Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8."

Transkript

1 Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort beskrivelse af Solsiden. Side 2 c. Beboerkategorier, alderssammensætning og hyppigst forekommende sundhedsproblemer. Side 2 d. Solsidens samlede undervisnings- og uddannelsesopgaver. Side 3 e. Solsidens undervisningsansvarlige sygeplejerskes og klinisk vejleders funktion, uddannelse samt sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer eller strategier i forhold til dette... Side 3 2. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på Solsiden a. Solsidens placering i organisationen, organisation på Solsiden, samt sikkerhedsvilkår... Side 4 b. Plejeform på Solsiden... Side 4 c. Samarbejdskulturen eksternt og internt Side 5 3. Sygeplejefaglige forhold på Solsiden a. Solsidens mål for og syn på sygeplejen... Side 5 b. Sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer, som Solsiden er optaget/ præget af.. Side 6 c. Solsidens arbejde med kvalitetssikring og udvikling... Side 7 d. Beskrivelse af sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold på Solsiden.. Side 7 efg. Patientforløb, patientsituationer og patientfænomener Side 8 h. Sygeplejefaglige opgaver, metoder og redskaber, der danner

3 det faglige grundlag for, at den studerende kan udvikle det læringsudbytte, der er beskrevet for praktikperioden på solsiden Side 8 i. Solsidens ajourføring med sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen Side 8 4. Uddannelsesmæssige forhold på Solsiden a. Adgang til IT, faglitteratur/rapporter og lignende relateret til det kliniske uddannelsessted Side 9 b. Undervisningsstedets syn på læring, lærings- og studiemiljø samt studiemetoder, herunder samarbejdet mellem den studerende og undervisningsstedet... Side 9 c. Undervisningsstedets organisering, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbet.. Side 9 d. undervisningsstedets plan for den faglige og pædagogiske progression i det kliniske undervisningsforløb Side 9 e. De kliniske undervisningssteder beskriver de kliniske metoder, som er fastlagte studieaktiviteter i de enkelte moduler. Side 10 f. Undervisningsstedets beskrivelse af, hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning... Side 10 g. Beskrivelse af, hvordan det kliniske undervisningssted dokumenterer planlægningen af tjenestetid for klinisk vejleder, så der formelt er afsat 6 timer/uge/studerende til varetagelse af ansvarsområdet for klinisk vejleder. Side 10

4 1. Præsentation af det kliniske område: Den studerendes praktikperiode vil foregå i Orkideen. 1.a. Præsentation af Solsiden: Socialpsykiatrisk boform Solsiden Odinsvej Sindal Tlf Mail: Orkideen Odinsvej Sindal Tlf eller Boformleder: Lars Kristensen Afdelingssygeplejerske: Susanne Fisker (Valmuen, Solsikken) Afdelingssygeplejerske: Jonna Maja Hansen (Otiumhaven, Lagunen) Afdelingssygeplejerske: Anja Rishøj (Teglgården) Uddannelsesansvarlig: Jonna Maja Hansen Mail: tlf Klinisk vejleder: Maggie Jensen Mail: Tlf: /

5 1.b. Kort beskrivelse af det kliniske område: Solsiden er en socialpsykiatrisk boform, som arbejder ud fra servicelovens 108, hvor vi tilbyder længerevarende ophold. Solsiden er bygget i 1981, og har gennem tiden gennemgået mange forandringer både i de fysiske rammer og i status, fra amtsplejehjem til institution, og nu som socialpsykiatrisk boform. Der forsøges til stadighed at tilpasse rammer og indhold i tilbuddet på Solsiden til de målgrupper der efterspørges. Der planlægges på sigt ombygning af Solsiden til mere tidssvarende boliger efter lejelovens bestemmelser. Solsiden har som nævnt tidligere været et amtsplejehjem, men da institutionsbegrebet blev ophævet i 1998, overgik institutionen til at være en boform, som lovmæssigt hører under serviceloven. Efter kommunalreformen 2007 forblev Solsiden i regionen, under specialsektoren. Serviceloven har medført, at beboernes bolig nu betragtes som egen bolig, hvor hver beboer betaler husleje, samt betaler for de ydelser de får herudover, som f.eks. rengøring, tøjvask mm. Solsiden har 45 beboere, som er delt op i 5 grupper. Den 5. Gruppe Teglgården startede 1. November 2008 og ligger fysisk adskilt fra Solsiden ca 2 km derfra.. Der er ansat ca. 87 medarbejdere på Solsiden med tværfaglige uddannelser. Der er pt. 8 sygeplejersker ansat på Solsiden inkl. Ledelsen. Beboerne henvises dels fra eget hjem, fra sygehuspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. 1.c. Beboerkategorier, aldersgruppesammensætning og hyppigst forekommende sundhedsproblemer: Solsidens målgruppe er voksne borgere med en alvorlig psykisk lidelse, der ikke længere har brug for ophold på f.eks. et psykiatrisk sygehus, og som endnu ikke kan klare sig med den sociale og psykiatriske ekspertise, der fås gennem kommunale tilbud. Det er altså borgere der ikke kan rummes i kommunalt regi. Der henvises også borgere fra eget hjem, som har brug for den socialpsykiatriske ekspertise og døgndækning, som Solsiden kan tilbyde. Ved visitation til Solsiden tages der stilling til, hvilken gruppe der bedst matcher den enkelte beboer, ud fra dennes alder, diagnose, funktionsniveau, håb og drømme. Præsentation af grupperne: Solsiden er som sagt det op i fem grupper: Lagunen, Valmuen, Solsikken, Orkideen og Teglgården. Lagunen har 9 beboere boende. Det er overvejende yngre beboere, dog med enkelte undtagelser. Miljøet i gruppen er tilrettelagt på en sådan måde, at man motivere beboeren til at klare mange gøremål selv, og også til at styrke de sociale 2

6 kompetencer. Beboerne har diagnoserne borderline og skizofreni. Personalet arbejder ud fra teamarbejde og kognitive behandlingsformer. Der er 9 medarbejdere i Lagunen med tværfaglig baggrund som: pædagoger, social og sundhedsassistenter, plejer, beskæftigelsesvejleder og køkkenassistent. Valmuen har 9 beboere boende og er en almenpsykiatrisk gruppe, hvor der er beboere med forskellige diagnoser som skizofreni, neurose, maniodepressiv, frontallapskadet. Aldersgruppen er fra 35 til 70 år. Der arbejdes med teamarbejde og ud fra den kognitive tankegang. Der er 14 medarbejdere i Valmuen med tværfaglig baggrund som: sygeplejersker, pædagoger, social og sundhedsassistenter, rengøringsassistent og køkkenassistenter. Solsikken har 10 beboere boende, og er som Valmuen også en almenpsykiatrisk gruppe, hvor man møder flest beboere med diagnosen skizofreni, men også neurose og maniodepressiv. Aldersgruppen er fra 44 til 75 år. Gruppen arbejder meget med den jeg-støttende sygepleje, hvor social læring, grænsesætning er vigtige i omsorgen overfor beboeren. Der er 12 medarbejdere i Solsikken med tværfaglig baggrund som: sygeplejerske, social og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælper, rengøringsassistent og køkkenassistent. Orkideen har 10 beboere fortrinsvis med forskellige demensdiagnoser, man møder også beboere med borderline og skizofreni. Aldersgruppen er fra 40 til 89 år. Der arbejdes ud fra principperne i Marte meo metoden og Tom Kitwoods demensteori, hvor anerkendelse af den enkelte beboer og dennes handlinger sættes i højsædet. Der er 20 medarbejdere i Orkideen med forskellig tværfaglig baggrund som: sygeplejersker, pædagog, social og sundhedsassistenter, plejere, rengøringsassistent og køkkenassistent. Teglgården: Målgruppen til teglgården er den samme som til Solsiden, dog kan der ikke bo mennesker med udadreagerende adfærd da der kun er et personale om natten. Der er 8 beboere med forskellige psykiske lidelser såsom skizofreni, bipolar affektiv lidelse. På sigt skal personalegruppen uddannes i den kognitive behandlingsform, for at kunne arbejde ud fra denne. Der arbejdes ud fra jeg-støttende sygepleje og miljø-terapi. Der arbejdes ud fra kontaktpersonsystemet. Der er ansat 12 personaler samt en køkken-husassistent. Der er ansat sygeplejersker, pædagoger og social og- sundhedsassistenter. 1.d. Solsidens samlede undervisnings- og uddannelsesopgaver: På Solsiden er der årligt: 4 hold á 2 sygeplejestuderende i klinisk undervisning i 8 uger. 3 hold á 8-10 social- og sundhedsassistentelever i praktik i 15 uger. 1.e. Solsidens uddannelsesansvarlige sygeplejerskes og kliniske vejleders funktion, uddannelse og sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer eller strategi i forhold til dette: Jonna Maja Hansen er uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Denne funktion er tilknyttet afdelingssygeplejerske funktionen. Jonna deltager i forventningssamtaler og midtvejsevalueringer. Jonna deltager i de formelle refleksionsopgaver, når tiden tillader det. Jonna kan inddrages efter behov/ønske. Maggie Jensen er klinisk vejleder. Maggie har ikke uddannelsen som klinisk vejleder, men forventer at tage denne i

7 2. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på Solsiden. 2.a. Solsidens placering i organisationen, organisationen på Solsiden samt sikkerhedsvilkår: Solsiden er en boform under regionen, hvor Torben Søgaard Jensen er regionsdirektør. Solsiden er I specialsektoren, hvor Ole Bjerre Jakobsen er vores sektorchef. Solsiden har tilknyttet Bente Nielsen som faglig konsulent fra regionen. Boformleder på Solsiden er Lars Kristensen. Afdelingssygeplejersker på Solsiden er Susanne Fisker, Anja Rishøj og Jonna Maja Hansen. Der er ansat en klinisk vejleder på Solsiden: Maggie Jensen. Susanne Fisker og Jonna Maja Hansen er uddannelsesansvarlige for SSA-elever. Der er ansat daglige vejledere for SSA-eleverne i alle grupper. Den tværfaglige medarbejdergruppe består af sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, plejere, sygehjælper, beskæftigelsesvejleder, køkkenassistenter og rengøringsassistenter. Vi har desuden ansat sekretær, pedel, pedelmedhjælper og rengøringsassistent. Sikkerhed: Alle medarbejdere på Solsiden gennemgår konflikthåndteringskursus i forebyggelsen af vold fra beboerne på Solsiden. Der er uddannet tre konflikthåndteringsinstruktører på solsiden, hvis opgave er at opdatere medarbejderne indenfor området. Boformlederen på Solsiden er arbejdsmiljøansvarlig. Hvis en medarbejder f. eks har været udsat for en voldsepisode, er boformslederen ansvarlig for at kalde de involverede ind til en debriefing. Herudover er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant i medarbejdergruppen. Som studerende vil du få instruktion i forhold til brand, samt du vil få en orientering fra arbejdsmiljørepræsentanten om hendes arbejdsområde. Som studerende vil du aldrig være ansvarlig i forhold til sikkerheden, men skulle der opstå en situation er det vigtigt, at du har fået informationer og kan handle ud fra disse. Der er valgte tillidsrepræsentanter for hver faggruppe. 2.b. Plejeformen på Solsiden: Som beskrevet, er der på Solsiden en bred vifte af forskellige faggrupper. Solsiden ønsker en stor grad af tværfaglighed for at højne personalets faglige og personlige kompetencer, og dermed tilgodese beboernes behov og ønsker. Erfaringsniveauet blandt personalet spænder fra nyuddannede til medarbejdere med mange års psykiatrisk erfaring. Grupperne har gruppemøde en hel dag ca. hver 5. uge, hvor der tages forskellige problemstillinger op omkring beboerne, hvorved faglig og personlig udvikling højnes. Der er her mulighed for supervision af psykolog Lotte Bang i 2 timer. Orkideen bruger marte meo terapeut Bente Weberskov til supervision, coaching, tilbagemeldinger på videoanalyser mm ved behov. Alle beboerne på Solsiden har en individuel plan. Denne er lavet indenfor de 3 første måneder, når en beboer flytter ind. Derefter revideres den individuelle plan minimum en gang om året. I den individuelle plan skal fremgå hvilke aftaler, mål, indsatsområder der arbejdes med og hvilke ydelser beboeren evt. modtager. De individuelle planer, som udarbejdes sammen med beboerne, danner grundlag for møder med beboernes sagsbehandler fra kommunen. På møderne deltager beboerne og der planlægges mål for fremtiden. 4

8 2.c. Samarbejdsstrukturen eksternt og internt. Solsidens nærmeste samarbejdspartnere er: psykiatrisk konsulent Svend Seitzberg, praktiserende læger, kommunale sagsbehandlere, psykiatriske sygehuse m.fl. Personalet er ansat på Solsiden, og kan således afløse i de forskellige grupper ved behov. Alle grupper deler ledelse, sekretær og pedel. Nogle faggrupper holder møder på tværs af grupperne, f. eks husassistenter og sygeplejersker. 3. Sygeplejefaglige forhold på det kliniske undervisningssted: 3.a. Solsidens mål for og syn på sygeplejen: At skabe et miljø, hvor beboerne oplever faglig og individuel støtte til at udvikle egne ressourcer både fysisk, psykisk og socialt. At skabe et miljø beboerne oplever som trygt, tillidsfuldt, struktureret og udviklende, som styrker selvværdet hos den enkelte. At skabe et miljø beboerne oplever så hjemligt som muligt, hvor fællesskab og socialt samvær prioriteres højt, og hvor der samtidig gives plads til privathed. At skabe et miljø, hvor beboerne oplever at kunne få opfyldt sine sociale rettigheder. At skabe et miljø, hvor beboerne oplever størst mulig grad af frihed og rummelighed. At skabe et miljø, hvor beboerne oplever en ligeværdig dialog i kontakten og samarbejdet. Solsidens vision: Den enkelte beboer på Solsiden oplever et effektivt personale. Der gives et individuelt tilbud, hvilket fremgår af den enkelte beboers handleplan. Beboerne oplever sammenhæng mellem de tilbud, der er på Solsiden, og de tilbud der gives i sygehus og kommunalt regi. Den enkelte beboer oplever en ligeværdig dialog, som er udgangspunkt for alt samarbejde på Solsiden. Solsiden har som mål at tilbyde beboere på venteliste en plads indenfor en måned. Beboerne tager, så vidt det er muligt, selv beslutninger om indretning af egen stue. I fællesarealer er beboerne medbestemmende vedrørende indretning og medvirker i samarbejde med personalet til at skabe et hensigtsmæssigt og indbydende miljø. Beboerne oplever, at personalet støtter og vejleder individuelt i hensigtsmæssig livsførelse. Pårørende involveres i samarbejde, hvor der er ønsket og hensigtsmæssigt i henhold til pårørendepolitikken. Beboerne oplever, at personalet er åbne for samarbejde og medvirker til at inddrage de samarbejdspartnere, der er ønskelige, så beboerne opnår den behandling og det tilbud, som passer til den enkelte. Personalet på solsiden udvikler sig i dialog med beboerne om individuelle krav og forventninger. Beboerne oplever, at personalet engagerer sig konstruktivt. Arbejdet måles og evalueres med henblik på justeringer. 5

9 Medarbejderne oplever Solsiden som en attraktiv arbejdsplads. Såvel ledere, som medarbejdere har ansvar for at efterleve værdiggrundlaget. Solsidens værdigrundlag: Tillid: Er at tro på, at andre vil en godt, og at samarbejdspartnere gør det så godt, de kan. Ansvarlighed: Er at løse de opgaver, man har og får, og at man står ved det, man siger og gør. Faglighed: Er at arbejde professionelt og udviklende, desuden er faglig viden en forudsætning for at opnå resultater. Fleksibilitet: Er nødvendigt for at arbejde professionelt. Er at være rummelig og have et nuanceret syn. Er at være smidig og kreativ i ord og handling. Åbenhed: Er at være ærlig og nærværende i dialogen med hinanden. Er at lytte, at give, og at være modtagelig for nye ideer og ændringer. 3.b. Sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer, som Solsiden er optaget/præget af: På Solsiden har vi mange beboere med meget komplekse sygdomsforløb, hvor vi gennem jeg-støttende sygepleje hjælper beboeren til at klare hverdagen. Vi er meget opmærksomme på beboerens selvbestemmelsesret, og har stor respekt for den enkeltes ret til at definere, hvad livskvalitet er for ham/hende. Vi er ligeledes meget opmærksomme på at forebygge verbal og fysisk udadreagerende adfærd og ser brugen af magt som absolut sidste udvej. Sygeplejefaglige dilemmaer: Beboeren indgår aftaler med personalet (individuelle plan herunder aftaler om daglige gøremål og aktiviteter), men ønsker alligevel ikke at gennemføre de aftalte tiltag eller aktiviteter. Som personale har vi en faglig viden omkring sygdom og behandlingsstrategier, der giver os en faglig begrundelse for at motivere beboeren til at holde fast i aftalerne. Men hvor langt skal og kan vi går i vores bestræbelser på at beboeren gennemfører aktiviteten? Grænserne mellem omsorg, omsorgspligt og omsorgssvigt er derfor løbende til refleksion i personalegruppen. Respekten for det enkelte menneske og dennes ret til at definere livskvalitet kræver etiske overvejelser og selvransagelse hos personalet. Mange af vores beboere deler ikke nødvendigvis personalets opfattelse af, hvordan en døgnrytme ser ud, eller hvor ryddeligt og rent, der skal være i beboerens private rum. Her er det vigtigt, at normer holdes op mod faglige overvejelser og begrundelser. I den sociale træning, bl.a. i det fælles rum, må vi hele tiden veje hensynet til gruppen mod hensynet til den enkelte. En del beboere har det svært omkring kost/mad. Dels problemer med overvægt, dels i forhold til almindelige hensyn ved 6

10 fællesspisning. Eksempelvis at man skal dele med andre. Men hvornår skal vi som personale støtte hvilket kan være grænsesætning i det offentlige rum? Hvornår overskrider vi grænsen og ydmyger den enkelte? Hvornår er det fagligt relevant? Hvordan skal vi agere, så det bliver værdigt for både gruppen og den enkelte? Disse spørgsmål er hele tiden til refleksion blandt personalet i gruppen. 3.c. Solsidens arbejde med kvalitetssikring og udvikling: Der arbejdes på Solsiden med forskellige tiltage, som skal sikre kvaliteten: Personalet uddannes i relevante behandlingsformer såsom kognitive behandlingsformer, marte meo og neuropædagogiske behandlingsformer. Personalet deltager i relevante kurser og efteruddannelse. Der deltager psykolog til supervision. Personalet har møder en dag hver 5. Uge, hvor beboerne gennemgås. Afdelingssygeplejersken deltager i disse møder. Der er ajourførte proceduremappe, hvor der er udarbejdet standarder. Dette kan være tvangsindlæggelser, dødsfald, voldsepisoder osv. Disse er kendt af personalet. Der er nedsat arbejdsgrupper på tværs af personalegrupperne, som arbejder med at udarbejde procedurebeskrivelser f. eks modtagelse af nye beboere eller ny personale. Når medarbejdere har været på kursus, er de forpligtiget til at videregive viden til deres kolleger. Desuden trækkes på viden fra kolleger med spidskompetencer på tværs af grupperne. Den studerende medinddrages, i videst muligt omfang, i kvalitetssikring og udvikling. Alle medarbejdere får tilbud om en MUS medarbejder udviklings samtale en gang om året med nærmeste leder. 3.d. Beskrivelse af de sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold: Solsidens værdigrundlag skal være det bærende element i vores daglige arbejde og samarbejde. Vi mener sygeplejen er af høj kvalitet når: Indsatsen er koordineret i et samarbejde med beboere og andre relevante indsatser. Omdrejningspunktet i støtten er kontakten mellem beboer og medarbejder. Beboeren støttes i at få opfyldt sine sociale rettigheder. beboeren får støtte til et hverdagsliv, som fungerer så sammenhængende og hensigtsmæssigt som muligt. Beboerforløb sikres individualitet og kontinuitet. Beboere og pårørende mødes med ligeværdighed, nærhed og respekt. Kommunikation og information foregår åbent og imødekommende. Den enkeltes ressourcer er udgangspunkt for støtte og vejledning i forhold til udførelse af egenomsorg. beboeren får støtte til økonomistyring, samt støtte til kontakt til offentlige institutioner. 3.efg. Patientforløb, patientsituationer og patientfænomener. De fleste af vores beboere er svært psykisk syge, og vil klare sig meget dårligt uden for døgninstitutionens rammer. Det drejer sig oftest om kroniske livsvarige sygdomsforløb, hvorfor opholdet på Solsiden er af livslangt eller længerevarende karakter. Ønsker en beboer at flytte til en anden institution eller i egen bolig med eller uden støtte fra det etablerede behandlersystem, har beboeren rettigheder, der sikrer, at vi som personalet aktivt går i dialog med beboeren. Herunder skaber kontakt til sagsbehandler m.m. 7

11 Da Solsiden er en socialpsykiatrisk boform under servicelovens 108, skal beboerens værelse eller lejlighed betragtes som egen bolig. Det vil sige, at personalet skal udvise samme respekt for selvbestemmelsesretten, som hos enhver anden borger i sit private hjem. Vores daglige arbejde består i at vejled og støtte beboeren til at opretholde eller opnå en værdig og indholdsrig hverdag. Støtten vil være afhængig af den enkeltes behov og ønsker. Det kan dreje sig om hjælp til personlig hygiejne, træning i sociale og praktiske færdigheder, normal døgnrytme, fysisk aktivering, somatiske observationer m.m. De psykiske lidelser spænder vidt. Sygdomskategorierne dækker bl.a. skizofreni, bipolar affektiv lidelse, personlighedsforstyrrelser, misbrugsproblematikker og forskellige former for demens. Vores beboere kan optræde psykotisk med hallucinationer eller vrangforestillinger. Som reaktion på dette, eller anden psykisk sygdom, ses bl.a.: Selvskadende adfærd. Verbal eller fysisk udadreagerende adfærd. Anvendelse af primitive forsvarsmekanismer herunder udøvelse af splitting. Ambivalent og impulsstyret adfærd. 3.h. Sygeplejefaglige opgaver, metoder og redskaber, der danner det faglige grundlag for, at den studerende kan udvikle det læringsudbytte, der er beskrevet for praktikperioden på Solsiden: I Orkideen benyttes Liv Strands jeg-styrkende sygeplejeprincipper i vid udstrækning. Terapien går ud på at hjælpe mennesker, der i øjeblikket eller varigt, har svigtende jegfunktion. Desuden benytter vi miljøterapi i vores daglige, set som: en behandlingsform, som gennem en målrettet proces, baseret på psykodynamisk forståelse sørger at bruge dagliglivets begivenheder og erfaringer for at opnå en mere tilfredsstilende og hensigtsmæssig måde at leve på. (Bøe og Vaglum) Derudover arbejder vi i personalegruppen med vores måde at kommunikere på. Der er daglig refleksion i personalegruppen, hvor emnet kommunikation ofte indgår. 3.i. Solsidens ajourføring med sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen: Boformsleder og afdelingssygeplejerskerne er ansvarlige for at sygeplejerskerne er ajour og har de relevante kompetencer, ligesom de enkelte sygeplejersker selv har et ansvar for at holde sig ajour med sygeplejefaget. Den uddannelsesansvarlige og kliniske vejleder er ansvarlige for at formidle viden om sygeplejerskeuddannelsen til grupperne. 4. uddannelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted. 4.a. Adgang til IT, faglitteratur og litteratur/rapporter og lignende relateret til det kliniske uddannelsessted. Du vil få adgang til IT der udleveres kode, så du får adgang som det øvrige personale. På Solsiden forefindes litteratur, som du er velkommen til at benytte. Der er fri adgang til mapper med referater fra gruppemøder, temadage, SU møder mm. Du vil ligeledes have adgang til beboeroplysninger bl.a. individuelle planer. 8

12 4.b. Undervisningsstedets syn på læring, lærings- og studiemiljø samt studiemetoder, herunder samarbejdet mellem den studerende og undervisningsstedet. Vi opfatter læring som en subjektiv proces. Vi er rummelige i forhold til den enkeltes læringsstil og tager udgangspunkt heri. Vi ser det som en positiv og udviklende proces for personalet, at vi har de studerende i den kliniske praksis. Vi vægter et ligeværdigt og konstruktiv samarbejde mellem den studerende og undervisningssted. 4.c. Undervisningsstedets organisering, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbet. Undervisningsansvarlig og klinisk vejleder har et tæt samarbejde. Undervisningsansvarlig deltager sammen med klinisk vejleder i forudsætnings- og forventningssamtale og midtvejsevaluering. Den studerende og den kliniske vejleder er i samme gruppe, så den studerende har mulighed for at følge klinisk vejleder. Der er i vagtplanen afsat en ugentlig dag til klinisk vejleder til varetagelse af ansvarsområdet. Der er et tæt samarbejde mellem klinisk vejleder og personale i den gruppe, hvor den studerende er. Således deltager hele gruppen i vejledningsopgaverne med de faglige og personlige kompetence, som den enkelte besidder. I tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet tilgodeses mulighederne for forskellige læringssituationer. Herunder målrettede læringssituationer, situationsbestemte læringssituationer, formelle refleksionsprocesser, uformelle refleksionsprocesser og regelmæssig feedback. Gennem hele forløbet, vil den studerende få mulighed for at opnå læring gennem iagttagelse, gennem deltagelse og gennem selvstændig udøvelse. 4.d. Undervisningsstedets plan for den faglige og pædagogiske progression i det kliniske undervisningsforløb. Den kliniske praktik er delt op i introduktion oplærings -og selvstændighedsfasen. Introduktionsfasen varer 1 uge. Oplæringsfasen varer 3 uger og selvstændighedsfasen varer 4 uger. Den individuelle studieplan tager udgangspunkt i den studerendes læringsstil. Derudover differentieres undervisningsforløbet med udgangspunkt i den studerendes faglige og personlige kompetencer. 4.e. De kliniske undervisningssteder beskriver de kliniske metoder, som er fastlagte studieaktiviteter i de enkelte moduler. I faste studieaktiviteter sammen med klinisk vejleder indgår: 1. Kommunikative teorier. Herunder de specielle forhold, der gør sig gældende for mennesker med psykiske lidelser. 2. Medicinundervisning med fokus på de medicinske hovedgrupper i forhold til psykiske sygdomme. Gennemgang af ansvar og kompetencer i forbindelse med administration efter servicelovens bestemmelser, samt de for Solsiden fastlagte 9

13 regler for medicinadministration. Når den studerende i praksis administrerer medicin, under tilstedeværelse af klinisk vejleder/sygeplejerske, indgår kendskabet til den enkelte beboer samt den studerendes viden om dennes medicin. 3. skriftlig refleksionsopgave med fokus på jeg-støttende sygepleje. 4.f. Solsidens beskrivelse af, hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning. Den studerendes evaluering danner grundlag for en løbende justering/udvikling af de uddannelsesmæssige tilbud i klinisk praksis. Den skriftlige evaluering videregives til den undervisningsansvarlige, ligesom den gøres tilgængelig for det øvrige personale i gruppen. 4.h. Beskrivelse af, hvordan det kliniske undervisningssted dokumenterer planlægningen af tjenestetid for klinisk vejleder, så der formelt er afsat 6 timer/uge/studerende til varetagelse af ansvarsområdet for klinisk vejleder. I vagtplanen er det synliggjort, at klinisk vejleder en dag om ugen, skal kunne gå fra til varetagelse af sit ansvarsområde. Se endvidere modulbeskrivelsen for modul 8. 10

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere