Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, 1987. Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi."

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Uddannelse Niels Riis Bygherre- og myndighedsrådgivning inden for naturgenopretning, naturpleje, restaurering af vandløb og etablering af vådområder, herunder planlægning, projektering, teknisk/miljømæssig konsekvensvurdering samt byggeledelse. Dansk 1959 Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi. Polsk sprog og kultur, propædeutisk prøve, Syddansk Universitet HD i Organisation, Syddansk Universitet 2007 Nøglekvalifikationer Niels er FRI-rådgiver og har igennem 26 år oparbejdet en stor erfaring i projektledelse for mange offentlige og private bygherrer indenfor planlægning, dokumentation, udredning, præsentation, projektering, udbud og anlægsledelse af projekter for vandløbsrestaurering, vådområder og naturgenopretning. Han har ledet og udført en lang række af hydrologiske studier, vandkemiske undersøgelser, beregninger af næringssaltomsætning og hydrauliske konsekvensberegninger. Har opnået en stor ekspertise indenfor naturforvaltning, vandløbsret og vandløbsadministration. Niels har erfaring med populationsøkologiske studier og naturbeskyttelse indenfor herpetologi og ornitologi i Danmark og internationalt. Han har løst opgaver med organisation, personaleledelse, forhandling, coaching og vidensledelse, strategi, budget, salg, markedsføring samt information og formidling. Sprog Tale Læse Skrive Engelsk Udmærket Perfekt Udmærket Tysk Godt Udmærket Rimeligt Fransk Rimeligt Godt Rimeligt Polsk Rimeligt Rimeligt Basalt Tillidsposter Dansk Ornitologisk Forening, hovedbestyrelsen Dansk Ornitologisk Forenings internationale udvalg, næstformand WWF Denmark, Verdensnaturfonden, præsidiemedlem FRI-Rådgiver i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Syn- og skønsmand ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed C:\FIRMA\CVer\Niels Riis CV da.doc

2 2 / 12 Beskæftigelsesoversigt NaturRådgivningen ApS COWI A/S Indehaver, direktør og biolog Seniorprojektleder, seniorspecialist og fagkoordinator for naturgenopretningsog vandløbsopgaver Kampsax A/S Kontorleder for Miljø- og Geoteknik aktiviteterne på Fyn og i Sydjylland Kampsax Geodan/ Kampsax Consult A/S Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen Hedeselskabet, Miljøteknisk afdeling Leder af miljøafdelingen i Odense og Sydjylland. Sektionsleder i landskab og recipientafdelingen. Konst. kontorleder 1992 Sagsbehandler på vandløbs- og naturopgaver 1987 Kommunekemi A/S Deklarationsbehandler Odense Universitet Hjælpelærer Udvalgte arbejdsopgaver 2013 Detailprojekt for restaurering af det offentlige vandløb Sørenden med genslyngning og etablering af 950 m gydebanker og stenstryg. Odense Kommune Risikovurderinger af fosforudvaskning fra 4 vådområdeprojekter i Vejle og Langelands kommuner med i alt 74 prøvetagninger og analyser Naturgenopretning af Gyldensteen Strand på Nordfyn som fjord, sø og eng. Bygherrerådgivning med projektforslag, myndighedsansøgninger og forhandlinger med involverede parter samt projektering, udbud og byggeledelse med anlægsarbejder på den 626 ha store ejendom. Aage V. Jensen Naturfond Formidling af genopretningen af Filsø i Vestjylland med planlægning og projektering af stisystemer og udsigtstårne med myndighedsansøgninger, udbud og byggeledelse udført for Aage V. Jensen Naturfond P-ådalsprojekt i vandløbet Gjæven ved Hellesø syd for Flyndersø med vandløbsopmåling, fosfor-risikovurdering i et 9 ha stort undersøgelsesområde, projektforslag og konsekvensvurdering. Udført for Holstebro Kommune.

3 3 / Udarbejdelse af teknisk forundersøgelse og løsningsforslag med konsekvensvurderinger for et 27 ha stort vådområdeprojekt langs Vester Nebel Å og sidetilløbet Varmkær Grøft ved Gravens-Ågård. Udført for Vejle Kommune Naturgenopretningsprojekt for det 565 ha store område Høstemark Fenner og Mou Fenner i Lille Vildmose med projektbeskrivelser til myndighedsbehandlingen, detailprojektering samt udbud og byggeledelse af anlægsarbejder for at fastholde det aktuelt høje vandspejlsniveau i området og til dels hæve det. LIFE Lille Vildmose projektets Action C5 og C7. Udført for Aalborg Kommune Etablering af 19 vandstandsmålestationer i skove, højmoser og afgravet højmose i Lille Vildmose og Holmegårds Mose samt ved afløbet fra Husby Sø baseret på dataloggere. Udført for Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen Aalborg, Naturstyrelsen Storstrøm og Holstebro Kommune Projekt til naturforbedringer i den 144 ha store afgravede højmose Horreby Lyng med omgivende landbrugsarealer udført for Guldborgsund Kommune Udarbejdelse af forundersøgelser og projektforslag, myndighedsansøgninger, detailprojekt og udbudsmateriale for den ny Filsø på 915 ha omgivet af 300 ha genoprettede naturområder. Anlægsarbejdet omfattede over m 3 jord og m 3 grus, sten og beton. Søen blev Danmarks 6. største sø. Bygherrerådgivning med konsekvensvurderinger, projektledelse, VVM redegørelse og offentlig fremlæggelse (8,5 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Udarbejdelse af forundersøgelser og projektforslag for genskabelse af Gyldensteen Strand som en 214 ha stor fjord ved uddigning og naturgenopretning af yderligere 400 ha ferske vådområder, enge og overdrev i Gyldensteens Inddæmning, på Langø og i Ore Strands Inddæmning på Nordfyn. Bygherrerådgivning med konsekvensvurderinger, projektledelse, offentlig fremlæggelse og VVM-redegørelse (6,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Kontrol af vandføringsevnen på 414 stationer i de fynske vandløb. Projektledelse (1,0 mmd). De 8 fynske kommuner Projektleder for udarbejdelse af teknisk/biologisk forundersøgelse af vådområdeprojekter for Elkær ved Selde og Fiskbæk Å ved Hjarbæk Fjord med projektområder på i alt 180 ha, samt tekniske forarbejder til vandløbsrestaureringsprojekt. Limfjordsrådet, Skive og Viborg kommuner (2,0 mmd) Udarbejdelse af en teknisk forundersøgelse med skitseprojekt for vandstandshævning i højmosen Brandstrup Mose efterfulgt af rådgivning, projektering og udbud (2,0 mmd), Viborg Amt og Skov- og Naturstyrelsen Projektleder for udarbejdelse af vådområdeprojekter for landvindingslagene Lilleåen og Felsted Kog Enge ved Storå med projektarealer på tilsammen 280 ha (1,0 mmd) for Holstebro Kommune Projektleder for udarbejdelse af efterbehandlingsplaner og naturgenopretningsprojekter for områder med degraderet højmose i Smidie-fenner, Purker-

4 4 / 12 fenner, Høstemark-fenner og Porsemosen i Lille Vildmose (2,0 mmd). Aalborg Kommune Projektleder ved projektering og tilsyn med gennemførelse af højmoseprojekterne i Lille Vildmose (3,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Projektleder ved udarbejdelse af grønne driftsplaner for Tofte Skov og Høstemark Skov i Lille Vildmose på 2400 ha med retablering af naturlig hydrologi (5,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond 2010 Rådgivning af Vandoplandsstyregruppe Randers Fjord med udarbejdelse af projektskitser, kvælstofberegninger og omkostningseffektivitet til vandoplandsplanen for Gudenåen og Randers Fjord (0,5 mmd). Gudenåkomiteen Tekniske bidrag til vandløbsrestaureringer og hydraulisk dokumentation i projekter for Losbyelva i Lørenskog Elvepark og Hovinbekken igennem Bjerkedalen Park (0,5 mmd). Lørenskog Kommune, Bjørbekk & Lindheim Landskabsarkitekter, Oslo Kommune og COWI Norge A/S Skitseprojektering og detailprojektering af naturgenopretning i Lammesø Inddæmningen og på Mellemstykket ved Ølundgård (2,5 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Forundersøgelse og projekt for vandstandshævning i Henninge Nor på Langeland som grundlag for videreførelse af fredningssag med naturgenopretning af 205 ha (0,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyn Detailprojektering og udbud af vådområdeprojekt for Råsted Lilleå og Bavnbæk i Storå-systemet (0,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland Projektledelse, skitseprojektering, hydraulisk dokumentation og udbudsmateriale for nedlæggelse og genopretning af Kongsvad Mølle Å ved Kongsvad Mølle Dambrug (1,5 mmd), Skov- og Naturstyrelsen Himmerland Projektledelse, skitseprojektering og konsekvensvurdering af et projekt til naturforbedring i Kolding Å og omkring Åkær Å under den særlige vand- og naturindsats (2,5 mmd). Kolding Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Projektledelse for udarbejdelse af driftsplan for det ha store vådområde Vejlerne (3,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Udarbejdelse af masterplan for naturgenopretning af tørvegravningsområderne i Mellemområdet i Lille Vildmose omfattende arealer på ca ha, inkl. skitseprojektering af løsninger (3,0 mmd). Aage V. Jensens Fonde Projektering og udbud af projekt til genslyngning af 3 km af Odense Å ved Nr. Broby (2,0 mmd), Skov- og Naturstyrelsen Fyn.

5 5 / Projektledelse, skitseprojektering og konsekvensvurdering af et projekt til naturforbedring i Gamborg Nor på Vestfyn under den særlige vand- og naturindsats (1,0 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt Projektledelse og dimensionering af en 1000 meter lang faunapassage med 8,0 m faldhøjde i Vester Nebel Å uden om Ferup Sø, som fører 63 % af den oprindelige vandføring tilbage til Kolding Å fra vandkraftværket Harteværket (1,0 mmd). Vejle Amt Gennemførelse af projektrevision, detailprojektering, udbud og anlægsledelse for etablering af et 160 ha stort vådområde med en 100 ha stor engsø i Tim Enge ved Stadil med tilhørende afværgeforanstaltninger i form af to nye pumpestationer mm (1,5 mmd). Ringkjøbing Amt Udredning og beskrivelse af påvirkningerne af højmoserne i Lille Vildmose fra afvanding og tørvegravning. Udarbejdelse af masterplan med skitseprojekt for naturforbedring til sikring af gunstig bevaringsstatus i nordvesteuropas største højmoseområder på ha (4,0 mmd). Aage V. Jensens Fonde Udarbejdelse af to teknisk/biologiske forundersøgelser for etablering af et 67 ha stort vådområde og naturområde ved genslyngning af 5 km af Ganer Å omkring og nord for Skjern by samt detailprojektering, udbud og anlægsledelse af det første projekt. (3,0 mmd). Ringkjøbing Amt Udarbejdelse af skitseprojekt for fuld faunapassage i form af omløbsstryg omkring to opstemninger med 5,5 m faldhøjde i Hårby Å gennem Hårby by samt detailprojektering, udbud og anlægsledelse (2,5 mmd). Fyns Amt Analyse af opgaver på natur- og miljøområdet omfattet af kommunalreformen med forslag til organisering heraf i Odense Kommune, ekspertrådgivning (0,5 mmd). Odense Kommune Undersøgelse af mulighederne for reduktion af kvælstofudvaskningen til Ringkjøbing Fjord ved vandstandshævning i vinterhalvåret i landvindingsoplandene omkring fjorden med et areal på ca ha, projektleder (1,5 mmd). Ringkjøbing Amt Projektleder for skitseprojektering af en faunapassage i Odense Å igennem Munke Mose i Odenses bymidte i form af omløbsstryg eller parallelstryg med sideoverfald indpasset i eksisterende park og arkitektur (0,5 mmd). Fyns Amt Detailprojektering, udbud og tilsyn ved etablering af et vådområde i Holts Mølledam ved Vindinge Å (0,5 mmd). Fyns Amt Udarbejdelse af naturprojekt for 48 ha tidligere slambassiner og et rørlagt vandløb ved Kallø Graa på Lolland, skitseprojekt, myndighedsansøgninger, ledelse af projektering og tilsyn (1,5 mmd). Aage V. Jensens Fonde Projektleder for en analyse af natur og miljøforhold i området vest for Odense Havn (0,5 mmd). Odense Kommune, Odense Vandselskab og Fyns Amt.

6 6 / Projektleder ved udarbejdelse af 4 scenarier for den fremtidige naturtilstand i Lille Vildmose efter naturgenopretning med henblik på at sikre gunstig bevaringsstatus for aktiv højmose. Konsekvensberegninger og visualiseringer udført på grundlag af laserscanning af et ha stort område. Udarbejdet i samarbejde med naturgenopretningsgruppen under pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose (1,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt Udarbejdelse af licitationsmateriale og afholdelse af EU-udbud for vandløbsvedligeholdelsen i en 4-årig periode (projektleder 1,0 mmd). Hvidebæk, Bjergsted, Gørlev, Tornved og Kalundborg kommuner Detailprojektering og anlægsledelse ved renovering af 1800 meter havdiger og etablering af saltvandsindtag til forbedring af naturgenopretningen på øen Vigelsø i Odense Fjord (1 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt Projektleder af teknisk/biologisk forundersøgelse af 1030 ha for et vådområdeprojekt langs 10 km af Stavids Å ved Odense med genskabelse af 5,7 km nye slyngninger og et påvirket areal på 100 ha (1,0 mmd). Fyns Amt Projektleder ved udarbejdelse af en teknisk forundersøgelse af mulighederne for tørveindvinding og naturgenopretning i Purker-Smidie-fennerne i Lille Vildmose som grundlag for regionplanlægning (1,0 mmd). Nordjyllands Amt Projektleder for detailprojektering, vandløbsprojekt, udbud og tilsyn ved gennemførelse af et vådområdeprojekt under Vandmiljøplan II på 70 ha ved genslyngning af 2,4 km af den øvre del af Grejs Å (1,5 mmd). Vejle Amt Projektleder for skitse- og detailprojektering, udbud og tilsyn ved etablering af en faunapassage ved Hesselager Mølle i Stokkebækken (0,5 mmd). Fyns Amt Vorup Enge ved Gudenå. Hydrogeologisk undersøgelse af grundvandsforhold i og omkring bebyggelsen i Vorup Enge ved Randers. Projektering af digebeskyttelse og pumpeafvanding af et kolonihaveområde. Udbud og anlægsledelse for etablering af et 106 ha stort vådområde ved åbning af 1,7 km diger mod Gudenå (projektleder 2,5 mmd). Århus Amt Projektleder af teknisk/biologisk forundersøgelse af 920 ha for et vådområdeprojekt langs 12 km af Odense Å med genskabelse af 9,6 km gamle slyngninger og et påvirket areal på 407 ha (2,0 mmd). Fyns Amt Projektleder for etablering af et 26 ha stort vådområde på Munkemaen i bynært område ved Odense Kanal (0,5 mmd). Odense Kommune Projektleder for detailprojektering, udbud og tilsyn ved gennemførelse af 2 vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II på tilsammen 118 ha i Lekkende Maglemose og Gødstrup Enghave for Storstrøms Amt (1,0 mmd).

7 7 / Projektleder for detailprojektering, udbud og tilsyn ved gennemførelse af 2 vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II på tilsammen 81 ha ved Geddebækken og langs Sandholt Møllebæk på Midtfyn (1,0 mmd). Fyns Amt Projektleder af en omfattende undersøgelse af Holmegaards Mose på Sydsjælland som det faktuelle grundlag for en igangværende fredningssag baseret på laserscannet terrænmodel samt hydrologiske og botaniske studier (projektleder 1,0 mmd). Danmarks Naturfredningsforening Ledelse af projektering og offentligt udbud og anlægsledelse af et vådområdeprojekt langs Odense Å med genskabelse af 4 km gamle slyngninger og flytning af m 3 jord og sten. (projektleder 2,0 mmd). Fyns Amt Udførelse af forundersøgelser, detailprojektering, udbud og anlægstilsyn for etablering af et 60 ha stort vådområdeprojekt med genslyngning af 1,6 km af Nagbøl Å og tilløb syd for Lunderskov (projektleder 2,5 mmd). Vejle Amt Restaurering af diger, erosionsbeskyttelse, hydrologisk databehandling og, biologiske vurderinger af gennemført naturgenopretning på øen Vigelsø i Odense Fjord med opstilling og præsentation af løsningsmodeller (projektleder 1,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt Gennemførelse af teknisk/biologiske forundersøgelser, skitse-projektering og konsekvensvurderinger for etablering af 14 forskellige vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II. Med projekterne etableres kvælstoffjernelse i nyanlagte vådområder på tidligere landbrugsjord. Projektområderne udgør hver fra 15 til 230 ha: Hemmet Bæk/Skuldbøl Enge, Strande Enge, Rydbjerg Mose/- Venner Å og Herningsholm Å i Ringkjøbing Amt; Henninge Nor/Snaremose Sø, Sandholt Møllebæk, Geddebækken v/arreskov Sø, Vindinge Å/Rønningesøgård, Puge Mølle Å og Hundstrup Å/Rødkilde i Fyns Amt; Skvatten i Tubæksystemet, Gødstrup Enghave/Porsmose, samt Lekkende Maglemose i Storstrøms Amt og Løvenborgs Enge i Vestsjællands Amt (projektleder 15 mmd) Udarbejdelse af skitse- og detailprojekt med konsekvensvurdering af miljøeffekter for faunapassager i form af sten- og grusstryg ved Tarup Mølle i Vindinge Å og Viby Mølle i Viby Å, incl. udbudsmateriale og anlægstilsyn (projektleder 2,0 mmd). Fyns Amt Revision af vandløbsregulativerne for 17 fynske amtsvandløb med en samlet længde på 189 km, incl. opmåling, vandføring- og vandstandsmålinger, hydrauliske beregninger og tekstudarbejdelse. (projektleder 3,0 mmd). Fyns Amt Anlægstilsyn og supplerende projektering under etablering af et 60 ha stort vådområde under VMP II i Karlsmosen ved Egeskov Gods på Sydfyn. (projektleder 1,5 mmd). Fyns Amt Syns- og skønsmand for Østre Landsret i retssag mellem Christian Moltke, Bregentved mod Karsten Rønnows Tegnestue ApS og Crone og Koch Rådgivende Ingeniører A/S. 0,5 mmd. Klient: Adv. Plesner, Svane og Grønborg.

8 8 / Udarbejdelse af skitse- og detailprojekt samt konsekvensvurdering af miljøeffekter for etablering af faunapassager i form af stryg ved 4 spærringer i tilløb til Sallinge Å, incl. udbud og anlægsledelse (projektleder 1,0 mmd). Fyns Amt Udarbejdelse af skitse- og detailprojekt med konsekvensvurdering for faunapassage i form af sten- og grusstryg i et 510 m langs omløb omkring reguleringsanlæg i Vejrup Å ved Bullerup (projektleder 1,0 mmd). Fyns Amt Forundersøgelses mission til provinserne Maputo og Gaza i Mozambique og udarbejdelsen af projektforslag for bathymetriske opmålinger og GIS-baserede sedimentations studier af 280 km 2 store flodreservoirer Corumana, Macarretane, Massingir and Pequenos Libombos (1,0 mmd). Nordisk Udviklingsfond Udarbejdelse af licitationsmateriale og afholdelse af EU-udbud for vandløbsvedligeholdelsen i en 4-årig periode (projektleder 1,0 mmd). Hvidebæk, Bjergsted, Gørlev, Tornved og Kalundborg kommuner Projekt for genskabelse af den nordlige del af Søborg Sø på Søborggård ved Græsted. Opmåling, tekniske registreringer og skitseprojektering for naturgenopretning af ca. 90 ha pumpe-afvandede landbrugsarealer i det tidligere søområde (1,0 mmd). Aage V. Jensens Fonde Tekniske forundersøgelser, skitseprojekt og konsekvensvurderinger af et vandløbsrestaureringsprojekt for 4 km af Narewka floden i Polen på grænsen til Hviderusland. Projektet omfattede arkivsøgninger, forhandlinger med lokale myndigheder i begge lande, en VVM-vurdering efter polsk lovgivning og afholdelse af et internationalt 2-dages seminar om vandløbsrestaureringsprojekter. Miljø- og Energiministeriet, DANCEE (projektleder 4,5 mmd) Udførelse af forundersøgelser, dimensionering, detailprojektering, udbud og tilsyn med anlægsopgaver til etablering af den 30 ha store sø, Sundet ved Faaborg i forbindelse med ny omfartsvej. Skov- og Naturstyrelsen og Fyns Amt (projektleder 1,5 mmd) Ølundgård ved Odense Fjord. Skitseprojektering og konsekvensberegninger af to projekter til etablering af i alt 85 ha oversvømmede og fugtige enge på landbrugsarealer afvandet med pumpestationer. Endvidere detailprojektering af afværgeanlæg med pumpestationer, diger, omlægning af dræn, nye vejføringer etc. (projektleder og byggeleder 5 mmd). Aage V. Jensens Fonde 1999 Gudenå-systemets øvre del. Udarbejdelse af beregningsmetode til kortlægning af potentielle erosionsområder ud fra Kampsax digitale højdemodel og gennemførelse af beregninger med henblik på udpegning af egnede MVJ-aftaler langs højt målsatte vandløb, hvor terrænhældninger øger risikoen for stor fosforudvaskning (1,0 mmd). Vejle Amt Odense Å og Tørringe Bæk. Tekniske og biologiske forundersøgelser med opmåling, jordbundsanalyser og arealregistrering, skitseprojektering og konsekvensvurdering samt beregning af kvælstoffjernelse for et VMPII vådområ-

9 9 / 12 deprojekt med genslyngning af 5 km af Odense Å og 1 km sidetilløb, incl. 120 ha ådal (projektleder 1,5 mmd). Fyns Amt Skitseprojektering og konsekvensberegninger for en faunapassage med 3 m vandspejlsfald ved mølleanlæg i Kongshøj Å udformet som et 460 m langt omløbsstryg inkl. ombygning af frisluse til overløbsbygværk og en ny vejbro (projektleder, designer, hydrauliker og byggeleder 2,5 mmd). Fyns Amt Forureningsundersøgelse, oprensning og permanent afværgeanlæg med grundvandssænkning til bekæmpelse af olieforurening under eksisterende industrivirksomhed og frigivelse af grund til nybyggeri (projekterende 1,0 mmd). Ribe Jernindustri A/S 1998 Gudenå ved Vorup Enge. Skitseprojektering og konsekvensberegninger af en nedlæggelse af Vorup Enge Landvindingslag i Randers ved åbning af diget mod Gudenåen, genskabelse af åens oprindelige indlandsdelta naturgenopretning af 110 ha vådområder (alle rådgivningsydelser 2,0 mmd). Århus Amt Skitseprojekt, konsekvensberegninger og offentlig fremlæggelse af projekt til naturgenopretning ved genslyngning af 1850 m af Græse Å og etablering af 20 ha våde enge som led i fredningssag for Langsø (1,0 mmd). Frederiksborg Amt Projektering, udbud og tilsyn med oprensning af olie/benzin-forurening og demontering af olieinstallationer på to tidligere benzinsalg i Knudshoved Færgehavn (2,0 mmd). Oliebranchens Miljøpulje Beregning af konfliktgrænser i relation til jordbrugets afvandingsbehov for et 2150 ha stort areal baseret på beregninger af den aktuel sommervandføringsevne i 63 km fynske amtsvandløb (1,5 mmd). Fyns Amt Udvikling og implementering af MapInfo-applikationen Eng-GIS til automatiserede beregninger af konfliktgrænser for afvanding af landbrugsarealer ved naturgenopretning, vådområdeprojekter eller vejanlæg (1,0 mmd) Udbudsbetingelser og afholdelse af licitation over vandløbsvedligeholdelse i Billund og Glamsbjerg kommuner (0,6 mmd) Dimensioneringsansvarlig og projekteringsleder for nyt vandfordelingsanlæg med 60 m sideoverfald og 250 m stenstryg til sikring af vandudskiftningen i Nyborgs voldgravsanlæg og faunapassagen igennem Vindinge Å. Inkl. konsekvensberegninger af ny vandfordeling (2,0 mmd). Fyns Amt Projekter til etablering af bevandingsanlæg for kvælstoffjernelse i våde enge langs amtsvandløbet Hundstrup Å (projektleder 1,0 mmd). Fyns Amt Forarbejder, udredninger og scenarieplanlægning af et projekt for naturgenopretning af Odense Ådal på en 25 km lang reguleret strækning med et opland på km² og med henblik på genskabelse af hidtidige slyngninger og etablering af våde enge til kvælstoffjernelse, inkl. en hvidbog (projektledelse, litterære og historiske udredninger samt manuskriptskrivning 6 mmd). Fyns Amt.

10 10 / Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer for kommunevandløbene i følgende kommuner: Odense, Årslev, Ryslinge, Egebjerg, Faaborg, Haarby, Assens, Glamsbjerg, Vissenbjerg, Årup, Ejby, Sydals, Højer, Brørup, Holsted og Billund. (Projektansvarlig, kvalitetssikring og delvist udførelse 16 mmd) Projektering af faunapassager i form af stenstryg med høller og gydepladser i vandløb til skabelse af fri faunapassage ved følgende spærringer med fra 0,6 til 5,0 m vandspejlsfald: Odense Å ved Nr. Broby, Odense Å ved Allerup I, Odense Å ved Allerup II, Odense Å ved Peberrodshuset, Lindved Å ved Blangstedgård, Lindved Å ved Killerup Mølle, Lindved Å ved Lindved Mølle, Vittinge Å ved Vittinge Mølle, Sallinge Å ved Findinge I, Sallinge Å ved Findinge II; Sallinge Å ved Sallingelunde, Sallinge Å ved Erikshåb, Hågerup Å ved Rodal, Hågerup Å ved Snarup, Silke Å ved Brahetrolleborg, Vejrup Å St. 2300, Vejrup Å St. 9700, Vindinge Å ved Bierne Mølle, Vindinge Å ved Mellem Mølle, Vindinge Å ved Holts Mølle, Vindinge Å i Sdr. Nærå, Vindinge Å ved Sdr. Nærå Mølle, Ørbæk Å ved Åvang Mølle, Stokkebækken ved Vormark Mølle, Stokkebækken ved Hesselager Mølle, Stokkebækken ved Gudbjerg Mølle, Puge Mølle Å ved Puge Mølle, Ryds Å ved Villestofte, Sværup Mølle Å, Lettebæk ved Lettebæk Vandmølle, Damhavebækken, Smidstrup Bæk nær Omme Å samt en fisketrappe i Holmehave Bæk ved Solevad Mølle. Anlægstilsyn i forbindelse med en række af de 23 gennemførte projekter. (24 mmd). Fyns Amt, Odense Kommune, Nationalmuseet og privatpersoner Ansvarlig for udarbejdelse af nye regulativer til indførelse af skånsom vandløbspleje i 40 fynske amtsvandløb af 535 km længde, inklusive udarbejdelse af dokumentation og udførelse af hydrauliske beregninger (32 mmd). Fyns Amt Udførelse af terrænopmålinger og forundersøgelser samt udarbejdelse af skitseprojekter og/eller detailprojekteringer af naturgenopretninger i form af genskabte moser og våde enge og/eller sødannelser på følgende lokaliteter: Varnæs Stormose, Gråsten Nor, Rudkøbing Vejle, Påø Enge, Skovsgårds Voldgrave, Nørballe Nor, Fruens Vænge/Karskov ved Bøstrup, Neverkær Mose, Agernæs Fælled, Mellemstrand i Fjordmarken, Puge Mølle Å i Aborg Minde, Mose ved Regstrup, Stationsmosen i Ullerslev (6 mmd). Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ullerslev Kommune, privatpersoner og Danmarks Naturfond Planlægning og dokumentation af konsekvenser ved naturgenopretning af den 800 ha store Frøslev-Jardelund Mose henover den dansk-tyske grænse, inkl. ændringer af 15 km vandløb, samt vandløbsprojekt og konsekvensredegørelse til behandling i grænsevandløbskommissionen og en VVM-vurdering efter tysk lovgivning. Ministeren for miljø og natur i landet Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Sønderjyllands Amt, samt Skov- og Naturstyrelsen (2,5 mmd) Projektering af det efter afstrømningsopland (535 km²) hidtil største danske stryg af natursten i Odense Å ved Havhesten og Munke Mose nær Odenses bymidte. Fyns Amt og Odense Kommune (1,0 mmd) Planlægning, projektering og anlægstilsyn ved etablering af 70 ha vådområder i forbindelse med naturgenopretning af Viggelsø i Odense Fjord som naturreservat og besøgsmål (2,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen.

11 11 / Indledende studier af de tekniske muligheder for etablering af kvælstofreducerende rørsumpe og enge i de fynske vandløbs udløbszone mod havet (2,0 mmd). Fyns Amt Skitseprojektering, detailprojektering og anlægstilsyn ved etablering af ca. 4 km restaurerede vandløb, herunder vandfordeling, genslyngning, stryg, høller og en akvædukt. En udviklingsopgave der indgår i landskabsmuseet ved Hollufgård under Odense bys Museer (2,0 mmd). Udført for Fyns Amt og Odense Kommune Gudenå ved Klostermølle. Skitseprojekt til fisketrappe. Ansvarlig for dimensionering og vandfordelingsberegninger ved Riværket imellem Dødeå-strækningen og Klostermølle kanalen (0,5 mmd). Palsgård Statskovdistrikt Publikationer Riis, N., 1983, Padder. Danmarks Naturfredningsforenings Forlag. København 1983 (32pp). Riis, N., Autecological Investigation of Rana dalmatina on Funen. Proc. 2nd Nordic Symposium on Herpetology. Gunneria 46: Riis, N., Springfrøen på Sydfyn - en autøkologisk undersøgelse af Rana dalmatina. Biologisk Institut, Odense Universitet (64 pp). Briggs, L., Fog, K., Riis, N. og Wederkinch, E., Status for Bombina bombina in Denmark. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 64: Riis, N., The present distribution of Rana dalmatina and Rana temporaria in southern Scandinavia explained by a theory of competitive exclusion. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 64: Riis, N., A field study of survival, growth, biomass and temperature dependence of Rana dalmatina and Rana temporaria larvae. Amphibia-Reptilia 12: Strandgaard, S. K., og Riis, N., Viggelsø - en ø under forvandling. VÆKST, Hedeselskabets tidsskrift 1/92: 3-4. Riis, N., Matthiesen, J. P. og Nielsen, P. V., Våde enge inden længe. VÆKST, Hedeselskabets tidsskrift 4/94: 2-6. Riis, N., Springfrøen (Rana dalmatina) vor sydlige forårsbebuder. I: Bevarelsen af Danmarks padder og krybdyr. Jubilæumsskrift for Nordisk Herpetologisk Forening: (Red.: Bringsøe, H. og Graff, H.), p.: Riis, N., Field studies on the ecology of the agile frog in Denmark". In: Ökologie und Schutz des Springfrosches (Rana dalmatina). RANA, Natur & Text in Brandenburg.

12 12 / 12 Riis, N., Ecological and technical basis for the restoration of the Narewka River. In: Aktualna Problematyka Ochrony Mokradel. Materialy Seminaryjne 43. Falenty (1999). Ed. Dr. Wieslaw Dembek, p Riis, N. Sode, P. Wiberg-Larsen og A. D. Andreasen, Odense Å et vandløb under stadig forandring. Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen. 151 pp. Riis, N. og S. N. Larsen, Kan man genoprette en højmose? Vand & Jord. nr. 1 (2004), p

Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, 1987. Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi.

Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, 1987. Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi. Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Uddannelse Niels Riis Bygherre- og myndighedsrådgivning inden for naturgenopretning, naturpleje, restaurering af vandløb og etablering af vådområder,

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbsanalyserne Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbs analyser Landbrugets stemme Fra 1970 2010 har Naturstyrelsen udtaget flere end 1 mio. analyser i danske vandløb. Naturstyrelsen

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

At styrke naturgrundlaget i området med fokus på vådområder (vandløb, vandhuller, søer, enge, moser, nor).

At styrke naturgrundlaget i området med fokus på vådområder (vandløb, vandhuller, søer, enge, moser, nor). Indsatsområdets navn: Vandløb, vandhuller, søer, ferske enge, moser og nor. NB: I hvert enkelt felt herunder er der plads til al den tekst, du ønsker. Feltet vokser i takt med, at du skriver! Kort/billede

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

NOTAT. 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljømålsloven.

NOTAT. 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljømålsloven. Naturforvaltning - status 2013 og forslag for 2014 Sag: 01.05.12-P22-1-13 Karin Skovhus Plan og kultur 29-10-2013 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og

Læs mere

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Bilag 1 til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2015 Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Nedenfor gennemgås status for de væsentligste

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk Tilløb til Halkær Å Forundersøgelse - restaurering Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Identifikation af projektet...

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig CURRICULUM VITAE NAVN : Arne Christiansen FØDSELSÅR : 1944 NATIONALITET PROFESSION STILLING I FIRMA : Dansk : Rådgivende ingeniør : Projektleder ANSAT I FIRMA : Siden 1977 NØGLE- KVALIFIKATIONER : Projektledelse

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa Lokalitet Større del af Grenaa by langs Grenåen og ved Grenaa Havn.

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon

Læs mere

Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011

Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011 Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011 15.02.11 I kolonihaverne stod vandet så højt at man kunne sejle i kajak på vejene og i haverne. Oversvømmelsen i januar 2011 I

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Overvågning af Vandmiljøplan II. Vådområder 2005. Faglig rapport fra DMU, nr. 576

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Overvågning af Vandmiljøplan II. Vådområder 2005. Faglig rapport fra DMU, nr. 576 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Overvågning af Vandmiljøplan II Vådområder 2005 Faglig rapport fra DMU, nr. 576 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Overvågning af Vandmiljøplan

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV Biolog, cand.scient. Kasper Rasmussen Agronom, ph.d. Casper Szilas ALECTIA Aqua ATV JORD OG

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

SÆSONPROGRAM 2012-2013

SÆSONPROGRAM 2012-2013 SÆSONPROGRAM 2012-2013 Pr. den 27. juni 2012 2 UNGDOM Badmintondag for nystartede U9-U13 fastsættes lokalt ved sæsonstart Område Bemærkninger Tovholder lokalt Odense DHBK - Primo november 2012 Ultimo januar

Læs mere

Naturgenopretning af Gyldensteen Strand

Naturgenopretning af Gyldensteen Strand Aage V Jensen Naturfond Naturgenopretning af Gyldensteen Strand VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000-konsekvensvurdering September 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Vådområders. En erfaringsopsamling og analyse af omkostningerne ved at gennemføre vådområdeprojekter under vandmiljøplanerne VMPI og VMPII

Vådområders. En erfaringsopsamling og analyse af omkostningerne ved at gennemføre vådområdeprojekter under vandmiljøplanerne VMPI og VMPII Vådområders omkostningseffektivitet En erfaringsopsamling og analyse af omkostningerne ved at gennemføre vådområdeprojekter under vandmiljøplanerne VMPI og VMPII Faglig rapport fra DMU nr. 835 AU 2011

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål DRONER INTELLIGENT BRUG AF NY TEKNOLOGI Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål 1 Hvis vi havde haft dronerne lidt før. 3. december

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994.

Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994. Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet SIGNE NEPPER LARSEN Terrestrisk økologi, biodiversitet, vegetation og vådområder. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), Natura 2000, naturbeskyttelse- og

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.5/rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere