Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark"

Transkript

1 Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER

2 Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Den kan også downloades på: ISBN nr marts 2009 Dok. 7850/09, Sag 08/377 1/81

3 Indhold 1. Resume Vindkraft og elsystemet Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Resultat af analysen Varmepumper og elbilers betydning for målsætningerne Forudsætninger og barrierer Indledning Vindkraft Vindkraft og elsystemet Virkemidler til indpasning af vindkraft Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Sammentænkning af el- og varmesektoren Den danske varmesektor i dag Samspil mellem el- og varmesektoren i El til varme i fjernvarmeområdet El til varme uden for fjernvarmeområdet Resultat af analysen Barrierer, udfordringer og løsningsmuligheder Sammentænkning af el- og transportsektoren Den danske transportsektor i dag Samspil mellem el- og transportsektoren i Resultat af analysen Barrierer, udfordringer og løsningsmuligheder Samspillet et energisystem 2025 med vindkraft, varmepumper og elbiler Varmepumper og elbiler i energisystem Resultat af analysen Øvrige resultater Varmepumper og elbilers betydning for målsætningerne Appendiks I Metode og forudsætninger Appendiks II Samspillet mellem elsystemerne i Danmark, Norden og Tyskland Dok. 7850/09, Sag 08/377 2/81

4 1. Resume Som resten af verden står Danmark over for to store energipolitiske udfordringer: At reducere energisektorens CO 2 -udledninger samt sikre forsyningssikkerheden. Et af svarene på udfordringerne vil være en omstilling af energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi, og regeringens langsigtede vision er, at Danmark på sigt skal være helt uafhængig af fossile brændsler. I december 2008 vedtog EU en ny Klimapakke, der opstiller bindende mål for blandt andet andelen af vedvarende energi og reduktion i CO 2 - udledningen. Disse målsætninger vil have stor indflydelse på det danske energisystem både i el-, gas-, varme- og transportsektoren. De politiske målsætninger og ambitioner vil betyde en markant udbygning af vindkraften i Danmark. For at realisere ambitionerne på både kort og langt sigt, skal en række nye virkemidler til integration af vindkraft derfor tages i brug. 1.1 Vindkraft og elsystemet Vindkraft er i dag Danmarks vigtigste vedvarende energikilde til elproduktion, og vindkraften skal bære størstedelen af udbygningen med vedvarende energi i elsektoren. I de kommende år skal andelen af vedvarende energi især vindkraft i energisystemerne øges markant. Det fremtidige energisystem skal være effektivt og fleksibelt, så den vedvarende energi kan anvendes der, hvor den er mest værdifuld. Det danske elsystem er placeret på grænsen mellem det nordiske elsystem, der er kendetegnet ved store mængder vandkraft, og det europæiske elsystem, som har en stor andel termisk produktion. Dermed har det danske elsystem en vigtig rolle i forbindelse med at knytte områderne med vandkraft, vindkraft og termiske systemer tættere sammen. har på denne baggrund gode forudsætninger for at indpasse vindkraften, men udfordringerne ved indpasning af vind vil stige i takt med den massive satsning på vindkraft fremadrettet. Antallet af timer med overskud af elproduktion, som betegnes kritisk eloverløb 1, vil stige, og der vil opstå situationer, hvor dette eloverløb bedst håndteres ved at lukke ned for vindkraftproduktionen. Disse situationer er ikke ønskelige, hverken ud fra et økonomisk eller politisk synspunkt, og derfor er det nødvendigt at udvikle et mere intelligent og fleksibelt elsystem. Der er derfor behov for en udbygning af infrastrukturen, så der altid er aftagere til vindkraften. Denne udbygning nationalt og internationalt vil også fremover spille en væsentlig rolle i forhold til håndtering af vind- 1 Ved kritisk eloverløb forstås den overskydende elproduktion, der ikke er afsætning for i et område og som heller ikke kan eksporteres ud af området. Dok. 7850/09, Sag 08/377 3/81

5 kraften. En internationalt sammenhængende, veludbygget infrastruktur og velfungerende internationale energimarkeder er afgørende for en effektiv integration af vindkraften. I forhold til kritisk eloverløb kan udbygning af udvekslingsforbindelserne på kort og mellemlangt sigt sikre, at den producerede el kan afsættes. Samtidig betyder udvekslingsforbindelserne, at vindkraften i de timer, hvor elpriserne er lave i Danmark får adgang til områder med en højere elpris. Dermed øges vindkraftens værdi. I takt med den stigende vindkraftproduktion både i Danmark og vores nabo-områder vil det, ud over udbygning af udvekslingsforbindelserne, blive nødvendigt med alternative virkemidler til at håndtere vindkraften. En markant udbygning af vindkraften i Nordeuropa betyder, at det på sigt vil blive sværere at løse problemerne med kritisk eloverløb, når vindkraftproduktionen er høj. Samtidig vil elpriserne i vores nabo-områder også blive lave i samme perioder som i Danmark, da der typisk ikke er de store forskelle i, hvornår vinden blæser i Danmark og de omkringliggende områder. Derfor er der behov for at bringe andre virkemidler i spil, så vindkraften kan afsættes, når den produceres. Det kræver et nyt, stort fleksibelt elforbrug i Danmark, som både vil skabe en højere værdi af vindkraften, medvirke til at løse problemerne med kritisk eloverløb og samtidig bringe vindkraften i anvendelse i sektorer med store potentialer for fortrængning af fossile brændsler og reduktion af CO 2. De løsninger, der bringes i spil for at skabe dette nye fleksible elforbrug, skal være energieffektive løsninger. Energieffektivitet er en vigtig forudsætning, når målsætningerne omkring reduktion af CO 2 samt den langsigtede politiske vision om uafhængighed af fossile brændsler skal opfyldes. Elbaserede løsninger giver mulighed for at opnå en høj energieffektivitet, og både i varme- og transportsektorerne kan el omsættes effektivt og fleksibelt. Derfor er det 's opfattelse, at integration af vindkraft i elsektoren og anvendelse af el i andre sektorer vil få en central rolle i fremtidens energisystem. Den centrale udfordring for at sikre en effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark i fremtidens elsystem bliver dermed at optimere samspillet med varmesektoren og at udnytte potentialet i at bygge bro til transportsektoren. 1.2 Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Denne rapport bygger på konklusionerne i 's Systemplan 2007 og Strategiplan I disse planer er de overordnede udfordringer for elsystemet samt 's strategi for at imødekomme disse Dok. 7850/09, Sag 08/377 4/81

6 udfordringer beskrevet. Samtidig har resultaterne fra EcoGrid 2 fase 1 været med til at fastlægge, hvilke indsatsområder rapporten fokuserer på. Rapportens overordnede formål er at analysere betydningen af implementeringen af varmepumper og elbiler, i en situation med en stor vindkraftudbygning. På denne baggrund er der valgt en referencesituation i , hvor vindkraftkapaciteten er øget med ca MW i forhold til i dag. Det svarer til, at den samlede, installerede vindkraftkapacitet i Danmark bliver ca MW. Rapportens konklusioner skal ses i lyset af denne udbygning. Gennem rapporten er denne reference for 2025 anvendt til at sammenligne betydningen ved implementering af varmepumper og elbiler. Referencen for 2025 sammenlignes med alternative udbygningseksempler for 2025, hvor der er satset markant på både varmepumper og elbiler. Det er antaget, at 15 procent af vejtransporten, heraf 25 procent af transportarbejdet for personbiler, dækkes af elbiler. Derudover er det antaget, at 15 procent af varmebehovet i fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper, og 50 procent af varmebehovet uden for fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper i De analyserede udbygningseksempler er valgt med det formål at analysere betydningen af implementering af varmepumper og elbiler i stor skala. Derfor er begge udbygningsforløb ambitiøse. Analyserne viser, at varmepumper og elbiler har et stort potentiale i forhold til at skabe et nyt, stort fleksibelt elforbrug, der betyder, at en større del af den danske vindkraftproduktion kan udnyttes indenlands. Dermed reduceres CO 2 -udledningerne markant, og samtidig skabes der et samfundsøkonomisk overskud. Desuden er det afgørende, at der udvikles løsninger med et intelligent samspil mellem elbilerne, varmepumperne og elsystemet, så det nye, store elforbrug placeres i de timer af døgnet, hvor vindkraftproduktionen er stor, og hvor elprisen er lav. Bliver der ikke indbygget denne intelligens i kommunikationen mellem elsystemet og det nye fleksible elforbrug, vil de samfundsøkonomiske gevinster ved at implementere elbiler og varmepumper blive reduceret med ca. 1,7 mia. kr./år. En manglende intelligent kobling til elnettet kan medføre et behov for mere kapacitet, hvilket svarer til to centrale kraftværksblokke eller to nye elforbindelser til udlandet til import af el. 2 3 EcoGrid er et faseopdelt forskningsprojekt, der har til formål at analysere udviklingen af det danske elsystem, så store mængder vindkraft og anden vedvarende energi kan integreres i elsystemet. En nærmere beskrivelse af referencen samt analysens metode og forudsætninger findes i Appendiks I. Dok. 7850/09, Sag 08/377 5/81

7 1.3 Resultat af analysen En implementering af varmepumper og elbiler betyder et nyt, stort fleksibelt forbrug i alt stiger elforbruget med ca. 7 TWh/år. Til sammenligning er elforbruget i Danmark i dag ca. 37 TWh/år. Dette nye fleksible elforbrug betyder, at en større del af den danske vindkraftproduktion udnyttes indenlands. I nedenstående Figur 2 udtrykkes det ved et fald i nettoeleksporten på ca. 6 TWh/år samtidig med, at den indenlandske elproduktion kun stiger med ca. 1 TWh/år. Desuden betyder varmepumperne og elbilerne, at Danmarks samlede CO 2 -udledning reduceres med ca. 5 mio. ton/år, eller ca. 10 procent i forhold til Danmarks samlede CO 2 -udledning i dag. Reduktionerne sker som følge af energieffektivitet og VE-baserede løsninger, der erstatter mindre effektive teknologier baseret på fossile brændsler. Størstedelen af CO 2 -reduktionerne sker i de ikke-kvoteomfattede sektorer, hvor reduktionen er ca. 4,5 mio. ton/år. Varmepumper og elbiler i et intelligent samspil med elsystemet og elmarkedet, medfører samtidig en reduktion af Danmarks samlede omkostninger til energiforsyning på op til 2,5 mia. kr./år i det analyserede eksempel i Der er ikke indregnet omkostninger til styring af elbilsopladning samt mulighed for levering af effekt fra elbiler til elnettet med videre. De største besparelser opnås i transportsektoren (elbiler) og i varmesektoren uden for fjernvarmeområderne (individuelle varmepumper). Figur 1 illustrerer, hvordan de samlede reduktioner er fordelt. Centrale varmepumper Individuelle v armepumper Elbiler Figur 1 Samfundsøkonomisk overskud i 2025 ved implementering af varmepumper og elbiler. Det samlede energiforbrug i Danmark reduceres med ca. 85 PJ/år i 2025 ved implementering af varmepumper og elbiler, hvilket svarer til en re- Dok. 7850/09, Sag 08/377 6/81

8 duktion af Danmarks samlede energiforbrug på ca. 10 procent i forhold til i dag. Figur 2 viser betydningen ved implementering af varmepumper og elbiler i 2025 i forhold til referencen uden varmepumper og elbiler. Netto eleksport TWh/år Elforbrug TWh/år Elproduktion, ekskl. vind TWh/år Reducerede CO 2 - emissioner Mio. ton/år Reducerede omkostninger Mia. kr./år Reduktion i samlet energiforbrug PJ/år ,5 85 Figur 2 Nøgletal for betydning ved implementering af varmepumper og elbiler i 2025 i forhold til referencen uden varmepumper og elbiler Udbygning af vindkraft i nabo-områder Det er ikke kun Danmark, der har ambitioner om en markant udbygning af vindkraften. Både Norge, Sverige og Tyskland har tilsvarende planer, og især Tyskland har ambitioner om at øge vindkraftkapaciteten markant. En udbygning af vindkraften i nabo-områderne samt en øget udvekslingskapacitet mod disse områder betyder, at værdien ved et stort fleksibelt elforbrug gennem varmepumper og elbiler bliver endnu større. Figur 3 viser forskellen mellem implementering af varmepumper og elbiler i Danmark i en situation med øget vindkraftkapacitet i Norden og Tyskland samt øget udvekslingskapacitet mod nabo-områderne og en tilsvarende situation, hvor der ikke er implementeret varmepumper og elbiler i Danmark. Netto eleksport TWh/år Elforbrug TWh/år Elproduktion, ekskl. vind TWh/år Reducerede CO 2 - emissioner Mio. ton/år Reducerede omkostninger Mia. kr./år Figur 3 Nøgletal for betydning ved implementering af varmepumper og elbiler i 2025 i en situation med øget vindkraftkapacitet i nabo-områderne samt øget udvekslingskapacitet mod naboområderne. I Tyskland vil den øgede mængde vindkraft betyde flere og større prissvingninger. I disse tilfælde vil det være en fordel med et stort fleksibelt elforbrug i Danmark, da der dermed skabes gode betingelser for at udnytte de markedsbaserede fordele ved at have et stort fleksibelt elforbrug, der kan aftage el i de situationer, hvor Tyskland har overskydende elproduktion, og elpriserne dermed er lave. Dok. 7850/09, Sag 08/377 7/81

9 I Norden vil vindkraftudbygningen ikke have samme påvirkning på elprisen, da vandkraften kan lagre og udjævne vindkraftens indvirkning på elsystemet og elmarkedet uden begrænsninger i forhold til udlandsforbindelser. Hvis der implementeres varmepumper og elbiler i Danmark sideløbende med en vindkraftudbygning i nabo-områderne og en øget udvekslingskapacitet mod nabo-områderne, reduceres de samlede omkostninger i energisektoren med 4 mia. kr./år 4 i forhold til situationen, hvor der udbygges med vindkraft i nabo-områderne, og der ikke implementeres varmepumper og elbiler. Det skyldes, at varmepumperne og elbilerne skaber en større efterspørgsel på el, og at deres fleksibilitet betyder mulighed for at importere denne el, når elpriserne er lave. Dermed erstatter billig el dyrere fossile brændsler. Samtidig betyder den øgede import fra Tyskland, at den danske elproduktion falder, og Danmark går fra at være nettoeksportør af el til at være nettoimportør af el. De samlede CO 2 -emissioner reduceres med 6 mio. ton/år i situationen med udbygning af vindkraft i nabo-områderne, øget udvekslingskapacitet til naboområderne samt implementering af varmepumper og elbiler i Danmark i forhold til den tilsvarende situation uden varmepumper og elbiler. CO 2 -reduktionen i de ikke-kvoteomfattede sektorer er også i dette tilfælde ca. 4,5 mio. ton/år. 1.4 Varmepumper og elbilers betydning for målsætningerne Nye fleksible elforbrug, der kommunikerer intelligent med elsystemet, kan få en nøglerolle i forbindelse med krav, som Danmark skal opfylde i forbindelse med EU's mål for anvendelsen af vedvarende energi og udledningen af CO 2 i Samtidig kan nye fleksible elforbrug medvirke til energieffektiviseringer, der selvom EU's målsætninger i 2020 endnu ikke er bindende på dette område bliver et centralt indsatsområde fremadrettet. Figur 4 illustrerer varmepumper og elbilers potentiale i forhold til opfyldelse af EU's 2020-målsætninger. 4 Der er ikke indregnet omkostninger til styring af elbilsopladning samt mulighed for levering af effekt fra elbiler til elnettet med videre. Dok. 7850/09, Sag 08/377 8/81

10 VE-andel af samlet en- CO 2 -udledning i ikke- VE-andel af transport Energieffektivitet ergiforbrug kvotebelag- te sektorer Mio. ton/år Mål for Danmark, jf. EU's målsætninger Varmepumper og elbiler procentpoint +5 procentpoint -7,5 +10 procent -20 procent procent -7 procent Figur 4 Nøgletal i forbindelse med EU's 2020-målsætninger. 5 Tabellen viser, at varmepumper og elbiler kan blive en vigtig faktor i forbindelse med 2020-målsætningerne. VE-andelen af det samlede energiforbrug skal øges med ca. 13 procentpoint i 2020 (sammenlignet med 2005), og her bidrager varmepumperne og elbilerne i dette eksempel med ca. 5 procentpoint. I transportsektoren bidrager elbilerne i eksemplet med ca. 4 procent vedvarende energi, og dette vil være et godt supplement til biobrændsler, der har et fast mål på 5,75 procent i I den ikke-kvotebelagte sektor skal Danmark reducere CO 2 -udledningerne med ca. 7,5 mio. ton i Her kan de individuelle varmepumper og elbiler i eksemplet bidrage med ca. 3 mio. ton. Samtidig understøtter varmepumper og elbiler EU's målsætninger omkring energieffektivitet. Målet er at forbedre energieffektiviteten med 20 procent i Selvom det endnu ikke er et bindende mål, er det et godt pejlemærke, da det i høj grad understøtter de øvrige 2020-målsætninger. Varmepumper og elbiler forbedrer i dette eksempel den samlede energieffektivitet med ca. 7 procent i Forudsætninger og barrierer Rapporten afdækker en række forudsætninger og barrierer for at få et effektivt udbytte af en satsning på varmepumper og elbiler: Det er helt afgørende for de samfundsøkonomiske gevinster, at der udvikles løsninger med intelligent kommunikation mellem elsystemet og henholdsvis varmepumper og elbiler. En manglende intelligent tilkobling til elnettet kan medføre et behov for mere kapacitet svarende til to centrale kraftværksblokke eller to nye elforbindelser til udlandet til import af el. 5 Der er i 2020 antaget en samlet vindkraftproduktion på 8,8 TWh, hvor centrale varmepumper dækker ca. 10 pct. af fjernvarmeproduktionen, individuelle varmepumper dækker 33 pct. af varmebehovet uden for fjernvarmeområdet, og elbiler dækker 10 pct. af vejtransportens samlede energiforbrug fordelt på både person- og varebiler samt busser. Dok. 7850/09, Sag 08/377 9/81

11 Udbredelsen af intelligente elmålere er en forudsætning for et fleksibelt elforbrug med varmepumper og elbiler. De samfundsøkonomiske fordele ved en intelligent kommunikation mellem elsystemet og henholdsvis varmepumper og elbiler er så markante, at det efter 's opfattelse ikke vil være hensigtsmæssigt at implementere varmepumper og elbiler uden samtidig at implementere intelligente elmålere. Varmepumper: Teknologivalget for individuelle husstandspumper er afgørende for et optimalt samspil med vindkraft. Luft-luft varmepumper giver ikke mulighed for at gøre elforbruget mere fleksibelt uden væsentlige tab af komfort. Det gør derimod vandbårne varmepumpeløsninger det vil sige jordvarmeanlæg og varmepumper med tilknytning til et vandbåret system, fx varmerør støbt i et betongulv. Det er vigtigt allerede nu at sikre en udvikling mod de fleksible varmepumpeløsninger. Elbiler: Der skal udvikles internationale, åbne standarder for tilslutning og kommunikation mellem elbil og elsystem, så der er åben og lige adgang for alle typer elbiler til intelligent opladning. Elbiler: Elsystemet og elmarkedet skal udvikles, så det understøtter en realisering af de potentielle energi- og samfundsøkonomiske fordele, der ligger i at sammentænke elsystemet med transportsektoren. Elbiler: Der er for øjeblikket en tidsbegrænset afgiftsfritagelse for elbiler, som alt andet lige kan gøre elbilen til et privatøkonomisk interessant alternativ. Regeringen vil i næste folketingssamling fremlægge forslag til en grundlæggende grøn omlægning af bilbeskatningen. Indeværende analyse viser, at der er en række samfundsøkonomiske gevinster i relation til elbiler, der kan inddrages i denne sammenhæng. Dok. 7850/09, Sag 08/377 10/81

12 2. Indledning Som resten af verden står Danmark over for to store energipolitiske udfordringer: At reducere energisektorens CO 2 -udledninger samt sikre forsyningssikkerheden. Et af svarene på udfordringerne vil være en omstilling af energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi, og regeringens langsigtede vision er, at Danmark på sigt skal være helt uafhængig af fossile brændsler 6. I december 2008 vedtog EU en ny Klimapakke, der opstiller bindende mål for blandt andet andelen af vedvarende energi og reduktion i CO 2 - udledningen. Disse målsætninger vil have stor indflydelse på det danske energisystem både i el-, gas-, varme- og transportsektoren og vil derfor også i høj grad være anvisende for 's arbejde i de kommende år. Den samlede CO 2 -reduktion i EU skal i 2020 udgøre 20 procent i forhold til niveauet i For Danmarks vedkommende betyder det, en reduktion på 20 procent af CO 2 -udledningen i de ikke-kvoteomfattede sektorer. De største udledninger kommer her fra landbruget, transportsektoren og den individuelle opvarmning af boliger uden for fjernvarmeområdet. Det er derfor nærliggende at fokusere på øget anvendelse af vedvarende energi i transportsektoren, individuel opvarmning samt en øget biogasproduktion, der vil betyde en reduktion af landbrugets emissioner af drivhusgasser. Denne rapport behandler ikke mulighederne for øget biogasproduktion 7, men fokuserer på mulighederne for at indpasse mere vindkraft i elsystemet i samspil med en øget effektiv anvendelse af el i varme- og transportsektorerne. Andelen af vedvarende energi i EU skal i 2020 udgøre 20 procent af det endelige energiforbrug, og for Danmark er målet 30 procent sammenlignet med 17 procent i Disse målsætninger og ambitioner vil betyde en markant udbygning af vindkraften i Danmark. For at realisere ambitionerne på både kort og langt sigt skal en række nye virkemidler til integration af vindkraftproduktion tages i brug. 2.1 Vindkraft Vindkraft er i dag Danmarks vigtigste vedvarende energikilde til elproduktion, og vindkraften skal bære størstedelen af udbygningen med vedvarende energi i elsektoren. 6 7 "En visionær dansk energipolitik 2025", Energistyrelsen er sammen med Energistyrelsen, DGC, Naturgas Midt-Nord og DONG Distribution i gang med at kortlægge mulighederne for øget anvendelse af biogas. I den forbindelse undersøger effekten på elsystemets fleksibilitet og evne til at indpasse øgede mængder vindkraft ved biogas' anvendelse til kraftvarmeproduktion og ved opgradering og injektion i naturgasnettet. Dok. 7850/09, Sag 08/377 11/81

13 I dag er produktionskapaciteten fra landbaserede vindmøller omkring MW og omkring 400 MW fra havvindmøller. Energistyrelsen vurderer, at det samlede realiserbare potentiale for havvindmøller er ca MW 8. På længere sigt forventes andre fluktuerende vedvarende energikilder, som fx bølgekraft og sol, også at levere effekt til elnettet. Selvom denne rapport fokuserer på vindkraft, gælder rapportens konklusioner også for indpasning af andre fluktuerende energikilder. I de kommende år skal andelen af vedvarende energi især vindkraft i energisystemerne øges markant. Det fremtidige energisystem skal være effektivt og fleksibelt, så den vedvarende energi kan anvendes der, hvor den er mest værdifuld. vil arbejde for at sikre disse hensyn med udgangspunkt i en helhedsorienteret planlægning, som er baseret på samfundsøkonomisk rentable løsninger og som sikrer hensynet til forsyningssikkerhed, miljø og effektive energimarkeder. For at opnå en smidig og effektiv integration af vindkraft er det efter 's opfattelse afgørende og nødvendigt at tænke el-, varme- og transportsystemerne sammen. 2.2 Vindkraft og elsystemet Det danske elsystem er placeret på grænsen mellem det nordiske elsystem, der er kendetegnet ved store mængder vandkraft, og det europæiske elsystem, som har en stor andel termisk produktion. Dermed har det danske elsystem en vigtig rolle i forbindelse med at knytte områderne med vandkraft, vindkraft og termiske systemer tættere sammen. Udvekslingsforbindelserne mellem Danmark og Tyskland bidrager til en mere velfungerende markedsfunktion i form af en tættere markedskobling mellem Norden og Kontinentet. har på denne baggrund gode forudsætninger for at indpasse vindkraften, men udfordringerne ved indpasning af vind vil stige i takt med den massive satsning på vindkraft fremadrettet. Antallet af timer med overskud af elproduktion, som betegnes kritisk eloverløb 9, vil stige, og der vil opstå situationer, hvor dette eloverløb bedst håndteres ved at lukke ned for vindkraftproduktionen. Disse situationer er ikke ønskelige, hverken ud fra et økonomisk eller politisk synspunkt, og derfor er det nødvendigt at udvikle et mere intelligent og fleksibelt elsystem. Derfor er der behov for en udbygning af infrastrukturen, så der er aftagere til vindkraften. Denne udbygning nationalt og internationalt vil også fremover spille en væsentlig rolle i forhold til håndtering af vindkraften. En internationalt sammenhængende, veludbygget infrastruktur og velfungerende internationale energimarkeder er afgørende for en effektiv 8 9 "Wind Energy in Denmark" (2002). Ved kritisk eloverløb forstås den overskydende elproduktion, der ikke er afsætning for i et område og som heller ikke kan eksporteres ud af området. Dok. 7850/09, Sag 08/377 12/81

14 integration af vindkraften. I forhold til kritisk eloverløb kan udbygning af udvekslingsforbindelserne på kort og mellemlangt sigt sikre, at den producerede el kan aftages. Samtidig betyder udvekslingsforbindelserne i dag, at vindkraften i de timer, hvor elpriserne er lave i Danmark får adgang til områder med en højere elpris. Dermed øges vindkraftens værdi. 2.3 Virkemidler til indpasning af vindkraft I takt med den stigende vindkraftproduktion både i Danmark og vores nabo-områder vil det, ud over udbygning af udvekslingsforbindelserne, blive nødvendigt med alternative virkemidler til at håndtere vindkraften. En markant udbygning af vindkraften i Nordeuropa betyder, at det på sigt vil blive sværere at løse problemerne med kritisk eloverløb, når vindkraftproduktionen er høj. Samtidig vil elpriserne i vores nabo-områder også blive lave i samme perioder som i Danmark, da der typisk ikke er de store forskelle i, hvornår vinden blæser i Danmark og de omkringliggende områder. Derfor er der behov for at bringe andre virkemidler i spil, så vindkraften kan afsættes, når den produceres. Det kræver et nyt, stort fleksibelt elforbrug i Danmark, som både vil skabe en højere værdi af vindkraften, medvirke til at løse problemerne med kritisk eloverløb og samtidig bringe vindkraften i anvendelse i sektorer med store potentialer for reduktion af CO 2. De løsninger, der bringes i spil for at skabe dette nye fleksible elforbrug, skal være energieffektive løsninger. Energieffektivitet er en vigtig forudsætning, når målsætningerne omkring reduktion af CO 2 samt den langsigtede politiske vision om uafhængighed af fossile brændsler skal opfyldes. Elbaserede løsninger giver mulighed for at opnå en høj energieffektivitet, og både i varme- og transportsektorerne er der mulighed for at omsættes el effektivt og fleksibelt. Derfor er det 's opfattelse, at integration af vindkraft i elsektoren og anvendelse af el i andre sektorer vil få en central rolle i fremtidens energisystem. Der findes en bred vifte af forskellige virkemidler med forskellige tidshorisonter. Dette er illustreret i Figur 5, der også viser, om virkemidlernes primære formål er balancering af elsystemet eller integration af el i andre sektorer. De virkemidler, anser som de væsentligste i forhold til en effektiv håndtering af vindkraften, er udbygning af udvekslingsforbindelser samt implementering af varmepumper og elbiler. Varmepumper og elbiler vil samtidig betyde, at CO 2 -emissionerne fra varme- og transportsektoren vil falde. Rapporten fokuserer på potentialerne for nyt fleksibelt elforbrug ved implementering af varmepumper og elbiler, da disse tekno- Dok. 7850/09, Sag 08/377 13/81

15 logier giver mulighed for at opnå en markant højere energieffektivitet end øvrige teknologier inden for varmeproduktion og transport. Figur 5 Virkemidler til balancering af elsystemet og integration af VE-el i varme- og transportsektoren. Den centrale udfordring for at sikre en effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark i fremtidens elsystem bliver dermed at optimere samspillet med varmesektoren og at udnytte potentialet i at bygge bro til transportsektoren. 2.4 Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Denne rapport bygger på konklusionerne i 's Systemplan 2007 og Strategiplan I disse planer er de overordnede udfordringer for elsystemet samt 's strategi for at imødekomme disse udfordringer beskrevet. Samtidig har resultaterne fra EcoGrid 10 fase 1 været med til at fastlægge, hvilke indsatsområder rapporten fokuserer på. Rapportens overordnede formål er at analysere betydningen af implementeringen af varmepumper og elbiler i en situation med en stor vindkraftudbygning. På denne baggrund er der valgt en referencesituation i , hvor vindkraftkapaciteten er øget med ca MW i forhold til i dag. Det svarer til, at den samlede installerede vindkraftkapacitet i Danmark bliver ca MW. Rapportens konklusioner skal ses i lyset af denne udbygning. 10 EcoGrid er et faseopdelt forskningsprojekt, der har til formål at analysere udviklingen af det danske elsystem, så store mængder vindkraft og anden vedvarende energi kan integreres i elsystemet. 11 En nærmere beskrivelse af referencen samt analysens metode og forudsætninger findes i Appendiks I. Dok. 7850/09, Sag 08/377 14/81

16 Gennem rapporten er denne reference for 2025 anvendt til at sammenligne betydningen ved implementering af varmepumper og elbiler. Referencen for 2025 sammenlignes med alternative udbygningseksempler for 2025, hvor der er satset markant på både varmepumper og elbiler. Det er antaget, at 15 procent af vejtransporten dækkes af elbiler, heraf 25 procent af transportarbejdet for personbiler og 15 procent af transportarbejdet for henholdsvis varebiler og busser. Derudover er det antaget, at 15 procent af varmebehovet i fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper, og 50 procent af varmebehovet uden for fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper i De analyserede udbygningseksempler er valgt af hensyn til at analysere betydningen af implementering af varmepumper og elbiler i stor skala. Derfor er begge udbygningsforløb ambitiøse. Rapporten peger, via varmepumper og elbiler, på en række muligheder for integration af fremtidens store mængder vindkraft og identificerer en række umiddelbare barrierer og udfordringer for realiseringen af mulighederne for integration af el i varme- og transportsektorerne. kommer med forslag til, hvordan disse barrierer kan overkommes. Desuden fokuserer rapporten på, hvilken betydning udbygning af vindkraften i vores nabo-områder samt udbygning af udvekslingsforbindelserne til disse områder har for implementeringen af varmepumper og elbiler. Dok. 7850/09, Sag 08/377 15/81

17 3. Sammentænkning af el- og varmesektoren I dette kapitel analyseres mulighederne for at integrere el (med et højt og stigende indhold af vindkraft) i den danske varmesektor med henblik på at reducere afhængigheden af fossile brændsler. Med udgangspunkt i den danske varmesektor i dag beskriver kapitlet perspektiverne i et mere fleksibelt samspil mellem el- og varmesektoren i 2025 ved hjælp af varmepumper. Desuden beskrives de barrierer, som ser for implementeringen af varmepumper. På baggrund af disse barrierer præsenteres en række anbefalinger. 3.1 Den danske varmesektor i dag Opvarmning af boliger udgør i dag ca. 20 procent af det samlede danske energiforbrug på ca. 880 PJ/år. Varmesektoren består af områder med fjernvarme, som dækker ca. 60 procent af varmebehovet, områder med naturgasnet til private boliger, som dækker ca. 15 procent af varmebehovet, og områder uden kollektiv varmeforsyning (det såkaldte område IV), der dækker ca. 25 procent af varmebehovet. Figur 6 Danmarks opdeling i varmeforsyning med fjernvarme(brune områder), naturgas (gule områder) og individuel forsyning (grå områder). Dok. 7850/09, Sag 08/377 16/81

18 Fjernvarmesystemet består af en række store, centrale kraftvarmeværker i nærheden af de store byer samt en række mindre decentrale værker. Størstedelen af fjernvarmen, ca. 80 procent, produceres ved kraftvarmeproduktion, hvor kølevandet fra elproduktionen sendes ud i fjernvarmesystemet og udnyttes til boligopvarmning. De resterende 20 procent af fjernvarmen produceres primært af biomasse uden nogen elproduktion. Den samlede fjernvarmeproduktion produceres primært ved afbrænding af fossile brændsler, der udgør ca. 60 procent af brændslerne, mens biomasse, affald og industriel overskudsvarme udgør ca. 40 procent. Olie Kul Affald IBN Naturgas Overskudsvarme Biomasse Figur 7 Fordelingen af anvendt brændsel ved produktion af fjernvarme. Kilde: Energistyrelsen, Energistatistik (IBN: Ikke biologisk nedbrydeligt). I områder uden kollektiv varmeforsyning opvarmes de private boliger typisk med oliefyr, forskellige former for biomasse med en forholdsvis lav effektivitet og i mindre grad med elvarme eller varmepumper. Denne rapport fokuserer på mulighederne for at reducere varmesektorens samlede energiforbrug ved at anvende eldrevne varmepumper til opvarmning. Varmepumper har en effektivitet på op til procent og kan dermed blive et vigtigt bidrag til at reducere anvendelse af fossile brændsler i varmesektoren. Elpatroner er sammenlignet med varmepumper relativt billige at etablere og i disse analyser er det antaget, at elpatroner koster 2 mio. kr./mj/s inklusive nettilslutning, og varmepumper koster 5 mio. kr./mj/s inklusive nettilslutning. Da energieffektiviteten er ca. 3-4 gange så høj for varmepumper, er deres energiomkostninger ca. 3-4 gange lavere en elpatronerne. Varmepumper er en mere fordelagtig løsning set ud fra et langsigtet synspunkt om at opnå et energieffektivt energisystem. Dok. 7850/09, Sag 08/377 17/81

19 I nedenstående Figur 8 er den samlede effektivitet ved omsætning til varme illustreret. I eksemplet "Biomasse, kraftvarme og varmepumper" antages det, at biomasse laves til kraftvarme, og elproduktionen herfra anvendes til varmeproduktion i en individuel varmepumpe. % Individuel biomassekedel Biomasse, kraftvarme og varmepumpe El til varme via elpatron El til varme via varmepumpe Figur 8 Effektivitet opstillet som varmeproduktion i forhold til brændselsinput ved forskellige varmeforsyningsløsninger baseret på vedvarende energi. Som det fremgår af Figur 8, opnås en markant højere udnyttelse af biomassen ved at anvende ressourcen til kraftvarmeproduktion og varmepumpeforsyning frem for at anvende biomassen i en kedel til opvarmning. En løsning med en varmepumpe i processen giver samtidig maksimal fleksibilitet til at sikre en markedsmæssig optimal udnyttelse af vindkraft og biomasse og på længere sigt bølgekraft og elproduktion fra solceller. Denne fleksibilitet bliver stadig mere vigtig ved stigende mængder vedvarende energi. 3.2 Samspil mellem el- og varmesektoren i 2025 Der er et stort potentiale for integration af el i varmesektoren. I et langsigtet perspektiv, hvor fossile brændsler udfases, kan elforbrug til varmepumper og elpatroner potentielt udgøre 8-10 TWh/år. En udnyttelse af dette potentiale for nyt fleksibelt elforbrug vil have en stor positiv effekt i forhold til indpasningen af vindkraft i elsystemet. Til sammenligning er det årlige elforbrug i Danmark i dag ca. 37 TWh. I udbygningseksemplet 2025 med varmepumper antages en kraftig udbygning med varmepumper. I områder med fjernvarmeforsyning antages det, at ca. 15 procent af varmen (17 PJ) produceres på store varmepumper. I områder uden for fjernvarmesektoren antages det, at ca. 50 procent af varmebehovet (34 PJ) forsynes fra individuelle varmepumper Dok. 7850/09, Sag 08/377 18/81

20 (svarende til ca boliger). Elforbruget til centrale varmepumper er i udbygningseksemplet med varmepumper 1,6 TWh, og elforbruget til de individuelle varmepumper er i udbygningseksemplet med varmepumper 2,6 TWh. Der er antaget en effektivitet på 300 procent for de centrale varmepumper og en effektivitet på 370 procent for de individuelle varmepumper. I Figur 9 er forskellen i varmebehov vist for henholdsvis 2008, reference uden varmepumper og udbygningseksempel med varmepumper i PJ Varmepumper udenfor fjernvarmeområder Kedel udenfor fjernvarmeområder Fjernvarme, varmepumpe Fjernvarme, kraftvarme/kedel Brutto Reference Udbygningseksempel uden varmepumper med varmepumper Figur 9 Varmebehov i 2008, nettoenergiforbrug til opvarmning i referencen 2025 og nettoenergiforbrug til opvarmning i 2025, hvor der er udbygget med varmepumper. Vindkraftproduktionen fluktuerer både fra time til time og hen over året. Varmebehovet er mere stabilt over døgnets timer, men varierer også hen over døgnet og året. De perioder, hvor der er mest vindkraft til rådighed, er set over månedlige gennemsnit i høj grad sammenfaldende med perioderne med det største varmebehov, hvilket er illustreret i Figur 10. Dok. 7850/09, Sag 08/377 19/81

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat 10. februar 2010 SUB/SUB Indhold og formål Dette baggrundsnotat gør rede for de langsigtede muligheder i et elsystem baseret på store mængder

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Varmepumper i Lejre Kommune

Varmepumper i Lejre Kommune Varmepumper i Lejre Kommune version 0.2 Flemming Bjerke i samarbejde med Niels Hansen, NH-Soft Dette notat behandler brugen af varmepumper i Lejre Kommune som supplement til Klimaplanen 2011-2020 for Lejre

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Annemette Ottosen j.nr. 12-0227905 DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf.

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Nyhedsbrev Godt nytår! For Energiplan Fyn blev 2014 et spændende år. Et år fyldt med udfordringer, fra den spæde opstart i Januar og frem til nu. Vi kan

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil?

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? 1 Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? I forbindelse med Energinet.dk s EcoGrid.dk projekt bemærkede jeg, at rigelighed af el forekommer på tidspunkter, hvor der efterspørges varme til fjernvarmesystemerne.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger KLIMAKOMMISSIONEN DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

Effektiv varmeplanlægning

Effektiv varmeplanlægning VARMETIPS nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #2 OKTOBER 2013 TEMA FREMTIDENS FJERNVARME- FORRETNING Effektiv varmeplanlægning Ifølge Varmeforsyningsloven skal kommunerne arbejde med varmeplanlægning som en

Læs mere