Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetsammendrag i Hovedsekvens"

Transkript

1 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Total Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Total Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Fritidsområder Total Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Total Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter Natura Naturbeskyttelse Total Vandløbsvæsen 70 Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Vandløbsvæsen Total Miljøbeskyttelse m.v. 80 Fælles formål Jordforurening

2 85 Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøbeskyttelse m.v. Total Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Total Redningsberedskab 95 Redningsberedskab Redningsberedskab Total Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Total Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 60 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Affaldshåndtering Total Forsyningsvirksomheder m.v. Total Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Fælles funktioner Total Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Standardforbedringer af færdselsarealer Kommunale veje Total

3 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift Kollektiv trafik Total Havne 41 Lystbådehavne m.v Havne Total Transport og infrastruktur Total Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen m.m. Total Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser Total Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Total Kulturel virksomhed 60 Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Total

4 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Total Undervisning og kultur Total Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter m.v. Total Sundhedsområdet Total Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Dagtilbud til børn og unge Total Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Total

5 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til ældre og handicappede Total Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning Total Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til voksne med særlige behov Total Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Tilbud til udlændinge Total Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspensioner og personlige tillæg Total Kontante ydelser 71 Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige

6 57 Kontante ydelser Total Revalidering 80 Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Revalidering Total Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Total Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 99 Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Total Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Total Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Politisk organisation Total Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Administrativ organisation Total Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

7 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Total Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Lønpuljer m.v. Total Fællesudgifter og administration m.v Total Drift Total Statsrefusion 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Ungdomsuddannelser Total Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer Kulturel virksomhed Total Undervisning og kultur Total Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Total Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Total Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Tilbud til voksne med særlige behov Total

8 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Tilbud til udlændinge Total Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspensioner og personlige tillæg Total Kontante ydelser 71 Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Kontante ydelser Total Revalidering 80 Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Revalidering Total Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Total Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Total Statsrefusion Total Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål

9 02 Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål Jordforsyning Total Faste ejendomme 10 Fælles formål Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Faste ejendomme Total Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Fritidsområder Total Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Total Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Total Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb Vandløbsvæsen Total Miljøbeskyttelse m.v. 80 Fælles formål Jordforurening Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøbeskyttelse m.v. Total Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Total Redningsberedskab 95 Redningsberedskab

10 58 Redningsberedskab Total Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Total Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 22 Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Kommunale veje Total Transport og infrastruktur Total Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen m.m. Total Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Total Kulturel virksomhed 60 Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturel virksomhed Total Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Total Undervisning og kultur Total Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsudgifter m.v. Total

11 04 Sundhedsområdet Total Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Dagtilbud til børn og unge Total Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Total Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Tilbud til ældre og handicappede Total Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning Total Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Tilbud til voksne med særlige behov Total Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Total Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administrativ organisation Total Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 66 Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Total Fællesudgifter og administration m.v Total Anlæg Total

12 4 Renter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 08 Realkreditobligationer Renter af likvide aktiver Total Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Total Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af langfristede tilgodehavender Total Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Total Renter af kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Renter af kortfristet gæld til staten Total Renter af kortfristet gæld i øvrigt 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af kortfristet gæld i øvrigt Total Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Renter af langfristet gæld Total Kurstab og kursgevinster

13 79 Garantiprovision Kurstab og kursgevinster Total Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Total Renter Total Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Forskydninger i likvide aktiver Total Forskydninger i langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i langfristede tilgodehavender Total Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Total Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 47 Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Total Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 50 Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Total Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld til staten Total Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter

14 59 Mellemregningskonto Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Total Balanceforskydninger Total Balanceforskydninger Total Afdrag på lån og lea 08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Forskydninger i langfristet gæld Total Balanceforskydninger Total Afdrag på lån og lea Total Finansiering 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Tilskud og udligning Total Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Total Skatter 90 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter

15 68 Skatter Total Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Total Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld 70 Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Forskydninger i langfristet gæld Total Balanceforskydninger Total Finansiering Total Pris & lønskøn Hovedtotal

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere