BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt"

Transkript

1 BUDGET Bilag Bevillingsoversigt

2 Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27

3 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Funktion 2. niveau * Gruppering

4 Bevillingsoversigt Tønder Kommune Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto Total Drift Statsrefusion Økonomiudvalg Erhverv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Beredskab Redningsberedskab Redningsberedskab Forebyggelse Administration Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Kulturel virksomhed Museer Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Bevillingsoversigt 4

5 Bevillingsoversigt Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikl., turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Arbejdsskader Central Rengøring Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstiutution, fritidshjem eller klubtilbud) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddeldepoter Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbruger Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Borgerservice - overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med Briller, personlige tillæg Medicin, personlige tillæg Tandlægebehandling, personlige tillæg Fysioterapi, fodterapi, kiropraktorog psykologbehandling, personlige tillæg Bevillingsoversigt 5

6 Bevillingsoversigt Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering Høreapparater, helbredstillæg Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sociale formål Hjælp til enkeltudgifter og flytning Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og 017 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til lejere af én- og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering Centrale puljer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Erhvervsudvikl., turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Generelle reserver Centrale puljer - overførselsindkomster Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Befordring Kollektiv trafik Busdrift Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i kommunale specialskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bevillingsoversigt 6

7 Bevillingsoversigt Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Teknik og miljøudvalg Vej, park og kommunale bygninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Lufthavne Jernbanedrift Havne Havne Miljø og natur Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Sandflugt Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn - fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Affaldshåndtering Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation restaffald Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstationer Genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Jordforsyning Jordforsyning Erhvervsformål Ubestemte formål Bevillingsoversigt 7

8 Bevillingsoversigt 0025 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Entreprenørafdelingen Fælles funktioner Fælles formål Fælles formål Ledelse og administration Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Socialudvalget Voksen/Social Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Ledelse og administration Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kvindekrisecentre Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger Behandling af stofmisbruger Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til længerevarende ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Botilbud til midlertidigt ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne Kontaktpersonordning for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Bevillingsoversigt 8

9 Bevillingsoversigt 0572 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Arbejdsvederlag Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Arbejdsvederlag Ledelse og administration Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Førtidspensioner m.v., overførselsudg Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Sociale formål Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Voksen/Social, udenfor servicerammen Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger Lejeindtægter Bevillingsoversigt 9

10 Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget Sundhed Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedlige holdelsestræning Kommunal genoptræning og vedlige holdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Pleje og omsorg Faste ejendomme Erhvervsejendomme Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Bevillingsoversigt 10

11 Bevillingsoversigt Hjælpemiddeldepoter Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Løn og plejevederlag til pårørende Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejeindtægter Kultur og fritidsudvalget Kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritid og idræt Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Bevillingsoversigt 11

12 Bevillingsoversigt 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Landdistrikter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder Arbejdsmarkedsudvalg Kontante ydelser, overførselsudgift Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprorgrammet Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 Refusion af integrationsydelse til ud lændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere Refusion af sygedagpenge med 80 Refusion af sygedagpenge med 40 Refusion af sygedagpenge med 30 Refusion af sygedagpenge med 20 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Bevillingsoversigt 12

13 Bevillingsoversigt 0558 Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Refusion af kontanthjælp med 80 Refusion af kontanthjælp med 40 Refusion af kontanthjælp med 30 Refusion af kontanthjælp med 20 Refusion af uddannelseshjælp med 80 Refusion af uddannelseshjælp med 40 Refusion af uddannelseshjælp med 30 Refusion af uddannelseshjælp med 20 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse Løntilskud vedr. kontantydelse Refusion af kontantydelse med 80 Refusion af kontantydelse med 40 Refusion af kontantydelse med 30 Refusion af kontantydelse med 20 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Refusion af revalideringsydelse med Bevillingsoversigt 13

14 Bevillingsoversigt Refusion af revalideringsydelse med 20 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse Ressourceforløb og jobafklaring forløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, mentorudgifter med 50, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af udgifter med 50 (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 minus grp. 092 og 094 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med Ledighedsydelse Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget Ledighedsydelse under ferie med 30 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 Ledighedsydelse til personer i aktivering med Bevillingsoversigt 14

15 Bevillingsoversigt Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 Refusion af ledighedsydelse med 80 Refusion af ledighedsydelse med 40 Refusion af ledighedsydelse med 30 Refusion af ledighedsydelse med Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob Tilskud til kommunale seniorjobs Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter Faste ejendomme Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Andre faste ejendomme Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 b Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede Bevillingsoversigt 15

16 Bevillingsoversigt 0558 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering 103 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Refusion af løntilskud m.v. med Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Udgifter til mentor med 50 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Bevillingsoversigt 16

17 Bevillingsoversigt Forsikrede ledige - overførselsudgift Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. Undervisningsmaterialer) Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhed Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlige assistance til handicappede med 50 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 - private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 - offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med Bevillingsoversigt 17

18 Bevillingsoversigt Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med Beskæftigelsesordninger Jobrotation med Jobrotation med 60 (tilskud efter ansøgning) Børn og skoleudvalget Uddannelse Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Ledelse og administration Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og hånd arbejdsskoler samt ungdomshøjskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Ledelse og administration Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Bevillingsoversigt 18

19 Bevillingsoversigt Dagtilbud Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Dagpleje Dagpleje Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud Ledelse og administration Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Friplads (dagtilbudslovens 17 og 43) Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegreret institution Ledelse og administration Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Friplads ( 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Forældrebetaling inkl. tilskud Forebyggelse og anbringelse Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger) Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger) Støtte til tandproteser Kommunal sundhedstjeneste Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Bevillingsoversigt 19

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter BEVILLINGSOVERSIGT en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 214 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 092 Deltagerbetaling 200 Ledelse og administration

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Budget (G2 niveau) høring

Budget (G2 niveau) høring Vejen kommune 9 9 215 1 Budget 216 19 ( niveau) høring Struktur og tekst (1. kr) M / BF 216 BO 217 BO 218 BO 219 138.25 56.15 Regn 14 (16 152.621 58.343 OB215 (16 151.53 56.62 1 dvalget for Teknik og miljø

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere