Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8."

Transkript

1 Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort beskrivelse af Solsiden. Side 2 c. Beboerkategorier, alderssammensætning og hyppigst forekommende sundhedsproblemer. Side 2 d. Solsidens samlede undervisnings- og uddannelsesopgaver. Side 3 e. Solsidens undervisningsansvarlige sygeplejerskes og klinisk vejleders funktion, uddannelse samt sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer eller strategier i forhold til dette... Side 3 2. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på Solsiden a. Solsidens placering i organisationen, organisation på Solsiden, samt sikkerhedsvilkår... Side 4 b. Plejeform på Solsiden... Side 4 c. Samarbejdskulturen eksternt og internt Side 5 3. Sygeplejefaglige forhold på Solsiden a. Solsidens mål for og syn på sygeplejen... Side 5 b. Sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer, som Solsiden er optaget/ præget af.. Side 6 c. Solsidens arbejde med kvalitetssikring og udvikling... Side 7 d. Beskrivelse af sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold på Solsiden.. Side 7 efg. Patientforløb, patientsituationer og patientfænomener Side 8 h. Sygeplejefaglige opgaver, metoder og redskaber, der danner

3 det faglige grundlag for, at den studerende kan udvikle det læringsudbytte, der er beskrevet for praktikperioden på solsiden Side 8 i. Solsidens ajourføring med sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen Side 8 4. Uddannelsesmæssige forhold på Solsiden a. Adgang til IT, faglitteratur/rapporter og lignende relateret til det kliniske uddannelsessted Side 9 b. Undervisningsstedets syn på læring, lærings- og studiemiljø samt studiemetoder, herunder samarbejdet mellem den studerende og undervisningsstedet... Side 9 c. Undervisningsstedets organisering, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbet.. Side 9 d. undervisningsstedets plan for den faglige og pædagogiske progression i det kliniske undervisningsforløb Side 9 e. De kliniske undervisningssteder beskriver de kliniske metoder, som er fastlagte studieaktiviteter i de enkelte moduler. Side 10 f. Undervisningsstedets beskrivelse af, hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning... Side 10 g. Beskrivelse af, hvordan det kliniske undervisningssted dokumenterer planlægningen af tjenestetid for klinisk vejleder, så der formelt er afsat 6 timer/uge/studerende til varetagelse af ansvarsområdet for klinisk vejleder. Side 10

4 1. Præsentation af det kliniske område: Den studerendes praktikperiode vil foregå i Orkideen. 1.a. Præsentation af Solsiden: Socialpsykiatrisk boform Solsiden Odinsvej Sindal Tlf Mail: Orkideen Odinsvej Sindal Tlf eller Boformleder: Lars Kristensen Afdelingssygeplejerske: Susanne Fisker (Valmuen, Solsikken) Afdelingssygeplejerske: Jonna Maja Hansen (Otiumhaven, Lagunen) Afdelingssygeplejerske: Anja Rishøj (Teglgården) Uddannelsesansvarlig: Jonna Maja Hansen Mail: tlf Klinisk vejleder: Maggie Jensen Mail: Tlf: /

5 1.b. Kort beskrivelse af det kliniske område: Solsiden er en socialpsykiatrisk boform, som arbejder ud fra servicelovens 108, hvor vi tilbyder længerevarende ophold. Solsiden er bygget i 1981, og har gennem tiden gennemgået mange forandringer både i de fysiske rammer og i status, fra amtsplejehjem til institution, og nu som socialpsykiatrisk boform. Der forsøges til stadighed at tilpasse rammer og indhold i tilbuddet på Solsiden til de målgrupper der efterspørges. Der planlægges på sigt ombygning af Solsiden til mere tidssvarende boliger efter lejelovens bestemmelser. Solsiden har som nævnt tidligere været et amtsplejehjem, men da institutionsbegrebet blev ophævet i 1998, overgik institutionen til at være en boform, som lovmæssigt hører under serviceloven. Efter kommunalreformen 2007 forblev Solsiden i regionen, under specialsektoren. Serviceloven har medført, at beboernes bolig nu betragtes som egen bolig, hvor hver beboer betaler husleje, samt betaler for de ydelser de får herudover, som f.eks. rengøring, tøjvask mm. Solsiden har 45 beboere, som er delt op i 5 grupper. Den 5. Gruppe Teglgården startede 1. November 2008 og ligger fysisk adskilt fra Solsiden ca 2 km derfra.. Der er ansat ca. 87 medarbejdere på Solsiden med tværfaglige uddannelser. Der er pt. 8 sygeplejersker ansat på Solsiden inkl. Ledelsen. Beboerne henvises dels fra eget hjem, fra sygehuspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. 1.c. Beboerkategorier, aldersgruppesammensætning og hyppigst forekommende sundhedsproblemer: Solsidens målgruppe er voksne borgere med en alvorlig psykisk lidelse, der ikke længere har brug for ophold på f.eks. et psykiatrisk sygehus, og som endnu ikke kan klare sig med den sociale og psykiatriske ekspertise, der fås gennem kommunale tilbud. Det er altså borgere der ikke kan rummes i kommunalt regi. Der henvises også borgere fra eget hjem, som har brug for den socialpsykiatriske ekspertise og døgndækning, som Solsiden kan tilbyde. Ved visitation til Solsiden tages der stilling til, hvilken gruppe der bedst matcher den enkelte beboer, ud fra dennes alder, diagnose, funktionsniveau, håb og drømme. Præsentation af grupperne: Solsiden er som sagt det op i fem grupper: Lagunen, Valmuen, Solsikken, Orkideen og Teglgården. Lagunen har 9 beboere boende. Det er overvejende yngre beboere, dog med enkelte undtagelser. Miljøet i gruppen er tilrettelagt på en sådan måde, at man motivere beboeren til at klare mange gøremål selv, og også til at styrke de sociale 2

6 kompetencer. Beboerne har diagnoserne borderline og skizofreni. Personalet arbejder ud fra teamarbejde og kognitive behandlingsformer. Der er 9 medarbejdere i Lagunen med tværfaglig baggrund som: pædagoger, social og sundhedsassistenter, plejer, beskæftigelsesvejleder og køkkenassistent. Valmuen har 9 beboere boende og er en almenpsykiatrisk gruppe, hvor der er beboere med forskellige diagnoser som skizofreni, neurose, maniodepressiv, frontallapskadet. Aldersgruppen er fra 35 til 70 år. Der arbejdes med teamarbejde og ud fra den kognitive tankegang. Der er 14 medarbejdere i Valmuen med tværfaglig baggrund som: sygeplejersker, pædagoger, social og sundhedsassistenter, rengøringsassistent og køkkenassistenter. Solsikken har 10 beboere boende, og er som Valmuen også en almenpsykiatrisk gruppe, hvor man møder flest beboere med diagnosen skizofreni, men også neurose og maniodepressiv. Aldersgruppen er fra 44 til 75 år. Gruppen arbejder meget med den jeg-støttende sygepleje, hvor social læring, grænsesætning er vigtige i omsorgen overfor beboeren. Der er 12 medarbejdere i Solsikken med tværfaglig baggrund som: sygeplejerske, social og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælper, rengøringsassistent og køkkenassistent. Orkideen har 10 beboere fortrinsvis med forskellige demensdiagnoser, man møder også beboere med borderline og skizofreni. Aldersgruppen er fra 40 til 89 år. Der arbejdes ud fra principperne i Marte meo metoden og Tom Kitwoods demensteori, hvor anerkendelse af den enkelte beboer og dennes handlinger sættes i højsædet. Der er 20 medarbejdere i Orkideen med forskellig tværfaglig baggrund som: sygeplejersker, pædagog, social og sundhedsassistenter, plejere, rengøringsassistent og køkkenassistent. Teglgården: Målgruppen til teglgården er den samme som til Solsiden, dog kan der ikke bo mennesker med udadreagerende adfærd da der kun er et personale om natten. Der er 8 beboere med forskellige psykiske lidelser såsom skizofreni, bipolar affektiv lidelse. På sigt skal personalegruppen uddannes i den kognitive behandlingsform, for at kunne arbejde ud fra denne. Der arbejdes ud fra jeg-støttende sygepleje og miljø-terapi. Der arbejdes ud fra kontaktpersonsystemet. Der er ansat 12 personaler samt en køkken-husassistent. Der er ansat sygeplejersker, pædagoger og social og- sundhedsassistenter. 1.d. Solsidens samlede undervisnings- og uddannelsesopgaver: På Solsiden er der årligt: 4 hold á 2 sygeplejestuderende i klinisk undervisning i 8 uger. 3 hold á 8-10 social- og sundhedsassistentelever i praktik i 15 uger. 1.e. Solsidens uddannelsesansvarlige sygeplejerskes og kliniske vejleders funktion, uddannelse og sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer eller strategi i forhold til dette: Jonna Maja Hansen er uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Denne funktion er tilknyttet afdelingssygeplejerske funktionen. Jonna deltager i forventningssamtaler og midtvejsevalueringer. Jonna deltager i de formelle refleksionsopgaver, når tiden tillader det. Jonna kan inddrages efter behov/ønske. Maggie Jensen er klinisk vejleder. Maggie har ikke uddannelsen som klinisk vejleder, men forventer at tage denne i

7 2. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på Solsiden. 2.a. Solsidens placering i organisationen, organisationen på Solsiden samt sikkerhedsvilkår: Solsiden er en boform under regionen, hvor Torben Søgaard Jensen er regionsdirektør. Solsiden er I specialsektoren, hvor Ole Bjerre Jakobsen er vores sektorchef. Solsiden har tilknyttet Bente Nielsen som faglig konsulent fra regionen. Boformleder på Solsiden er Lars Kristensen. Afdelingssygeplejersker på Solsiden er Susanne Fisker, Anja Rishøj og Jonna Maja Hansen. Der er ansat en klinisk vejleder på Solsiden: Maggie Jensen. Susanne Fisker og Jonna Maja Hansen er uddannelsesansvarlige for SSA-elever. Der er ansat daglige vejledere for SSA-eleverne i alle grupper. Den tværfaglige medarbejdergruppe består af sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, plejere, sygehjælper, beskæftigelsesvejleder, køkkenassistenter og rengøringsassistenter. Vi har desuden ansat sekretær, pedel, pedelmedhjælper og rengøringsassistent. Sikkerhed: Alle medarbejdere på Solsiden gennemgår konflikthåndteringskursus i forebyggelsen af vold fra beboerne på Solsiden. Der er uddannet tre konflikthåndteringsinstruktører på solsiden, hvis opgave er at opdatere medarbejderne indenfor området. Boformlederen på Solsiden er arbejdsmiljøansvarlig. Hvis en medarbejder f. eks har været udsat for en voldsepisode, er boformslederen ansvarlig for at kalde de involverede ind til en debriefing. Herudover er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant i medarbejdergruppen. Som studerende vil du få instruktion i forhold til brand, samt du vil få en orientering fra arbejdsmiljørepræsentanten om hendes arbejdsområde. Som studerende vil du aldrig være ansvarlig i forhold til sikkerheden, men skulle der opstå en situation er det vigtigt, at du har fået informationer og kan handle ud fra disse. Der er valgte tillidsrepræsentanter for hver faggruppe. 2.b. Plejeformen på Solsiden: Som beskrevet, er der på Solsiden en bred vifte af forskellige faggrupper. Solsiden ønsker en stor grad af tværfaglighed for at højne personalets faglige og personlige kompetencer, og dermed tilgodese beboernes behov og ønsker. Erfaringsniveauet blandt personalet spænder fra nyuddannede til medarbejdere med mange års psykiatrisk erfaring. Grupperne har gruppemøde en hel dag ca. hver 5. uge, hvor der tages forskellige problemstillinger op omkring beboerne, hvorved faglig og personlig udvikling højnes. Der er her mulighed for supervision af psykolog Lotte Bang i 2 timer. Orkideen bruger marte meo terapeut Bente Weberskov til supervision, coaching, tilbagemeldinger på videoanalyser mm ved behov. Alle beboerne på Solsiden har en individuel plan. Denne er lavet indenfor de 3 første måneder, når en beboer flytter ind. Derefter revideres den individuelle plan minimum en gang om året. I den individuelle plan skal fremgå hvilke aftaler, mål, indsatsområder der arbejdes med og hvilke ydelser beboeren evt. modtager. De individuelle planer, som udarbejdes sammen med beboerne, danner grundlag for møder med beboernes sagsbehandler fra kommunen. På møderne deltager beboerne og der planlægges mål for fremtiden. 4

8 2.c. Samarbejdsstrukturen eksternt og internt. Solsidens nærmeste samarbejdspartnere er: psykiatrisk konsulent Svend Seitzberg, praktiserende læger, kommunale sagsbehandlere, psykiatriske sygehuse m.fl. Personalet er ansat på Solsiden, og kan således afløse i de forskellige grupper ved behov. Alle grupper deler ledelse, sekretær og pedel. Nogle faggrupper holder møder på tværs af grupperne, f. eks husassistenter og sygeplejersker. 3. Sygeplejefaglige forhold på det kliniske undervisningssted: 3.a. Solsidens mål for og syn på sygeplejen: At skabe et miljø, hvor beboerne oplever faglig og individuel støtte til at udvikle egne ressourcer både fysisk, psykisk og socialt. At skabe et miljø beboerne oplever som trygt, tillidsfuldt, struktureret og udviklende, som styrker selvværdet hos den enkelte. At skabe et miljø beboerne oplever så hjemligt som muligt, hvor fællesskab og socialt samvær prioriteres højt, og hvor der samtidig gives plads til privathed. At skabe et miljø, hvor beboerne oplever at kunne få opfyldt sine sociale rettigheder. At skabe et miljø, hvor beboerne oplever størst mulig grad af frihed og rummelighed. At skabe et miljø, hvor beboerne oplever en ligeværdig dialog i kontakten og samarbejdet. Solsidens vision: Den enkelte beboer på Solsiden oplever et effektivt personale. Der gives et individuelt tilbud, hvilket fremgår af den enkelte beboers handleplan. Beboerne oplever sammenhæng mellem de tilbud, der er på Solsiden, og de tilbud der gives i sygehus og kommunalt regi. Den enkelte beboer oplever en ligeværdig dialog, som er udgangspunkt for alt samarbejde på Solsiden. Solsiden har som mål at tilbyde beboere på venteliste en plads indenfor en måned. Beboerne tager, så vidt det er muligt, selv beslutninger om indretning af egen stue. I fællesarealer er beboerne medbestemmende vedrørende indretning og medvirker i samarbejde med personalet til at skabe et hensigtsmæssigt og indbydende miljø. Beboerne oplever, at personalet støtter og vejleder individuelt i hensigtsmæssig livsførelse. Pårørende involveres i samarbejde, hvor der er ønsket og hensigtsmæssigt i henhold til pårørendepolitikken. Beboerne oplever, at personalet er åbne for samarbejde og medvirker til at inddrage de samarbejdspartnere, der er ønskelige, så beboerne opnår den behandling og det tilbud, som passer til den enkelte. Personalet på solsiden udvikler sig i dialog med beboerne om individuelle krav og forventninger. Beboerne oplever, at personalet engagerer sig konstruktivt. Arbejdet måles og evalueres med henblik på justeringer. 5

9 Medarbejderne oplever Solsiden som en attraktiv arbejdsplads. Såvel ledere, som medarbejdere har ansvar for at efterleve værdiggrundlaget. Solsidens værdigrundlag: Tillid: Er at tro på, at andre vil en godt, og at samarbejdspartnere gør det så godt, de kan. Ansvarlighed: Er at løse de opgaver, man har og får, og at man står ved det, man siger og gør. Faglighed: Er at arbejde professionelt og udviklende, desuden er faglig viden en forudsætning for at opnå resultater. Fleksibilitet: Er nødvendigt for at arbejde professionelt. Er at være rummelig og have et nuanceret syn. Er at være smidig og kreativ i ord og handling. Åbenhed: Er at være ærlig og nærværende i dialogen med hinanden. Er at lytte, at give, og at være modtagelig for nye ideer og ændringer. 3.b. Sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer, som Solsiden er optaget/præget af: På Solsiden har vi mange beboere med meget komplekse sygdomsforløb, hvor vi gennem jeg-støttende sygepleje hjælper beboeren til at klare hverdagen. Vi er meget opmærksomme på beboerens selvbestemmelsesret, og har stor respekt for den enkeltes ret til at definere, hvad livskvalitet er for ham/hende. Vi er ligeledes meget opmærksomme på at forebygge verbal og fysisk udadreagerende adfærd og ser brugen af magt som absolut sidste udvej. Sygeplejefaglige dilemmaer: Beboeren indgår aftaler med personalet (individuelle plan herunder aftaler om daglige gøremål og aktiviteter), men ønsker alligevel ikke at gennemføre de aftalte tiltag eller aktiviteter. Som personale har vi en faglig viden omkring sygdom og behandlingsstrategier, der giver os en faglig begrundelse for at motivere beboeren til at holde fast i aftalerne. Men hvor langt skal og kan vi går i vores bestræbelser på at beboeren gennemfører aktiviteten? Grænserne mellem omsorg, omsorgspligt og omsorgssvigt er derfor løbende til refleksion i personalegruppen. Respekten for det enkelte menneske og dennes ret til at definere livskvalitet kræver etiske overvejelser og selvransagelse hos personalet. Mange af vores beboere deler ikke nødvendigvis personalets opfattelse af, hvordan en døgnrytme ser ud, eller hvor ryddeligt og rent, der skal være i beboerens private rum. Her er det vigtigt, at normer holdes op mod faglige overvejelser og begrundelser. I den sociale træning, bl.a. i det fælles rum, må vi hele tiden veje hensynet til gruppen mod hensynet til den enkelte. En del beboere har det svært omkring kost/mad. Dels problemer med overvægt, dels i forhold til almindelige hensyn ved 6

10 fællesspisning. Eksempelvis at man skal dele med andre. Men hvornår skal vi som personale støtte hvilket kan være grænsesætning i det offentlige rum? Hvornår overskrider vi grænsen og ydmyger den enkelte? Hvornår er det fagligt relevant? Hvordan skal vi agere, så det bliver værdigt for både gruppen og den enkelte? Disse spørgsmål er hele tiden til refleksion blandt personalet i gruppen. 3.c. Solsidens arbejde med kvalitetssikring og udvikling: Der arbejdes på Solsiden med forskellige tiltage, som skal sikre kvaliteten: Personalet uddannes i relevante behandlingsformer såsom kognitive behandlingsformer, marte meo og neuropædagogiske behandlingsformer. Personalet deltager i relevante kurser og efteruddannelse. Der deltager psykolog til supervision. Personalet har møder en dag hver 5. Uge, hvor beboerne gennemgås. Afdelingssygeplejersken deltager i disse møder. Der er ajourførte proceduremappe, hvor der er udarbejdet standarder. Dette kan være tvangsindlæggelser, dødsfald, voldsepisoder osv. Disse er kendt af personalet. Der er nedsat arbejdsgrupper på tværs af personalegrupperne, som arbejder med at udarbejde procedurebeskrivelser f. eks modtagelse af nye beboere eller ny personale. Når medarbejdere har været på kursus, er de forpligtiget til at videregive viden til deres kolleger. Desuden trækkes på viden fra kolleger med spidskompetencer på tværs af grupperne. Den studerende medinddrages, i videst muligt omfang, i kvalitetssikring og udvikling. Alle medarbejdere får tilbud om en MUS medarbejder udviklings samtale en gang om året med nærmeste leder. 3.d. Beskrivelse af de sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold: Solsidens værdigrundlag skal være det bærende element i vores daglige arbejde og samarbejde. Vi mener sygeplejen er af høj kvalitet når: Indsatsen er koordineret i et samarbejde med beboere og andre relevante indsatser. Omdrejningspunktet i støtten er kontakten mellem beboer og medarbejder. Beboeren støttes i at få opfyldt sine sociale rettigheder. beboeren får støtte til et hverdagsliv, som fungerer så sammenhængende og hensigtsmæssigt som muligt. Beboerforløb sikres individualitet og kontinuitet. Beboere og pårørende mødes med ligeværdighed, nærhed og respekt. Kommunikation og information foregår åbent og imødekommende. Den enkeltes ressourcer er udgangspunkt for støtte og vejledning i forhold til udførelse af egenomsorg. beboeren får støtte til økonomistyring, samt støtte til kontakt til offentlige institutioner. 3.efg. Patientforløb, patientsituationer og patientfænomener. De fleste af vores beboere er svært psykisk syge, og vil klare sig meget dårligt uden for døgninstitutionens rammer. Det drejer sig oftest om kroniske livsvarige sygdomsforløb, hvorfor opholdet på Solsiden er af livslangt eller længerevarende karakter. Ønsker en beboer at flytte til en anden institution eller i egen bolig med eller uden støtte fra det etablerede behandlersystem, har beboeren rettigheder, der sikrer, at vi som personalet aktivt går i dialog med beboeren. Herunder skaber kontakt til sagsbehandler m.m. 7

11 Da Solsiden er en socialpsykiatrisk boform under servicelovens 108, skal beboerens værelse eller lejlighed betragtes som egen bolig. Det vil sige, at personalet skal udvise samme respekt for selvbestemmelsesretten, som hos enhver anden borger i sit private hjem. Vores daglige arbejde består i at vejled og støtte beboeren til at opretholde eller opnå en værdig og indholdsrig hverdag. Støtten vil være afhængig af den enkeltes behov og ønsker. Det kan dreje sig om hjælp til personlig hygiejne, træning i sociale og praktiske færdigheder, normal døgnrytme, fysisk aktivering, somatiske observationer m.m. De psykiske lidelser spænder vidt. Sygdomskategorierne dækker bl.a. skizofreni, bipolar affektiv lidelse, personlighedsforstyrrelser, misbrugsproblematikker og forskellige former for demens. Vores beboere kan optræde psykotisk med hallucinationer eller vrangforestillinger. Som reaktion på dette, eller anden psykisk sygdom, ses bl.a.: Selvskadende adfærd. Verbal eller fysisk udadreagerende adfærd. Anvendelse af primitive forsvarsmekanismer herunder udøvelse af splitting. Ambivalent og impulsstyret adfærd. 3.h. Sygeplejefaglige opgaver, metoder og redskaber, der danner det faglige grundlag for, at den studerende kan udvikle det læringsudbytte, der er beskrevet for praktikperioden på Solsiden: I Orkideen benyttes Liv Strands jeg-styrkende sygeplejeprincipper i vid udstrækning. Terapien går ud på at hjælpe mennesker, der i øjeblikket eller varigt, har svigtende jegfunktion. Desuden benytter vi miljøterapi i vores daglige, set som: en behandlingsform, som gennem en målrettet proces, baseret på psykodynamisk forståelse sørger at bruge dagliglivets begivenheder og erfaringer for at opnå en mere tilfredsstilende og hensigtsmæssig måde at leve på. (Bøe og Vaglum) Derudover arbejder vi i personalegruppen med vores måde at kommunikere på. Der er daglig refleksion i personalegruppen, hvor emnet kommunikation ofte indgår. 3.i. Solsidens ajourføring med sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen: Boformsleder og afdelingssygeplejerskerne er ansvarlige for at sygeplejerskerne er ajour og har de relevante kompetencer, ligesom de enkelte sygeplejersker selv har et ansvar for at holde sig ajour med sygeplejefaget. Den uddannelsesansvarlige og kliniske vejleder er ansvarlige for at formidle viden om sygeplejerskeuddannelsen til grupperne. 4. uddannelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted. 4.a. Adgang til IT, faglitteratur og litteratur/rapporter og lignende relateret til det kliniske uddannelsessted. Du vil få adgang til IT der udleveres kode, så du får adgang som det øvrige personale. På Solsiden forefindes litteratur, som du er velkommen til at benytte. Der er fri adgang til mapper med referater fra gruppemøder, temadage, SU møder mm. Du vil ligeledes have adgang til beboeroplysninger bl.a. individuelle planer. 8

12 4.b. Undervisningsstedets syn på læring, lærings- og studiemiljø samt studiemetoder, herunder samarbejdet mellem den studerende og undervisningsstedet. Vi opfatter læring som en subjektiv proces. Vi er rummelige i forhold til den enkeltes læringsstil og tager udgangspunkt heri. Vi ser det som en positiv og udviklende proces for personalet, at vi har de studerende i den kliniske praksis. Vi vægter et ligeværdigt og konstruktiv samarbejde mellem den studerende og undervisningssted. 4.c. Undervisningsstedets organisering, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbet. Undervisningsansvarlig og klinisk vejleder har et tæt samarbejde. Undervisningsansvarlig deltager sammen med klinisk vejleder i forudsætnings- og forventningssamtale og midtvejsevaluering. Den studerende og den kliniske vejleder er i samme gruppe, så den studerende har mulighed for at følge klinisk vejleder. Der er i vagtplanen afsat en ugentlig dag til klinisk vejleder til varetagelse af ansvarsområdet. Der er et tæt samarbejde mellem klinisk vejleder og personale i den gruppe, hvor den studerende er. Således deltager hele gruppen i vejledningsopgaverne med de faglige og personlige kompetence, som den enkelte besidder. I tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet tilgodeses mulighederne for forskellige læringssituationer. Herunder målrettede læringssituationer, situationsbestemte læringssituationer, formelle refleksionsprocesser, uformelle refleksionsprocesser og regelmæssig feedback. Gennem hele forløbet, vil den studerende få mulighed for at opnå læring gennem iagttagelse, gennem deltagelse og gennem selvstændig udøvelse. 4.d. Undervisningsstedets plan for den faglige og pædagogiske progression i det kliniske undervisningsforløb. Den kliniske praktik er delt op i introduktion oplærings -og selvstændighedsfasen. Introduktionsfasen varer 1 uge. Oplæringsfasen varer 3 uger og selvstændighedsfasen varer 4 uger. Den individuelle studieplan tager udgangspunkt i den studerendes læringsstil. Derudover differentieres undervisningsforløbet med udgangspunkt i den studerendes faglige og personlige kompetencer. 4.e. De kliniske undervisningssteder beskriver de kliniske metoder, som er fastlagte studieaktiviteter i de enkelte moduler. I faste studieaktiviteter sammen med klinisk vejleder indgår: 1. Kommunikative teorier. Herunder de specielle forhold, der gør sig gældende for mennesker med psykiske lidelser. 2. Medicinundervisning med fokus på de medicinske hovedgrupper i forhold til psykiske sygdomme. Gennemgang af ansvar og kompetencer i forbindelse med administration efter servicelovens bestemmelser, samt de for Solsiden fastlagte 9

13 regler for medicinadministration. Når den studerende i praksis administrerer medicin, under tilstedeværelse af klinisk vejleder/sygeplejerske, indgår kendskabet til den enkelte beboer samt den studerendes viden om dennes medicin. 3. skriftlig refleksionsopgave med fokus på jeg-støttende sygepleje. 4.f. Solsidens beskrivelse af, hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning. Den studerendes evaluering danner grundlag for en løbende justering/udvikling af de uddannelsesmæssige tilbud i klinisk praksis. Den skriftlige evaluering videregives til den undervisningsansvarlige, ligesom den gøres tilgængelig for det øvrige personale i gruppen. 4.h. Beskrivelse af, hvordan det kliniske undervisningssted dokumenterer planlægningen af tjenestetid for klinisk vejleder, så der formelt er afsat 6 timer/uge/studerende til varetagelse af ansvarsområdet for klinisk vejleder. I vagtplanen er det synliggjort, at klinisk vejleder en dag om ugen, skal kunne gå fra til varetagelse af sit ansvarsområde. Se endvidere modulbeskrivelsen for modul 8. 10

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Hedebo Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Tlf.: 98823166 Fax: 98824055 E-mail: hedebo@99454545.dk Klinisk underviser: Anna Grandjean Gleerup E-mail til klinisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stokrosevej er et bo-og træningstilbud efter servicelovens 107. Opholdet er et midlertidigt tilbud om bo- og træningsstøtte,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg Medarbejderinformation Værdigrundlag Intensiv afdeling, Sønderborg Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Indledning Værdigrundlaget for Intensiv afsnittet er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn Adresse A. Beskrivelse af praktikstedet Center Nørrebro Tlf. 82 56 22 00 E-mailadresse Hjemmesideadresse Åbningstider Specialiseringsmuligheder på praktikstedet For hurtigt overblik

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Botilbuddene på Guldblommevej er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere