og pleje. I samspil med de øvrige kommuner og Region Sjælland medvirker vi til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med kvalitet og borgeren i centrum. Omdrejningspunktet for dette forpligtende samarbejde er sundhedsaftalen, som beskriver hvordan alle aktørerene i praksis kan og skal understtøtte det koordinerende og sammenhængende patientforløb. I Stevns Kommunens budgetter opstilles løbende målsætninger, der er gældende for pleje- aktivitets- og træningsområdet. Disse målsætninger konkretiseres i kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, der formidler kommunens overordnede politiske beslutninger om serviceniveauet vedrørende personlig og praktisk hjælp, rehabiliteing i hverdagslivet og hjemmesygepleje. Der lægges vægt på, at den enkelte borger medinddrages og er en aktiv part i alle aktiviteter fra bevilling af indsats, over udmøntning af indsatsen og frem til opfølgning på indsatsen I denne kvalitetsstandard beskrives tilbud i henhold til Servicelovens 83 og 83a samt Sundhedslovens 138 om hjemmesygepleje til borgere med behov der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer samt behov for hjemmesygepleje Det overordnede formål der danner grundlag for tildeling af ydelser efter Stevns Kommunes kvalitetsstandarder er følgende: At bygge på borgerens ansvar for sig selv og sin familie At bygge på borgerens ressourcer At fremme borgerens sundhed og mulighed for at klare sig selv At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for borgeren At samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes behov og forudsætninger i tildeling og tilrettelæggelse af hjælpen Ydelser leveret indenfor pleje- og aktivitetsområdet leveres med et aktiverende, rehabiliterende og forebyggende sigte og skal understøtte borgernes individuelle behov.. Vejledning og rådgivning af borgerne indgår i alle ydelser. ligesom medarbejdernes opmærksomhed på, borgernes aktuelle situation,, og iværksættelse af nødvendige og relevante handlinger.. Hvordan tildeles hjælpen Alle borgere har ret til at søge om hjemmehjælp.hjemmesygepleje bevilges efter lægeordination eller ved henvendelse til en af kommunens syeplejeklinikker. 2

3 Alle ansøgninger om hjemmehjælp skal ske til den kommunale visitationsenhed, hvor der er åben for telefonisk henvendelse alle hverdage mellem 8.00 og tlf. nummeret er De er også muligt at skrive til visitationen via på Følgende tidsfrister angiver, hvor lang tid der må gå fra en borgers ansøgning om hjemmehjælp, til visitationen finder sted: ved behov for personlig hjælp og pleje, herunder rehabilitering senest 3 hverdage efter henvendelsen. Hjælpen kan om nødvendigt iværksættes straks efter henvendelsen ved behov for praktisk hjælp senest 5 hverdage efter henvendelsen Ved anmodning om revisitation til personlig og praktisk hjælp er tidsfristerne følgende: ved revisitation til personlig hjælp senest 5 hverdage efter henvendelsen ved revisitation til praktisk hjælp senest 10 hverdage efter henvendelsen Borgerens behov for hjælp vurderes og bevilges af en visitator. Som grundlag for afgørelsen om, hvorvidt man kan bevilges hjemmehjælp eller rehabilitering, skal visitator foretage en vurdering af borgerens samlede situation. I denne helhedsvurdering indgår borgerens egen vurdering sin aktuelle situation, visitators vurdering af borgerens ressourcer og evt. funktionstab samt en vurdering af borgerens hjem og omgivelser i øvrigt. Visitator har tavshedspligt. Omfanget af den indsats, en borger er berettiget til, tager udgangspunkt i borgerens aktuelle behov, herunder: hvad borgeren selv kan klare eller selv kan tage del i om der i borgerens hjem og blandt nære pårørende er ressourcer til at varetage hele eller dele af opgaven hvilken betydning hjælpen har for borgeren i hverdagen I samtalen med visitator skal borgeren medvirke til at opstille mål for den indsats der bevilges. Borgeren skal afslutningsvis tage stilling til om de ønsker en privat eller kommunale leverandør af hjemmehjælp. Senest 5 hverdage efter visitationen får borgeren skriftligt svar på sin ansøgning om hjemmehjælp. Som hovedregel vil visitator allerede ved selve visitationssamtalen kunne oplyse om borgeren er berettiget til hjælp. Hvis der bevilges hjemmehjælp, modtager borgeren et afgørelsesbrev, hvoraf formålet med hjælpen fremgår, en begrundelse for den tildelte hjælp, indholdet af hjælpen, hvis der er tale om en rehabiliterende indsats vil der også være en slutdato for den bevilgede hjælp. Herudover indeholder afgørelsesbrevet praktiske oplysninger om leverandør af hjemmehjælp, kontaktoplysninger o.lign.. Hvis borgeren får afslag på ansøgning om hjemmehjælp og ikke er enig i denne afgørelse, kan der klages over afgørelsen, der medsendes klagevejledning ved alle afgørelser. Bevilling af hjemmesygepleje Alle læger både på sygehuse, praktiserende læger og speciallæger kan henvise borgere til hjemmesygepleje. Når kommunen modtager en lægehenvisning vil en sygeplejerske tage kontakt til borgeren og vurdere hvilken indsats der er behov for, hvor omfattende indsatsen skal være og hvem der skal levere indsatsen. Sygeplejeindsatsen kan enten leveres af sygeplejersker eller andre sundhedsfaglige medarbejdere i den kommunale hjemmehjælp eller hos en privat leverandør af hjemmehjælp. 3

4 Borgere kan også henvende sig direkte på en af kommunens sygeplejeklinikker og her få en vurdering af behov for hjemmesygepleje. Hvem leverer hjælpen Frit valg af hjemmehjælp kommunal eller privat leverandør Serviceloven giver borgerne mulighed for at vælge mellem kommunal og privat leverandør. De private leverandører er godkendt af Stevns Kommune og skal leve op til de samme kvalitetskrav, som er gældende for de kommunalt ansatte medarbejdere i hjemmeplejen. Frit valg af hjemmehjælp kommunal eller privat leverandør gælder ikke for borgere, der bor i plejeboligbebyggelse., Det sundhedsfaglige personale tager i sit arbejde udgangspunkt i den bevilling om hjælp, der er udarbejdet,, kommunena kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser samt regler om tavshedspligt. Af de enkelte kvalitetsstandarder fremgår det, hvilken uddannelse den medarbejder, som skal levere hjælpen, som minimum skal have. Hvis hjælpen ydes af en medarbejder uden faglig uddannelse, har den ansvarlige leverandør vurderet, at pågældende person har de nødvendige kvalifikationer til at kunne varetage opgaven. Der kan i kortere perioder som ferie, weekendvagter og timeafløsere - være ansat medarbejdere, som ikke har gennemgået en relevant faglig uddannelse. De har dog som minimum altid opnået kompetencer indenfor de arbejdsopgaver, de skal varetage. Krav til kommunale og private leverandører af hjælpen Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgerens behov,ressourcer og de mål der er aftalt med visitationen eller den ansvarlige sygeplejerske.. Leverandøren skal leve op til de krav, der er formuleret i kommunens kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, herunder at medarebjdere har en uddannelse inden for sundhedsområdet eller anden relevant faglig kompetence og personlige kvalifikationer leverandøren arbejder ud fra Center Social, Sundhed og Ældres vision og strategi, etiske regler, overordnet målsætning og miljømæssige rammer leverandøren har underskrevet en tavshedserklæring allemedarbejdere kan tale og skrive et forståeligt dansk alle medarebejdere skal have forståelse for den danske kultur samt kunne sætte sig ind i og respektere andre kulturers værdigrundlag alle medarbejdere præsenterer sig altid for borgeren, viser id-kort og spørger til borgerens befindende leverandøren er omfattet af arbejdsmiljøloven, når der leveres indsatser i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt alle medarbejdere handler relevant på vurderede risikofaktorer leverandøren lægger vægt på professionel omsorg, kommunikation og respekt for borgeren i forbindelse med varetagelse af opgaverne alle medarbejdere udfører hjælpen på en sådan måde, at borgerens værdighed, integritet og selvrespekt bevares under hensyntagen til borgerens kultur, normer, vaner og livskvalitet, herunder: samarbejder med borgeren og evt. pårørende hjælper / støtter / motiverer / guider borgeren til at bevare og / eller udvikle funktionsevne, sociale netværk, aktiviteter og traditioner hjælper borgeren til at opnå tryghed i hverdagen leverandøren bibringer borgeren størst mulig forståelse / accept af egen situation ved at: 4

5 udvise ro og nærvær, kommunikere åbent, være lyttende og stille afklarende, uddybende spørgsmål for at opnå indblik i / forståelse af borgerens livsopfattelse foretage dokumenteret kontinuerligt observation og vurdering af borgerens mentale sundhedstilstand og risikofaktorer og handler/reagerer målrettet på sundhedsproblemer og risikofaktorer sikre at der er kontinuitet og helhed i hjælpen døgnet igennem inddrage relevante samarbejdspartnere ved behov Krav til dokumentation Alle leverandører er ansvarlige for at dokumentere sundhedsfaglige indsatser og ændringer i borgerens tilstand, og ansvarlige for at notaterne lever op til Sundhedsstyrelsen vejledninger til sundhedsfaglige optegnelser. i samarbejde med borgeren opstiller mål for indsatsen og udarbejder en døgnrytmeplan/handleplan for den hjælp, der er bevilget dokumenterer i KMD Care, vurderer og foretager kontinuerlig observation af borgerens sundhedstilstand informerer visitationsenheden såfremt borgerens behov for hjælp ændrer sig og fortsat er ændret efter 10 hverdage kontinuerligt fører og evaluere i borgerens journal, i henhold til instruksen for sygeplejefaglige optegnelser Fleksibel hjemmehjælp Serviceloven giver borgerne mulighed for at bytte ydelser,denne mulighed kaldes Fleksibel hjemmehjælp. Der kan som udgangspunkt ikke byttes mellem personlig hjælp og praktisk hjælp. Hvad koster hjælpen Alt hjemmehjælp er gratis Kan hjælpen ændres, aflyses eller flyttes Som udgangspunkt skal indsatsen altid leveres tæt på den aftalte tid. Der kan imidlertid opstå uforudsete og akutte begivenheder hos andre borgere, der betyder, at det planlagte program for dagen ændres. Hvis indsatsen ikke kan leveres til den aftalte tid, og må flyttes den fra formiddag til eftermiddag og omvendt kontaktes borgeren telefonisk. Personlig pleje kan ikke aflysesmen ændringer af tidspunktet kan forekomme. Det kan endvidere være nødvendigt at rykke tidspunktet for den aftalte praktiske hjælp i forbindelse med sygdom og ferie. På helligdage vil den praktiske hjælp blive flyttet til en hverdag. Praktisk hjælp tilbydes på hverdage i tidsrummet Krav til borgeren og borgerens hjem Borgeren skal være hjemme, når hjælpen leveres. Hvis en borger ikke er hjemme til aftalt tid, og ikke har afmeldt hjælpen, kan hjælpen som udgangspunkt ikke ydes på et andet tidspunkt. Alle medarbejdere, både kommunalt og privatansatte, er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Hvis borgeren er bevilget hjælp til rengøring skal borgeren overholde de anbefalinger, der er beskrevet i pjecen Når dit hjem bliver vores arbejdsplads. Pjecen udleveres i forbindelse med bevillingen af praktisk hjælp. 5

6 Tekniske hjælpemidler Når en borger modtager hjælp, kan det være nødvendigt med tekniske hjælpemidler, så personalets arbejdsstillinger kan blive tilgodeset. Det kan betyde, at det er nødvendigt med ændringer i hjemmets indretning og, at der skal installeres hjælpemidler i hjemmet. Det kan være elektrisk seng, lift, toiletforhøjer, badebænk, toiletstol eller andre hjælpemidler. Tilsyn: Stevns Kommune skal fører tilsyn med alle ydelser leveret efter 83 og 83a samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedsloven. Der skal føres tilsyn med både kommunale og private leverandører. Formålet med at føre tilsyn er at sikre den gode pleje for de borgere i Stevns Kommune, der har brug for praktisk og personlig hjælp samt delgeret sygepleje, og dermed sørge for en høj kvalitet i opgaveløsningen. Stevns Kommune har fokus på, at borgerne får den hjælp, som de er berettiget til indenfor de politisk besluttede rammer. I tilrettelæggelsen af vores tilbud ønsker vi at give muligheder for at udvikle og styrke borgerens mestringsevne. Vision på tilsynsområdet Stevns Kommune har fokus på kvalitet i udførelsen af praktisk og personlig hjælp samt delegerede sygeplejeydelser. Stevns Kommunes tilsyn baserer sig på tre grundlæggende tilgange: Dialog Dokumentation Kvalitetssikring 2 Formål med tilsyn Formålet med at føre tilsyn er, at sikre at de gældende servicemål og kvalitetsstandard for området overholdes, herunder: At tilse, at borgerne får den hjælp, som borgeren har ret til efter gældende lovgivning og i henhold til de politiske vedtagne servicemål og kvalitetsstandarder. At tilse at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde indenfor de visiterede rammer. At opdage og erkende eventuelle uhensigtsmæssigheder i forhold til den leverede pleje og/eller den visiterede ramme. Hvordan udføres tilsynet Center for Social, Sundhed og Ældre sikrer sig at servicemål og kvalitetsstandarder indfries ved: Ledelsesfaglige tilsyn og kvalitetssikring Ledelsen er ansvarlig for at sikre den faglige kvalitet i opgaveudførelsen. Til understøttelse af kvaliteten er der udarbejdet kvalitetsstandarder. Revisitering 6

7 Revisitering af tildelte ydelser sker ved ændring af borgerens behov for hjælp, der berettiger eller begrunder en revisitation. Som minimum kommer visitator til opfølgende samtaler hvert andet år hos borgere, der modtager personlig hjælp. Borgere, der modtager praktisk hjælp, vil som minimum hvert år tilbydes en opfølgende samtale med visitator. Brugerundersøgelse Stevns Kommune gennemfører en systematisk tilfredshedsundersøgelse i form af interview med modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp i forbindelse med fastlagt revisitation. 3 Kommunalt tilsyn I henhold til lovgivningens krav om tilsyn med serviceindsatsen over for borgere i plejeboliger og lignende boenheder gennemfører Stevns Kommune hvert år et uanmeldt tilsyn, hvor der er fokus på såvel den enkelte borgers tilfredshed med de leverede ydelser som den organisatoriske indsats og funktion (Serviceloven 151). Der gennemføres ligeledes uanmeldt tilsyn hos borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Tilsynet gennemføres via stikprøver og er uafhængig af andet tilsyn. Rapport De enkelte tilsyn afsluttes med en tilsynsrapport, og der udarbejdes en årlig redegørelse om resultaterne af de kommunale tilsyn som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget. Rapporterne tilstilles tillige Ældrerådet og Handicaprådet til orientering. Såvel rapporterne som den årlige redegørelse lægges offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Lovgrundlag LBK nr 1072 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø LBK nr 1202 Sundhedsloven. LBK nr 1019 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. LBK nr 1023Lov om social service. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser,

8 Kvalitetsstandarder De politisk godkendte kvalitetsstandarder udgør en generel serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp. Stevns kommune har godkendt følgende kvalitetsstandarder inden for personlig og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje og visitation: Udredningsforløb Hverdagsrehabilitering Personlig pleje og ernæring Praktisk hjælp, rengøring, vask og indkøb Hjemmesygepleje delegeret sygepleje Visitation Kvalitetsstandardernes indhold Ud over at beskrive de rammer, Kommunalbestyrelsen har vedtaget for tildeling af hjælp, beskriver standarden også de krav og mål, som leverandørerne skal leve op til, når hjælpen ydes. Til hver kvalitetsstandard er der knyttet en eller flere ydelsesbeskrivelser, der angiver de aktiviteter, der kan indgå i et ydelsesområde. Ydelsesbeskrivelserne er således vejledende for såvel visitatorer som leverandører. Generelle mål for hjælpen Foruden de specifikke målbeskrivelser i kvalitetsstandarderne er der formuleret følgende generelle mål, der er gældende for samtlige kvalitetsstandarder. Borgeren er tilfreds med kvaliteten af de ydelser, borgeren modtager Borgeren oplever et personale, der er imødekommende og lyttende i relation til borgerens behov for hjælp og støtte til at klare egen hverdag og de opgaver, der skal løses at opnå større forståelse af egen situation og muligheder for egenomsorg at opnå tryghed i dagligdagen Hjælpen planlægges således, at borgeren har et fast plejeteam der sikres kontinuitet i hjælpen i alle døgnets timer Borgeren inddrages, har viden om og forståelse for de handlinger, der iværksættes Borgerne har kendskab til på hvilke tidspunkter, hjælpen ydes Evaluering Nedenstående metoder skal anvendes af alle leverandører til at sikre, at formål og generelle måle indfries. Egenkontrol Leverandøren fører statistik over afvigelser i forhold til: at pleje ikke aflyses at aflysninger i praktisk hjælp ikke forekommer mere end max 5 gange årligt at krav til de sygeplejefaglige optegnelser lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning til sygeplejefaglige optegnelser. (Der foretages stikprøvekontrol i oktober og marts måned) registrering af utilsigtede hændelser at rammer for visitation / revisitation lever op til de fastlagte tidsfrister 8

9 Revurdering Revurdering af tildelte ydelser sker ved ændring af borgerens behov for hjælp, der berettiger eller begrunder en revisitation. 9

10 Kvalitetsstandard nr. 1 Personlig pleje og ernæring (Servicelov 83) Der bevilges en plejepakke, der udgør en tidsramme afhængig af borgerens behov for træning, hjælp og støtte. Pakke: Tidsramme: Afregnes med antal timer Pakke 1: Let støtte 0-8 timer Afregnes med 4,3 timer/uge Pakke 2: Moderat støtte 8 18 timer Afregnes med 13 timer/uge Pakke 3: Omfattende støtte timer Afregnes med 22 timer/uge Pakke 4: Total støtte Over 30 timer Afregnes efter individuel aftale Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Støtte/hjælp/guidning/træning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til selv at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Hjælp og støtte til optimal ernæringsmæssig sundhedstilstand. Borgere med funktionsnedsættelse, der har en sværhedsgrad, som bevirker at borgeren ikke helt eller delvist er i stand til at varetage personlig pleje eller til helt eller delvist ikke selv er i stand til at spise og drikke. Målet er at borgeren får den hjælp der er brug for og som er beskrevet i afgørelsen og at indsatsen rettes mod at nå det af visitationen beskrevet mål. Mål for kvalitetsområdet Senest indenfor 3 dage opstiller leverandøren i samråd med borger/familie konkrete mål samt beskriver indsatser og plan for opfølgning. - For borgere der har særlige behov i relation til ernæringsog hydreringstilstand, gælder at der skal udarbejdes en særlig plan for ernæringsindsatsen 10

11 Kvalitetsstandard nr. 1 Personlig pleje og ernæring (Servicelov 83) Udførelse Hjælpen kan omfatte følgende og aftales mellem leverandør og borger og indenfor rammen af den bevilgede plejepakke. Enkelte ydelser kan gives op til flere gange dagligt: Hjælp til udførelse af personlig hygiejne Hjælp til udførelse af bad Hjælp til af- og påklædning Hjælp til udførelse af kateter og stomipleje Hjælp til toiletbesøg Hjælp til udførelse af hudpleje Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Hjælp til forflytning Hjælp til tilberedning af morgenmad, smørre frokost samt anretning af øvrige måltider Hjælp til indtagelse af mad og drikke Hjælp til sondeernæring Hjælp til opvask af eget service Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hygiejneartikler, eks. vaskeklude, sæber og cremer leveres af borgeren. Praktiske opgaver, der er inkluderet i ydelserne: Oprydning Bære skrald ud Sengeredning Hvem leverer hjælpen Hjælp i akutte situationer kan leveres hele døgnet alle årets dage og omfatter normalt: Toiletbesøg Skifte tøj Forflytninger Lejring Pleje og omsorg til alvorligt syge borgere Medarbejdere i den kommunale døgnpleje, medarbejdere hos den private leverandør eller medarbejdere som personligt er udpeget af borgeren, med faglig viden om hvordan hjælp eller støtte til personlig pleje og ernæring skal varetages. Den udpegede person eller den private leverandør er godkendt af kommunen. Kølemad produceres og leveres af Madservice, Stevns Kommune. 11

12 Kvalitetsstandard nr. 1 Personlig pleje og ernæring (Servicelov 83) Leverandørens personlige og faglige kompetencer Valgmuligheder Hjælpen eller støtten udføres i henhold til kommunens vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og miljømæssige rammer. Borgeren kan altid vælge mellem minimum to leverandører I henhold til servicelovens regler om fleksibel hjemmehjælp kan borgeren bytte ydelser inden for den bevilgede ramme Personlig pleje og hjælp tilernæring er gratis. Hvad koster det for borgeren Der er egenbetaling på ernæringsprodukter: Sondeernæring betales med samme sats som en almindelig fuldkost. Intravenøse væsker betales ud fra gældende regler vedrørende medicin. Borgere, der er omfattet af pleje og behandling til døende, har ingen egenbetaling. Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål Ansvarlig for opfølgningen % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelserne % af journalerne indeholder mål, handleplaner og evaluering for pleje og ernæring Ledere i døgnplejen og hos private leverandører samt myndighedsområdet 12

13 Kvalitetsstandard nr. 2 Hverdagsrehabilitering Serviceloven 83a Bevilges som supplerende ressourceramme til enten personlig pleje eller praktisk hjælp efter 83 og i enheder af 10 min max 70 min./uge Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Borgerens behov for at generhverve eller at forbedre sit tidligere funktions- og aktivitetsniveau. Der bevilges og planlægges et tidsafgrænset forløb, som løbende evalueres. Borgere, hvor der er potentiale til forbedring af funktionsniveauet. Ydelsen kan indgå som delydelse til andre visiterede ydelser. At borgeren ved en målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsindsats opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig i forhold til at mestre hverdagslivet både kognitivt, psykisk og socialt At der i samarbejde med borger er oprettet konkrete mål, handleplaner og at der sker løbende evaluering Udførelse Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvem leverer hjælpen Leverandørens personlige og faglige kompetencer Valgmuligheder Tværfaglig udredning og afklaring af borgerens ønsker, mål, ressourcer. Indsatsen skal tilrettelægges i samarbejde med borger og eventuelt pårørende. - Funktionstræning, fx forflytninger, gangtræning, trappetræning, herunder instruktion i selvtræningsprogram - Træning af dagligdagsfunktioner, fx personlig hygiejne, madlavning, rengøring og husholdning - Rådgivning af borger i brug af hjælpemidler, der anvendes i udførelsen af dagligdagsfunktioner - Løbende evaluering i samarbejde med borger og eventuelle pårørende Medarbejdere i den kommunale døgnpleje og private leverandører, som har faglig viden om hvordan rehabiliterende indsats skal varetages. Indsatsen udføres i henhold til kommunens vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og miljømæssige rammer. Hvis borgeren ikke ønsker Hverdagsrehabilitering efter 83 tager visitationen stilling til om der kan bevilliges 13

14 Kvalitetsstandard nr. 2 Hverdagsrehabilitering Serviceloven 83a hjemmehjælp efter 83, hvor formålet ikke er hverdagsrehabilitering Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af den målrettede rehabiliterende ydelse % af borgerne oplever, at de har fået ny viden og tilegnet sig relevante færdigheder % af journalen indeholder mål, handleplaner og evaluering af ydelsen Ansvarlig for opfølgningen Ledere i Døgnplejen, ledere hos private leverandører og myndighedsafsnittet 14

15 Kvalitetsstandard Nr. 3: Udredningsforløb (Servicelovens 83a) Bevilges når der er behov for at vurdere borgerens ressourcer og behov over længere tid. Tidsramme: 10 timer/uge i max. 4 uger Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Udførelse Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvem leverer hjælpen Leverandørens personlige og faglige kompetencer Valgmuligheder Udredning i forbindelse med støtte/hjælp/guidning/træning til udførelse af de aktiviteter, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til selv at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Borgere med funktionsnedsættelse, der har en sværhedsgrad, som bevirker at borgeren ikke helt eller delvist er i stand til at varetage personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet, eller som ikke helt eller delvist ikke selv er i stand til at spise og drikke. Målet med indsatsen er at opnår et grundigt kendskab til borgerens mestringsevne i hverdagslivet forud for endelige afgørelse om behov for hjælp efter 83. Med fokus på mestring i hverdagslivet og hverdagsrehabilitering udarbejdes en struktureret afdækning af behovet for støtte/hjælp/guidning/træning til: - Personlig pleje samt hjælp til mad og drikke - Rengøring, vask og indkøb Leverandøren skal sikrer en grundig dokumentation, der kan bidrage til en grundig helhedsvurdering. Medarbejdere i den kommunale døgnpleje og hos private leverandører med faglig viden om, hvordan man vurderer borgerens mestringsevne samt hvordan hjælp eller støtte til personlig pleje, ernæring samt praktiske opgaver i hjemmet skal varetages. Hjælpen eller støtten udføres i henhold til kommunens vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og miljømæssige rammer. Indsatsen i udredningspakken er meget fleksibel og aftales løbende med borgeren. Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål - 90 % af borgerne er tilfredse med kvaliteten af ydelsen % af journalerne indeholder mål, handleplaner og evaluering af ydelsen 15

16 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Sygeplejersken beskriver indsatsen og bevilger ressourcerammen for den enkelte ydelse ud fra sygeplejekataloget. Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Sygeplejeydelser og lægeordinerede behandlingsopgaver. Alle borgere med behov for hjemmesygepleje. Udføre sygepleje af høj kvalitet til borgere med akut og kronisk sygdom, alvorligt syge og døende borgere samt medvirke til forebyggelse af sygdom, fremme af sundhed og rehabilitering. Hjemmesygepleje kan påbegyndes samme dag eller senest dagen efter henvendelsen Hjemmesygepleje har et forebyggende og rehabiliterende sigte med fokus på at styrke borgerens sundhedspotentiale Hjemmesygeplejersken inddrager borgeren i beslutningsprocessen og opgavevaretagelsen Hjemmesygeplejersken dokumenterer den planlagte og iværksatte sygepleje samt sætter mål, udarbejder handleplaner og evaluerer og justerer denne i takt med ændringer i borgerens behov 16

17 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Udførelse Når borgere i Stevns Kommune modtager hjemmesygepleje skal der være fokus på inddragelse af borgeren, borgerens mestringsevne og rehabilitering. Sygepleje foregår som udgangspunkt i vores sygeplejeklinikker, hvis borgeren har mulighed for transport hertil. I sygeplejeydelserne indgår: Sygeplejefaglig udredning Vurdering og observation af borgerens samlede situation Iværksættelse af relevante sygeplejehandlinger Inddragelse af relevante samarbejdspartnere Koordinering og opfølgning i forhold til det individuelle forløb Dokumentation af udførte sygeplejehandlinger herunder mål, handlinger og evaluering Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning funderet på en udviklende, sundhedsfremmende, forebyggende og lindrende tilgang Særlig pædagogisk indsats i forhold til borgens daglige færdigheder (ADL) og oplæring i sygeplejeopgaver, hvor borgeren kan blive selvhjulpen Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Relevante sygeplejeartikler leveres af Stevns Kommune. Ved hjælp til medicindosering skal borgeren selv købe doseringsæsker. 17

18 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Hvem leverer hjælpen Leverandørens personlige og faglige kompetencer Kommunens hjemmesygeplejersker eller private leverandører. Afhængig af opgavens kompleksitet kan sygeplejersken uddelegere dele af opgavevaretagelsen til andet sundhedsfagligt personale, såfremt den enkelte medarbejder har de nødvendige forudsætninger herfor. Autoriserede sygeplejersker, autoriserede social- og sundhedsassistenter og andet sundhedsfagligt personale med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Opfølgning Opfølgning i henhold til kvalitetsmål 100 % af den iværksatte sygepleje indeholder mål for indsatsen 100 % af den iværksatte sygepleje indeholder handlinger for sygeplejen 100% af den iværksatte sygepleje er evalueret 100 % af journalerne indeholder beskrivelse af borgerens ressourcer I 100 % af journalerne er der taget stilling til sygeplejen kan foregå på en sygeplejeklinik Ansvarlig for opfølgningen Leder af sygeplejen og myndighedsafsnittet 18

19 Kvalitetsstandard nr. 4 Hjemmesygepleje (Sundhedsloven 140) Aktiviteter der kan indgå i ydelserne: Rehabilitering Ernæring Dosisdispensering Medicingivning Medicinadministration Sygepleje i forbindelse med kredsløb Sygepleje i forbindelse med respiration Sygepleje i forbindelse med affaldsstoffer og udskillelser Sygepleje i forbindelse med misbrug Sygepleje i forbindelse med forflytning og mobilisering Sygepleje i forbindelse med sårbehandling Smerteudredning og lindring Pleje af borgere i terminale forløb Sygepleje i forbindelse med planlægning og koordination samt koordination af behandling og undersøgelser. Undersøgelse og behandling Rådgivning, undervisning og vejledning Dokumentation af sygepleje Mulighed for at bytte ydelser Hvornår kan ydelsen udføres Nej Ydelsen udføres efter behov og på alle tidspunkter af døgnet. Medicindosering ydes ikke til borgere, der efter egen læges vurdering kan modtage dosispakket medicin. 19

20 Kvalitetsstandard nr. 5 Praktisk hjælp, rengøring, vask og indkøb Serviceloven 83 Visitationen træffer afgørelse om hvilken pakke borgerne skal bevilges. Pakken er en rammebevilling, hvorefter borger og leverandør tilrettelægge den konkrete hjælp med afsæt i denne kvalitetsstandard. Pakke rengøring og indkøb Tidsramme: fleksibilitet Pakke 1: Let støtte 30 min hver 3. uge Kan ved behov leveres med 10 min/uge Pakke 2: Moderat støtte 60 min hver 3. uge Kan ved behov leveres med 20 min/uge Pakke 3: Omfattende støtte 90 min hver 3. uge Kan ved behov leveres med 30 min/uge Pakke Tøjvask Pakke 1: Let støtte 10 min/uge Pakke 2: Moderat støtte 20 min/uge Pakke 3: Omfattende støtte 30 min/uge Planlægning Hvilket behov dækker hjælpen Hvem kan modtage hjælpen Mål for kvalitetsområdet Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Støtte/hjælp/guidning/træning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til selv at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. At støtte borgeren i at opretholde et rent og velfungerende hjem under hensyntagen til borgerens normer og vaner og det politisk vedtagne serviceniveau. Udførelse Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hjælpen omfatter de rum, der er nødvendige i hverdagen: - Køkken - Badeværelse - Soveværelse - Opholdsrum Hjælpen udføres som udgangspunkt hver 3. uge, men der foregår altid en individuel vurdering og borgere med særlige behov kan tildeles hjælpen oftere, ligesom der indgår daglig oprydning i plejepakker. 20

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138

Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Døgnplejen Udredningspakke Hverdagsrehabilitering Personlig pleje og ernæring Rengøring, vask og indkøb Hjemmesygepleje Korttidspladser Sundhedspolitiske værdier og målsætning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere