Anmeldt tilsyn Planeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn Planeten"

Transkript

1 Anmeldt tilsyn Planeten Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 10 Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 75 Normerede pladser 3-6 år 92 Pædagogisk konsulent Pia Lorenzen Dato for tilsynsbesøget 24/ Dato for tilsynsbesøg / Rammen for det anmeldte tilsyn Frederiksberg Kommune udfører årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg i samtlige dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 5. Formålet er at sikre, at børns ophold i dagtilbud lever op til lovgivningen og i øvrigt er i overensstemmelse med det serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Tilsynene er et vigtigt led i den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens dagtilbud og varetages af Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter. Forud for det anmeldte tilsynsbesøg indsender ledelsen oplysninger om de opgaver, som dagtilbuddet er forpligtiget til at arbejde med. På tilsynsbesøget drøfter de pædagogiske konsulenter og ledelsen den pædagogiske praksis og de udviklingstiltag, der foregår i dagtilbuddet. De pædagogiske konsulenter vurderer kvaliteten heraf og der indgås aftaler om yderligere kvalitetsudvikling. Drøftelse, vurdering og aftaler er indeholdt i denne tilsynsrapport. Status på effektstyring succeser og udfordringer Siden det sidste anmeldte tilsyn har ledelsen forstået tankegangen i forhold til arbejdet med forandringsteorien. De har fået effektstyring til at være det overordnede styringsredskab i forhold til alle de tiltag, de sætter i værk. I december måned vil ledelsen lave en forandringsteori med alle deres mål for De har brug for at tale samme sprog i ledelsesteamet og mener, at arbejdet med effektstyring kan hjælpe dem med at lave den røde tråd igennem det pædagogiske arbejde. Det svære i at være leder i en stor institution er ifølge lederen, at det er afd. lederne og souschefen, der er ude og tale med personalet og dem, der sparrer og støtter personalet. Derfor er det vigtigt, at alle i ledelsen kender effektstyringstanken og forstår metoden. Ledelsen mener, at der er stor effekt af nærværet imellem børn og personale, ved at børnene bliver delt op i mindre læringsgrupper. 1

2 Nye personaler i Planeten giver ifølge ledelsen udtryk for, at der er stor og høj faglighed i de tiltag, der bliver sat i værk i institutionen. Jeg oplevede ved tilsynet flere gode diskussioner i ledelsesteamet, hvor der var fokus på, hvordan alle tiltag kan puttes ind i det samme styringsredskab. Det er min vurdering, at ledelsen siden det sidste tilsyn har skabt en rød tråd imellem de indsatser der arbejdes med. Det er inkluderende praksis, det er mønsterbryderprojektet og arbejdet med læreplaner. Det er blevet mere klart for ledelsen, hvad metoden går ud på og det er blevet en mere naturlig proces for ledelse og personale at fokusere på det, der virker for børnene. Ledelsen og personalet arbejder videre med samme gejst som nu. Hvordan arbejder institutionen med og evaluerer læreplaner, herunder børnemiljøvurderinger og indsats for børn med særlige behov Der er udarbejdet en fin læreplan i Planeten. Der er lavet en evaluering af læreplanen fra året før og der er beskrevet indsatser for de kommende år. Ledelsen er klar over, at deres mål under de enkelte læreplanstemaer ikke er konkrete og målbare og rettet mod de 0-2 årige børn og de 3-6 årige børn. For at opfylde kravene i dagtilbudsloven mangler de at beskrive hvilke målemetoder, de vil anvende for at se, om de opfylder målene. Endvidere skal det fremgå af læreplanen, hvordan personalet tænker børnenes fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø ind i arbejdet med læreplaner. Ledelsen mener, at der arbejdes med alle læreplanstemaer i hverdagen. De er optaget af at styrke deres dokumentationsmetoder og de inddeler deres læreplanstemaer i farver, så det bliver tydeligere for både personale og forældre hvilket læreplanstema, der er i fokus. Eksempelvis forstår forældre nu, at en tur kan have et forskelligt fokus afhængigt af hvilket læreplanstema, der er i fokus. De har lige haft fokus på natur og naturfænomener og ledelsen mener at mærke, at børnenes kendskab til naturen er blevet større. Der er blevet sået, plantet, lavet kunst af naturmaterialer og der har været mange ture til skoven. Ledelsen mener, at arbejdet med læreplanerne lever i huset, men det fylder ikke så meget på møderne. I de daglige samlinger har personale og børn har haft fokus på vejret og på hvilket tøj vejret betinger. Ledelsen prioriterer, at flere personaler kommer på studietur til Italien hvert år. Det er min vurdering, at arbejdet med læreplanstemaerne lever godt i Planeten og ledelsen har gode overvejelser omkring udvikling af dette arbejde. Ledelsen gjorde selv opmærksom på læreplanens mangler og de havde lagt en plan for, hvad der skal til, for at planen bliver optimeret og dermed opfylder loven. Inden udgangen af 2016 har ledelsen i samarbejde med personalet udarbejdet en ny læreplan. Ved 2

3 vores opfølgningsmøde af tilsynet i foråret 2016 vil vi tale om deres konkrete og målbare mål. Hvordan arbejder institutionen med inkluderende praksis Der har igennem det sidste år været arbejdet med, hvordan forældre kan støtte op omkring den inkluderende praksis i institutionen. Der har været afholdt et forældremøde og her har de haft en snak om, hvordan forældrene kan være en del af den gode fortælling om institutionen. Derudover har ledelsen arbejdet med at få forstørret de kompetencer, der er i personalegruppen, så personalet kan bruge hinanden. På deres personalemøder holder personalet oplæg for hinanden og deler viden omkring ideer og hjælp til forskellige indsatser, der fremmer det inkluderende arbejde. Ledelse og personale har udfyldt kommunens 6 pejlemærker for inkluderende praksis og de er kendt af personalet, som arbejder ud fra dem. Der har været fokus på at indrette legepladsen, så den er blevet zone opdelt og dermed mere overskuelig for børn og personale. Det har været vigtigt for ledelsen at definere denne zoneopdeling og forståelse af, hvad det betyder. De mener at kunne se på nuværende tidspunkt, at det giver mulighed for, at børnene kan lege mere uforstyrret i små grupper og legepladsen er mere overskuelig for de børn, der har svært ved det store rum. Der er endvidere indrettet små rum, hvor der både er mulighed for stille lege og aktiviteter der kræver mere plads. De har inddraget et værksted, sådan at de børn, der har behov for at trække sig ind fra legepladsen, kan være der med en voksen. Ved mit tilsyn så jeg ikke børn på legepladsen og kan derfor ikke vurdere, hvordan zoneopdelingen virker i praksis. Men da vi ved fra forskningen, at den største eksklusion blandt børn sker på legepladsen, vil jeg vurdere, at det er en rigtig god ide at arbejde i små rum. Jeg så til gengæld på min rundtur, at der siden mit sidste tilsyn var arbejdet meget med at skabe små læringsrum på de enkelte stuer. De havde ligeledes tænkt i, hvordan belysningen kan bidrage positivt til forskellige områder på stuen. Disse anbefalinger kommer fra den uddannelse, som flere pædagoger har været på og det var dejligt at se, at de havde anvendt en del af den viden de havde fået. Derudover fik jeg eksempler på, hvordan personalet kunne indkøre et barn flere gange, hvis der var behov for, at personalet i en periode var lige ved siden af barnet. Med denne indstilling og hensyn til det enkelte barn vurderer jeg, at Planetens personale og ledelse arbejder godt med den inkluderende praksis. Ledelsen og personalet arbejder videre med udvikling af ideer, der fremmer den inkluderende praksis. 3

4 Institutionens pædagogiske praksis, udvikling og kvalitet, herunder hvordan kvaliteten i institutionen sikres Der er udarbejdet en ny virksomhedsplan, som er meget informativ og den har et godt flow. Ledelsen har brugt de anbefalinger, som blev givet ved sidste års anmeldte tilsyn. Udover selve planen er der lavet en Pixi udgave til de, som ønsker en kort udgave. Planeten arbejder med den mønsterbryderindsats, som er iværksat i Frederiksberg Kommune. Det går ud på at dele børnene op i mindre grupper og lave aktiviteter i den samme gruppe med den samme pædagog. I vuggestuen arbejdes der rigtig godt med dialogisk læsning og der, hvor der har været mange indkøringer af nye børn, har de deltaget på de præmisser, der var tilstede. I børnehaven tilrettelægges der aktiviteter i små læringsgrupper og personalet er glade for det. Ifølge ledelsen fremhæver personalet, at det at være sammen med den samme gruppe børn giver meget mere nærvær. Derudover er ledelsen meget glade for den del af mønsterbryder projektet, hvor der er mulighed for, at forældre kan samarbejde direkte med en sagsbehandler, det er der flere, der har benyttet sig af. Ved hver andet forældremøde holder personalet oplæg i workshop for forældrene, hvor de fortæller om arbejdet med: inklusion, Marte Meo, dialogisk læsning, børn og søvn og sprogvurderinger mm, og forældrene er vilde med det. Ledelsen har defineret, hvordan en rundvisning af nye forældre skal være og det er altid en ledelsesperson, der tager rundvisningen. Det er vigtigt for ledelsen, at der er en rød tråd imellem det, forældre får fortalt på rundvisningen og det, de senere hører på møder. Souschefen har igennem samarbejdet med en studerende haft fokus på, hvordan de voksne kan sætte sig selv i spil i legen med børnene. Ifølge ledelsen har det haft en stor effekt på, hvordan de voksne indgår i legen og understøtter den i stedet for at kigge på den. Det er min klare vurdering både på baggrund af tilsynet, men ligeledes mit øvrige samarbejde med ledelse og personale, at der er stor fokus på, hvordan ledelse og personale kan udvikle kvaliteten i institutionen for børn, personale og forældre. Ledelsen stiller høje faglige krav til personalet og bruger videometoden Marte Meo til at se på kvaliteten og udviklingen af deres arbejde. De støtter og sparrer med personalet og ser det som deres ledelses opgave at oversætte tiltag for personalet og facilitere processer, der udvikler personalet. Der er sammenhæng imellem de forventninger ledelsen har til personalet og de refleksioner, de gør sig omkring hvilken sparring, personalet har brug for til udførelse af deres arbejde. 4

5 Ingen punkter til opfølgning. Ledelsesopgaven, herunder samarbejdet i ledelsesteamet. Hvis institutionen har skovafdeling, drøftes ledelsen i skovafdelingen Der er siden det sidste anmeldte tilsyn ansat en ny souschef og en ny afd. leder (som stadig var på barsel ved tilsynet). Ifølge lederen går det rigtig godt. Hun er glad for, at der nu er kommet ro efter et hæsblæsende år med konkurs i Frie Børnehaver. Konkursen fylder stadig og der er et stort økonomisk efterslæb. Der dukker stadig regninger op og der påhviler lederen et stort ansvar. Det kan ifølge leder ikke undgås, at de vil få et økonomisk underskud i år Lederen ser frem til at kunne tage sig af andre ting end økonomi og fremadrettet at kunne deltage i møder mm. Souschefen har før været ansat i Planeten og er glad for at være tilbage. Hun gav udtryk for at er sket mange nye ting og mener at hun selv kan bidrage med ny udvikling. Hun oplever et godt og ukompliceret samarbejde i ledelsesteamet og hun kender de forventninger, der er til hende. Der er lavet tydelig arbejdsbeskrivelser og arbejdsfordeling imellem leder og souschef. Personalet kender ifølge ledelsen arbejdsgangen og ved, hvem de skal henvende sig til. Souschefen er primært tilknyttet børnehaven. Afd.leder i vuggestuen trives godt og er glad og stolt over, hvor meget hun har lært igennem den periode, hvor hun og leder har været de eneste ledelsespersoner. Arbejdsopgaver er lavet ud fra teamets kompetencer og interesser og afd. lederen har fået lov til at tage sig af personaleledelse. Hun oplever et åbent ledelsesteam og udtrykker, at der er stor tillid imellem dem. Det er min vurdering på baggrund af tilsynet, at der er en god og let stemning i ledelsesteamet og de udviser stor respekt for hinanden. De lytter og støtter hinanden og de virker allerede homogene. Min anbefaling til dem skal være, at de skal huske at være opmærksomme på, at få afd. lederen i skoven knyttet tæt til det øvrige team, når hun starter. De skal huske at prioritere ledelsesmøder, hvor hun deltager. Det er generelt sværere at lede på afstand fra en anden matrikel, og det kræver, at det øvrige team er synlige i skoven og kan støtte op og sparre med den nye afd. Leder, så hun hurtigt føler sig som en del af ledelsesteamet. Ingen punkter til opfølgning. Opfølgning fra uanmeldt tilsyn Anbefalingerne fra det uanmeldte tilsyn var: Opdeling af børnene i mindre grupper ved samlinger Opmærksomhed på hvornår personalet har faglige drøftelser Rummenes indretning ud fra et børneperspektiv 5

6 Ledelsen har taget rapporten til efterretning og de har talt med personalet om rapporten, hvilket resulterede i gode drøftelser. De har taget hånd om de anbefalinger, konsulenten kom med og især indretningen er der gjort noget ved. Det er min vurdering, at konsulentens anbefalinger omkring indretning er taget til efterretning, hvilket jeg så på min rundtur. Ledelsen fortalte, at de var begyndt at dele børnene op i mindre grupper ved samlinger, men da der ikke var samling under mit tilsyn, kan jeg ikke vurdere dette. Ved det næste uanmeldte tilsyn kan man kigge på struktur og indhold i formiddagssamlingen. Opfølgning på aftaler fra seneste anmeldte tilsyn Anbefalingerne fra det anmeldte tilsyn var: Hvordan kan rummene i børnehaven indrettes med henblik på at skabe flere små læringsrum på den enkelte stue. Behov for at udarbejde tydelige arbejdsbeskrivelser for ledelsesteamet Det er min vurdering, at ledelsen har taget begge anbefalinger til sig og har haft fokus på indretning (se beskrevet andet sted i rapporten) Ligeledes er der nu udarbejdet tydelige arbejdsbeskrivelser for ledelsestemaet og de har haft forventningsafklaringer(se beskrevet andet sted). Ingen punkter til opfølgning. Lederens indsendte forslag til punkter til dagsordenen Ledelsen havde valgt at tale om deres: Skovgruppe Det går ifølge ledelsen godt og de er glade for deres skovafdeling. Det er de største børnehavebørn, der er i skoven. Skoven skal have ny afd. leder. Der er stadig udfordringer ved, at 3 institutioner skal benytte det samme hus og det at de ikke altid er enige om, hvordan der skal se ud og hvilke ting, der skal prioriteres økonomisk. Der afholdes jævnligt møder imellem de 3 ledelsesteam. Kompetenceudvikling for personalet Ledelsen arbejder på at dygtiggøre den enkelte medarbejder og gøre personalets kompetencer kendt i hele huset, så personalet kan hente hjælp og inspiration hos hinanden. Sammenhæng i et stort hus. At skabe sammenhæng i et stort hus med flere matrikler kræver ifølge ledelsen en stor ledelsesmæssig indsats. Det er vigtigt, at der er kulturbærere i alle afdelinger og det er vigtigt, at den enkelte leder er tydelig og går forrest. Der er kontor i alle afdelinger, men alle personaler skal møde ind på hoved kontoret om morgenen og læse i deres fælles bog. 6

7 Det er min vurdering, at der stadig er udfordringer i samarbejdet imellem de tre skovinstitutioner på Lejrvej i Værløse. Jeg hørte ved tilsynet, at der trods flere møder, hvor forvaltningen har været indblandet, stadig er ting i samarbejdet, der er til diskussion. På baggrund af dette og da der kommer en ny institution på stedet 1/5 2016, har jeg opfordret lederen i Planeten til at indkalde til et ledelsesmøde og få talt om tingene. Jeg stiller mig gerne til rådighed for deltagelse i dette møde. Det er ligeledes min vurdering, at ledelsen har gode refleksioner om, hvordan de skaber den røde tråd i deres hus og hvordan lederen af Planeten får set alle personaler i huset. Pæd. konsulent vil løbende følge status på samarbejdet i skov institutionen. Konsulentens udvalgte punkter fra tilsynsforberedelsen I ledelsens forberedelsesskema har de gjort opmærksom på, at det bliver en udfordring for dem, at de mister 20 personaletimer som er givet på grund af institutionens sociale forhold. Ifølge ledelsen er den største udfordring, at de bruger rigtig meget tid på deres familier, som har mange nationaliteter. De afholder mange forældresamtaler med og uden tolk og i det daglige er der kulturforskelle som betyder mere guidning af forældre. Derudover har institutionen taget initiativ til projekt aftenåbent, hvor der deltager personale for at få familierne i tale. Det er min vurdering at institutionen har taget mange initiativer til at få familier med forskellig kulturel baggrund inkluderet i en dansk daginstitution. Jeg opfordrede ledelsen til at lave en ansøgning til Dagtilbudsafdelingen, hvori de beskriver deres indsatser og argumenter omkring arbejdet med at inkludere familier med forskellig kulturel baggrund. Ledelsen laver ansøgning og pæd. konsulent følger op ved det næste anmeldte tilsyn. Kort sammenfatning af konkrete aftaler og opfølgning Status på effektstyring Ledelsen og personalet arbejder videre med samme succeser og udfordringer gejst som nu. Hvordan arbejder institutionen Inden udgangen af 2016 har ledelsen i samarbejde med og evaluerer læreplaner, med personalet udarbejdet en ny læreplan. Ved herunder vores opfølgningsmøde af tilsynet i foråret 2016 vil børnemiljøvurderinger vi tale om deres konkrete og målbare mål. Hvordan arbejder institutionen med inkluderende praksis Ledelsen og personale arbejder videre med udvikling af ideer, der fremmer den inkluderende praksis. 7

8 Institutionens pædagogiske praksis, udvikling og kvalitet, herunder hvordan kvaliteten i institutionen sikres Ledelsesopgaven, herunder samarbejdet i ledelsesteamet. Hvis institutionen har skovafdeling, drøftes ledelsen i skovafdelingen Opfølgning fra uanmeldt tilsyn Lederens indsendte forslag til punkter til dagsordenen Konsulentens udvalgte punkter fra tilsynsforberedelsen Opfølgning på aftaler fra sidste tilsynsbesøg Ingen punkter til opfølgning. Ingen punkter til opfølgning. Ved det næste uanmeldte tilsyn kan man kigge på struktur og indhold i formiddagssamlingen. Ingen punkter til opfølgning Pæd. konsulent vil løbende følge status på samarbejdet i skov institutionen. Ledelsen laver ansøgning og pæd. konsulent følger op ved det næste anmeldte tilsyn. Kort status inkl. opfølgning og konkrete aftaler på anmeldt tilsynsbesøg den 6/ Status på effektstyring Siden det sidste anmeldte tilsyn er Planeten kommet succeser og udfordringer godt i gang med mønsterbryderindsatsen og de gav ved tilsynet udtryk for, at de er glade for indsatsen. Der har i ledelse og personalegruppe været usikkerhed om hvad indsatsen skulle bruges til, dette er nu faldet på plads. Personalet er begyndt at opleve ejerskab af indsatsen og resultaterne for børnene har skabt arbejdsglæde for personalet. Erfaringerne med at dele børnene op i mindre grupper med en fast personale er positive. Personalet er blevet opmærksomme på ting omkring børnenes læring og udvikling, de ikke vidste før, hvor de arbejdede i mindre grupper med forskellige personaler. Personalet arbejder med fokus på og udvikling af hvad der virker for børnene og reviderer deres indsatser i forandringsteorien så der fortsat er fokus på de kommunale mål livsduelighed og Hvordan arbejder institutionen med og evaluerer læreplaner, herunder børnemiljøvurderinger skoleparathed. Som aftalt ved det sidste anmeldte tilsyn er ledelsen i gang med revidere deres læreplan. Ledelsen har lavet et oplæg som efterfølgende skal præsenteres for personalet, så de bliver involveret i processen. De vil som aftalt være færdige til at præsentere den færdige læreplan, på det anmeldte tilsyn i

9 Hvordan arbejder institutionen med inkluderende praksis I forbindelse med at de har fokus på at udvikle deres dokumentationsmetoder, skal 17 personaler incl. Dele af ledelsesteamet afsted til Pistoia i Italien, tre dage i maj måned. De skal besøge fire institutioner og se på forskellige dokumentationsmetoder. I Italien arbejder de med rummet som den 3 pædagog og denne tankegang er personalet i Planeten optaget af. Ledelsen har sat vikarer ind de dage de er væk og afd. lederen fra vuggestuen varetager ledelsen de dage de er væk. Planeten arbejder efter de 6 strategiske pejlemærker som er er udarbejdet i kommunen. Siden det sidste anmeldte tilsyn har personalet arbejdet videre med at zoneopdele deres legeplads. Legepladsen er blevet mere overskuelig for børnene og de kan bedre fordybe sig uden at blive forstyrret. Ledelsen mener at børnenes mulighed for at udvikle legen, er blevet større, da der nu er synlige tilbud og tilgængelige personaler i alle zoner. Planeten afholder hyppige konferencemøder med PPR og disse møder hjælper personalet med at holde fokus på den inkluderende praksis. Personalet får god sparring og hjælp fra PPR. Ledelsen oplyste at på baggrund af at de har flere børn i udfordringer er personalets opfattelse af normalitetsbegrebet blevet rykket. Det betyder at personalet er nødt til at få vejledning og supervision fra PPR. Ledelsen gav ved tilsynet en række konkrete eksempler på, hvordan den inkluderende praksis konkretiseres i Planeten. Siden det sidste tilsyn har institutionen haft fokus på overgangen fra vuggestue til børnehaven, og især drøftet hvilke forventninger der er til børn i børnehave. For at børn og forældre får en god start i børnehaven inviteres forældrene til et møde ca. 10 måneder før børnehavestart. På dette møde tilrettelægger personale og forældre hvad de fælles kan gøre, for at starten i børnehaven bliver bedst mulig. Endvidere taler vuggestue og børnehave personale om at skabe et fælles sprog og øge kendskabet til hinandens arbejde, således at det bliver lettere for børnene at blive inkluderet i børnehaven. Det er min vurdering at den beskrevne praksis er eksemplariske eksempler på hvordan den inkluderende praksis udføres konkret i Planeten. 9

10 Institutionens pædagogiske praksis, udvikling og kvalitet, herunder hvordan kvaliteten i institutionen sikres Ledelsesopgaven, herunder samarbejdet i ledelsesteamet. Hvis institutionen har skovafdeling, drøftes ledelsen i skovafdelingen Opfølgning fra uanmeldt tilsyn Opfølgning på aftaler fra sidste tilsynsbesøg Ved det sidste tilsyn fortalte ledelsen at de havde fokus på, hvordan personalet kunne understøtte børnenes leg. Jeg fik ved dette tilsyn flere konkrete eksempler på, hvordan personalet hjælper og støtter børnene i at udvikle deres leg. Ledelsen fortalte at de på nuværende tidspunkt har fokus på deres børnesamlinger, hvor personalet afprøver samlinger i mindre børnegrupper. Det er min vurdering at ledelse og personale har gode overvejelser omkring hvordan de mindste børn skal udvikle sig i små grupper, før de i storgruppen /udflytterdelen kan være i en stor samling og øve sig i at stå frem og sige noget. Der er ansat ny afd. leder i udflytterdelen. Hun har været pædagog i huset en del år. Ledelsesteamet gav udtryk for at de har et godt samarbejde og at de er stolte af deres institution. Ved det sidste tilsyn aftalte vi, at ledelsestemaet skulle holde fast i deres teammøder, hvilket de har gjort siden. Ledelsesteamet afholder teammøder en gang om ugen. De har defineret arbejdsopgaverne imellem sig, hvilke er tydelige for personalet. Souschefen deltager kontinuerligt i udflytterdelen, dels for at støtte og hjælpe afd. lederen og dels for at opkvalificere pædagogikken blandt andet ved brug af Marte Meo. Det er min vurdering ud fra de eksempler ledelsen gav ved tilsynet, at de er opmærksomme på, hvordan de kan få den nye afd. leder godt integreret i ledelsesteamet. Det er ligeledes min vurdering at ledelsen arbejder godt sammen og udnytter hinandens styrker og kompetencer. Der har ikke været afholdt uanmeldt tilsyn siden det sidste anmeldte tilsyn og der er derfor ingen opfølgnings punkter. Siden det sidste anmeldte tilsyn har der været fokus på at optimere og udvikle personale samarbejdet i udflytterdelen. Der er kommet ny afd. leder og flere nye ansatte og det har derfor været nødvendigt for ledelsen at koncentrere sig om denne del. Der er afholdt trivselssamtaler blandt personalet og samarbejdet og personalets trivsel er er ifølge ledelsen god. Ved det sidste anmeldte tilsyn fortalte ledelsen at de var udfordret af at skulle afgive 20 personaletimer, som de har før automatisk fik bevilget grundet beliggenhed i et socialt belastet område. Jeg opfordrede dem til at ansøge puljen med ekstra 10

11 resurser, til at få inkluderet børn og familier i Planeten. Ledelsen har grundet manglende tid ikke haft ansøgt om ekstra resurser i det første halvår Da de stadig er udfordret med at få deres børn og familier inkluderet, opfordrede jeg igen til at de skulle skrive en ansøgning om ekstra resurser til Dagtilbudsafdelingen. Baggrunden for ansøgningen er, at Planeten bruger mange resurser på at holde dialog og konferencemøder, skriver mange handleplaner omkring børn i udfordringer og de har en del familier der har brug for en ekstra hånd for at blive inkluderet. Planetens ledelse har et ønske om at det anmeldte tilsyn i 2017 ligger i starten af året. 11

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 30 Normerede pladser

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til:

Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til: Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til: Effektstyring, Inklusion og Mønsterbryderindsats. Desuden beskriver vi hvordan

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Mariehønen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Adresse Kong Georgs Vej 40 Leder Merete Skovgaard Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede pladser 3-6

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Indledning Der er gennemført tilsyn i Børnehaven i Skolen.Com d.3. februar 2014 kl. 09-12 og efterfølgende dialog med personalet og lederen. Tilsynet er foretaget af Jette Maksten. Ved første del af tilsynet

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Fjordtoppen Dato for tilsyn: 21.09.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Trine Christiansen Karina Jæger, Ann-Dorthe Christensen

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Den 14. oktober kl. 10-12 Institutionens navn: Daginstitutionen Valmuevej Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Børnehaven Stribonitten dagtilbuddets navn)

Børnehaven Stribonitten dagtilbuddets navn) Børnehaven Stribonitten dagtilbuddets navn) 0 Profil Her har hjertet plads Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé med 44 børn,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 10.10.2010 Institutionens navn: Svanholm Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Helle Hammerich (leder),

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget 15. november 2016 kl. 8:45 10:15

Dato for tilsynsbesøget 15. november 2016 kl. 8:45 10:15 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år 38 Normerede

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Dagtilbud: Spjellerup Børnehave Anmeldt besøg: X Uanmeldt besøg: Fra institutionen: Henriette, leder, og Dennis, souschef Tilsynsførende konsulent: Anette Nygaard

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Nyelandsgårdens virksomhedsplan Side 1 af 7

Nyelandsgårdens virksomhedsplan Side 1 af 7 Nyelandsgårdens virksomhedsplan Side 1 af 7 Nyelandsgårdens virksomhedsplan Side 2 af 7 Indhold: Fakta om os 3 Hvem er vi 3 Åbningstider 3 Pladser 4 Samarbejde 4 Forældresamarbejde 5 Forældremøder 5 Bestyrelse

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere