Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister"

Transkript

1 Lovforslag nr. L XX Folketinget Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive overenskomster) 1 I lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, som ændret ved 1 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og 2 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring: 1. 10, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en dansk faglig organisation, kan kun omfatte personer, som har bopæl i Danmark, eller som i medfør af EU-retten eller andre indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med personer, der anses for at have bopæl i Danmark.«2 Loven træder i kraft den 1. marts Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold I en åbningsskrivelse til den danske regering fra oktober 2004 stillede EU-Kommissionen spørgsmålstegn ved, om den danske lovgivning er i fuld overensstemmelse med de danske forpligtelser efter EF-traktaten, aftaler indgået af EU og den seneste udvikling af EU-retten. Formålet med den foreslåede ændring er at synliggøre den danske lovgivnings overensstemmelse med EU-retten. I den foreslåede tekst til 10, stk. 2, er der nu indsat en eksplicit henvisning til EU-retten. Bestemmelsen går ud på, at overenskomster, der er indgået med en dansk fagforening, kun kan omfatte personer, der enten har bopæl i Danmark, eller som skal sidestilles med personer, der anses for at have bopæl i Danmark i medfør af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten eller andre internationale forpligtelser. Den sidste del af bestemmelsen, hvor der er en henvisning til EU-retten, udgør den foreslåede præcisering. Efter EU-retten vil en person kunne anses for at have bopæl i Danmark, hvis denne har en tilstrækkeligt snæver tilknytning til Danmark. I vurderingen af, hvorvidt der er tilstrækkelig snæver tilknytning til Danmark, indgår den praksis, der følger af EU-retten. Det følger af EF-Domstolens afgørelse i den såkaldte Da Veiga sag (C 9/88) om en søfarende, der var portugisisk statsborger, men havde sin primære interessesfære i Holland, at EU-søfarende, der har en tilstrækkelig snæver tilknytning til Danmark, skal sidestilles med en person, der har bopæl i Danmark. Dermed kan den pågældende omfattes af overenskomster, der er indgået med danske faglige organisationer. Dette fremgår nu direkte af 10, stk. 2. EF-Domstolen har i den ovennævnte sag nævnt en række forhold, der er relevante i vurderingen af, hvorvidt en person har en tilstrækkelig snæver tilknytning til Danmark. Den omstændighed, at en person arbejder på et skib, der sejler under dansk flag, indebærer ikke i sig selv, at der er en sådan snæver tilknytning til Danmark, at den søfarende kan anses for at have dansk bopæl. I tvivlstilfælde vil det være op til de danske domstole at afgøre, om en person har en tilstrækkelig snæver tilknytning til Danmark og dermed sidestilles med en person, der anses for at have bopæl i Danmark, jf. 10, stk. 2. Med denne præcisering skabes et klarere grundlag for at videreføre den praksis, som Arbejdsretten har fastlagt, jf. Arbejdsrettens dom i sag Winston Churchill (AT 1997, side 43 ff.). De søfarendes ansættelsesforhold er i øvrigt dækket af den generelle danske anti-diskriminationslovgivning herunder lov nr. 459 af 12. juni 1996 om forbud mod diskrimination i ansættelsesforhold. Alle søfarende, herunder også EU-søfarende, om bord på danske skibe er omfattet af denne generelle antidiskriminationslov. 2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Der forventes ikke iværksat en særlig kommunikationsindsats for lovforslaget, herunder findes det ikke nødvendigt at udarbejde en egentlig kommunikationsplan. [Forslaget har været forelagt for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR har ikke vurderet, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.]

3 3 4. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 5. for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Forholdet til EU-retten Lovforslaget tydeliggør lov om Dansk Internationalt Skibsregisters overensstemmelse med EU-retten. Kommissionen har tilkendegivet, at man, når lovforslaget er vedtaget, vil kunne afslutte den traktatkrænkelsesprocedure, som blev indledt ved Kommissionens åbningsskrivelse fra oktober Hørte myndigheder og organisationer m.v. [Lovforslaget har været i høring hos: Advokatrådet, Beskæftigelsesministeriet, Bilfærgernes Rederiforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Statistik, Dansk Sø-Restaurations Forening, Danske Regioner, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Finansministeriet, Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen, Foreningen af Småøernes Færgeselskaber, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, HO- RESTA, Konkurrencestyrelsen, Landsorganisationen i Danmark, Maskinmestrenes Forening, Metal Søfart, Patent- og Varemærkestyrelsen, Radiotelegrafistforeningen af 1917, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for Mindre Skibe, Rigsombudsmanden i Grønland, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, Sikkerhedsstyrelsen, Statsansattes Kartel, Statsministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Søfartens Ledere Dansk Navigatørforening og Udenrigministeriet.] 8. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslaget tydeliggør lov om Dansk Internationalt Skibsregisters overensstemmelse med EU-retten. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Siden Dansk Internationalt Skibsregister blev etableret i 1988 har det været muligt at indgå kollektive overenskomster med forskellige danske fagforeninger og med udenlandske fagforeninger. Den foreslåede bestemmelse ændrer ikke på dette forhold.

4 4 Den nuværende formulering af 10, stk. 2, angiver, at kollektive overenskomster, der er indgået af en dansk faglig organisation, kun kan omfatte personer, som anses for at have bopæl i Danmark, eller som i medfør af indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med danske statsborgere. Den foreslåede tekst, der præciserer denne bestemmelse, vil fortsat give mulighed for at indgå kollektive overenskomster med udenlandske fagforbund, som afspejler de lokale leveomkostninger for søfarende, som omfattes af sådanne aftaler. Sådanne overenskomster med udenlandske fagforbund skal indgås ved frie og frivillige forhandlinger i overensstemmelse med den danske model omkring kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. Dette system forhindrer ikke, at det samme arbejde kan dækkes af flere forskellige kollektive overenskomster, der er indgået med forskellige fagforeninger, herunder fagforeninger i forskellige lande. I Danmark anvendes ikke almengyldige overenskomster, dvs. det såkaldte erga omnes princip, hvor overenskomster indgået af parterne inden for en sektor eller erhvervsgren (i et geografisk område) ved lovgivning udstrækkes til også at gælde de arbejdstagere og arbejdsgivere inden for det pågældende område, som ikke er direkte omfattet af overenskomsten. Ligeledes er der ikke ved lov fastsat en minimumsaflønning i Danmark. Hverken forslaget til ændring af 10, stk. 2, eller den nuværende lov begrænser den søfarendes ret til at være medlem af en fagforening efter den pågældendes eget valg. Den nuværende lovgivning og lovforslaget respekterer også, at udenlandske fagforeninger med henblik på at beskytte deres medlemmers interesser kan indgå kollektive aftaler med danske skibsredere. Den eksisterende praksis, hvorefter danske fagforeninger og danske skibsredere kan indgå aftaler om, at danske fagforeninger har ret til at være til stede, når der indgås kollektive overenskomster med udenlandske fagforeninger, berøres ikke af lovændringen. Sådanne aftaler har eksisteret siden 1997 og har også inkluderet minimumskrav til aflønning og arbejdsvilkår i øvrigt for søfarende uden bopæl i Danmark. Til 2 Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. marts Til 3 Området er færøsk særanliggende, hvorimod der er dansk lovgivningskompetence på området for så vidt angår Grønland, idet skibsregistrering ikke er et grønlandsk særanliggende. Den gældende lov om Dansk Internationalt Skibsregister er dog ikke sat i kraft for Grønland. Skibe hjemmehørende i Grønland kan derfor i dag ikke registres i Dansk Internationalt Skibsregister. Såfremt loven sættes i kraft for Grønland, vil nærliggende ændring også kunne sættes i kraft. Grønland er dog ikke omfattet af EU Traktatens anvendelsesområde, og har derfor ikke de EU-retlige forpligtelser, som ligger bag ændringen. Det vil derfor bero på en konkret vurdering, hvorvidt de grønlandske myndigheder i givet fald måtte ønske at påtage sig en sådan forpligtelse. Såfremt der opstår ønske om ikraftsættelse for Grønland, vil spørgsmålet blive forelagt de grønlandske myndigheder til udtalelse.

5 5 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1. I lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, som ændret ved 1 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og 2 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring: 10. Stk. 2. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en dansk faglig organisation, kan kun omfatte personer, som anses for at have bopæl i Danmark, eller som i medfør af indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med danske statsborgere , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en dansk faglig organisation, kan kun omfatte personer, som har bopæl i Danmark, eller som i medfør af EU-retten eller andre indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med personer, der anses for at have bopæl i Danmark.«2. Loven træder i kraft den 1. marts Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere