Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet"

Transkript

1 Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig fremstilling med adgang til internettet bygger direkte på slut- og trinmål for 9. klasse fra Fælles Mål I forhold til den traditionelle prøve i skriftlig fremstilling er der tilføjet to ekstra dimensioner, som handler om søgning og anvendelse af informationsteknologi. Prøven i skriftlig engelsk består af tre dele: Lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. For beskrivelse og vejledning i prøvens første del, Lytte- og læseforståelse, henvises til den traditionelle prøvevejledning i engelsk her: Prøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet i engelsk adskiller sig fra den traditionelle prøve ved at sprog og sprogbrugsdelen er integreret i skriftlig fremstilling. Sprog og sprogbrug er således ikke en selvstændig del. 2. Beskrivelse af prøven Der prøves i at anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt anvende oplægget relevant styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form udtrykke sig i et forståeligt sprog, der passer til situation udtrykke holdninger, viden, følelser, erfaringer og fantasi anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. 1

2 Til prøven med internetadgang er der udviklet en selvstændig opgave, hvor internettet skal benyttes i skriveprocessen. I prøven skal eleven via søgning på internettet arbejde med hjemmesider finde relevant information og på den baggrund skrive sin besvarelse. Færdigheder i og viden om informationssøgning på internettet er en naturlig forudsætning i denne prøve. Det vil sige, at eleven skal være i stand til at anvende målrettede strategier og teknikker til systematisk informationssøgning på internettet. Det handler om at kunne udvælge de relevante og brugbare informationer i forhold til kravene til opgaven og selve skrivningen af besvarelsen. Prøvens varighed er 2 timer, og opgaven besvares individuelt. Prøveoplægget til skriftlig fremstilling med adgang til internettet Oplægget til prøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet er udformet i et opgavesæt med 1 opgave. Til opgaven er der en overskrift, en opgaveformulering og et eller flere links, der indeholder informationer, oplysninger eller udtryk, der skal anvendes i opgaven. Eleven må godt bruge ord, vendinger og billeder fra informationssiderne og anvende dem i sin besvarelse. Anvendelse af internettet Eleven må benytte internettet til informationssøgning under hele den skriftlige prøve. Desuden må eleven bruge ordbøger, stave- og grammatikkontrol og grammatiske oversigter Med muligheden for at anvende internettet skal det præciseres, at der hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre, og fx dele deres dokumenter med andre. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er derfor vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for brugen af internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne. Eleven kan benytte internettet og søge informationer bl.a. på de www-adresser, som er angivet i prøveoplægget Eleven må godt bruge ord, vendinger og billeder fra informationssiderne og anvende dem i sin besvarelse. Eleven må ikke kopiere og indsætte sammenhængende tekst. Eleven må bruge: - ordbøger, stave- og grammatikkontrol og grammatiske oversigter Eleven må ikke: - kommunikere med andre via sociale medier under prøven (fx SMS og Facebook) - benytte oversættelsesprogrammer (fx Google Translate). 2

3 Særligt omkring aflevering af besvarelsen Eleven vælger selv, hvilket tekstbehandlingsprogram der benyttes til besvarelsen. Når eleven er færdig med opgaven, kan eleven med fordel gemme besvarelsen som pdf-fil, før opgaven printes ud og afleveres på papir. Slutmålene ifølge Fælles Mål 2009 er følgende: Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende grundlæggende sprogbrugs og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. Sprogtilegnelse vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt. Kultur og samfundsforhold anvende viden om dagligliv, levevilka r, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersma l og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer. 3

4 Før prøven Inden prøven bør eleverne naturligvis gøres bekendt med de regler for prøven, der fremgår af prøvebekendtgørelsen. Inden den egentlige prøve bør de desuden have stiftet bekendtskab med prøveformen i praksis, fx ved at have gennemført et prøvesæt. At lære og at bruge engelsk er sammensatte processer, hvor de enkelte færdigheds- og vidensområder er indbyrdes afhængige. Derfor bør de integreres i de enkelte undervisningsforløb og herved støtte hinanden. Dette gælder ogsa arbejdet med skriftlig engelsk. Det skriftlige udtryk skal være en del af engelskundervisningen lige fra 1. klasse, hvor eleverne skal lege med engelsk skriftsprog og kommunikere med enkle ord og korte sætninger, indtil 9. klasse, hvor eleverne skal skrive længere sammenhængende tekster, fx redegørelser, fortællinger og debatindlæg, hvor indhold og stil søges afpasset læser og formål, og hvor der sigtes mod den størst mulige grad af sproglig variation og præcision. Eleven skal derfor vænnes til at se med kritiske øjne pa sit eget produkt herunder at slette, korrigere, flytte afsnit osv. Opgavebesvarelsen I den skriftlige fremstilling søges indhold og stil afpasset efter læser og formål. Besvarelsen skal udformes som en sammenhængende tekst. Af opgaveformuleringen fremgår det, hvorledes opgaven skal besvares. Af opgaven fremgår det ogsa, hvilken længde besvarelsen bør have, fx ord. Afsnitsinddeling og tegnsætning er her væsentlige virkemidler, der viser hensigten med dispositionen. Eleven skal kunne disponere stoffet og udtrykke sig hensigtsmæssigt og sammenhængende i overensstemmelse med opgaven. Besvarelsen skal være udformet i et sprog, der passer til den situation, som opgaven indebærer. Uformelt skriftsprog kan accepteres, når det passer til genren. Talesprog kan kun accepteres, når det optræder som en del af direkte tale. Sms-sprog (fx u = you) bør ikke anvendes, medmindre det fremgår af opgaven. Med hensyn til enkeltgloser viser erfaringen, at det er klogt i den daglige undervisning at advare mod den danske misbrug af bandeord som fuck og shit og God, der jo alle virker stærkere pa en englænder, end en dansker formoder. Såvel britisk- som amerikansk-engelsk ordforråd og retskrivning ma anvendes. Afhængigt af oplægget forventes det, at eleven giver udtryk for følelser, erfaringer, holdninger, viden eller fantasi i besvarelsen. Der stilles krav om færdighed i at udtrykke sig forholdsvis præcist og nuanceret. 4

5 Fejlagtig sprogbrug forringer sprogets brugsværdi. En præcis og nuanceret brug af sproget indebærer både et ordforråd, som er præcist og varieret samt passer til situationen. En hensigtsmæssig anvendelse af viden inden for centrale grammatiske områder, fx kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner, pronominer, retskrivning og tegnsætning, vil ogsa spille ind pa den samlede vurdering, jævnfør vurderingskriterierne. Med hensyn til retskrivning bør eleverne være opmærksomme pa faren ved at forlade sig pa stavekontrollen. Valg af det korrekte ord kræver ogsa ordbogsopslag. Det er positivt, hvis eleven kan anvende konjunktioner og varierede sætningsstrukturer. Skriveprocessen I den kreative skriveproces indgår de samme faser som i anden procesorienteret skrivning: brainstorm, mindmap, udkast, redigering og færdigt produkt. Ved en prøve i skriftlig fremstilling er det naturligvis produktet, der er afgørende, da det er bestemmende for den endelige vurdering. Gennem arbejdet med skriveprocessen bliver eleverne imidlertid bevidste om, hvordan de bedst kommer frem til et godt produkt. Disse veje kan meget vel være meget forskellige fra elev til elev. Det er vigtigt, at eleverne gennem undervisningen lærer at udnytte skrivetiden mest hensigtsmæssigt. Derfor skal de blandt andet gøre erfaringer med skriveprocessens faser: 1. En indledende planlægningsfase: Forskellige brainstormingsteknikker benyttes. Eleven vurderer, hvordan og i hvilken grad de anbefalede hjemmesider kan benyttes. 2. En nedskrivningsfase: Der skrives løs uden for mange ophold og uden specielt fokus på stavning, grammatik og ordvalg. Der er i langt højere grad fokus på en flydende og sammenhængende formulering. 3. En bearbejdningsfase: Her tages hjælpemidlerne ordbøger, grammatiske oversigter samt stave- og grammatikkontrol i anvendelse. 4. En gennemskrivningsfase: Den endelige korrektur laves. Det er især vigtigt at lade eleven gøre erfaringer med, at det virkelig er en god investering at bruge god tid på den indledende fase. Eleven skal bruge tid på at studere oplægget godt og grundigt for at kunne vælge kvalificeret. Derefter skriver eleven nøgleord, ideer og sætninger ned og sætter teksten op, sådan at opbygningen fremstår logisk og hænger naturligt sammen. Herefter kan eleven begynde på den første kladde/gennemskrivning. Det er vigtigt, at eleverne udnytter den tid, de har til rådighed og sikrer sig, at de har rettet teksten helt igennem. 5

6 Længde Det forventes, at elevens besvarelse i omfang er en sammenhængende tekst på cirka ord. Eleverne kan være tilbøjelige til at skrive meget lange tekster, men her må det bemærkes, at kvantitet ikke i sig selv er en kvalitet. Denne omfangsbegrænsning er indført for at motivere eleverne til også at bruge tid på arbejdet med sprogfærdigheden. Eleven opfordres til at sætte antal ord på det færdige dokument. Procedure for prøvens afholdelse Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, der skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at anføre nummer på ark, det samlede antal ark og elevens og den tilsynsførendes signatur. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det, der er anført i felterne, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikke-afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, indtil prøven er afsluttet. Eleven skal huske at underskrive den endelige besvarelse. Ordbøger og grammatiske oversigter Ved prøven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i fri skriftlig fremstilling med adgang til internettet må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Der må anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger. Eleven må ved prøven anvende alle slags ordbøger inklusive elektroniske, for eksempel dansk/engelsk-, engelsk/dansk- og engelsk/engelsk-ordbøger. Tosprogede elever må anvende ordbøger på deres modersmål. Ordbøgerne bør være af nyere dato og af et vist omfang, så eleven ikke kommer i den situation, at der er centrale ord eller udtryk, som ikke kan slås op. Ved grammatiske oversigter forstås en grammatik, som indeholder oversigter, eksempler og forklaringer af grammatiske områder. Den grammatiske oversigt må gerne være lærer- /elevproduceret. 6

7 Grammatikken må ikke have form af en daglig øvebog, hvori der forekommer længere tekststykker eller udfyldningsopgaver. Der må advares mod grammatiske oversigter, hvor omfanget er uoverskueligt i prøvesituationen. Kun grammatiske oversigter, som eleven er vant til at arbejde med og derfor let kan finde rundt i, kan forventes at blive udnyttet hensigtsmæssigt ved prøven. Praktiske forhold vedr. prøven Til besvarelsen af opgaven af den skriftlige prøve gives der 3 timer. Prøven aflægges i ét eller flere lokaler, hvor der er tilvejebragt gode afspilningsforhold. Instruksen om afspilningen medfølger opgaverne. Instruksen om afspilningen fremgår af hæftet Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver, som sendes sammen med opgaven. Prøvens dele: lytning læsning skriftlig fremstilling. Besvarelsen af de to første dele af prøven udfærdiges i hånden på et opgaveark. Den sidste del udføres på computer. Hvis ikke prøvelokalet/prøvelokalerne kan indrettes, så elevgruppen kan gennemføre hele prøven i det samme lokale, er det tilladt at indlægge en kort pause, så eleverne eventuelt kan flytte fra et lokale med bordplads til et sted med computere. Dette kan skønnes nødvendigt, hvis ikke der er arbejdsplads ved computerne til at skrive i hånden ved prøvens første del (hæfte 1). I den første time ved lytte- og læsetesten er ingen hjælpemidler tilladt. Det vil sige, at eventuelle computere skal være på standby, og at ordbøger ikke må anvendes. 7

8 4. Vurdering og karaktergivning Der gives én samlet karakter i for den skriftlige prøve i engelsk. denne karakter sammensættes af tre delkarakterer, som vægtes således: 1. lytning 25% 2. læsning 25% 3. skriftlig fremstilling 50% Der vil blive foretaget en afvejning af de enkelte dele i forbindelse med en prætestning af opgavesættet. Vægtningen af prøvens enkelte dele vil blive meddelt sammen med udsendelse af en rettenøgle til censorerne og vil efterfølgende blive lagt pa Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside. Prøven i skriftlig fremstilling er først og fremmest en prøve i kommunikative færdigheder, og derfor er det vigtigt at vurdere både positive og negative sider af besvarelsen. I folkeskolen er det altid vigtigt at huske pa, at elevens sprog er sprog, der er pa vej både med hensyn til sproglig korrekthed og ordforråd. Vi skal ikke ignorere de fejl, eleverne laver, men vurdere om det er fejl, der forhindrer kommunikationen i at lykkes. Eksempelvis vil mange indfødte sprogbrugere ogsa bega kongruensfejl og lave stavefejl. Det forstyrrer, men det er ikke ødelæggende for forståelsen. Det er det derimod, hvis eleven anvender ord fra sit modersmål eller et andet sprog, når ordforrådet ikke slår til. For at fa overblik over elevpræstationen er det hensigtsmæssigt at anvende et evalueringsskema (s. 10 i denne vejledning), hvor det positive og det negative noteres for den enkelte elev. Notaterne er samtidig velegnede som udgangspunkt for eventuelle drøftelser mellem censorerne om karakterfastsættelsen. Det samme evalueringsskema kan i øvrigt anvendes ved evaluering af skriftligt arbejde i den daglige undervisning. Pa den made kan eleven blive opmærksom pa, hvilke områder der skal arbejdes mere med. De fire centrale kundskabs- og færdighedsomra der (kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold) er brugt som overskrifter i hjælpeskemaet. Sprogtilegnelse er i denne sammenhæng ikke brugt som en kategori, inden for hvilke eleverne skal have paratviden. Derimod er de elevens forudsætning for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt, og ved prøven skal eleven vise, at han eller hun er i stand til at anvende den i praksis. Form og indhold er tæt knyttet sammen, og bedømmelsen af besvarelsen skal derfor ske ud fra en helhedsvurdering, hvori de fire CKF-omra der indga r: kommunikative færdigheder, fx at skrive redegørelser, fortællinger, debatindlæg sprog og sprogbrug, fx at kunne bruge sproget relevant i forhold til situationen, have et præcist og varieret ordforråd og en hensigtsmæssig anvendelse af grammatik og tegnsætning. 8

9 sprogtilegnelse, fx at kunne udnytte viden om skriveprocessen, sa disposition, nedskrivning og bearbejdning af opgaven, herunder brug af hjælpemidler, udnyttes. kultur- og samfundsforhold, fx at kunne give udtryk for viden, holdninger, overvejelser, erfaringer eller fantasi i forhold til oplæggets indhold/emnet. Efter at prøven er afholdt, kan Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, udsende en speciel rettevejledning om forhold i opgavesættet, der kræver særlig hensyntagen ved vurderingen af besvarelserne. Elementer, som indgår i helhedsvurderingen Kommunikative færdigheder skriver sammenhængende indhold og stil er afpasset situationen udtrykker viden, holdninger, følelser, erfaringer og fantasi udtrykker sig med rimelig præcision. Sprog og sprogbrug anvender et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforra d benytter karakteristiske engelske udtryk og vendinger anvender centrale grammatiske regler bruger sproget relevant i forhold til situation og genre staver og sætter tegn sa præcist, at kommunikationen lykkes anvender centrale regler for opbygning af tekster. Sprogtilegnelse opfylder opgaveformuleringen gør brug af oplæggets tekst og billeder sørger for disponering af stoffet anvender fagets hjælpemidler udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse Kultur- og samfundsforhold anvender relevant viden fremkommer med eksempler, perspektiverer, vurderer og konkluderer. Vurderingsomra derne sammenholdes med 7-trins-skalaens anvendelse, og fx kan karakteren 7 ba de opna s, hvis de fleste omra der dækker beskrivelserne for den gode præstation, eller hvis omfanget af kvaliteter og mangler samlet begrunder karakteren. Se de vejledende karakterbeskrivelser s

10 Evalueringsskema - FP9 skriftlig engelsk Elevens navn: Eleven opfylder opgaveformuleringen Fremragende 12 God 7 Tilstrækkelig 02 Eleven anvender de internetbaserede kilder hensigtsmæssigt i sin besvarelse Kommunikative færdigheder Eleven skriver sammenhængende Eleven tilpasser indhold og stil til situationen Eleven udtrykker holdninger, erfaringer, viden, følelser og fantasi Sprog og sprogbrug Eleven anvender tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd Eleven benytter karakteristiske engelske udtryk og vendinger Eleven anvender centrale grammatiske regler Eleven bruger sproget relevant i forhold til situation og genre Eleven staver og sætter tegn så præcist, at kommunikationen lykkes Eleven anvender centrale regler for opbygning af tekster Sprogtilegnelse Eleven gør brug af oplæggets tekst og billeder Eleven sørger for disponering af stoffet, fx ved hjælp af afsnitsinddeling Eleven anvender fagets hjælpemidler Kultur- og samfundsforhold Eleven anvender relevant viden Eleven giver eksempler, perspektiverer, vurderer og konkluderer 10

11 Vejledende karakterbeskrivelser til FP9 skriftlig fremstilling med adgang til internettet i engelsk 12 fremragende 7 godt 02 tilstrækkeligt Lytte- og læseforsta elsen er Lytte- og læseforsta elsen er Lytte- og læseforsta elsen er meget sikker ba de med hensyn til acceptabel, men præget af forholdsvis sikker ba de med lytning og læsning efter usikkerhed ba de med hensyn til hensyn til lytning og læsning efter hovedindhold og lytning og lytning og læsning efter hovedindhold hovedindhold og lytning og læsning efter specifik og lytning og læsning efter specifik læsning efter specifik information. information. information. Besvarelsen er dækkende i forhold Besvarelsen er acceptabelt dækkende Besvarelsen er udførlig. til opgavekravet uden at være fyldestgørende. i forhold til opgavekravet, men overfladisk. Den skriftlige produktion er sammenhængende og velstruktureret med en sikker brug af et stort og dækkende ordforra d. Eleven viser sikkerhed i at anvende relevante udtryk og vendinger. Eleven viser sikkerhed i anvendelsen af den centrale grammatik. Eleven viser god sikkerhed i retskrivning og tegnsætning. Der accepteres fejl, når de ikke hæmmer kommunikationen væsentligt. Den skriftlige produktion er sammenhængende og nogenlunde struktureret, og der vises overvejende brug af et tilstrækkeligt og dækkende ordforra d. Eleven udtrykker sig forholdsvist forståeligt i et enkelt sprog med relevante vendinger og udtryk Den skriftlige produktion er præget af at være usammenhængende og med et begrænset ordforra d. Eleven udtrykker sig nogenlunde forståeligt, men der forekommer flere menings- forstyrrende fejl. Eleven viser nogenlunde sikkerhed Eleven viser usikkerhed i at anvende i at anvende den centrale den helt basale grammatik. grammatik. Eleven viser rimelig sikkerhed i retskrivning og tegnsætning. Sproget indeholder flere fejl og mangler, som dog ikke forstyrrer kommunikationen. Eleven viser usikkerhed i retskrivning og tegnsætning. Der forekommer mange fejl og mangler, der hæmmer kommunikationen. 11

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Fransk Maj-juni 2007 1 v/eva Kambskard, medlem af opgavekommissionen 2 Indhold Indledning Nye prøver i spil...4 Den skriftlige prøve FSA i fransk...6 Rettevejledning...12

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Matematik Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Klaus Fink Indhold Indledning...3 Fælles for faget...4 Fagets identitet...5 De skriftlige prøver i matematik...8 Den nye karakterskala...8

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU Undervisningsministeriet November 2001 IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere