Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj"

Transkript

1 Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv Svendborg Tlf December 2014 Sagsid: 14/17857 Afdeling: Dagtilbudsafdelingen Ref. Briejb

2 Åbningstid: Mandag-onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl Tid: Mandag den 15. september 2014 Sted: Belvedere 60, 5700 Svendborg Deltagere: Ovinehøj: forældrebestyrelsesformand Lene Pedersen, leder Kirsten Bonde Jensen, pædagogisk teamleder i Enghavens Børnehave Bente Kruse og pædagogisk teamleder i Pilehuset Preben Frederiksen. Svendborg Kommune: pædagogisk tilsynskonsulent og dagtilbudsleder Pia Nørgaard, administrativ konsulent Lisbeth Ansbjerg og administrativ konsulent Britt Lykke Ejby. 1. Opfølgning på konklusion fra sidste lovpligtige tilsynsbesøg Ovinehøjs vedtægt er justeret og godkendt af udvalget for Børn og Unge den 8. april Der er indsendt en ny pædagogisk læreplan. Målene er de samme som i den forrige, da Ovinehøj anvender KL s Temperaturmåling. Evaluering skulle til at iværksættes, men blev forsinket på grund af problemer i forhold til godkendelse/ persondataloven. Som ved sidste tilsynsbesøg fremhæves effekten af Temperaturmålingen i forhold til refleksion og udvikling af pædagogisk praksis, f.eks. på tværs af vuggestue og børnehave. Ovinehøj har angivet tidsangivelser på handleplanen for udbedringer af legepladsrapportens fejl og mangler. 2. Opfølgning på godkendelseskriterier Ovinehøjs hjemmeside er meget informativ, og indeholder alle informationer.

3 Ovinehøjs vedtægt er justeret og godkendt af udvalget for Børn og Unge den 8. april Ovinehøjs driftsgaranti justeres fra kr. til kr., således at den udgør det gennemsnitlige antal indmeldte børn over tre måneder. Tilsynet oplyser, at private dagtilbud ifølge dagtilbudsloven er pasningsforpligtet alle hverdage undtagen de 24. december og 5. juni. Opfylder det private dagtilbud ikke sin pasningsforpligtelse og stiller alternativ pasning til rådighed tages der højde for lukkedage ved udbetaling af driftstilskud. Ovinehøj skal inden udgangen af januar 2015 indberette antal lukkedage i Antal lukkedage i 2015 er indberettet den 24. november Ovinehøj har ingen lukkedage i Tilsynet gjorde opmærksom på, at Udvalget for Børn og Unge har vedtaget Vision for læring og dannelse, der er en videreførelse af Skole og Dagtilbud frem mod Herunder blev det understreget, at private dagtilbud selv skal orientere sig på Svendborg Kommunes hjemmeside. 3. Aktuelle indskrevne børn og personale i forhold hertil pr. 1. juni 2014 Børn: 33 vuggestuebørn og 79 børnehavebørn indskrevet pr. 1. juni 2014 svarende til 144 børn (vuggestuebørn tæller med faktoren 1,974 ressourcetildeling for selvejende og kommunale dagtilbud). Personale: 618 pædagogtimer (inkl. ledelse), 390 pædagogmedhjælpertimer (inkl. studerende og PAU) svarende til timer. Normeringen udgør 7.0 timer pr. barn ved 61 pct. pædagoger og 39 pct. pædagogmedhjælpere. Opfylder politisk krav om minimum 50 pct. pædagoger. 4. Opfølgning på udtalelser fra det private dagtilbuds samarbejdsparter Forud for tilsynsbesøget blev der indhentet udtalelser fra PPR, Sundhedsplejen, Interkulturelt team og Ressourcepædagogerne. Ressourcepædagogerne udtrykker, at der et godt samarbejde. Der er øje for børn i/ på vej i mistrivsel, og medarbejderne er gode til at spørge ressourcepædagogerne til råds. I forhold til inklusion oplever ressourcepædagogerne, at Enghaven er god til alle børn, inklusiv de stille børn. I Belvedere har

4 ressourcepædagogerne været kontaktet i forhold til, hvordan man taler til/med børn. Opfordring til, at hvis inklusionen skal lykkes bedre på legepladsen, så er der ikke vores og Jeres børn alle børn er alles børn. Da Ovinehøj har en del børn, der indstilles til ressourcepædagogisk indsats, anbefales det, at Ovinehøj overvejer, om der kræves mere kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til social inklusion eller tilsvarende. Til orientering er der en ressourcepædagog pr. 200 børn, og der visiteres til private dagtilbud på lige fod med de kommunale, som alle uddannes netop for at kunne løfte mere. Ovinehøj vil gerne have mulighed for at deltage omkring tosprogede børn, så personalet bliver kompetenceudviklet hertil. Kirsten Bonde Jensen har kontaktet Lene Søndberg. Ovinehøj er glad for samarbejdet på KIM-møder, som holdes ca. ti gange årligt á to timers varighed. Ovinehøj oplever, at møderne højner kvaliteten hos personalet. 5. Kompetenceudvikling Dialog ud fra nedenstående tre spørgsmål: Hvilken kompetenceudvikling er der sket i det sidste år? Hvilken indflydelse har det haft på den pædagogiske praksis? Hvordan tilrettelægger I læreprocesser i hverdagen? Ovinehøjs medarbejdere har deltaget i to heldags kurser om hjernens neurologiske funktion og udvikling. Kurset har haft til formål, at styrke det daglige arbejde omkring forståelsen af børnene, og få tilrettet hverdagen i institutionen til børnene. Medarbejderne forsøger, at holde hinanden fast i den ny viden, så vi ikke gør "som vi plejer". Derudover er der f.eks. fokus på, at nogle børn er i enten høj eller lav arousal, og at den pædagogiske praksis planlægges og udføres ud fra den viden. Medarbejderne i vuggestuegrupperne har været på temadag med babytegn/ håndtegn, og der er udvalgt en række gængse tegn, der anvendes i hverdagen. Det fungerer i perioder, og tages op igen, når der er mange nye små. Det kan aflæses hos børnene, der bruger flere af tegnene. Der er mange læreprocesser i og mellem personalet, hvor der især er satset på Temperaturmåling og EVA (Tegn på læring). Der er afsat/afsættes ressourcer til at tolke resultater, og til hvordan ny viden kan bruges. Viden og erfaringsudveksling sker på tværs af huse og grupper. Der er en meget struktureret planlægning af samarbejdsmøder på tværs mellem husene. Ovinehøj bruger også de faglige organisationers kursustilbud.

5 6. Fokus på børnenes medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati jævnfør Dagtilbudslovens 7, stk. 4. Dialog ud fra to videosekvenser, som Ovinehøj har forberedt I indledningen til Ovinehøjs pædagogiske læreplan er der flere steder skrevet om børnenes medbestemmelse og indflydelse på eget liv: Pædagogen skal tillægge barnet en aktiv rolle i egen udvikling og læring, Barnet skal opleve det har medbestemmelse for derigennem at lære, at det har indflydelse på verden, Vi sikrer, at barnet inddrages i beslutningsprocesser. Der blev vist en video fra henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Fra vuggestuen ser vi en dreng, der er i samspil med en voksen. Den voksne sidder ved en tromme. Via fagter, kropssprog og ord får drengen den voksne med på at synge samtlige vers i Niels Pedersens ko. Drengen oplever, at have indflydelse og en aktiv rolle i egen læring og udvikling, og at det nytter at insistere og kæmpe for at gøre sig forståelig og få gennemført sangen. Fra børnehaven ser vi en samling, hvor børnene sidder på gulvet og den voksne på en stol. Der tales om, hvad der skal ske. Børnene får besked på at gå ud og tage sko og jakke på. Hvor er der plads til forbedring? I videosekvensen fra børnehaven er den voksne ikke i øjenhøjde, og ser ikke børnene lige ved siden af sig. Til gengæld ser vi i garderoben en dreng, der tager tøj på, men også klatrer i garderoben, og samtidig har en snak med en anden dreng. Drengen irettesættes ikke, han accepteres (arousal). Børnene viser medansvar, når de hjælper hinanden (garderoben, spisesituation). Der arbejdes på, at det bliver en del af hverdagen. Ovinehøj forskelsbehandler børn, da børn er forskellige og har forskellige behov, og er på forskellige udviklingstrin. 7. Dokumentation for årligt legepladscheck Der er foretaget legepladstjek. Legepladsrapportens konstaterede fejl og mangler udbedres i efteråret 2014 og efter behov. Legepladstjek skal fortages i månederne marts eller april. Konklusion: Ovinehøj har fulgt op på konklusionen fra sidste lovpligtige tilsynsbesøg. Ovinehøj skal inden udgangen af januar 2015 indberette antal lukkedage i Antal lukkedage i 2015 er indberettet den 24. november Ovinehøj har ingen lukkedage i 2015.

6 Ovinehøj har et godt samarbejde med deltagerne på KIM-møderne og med resursepædagogerne. Ovinehøj oplever, at de bliver opkvalificeret i dialogen og samarbejdet. Tilsynet anbefaler, at kompetenceudvikle i forhold til børn i vanskeligheder. Ovinehøj har fokus på fælles kompetenceudvikling, dels via fælles temadage og dels via de læreprocesser, der tilrettelægges på tværs af husene baseret på arbejdet med - og resultaterne af Temperaturmåling og EVA. I indledningen til Ovinehøjs pædagogiske læreplan fremgår det, at Ovinehøj vil have/har fokus på børns indflydelse og medbestemmelse. På tilsynet blev det vist og fortalt, hvordan det efterleves i praksis. Der er fortaget legepladstjek og handleplan i forhold hertil. Afrapportering er udarbejdet af Pia Nørgaard og Britt Lykke Ejby. Link til punkt 2, 6 og 9: Links til nationale materialer: Dagtilbudsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Fremtidens Dagtilbud s-dagtilbud-udviklingsprogrammet/pejlemaerker Mål for Ny Nordisk Skole 0-18 år Ny-Nordisk-Skole/Hvad-er-Ny-Nordisk-Skole/Maal-Manifest-og- Dogmer-for-Ny-Nordisk-Skole KL s Det gode Børneliv Vision for læring og dannelse 7, stk. 4 i Dagtilbudsloven: Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.

7 Jf. dagtilbudsloven ( 8) skal den pædagogiske læreplan beskrive mål for børnenes læring indenfor 6 læreplanstemaer, beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, samt hvordan læreplanen evalueres. Det skal fremgå hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Det skal endvidere fremgå, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø (jf. 7 stk. 1) bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages. Jf. 9 er lederen ansvarlig for at udarbejde, revidere og offentliggøre den pædagogiske læreplan, samt at den evalueres mindst hvert andet år. Desuden at dokumentere om de valgte metoder/aktiviteter, samt børnemiljøet fører til opfyldelse af de opstillede mål indenfor læreplanstemaerne med angivelse af, hvordan dagtilbuddet følger op på resultaterne.

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud

Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud Ishøj Kommune 2011 Kvalitetsrapport Dagtilbud Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer... 3 1.3 Læsevejledning... 3 Kapitel

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere