Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl Virksomhedsbesøg på distrikt Solvang, Orevej 33, Vordingborg. - kl Møde med virksomhedsledere. Mødet afholdes i mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus. Ordinært udvalgsmøde afholdes samme sted

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Virksomhedsbesøg Solvang Dialogmøde med virksomheder Socialudvalget - Takster Leverandørkontrakt Mødeplan Socialudvalget Godkendelse af årsregnskab Møn Kommunes fond for psykisk og fysisk handicappede og trængende syge Orienteringssag - demente borgere og behandling med smerteplastre Orientering fra formanden - oktober Eventuelt...13 Bilagsoversigt...14 Underskriftsside...15

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrations indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Virksomhedsbesøg Solvang Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område Sagsfremstilling Virksomhedsbesøget den 7. oktober 2014 sker i distrikt Solvang på Ore Distriktet yder hjælp til borgere på plejecentret og til borgere udenfor plejecentret. Plejecentret udbygges med nye plejeboliger i 2015, hvor de eksisterende ældreboliger ændres til plejeboliger efter en nødvendig ombygning. Programmet for besøget er: Virksomhedsbesøg på Solvang kl , hvor distriktslederen præsenterer stedet Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøg til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Dialogmøde med virksomheder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Tiltrådt. Sagsfremstilling Socialudvalget afholder årligt to dialogmøder med de tilknyttede virksomheder, hvor principielle emner og temaer drøftes. Temaet der drøftes i oktober måned 2014 er de foreløbige erfaringer med brug af Ældremilliarden, hvor Vordingborg Kommune blev tildelt 10,3 mio. kr. årligt. Ældremilliarden er i Vordingborg Kommune anvendt som en sammenhængende indsats, der som det er bestemt for puljen, er aktiviteter, der ikke er budgetteret med i det ordinære budget. Den sammenhængende indsats er fastlagt på baggrund af de erfaringer og ønsker, der var formuleret for pleje- og omsorgsområdet ultimo Erfaringer og ønsker med det fokus at sikre borgeren uafhængighed af hjælp på kort som på langt sigt, men også hjælp og støtte, samt behandling udover det, der hidtil kunne iværksættes indenfor den givne budgetmæssige ramme. Eksempler på indsats er: Flere daghjem for demente Hovedrengøring i plejeboligområderne Tidlig indsats i forbindelse med udskrivelse fra sygehus, herunder KOL, Bo- og naboskab, samt sundhedslovsydelser Udvidelse af akut- og aflastningspladser Bevægelses- og forandringsagenter tilknyttet aktivitetscentre Teknologi Supervision Tilgængelighed IT - mæssigt Virksomhederne skaber i tæt dialog med Visitationsenheden rammen om indsatsen og der sikres det bedst mulige udbytte, som på sigt forventes at optimere bl.a. den rehabiliterende indsats og den netværks skabende indsats, som er fastlagt i budgettet. Virksomhederne giver et indblik i den aktuelle status og vejen frem resten af 2014 og i 2015, hvor de fleste indsatser fortsættes. Referat fra mødet udarbejdes under mødet. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager status og drøftelse til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Socialudvalget - Takster 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov nr. 929 af 5. september 2006 Serviceloven - 13 og vejledning nr. 2 hertil (kapitel 45) og Lov nr. 546 af 24. juni 2006 Sundhedsloven (vedr. omsorgstandpleje). Resumé Fastsættelse af takster indenfor Socialudvalgets område år Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budget 2015, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte takster. Afdeling for Pleje og Omsorg fremsætter hermed forslag til takster gældende for Socialudvalgets område. Hvor ikke andet er nævnt, er der brugt KL s anbefalede fremskrivningsprocent. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold skal fastsætte loft over egenbetalingen for henholdsvis madservice (til borgere i eget hjem) og forplejning til borgere i plejeboliger. Ifølge Ministeriet er maksimumprisen for ét hovedmåltid inklusiv levering 50 kr. og maksimumpris for al kost i plejebolig må ikke overstige kr. pr. måned. Den beregnede takst for madservice er beregnet til 49,25 kr. dvs. under det fastsatte loft. Der er således intet kommunalt tilskud indregnet i taksten. For borgere i plejeboliger er den samlede dagstakst for alle måltider, kaffe, te og drikke inkl. levering fastlagt til 112,60 kr. pr. dag, svarende til en månedlig omkostning på gennemsnitlig 3.424,92 kr. dvs. under det fastlagte loft, hvilket betyder at Vordingborg Kommune supplerer med et kommunalt tilskud på 16,76 kr. i gennemsnit pr. dag svarende til i gennemsnit 509,78 kr. pr. måned. Taksten for omsorgstandpleje fastsættes ligeledes af ministeriet, men denne er endnu ikke modtaget. Taksten er derfor anslået. Vedrørende kørsel til aktivitetscentre fortsætter den halve takst som har været gældende siden Dog er den fremskrevet med KL s anbefalede fremskrivningsprocent. Giver ministeriets udmelding anledning til ændringer, vil Afdeling for Pleje og Omsorg vende tilbage med nyt forslag til takster Bilag: 1 Åben Ældre - Takster 2015 til politisk behandling - opdateret pr xlsx /14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til takster for 2015 på ældreområdet godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Leverandørkontrakt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 91. Resumé Som følge af lovgivning om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Krav til leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her er de forskellige leverandører også registreret. Socialudvalget gennemgår en gang årligt de krav Vordingborg Kommune stiller til leverandørerne, og Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede leverandørkontrakter efter høring i Seniorrådet. Sagsfremstilling Udvalget har de sidste år prioriteret, at der arbejdes hen imod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. IT, elever og dokumentation. Der er eksempelvis krav om at leverandører, der udfører personlig pleje, godkendes som praktiksted for uddannelse af elever og senest efter et år som kommunal leverandør i Vordingborg Kommune at uddanne elever. Det fremgår af leverandørkontrakten i hvilket omfang elever forventes uddannet set i forhold til andelen af opgaver leverandøren varetager i kommunen. Elever kan derfor forvente at være i praktik i flere kommuner, såfremt leverandøren er godkendt i flere kommuner. 2 leverandører er godkendt, 1 skal godkendes og 2 skal godkendes som praktiksted senest maj Nye private leverandører kan godkendes to gange årligt. Administrationen har bemyndigelse til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter. Med denne reviderede udgave er den hidtidige tillægskontrakt vedrørende leverance af delegerede sundhedslovsydelser indarbejdet. Det er gjort endnu tydeligere, hvilke krav der er til dokumentation og arbejdsmiljø og hvorledes misligholdelse håndteres. Bilag: 1 Åben Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand 51090/14 2 Åben Revideret udkast Leverandørkrav personlig pleje /14 3 Åben Revideret udkast Leverandørkrav praktisk hjælp /14 4 Åben Revideret udkast til leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp /14 5 Åben Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, /14 boligindretning og handicapbil 6 Åben Serviceinformation vedrørende sygepleje /14 7 Åben Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne /14 8 Åben Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne /14 9 Åben Kvalitetsstandard Tage imod /14 10 Åben Kvalitetsstandard vedrørende hjælperordning efter Serviceloven / Åben Kvalitetsstandard vedrørende Handicapbil efter Serviceloven /14 12 Åben Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg /14 13 Åben Kvalitetsstandard vedrørende BPA /14 14 Åben Kvalitetsstandard vedrørende boligændring efter Serviceloven /14 15 Åben Kvalitetsstandard vedrørende 97 Ledsagerordning /14 16 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger /14 17 Åben Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne /14 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Åben Kvalitetsstandard vedrørende særlig omsorg til voksne /14 19 Åben Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje /14 20 Åben Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne /14 21 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne /14 22 Åben Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne /14 23 Åben Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne /14 24 Åben Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler /14 25 Åben Kvalitetsstandard vedrørende Aktivitetscentre /14 26 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aktiverende pleje for voksne /14 27 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne /14 28 Åben Kvalitetsstandard for vedrørende nødkald og nøgleboks /14 29 Åben Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til /14 borgere på plejecentre_ _v1 30 Åben Indsatspakke vedrørende midlertidigt ophold 107 Skovbo_ _v /14 Indstilling Administrationen indstiller, at leverandørkontrakt drøftes og sendes til høring i Seniorrådet. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. Udvalget ønsker også høring i Handicaprådet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Mødeplan Socialudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Afdelingen for Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 20. Sagsfremstilling I henhold til Lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der skal endvidere træffes beslutning om, hvornår møder i de stående udvalg afholdes. Der vedlægges forslag til mødeplan for Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning, som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde dem 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret. I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der med en enkelt undtagelse kun afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Fagudvalgene behandler i oktober-møderne 2014 forslag til møder i 2015 og godkender møder for så vidt angår eget udvalg. Den samlede mødekalender for 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside samt intranettet. Socialudvalgets møder anbefales afholdt på følgende datoer: 13. januar februar marts april maj juni august september oktober november december 2015 Alle møder starter kl Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Socialudvalget /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte mødeplan 2015 for Socialudvalget godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af årsregnskab Møn Kommunes fond for psykisk og fysisk handicappede og trængende syge Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Fondsloven. Resumé I henhold til Fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen. Sagsfremstilling Afdelingen for Økonomi og Personale har, i henhold til Fondsloven, udarbejdet årsregnskab for perioden 1. januar december 2013 for Møn Kommunes Fond for psykisk og fysisk handicappede og trængende syge. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde jfr. fundatsen er Socialudvalget. Bilag: 1 Åben Møn kommunes Fond for Psykisk Fyskisk syge - Årsregnskab 2013.xls /14 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - demente borgere og behandling med smerteplastre Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Medierne havde tirsdag den. 16. september 2014 særligt fokus på en undersøgelse vedrørende demente borgere og smertestillende behandling med smerteplastre. Pårørende, forsker og læger blev interviewet. Medierne fik ikke tydeliggjort, at nogle demente har smerter som følge af deres fysiske sygdomme. At det er den dementes læge, der ordinerer den medicinske behandling. Samt at der til enhver medicinsk behandling er mulighed for at opleve bivirkninger af behandlingen. Sagsfremstilling Mange demente lider, udover demens, af én eller flere fysiske sygdomme, som kan give anledning til smerter eller andet ubehag. Egen læge sørger i samarbejde med sygeplejersker, plejepersonale og pårørende for, at borgere også med svær demens er fuldt smertedækkede, så de kan få så høj en livskvalitet som muligt. I Vordingborg Kommune er der 400 plejeboliger, samt akutpladser og aflastningspladser. I mere end halvdelen bor borgere med demens eller demenslignende symptomer. 29 demente borgere har aktuelt en lægeordineret behandling med smerteplaster. Det har blandt andet betydet, at flere har kunnet modtage en smertebehandling, selvom de ikke er i stand til at synke tabletter og alle har opnået højere livskvalitet - for nogle er det blevet muligt at gå og kunne færdes udendørs. I Vordingborg Kommune er der på et plejecenter uden demensplejeboliger registreret at 9 af 69 beboere behandles med smerteplastre, heraf har en demenslignende symptomer. Dvs. andelen af borgere, der behandles med smerteplastre ligger på samme niveau (13 til 14 %) uanset om borgeren er dement eller ikke dement. De svært demente kan ikke selv fortælle, at de har smerter. Mange har ikke længere et talesprog og kan heller ikke selv på anden vis formidle kontakt til omverdenen. Derfor kan en mere udadreagerende adfærd være tegn på smerter. Plejepersonalet, der passer den demente til hverdag, vil være opmærksom på, hvad borgerens adfærd kan være udtryk for. De kan aflæse den dementes nonverbale sprog. Nogle griner højt, selvom de har svære smerter. Andre bliver meget motorisk urolige. Smertebehandling af demente borgere foregår altid i et tæt samarbejde mellem hukommelsesklinikken, gerontopsykiatrisk team, den praktiserende læge, samt hjemmesygeplejen og de pårørende. Den demente borger kan blive sat i smertestillende behandling, som både kan være Panodil eller et stærkere smertestillende præparat, afhængig af hvordan borgerens smerter vurderes og hvilken lidelse, der udløser smerterne. Der startes altid op med den mindst mulige dosis, for at se hvordan borgeren påvirkes. Når smerteplaster vælges frem for morfintabletter, skyldes det at borgeren får færre bivirkninger. Der tilbydes også anden form for pleje og behandling til at modstå smerter blandt andet sansemotoriske aktiviteter. Dette sker i tæt samarbejde mellem plejepersonalet og Rehabiliterende team ældre og med et generelt fokus på at sikre den gode søvn. Sansemotoriske aktiviteter er eksempelvis trykbehandling, lejring, beroligende musik, varme pakninger, kugledyner mv. Denne pleje og behandling udvikles fortløbende i takt med at de gode resultater, der opnås anvendes. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden - oktober 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. Sagsfremstilling a) Diverse pressedækning i TV ØST, samt de lokale medier i øvrigt. Bl.a. et indslag med ølbrygning på Klintholm Havn Centret i mandegruppen. b) Folketingsmedlem Astrid Kragh besøgte den 8. september Vordingborg Kommune med henblik på at se eksempler på, hvorledes Socialudvalget havde prioriteret Ældremilliarden. c) Præstø Multicenter blev taget i brug den 1. september Beboerne flyttede ind den 4. september Det var en fin flytning og det er med stor tilfredshed, at brugere, beboere og ansatte begynder at sætte sit præg på stedet. Indvielsen den 25. september 2014 blev en festdag med mange spændende indslag. Der har i forbindelse med flytningen været spørgsmål om rettidig information og art af information. Den information, det har været mulig at give til beboere og pårørende oprindeligt bosat på plejehjemmet Fjordgården om husleje og konsekvenser i forbindelse med flytning, er givet både skriftligt og mundtligt i takt med, at det har været muligt. Der er informeret om, at byggeriet har været i gang de seneste år og hensigten har været at nedlægge kommunens sidste plejehjem og indflytte i nye tidssvarende plejecenterboliger. Boliger der er bygget efter almenboligloven, boliger der betales husleje til, og hvor det er muligt at søge Udbetaling Danmark om boligydelse til. Boligydelsen fastlægges efter den enkelte beboers indtægt og kan for nogle være knap 4.000,- kr. månedligt. Boligselskabet Sjælland administrerer de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger fremover også plejeboligerne på Præstø Multicenter. Boligselskabet Sjælland fremsendte huslejekontrakt straks det var muligt at udarbejde så retvisende kontrakter som muligt. En husleje der fastlægges i forhold til de forventede omkostninger for boligområdet suppleret med á conto betaling for forbrugsafgifter. Huslejen i de nye plejeboliger er sammenlignelig med huslejen for plejeboligerne i Vordingborg Kommune. Ledelsen på plejehjemmet Fjordgården har informeret i takt med det mulige bl.a. om, at borgerne holdes skadesfri ved flytningen dvs. kun betaler den nu forudbetalte husleje og ikke betaler for indskuddet, flytteomkostninger m.v. Hertil kommer betaling af den resterende husleje for boligen på plejehjemmet Fjordgården, der som følge af dets plejehjemsstatus var bagudbetalt og huslejen i de nye plejeboliger er forudbetalt. At holde beboere skadesfri ved flytningen er Vordingborg Kommunes omkostning, som følge af at det er Vordingborg Kommune, der har fastlagt at plejehjemmet Fjordgården nedlægges. Omkostningen er indarbejdet i budget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den Intet. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 4. Socialudvalget - Takster Ældre - Takster 2015 til politisk behandling - opdateret pr xlsx (116594/14) 5. Leverandørkontrakt Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand (51090/14) 2. Revideret udkast Leverandørkrav personlig pleje (110214/14) 3. Revideret udkast Leverandørkrav praktisk hjælp. (110215/14) 4. Revideret udkast til leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp (110213/14) 5. Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og handicapbil (111592/14) 6. Serviceinformation vedrørende sygepleje (111591/14) 7. Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne (111590/14) 8. Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne (111589/14) 9. Kvalitetsstandard Tage imod (111588/14) 10. Kvalitetsstandard vedrørende hjælperordning efter Serviceloven 95 (111585/14) 11. Kvalitetsstandard vedrørende Handicapbil efter Serviceloven 114 (111584/14) 12. Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg (111583/14) 13. Kvalitetsstandard vedrørende BPA 96 (111582/14) 14. Kvalitetsstandard vedrørende boligændring efter Serviceloven 116 (111581/14) 15. Kvalitetsstandard vedrørende 97 Ledsagerordning (111580/14) 16. Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger (111579/14) 17. Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne (111578/14) 18. Kvalitetsstandard vedrørende særlig omsorg til voksne (111577/14) 19. Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje (111575/14) 20. Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne (111573/14) 21. Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne (111571/14) 22. Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne (111568/14) 23. Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne (111566/14) 24. Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler (111565/14) 25. Kvalitetsstandard vedrørende Aktivitetscentre (111564/14) 26. Kvalitetsstandard vedrørende aktiverende pleje for voksne (111562/14) 27. Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne (111561/14) 28. Kvalitetsstandard for vedrørende nødkald og nøgleboks (111559/14) 29. Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på plejecentre_ _v1 (111558/14) 30. Indsatspakke vedrørende midlertidigt ophold 107 Skovbo_ _v1 (111557/14) 6. Mødeplan Socialudvalget 1. Forslag til mødeplan Socialudvalget (110001/14) 7. Godkendelse af årsregnskab Møn Kommunes fond for psykisk og fysisk handicappede og trængende syge 1. Møn kommunes Fond for Psykisk Fyskisk syge - Årsregnskab 2013.xls (120390/14) 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 15

17 Bilag: 4.1. Ældre - Takster 2015 til politisk behandling - opdateret pr xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 07. oktober Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

18 Takster på Ældre-området i 2015 Madservice Kommunalt tilskud Almindelig hovedret Takst pr. enhed 39,12 38,41 0 Almindelig biret Takst pr. enhed 9,46 8,93 0 Almindelig biret og hovedret Takst pr. enhed 48,58 49,56 0 Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost Takst pr. enhed 39,12 38,41 0 Morgenmad Takst pr. enhed 28,36 26,80 0 Madpakke/aftensmad Takst pr. enhed 37,82 35,74 0 Udbringsgebyr Takst pr. enhed 9,88 10,83 0 Beregnet på baggrund af efterkalkulation for Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering er iflg. ministeriet kr. 50. Da taksten er beregnet til kr. 49,24 er der intet kommunalt tilskud. Borgere i plejeboliger Kommunalt tilskud Almindelig hovedret Takst pr. enhed 33,68 34,67 3,74 Almindelig biret Takst pr. enhed 8,15 8,06 0,87 Almindelig biret og hovedret Takst pr. enhed 41,83 42,73 4,61 Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost Takst pr. enhed 33,68 34,67 3,74 Morgenmad Takst pr. enhed 24,42 24,19 2,61 Madpakke/aftensmad Takst pr. enhed 32,56 32,25 3,48 Kaffe/the/drikke Takst pr. enhed 11,46 13,43 1,45 Maksimumprisen for al kost pr. måned må iflg. ministeriet højest andrage kr Vask af tøj og linned Borgere i eget hjem Takst pr. uge 32,00 32,67 Ægtepar Takst pr. uge 46,60 47,58 Beboere på plejecentre - vask af eget tøg og linned Takst pr. måned 315,04 321,66 - vask og leje af linned og håndklæder Takst pr. måned 315,04 321,66 Ældreområdet, øvrige takster Personlig og praktisk hjælp - hverdage kl Takst pr. time 411,00 419,63 - øvrige tider Takst pr. time 474,00 483,95 Vareudbringning Takst pr. gang 94,50 96,48 Kørsel til dagcenter Takst pr. måned 145,87 148,94 Aflastningpladser omfatter rengøringsmidler,vask af eget tøj, leje og vask af linned) Takst pr. dag 6,00 10,58 Omsorgstandpleje Takst pr. år 430,00 440,00 Omsorgstandplejetaksten fastsættes af ministeriet, hvilket dog ikke er sket pt. Overstiger den beregnede takst ministeriets udmelding, vil den blive reguleret.

19 Bilag: 5.1. Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 07. oktober Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 51090/14

20 Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand indgået den 1. maj 2014 mellem Jema pleje og Vordingborg Kommune. I nogle tilfælde delegerer Vordingborg kommune sundhedsfaglige opgaver til leverandører, der er godkendt til pleje. I disse tilfælde er leverandøren ansvarlig for at sikre sig, at personalet er kvalificeret til at udføre opgaverne. Procedure for delegering af sygeplejefaglige opgaver for ældreområdet i Vordingborg Kommune skal følges. Leverandøren er ansvarlig for, at personalet er instrueret i udførelse af opgaverne, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn hermed, jf. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (bilag D). Nærværende tillæg er oprettet i 2 eksemplarer, hvoraf parterne modtager hver en. Underskrift for leverandøren Dato: Underskrift for kommunen Dato:....

21 Bilag: 5.2. Revideret udkast Leverandørkrav personlig pleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 07. oktober Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

23 1 LOVGRUNDLAG PERSONALEFORHOLD PERSONALEPOLITIK ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSBETINGEDE HJÆLPEMIDLER SKADER/FORSIKRINGER KOMPETENCE ELEVUDDANNELSE Social- og sundhedsuddannelserne Sygeplejerskeuddannelsen ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE OG LEVERANDØROPLYSNINGER ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE LEVERANDØROPLYSNINGER INFORMATION BEREDSKAB UNDERLEVERANDØRER LEVERINGSBETINGELSER OPSTART OG OPHØR LEVERANDØRSKIFT ÆNDRINGER MV Akut, midlertidig og varig ændring Hospitalsindlæggelse Flytning af aftale Forsinkelse Forgæves gang SAMARBEJDE DOKUMENTATION EGENKONTROL TILSYN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER KLAGER BETALINGSBETINGELSER KONTRAKTFORHOLD...10

24 1 Lovgrundlag I henhold til 83 i lov om social service har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen, der som offentlig forvaltning træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjemmehjælpen. Denne visitation sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp inden for rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt. Herunder at der sker en revisitation én gang årligt samt i tilfælde af ændringer i borgerens behov for hjælp. Desuden er kommunen forpligtet til at sikre, at opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er besluttet politisk. Udførelsen af opgaverne skal ske ud fra intentionerne om hjælp-til-selvhjælp. Målet med hjælpen er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv eller, hvis dette ikke er muligt at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Dette skal bl.a. fremmes ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang deltager aktivt og har indflydelse på opgaveudførelsen. 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastslår, at private udførere er underlagt forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser, når de overdrages opgaver, der udføres med hjemmel i lov om social service. Leverandøren skal sikre, at også de ansatte, der kommer i berøring med emner omfattet af de forvaltningsretlige regler, er bekendt med disse. En række personlige plejeopgaver, der udføres efter Serviceloven, og hvor der samarbejdes med sundhedsfagligt eller lægeligt personale om patientforløb, er underlagt Sundhedsstyrelsens faglige vejledninger og krav eksempelvis om sundhedsfaglig dokumentation og om indberetning og læring af utilsigtede hændelser. Der stilles derfor krav til dokumentation, hvor der ydes væsentlig hjælp til personlig pleje. Der stilles bl.a. krav til udarbejdelse af pleje-/ handleplan hos borgere, hvor den samlede hjælp fra leverandør(er) udgør mere end 15 timer i gennemsnit pr. uge. Pleje-/ handleplan skal foreligge senest 4 uger efter opstart af hjælp. Er der flere leverandører udarbejder hver leverandør sin andel af pleje-/ handleplanen med refleksion og handling i forhold til eventuelle uoverensstemmelser. Der stilles ligeledes krav om indberetning af utilsigtede hændelser til Vordingborg Kommunes casemanager på området. 2 Personaleforhold 2.1 Personalepolitik Leverandøren skal synliggøre sin personalepolitik. 1

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Værdigrundlag... 5 2.1 Målgruppe... 6 3 Generelle krav... 6 3.1 Lovgivning... 6 3.2 Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret... 7

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere