Handlingsplan for øget gennemførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: Journalnr.: K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt link til skolens handlingsplan jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 834 af 27/06/2013 ) 7. stk. 3 og 4 1

2 Indledning Nordjyllands Landbrugsskole har udarbejdet denne handlingsplan, som skal ses som en understøttelse af målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Af denne plan fremgår status på resultater i forhold til afbrud af uddannelsen, status på indsatsområder 2013 og skolens indsatsområder for 2014 i forhold til de udfordringer, skolen står overfor. I forhold til tidligere indsendte handlingsplaner for øget gennemførsel, har vi i år fokuseret på de udfordringer, vi står overfor og hvordan vi i endnu højere grad kan arbejde på at forbedre forholdene på Nordjyllands Landbrugsskole, således vi kan fortsætte med høj grad af elevtilfredshed og lavt frafald på uddannelsen. Vi har på nuværende tidspunkt mange aktiviteter i gang på skolen, som medvirker til at opfylde dette mål. Men i denne handlingsplan undlader vi at beskrive denne del af vores aktiviteter og fokuserer på, hvor vi yderligere kan sætte ind. 1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Tabel 1.1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2013 resultat 2014 måltal 2014 evt. rev. måltal 2015 måltal Grundforløb under ét 18,5 11,3 5 11, Hovedforløb under ét 2,2 2,7 5 3, Skolens begrundelse for at revidere måltallet for 2014 Måltallet for grundforløbet 2014 har vi revideret fra de 5 % som vi tidligere estimerede til et frafald på 10 %. Dette sker med baggrund i den viden vi har opnået omkring elevgrundlag og årsager til frafald. I punkt 2 beskrives skolens fremtidige udfordringer og herunder vil vi præcisere årsager til frafald. Samlet set tegner der sig et billede af, at en væsentlig del af frafaldet skyldes personlige problemer. Vi vælger at revidere måltallet for frafald på hovedforløbet fra de tidligere estimerede 5 % til 4 %. Der har igennem de foregående år været en meget lav frafaldsprocent på hovedforløbet, og det er skolens målsætning at fastholde dette lave frafald. Tabel 1.3. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2011/ / / /15 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét

3 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skema 2.1: Overordnet analyse og beskrivelse af skolens udfordringer mhp. at øge gennemførelsen Grundforløb I 2013 har 13 elever haft afbrud uden omvalg. På forhånd havde vi en formodning om at flere elever på et 40 ugers grundforløb havde afbrud pga. skoletræthed og forskellige personlige udfordringer. Efter en analyse af frafaldet, kan vi dog konstatere, at det ikke er afgørende om eleven følger et 20 eller et 40 ugers grundforløb. Der er tendens til, at de lidt ældre elever har et større frafald set i forhold til de yngre elever. Denne lidt ældre gruppe af elever har som oftest været i gang med flere forskellige grundforløb eller andre uddannelser, og har typisk personlige problemer. Analysen viser, at pigernes frafald på grundforløbet er markant større end drengenes. Analysen viser, at eleverne falder fra forholdsvist hurtigt i forløbet, normalt indenfor den første måned. Analysen af frafaldsstatistikken giver et overordnet indtryk af, at det er elevens personlige udforinger, som er den væsentligste faktor i forbindelse med frafald. Disse faktorer kan være sygdom eller forskellige diagnoser, som gør det svært, at trives blandt mange mennesker, især i et kostskolemiljø. Desuden er der elever med misbrug i forhold til stoffer, som også har afbrudt forløbet. Det er vigtigt at påpege at de forholdsvis små grupper af elever bevirker, at en enkelt elev vejer meget tungt i den procentvise opgørelse. Udfordringer: Samlet set kan der være mange udfordringer på skolen, men for at udvælge indsatsområder vælger vi at fokusere på analysen af frafald og på skolens elevtrivselsundersøgelse (2013). Frafald af piger For mange piger falder fra grundforløbet, samlet falder 25 % af pigerne fra uddannelsen, hvorimod det kun er 8 % af drengene. Det er lidt overraskende for os, at der er så markant en forskel mellem drenge og piger. Igen skal det understreges, at mængden af data er begrænset og det påvirker selvfølgelig meget. Det er dog vigtigt, at vi har fokus på, hvorvidt dette er en tendens på grundforløbet og at vi sætter ind i forhold til dette. Frafald af ældre elever På grundforløbet har vi et frafald på 40 % for de elever, som er over 21 år. Vi er klar over, at denne elevgruppe kan have en historik med opstart og frafald på flere uddannelser. Ligeledes kan der være problemer forbundet med misbrug af forskellig art. Vort indtryk af disse lidt ældre elever, er generelt, at det enten er meget motiverede elever, som aktivt har valgt landmandsuddannelsen, eller at det er elever, som er udfordrede i forhold til livet. Vores udfordring består således i at få endnu bedre fat i den sidste gruppe af elever. Uddannelsesparathed Årsagen til 85 % af frafaldet på grundforløbet er manglende uddannelsesparathed. Hos den enkelte elev kan dette skyldes alt fra psykiske problemer til vold i familien. Alle disse problemer gør det svært for eleven at fokusere på at tage en uddannelse. Vores udfordring består i at kompetenceafklare eleverne i endnu højere grad, og vurdere hvor meget støtte den enkelte elev har brug for undervejs i forløbet. 3

4 Elevernes motivation - elevtrivselsundersøgelsen I elevtrivselsundersøgelsen 2013 placerede eleverne skolen som 2.bedste erhvervsskole i DK set i forhold til elevens trivsel. Dette er selvfølgelig et resultat, vi som skole er glade for og som vi også synes afspejler den dagligdag, vi oplever på skolen. Det område, som skolen scorer lavest på, er elevernes egen motivation (76), som er lavere end landsgennemsnittet (79). Deres egen indsats er vurderet til 70 (landsgennemsnit 74). Et resultat mellem er en god vurdering. Der er således ikke alarmerende dårlige resultater, men det er oplysninger, som stemmer overens med skolens opfattelse af, at eleverne kan mangle motivation for at modtage undervisning og at vi kunne ønske en større indsats af den enkelte elev. Der er stadig tale om resultater, som vurderes som gode. Vi bør dog have fokus på at inddrage den enkelte elev i undervisningen og om muligt få motiveret eleven til en mere aktiv deltagelse. Sammenhæng mellem skole og praktik - elevtrivselsundersøgelsen Elevtrivselsundersøgelsen viser ligeledes, at det generelt gør sig gældende på erhvervsskoler, at sammenhængen, mellem det eleven lærer på skolen og det som læres på praktikpladsen, ikke altid giver god sammenhæng. Nordjyllands Landbrugsskole: 69 og Landsgennemsnit: 58. I forhold til hvordan arbejdsgiveren har forberedt eleven på skoleopholdet, er resultatet for vores elever 64 mod et landsgennemsnit. på 56. Vores elever ser således en større sammenhæng og er bedre forberedt på skolen set i forhold til mange andre elever på erhvervsuddannelser, men i forhold til hvordan data generelt er for undersøgelsen, kan det konstateres, at disse bør give anledning til overvejelse. Skema 2.2: Profil af frafaldsgrupper Frafaldsgruppe nr.: Hvem falder fra Grundforløb Etnicitet: Skolen har yderst få elever med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har elever med hollandske forældre og enkelte elever fra østeuropæiske lande. Det har været elever, som er meget velintegrerede og som har stor motivation for landbrugserhvervet. Frafaldet er derfor ikke eksisterende for denne gruppe af elever. Køn: 5 ud af 13 frafaldselever har været piger (39 %). Da pigerne som samlet gruppe kun udgør 17 % af grundforløbet er der for stor en andel af frafaldsgruppen som er piger. Hvornår falder eleverne fra (GF, overgang mellem GF og HF, HF)? På hvilke indgange/uddannelser falder eleverne fra? Årsager til frafald? Alder: Vi har haft 10 elever på grundforløbet, som er 21 år eller derover ved påbegyndelse af forløbet. 4 af disse elever er frafaldet. Dette betyder, at 40 % af disse lidt ældre elever falder fra grundforløbet. Frafaldet sker i løbet af grundforløbet. 60 % af frafaldet sker i løbet af de første 6 uger af grundforløbet. Grundforløb både 20 uger og 40 ugers 11 elever (85 %): Eleverne er ikke uddannelsesparate pga. meget store problemer med sociale fællesskaber, ADHD, psykiske problemer, depressioner, manglende motivation og fremmøde. Generelt en blanding af store personlige udfordringer, som gør det meget vanskeligt for en elev at fokusere på uddannelse. 2 elever (15 %): Ældre elever, personlige problemer kombineret med stofmisbrug. 4

5 Frafaldsgruppe nr.: Hvem falder fra Hovedforløb (5 elever) Etnicitet: En af de frafaldene elever havde anden etnisk baggrund, men dette var ikke årsagen til frafald. Køn: 1 pige (20 %) og 4 drenge (80 %) Hvornår falder eleverne fra (GF, overgang mellem GF og HF, HF)? På hvilke indgange/uddannelser falder eleverne fra? Hvorfor? Årsager til frafald, fx faglige problemer, personlige og/eller sociale problemer etc. Alder: 3 af eleverne (60 %) var ældre elever. 4 elever er faldet fra undervejs på 1. hovedforløb og 1 elev er faldet fra på 2. hovedforløb Landmand Personlige problemer er igen den overordnede årsag til frafald. To af eleverne havde problemer med misbrug, og alle har en kombination af ustabilt fremmøde, faglige problemer og psykiske problemer. 3. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2013 Det kan konstateres at skolen ikke har formået at opfylde det ambitiøse mål om 5 % frafald blandt grundforløbs eleverne. Skolen har således haft et frafald på 11,5 % (13 elever). Dette resultat er ikke tilfredsstillende. Årsagerne til frafaldet er begrundet ovenfor. Nordjyllands Landbrugsskole skal arbejde for at nedbringe dette frafald, men for at have et ambitiøst, men realistisk mål for 2014, har vi valgt at ændre målsætningen til 8 %. Vi konstaterede ovenfor, at den største årsag til frafald blandt elever, er forskellige personlige udfordringer. Vi kan som skole hjælpe disse elever meget, men vi mener også, det kan være nødvendigt, at eleven stopper i uddannelsen for i stedet at få hjælp rette sted. Med nuværende elevgrundlag vurderer vi derfor, at 8 % må være et realistisk mål for uddannelsen. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2013 Ordlyden af skolens FPDG, jf. HP 13 Vores undervisning er tilrettelagt således, at vores elever oplever en undervisning og læring, der er virkeligheds- og praksisnær. Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv, at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel og praksisnær indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for landbruget. Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som er gældende for landbruget. Værdier som åbenhed, selvstændighed, konsekvens, demokrati, ansvarlighed overfor sig selv og andres læring og udvikling, gensidig tillid, ligeværdighed, motivation og arbejdsglæde udgør grundlaget for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. 5

6 Beskrivelse af konkrete aktiviteter, som skolen iværksatte i arbejdet med FPDG? Konkrete aktiviteter beskrives i skema 3.3. og 3.4. Mere brug af to lærer systemet, især i klasser hvor der er behov for udpræget praksisnær undervisning. Elever, som har problemer med selvstændighed, konsekvens, motivation, ansvarlighed og arbejdsglæde (jvf FPDG,13), følges meget tæt. Der bruges flere ressourcer på dette end nogensinde før. Der er jævnligt dialog med landmanden i forbindelse med fravær og andre problematikker. Hvordan har skolen sikret, at FPDG er blevet forankret i arbejdet med skolens udvikling af undervisning og læringsmiljø? Ved afholdelse af pædagogisk dag for alle undervisere med fokus på undervisningsformer, differentiering. Ved lærermøder hvor der hver uge er fokus på trivslen i den enkelte klasse og hvor der udveksles erfaringer i forhold til at udvikle på den praksisnære undervisning. Hvilken effekt har arbejdet med FPDG haft på elevernes præstationer, fastholdelse og tilfredshed? Skema 3.3. og 3.4 følger op på dette. Hvad har virket / ikke virket? Samlet set er frafaldsprocenten meget lav på skolen. Dette skyldes en kombination af mange ting, men tæt og god kontakt med eleverne, opfølgning, praksisnær undervisning og udvidet samarbejde mellem skole og praktik er væsentlige årsager. Vi har en udfordring med at kombinere en stor pædagogisk frihed og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Vi anser det for yderst vigtigt, at der er pædagogisk frihed for den enkelte underviser, derved er der stor motivation for jobbet og dette kommer eleven til gode. Dette bør dog ikke forveksles med, at der ikke stilles krav til den enkelte underviser i forhold til udvikling af praksis. For at arbejde med denne udfordring starter uddannelseslederen april 2014 på efteruddannelse Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne, ligeledes påbegynder to undervisere Pædagogisk Diplomuddannelse August Skema 3.3: Evaluering af arbejdet med styrket differentiering Obligatorisk indsatsområde 2013: Differentiering i form af niveauopdelt undervisning Hvilke konkrete aktiviteter har skolen iværksat for at styrke differentieringen? 1) Igangsat udvikling af EUX forløb, således der er mulighed for en faglig differentiering. 2) Differentiering i form af niveaudelt undervisning. Dette er gjort på Engelsk/Internationalisering på 1. og 2. HF. På forlænget GF (40 uger) tilbydes eleverne mere undervisning i dansk, matematik og engelsk. I disse fag kan eleven vælge mellem et niveau, hvor der kan afsluttes med eksamen (F- eller E-niveau), eller et betydeligt lavere niveau uden eksamen. Eleven har selv haft indflydelse på valget, kombineret med karakterer fra folkeskolen og kompetenceafklaring af den enkelte elev. 6

7 Hvilken effekt har de valgte aktiviteter haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? 1) EUX starter op 11/ og kan derfor ikke evalueres. 2) Eleverne er generelt tilfredse med denne mulighed, og selv om det med tal er svært at dokumentere, mener vi at et større antal forlængede grundforløbselever kunne have medført øget frafald. Dette er ikke sket, og denne differentieringsmulighed kan være medvirkende årsag. I elevtrivselsundersøgelsen er resultatet, at eleverne generelt finder, at uddannelsen har et passende niveau. Dette gælder både fagligt stærke og fagligt udfordrede. Dette kan kun lade sig gøre, når der differentieres i timerne. For hovedforløb gælder det også, at evalueringerne har været positive i forhold til niveaudeling i engelsk/internationalisering. Da det ikke er et fag med karakterer, men med bestået/ikke bestået, kan højere gennemsnit ikke dokumenteres. Eleverne melder tilbage, at det har været positivt, at der er stor forskel på undervisningen og forventninger til dem på de enkelte niveauer. De efterspørger mere af dette. Hvad har virket / ikke virket? 1) EUX kan ikke evalueres 2) Niveaudelt undervisning: + Engagementet har været større hos eleverne, især i de klasser med et højere niveau. Disse elever har tilkendegivet, at de fagligt er mere udfordrede. ± Succes med opdeling efter niveau gør, at eleverne i stigende grad efterspørger dette i flere fag. Som undervisere kan vi have forbehold overfor dette. I de fag hvor det er vigtigt med en stor praktisk viden kan det være en fordel af elevgrundlaget er mere blandet. Underviserne kan også være bange for at sidde tilbage med en klasse hvor eleverne kollektivt trækker hinanden ned. Skolen/underviserne har derfor en udfordring i forhold til at vurdere om der skal niveaudeles i alle fag og på hvilken måde niveauerne skal fordeles faglig viden/kunnen, intellekt niveau eller andet. Det kan være svært at placere eleverne på det korrekte niveau. Der er udarbejdet en test til indplacering i engelsk, men denne test kan ikke stå alene. Det er derfor et omfattende arbejde, at fordele eleverne efter niveau. Praktisk kan det være svært med flere forskellige niveauer i mange fag. Det kan være vanskeligt at få skemaet til at gå op, da elevens niveau er meget afhængige af, hvilke fag det drejer sig om. Skolens holdning er også, at det er vigtigt at holde fast i en fast klasse. Dette giver stabilitet og tryghed, og dette kan ikke lade sig gøre på samme måde, hvis eleverne skal inddeles efter niveau i alle fag. Vi implementerer niveaudelt undervisning som en fast procedure i grundfag og fagengelsk. Vi arbejder videre med bedre metoder til at finde elevernes niveau. I landbrugsfagene fortsætter vi med klassen som fast base. 7

8 Skema 3.4: Evaluering af arbejdet med stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Obligatorisk indsatsområde 2013 Opfølgning på virksomhedsforlagt undervisning. Hvilke konkrete aktiviteter har skolen iværksat for at styrke lærernes, virksomhedernes og praktikvejledernes samarbejde om det fælles uddannelsesansvar over for den enkelte elev? Hvilken effekt har aktiviteterne haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvad har virket/ikke virket? Elever på forlænget GF (40 uger) har igennem længere tid haft virksomhedsforlagt undervisning 1 dag om ugen i en del af forløbet. Indsatsen har været at bruge disse dage til at opnå en større synergi effekt mellem praktik og skole. Det har vi gjort ved at: Eleven har 20 dage med virksomhedsforlagt undervisning. 4 dage er der besøg fra undervisere. Dialog/interview med landmand og elev vedr. læringsmål for den kommende periode. Der er fulgt op og evalueret løbende. Eleven har haft konkrete opgaver med på bedriften, som der er arbejdet videre med på klassen. Der er ugentligt afsat to timer til Mit praktiksted, hvor eleverne på skift fremlægger om de konkrete opgaver, de har haft og sætter fokus på den læring, der har været. Vurdering af hvorvidt målet er nået med denne indsats er bedømt ud fra samtaler med elever, praktikværter og undervisere med ansvar på opfølgning af området. Det er efterfølgende svært at dokumentere, hvorvidt denne effekt har været med til at fastholde eleverne i uddannelsen. I 2013 har vi haft to klasser med et forlænget grundforløb (40 uger), og disse elever kan være mere uafklarede omkring valg af uddannelsen, eller de har på anden måde brug for yderligere undervisning, med henblik på senere at skulle gennemføre et hovedforløb. En større andel af denne gruppe elever gør, at vi kan frygte, at dette ville være en udfordring i forhold til at nedbringe/som minimum fastholde frafaldselever på grundforløbet. Som tidligere konstateret har det vist sig, at denne gruppe elever ikke har et større frafald set i forhold til ordinære grundforløbselever. Uden af kunne dokumentere effekten, er vi overbeviste om, at indsatsen, med øget opfølgning på virksomhedsforlagt undervisning, har haft betydning i forhold til at flere 40 ugers elever ikke har medført højere frafaldsprocent på grundforløbet. Elevernes evaluering er yderst positiv vedr. disse dage. De har fornemmelsen af at være i gang med uddannelsen og opnår fra start en faglig stolthed, der er vigtig for motivationen til uddannelse. I langt de fleste tilfælde er landmanden yderst positiv overfor denne kobling mellem skole og praktik, og flere elever har på denne måde opnået af få efterfølgende praktikplads. Disse praktikpladser har i endnu større grad opnået viden omkring de læringsmål, der er for hhv. skole og praktik. Lærernes evaluering er ligeledes meget positiv. Undervisningen på klassen bliver i højere grad bundet op på praksis, da især de elever med manglende erfaring med landbruget opnår en praktisk erfaring, som de drager fordel af i undervisningen. En sidegevinst er også, at underviserne holdes ajour med, hvad der sker i landbruget. + Eleverne bruger aktivt deres virksomhedsforlagte undervisning i undervisningen på skolen. + Deres erfaringer fra praksis kommer i brug, når der undervises i praksis på skolen. Elevens faglige sprog og forståelse for praksis er øget betydeligt. + Der er sat mere fokus på læringsmål fra skolen i de dage, eleven befinder sig på bedriften. + Når eleven har besøg af underviseren i omgivelser, som er naturlige og hjemmevante for eleven, oplever underviseren eleven på en helt anden måde. Eleven får lov til at vise noget, som han/hun er god til og er stolt over. Denne positive oplevelse bringes med videre i klasselokalet efterfølgende og giver en god 8

9 elev/underviserkontakt. + Flere har opnået at få en praktikplads Det har været svært at få eleverne til at reflektere over egen læring, det er noget vi pædagogisk må arbejde videre med i lærergruppen. Denne indsats er nu implementeret som gældende praksis på skolen. Evaluering af valgfrie indsatsområder 2013 I forbindelse med evaluering af valgfrie indsatsområder 2013, er det tydeligt, at vores beskrivelse af indsatsområderne ikke har været en handlingsplan med præcise mål og ansvarsfordeling. Det har været medvirkende til, at der har været manglende fokus på indsatsområderne. Dette skal der rettes op på i forbindelse med indsatsområderne i Skema 3.5: Valgfrie indsatsområder Indsatsområde nr. 1 Beskrivelse af indsatsen Hvilken effekt har indsatsen haft på elevernes præstationer, fastholdelse og tilfredshed? Hvad har virket / ikke virket? Skal indsatsen videreføres? (Hvis ja, angives start- og sluttidspunkt) Titel: Skærpelse af skolens kompetencer indenfor uddannelsesparathed Vurderer man ved kompetenceafklaring at der er behov for støtte på den ene eller anden måde, etableres der straks kontakt til skolens coach. På denne måde er der inden forløbets start oprettet en forbindelse mellem elev og coach (ligeledes for elevens forældre). Indsatsen er både i forhold til personlige forhold, faglige udfordringer og læse/skrivevanskeligheder. Vi kan ikke konstatere, at indsatsen har påvirket frafaldet. Vi kan dog konstatere, at der er elever, som er påbegyndt EGU forløb i stedet for GF. Disse elever ville have haft meget svært ved at gennemføre et GF forløb og ville evt. være faldet fra. Vi har også elever, som har fået mulighed for at skifte til et GF efter en periode med EGU. Her har god vejledning været med til at gøre dette muligt. Der er elever, som uden den tætte (daglige) kontakt til skolens coach, ville være faldet fra uddannelsen. Coachen har hjulpet eleven med at møde til tiden, overholde aftaler med mere. Alt sammen indsatser som har forberedt eleven på praktikophold og senere hovedforløb. + Øget kontakt til forældre og UU- og EGU-vejleder og evt. praktikvært. + Det virker godt med at lave aftaler med korte tidshorisonter og tæt opfølgning på aftaler. For nogle elever betyder en konsekvens, som at måtte miste praktikplads eller stoppe på skolen faktisk ikke, at der ændres adfærd. Som skole føles det som at give op. På et tidspunkt når vi dog til den erkendelse, at vi primært er en uddannelsesinstitution og må videregive elever med problemer i særlig høj grad til steder, der kan tage professionel hånd om dette. Indsatsen er nu gældende praksis på Nordjyllands Landbrugsskole og skal ikke videreføres som indsats. Vi vil fortsat arbejde med at forbedre vejledning og støtte til eleverne. 9

10 Indsatsområde nr. 2 Beskrivelse af indsatsen Hvilken effekt har indsatsen haft på elevernes præstationer, fastholdelse og tilfredshed? Hvad har virket / ikke virket? Skal indsatsen videreføres? (Hvis ja, angives start- og sluttidspunkt) Titel: Fleksible forløb Delt grundforløb for skoletrætte elever. Med baggrund i skolens størrelse har vi tidligere kun haft indtag af elever to gange årligt. En blok-inddeling af grundforløbet, gør det nu lettere for eleven, at afbryde forløbet med en praktikperiode indlagt, for derefter at starte op i næste blok. Videreudvikling på EGU-landmand (en erhvervsgrunduddannelse) hvor man bliver landbrugsmedhjælper. Den har en varighed af minimum to år, og kan forlænges til 3 år. Der skal minimum være 20 uger skole og min. 60 ugers praktik. Det er et individuel tilrettelagt forløb for den enkelte elev, og skoleforløbet kan indeholde AMU kurser, kørekort med mere. For disse elever kan grundforløbet opdeles (men stadig indenfor det ordinære grundforløbs blokke) Der er endnu ikke grundforløbselever, som har taget imod tilbuddet omkring et opdelt grundforløb, og derfor kan en effekt ikke dokumenteres. Opdelt forløb i forbindelse med EGU er mere udbredt, og fastholder med sikkerhed den type elever i uddannelsen. Derved øges deres mulighed for et senere grundforløb. + Det er en motivationsfaktor, at en EGU elev kan opnå at starte den ordinære uddannelse på grundforløbet. ± Klassefællesskabet, kostskolemiljøet og højt niveau af elevtrivsel gør, at eleven gerne bliver i klassen, selv om han/hun er skoletræt og længes efter praktisk arbejde. Dette er medvirkende til, at færre elever benytter sig af denne mulighed. Vi arbejder ikke nok for at tilbyde eleverne et opdelt grundforløb. Planlægningsmæssigt er det lettere, hvis forløbene er mere ordinære. Vi skal fortsat arbejde for, at praksis med opdelt grundforløb lettere kan lade sig gøre. Indsatsen er gjort til gældende praksis. Grundforløbet skal fortsat være planlagt så fleksibelt, at skoletrætte elever kan tage et fleksibelt opbygget grundforløb. Vi ønsker fortsat at have indtag to gange årligt med et stærkt socialt fællesskab som basis. Indsatsområde nr. 3 Titel: Frafaldet i praktikperioden mellem grundforløbet og 1. Hovedforløb Beskrivelse af indsatsen Vejlederne underviser 2*2 timer på grundforløbene i praktikpladssøgning og deres rettigheder i forbindelse med en uddannelsesaftale. Tilbud om mægling mellem lærermester og elev inden problemerne bliver uoverskuelige og resulterer i frafald. Vejledere tager på besøg og giver begge parter mulighed for at komme til orde. Der laves plan for opfølgende besøg/andre tiltag. Arbejdsgiveraften med fokus på forventningsafstemning, ungdomskultur blev ikke afholdt. Det blev vurderet, at det ville være passende med arbejds- 10

11 Hvilken effekt har indsatsen haft på elevernes præstationer, fastholdelse og tilfredshed? Hvad har virket / ikke virket? Skal indsatsen videreføres? (Hvis ja, angives start- og sluttidspunkt) giveraftner hvert andet år. Således skal denne aften afholdes i Mægling: Enkelte steder er det lykkes, at fastholde eleven på praktikstedet, mens det desværre ikke er lykkes i de fleste tilfælde. Eleverne har derimod fået en bedre afslutning af praktikforløbet, således de ikke har mistet modet i forhold til at starte i et nyt praktikforløb. Eleverne har ikke oplevet afslutningen som et nederlag, men er kommet videre med en erfaring i bagagen. + Godt med undervisning i uddannelsesaftaler og de forpligtigelser som både læremester og elev har. Misforståelser, som kan medføre frafald, kan derved forebygges. Der blev ikke afholdt en arbejdsgiveraften. Det vurderes, at udbyttet af denne aften vil blive betydeligt større, hvis der er arbejdet meget med læringsmål på skole og i praktik inden. Der går for lang tid inden elev/lærermester tager kontakt til skolen/vejleder for at hjælpe med at løse problemer i samarbejdet. Indsatsen videreføres i anden form i obligatorisk indsatsområde 2014 vedr. stærkere kobling mellem skole og praktikdel (obligatorisk indsatsområde 2) Indsatsområde nr. 4 Beskrivelse af indsatsen Hvilken effekt har indsatsen haft på elevernes præstationer, fastholdelse og tilfredshed? Hvad har virket / ikke virket? Skal indsatsen videreføres? (Hvis ja, angives start- og sluttidspunkt) Titel: Socialt svage elever Indsatsområdet hænger meget sammen med indsatsområde 1 Landbruget har været gode til at give socialt svage unge fritidsjob, hvilket har udviklet den unge. Ved opstart på skolen ser vi dog, at problemerne for den unge viser sig igen. Indsatsen har været at finde frem til disse unge under kompetenceafklaringen, således at skolens coach kan sætte initiativer i gang for den unge. Vi kan konstatere, at det stadig er de unge mennesker med sociale problemer, som vi har det største frafald hos. Vi kan ikke konstatere et mindre frafald på trods af, en mere målrettet indsats i forbindelse med kompetenceafklaring. Da andelen af socialt svage elever stiger, er det positivt, at vi kan fastholde lave frafaldsprocenter. Vi mener, at indsatsen overfor eleverne er med til at gøre dette muligt. + Vi kan konstatere at kompetenceafklaringen stort set finder frem til de elever med store sociale problemer. + Eleverne tager imod tilbud om samtaler med vejleder/coach. Der er travlt for disse ansatte som aldrig før. Tidlig indsats overfor disse elever er stadig ikke tilstrækkeligt i forhold til at fastholde eleverne. Især er fastholdelse hos de ældre elever et problem. De elever som allerede har opbygget et mønster med at påbegynde og afslutte uden at færdiggøre uddannelsen. Skolen vælger ikke dette område som et nyt indsatsområde, men har i de faste rutiner fortsat en intention om, at dette har høj prioritet. Styrkelse af kompetenceafklaring og fokus på fastholdelse er en del af skolens mål 11

12 4. Obligatoriske indsatsområder I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen, er vi kommet til den erkendelse, at skolens størrelse og antallet af undervisere medfører, at vi skal prioritere, at arbejde grundigt med færre indsatsområder set i forhold til tidligere år. Vi står overfor mange udfordringer (jvf. afsnit 2), men at prioritere alle udfordringer som indsatsområder i 2014 er ikke realistisk. Vi prioriterer derfor, at udarbejde handlingsplaner for to af vores udfordringer i forbindelse med de obligatoriske indsatsområder Skolens fælles pædagogiske og didaktisk område Hvad er skolens FPDG? Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag er uforandret i forhold til sidste år (se side 6 for beskrivelse) Hvordan kan skolens FPDG tage fat om de udfordringer, der er beskrevet i afsnit 2? Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag understøtter i høj grad de udfordringer vi skal arbejde videre med i Frafald af piger praksisnær undervisning er vigtig for de piger, som evt. fravælger uddannelsen pga. manglende kendskab til erhvervet. Uddannelsesparathed/frafald af ældre elever grundlaget om åbenhed, selvstændighed, ansvarlighed overfor egen læring og udvikling er gældende her. Manglende motivation og arbejdsindsats hos elever ja vi vil tilrettelægge undervisningen så motivation og arbejdsglæde er grundlaget. Gensidig tillid er vigtig for en god dialog. Sammenhæng mellem skole og praktik vi prioriterer praksisnær og helhedsorienteret undervisning. Hvordan inddrages bestyrelsen i arbejdet med skolens FPDG? På bestyrelsesmødet august 2014 fremlægges skolens handlingsplan for øget gennemførsel. Bestyrelsen orienteres om hvilke indsatsområder, der arbejdes med i På bestyrelsesmødet marts 2015 orienteres om effekten af de indsatsområder, der er arbejdet med. Bestyrelsen har mulighed for at komme med supplerende kommentarer og input til indsatsområder. Dette ser vi som en stor fordel, da elever og arbejdsgivere udgør bestyrelsen. I efteråret 2014 indkaldes bestyrelse og alle ansatte til to strategidage. Det nuværende fælles pædagogiske og didaktiske grundlag gennemgås og diskuteres og revideres evt. Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen iværksætte? 1. Undervisningsdifferentiering på praksisspor og Højniveauspor (obligatorisk indsatsområde 1) 2. Projekt Samlet læringsmål for skole og praktik (Obligatorisk indsatsområde 2) Hvordan sikrer skolens ledelse, at grundlaget bliver udmøntet, fx i skolemiljøet og undervisningen? Afholdelse af pædagogisk dag juni Handlingsplanen fremlægges og indsatsområderne fordeles mellem lærerteams. Efterår 2014: Ovennævnte strategidage hvor alle ansatte + bestyrelse diskuterer, hvordan gældende praksis passer med grundlaget. Januar 2015: Samlet evaluering af indsatserne. Diskussion af fremtidige udfordringer. Lærerteams arbejder i mindre grupper om de forskellige indsatser. Hvordan vil skolen evaluere effekten af arbejdet med FPDG? Januar 2015: Mundtlig evaluering foretages hos undervisere og hos elever. Elevtrivselsundersøgelsen hos eleverne 12

13 4.2. Styrket differentiering - Obligatoriske indsatsområder Indsats nr.: 1 Baggrund for indsatsen (beskrivelse af problemstillingen, jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2): Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Titel: Differentieret Grundforløb Elevernes egen motivation og aktive deltagelse i undervisningen skal forbedres. Det kan være svært at finde frem til denne højere motivation, men vores holdning er, at en udfordring på rette niveau opfordrer til højere deltageraktivitet. Grundforløbet skal derfor kunne påbegyndes på EUX niveau, ordinært niveau og praktisk niveau. Praktisk grundforløb Målgruppe: Udarbejdelse af nyt koncept for grundforløbselever, som har brug for en større andel af timer som er praktiske og for et forløb, hvor teorien omkring fagene i større grad læres hands on. Vi vil efter kompetenceafklaringen, afgøre hvilke elever, som vil få ekstra gavn af at være i denne klasse. Det er muligt, at der i klassen også kan være enkelte elever, som er i gang med et EGU forløb. Dette vil medføre, at vi vil have et tolærersystem og have yderligere differentiering i klassen. En gruppe på 4-5 undervisere skal sammen arbejde på at sammensætte ugen således, at eleverne hver eftermiddag har praktiske fag, eller hvor de teoretiske kompetencemål opnås via praktiske øvelser. Der ansættes en underviser med det primære formål at stå for disse eftermiddage. Tidligere erfaringer med forløb som disse er, at det ofte er svært at indpasse undervisernes skemaer efter disse praktiske øvelser hver eftermiddag, og derfor er konsekvensen ofte at, forløbet ikke bliver så praktisk som tiltænkt. EUX grundforløb Målgruppe: Elever som gerne vil have større faglige udfordringer. Udarbejdelse af EUX forløb med opstart Grundforløb på et højere niveau, hvor der i de faglige fag også indgår gymnasie-stof. Der skal igangsættes forsøg med at arbejde i faste elevteams. Dette forsøg laves sammen med underviserne i de gymnasielle fag (HTX Aars). Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvorledes skal indsatsen evalueres? Herunder evt. delmål Praktisk grundforløb Vi forventer, at eleverne bliver mere tilfredse med en skoledag, som er mere afvekslende mellem klasseundervisning og praktiske øvelser. Eleven kan forvente, at der aldrig er en dag med 8 siddende undervisningstimer. Dette medvirker til større tilfredshed og større chance for at gennemføre et grundforløb. EUX Vi forventer, at elevernes præstationer i højere grad kommer til at svare til deres potentiale. De fagligt stærke elever får flere udfordringer og kan ikke dække sig ind under, at de er i toppen af klassen. I arbejdet med faste elevteams, er vores forventning, at ansvarlighed i forhold til de andre i teamet, kan være med til at øge motivationen. Dette vil påvirke præstationen, fastholdelsen og tilfredsheden positivt. Praktisk grundforløb: Opstartssamtale med elever med spørgeskema vedr. motivation og egen deltagelse. Midtvejssamtale med spørgeskema og tilbagemelding fra undervisere vedr. motivation og deltagelse i undervisning. EUX Som ovenstående i forhold til samtaler. Desuden er det aftalt, at undervisere fra HTX afdeling og landbrugsskole mødes en gang ugentligt for at evaluere på forløbet. Hver elev skal følges tæt for at vurdere på elevens motivation, deltagelse og præstation. Især vil forsøget med faste elevteams følges nøje. Indtil videre er det planen at disse ugentlige møder finder sted fra august og frem til november. Derefter er planen et møde mellem underviserne hver 14.dag. Planlagt starttidspunkt August 2014 for begge forløb. Planlagt sluttidspunkt Praktisk grundforløb: Januar 2015 EUX grundforløb: Juni

14 4.3. Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Skema 4.3: Stærkere kobling mellem skole- og praktikdel Indsats nr.: 2 Baggrund for indsatsen (beskrivelse af problemstillingen, jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2): Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Hvem er målgruppen for indsatsen (fx klasse, hold, afdeling) Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvorledes skal indsatsen evalueres? Herunder evt. delmål Planlagt starttidspunkt Planlagt sluttidspunkt Titel Samlet læringsmål for skole og praktik For Nordjyllands Landbrugsskole (og generelt for alle erhvervsudd.) ser vi tendens til, at elevernes tilbagemelding i elevtrivselsundersøgelsen giver lavere vurdering af sammenhæng mellem praktik og skole. Manglende forståelse for, at det der læres på skolen, også er noget, som rent faktisk kan bruges i praktikken. Dette kan være medvirkende til, at motivationen daler og dermed øges elevens risiko for frafald i uddannelsen. Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af 6-8 landmænd (som har en holdning til uddannelse og til hvad elever bør lære på skole og i praktik) + 4 undervisere, vejleder, forstander og uddannelsesleder. Disse 14 personer mødes og får en samlet gennemgang af kompetencemål for uddannelsen, herunder også praktikmål. Der diskuteres og der laves mindre grupper, som skal arbejde videre med materiale, der med læringsmål forklarer om det, der forventes lært på skole og det som forventes lært på praktiksted. Disse skemaer skal laves meget konkrete Alle kommende praktikværter + elever indkaldes så til et møde, hvor disse gennemgås og diskuteres. Ved kommende praktikpladsbesøg vil skemaerne blive brugt. Målgruppen er elever, som har brug for at se en større sammenhæng mellem det, som lærers i praktik og den undervisning, som de modtager på skolen. Ud over denne primære målgruppe, så vil det også være en positiv erfaring for både praktikvært og underviser at få en diskussion. Det er vigtigt, at der er en dialog mellem disse parter, så det ikke kun er elevens udsagn om, at det har vi aldrig prøvet eller det har vi aldrig lært noget om Større sammenhæng mellem skole og praktik og bedre dialog mellem underviser og praktikvært er positiv for elevens forståelse for, at det er en vekseluddannelse og at det er vigtigt at gøre sig umage på skole og i praktik. Dette er med til at øge motivation og sandsynlighed for gennemførelse af uddannelse. Effekten kan først vurderes efter, at eleverne har gennemført den første praktikperiode. Det vil sige, at vi i elevtrivselsundersøgelsen 2015 kan vurdere om, det kan have ændret på elevernes opfattelse af sammenhæng mellem praktik og skole. Ved praktikpladsbesøg vil der medfølge et mindre spørgeskema, som forsøger at afdække elevens og landmandens indtryk af denne beskrivelse af, hvad der forventes begge steder. Juni Lærergruppe nedsættes, som skal arbejde videre med dette indsatsområde. Oktober 2014 Møde i arbejdsgruppe (medarbejdere og landmænd) December 2014 Møde for alle elever, praktikværter og undervisere. Juni På dette tidspunkt har vi forsøgt denne måde at diskutere læringsmål på i både december 2014 og maj 2015 og der kan evalueres. 14

15 4.4. Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Indtil videre har landbrugserhvervet været i stand til at tilbyde elevpladser i det omfang som eleverne har efterspurgt det. Dette er med til at skolens arbejde vedr. praktikpladsopsøgende arbejde mere drejer sig om at vedligeholde det gode samarbejde som skolen har med landmændene. Skema 4.4: Skolens plan for det praktikpladsopsøgende arbejde i 2014 Beskrivelse af indsatser (Produkt- og procesmål angives i tabel ) 1 Arbejde med praktikpladser til Eux elever. En Eux elev bliver et dyrere valg for landmanden, og skolen skal i denne forbindelse bruge flere ressourcer på at hjælpe disse elever med at finde praktikplads. Tabel 4.1. Skolens mål for indgåelse af uddannelsesaftaler (antal aftaler) 2012 fakt fakt mål 2015 mål Ordinære uddannelsesaftaler Kombinationsaftaler Restuddannelsesaftaler Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Delaftaler under skolepraktik Tabel 4.2. Skolens mål for alternative muligheder til at få elever uden uddannelsesaftale i praktik (antal elever) 2012 fakt fakt mål 2015 mål Praktik i udlandet VFU for elever i skolepraktik Tabel 4.3. Hvor lang tid er elever uden uddannelsesaftaler i alternativer til uddannelsesaftaler (samlet antal uger)? 2012 fakt fakt mål 2015 mål Praktik i udlandet VFU for elever i skolepraktik Tabel 4.4. Skolens mål for det praktikpladsopsøgende arbejde (antal virksomheder) 2012 fakt fakt mål 2015 mål Antal godkendte virksomheder med elever, som skolen Ingen reg har haft telefonkontakt med Antal godkendte virksomheder med elever, som skolen Ingen reg har besøgt Antal godkendte virksomheder uden elever, som skolen Ingen reg har haft telefonkontakt med Antal godkendte virksomheder uden elever, som skolen Ingen reg har besøgt Antal ikke-godkendte virksomheder, som skolen har haft telefonkontakt med Ingen reg I det omfang, skolen har registreret dette. 15

16 Antal ikke-godkendte virksomheder, som skolen har besøgt Ingen reg Tabel 4.5: Evaluering af skolens praktikpladsopsøgende arbejde Hvor mange ressourcer afsatte skolen i 2013 til det opsøgende arbejde (arbejdstimer og/eller lønkroner)? Hvordan tilrettelagde skolen i 2013 sin opsøgende aktivitet, herunder strategi for at undgå ikke-besatte praktikpladser inden for det geografiske og branchemæssige område, som skolens praktikpladsopsøgende virksomhed dækker? Har skolens erfaringer fra 2013 givet anledning til ændringer i det opsøgende arbejde? (sæt kryds) Hvordan har skolen koordineret sin indsats med andre erhvervsskoler, faglige udvalg/lokale uddannelsesudvalg, regioner, kommuner og andre aktører på området, herunder hvordan regionernes arbejdsmarkedsbalancer mv. indgår i det praktikpladsopsøgende arbejde? Har skolens erfaringer fra 2013 givet anledning til ændringer i koordineringen? (sæt kryds) Hvilken rolle har skolens eventuelle praktikcenter haft i det opsøgende arbejde? Har en eventuel etablering af et praktikcenter på skolen medførte ændringer i skolens organisatoriske placering af det opsøgende arbejde? (sæt kryds) Skolen besøger alle elever mindst én gang i deres praktik. Nogle elever besøges flere gange. Der afsættes ca. 3 timer pr. praktikbesøg. Skolens arbejde med at besøge elever, tale med elever under praktik, taler med elever som ønsker praktikplads, eller landmænd som mangler elever. Samlet vurderer skolen at der bruges ca. 850 timer pr. år. Skolen forsøger, i samarbejde med jobstaffetten, altid at finde en elev til enhver ledig praktikplads i området. Dette lykkes i stort set alle tilfælde. Vejlederen benytter sig af databasen over elever som mangler praktikplads. Hvis den rette kombination er der, kontaktes eleven. Eleven bedes om selv at tage kontakt til praktikstedet. Vi følger op på om dette lykkes. Ja Hvis ja, hvordan? Nej X Hvis nej, hvorfor? Fordi der er succes med gældende praksis. En af skolens ansatte sidder som sekretær for det lokale praktikpladsudvalg og har i den sammenhæng en del af sagsbehandlingen i det meste af Region Nordjylland i forhold til ansøgninger om godkendelse som praktikplads. Ja Hvis ja, hvordan? Nej X Hvis nej, hvorfor? Der er på nuværende tidspunkt et udmærket samarbejde. Skolen har ikke et praktikcenter Ja - ligger nu i praktikcenteret Nej - ligger samme sted Har ikke praktikcenter Nej, det har vi ikke 16

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere