Forslag. Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslag nr. L 115 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslag nr. L 115 Folketinget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 115 Folketinget Fremsat den 16. januar 2014 af handels- og europaministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke (Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og ændret procedure for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget m.v.) 1 I lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, som ændret ved lov nr. 468 af 5. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften før 1 affattes således: 2. 1 affattes således:»eksportfremmebevillingsudvalget 1. I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter handels- og europaministeren et eksportfremmebevillingsudvalg til behandling af ansøgninger til Danmarks Eksportråd om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.«3. Overskriften før 2 affattes således:»sammensætning af bevillingsudvalget«4. 2 affattes således:» 2. Bevillingsudvalget sammensættes af en formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets formand og medlemmer udpeges af handels- og europaministeren.«5. Overskriften før 3 affattes således:»bevillingsudvalgets opgaver«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og , stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:»stk. 2. Handels- og europaministeren fastsætter en forretningsorden for bevillingsudvalgets virke.«8. I 4, stk. 1, ændres»bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller handels- og europaministeren«til:»handels- og europaministeren«. 9. 5, stk. 1, affattes således:»danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bevillingsudvalget, jf. 3, stk. 1, og 4, stk. 1.«10. I 5, stk. 2, udgår»af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og«. 2 Loven træder i kraft 1. maj Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 6. 3, stk. 1, ophæves. Udenrigsmin. AS001459

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Gældende ret 2.1. Etablering af Danmarks Eksportråd 2.2. Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråd 2.3. Fordeling af ressortområder til handels- og investeringsministeren og til handels- og europaministeren 3. Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd 3.1. Baggrund 3.2. Udenrigsøkonomisk Forum 3.3. Konsekvenser 4. Ændring af procedure for udpegning af medlemmer til bevillingsudvalget 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at nedlægge bestyrelsen for Danmark Eksportråd, idet det er hensigten, at der i stedet skal dannes et Udenrigsøkonomisk Forum med en bredere udenrigsøkonomisk og erhvervsorienteret rådgivningsfunktion, og hvis organisering løbende kan tilpasses Udenrigsministeriets og Eksportrådets rådgivningsbehov og virkefelt. Forslaget skal ses i lyset af den internationale udvikling og de udfordringer, som denne medfører for Udenrigsministeriet og Eksportrådet i bistanden til dansk erhvervslivs eksport og internationalisering og ministeriets befatning med økonomisk diplomati. Som følge af nedlæggelsen af bestyrelsen stilles der tillige forslag om at ændre proceduren for udpegningen af eksportfremmebevillingsudvalgets medlemmer. 2. Gældende ret 2.1. Etablering af Danmarks Eksportråd Som grundlag for etableringen af Danmarks Eksportråd blev der indgået en aftale den 6. december 1999 mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Aftalegrundlaget beskriver den enstrengede statslige eksportfremmestrukturs organisering, og Danmarks Eksportråd som en stærk og professionel samarbejdspartner for virksomhederne i deres internationaliseringsbestræbelser, samspillet med udetjenesten, tæt samspil med de centrale aktører i dansk erhvervsliv, sammenhængen med de hjemlige rammebetingelser m.v. Selve etableringen af Danmarks Eksportråd skete på baggrund af en regeringsbeslutning tiltrådt ved kongelig resolution af 20. december 1999, hvorved de statslige eksport- og investeringsfremmeaktiviteter, der hidtil havde været fordelt på Erhvervsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, By- og boligministeriet samt Udenrigsministeriet, blev samlet i Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet med virkning fra den 1. januar Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråd Ved lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, der blev vedtaget i forlængelse af etableringen af Eksportrådet, blev det besluttet, at nedsætte en bestyrelse, som skulle rådgive udenrigsministeren med henblik på at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og Eksportrådet og herigennem medvirke til fremme af danske virksomheders eksport og internationalisering, jf. lovens 1. Det fremgår af lovens 2, stk. 1, at bestyrelsen består af en formand, en næstformand og op til 9 medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren for indtil 2 år ad gangen. Med hjemmel i lovens 2, stk. 1, sidste pkt., er udstedt bekendtgørelse nr af 5. november 2010 om høring af erhvervsorganisationerne om sammensætning af Danmarks Eksportråds bestyrelse. Det følger af bekendtgørelsens 1, at en række organisationer skal høres forud for udpegning af medlemmer af bestyrelsen. De omfattede organisationer er DI (Dansk Industri), Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, Håndværksrådet, FRI, Danmarks Rederiforening, Dansk Byggeri, Danske ARK og AE-rådet (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). Bestyrelsen har efter 3, stk. 1, til opgave at rådgive udenrigsministeren i spørgsmål vedrørende regeringens eksport- og investeringsfremmeindsats. I aftalen, der ligger til grund for oprettelsen af Eksportrådet, blev det fastsat, at der lægges vægt på at sikre bestyrelsen en central og ægte ind-

3 3 flydelse på udformningen af eksportfremmeindsatsen, herunder indenfor strategiudvikling og ressourcefordeling på eksportfremmeområdet. Det fremgår af bemærkningerne til lovens 3, at bestyrelsen fastlægger og godkender de overordnede retningslinjer for Danmarks Eksportråds indsats inden for de i finansloven fastlagte ressourcemæssige rammer. Bestyrelsen fastlægger tillige tilskudstyper og generelle bestemmelser for tildeling af de tilskudsbevillinger, der er afsat til eksportfremmeformål. Samtidig med nedsættelsen af bestyrelsen blev det bestemt at nedsætte et eksportfremmebevillingsudvalg (herefter bevillingsudvalget), jf. lovens 1. I medfør af lovens 2, stk. 2, som ændret ved lov nr. 468 af 5. maj 2010, sammensættes bevillingsudvalget af en formand og tre medlemmer, som udpeges af formanden for bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden for bestyrelsen skal forud for udpegning af bevillingsudvalgets medlemmer rådføre sig med bestyrelsen med henblik på at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterer danske erhvervs- og eksportinteresser bredt, jf. lovens 2, stk. 3. Bevillingsudvalget har til opgave at træffe afgørelse i større sager og i konkrete sager, der indeholder principielle spørgsmål om tilskud for Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., jf. lovens 3, stk. 2. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller udenrigsministeren kan tildele bevillingsudvalget andre bevillingsopgaver, jf. lovens 4, stk. 1. I medfør af lovens 5, stk. 2, træffer Danmarks Eksportråd afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bestyrelsen eller bevillingsudvalget, jf. 3, stk. 1 og 2, samt 4, stk. 1. Danmarks Eksportråd varetager sekretariatsforretningerne i forbindelse med den virksomhed, der udøves af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og af bevillingsudvalget. Udenrigsministeren fastsætter en forretningsorden for henholdsvis bestyrelsen og bevillingsudvalget, som indeholder nærmere regler for bestyrelsens og bevillingsudvalgets virke, jf. lovens 3, stk. 3. Udenrigsministeren kan fastsætte regler om, hvilke typer af erhvervsvirksomheder, der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer, jf. lovens 6. Ved lov nr. 468 af 5. maj 2010 om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke blev lovens 2 og 4 ændret således, at bevillingsudvalget, som hidtil havde været et selvstændigt udvalg, blev omlagt til at være et udvalg under Danmarks Eksportråds bestyrelse, hvorved man skabte en bedre ressourceudnyttelse og organisering af bevillingsadministrationen på eksportfremmeområdet. Ændringen gik konkret ud på, at bevillingsudvalgets medlemsantal reduceredes, og at bestyrelsen fremover skulle udpege medlemmerne blandt bestyrelsens medlemmer Fordeling af ressortområder til handels- og investeringsministeren og til handels- og europaministeren Der blev den 3. oktober 2011 udnævnt en handels- og investeringsminister. I tilknytning hertil blev det bestemt at henlægge følgende områder, der hidtil havde hørt under udenrigsministeren, til handels- og investeringsministeren: sager vedrørende opgaveløsning for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme, herunder danske innovationscentre i udlandet, udnævnelse af eksportambassadører samt Eksportrådets netværk og partnerskaber for så vidt angår eksportfremme og tiltrækning af udenlandske investeringer. Den 9. august 2013 udnævntes en handels- og europaminister, idet de under handels- og investeringsministeren og europaministeren hørende områder samt sager vedrørende Eksport Kredit Fonden (EKF) henlagdes til ministerens ressort. 3. Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd 3.1. Baggrund Udnævnelsen af en selvstændig minister for handels- og investeringsområdet i 2011 førte til en ændring af bestyrelsens rolle og de facto virke. Hvor bestyrelsen tidligere fik forelagt alle væsentlige nye initiativer, indebar udpegningen af en minister en politisk opprioritering og øget ministerfokus på Eksportrådets strategiske satsningsområder, programmer og ydelser. På denne baggrund vurderes det, at betingelserne for dens virke er ændret i et sådant omfang, at det ikke længere er meningsfyldt at opretholde bestyrelsen i dens nuværende konstruktion. Medlemmerne af den nuværende bestyrelse repræsenterer et bredt spektrum af erhvervs- og eksportinteresser, idet en række organisationer høres forud for udpegningen af medlemmerne. Inddragelsen af erhvervsorganisationerne på denne vis har bidraget væsentligt til et godt og tæt samarbejde med erhvervslivet om Eksportrådets virke. Det er efter Udenrigsministeriets opfattelse hensigtsmæssigt, at en sådan dialog opretholdes i en form, der er tilpasset de aktuelle omstændigheder, og som løbende kan justeres i henhold til udviklingen i den internationale økonomi og udfordringerne for dansk erhvervsliv som følge heraf Udenrigsøkonomisk Forum Det er hensigten, at nedlæggelsen af bestyrelsen modsvares af dannelsen af et Udenrigsøkonomisk Forum, der som et bredere rådgivende organ skal videreføre de relevante dele af den nuværende bestyrelses rådgivningsfunktion ved på to årlige møder at drøfte internationale aspekter af den danske vækstdagsorden og strategiske tilgange hertil. Det er videre hensigten, at handels- og europaministeren udpeger medlemmerne af det Udenrigsøkonomiske Forum, og at udenrigsministeriet yder sekretariatsbetjening af Udenrigsøkonomisk Forum i lighed med den sekretariatsbetjening, som ministeriet yder den nuværende bestyrelse. Udenrigsøkonomisk Forum er samtidig tænkt som en forankring af strategiske drøftelser og rådgivning vedrørende

4 4 Udenrigsministeriets befatning med økonomisk diplomati. Det gælder både i relation til kalibreringen af Eksportrådets indsatser inden for dets traditionelle forretningsområde med direkte understøttelse af danske eksportinteresser på de globale markeder, såvel som i forhold til de bredere bidrag, som Udenrigsministeriet på tværs af organisationen, ude og hjemme mere indirekte kan yde til dansk erhvervslivs internationalisering med fokus på at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Sidstnævnte kan blandt andet bestå i indsatser, der fokuserer på at skabe bedre erhvervsmæssige rammebetingelser internationalt samt på international adgang og indflydelse for danske erhvervsinteresser. Det er hensigten, at det Udenrigsøkonomiske Forum skal kunne bistå Udenrigsministeriet og Eksportrådet med tilrettelæggelsen og den praktiske udmøntning af økonomisk diplomatiske indsatser, der fleksibelt kombinerer bidrag fra flere eller alle dele af Udenrigsministeriets opgaveportefølje, og som direkte eller indirekte understøtter danske erhvervsinteresser i udlandet, og i takt med udviklingen i den internationale økonomi og på de globale markeder. Det er intentionen, at forummet skal bestå af medlemmer, herunder i niveauet 15 repræsentanter for danske virksomheder og erhvervsorganisationer og omkring 10 repræsentanter fra forskningsverdenen og andre relevante interessenter. Forummet vil normalt have deltagelse af handelsog europaministeren og skal dertil være åbent for deltagelse fra ministerier på de mest relevante ressortområder. Der er efter Udenrigsministeriets opfattelse et behov for, at handels- og europaministeren kan tilpasse karakteren af det rådgivende organ, såvel som dets størrelse, struktur og deltagerkreds, i takt med for eksempel udviklingen i dansk erhvervslivs internationale udfordringer og ministeriets og Eksportrådets rådgivningsbehov og virkefelt Konsekvenser Konsekvensen af ovenstående er, at det foreslås, at der i den gældende lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke ophæves en række bestemmelser vedrørende sammensætning af og opgaver for bestyrelsen. Endvidere foreslås det, at en række andre bestemmelser, blandt andre om nedsættelse, forretningsorden og sekretariatsbetjening, der vedrører både bestyrelsen og bevillingsudvalget ændres, således at disse bestemmelser fremover alene vedrører bevillingsudvalget. Nedlæggelsen af bestyrelsen og oprettelsen af Udenrigsøkonomisk Forum vil ikke have konsekvenser for bevillingsudvalgets opgaver eller rolle, andet end at det fremover ikke er bestyrelsens formand, der udpeger medlemmerne blandt bestyrelsens medlemmer, se nedenfor om den ændrede procedure i afsnit Ændring af procedure for udpegning af medlemmer til bevillingsudvalget Hidtil har formanden for bestyrelsen udpeget bevillingsudvalgets formand og medlemmer blandt bestyrelsens medlemmer. Forud for dette har formanden rådført sig med bestyrelsen for at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterede danske erhvervs- og eksportinteresser bredt. Det foreslås, at handels- og europaministeren fremover udpeger bevillingsudvalgets medlemmer. Forinden vil ministeren have rådført sig med erhvervslivets hovedorganisationer for fortsat at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterer danske erhvervs- og eksportinteresser bredt. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vil medføre en mindre besparelse, idet udgifter til honorering og sekretariatsbetjening af bestyrelsen falder bort. Udenrigsministeriet har sekretariatsbetjent bestyrelsen, i forbindelse med afholdelse af ca. 4 årlige møder, og haft en løbende udveksling med bestyrelsesformanden og med bestyrelsen via formanden. Det er dog hensigten, at formanden for Udenrigsøkonomisk Forum samt de fire medlemmer af bevillingsudvalget skal honoreres, og at Udenrigsministeriet også vil skulle sekretariatsbetjene det nye rådgivende organ. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden den 29. november 2013 til den 19. december 2013 været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: 3F, Advokatsamfundet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Akademikernes Centralorganisation (nu Akademikerne), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), Arbejdsmarkedsstyrelsen, Brancheforeningen Danske Maritime, Bygge-, anlægs- og trækartellet, CO-industri, Danish Seafood Association, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Vækstråd, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske ARK, Dansk Byggeri, Dansk Detail, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Dansk Institut for Internationale Studier, Dansk Mode og Textil, Danske regioner, DI (Dansk Industri), Danske Universiteter, Det Udenrigspolitiske Selskab, Eksportforeningen, EKF, Erhvervsstyrelsen, Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk (FIH), Finansrådet, Finanstilsynet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, FSR danske revisorer,

5 5 Færøernes repræsentation i København, Grønlands Repræsentation, HKprivat, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen (IDA), Kommunernes Landsforening (KL), Investeringsfonden for Udviklingslande, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen (LO), Rigsrevisionen, Vækstfonden, Væksthus Hovedstaden, Væksthus Sjælland, Væksthus Syddanmark, Væksthus Midtjylland, Væksthus Nordjylland. 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner skes. Den samlede udgift til honorarer formind- Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at overskriften før 1 ændres, således at der er overensstemmelse mellem overskriften og indholdet af 1, idet der med lovændringen sker en nedlæggelse af bestyrelsen. Til nr. 2 Det foreslås, at lovens 1 affattes således, at det fremgår, at det er handels- og europaministeren, der nedsætter bevillingsudvalget, se nærmere under bemærkningerne til nr. 4. Endvidere fremgår det i lighed med, hvad der følger af den gældende lovs 1, stk. 1, at bevillingsudvalget nedsættes inden for rammerne af Udenrigstjenesten til behandling af ansøgninger om medfinansiering. Det indebærer, at bevillingsudvalget tager stilling til større ansøgninger og fortsætter således uændret bortset fra, at medlemmerne af udvalget fremadrettet udpeges af handels- og europaministeren. Bestemmelsen i den gældende lovs 1, stk. 1, om at der også nedsættes en bestyrelse i tilknytning til Danmarks Eksportråd videreføres ikke med den foreslåede ændring, idet hensigten med nærværende lovforslag blandt andet er at nedlægge den siddende bestyrelse som beskrevet i afsnit 3. Det foreslås, at formålsbestemmelsen i lovens 1, stk. 2, ophæves. Det skyldes, at bestemmelsen i hovedsagen vedrører bestyrelsens opgaver og funktion og ikke i samme grad bevillingsudvalget. Til nr. 3 Det foreslås, at overskriften før 2 ændres, således at der er overensstemmelse mellem overskriften og indholdet af bestemmelsen, idet det foreslås at 2 alene vedrører bevillingsudvalgets opgaver, se bemærkningerne til nr. 4. Til nr. 4 Det foreslås, at lovens 2 affattes således, at 2, stk. 1, om sammensætningen af bestyrelsen ophæves. Ophævelsen foreslås som en konsekvens af ændringen af 1, hvorved bestyrelsen nedlægges. Bekendtgørelse nr af 5. maj 2011 om høring af erhvervsorganisationer om sammensætning af Danmarks Eksportråds bestyrelse, der er udstedt i medfør af 2, stk. 1, bortfalder som konsekvens af, at bestemmelsen ophæves. Med den foreslåede affattelse af 2, stk. 2, fremgår det, at bevillingsudvalget som hidtil skal bestå af en formand og 3 medlemmer. Hidtil har formanden for bestyrelsen udpeget bevillingsudvalgets formand og medlemmer blandt bestyrelsens medlemmer. Det foreslås, at handels- og europaministeren fremover udpeger bevillingsudvalgets medlemmer. Forud for udpegningen af bevillingsudvalgets medlemmer skal handels- og europaministeren rådføre sig med erhvervslivets hovedorganisationer med henblik på at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterer danske erhvervsog eksportinteresser bredt. Som følge af ophævelsen af den gældende 2, stk. 1, bliver den nuværende 2, stk. 2, til 2, stk. 1. Den hidtil gældende ordning, hvorefter formanden for bestyrelsen forud for udpegningen af bevillingsudvalgets medlemmer har rådført sig med bestyrelsen med henblik på at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterede

6 6 danske erhvervs- og eksportinteresser bredt videreføres ikke som konsekvens af, at bestyrelsen nedlægges. Til nr. 5 Forslagets ændringer af 3-5 vedrører som følge af forslaget om nedlæggelse af bestyrelsen alene bevillingsudvalgets opgaver, hvorfor der er i overensstemmelse hermed foreslås en ændring af overskriften før 3. Til nr. 6 Lovens 3, stk. 1, regulerer bestyrelsens opgaver. Som følge af forslaget om at nedlægge bestyrelsen foreslås det, at 3, stk. 1, ophæves, og at nuværende 3, stk. 2 og 3, som konsekvens heraf bliver til 3, stk. 1 og 2. Til nr. 7 Det foreslås, at lovens 3, stk. 3, der som konsekvens af lovforslagets 1, nr. 6, bliver til 3, stk. 2, affattes således, at det fremover er handels- og europaministeren, der fastsætter en forretningsorden for bevillingsudvalget. Forretningsordenen for bevillingsudvalget vil udbygge det formelle grundlag for udvalgets arbejde. Der vil blandt andet blive fastlagt regler for beslutningsdygtighed og afstemninger. Bestemmelsen i den gældende lovs 3, stk. 3, om at der også nedsættes en forretningsorden for Danmarks Eksportråds bestyrelse videreføres ikke med den foreslåede ændring, idet hensigten med nærværende lovforslag blandt andet er at nedlægge bestyrelsen. Til nr. 8 Med den foreslåede affattelse af lovens 4, stk. 1, fremgår det, at handels- og europaministeren kan henlægge andre opgaver til bevillingsudvalgets behandling. Det kan f.eks. være tiltag rettet mod små og mellemstore virksomheder. Efter den gældende bestemmelse i lovens 4, stk. 1, kan bestyrelsen eller handels- og europaministeren henlægge andre opgaver til bevillingsudvalget. Til nr. 9 Det foreslås, at bestemmelsen i den gældende lovs 5, stk. 1, affattes i overensstemmelse med forslaget om at nedlægge bestyrelsen. Efter gældende lovs 5, stk. 1, træffer Danmarks Eksportråd afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bestyrelsen eller bevillingsudvalget, jf. 3, stk. 1 og 2, samt 4, stk. 1. Som følge af forslaget om at nedlægge bestyrelsen, foreslås det således med forslagets 1, nr. 9, at bestyrelsen udgår af denne bestemmelse. Til nr. 10 Med lovforslagets 1, nr. 10, stilles der, som følge af forslaget om nedlæggelse af bestyrelsen, forslag om, at lovens 5, stk. 2, ændres, således at Danmarks Eksportråd fremover alene skal sekretariatsbetjene bevillingsudvalget. Bestemmelsen i den gældende lovs 5, stk. 2, om at Danmarks Eksportråd også sekretariatsbetjener bestyrelsen videreføres ikke med den foreslåede ændring, idet hensigten med nærværende lovforslag blandt andet er at nedlægge bestyrelsen. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. maj 2014, hvor Eksportrådets bestyrelsesmedlemmers mandat udløber. Til 3 Det foreslås, at ændringsloven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, men at loven ved kongelig anordning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Ved anordning nr af 8. december 2006 er det bestemt, at lov nr. 53. af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke skal gælde for Grønland i den i anordningen anførte affattelse, hvorefter hele loven er gældende for Grønland med de nødvendige sproglige tilpasninger i 1, stk. 2, 2, stk. 2, 3, stk. 2 og 5, stk. 1. Lov nr. 468 af 5. maj 2010 om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke er derimod ikke sat i kraft for Grønland.

7 7 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende lov Lovforslag 1 I lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, som ændret ved lov nr. 468 af 5. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften før 1 affattes således: Bestyrelsen og eksportfremmebevillingsudvalget 1. I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter udenrigsministeren en bestyrelse for Danmarks Eksportråd samt et eksportfremmebevillingsudvalg (bevillingsudvalg) til behandling af ansøgninger om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v. Stk. 2. Formålet med at nedsætte bestyrelsen og bevillingsudvalget er at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og Danmarks Eksportråd og herigennem medvirke til at fremme danske virksomheders eksport og internationalisering.»eksportfremmebevillingsudvalget«2. 1 affattes således:»i tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter handels- og europaministeren et eksportfremmebevillingsudvalg til behandling af ansøgninger til Danmarks Eksportråd om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.«3. Overskriften før 2 affattes således: Sammensætning af bestyrelsen og bevillingsudvalget 2. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd sammensættes af en formand, en næstformand og op til 9 medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren for indtil 2 år ad gangen efter drøftelse med økonomi- og erhvervsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Bestyrelsen sammensættes således, at et bredt spektrum af erhvervs- og eksportinteresser repræsenteres. Udenrigsministeren fastsætter regler for, hvilke organisationer m.v. der skal høres forud for udpegelse af medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Bevillingsudvalget sammensættes af en formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets for-»sammensætning af bevillingsudvalget«4. 2 affattes således:»bevillingsudvalget sammensættes af en formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets formand og medlemmer udpeges af handels- og europaministeren.«

8 8 mand og medlemmer udpeges af formanden for bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Stk. 3. Formanden for bestyrelsen skal forud for udpegelse af bevillingsudvalgets medlemmer rådføre sig med bestyrelsen med henblik på at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterer danske erhvervs- og eksportinteresser bredt. 5. Overskriften før 3 affattes således: Bestyrelsens og bevillingsudvalgets opgaver 3. Bestyrelsen har til opgave at rådgive udenrigsministeren i spørgsmål vedrørende regeringens eksport- og investeringsfremmeindsats. Stk. 2. Bevillingsudvalget har til opgave at træffe afgørelse i større sager og i konkrete sager, der indeholder principielle spørgsmål om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v. Stk. 3. Udenrigsministeren fastsætter en forretningsorden for henholdsvis bestyrelsen og bevillingsudvalget. De to forretningsordener vil indeholde nærmere regler for bestyrelsens og bevillingsudvalgets virke. 4. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller handels- og europaministeren kan tildele bevillingsudvalget andre bevillingsopgaver. 5. Danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bestyrelsen eller bevillingsudvalget, jf. 3, stk. 1 og 2, samt 4, stk. 1. Stk. 2. Danmarks Eksportråd varetager sekretariatsforretningerne i forbindelse med den virksomhed, der udøves af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og af bevillingsudvalget.»bevillingsudvalgets opgaver«6. 3, stk. 1, ophæves. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og , stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:»handels- og europaministeren fastsætter en forretningsorden for bevillingsudvalgets virke.«8. I 4, stk. 1, ændres»bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller handels- og europaministeren«til:»handels- og europaministeren«. 9. 5, stk. 1, affattes således:»danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bevillingsudvalget, jf. 3, stk. 1, og 4, stk. 1.«10. I 5, stk. 2, udgår»af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og«. 2

9 9 Loven træder i kraft 1. maj Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere