Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009"

Transkript

1 Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk Inerisaavik/KIIIN 2009

2 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN Udarbejdet af overlærer Bodil Brandt Redigeret af fagkonsulenterne Birthe Nielsen, Brita Toft Hyldgaard og souschef Louise Richter 3. elektronisk udgave 2

3 Indhold Overordnet forord 5 Fagligt forord 6 Indledning 6 Generelt om de skriftlige prøver 6 Indledning Læringsmål og kategorier Hvad prøves der i, og hvordan prøves der? Afvikling af prøverne 11 Færdighedsprøven Skriftlig fremstillling Færdighedsprøve 11 Eksempler på opgaver Vurdering af elevbesvarelserne Skriftlig prøve 12 Eksempler på opgaver Vurdering af elevbesvarelserne Generelt om den mundtlige prøve 14 Indledning Læringsmål og kategorier Hvad prøves der i, og hvordan prøves der? Tekstopgivelser Afvikling af prøven Eksempler på prøveoplæg Forberedelsen Prøven Vurderingen En middelpræstation Læreren og den daglige undervisning 20 Anbefalede undervisningsformer Organisation og arbejdsformer IT i undervisningen Den løbende evaluering Årskarakterer Vejledning til eleverne om den afsluttende evaluering 23 Anvendelse af computer til prøverne 31 Råd og vink PC ved prøverne, bilag til eleverne 33 Bilag 34 Bilag 1: evalueringsskema, skriftlig fremstilling Bilag 2: evalueringsskema, mundtlig prøve Bilag 3: Råd og vejledning til lærer og elever, engelsk skriftlig fremstilling med samtalerunde 3

4 Bilag 4: oplæg til mundtlig prøve Bilag 5: oplæg til mundtlig prøve Bilag 6: oplæg til mundtlig prøve Vejledende karakterbeskrivelse engelsk, mundtlig Vejledende karakterbeskrivelse engelsk, skriftlig fremstilling Fagformål Læringsmål i faget Klip fra bekendtgørelsen i de aktuelle fag om den afsluttende evaluering i folkeskolen 4

5 Overordnet forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles til den afsluttende evaluering i folkeskolen, se Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen. Det er også formålet at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvekrav og folkeskolens formål og grundlag, trinformål, fagformål og læringsmål samt lærerplanen i faget. Formålet for folkeskolen er bindende for undervisningen, se Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen. Trinformål, fagformål og læringsmål er også bindende for undervisningen, se Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder. Læreplanen for ældstetrin i folkeskolen indeholder dels en bindende del med trinformål, fagformål og læringsmål i de enkelte fag og dels en vejledende del med forslag til undervisningsaktiviteter, forslag til den løbende evaluering og forslag til undervisningsmaterialer. Det styrende for al undervisning er således folkeskolens formål og grundlag, trinets formål og fagenes formål samt læringsmålene i de enkelte fag, som undervisningen skal tilrettelægges og evalueres efter. Dette gælder både for den interne, løbende evaluering og den afsluttende evaluering, herunder kravene til de afsluttende prøver. Undervisningens indhold fastlægges, så kravene ved de afsluttende prøver i de enkelte fag kan opfyldes. I følge folkeskoleforordningen 18, stk. 4, afsluttes ældstetrinet med en samlet vurdering af elevens udbytte af undervisningen. I den samlede vurdering indgår: vidnesbyrd og standpunktskarakterer elevens egen vurdering prøver og en projektopgave Eleven skal inden den afsluttende evaluering orienteres om de enkelte dele i evalueringen samt prøvekravene, vurderingskriterierne, og om hvordan de enkelte prøver foregår. Denne vejledning er en del af en samlet udgivelse på i alt 10 vejledninger. Udgivelsen omfatter hæfter i fagene og fagområderne: Grønlandsk Naturfag Dansk Samfundsfag Engelsk Religion og filosofi 3. fremmedsprog Projektopgaven og Elevens egen vurdering Matematik Lokale valg Lise Lennert Olsen Direktør i Departementet for Uddannelse Jens Jakobsen Leder af Inerisaavik 5

6 Fagligt forord Det er væsentligt at betragte undervisningen i engelsk som et samlet forløb, der starter senest i 4. klasse og afsluttes med prøver inden for de fastsatte læringsmål efter 10. klasse. Således er det vigtigt, at sprogundervisningen prioriteres på lige fod med andre fag, og der afsættes de nødvendige resurser dertil. Allerede fra begyndelsen skal der arbejdes målbevidst med at fremme elevernes sproglige kompetencer, således at de bliver i stand til at udtrykke sig på fremmedsproget både skriftligt og mundtligt. Indledning Bindende for undervisningen er det overordnede formål for folkeskolen, fagformål, læringsmål for de enkelte trin. Ifølge Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, 17 stk. 3 skal lærer og elev løbende samarbejde om fastlæggelse af målene for elevens arbejde. Undervisningsformer, - metoder og stof skal i videst muligt omfang vælges i samarbejde mellem lærer og elever. Denne paragraf skal naturligvis ses i lyset af såvel den overordnede formålsbestemmelse samt formålet for faget engelsk, uddybet i læringsmålene for de enkelte trin. Kravene i faget engelsk er beskrevet i læringsmålene for engelsk på mellem- og ældstetrinnet, se Læreplan for ældstetrinnet eller Undervisningens indhold skal tilrettelægges, så den i alle fag lever op til folkeskolens formål, formålene for de enkelte trin, formålene for de enkelte fag og fagområder og læreplanernes angivelse af læringsmål. Eleverne og forældrene skal inden prøverne orienteres om prøvekravene og vurderingskriterierne. Ligeledes skal der orienteres om, hvordan de enkelte dele af prøverne foregår. Desuden skal eleverne kende vurderingskriterierne og grundlaget for karaktergivningen. Generelt om de skriftlige prøver Ved afslutningen af 10. klasse afholdes færdighedsprøve i faget engelsk. Prøven er obligatorisk og af 1 times varighed. Ved afslutningen af 10. klasse afholdes ligeledes prøve i skriftlig fremstilling. Prøven er obligatorisk og varer 3 timer, inkl. ½ time til samtalerunden. Alle instruktioner udarbejdes på grønlandsk, dansk og engelsk. Indledning Eleverne skal gennem hele engelskforløbet arbejde med at skrive engelsk, da det ikke kan læres som et kursusforløb på et enkelt år. Det skriftlige udtryk skal være en del af engelskundervisningen lige fra første forløb, hvor eleverne skal eksperimentere med skriftsproget, indtil de mod slutningen skal kunne skrive længere sammenhængende tekster, fx historier, debatindlæg, breve osv., hvor stil og indhold søges afpasset læser og formål, og hvor der sigtes mod den størst mulige grad af sproglig variation og præcision. Det er særdeles vigtigt, at det skriftlige udtryk ikke er en aktivitet, som bliver henvist til de ældste klassetrin, men en udtryksform, som eleverne skal arbejde med i hele forløbet for at ende med at kunne leve op til læringsmålene for ældstetrinnet. Udviklingen af gode skrivekundskaber tager tid, både for eleven og for læreren. Det er af stor betydning, at eleven vænner sig til at få konstruktiv feedback på sine produkter både hvad angår form og indhold. Hvis eleven kun får respons på grammatik- og ordforrådsfejl og ikke opmuntres til at gennemskrive en ekstra gang ud fra såvel kammeraters som lærerens kommentarer, sker der ikke den store udvikling. Det skriftlige er ikke bare grammatik, men en kompliceret aktivitet, der kræver et godt sprogkendskab. Selv om eleven er god mundtlig, er det ingen garanti for, at vedkommende mestrer det skriftlige. Skriveprocessen er en ganske anderledes struktureret aktivitet end det talte sprog, der er spontant og mindre struktureret. 6

7 Eleven skal derfor vænnes til at se med kritiske øjne på sit eget produkt herunder at slette, korrigere, flytte afsnit osv. Gennem de senere år er der blevet arbejdet mere med skriveprocessen, hvorimod der tidligere var mere fokus på produktet. Ved prøven er det naturligvis produktet, der tæller, men gennem arbejdet med skriveprocessen bliver eleverne mere bevidste om, hvordan de bedst kan komme frem til et godt produkt. Det er vigtigt, at eleverne gennem undervisningen lærer at udnytte skrivetiden mest hensigtsmæssigt. De skal bl.a. gøre erfaringer med skriveprocessens faser: 1. en indledende planlægning, hvor forskellige brainstorm-teknikker kan tages i anvendelse 2. en nedskrivningsfase, hvor der skrives løs uden for mange ophold for at finde ud af stavning, grammatik og ordvalg, da det kan hæmme en flydende og sammenhængende formulering 3. en bearbejdningsfase, hvor hjælpemidlerne, ordbøger og grammatik, tages i anvendelse 4. en ind- eller gennemskrivningsfase, alt afhængigt af om eleven skriver i hånden eller på computer. Opgaven i skriftlig fremstilling må besvares på computer. IT skal integreres i undervisningen, hvor det naturligt kan fremme arbejdet med fagets forskellige områder. En naturlig forudsætning, for at eleven kan have glæde af tekstbehandling ved prøven, er, at han eller hun har en så tilstrækkelig færdighed og øvelse i at anvende computeren, at brugen af den ikke får en negativ indflydelse på præstationen. Gennem undervisningen må eleven desuden have erfaring med en hensigtsmæssig brug af computeren i skriveprocessen. Ved at benytte IT sparer eleven i realiteten kladdefasen. Den ekstra tid, som derved bliver til rådighed, bør anvendes til forbedring af produktet. Eleverne skal lære at reflektere over det, de har skrevet, det vil altså sige, at en grundig og kritisk bearbejdning af opgaven er en forudsætning for et godt resultat. Læringsmål og kategorier Det prøves, om forskellige læringsmål er nået. I færdighedsprøven vil der specielt blive prøvet i læringsmål inden for kategorierne Kommunikation og Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse. Ved prøven i skriftlig fremstilling, som består af henholdsvis en samtalerunde og en selvstændig skrivedel vil der blive prøvet i flere kategorier af læringsmålene. Hvad prøves der i, og hvordan prøves der? Færdighedsprøven kan omfatte skriftlig korrekthed, grammatik, tegnsætning samt læse- og sprogforståelse. Det forventes, at eleverne: kan fungere i en undervisningssituation, hvor der kun bruges engelsk kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer kan udvælge og anvende relevante informationer kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen 7

8 Færdighedsprøven består af et antal opgaver, som hver giver ét point. Den vil være opdelt i forskellige opgavetyper. Eksempler på opgavetyper: Omskriv udsagnsord / verbum fra en form til en anden Indsæt korrekt forholdsord / præposition Sæt ordene i korrekt rækkefølge, så sætningen bliver korrekt Indsæt a / an Besvar spørgsmål ud fra læst tekst Indsæt korrekt spørgeord Indsæt udsagnsord / verbum i korrekt form i forhold til konteksten Indsæt navneord / substantiv i korrekt form i forhold til konteksten Vælg tillægsord /adjektiv eller biord / adverbium Sammenstilling af idiomer Indsæt korrekt henførende stedord / relativt pronomen Prøven i skriftlig fremstilling er todelt og består af en samtalerunde på ½ time, derefter en individuel skriftlig besvarelse af opgaven, i alt 3 timer. Besvarelsen skal udformes med holdbar skrift. Det er tilladt at benytte computer. Det er vigtigt, at eleverne gennem skoleforløbet har lært at arbejde sammen i grupper med henblik på at lave en brainstorm på forskellige emner. Denne brainstorm kan med fordel benyttes til at lave en mindmap, som kan ligge til grund for udformningen af den individuelle del af den skriftlige fremstilling. Grupperne skal naturligvis være aftalt i god tid, så eleverne har prøvet arbejdsformen adskillige gange, inden afviklingen af prøven. Opgavesættet til den skriftlige prøve indeholder 3 forskellige emner. Eleven skal besvare ét af emnerne. Opgavesættet kan eventuelt have tematisk sammenhæng. I samtalerunden skal eleverne i de enkelte grupper ud fra oplægget give hinanden ideer til de enkelte områder, der skal skrives om. Gruppen gennemlæser opgavesættet og drøfter indhold og krav i de enkelte opgaver. Eleverne vælger selv, hvilket sprog, samtalen skal foregå på. Der kan tages notater, som kan benyttes i den efterfølgende skriftlige besvarelse. Det er af stor betydning, at eleverne har lært at tømme tekstoplæg og/eller andre kilder for indhold, så de kan hente så meget inspiration som muligt fra oplæggene. Det er også vigtigt, at eleverne er fortrolige med opgaveformuleringernes krav. Efter samtalerunden samles elevernes notater sammen og bringes til det lokale, hvor den individuelle skriftlige prøve afholdes. Ved starten af den skriftlige del af prøven udleveres elevernes notater. Læringsmålene danner grundlag for den skriftlige fremstilling. Det forventes, at eleverne: kan fungere i en undervisningssituation, hvor der kun bruges engelsk kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle handlinger kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer kan opsøge, udvælge og anvende relevante informationer om et bestemt emne viser kendskab til kultur i engelsktalende lande kan sammenligne med egen kultur 8

9 kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen kan i hovedtræk skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og identificere hovedtanken og hensigten med en tekst kan anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt I oplæggene indgår forskellig mængde af tekst. Nogle gange skal eleverne forholde sig til oplægget, andre gange er det tænkt som inspirationsmateriale. Besvarelserne skal udformes som selvstændige, sammenhængende tekster. Besvarelserne kan være forskellige genrer og form, hvilket vil fremgå af opgaveformuleringerne. Besvarelserne skal være af passende længde i forhold til den genre, der kræves i opgaveformuleringen. En vil oftest være en kort besvarelse, hvorimod en artikel vil være en længere besvarelse, hvor det kræves, at der gås i dybden med emnet. Det er vigtigt, at eleverne fra den daglige undervisning ved, hvad de forskellige genrer og opgaveformuleringer indebærer. Der kan i oplæggene indgå forskellig tekstmængde. Her får eleverne brug for de læsestrategier, de har anvendt i undervisningen, så de kan vælge læsemåde i forhold til den funktion teksten har i opgaveløsningen. Opgaverne kan afspejle kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og lægge op til, at eleverne i deres besvarelser perspektiverer til deres egen kultur. I fantasiopgaver er det vigtigt, at der fra begyndelsen er tænkt i en naturlig handlingsrækkefølge og ikke mindst, at der er tænkt over, hvordan historien skal slutte. I oplæg, hvor billedsiden spiller den største rolle, får eleverne brug for at kunne uddrage vigtige elementer og signaler fra et billede, herunder kultur- og samfundsforhold, som afspejles i billedet. Det er af største betydning, at eleverne i det daglige arbejde har lært at tømme såvel tekster som billeder for indhold, så disse kan indgå som inspiration i besvarelserne. Det er endvidere vigtigt, at eleverne lærer at læse opgaveformuleringer, så de kan opfylde selve opgaveformuleringens krav herunder også være opmærksom på og besvare delopgaver, såfremt det forlanges. Det forventes at eleverne kan skrive sammenhængende, dvs. at det er let at følge den røde tråd i den skriftlige fremstilling. Endvidere skal besvarelserne være af passende længde, hvilket skal ses i forhold til genrer, indhold, form og modtagergruppe. Eleverne bør lægge en stor del af arbejdet i bearbejdningsfasen, uanset om det foregår på computer eller i hånden. Afsender- og modtagerforholdet skal være i overensstemmelse med opgaveformuleringen, for eksempel skal brevformen benyttes, hvis opgaveformuleringen kræver det. Afsnitsinddeling og tegnsætning er væsentlige virkemidler, der viser hensigten med dispositionen. Eleverne skal kunne disponere stoffet og udtrykke sig hensigtsmæssigt og sammenhængende i overensstemmelse med opgaven. Besvarelsen skal være udformet i et skriftsprog, der passer til den situation, som opgaven indebærer. Det skal altså ses i forhold til modtagergruppen, eksempelvis vil ordvalget være forskelligt i en og en artikel. Uformelt skriftsprog kan accepteres, når det passer til genren. Talesprog kan kun accepteres, når det optræder som en del af direkte tale. Sms-sprog (fx u = you) bør ikke anvendes, med- 9

10 mindre det fremgår af opgaven. Det vil være en god ide at advare mod at anvende bandeord som fuck og shit, der jo virker stærkere på en englænder. Der må anvendes både britisk- og amerikansk-engelsk ordforråd og retstavning, konsekvens i anvendelsen vægtes positivt. Afhængigt af oplægget forventes det, at eleven giver udtryk for følelser, erfaringer, holdninger, viden eller fantasi i besvarelsen. Der stilles krav om at udtrykke sig forholdsvis klart og forståeligt. Fejlagtig sprogbrug forringer sprogets brugsværdi. En præcis og nuanceret brug af sproget indebærer både et ordforråd, der er præcist, varieret og passer til situationen, og det placerer eleven i den udmærkede gruppe. En hensigtsmæssig anvendelse af viden inden for centrale grammatiske områder, fx kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner, pronominer, retstavning og tegnsætning, vil også spille ind på den samlede vurdering. Kvaliteten af besvarelsen højnes, hvis eleven kan anvende konjunktioner og varierede sætningsstrukturer. Ved brug af computer skal eleverne med hensyn til retstavning være opmærksomme på faren ved at forlade sig på stavekontrollen. Valg af det korrekte ord kræver også ordbogsopslag. Afskrivning af dele af tekstoplægget opfattes negativt. 10

11 Afvikling af prøverne Færdighedsprøven Færdighedsprøven afvikles hvert år i april / maj. Den er obligatorisk. Besvarelserne kan udfærdiges med blyant. Der må benyttes ordbøger (engelsk/engelsk, dansk/engelsk, engelsk/dansk) samt grønlandske ordbøger. Prøven varer 1 time. Skriftlig fremstilling Prøven i skriftlig fremstilling afvikles hvert år i april / maj. Den er obligatorisk. Besvarelsen udfærdiges med holdbar skrift. Der må benyttes computer. Der må til prøven anvendes grammatiske oversigter og ordbøger. De grammatiske oversigter må indeholde oversigter over grammatiske fænomener, eksempler på disse og deres anvendelse. De må endvidere indeholde lister over ord og ordklasser, fx uregelmæssige udsagnsord / verber, bindeord / konjunktioner, tillægsord / adjektiver, sammentrækninger, ord, som ligner hinanden på engelsk og dansk, men som har forskellig betydning, og ord, som udtales ens, men staves forskelligt. Den grammatiske oversigt må gerne være udarbejdet af lærer og elever. Der må ikke forekomme længere sammenhængende tekststykker på engelsk, og den må ikke have form af en øvebog, fx med stiløvelser, som eleven har udfyldt. Eleverne må anvende ordbøger: engelsk/engelsk, dansk/engelsk, engelsk/dansk, grønlandsk/dansk, dansk/grønlandsk. Der må også anvendes elektroniske ordbøger. Færdighedsprøve Eksempler på opgaver Eks. 1: Fill in a or an in the empty spaces: Nuka has a brother and sister. They live in orange house. Sunday morning they are going on dog sledge trip. They spend hour fishing from the ice. They caught huge fish. Eks. 2: Fill in the missing word in the questions: are you? Answer: I m just fine. do you live? Answer: We live in Ilulissat. did you go fishing? Answer: We went fishing on Sunday morning. did you meet? Answer: We met my uncle. did you go fishing? Answer: Because the whole family loves to eat fish. 11

12 Eks. 3: Write the words in the correct order: handball plays every Nuka Monday. is collecting Her club money. to play a tournament. to Sisimiut Next year they are going goes to Saturday the evening disco. she On boyfriend called has a She Minik. Eks. 4: Fill in the correct preposition: at, in or on: Nuka s birthday is April the 4 th. Nuka celebrates her birthday the afternoon. dawn Nuka s parents start preparing her birthday party. 20 minutes the guests will arrive, and Nuka gets dressed to welcome her friends. Nuka is wearing a silver ring her finger. Nuka s sister isn t home. Eks. 5: Rewrite the following underlined verbs into the past tense: Nuka likes pop music, and one of her favourite pop stars is Kimmernaq. Nuka has all her CDs. She thinks that Kimmernaq s songs are the best. Nuka pop music, and one of her favourite pop stars Kimmernaq. Nuka all her CDs. She that Kimmernaq s songs the best. Vurdering af elevbesvarelserne Færdighedsprøven bedømmes af læreren i faget og en censor, som er beskikket af Departementet for Uddannelse. Der udsendes hvert år en rettevejledning og en omsætningstabel, som udarbejdes på grundlag af forcensur. Skriftlig fremstilling Eksempler på opgaver Eks. 1: Study travel: Write a letter to your host family introducing yourself You can include information about: - yourself - your family - hobbies - interests - your country - pets - 12

13 Eks. 2: Travelling abroad: A person from abroad is coming to visit your school. Write an to the person You can include information about: - your country - your town - your school - different kinds of food - music - animals - spare time - Eks. 3: Adventure travel: Write a story about how you survived the boat trip Vurdering af elevbesvarelserne Den skriftlige fremstilling bedømmes af læreren i faget og en censor, som er beskikket af Departementet for Uddannelse. Der udsendes speciel rettevejledning, såfremt det skønnes nødvendigt af fagkonsulenten, ellers henvises til vurderingskriterierne, der er medtaget her. Ved prøven i skriftlig fremstilling gives der én karakter. Karakteren i skriftlig engelsk gives på grundlag af en helhedsvurdering af besvarelsens form og indhold. Der gives ikke ordenskarakter, men ulæselig skrift får naturligvis indflydelse på vurderingen, hvis den hæmmer eller umuliggør forståelsen. Form og indhold er knyttet sammen, og bedømmelsen af besvarelsen skal derfor ske ud fra en helhedsvurdering, hvori de fastsatte læringsmål indgår. I vurderingen er det vigtig at medtage både positive og negative sider af besvarelsen. For at få et overblik over elevpræstationen kan det således være hensigtsmæssigt at anvende et evalueringsark (se bilag bagest), hvor det positive og det negative noteres for den enkelte elev. Notaterne er samtidig velegnede som udgangspunkt for eventuelle drøftelser mellem lærer og censor i forbindelse med karakterfastsættelse. Det samme hjælpeskema kan i øvrigt anvendes ved evaluering af skriftligt arbejde i den daglige undervisning (løbende evaluering). På den måde kan eleven blive mere opmærksom på, hvilke områder der skal arbejdes mere med og inddrage dem i de personlige handleplaner for faget. Følgende elementer kan indgå i helhedsvurderingen: Kommunikation: Skriver sammenhængende ( den røde tråd ) Overensstemmelse mellem overskrifter og opgaveformuleringer Brug af oplæggets tekster og billeder Indhold og stil er tilpasset opgaveformuleringerne (set i forhold til modtagergruppen) Udtrykke viden, holdninger, følelser, erfaringer, fantasi Fyldestgørende besvarelse i forhold til opgavekravet Disponering 13

14 Kultur og levevilkår: Anvender relevant viden i forhold til emnet Fremkommer med eksempler, perspektiverer, vurderer og konkluderer Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse: Udtrykker sig forholdsvis klart og forståeligt (såfremt eleven skal placere sig i den udmærkede gruppe skal sproget være nuanceret) Anvender engelske udtryk og vendinger Bruger sproget hensigtsmæssigt i forhold til situation og genre, det vil sige anvender relevant ordforråd og gør brug af den relevante grammatik, som er nødvendig for forståelsen Skriftsprog i overensstemmelse med genren Bruger den retstavning, som er nødvendig for forståelsen Tegnsætning specielt punktum En besvarelse kan vurderes ud fra følgende kriterier: besvarelsen er i overensstemmelse med overskrift og opgaveformulering besvarelsen bestræber sig på at overholde genrerne besvarelsen viser bestræbelser på at fastholde læserens interesse besvarelsen er fyldestgørende i forhold til opgavekrav stoffet er rimeligt disponeret i forhold til opgaveformuleringerne disponeringen fremgår af tekstens layout, afsnitsinddeling og tegnsætning sproget er rimelig klart og sammenhængende ordvalget er klart og forståeligt og passer til situationen der anvendes udtryk og vendinger karakteristiske for det engelske sprog tilfælde af direkte oversatte ord og udtryk (danismer) sikkerhed i den elementære grammatik, fx kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner (fx relevant anvendelse af ing-form), pronominer, retstavning og tegnsætning. Dog accepteres fejl, hvis de ikke hæmmer forståelsen væsentligt. Generelt om den mundtlige prøve Indledning Ved afslutningen af 10. klasse afholdes der 3 obligatoriske mundtlige eller mundtlige / praktiske prøver. Den ene prøve afholdes i et af sprogfagene grønlandsk, dansk eller engelsk. Departementet for Uddannelse bestemmer i hvilket af fagene, der afholdes prøve på den enkelte skole. Departementet meddeler inden 1. november i hvilke fag, der skal afholdes prøve i den kommende prøvetermin på den enkelte skole. Hvis faget engelsk ikke er udtrukket som mundtligt prøvefag, kan den enkelte elev vælge at komme til prøve i faget. Læringsmål og kategorier Grundlaget for prøven i mundtlig engelsk er læringsmålene for faget. 14

15 Kommunikation: forstå talt engelsk forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier deltage i samtaler om kendte emner redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden om kendte emner læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for forskellige genrer og inden for kendte emner og problemstillinger Kultur og levevilkår: give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande sammenligne med egen kultur Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse: udtrykke sig uformelt mundtligt anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for kendte områder anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt tydelig udtale anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner anvende hensigtsmæssige kommunikationsstrategier vælge forskellige læsestrategier Hvad prøves der i, og hvordan prøves der? Oplæggene skal tage udgangspunkt i læringsmålene og skal alsidigt repræsentere disse. Det enkelte prøveoplæg består af skrevet og / eller talt engelsk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Det skal have sammenhæng med tekstopgivelserne, og det skal give mulighed for at afspejle sider af kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Oplægget må ikke være anvendt i undervisningen. Sproglige udtryk i prøveoplæggene skal være på engelsk. Tekstopgivelser Til den mundtlige prøve i faget engelsk opgives der normalsider, der skal være et alsidigt udvalg af tekster af passende sværhedsgrad. Teksterne skal alsidigt repræsentere årets samlede arbejde i faget. Prøven skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere, i hvilken grad eleverne kan leve op til læringsmålene for faget. Tekstopgivelserne er vigtige, fordi de danner baggrund for prøven, og det er derfor vigtigt, at eleverne er med til at udvælge netop de tekster, der interesserer dem mest. Teksterne skal omfatte skønlitteratur og sagprosa. Desuden opgives andre udtryksformer (fx billeder, lyd og video / dvd). Der skal være stof fra flere engelsktalende lande repræsenteret i opgivelserne. At teksterne skal omhandle stof fra flere engelsktalende lande, skal forstås sådan, at der skal indgå emner inden for kultur- og samfundsforhold, fx levevilkår, værdier og normer. Storbritannien og USA bør først og fremmest være repræsenteret i tekstopgivelserne. Herudover kan der inddrages tekster om fx Irland, Australien eller Canada samt eventuelt om lande, hvor engelsk er det mest benyttede fællessprog, fx Indien, visse afrikanske lande eller andre tidligere engelske kolonier. Teksterne kan hentes fra mange forskellige slags materialer, og opgivelserne kan fx omfatte uddrag af romaner og noveller, avisudklip, nyhedstekster, reklamer, digte, turistbrochurer, uddrag af tidsskrifter, musik, film og tv. Det er en fordel for eleverne, at teksterne ordnes i temaer / emner, da det giver mere sammenhæng, frem for at arbejde med løsrevne tekster. At arbejde inden for et afgrænset antal emner giver også eleverne større mulighed for fordybelse, således at de opnår en større indsigt i emnet såvel sprogligt som indholdsmæssigt. 15

16 For hver enkelt tekst skal angives tekstens forfatter, titel med kildeangivelse (forlag og udgivelsesår) og normalsidetal. En normalside er 1300 bogstaver for prosa og 30 verselinjer for poesi. Andre udtryksformer, herunder billede, lyd og video / dvd, opregnes ikke i normalsider. Eleverne / grupperne har mulighed for individuelle tekstopgivelser. En oversigt over elever / grupper og tekstopgivelser, fx i form af et afkrydsningsskema medsendes til censor. Tekstopgivelserne skal være censor i hænde senest 1. maj. Husk at medsende en kopi af det opgivne materiale. Lederen af skolen indsender oplysninger til Departementet for Uddannelse om tekstopgivelser til de mundtlige prøver. Afviklingen af prøven Oplæggene til prøverne udarbejdes af læreren, således at flere kategorier fra fagets læringsmål kan inddrages (kommunikation, kultur og levevilkår, systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse) og således, at der tages hensyn til varigheden af forberedelsestiden. Oplæggene skal alsidigt dække det opgivne stof uden hensyntagen til antallet af elever. Materiale i forbindelse med prøveoplæggene skal forblive i prøvelokalet, indtil prøven er afviklet for hele klassen eller holdet. Skolens leder sender oplæggene, så de er censor i hænde senest 1. maj. Skolen medsender bilag, så censor er fuldt informeret om prøvens indhold. Prøven består af en forberedelse og en fremlæggelse. Den kan gennemføres enten individuelt eller i en gruppe på højst 3 elever. Til en individuel prøve gives minutter til forberedelsen og minutter til fremlæggelsen. Til en gruppeprøve gives minutter til forberedelsen og minutter til fremlæggelsen. Tidsrammen fastsættes af læreren og eleverne. Eleven / gruppen må under forberedelsen tage notater og benytte egne noter og ordbøger. Notaterne må medbringes ved fremlæggelsen. Prøven foregår på engelsk. Under fremlæggelsen redegør eleven eller gruppen for oplægget og vurderer og perspektiverer det, og der føres en samtale herom. Der lægges vægt på, at eleven / gruppen kan udtrykke sig ubesværet. Der gives en individuel karakter. Eksempler på prøveoplæg Prøveoplæggene består af skrevet og / eller talt engelsk, eventuelt kombineret med billedmateriale. Oplæggene skal have en passende længde. Oplægget skal have sammenhæng med tekstopgivelserne og afspejle sider af kultur og levevilkår i engelsktalende lande. Oplægget må ikke have været anvendt i undervisningen. Prøveoplæggene må ikke være glosserede. Skrevet engelsk omfatter alle former for skrevne tekster, både skønlitteratur og sagprosa, det kan fx være et uddrag af en novelle, en musiktekst, en reklame, et digt, en artikel eller et læserbrev. Talt engelsk kan være i form af lydbånd / cd eller video / dvd. En lyttetekst kan fx være en dialog, en debat eller en beretning. Vær ved udvælgelsen opmærksom på informationstætheden, som normalt vil være større i en oplæst tekst end en dialog, og en lydoptagelse, som er optaget uden forudgående manus, vil indeholde flere elementer, som er karakteristiske for talesproget (fx pauser, fyldord, gentagelser), end et hørespil, hvor der læses højt fra et manuskript. Billedmateriale kan understøtte skrevet og talt engelsk. 16

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse 5. Den skriftlige prøve i 9. klasse Den skriftlige prøve indeholder opgaver inden for: 1. lytning 2. læsning 3. sprog og sprogbrug 4. skriftlig fremstilling. Til besvarelsen af opgaven i skriftlig engelsk

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Vejledning til prøverne i tysk 6 1. Indledning 7 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse FSA 8 1.1. Faglige

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Engelsk. Evaluering, orientering og vejledning

Engelsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Engelsk 2012 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent Brita

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Opstart, intro til faget, kommunikative

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Engelsk Hold: 11 Lærer: AK Undervisnings-mål 10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Uger 34-41 -At eleven kan forstå engelsk om - grundlæggende - med sin udtale. i lande samt belyse med

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole.

Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole. Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole. Indledning Engelskundervisningen på Ryparken Lille Skole er meget varieret, og vi benytter mange forskellige indfaldsvinkler til

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Prøven er enkelfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere