Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark"

Transkript

1 Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER

2 Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Den kan også downloades på: ISBN nr marts 2009 Dok. 7850/09, Sag 08/377 1/81

3 Indhold 1. Resume Vindkraft og elsystemet Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Resultat af analysen Varmepumper og elbilers betydning for målsætningerne Forudsætninger og barrierer Indledning Vindkraft Vindkraft og elsystemet Virkemidler til indpasning af vindkraft Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Sammentænkning af el- og varmesektoren Den danske varmesektor i dag Samspil mellem el- og varmesektoren i El til varme i fjernvarmeområdet El til varme uden for fjernvarmeområdet Resultat af analysen Barrierer, udfordringer og løsningsmuligheder Sammentænkning af el- og transportsektoren Den danske transportsektor i dag Samspil mellem el- og transportsektoren i Resultat af analysen Barrierer, udfordringer og løsningsmuligheder Samspillet et energisystem 2025 med vindkraft, varmepumper og elbiler Varmepumper og elbiler i energisystem Resultat af analysen Øvrige resultater Varmepumper og elbilers betydning for målsætningerne Appendiks I Metode og forudsætninger Appendiks II Samspillet mellem elsystemerne i Danmark, Norden og Tyskland Dok. 7850/09, Sag 08/377 2/81

4 1. Resume Som resten af verden står Danmark over for to store energipolitiske udfordringer: At reducere energisektorens CO 2 -udledninger samt sikre forsyningssikkerheden. Et af svarene på udfordringerne vil være en omstilling af energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi, og regeringens langsigtede vision er, at Danmark på sigt skal være helt uafhængig af fossile brændsler. I december 2008 vedtog EU en ny Klimapakke, der opstiller bindende mål for blandt andet andelen af vedvarende energi og reduktion i CO 2 - udledningen. Disse målsætninger vil have stor indflydelse på det danske energisystem både i el-, gas-, varme- og transportsektoren. De politiske målsætninger og ambitioner vil betyde en markant udbygning af vindkraften i Danmark. For at realisere ambitionerne på både kort og langt sigt, skal en række nye virkemidler til integration af vindkraft derfor tages i brug. 1.1 Vindkraft og elsystemet Vindkraft er i dag Danmarks vigtigste vedvarende energikilde til elproduktion, og vindkraften skal bære størstedelen af udbygningen med vedvarende energi i elsektoren. I de kommende år skal andelen af vedvarende energi især vindkraft i energisystemerne øges markant. Det fremtidige energisystem skal være effektivt og fleksibelt, så den vedvarende energi kan anvendes der, hvor den er mest værdifuld. Det danske elsystem er placeret på grænsen mellem det nordiske elsystem, der er kendetegnet ved store mængder vandkraft, og det europæiske elsystem, som har en stor andel termisk produktion. Dermed har det danske elsystem en vigtig rolle i forbindelse med at knytte områderne med vandkraft, vindkraft og termiske systemer tættere sammen. har på denne baggrund gode forudsætninger for at indpasse vindkraften, men udfordringerne ved indpasning af vind vil stige i takt med den massive satsning på vindkraft fremadrettet. Antallet af timer med overskud af elproduktion, som betegnes kritisk eloverløb 1, vil stige, og der vil opstå situationer, hvor dette eloverløb bedst håndteres ved at lukke ned for vindkraftproduktionen. Disse situationer er ikke ønskelige, hverken ud fra et økonomisk eller politisk synspunkt, og derfor er det nødvendigt at udvikle et mere intelligent og fleksibelt elsystem. Der er derfor behov for en udbygning af infrastrukturen, så der altid er aftagere til vindkraften. Denne udbygning nationalt og internationalt vil også fremover spille en væsentlig rolle i forhold til håndtering af vind- 1 Ved kritisk eloverløb forstås den overskydende elproduktion, der ikke er afsætning for i et område og som heller ikke kan eksporteres ud af området. Dok. 7850/09, Sag 08/377 3/81

5 kraften. En internationalt sammenhængende, veludbygget infrastruktur og velfungerende internationale energimarkeder er afgørende for en effektiv integration af vindkraften. I forhold til kritisk eloverløb kan udbygning af udvekslingsforbindelserne på kort og mellemlangt sigt sikre, at den producerede el kan afsættes. Samtidig betyder udvekslingsforbindelserne, at vindkraften i de timer, hvor elpriserne er lave i Danmark får adgang til områder med en højere elpris. Dermed øges vindkraftens værdi. I takt med den stigende vindkraftproduktion både i Danmark og vores nabo-områder vil det, ud over udbygning af udvekslingsforbindelserne, blive nødvendigt med alternative virkemidler til at håndtere vindkraften. En markant udbygning af vindkraften i Nordeuropa betyder, at det på sigt vil blive sværere at løse problemerne med kritisk eloverløb, når vindkraftproduktionen er høj. Samtidig vil elpriserne i vores nabo-områder også blive lave i samme perioder som i Danmark, da der typisk ikke er de store forskelle i, hvornår vinden blæser i Danmark og de omkringliggende områder. Derfor er der behov for at bringe andre virkemidler i spil, så vindkraften kan afsættes, når den produceres. Det kræver et nyt, stort fleksibelt elforbrug i Danmark, som både vil skabe en højere værdi af vindkraften, medvirke til at løse problemerne med kritisk eloverløb og samtidig bringe vindkraften i anvendelse i sektorer med store potentialer for fortrængning af fossile brændsler og reduktion af CO 2. De løsninger, der bringes i spil for at skabe dette nye fleksible elforbrug, skal være energieffektive løsninger. Energieffektivitet er en vigtig forudsætning, når målsætningerne omkring reduktion af CO 2 samt den langsigtede politiske vision om uafhængighed af fossile brændsler skal opfyldes. Elbaserede løsninger giver mulighed for at opnå en høj energieffektivitet, og både i varme- og transportsektorerne kan el omsættes effektivt og fleksibelt. Derfor er det 's opfattelse, at integration af vindkraft i elsektoren og anvendelse af el i andre sektorer vil få en central rolle i fremtidens energisystem. Den centrale udfordring for at sikre en effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark i fremtidens elsystem bliver dermed at optimere samspillet med varmesektoren og at udnytte potentialet i at bygge bro til transportsektoren. 1.2 Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Denne rapport bygger på konklusionerne i 's Systemplan 2007 og Strategiplan I disse planer er de overordnede udfordringer for elsystemet samt 's strategi for at imødekomme disse Dok. 7850/09, Sag 08/377 4/81

6 udfordringer beskrevet. Samtidig har resultaterne fra EcoGrid 2 fase 1 været med til at fastlægge, hvilke indsatsområder rapporten fokuserer på. Rapportens overordnede formål er at analysere betydningen af implementeringen af varmepumper og elbiler, i en situation med en stor vindkraftudbygning. På denne baggrund er der valgt en referencesituation i , hvor vindkraftkapaciteten er øget med ca MW i forhold til i dag. Det svarer til, at den samlede, installerede vindkraftkapacitet i Danmark bliver ca MW. Rapportens konklusioner skal ses i lyset af denne udbygning. Gennem rapporten er denne reference for 2025 anvendt til at sammenligne betydningen ved implementering af varmepumper og elbiler. Referencen for 2025 sammenlignes med alternative udbygningseksempler for 2025, hvor der er satset markant på både varmepumper og elbiler. Det er antaget, at 15 procent af vejtransporten, heraf 25 procent af transportarbejdet for personbiler, dækkes af elbiler. Derudover er det antaget, at 15 procent af varmebehovet i fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper, og 50 procent af varmebehovet uden for fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper i De analyserede udbygningseksempler er valgt med det formål at analysere betydningen af implementering af varmepumper og elbiler i stor skala. Derfor er begge udbygningsforløb ambitiøse. Analyserne viser, at varmepumper og elbiler har et stort potentiale i forhold til at skabe et nyt, stort fleksibelt elforbrug, der betyder, at en større del af den danske vindkraftproduktion kan udnyttes indenlands. Dermed reduceres CO 2 -udledningerne markant, og samtidig skabes der et samfundsøkonomisk overskud. Desuden er det afgørende, at der udvikles løsninger med et intelligent samspil mellem elbilerne, varmepumperne og elsystemet, så det nye, store elforbrug placeres i de timer af døgnet, hvor vindkraftproduktionen er stor, og hvor elprisen er lav. Bliver der ikke indbygget denne intelligens i kommunikationen mellem elsystemet og det nye fleksible elforbrug, vil de samfundsøkonomiske gevinster ved at implementere elbiler og varmepumper blive reduceret med ca. 1,7 mia. kr./år. En manglende intelligent kobling til elnettet kan medføre et behov for mere kapacitet, hvilket svarer til to centrale kraftværksblokke eller to nye elforbindelser til udlandet til import af el. 2 3 EcoGrid er et faseopdelt forskningsprojekt, der har til formål at analysere udviklingen af det danske elsystem, så store mængder vindkraft og anden vedvarende energi kan integreres i elsystemet. En nærmere beskrivelse af referencen samt analysens metode og forudsætninger findes i Appendiks I. Dok. 7850/09, Sag 08/377 5/81

7 1.3 Resultat af analysen En implementering af varmepumper og elbiler betyder et nyt, stort fleksibelt forbrug i alt stiger elforbruget med ca. 7 TWh/år. Til sammenligning er elforbruget i Danmark i dag ca. 37 TWh/år. Dette nye fleksible elforbrug betyder, at en større del af den danske vindkraftproduktion udnyttes indenlands. I nedenstående Figur 2 udtrykkes det ved et fald i nettoeleksporten på ca. 6 TWh/år samtidig med, at den indenlandske elproduktion kun stiger med ca. 1 TWh/år. Desuden betyder varmepumperne og elbilerne, at Danmarks samlede CO 2 -udledning reduceres med ca. 5 mio. ton/år, eller ca. 10 procent i forhold til Danmarks samlede CO 2 -udledning i dag. Reduktionerne sker som følge af energieffektivitet og VE-baserede løsninger, der erstatter mindre effektive teknologier baseret på fossile brændsler. Størstedelen af CO 2 -reduktionerne sker i de ikke-kvoteomfattede sektorer, hvor reduktionen er ca. 4,5 mio. ton/år. Varmepumper og elbiler i et intelligent samspil med elsystemet og elmarkedet, medfører samtidig en reduktion af Danmarks samlede omkostninger til energiforsyning på op til 2,5 mia. kr./år i det analyserede eksempel i Der er ikke indregnet omkostninger til styring af elbilsopladning samt mulighed for levering af effekt fra elbiler til elnettet med videre. De største besparelser opnås i transportsektoren (elbiler) og i varmesektoren uden for fjernvarmeområderne (individuelle varmepumper). Figur 1 illustrerer, hvordan de samlede reduktioner er fordelt. Centrale varmepumper Individuelle v armepumper Elbiler Figur 1 Samfundsøkonomisk overskud i 2025 ved implementering af varmepumper og elbiler. Det samlede energiforbrug i Danmark reduceres med ca. 85 PJ/år i 2025 ved implementering af varmepumper og elbiler, hvilket svarer til en re- Dok. 7850/09, Sag 08/377 6/81

8 duktion af Danmarks samlede energiforbrug på ca. 10 procent i forhold til i dag. Figur 2 viser betydningen ved implementering af varmepumper og elbiler i 2025 i forhold til referencen uden varmepumper og elbiler. Netto eleksport TWh/år Elforbrug TWh/år Elproduktion, ekskl. vind TWh/år Reducerede CO 2 - emissioner Mio. ton/år Reducerede omkostninger Mia. kr./år Reduktion i samlet energiforbrug PJ/år ,5 85 Figur 2 Nøgletal for betydning ved implementering af varmepumper og elbiler i 2025 i forhold til referencen uden varmepumper og elbiler Udbygning af vindkraft i nabo-områder Det er ikke kun Danmark, der har ambitioner om en markant udbygning af vindkraften. Både Norge, Sverige og Tyskland har tilsvarende planer, og især Tyskland har ambitioner om at øge vindkraftkapaciteten markant. En udbygning af vindkraften i nabo-områderne samt en øget udvekslingskapacitet mod disse områder betyder, at værdien ved et stort fleksibelt elforbrug gennem varmepumper og elbiler bliver endnu større. Figur 3 viser forskellen mellem implementering af varmepumper og elbiler i Danmark i en situation med øget vindkraftkapacitet i Norden og Tyskland samt øget udvekslingskapacitet mod nabo-områderne og en tilsvarende situation, hvor der ikke er implementeret varmepumper og elbiler i Danmark. Netto eleksport TWh/år Elforbrug TWh/år Elproduktion, ekskl. vind TWh/år Reducerede CO 2 - emissioner Mio. ton/år Reducerede omkostninger Mia. kr./år Figur 3 Nøgletal for betydning ved implementering af varmepumper og elbiler i 2025 i en situation med øget vindkraftkapacitet i nabo-områderne samt øget udvekslingskapacitet mod naboområderne. I Tyskland vil den øgede mængde vindkraft betyde flere og større prissvingninger. I disse tilfælde vil det være en fordel med et stort fleksibelt elforbrug i Danmark, da der dermed skabes gode betingelser for at udnytte de markedsbaserede fordele ved at have et stort fleksibelt elforbrug, der kan aftage el i de situationer, hvor Tyskland har overskydende elproduktion, og elpriserne dermed er lave. Dok. 7850/09, Sag 08/377 7/81

9 I Norden vil vindkraftudbygningen ikke have samme påvirkning på elprisen, da vandkraften kan lagre og udjævne vindkraftens indvirkning på elsystemet og elmarkedet uden begrænsninger i forhold til udlandsforbindelser. Hvis der implementeres varmepumper og elbiler i Danmark sideløbende med en vindkraftudbygning i nabo-områderne og en øget udvekslingskapacitet mod nabo-områderne, reduceres de samlede omkostninger i energisektoren med 4 mia. kr./år 4 i forhold til situationen, hvor der udbygges med vindkraft i nabo-områderne, og der ikke implementeres varmepumper og elbiler. Det skyldes, at varmepumperne og elbilerne skaber en større efterspørgsel på el, og at deres fleksibilitet betyder mulighed for at importere denne el, når elpriserne er lave. Dermed erstatter billig el dyrere fossile brændsler. Samtidig betyder den øgede import fra Tyskland, at den danske elproduktion falder, og Danmark går fra at være nettoeksportør af el til at være nettoimportør af el. De samlede CO 2 -emissioner reduceres med 6 mio. ton/år i situationen med udbygning af vindkraft i nabo-områderne, øget udvekslingskapacitet til naboområderne samt implementering af varmepumper og elbiler i Danmark i forhold til den tilsvarende situation uden varmepumper og elbiler. CO 2 -reduktionen i de ikke-kvoteomfattede sektorer er også i dette tilfælde ca. 4,5 mio. ton/år. 1.4 Varmepumper og elbilers betydning for målsætningerne Nye fleksible elforbrug, der kommunikerer intelligent med elsystemet, kan få en nøglerolle i forbindelse med krav, som Danmark skal opfylde i forbindelse med EU's mål for anvendelsen af vedvarende energi og udledningen af CO 2 i Samtidig kan nye fleksible elforbrug medvirke til energieffektiviseringer, der selvom EU's målsætninger i 2020 endnu ikke er bindende på dette område bliver et centralt indsatsområde fremadrettet. Figur 4 illustrerer varmepumper og elbilers potentiale i forhold til opfyldelse af EU's 2020-målsætninger. 4 Der er ikke indregnet omkostninger til styring af elbilsopladning samt mulighed for levering af effekt fra elbiler til elnettet med videre. Dok. 7850/09, Sag 08/377 8/81

10 VE-andel af samlet en- CO 2 -udledning i ikke- VE-andel af transport Energieffektivitet ergiforbrug kvotebelag- te sektorer Mio. ton/år Mål for Danmark, jf. EU's målsætninger Varmepumper og elbiler procentpoint +5 procentpoint -7,5 +10 procent -20 procent procent -7 procent Figur 4 Nøgletal i forbindelse med EU's 2020-målsætninger. 5 Tabellen viser, at varmepumper og elbiler kan blive en vigtig faktor i forbindelse med 2020-målsætningerne. VE-andelen af det samlede energiforbrug skal øges med ca. 13 procentpoint i 2020 (sammenlignet med 2005), og her bidrager varmepumperne og elbilerne i dette eksempel med ca. 5 procentpoint. I transportsektoren bidrager elbilerne i eksemplet med ca. 4 procent vedvarende energi, og dette vil være et godt supplement til biobrændsler, der har et fast mål på 5,75 procent i I den ikke-kvotebelagte sektor skal Danmark reducere CO 2 -udledningerne med ca. 7,5 mio. ton i Her kan de individuelle varmepumper og elbiler i eksemplet bidrage med ca. 3 mio. ton. Samtidig understøtter varmepumper og elbiler EU's målsætninger omkring energieffektivitet. Målet er at forbedre energieffektiviteten med 20 procent i Selvom det endnu ikke er et bindende mål, er det et godt pejlemærke, da det i høj grad understøtter de øvrige 2020-målsætninger. Varmepumper og elbiler forbedrer i dette eksempel den samlede energieffektivitet med ca. 7 procent i Forudsætninger og barrierer Rapporten afdækker en række forudsætninger og barrierer for at få et effektivt udbytte af en satsning på varmepumper og elbiler: Det er helt afgørende for de samfundsøkonomiske gevinster, at der udvikles løsninger med intelligent kommunikation mellem elsystemet og henholdsvis varmepumper og elbiler. En manglende intelligent tilkobling til elnettet kan medføre et behov for mere kapacitet svarende til to centrale kraftværksblokke eller to nye elforbindelser til udlandet til import af el. 5 Der er i 2020 antaget en samlet vindkraftproduktion på 8,8 TWh, hvor centrale varmepumper dækker ca. 10 pct. af fjernvarmeproduktionen, individuelle varmepumper dækker 33 pct. af varmebehovet uden for fjernvarmeområdet, og elbiler dækker 10 pct. af vejtransportens samlede energiforbrug fordelt på både person- og varebiler samt busser. Dok. 7850/09, Sag 08/377 9/81

11 Udbredelsen af intelligente elmålere er en forudsætning for et fleksibelt elforbrug med varmepumper og elbiler. De samfundsøkonomiske fordele ved en intelligent kommunikation mellem elsystemet og henholdsvis varmepumper og elbiler er så markante, at det efter 's opfattelse ikke vil være hensigtsmæssigt at implementere varmepumper og elbiler uden samtidig at implementere intelligente elmålere. Varmepumper: Teknologivalget for individuelle husstandspumper er afgørende for et optimalt samspil med vindkraft. Luft-luft varmepumper giver ikke mulighed for at gøre elforbruget mere fleksibelt uden væsentlige tab af komfort. Det gør derimod vandbårne varmepumpeløsninger det vil sige jordvarmeanlæg og varmepumper med tilknytning til et vandbåret system, fx varmerør støbt i et betongulv. Det er vigtigt allerede nu at sikre en udvikling mod de fleksible varmepumpeløsninger. Elbiler: Der skal udvikles internationale, åbne standarder for tilslutning og kommunikation mellem elbil og elsystem, så der er åben og lige adgang for alle typer elbiler til intelligent opladning. Elbiler: Elsystemet og elmarkedet skal udvikles, så det understøtter en realisering af de potentielle energi- og samfundsøkonomiske fordele, der ligger i at sammentænke elsystemet med transportsektoren. Elbiler: Der er for øjeblikket en tidsbegrænset afgiftsfritagelse for elbiler, som alt andet lige kan gøre elbilen til et privatøkonomisk interessant alternativ. Regeringen vil i næste folketingssamling fremlægge forslag til en grundlæggende grøn omlægning af bilbeskatningen. Indeværende analyse viser, at der er en række samfundsøkonomiske gevinster i relation til elbiler, der kan inddrages i denne sammenhæng. Dok. 7850/09, Sag 08/377 10/81

12 2. Indledning Som resten af verden står Danmark over for to store energipolitiske udfordringer: At reducere energisektorens CO 2 -udledninger samt sikre forsyningssikkerheden. Et af svarene på udfordringerne vil være en omstilling af energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi, og regeringens langsigtede vision er, at Danmark på sigt skal være helt uafhængig af fossile brændsler 6. I december 2008 vedtog EU en ny Klimapakke, der opstiller bindende mål for blandt andet andelen af vedvarende energi og reduktion i CO 2 - udledningen. Disse målsætninger vil have stor indflydelse på det danske energisystem både i el-, gas-, varme- og transportsektoren og vil derfor også i høj grad være anvisende for 's arbejde i de kommende år. Den samlede CO 2 -reduktion i EU skal i 2020 udgøre 20 procent i forhold til niveauet i For Danmarks vedkommende betyder det, en reduktion på 20 procent af CO 2 -udledningen i de ikke-kvoteomfattede sektorer. De største udledninger kommer her fra landbruget, transportsektoren og den individuelle opvarmning af boliger uden for fjernvarmeområdet. Det er derfor nærliggende at fokusere på øget anvendelse af vedvarende energi i transportsektoren, individuel opvarmning samt en øget biogasproduktion, der vil betyde en reduktion af landbrugets emissioner af drivhusgasser. Denne rapport behandler ikke mulighederne for øget biogasproduktion 7, men fokuserer på mulighederne for at indpasse mere vindkraft i elsystemet i samspil med en øget effektiv anvendelse af el i varme- og transportsektorerne. Andelen af vedvarende energi i EU skal i 2020 udgøre 20 procent af det endelige energiforbrug, og for Danmark er målet 30 procent sammenlignet med 17 procent i Disse målsætninger og ambitioner vil betyde en markant udbygning af vindkraften i Danmark. For at realisere ambitionerne på både kort og langt sigt skal en række nye virkemidler til integration af vindkraftproduktion tages i brug. 2.1 Vindkraft Vindkraft er i dag Danmarks vigtigste vedvarende energikilde til elproduktion, og vindkraften skal bære størstedelen af udbygningen med vedvarende energi i elsektoren. 6 7 "En visionær dansk energipolitik 2025", Energistyrelsen er sammen med Energistyrelsen, DGC, Naturgas Midt-Nord og DONG Distribution i gang med at kortlægge mulighederne for øget anvendelse af biogas. I den forbindelse undersøger effekten på elsystemets fleksibilitet og evne til at indpasse øgede mængder vindkraft ved biogas' anvendelse til kraftvarmeproduktion og ved opgradering og injektion i naturgasnettet. Dok. 7850/09, Sag 08/377 11/81

13 I dag er produktionskapaciteten fra landbaserede vindmøller omkring MW og omkring 400 MW fra havvindmøller. Energistyrelsen vurderer, at det samlede realiserbare potentiale for havvindmøller er ca MW 8. På længere sigt forventes andre fluktuerende vedvarende energikilder, som fx bølgekraft og sol, også at levere effekt til elnettet. Selvom denne rapport fokuserer på vindkraft, gælder rapportens konklusioner også for indpasning af andre fluktuerende energikilder. I de kommende år skal andelen af vedvarende energi især vindkraft i energisystemerne øges markant. Det fremtidige energisystem skal være effektivt og fleksibelt, så den vedvarende energi kan anvendes der, hvor den er mest værdifuld. vil arbejde for at sikre disse hensyn med udgangspunkt i en helhedsorienteret planlægning, som er baseret på samfundsøkonomisk rentable løsninger og som sikrer hensynet til forsyningssikkerhed, miljø og effektive energimarkeder. For at opnå en smidig og effektiv integration af vindkraft er det efter 's opfattelse afgørende og nødvendigt at tænke el-, varme- og transportsystemerne sammen. 2.2 Vindkraft og elsystemet Det danske elsystem er placeret på grænsen mellem det nordiske elsystem, der er kendetegnet ved store mængder vandkraft, og det europæiske elsystem, som har en stor andel termisk produktion. Dermed har det danske elsystem en vigtig rolle i forbindelse med at knytte områderne med vandkraft, vindkraft og termiske systemer tættere sammen. Udvekslingsforbindelserne mellem Danmark og Tyskland bidrager til en mere velfungerende markedsfunktion i form af en tættere markedskobling mellem Norden og Kontinentet. har på denne baggrund gode forudsætninger for at indpasse vindkraften, men udfordringerne ved indpasning af vind vil stige i takt med den massive satsning på vindkraft fremadrettet. Antallet af timer med overskud af elproduktion, som betegnes kritisk eloverløb 9, vil stige, og der vil opstå situationer, hvor dette eloverløb bedst håndteres ved at lukke ned for vindkraftproduktionen. Disse situationer er ikke ønskelige, hverken ud fra et økonomisk eller politisk synspunkt, og derfor er det nødvendigt at udvikle et mere intelligent og fleksibelt elsystem. Derfor er der behov for en udbygning af infrastrukturen, så der er aftagere til vindkraften. Denne udbygning nationalt og internationalt vil også fremover spille en væsentlig rolle i forhold til håndtering af vindkraften. En internationalt sammenhængende, veludbygget infrastruktur og velfungerende internationale energimarkeder er afgørende for en effektiv 8 9 "Wind Energy in Denmark" (2002). Ved kritisk eloverløb forstås den overskydende elproduktion, der ikke er afsætning for i et område og som heller ikke kan eksporteres ud af området. Dok. 7850/09, Sag 08/377 12/81

14 integration af vindkraften. I forhold til kritisk eloverløb kan udbygning af udvekslingsforbindelserne på kort og mellemlangt sigt sikre, at den producerede el kan aftages. Samtidig betyder udvekslingsforbindelserne i dag, at vindkraften i de timer, hvor elpriserne er lave i Danmark får adgang til områder med en højere elpris. Dermed øges vindkraftens værdi. 2.3 Virkemidler til indpasning af vindkraft I takt med den stigende vindkraftproduktion både i Danmark og vores nabo-områder vil det, ud over udbygning af udvekslingsforbindelserne, blive nødvendigt med alternative virkemidler til at håndtere vindkraften. En markant udbygning af vindkraften i Nordeuropa betyder, at det på sigt vil blive sværere at løse problemerne med kritisk eloverløb, når vindkraftproduktionen er høj. Samtidig vil elpriserne i vores nabo-områder også blive lave i samme perioder som i Danmark, da der typisk ikke er de store forskelle i, hvornår vinden blæser i Danmark og de omkringliggende områder. Derfor er der behov for at bringe andre virkemidler i spil, så vindkraften kan afsættes, når den produceres. Det kræver et nyt, stort fleksibelt elforbrug i Danmark, som både vil skabe en højere værdi af vindkraften, medvirke til at løse problemerne med kritisk eloverløb og samtidig bringe vindkraften i anvendelse i sektorer med store potentialer for reduktion af CO 2. De løsninger, der bringes i spil for at skabe dette nye fleksible elforbrug, skal være energieffektive løsninger. Energieffektivitet er en vigtig forudsætning, når målsætningerne omkring reduktion af CO 2 samt den langsigtede politiske vision om uafhængighed af fossile brændsler skal opfyldes. Elbaserede løsninger giver mulighed for at opnå en høj energieffektivitet, og både i varme- og transportsektorerne er der mulighed for at omsættes el effektivt og fleksibelt. Derfor er det 's opfattelse, at integration af vindkraft i elsektoren og anvendelse af el i andre sektorer vil få en central rolle i fremtidens energisystem. Der findes en bred vifte af forskellige virkemidler med forskellige tidshorisonter. Dette er illustreret i Figur 5, der også viser, om virkemidlernes primære formål er balancering af elsystemet eller integration af el i andre sektorer. De virkemidler, anser som de væsentligste i forhold til en effektiv håndtering af vindkraften, er udbygning af udvekslingsforbindelser samt implementering af varmepumper og elbiler. Varmepumper og elbiler vil samtidig betyde, at CO 2 -emissionerne fra varme- og transportsektoren vil falde. Rapporten fokuserer på potentialerne for nyt fleksibelt elforbrug ved implementering af varmepumper og elbiler, da disse tekno- Dok. 7850/09, Sag 08/377 13/81

15 logier giver mulighed for at opnå en markant højere energieffektivitet end øvrige teknologier inden for varmeproduktion og transport. Figur 5 Virkemidler til balancering af elsystemet og integration af VE-el i varme- og transportsektoren. Den centrale udfordring for at sikre en effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark i fremtidens elsystem bliver dermed at optimere samspillet med varmesektoren og at udnytte potentialet i at bygge bro til transportsektoren. 2.4 Analyse af samspil mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler Denne rapport bygger på konklusionerne i 's Systemplan 2007 og Strategiplan I disse planer er de overordnede udfordringer for elsystemet samt 's strategi for at imødekomme disse udfordringer beskrevet. Samtidig har resultaterne fra EcoGrid 10 fase 1 været med til at fastlægge, hvilke indsatsområder rapporten fokuserer på. Rapportens overordnede formål er at analysere betydningen af implementeringen af varmepumper og elbiler i en situation med en stor vindkraftudbygning. På denne baggrund er der valgt en referencesituation i , hvor vindkraftkapaciteten er øget med ca MW i forhold til i dag. Det svarer til, at den samlede installerede vindkraftkapacitet i Danmark bliver ca MW. Rapportens konklusioner skal ses i lyset af denne udbygning. 10 EcoGrid er et faseopdelt forskningsprojekt, der har til formål at analysere udviklingen af det danske elsystem, så store mængder vindkraft og anden vedvarende energi kan integreres i elsystemet. 11 En nærmere beskrivelse af referencen samt analysens metode og forudsætninger findes i Appendiks I. Dok. 7850/09, Sag 08/377 14/81

16 Gennem rapporten er denne reference for 2025 anvendt til at sammenligne betydningen ved implementering af varmepumper og elbiler. Referencen for 2025 sammenlignes med alternative udbygningseksempler for 2025, hvor der er satset markant på både varmepumper og elbiler. Det er antaget, at 15 procent af vejtransporten dækkes af elbiler, heraf 25 procent af transportarbejdet for personbiler og 15 procent af transportarbejdet for henholdsvis varebiler og busser. Derudover er det antaget, at 15 procent af varmebehovet i fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper, og 50 procent af varmebehovet uden for fjernvarmesektoren dækkes af varmepumper i De analyserede udbygningseksempler er valgt af hensyn til at analysere betydningen af implementering af varmepumper og elbiler i stor skala. Derfor er begge udbygningsforløb ambitiøse. Rapporten peger, via varmepumper og elbiler, på en række muligheder for integration af fremtidens store mængder vindkraft og identificerer en række umiddelbare barrierer og udfordringer for realiseringen af mulighederne for integration af el i varme- og transportsektorerne. kommer med forslag til, hvordan disse barrierer kan overkommes. Desuden fokuserer rapporten på, hvilken betydning udbygning af vindkraften i vores nabo-områder samt udbygning af udvekslingsforbindelserne til disse områder har for implementeringen af varmepumper og elbiler. Dok. 7850/09, Sag 08/377 15/81

17 3. Sammentænkning af el- og varmesektoren I dette kapitel analyseres mulighederne for at integrere el (med et højt og stigende indhold af vindkraft) i den danske varmesektor med henblik på at reducere afhængigheden af fossile brændsler. Med udgangspunkt i den danske varmesektor i dag beskriver kapitlet perspektiverne i et mere fleksibelt samspil mellem el- og varmesektoren i 2025 ved hjælp af varmepumper. Desuden beskrives de barrierer, som ser for implementeringen af varmepumper. På baggrund af disse barrierer præsenteres en række anbefalinger. 3.1 Den danske varmesektor i dag Opvarmning af boliger udgør i dag ca. 20 procent af det samlede danske energiforbrug på ca. 880 PJ/år. Varmesektoren består af områder med fjernvarme, som dækker ca. 60 procent af varmebehovet, områder med naturgasnet til private boliger, som dækker ca. 15 procent af varmebehovet, og områder uden kollektiv varmeforsyning (det såkaldte område IV), der dækker ca. 25 procent af varmebehovet. Figur 6 Danmarks opdeling i varmeforsyning med fjernvarme(brune områder), naturgas (gule områder) og individuel forsyning (grå områder). Dok. 7850/09, Sag 08/377 16/81

18 Fjernvarmesystemet består af en række store, centrale kraftvarmeværker i nærheden af de store byer samt en række mindre decentrale værker. Størstedelen af fjernvarmen, ca. 80 procent, produceres ved kraftvarmeproduktion, hvor kølevandet fra elproduktionen sendes ud i fjernvarmesystemet og udnyttes til boligopvarmning. De resterende 20 procent af fjernvarmen produceres primært af biomasse uden nogen elproduktion. Den samlede fjernvarmeproduktion produceres primært ved afbrænding af fossile brændsler, der udgør ca. 60 procent af brændslerne, mens biomasse, affald og industriel overskudsvarme udgør ca. 40 procent. Olie Kul Affald IBN Naturgas Overskudsvarme Biomasse Figur 7 Fordelingen af anvendt brændsel ved produktion af fjernvarme. Kilde: Energistyrelsen, Energistatistik (IBN: Ikke biologisk nedbrydeligt). I områder uden kollektiv varmeforsyning opvarmes de private boliger typisk med oliefyr, forskellige former for biomasse med en forholdsvis lav effektivitet og i mindre grad med elvarme eller varmepumper. Denne rapport fokuserer på mulighederne for at reducere varmesektorens samlede energiforbrug ved at anvende eldrevne varmepumper til opvarmning. Varmepumper har en effektivitet på op til procent og kan dermed blive et vigtigt bidrag til at reducere anvendelse af fossile brændsler i varmesektoren. Elpatroner er sammenlignet med varmepumper relativt billige at etablere og i disse analyser er det antaget, at elpatroner koster 2 mio. kr./mj/s inklusive nettilslutning, og varmepumper koster 5 mio. kr./mj/s inklusive nettilslutning. Da energieffektiviteten er ca. 3-4 gange så høj for varmepumper, er deres energiomkostninger ca. 3-4 gange lavere en elpatronerne. Varmepumper er en mere fordelagtig løsning set ud fra et langsigtet synspunkt om at opnå et energieffektivt energisystem. Dok. 7850/09, Sag 08/377 17/81

19 I nedenstående Figur 8 er den samlede effektivitet ved omsætning til varme illustreret. I eksemplet "Biomasse, kraftvarme og varmepumper" antages det, at biomasse laves til kraftvarme, og elproduktionen herfra anvendes til varmeproduktion i en individuel varmepumpe. % Individuel biomassekedel Biomasse, kraftvarme og varmepumpe El til varme via elpatron El til varme via varmepumpe Figur 8 Effektivitet opstillet som varmeproduktion i forhold til brændselsinput ved forskellige varmeforsyningsløsninger baseret på vedvarende energi. Som det fremgår af Figur 8, opnås en markant højere udnyttelse af biomassen ved at anvende ressourcen til kraftvarmeproduktion og varmepumpeforsyning frem for at anvende biomassen i en kedel til opvarmning. En løsning med en varmepumpe i processen giver samtidig maksimal fleksibilitet til at sikre en markedsmæssig optimal udnyttelse af vindkraft og biomasse og på længere sigt bølgekraft og elproduktion fra solceller. Denne fleksibilitet bliver stadig mere vigtig ved stigende mængder vedvarende energi. 3.2 Samspil mellem el- og varmesektoren i 2025 Der er et stort potentiale for integration af el i varmesektoren. I et langsigtet perspektiv, hvor fossile brændsler udfases, kan elforbrug til varmepumper og elpatroner potentielt udgøre 8-10 TWh/år. En udnyttelse af dette potentiale for nyt fleksibelt elforbrug vil have en stor positiv effekt i forhold til indpasningen af vindkraft i elsystemet. Til sammenligning er det årlige elforbrug i Danmark i dag ca. 37 TWh. I udbygningseksemplet 2025 med varmepumper antages en kraftig udbygning med varmepumper. I områder med fjernvarmeforsyning antages det, at ca. 15 procent af varmen (17 PJ) produceres på store varmepumper. I områder uden for fjernvarmesektoren antages det, at ca. 50 procent af varmebehovet (34 PJ) forsynes fra individuelle varmepumper Dok. 7850/09, Sag 08/377 18/81

20 (svarende til ca boliger). Elforbruget til centrale varmepumper er i udbygningseksemplet med varmepumper 1,6 TWh, og elforbruget til de individuelle varmepumper er i udbygningseksemplet med varmepumper 2,6 TWh. Der er antaget en effektivitet på 300 procent for de centrale varmepumper og en effektivitet på 370 procent for de individuelle varmepumper. I Figur 9 er forskellen i varmebehov vist for henholdsvis 2008, reference uden varmepumper og udbygningseksempel med varmepumper i PJ Varmepumper udenfor fjernvarmeområder Kedel udenfor fjernvarmeområder Fjernvarme, varmepumpe Fjernvarme, kraftvarme/kedel Brutto Reference Udbygningseksempel uden varmepumper med varmepumper Figur 9 Varmebehov i 2008, nettoenergiforbrug til opvarmning i referencen 2025 og nettoenergiforbrug til opvarmning i 2025, hvor der er udbygget med varmepumper. Vindkraftproduktionen fluktuerer både fra time til time og hen over året. Varmebehovet er mere stabilt over døgnets timer, men varierer også hen over døgnet og året. De perioder, hvor der er mest vindkraft til rådighed, er set over månedlige gennemsnit i høj grad sammenfaldende med perioderne med det største varmebehov, hvilket er illustreret i Figur 10. Dok. 7850/09, Sag 08/377 19/81

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 227 Offentligt Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft.

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft. 1 50 % vindenergi Muligheder og udfordringer Samordnede energisystemer, aktiv medvirken af forbrugerne, nye kommunikationsnet og automatik med distribueret intelligens er nogle af de nye, spændende virkemidler,

Læs mere

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016 ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 1. december 2016 FREMTIDENS ENERGI ER SMART ENERGI Samarbejde mellem forsyningsområderne Store

Læs mere

2 Tlf.: +45 35 300 437, e-mail: sgj@danskenergi.dk

2 Tlf.: +45 35 300 437, e-mail: sgj@danskenergi.dk CO 2 -neutralitet i det danske energisystem Direktør Lars Aagaard 1 og Ph.d. Stine Grenaa Jensen 2 Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C 1 Tlf.: +45 35 300 450, e-mail: laa@danskenergi.dk

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Vind og kul, fordele og ulemper Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vision Danmark har rigtig gode muligheder for at gå forrest med helt at udfase brugen af fossile brændsler - også kul En total afkobling

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Vindenergi - og vinderenergi

Vindenergi - og vinderenergi Vindenergi - og vinderenergi Energinet.dk præsentation på seminar 15. november 2013 Kim Behnke, forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk s vigtigste opgave kl. 20.50 år 20 50

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere