Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse INDSATS: Vedligeholdelse af indsats BEGRUNDELSE: Det vurderes, at institutionen altid har et fokus på deres arbejdet med sociale relationer, da de arbejder meget systematisk med ICDP, og som er den metode de prioriterer til at understøtte deres kerneopgave. Dette kommer i observationer og i tilsynsdialogen bl.a. til udtryk ved: Der blev observeret en høj grad af medarbejdere der var imødekommende og lydhøre overfor børnene, dette ses i forbindelse med at medarbejder oftest går/er i børnehøjde med børnene og fokus på at få øjenkontakt i kontakten med børnene. Der var flere eksempler på, at personalet giver sig tid til at tale med børnene om deres oplevelser, og tingene sker børnenes tempo og med en opmærksomhed på deres perspektiv. Jeg kan tydeligt se institution s arbejde med ICDP i det praktisk pædagogiske arbejde. Der er en tydelig prioritering af opdele børnene i mindre grupper, som er tydelig ved næsten alle situationer samt i jeres indretning af fælles lokaler og det er beskrevet i deres læreplan. Huset muligheder med fælles arealer udnyttes meget positivt, til at skabe mindre grupper. Der er enkelte situationer, hvor der er mange børn i det samme rum, som f.eks. om morgenen. Personalet har deres opmærksom rettet mod børnene og hjælper dem, når de udtrykker de brug for hjælp. Når der skal ske noget nyt forklarer medarbejderne for børnene hvad skal der ske nu, eller forbereder dem på hvad der skal ske f.eks. siger medarbejderen nu skal vi rydde op for nu skal vi spise", og viser det i sine handlinger og guidning af børnene det er dog mere tydelig i vuggestuen end i børnehaven. I læreplanen er den en uddybende beskrivelse af arbejde med ICPD, og hvordan institutionen fortløbende arbejder med vedligeholdelse af arbejdet i deres praksis med observationer og feedback.

2 Ingen Inklusion og fællesskab Børne- og ungefællesskaber til alle Alle børn skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnenes egne kulturfællesskaber er central INDSATS: Tilpasning af indsats Det vurderes, at institutionen har gjort en indsats i arbejdet med inklusion og fællesskab, men at dette arbejde endnu ikke har sat sig tilstrækkelige og tydelige spor i alle situationer i praksis. Dette kommer bl.a. til udtryk ved: Der er sket en positiv udvikling omkring at bruge rummet som den tredje pædagog, hvor rummet var gjort klar og opfordrer til forskellige legefællesskaber. Der er stuer og områder der fortsat skal arbejde med mere tydelige tematisere legeområde, og områder der fremstår rodet. Der blev observeres en højere vægtning af leg ift. de voksen styrede aktiviteter, og at det er begrænset, hvilke materiale der er tilgængelige for børnene. På alle stuer blev der observeret, at børnene var med i praktiske opgaver omkring både spisesituationen og andre praktiske opgaver, og det var tydeligt at børnene gerne vil hjælpe med i fællesskabet, og var vandt til det. Der blev ikke observeret, at børn var alene, eller sad passiv hen uden hjælp fra medarbejderne. Det observeres ofte, at medarbejderne havde en til en kontakt med børnene, og at børnene ikke hjælpes til at se og høre de andre børn. F.eks. læser en medarbejder i en bog for et barn, andre børn kommer til, medarbejderen læser videre uden at registrere at nu er de tre børn, og børnene ser ikke hinanden. Det er heller ikke altid tydelig for børnene, hvilke gruppe de skal være i, f.eks. er der flere gange, at børnene spørger, hvad skal jeg, eller hvem skal jeg være sammen med. I konflikter hjælpes børn til at forstå konflikten, men det var ikke på alle stuer at der blev observeret en systematik omkring arbejdet med Fri for mobberi. Institutionen oplyste, at de er i gang med at opbygge arbejdet med Fri for mobberi, og de er startet i børnehaven. Det er planen at vuggestuens i løbet af 2019 skal opkvalificeres til at arbejde med metoden. Det fremgik af tilsynsdialogen, at der udarbejdes handleplaner for børn med særlige behov, og at de inddrager forældre samt eventuelt supporten fra de tværfaglige samarbejdsmøder. Det anbefales, at institution arbejder videre med etablering af legemuligheder for børnene, gerne med afsæt i den gode udvikling der er sat sig tydelige spor i de fysiske omgivelser. Dernæst at de får en opmærksom på at hjælpe børnene med at vedligeholdelse af legområderne, således at der bliver en kultur så tingene ikke bliver væk og legeområder ikke fremstår inspirerende. Institutionen vil gerne inddrage forældrene i denne indsats. Det anbefales, at institutionen får øget deres opmærksomhed på børnefællesskabet, og at viden fra forløbet med inklusionsvejlederen og ICDP omsættes til praksis, således at alle medarbejdere får redskaber til at

3 arbejde med at understøtte børnenes fælleskaber. Indsatsen kan eventuelt understøttes af redskaber fra Fri for mobberi og eventuelt med inspiration fra EVAs Redskab til selvevaluering. Sprogindsatsen Muligheder gennem sprog Alle børn skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog Indsats: Tilpasning af indsats Det vurderes, at institutionen har gjort en indsats i arbejdet med sprogarbejdet, men at dette arbejde endnu ikke har sat sig tilstrækkelige og tydelige spor i alle situationer i praksis. Dette kommer bl.a. til udtryk ved: Der blev observeret gode eksempler på, at de arbejder med at fysiske omgivelser understøtter børns sproglige udvikling, og der bøger der er tilgængelige for børnene, og der var områder der inspirerede til læsning. Børnene kom ofte med en bog, og der blev ofte læst for børnene i løbet af dagen Der observeres flere steder hvor de ting, som børnene har lavet er i børnehøjde og kan danne baggrund for en dialog. Der er også stuer med vægge som stadigvæk er meget tomme, eller hvor ting hænger højt oppe, så børn ikke kan se tingene. I tilsynsdialogen talte vi om at der manglede en tråd i institutionen arbejde med at de fysiske omgivelser understøtter børnenes sprogudvikling. Der blev observeret en positiv ændring i kommunikationen med børnene med mange gode eksempler på gode samtaler i løbet af hele dagen (aktiviteter, samling, måltidet etc.) med fem-turtagninger. Der er også situationer, hvor børnene får muligheder for skulle fortælle noget til andre børn, om deres oplevelser, både i mindre og større grupper og med en opmærksom på at børnene får tid og hjælp til finde ord til det de gerne vil sige. Med det kritiske blik er der enkelte upræcise udtryk i løbet af dagen i dialogen med børene. Både i børnehaven og vuggestue blev der sunget og leget med rim og remser samt forskellige stemmeniveauer i løbet af dagen, og der bliver brugt fagter til at understøtte ord i sangen. Der var alderssvarende indhold i samling. I læreplanen er der en uddybende beskrivelse af institutionen pædagogiske arbejde med sprog, som har sat sig tydelige spor i praksis ifølge ovennævnte observationer. I planlægningen af sprogarbejdet har de fokus på de tre dialog typer i ICDP, og medarbejderne får vejledning og sparring i at arbejdet med de tre dialog typer Sprogarbejdet er konstant blevet italesat for at få skabt en kultur, således at de i mødet med barnet får et blik for, hvad der relevant at få samtale med barnet om, samt at barnet får hjælp til at sætte ord på det de gerne vil sige. De har udarbejdet sprogvurderinger på alle 3 årige børn, og sprogvurderinger danner grundlaget for institutionens arbejde med sprog. De skal have opkvalificeret en ny sprogansvarlig, da den sprogansvarlige er på barsel Anbefaling

4 Der anbefales, at institutionen får en fælles strategisk drøftelse af, hvordan det fysiske læringsrum understøtter børnenes sprog, og at de gør brug af de erfaringer der er, således at det skaber en synlig rød tråd i de fysiske sproglige miljø. Forældresamarbejde Forældrepartnerskab Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab Indsats: Tilpasning af indsats Det vurderes, at der er gjort en indsats i arbejdet med forældresamarbejde og forældrepartnerskabet, og at det vægtes højt. Der er dog behov for en højere grad af tydelighed i forhold til, hvordan den digitale og mundtlige kommunikation supplerer hinanden, således at den løbende dialog om barnet hverdag, når ud til bredere forældregruppe, og ikke afhænger af hvornår forældrene henter deres barn. Forældrerepræsentanten oplevede lydhørhed, og at de fra starten i institutionen blev opfordret til at have dialog med personale omkring deres barns udvikling, og at de stiller nysgerrige spørgsmål, hvis de har behov for uddybende oplysninger omkring de informationer de får fra personale. Videndeling om barnets hverdag afhænger dog af, hvornår man som forældre kan hente sit barn, og hvilke medarbejdere der er tilstede. Der er en oplevelse af, at de som forældre bliver taget seriøse, og de kan byde ind i pædagogiske arbejde med børnene f.eks. havde forældrerepræsentanten oplevet at hendes barn var blevet tvunget til at spise rugbrød. Dette havde hun haft en drøftelse med institutionen om, og nu oplever hun at de i institutionen har en bredere forståelse af sundt brød. Ved behov får de vejledning både ud fra konkrete behov eller i forhold til fælles situationer som f.eks. overgangsmøder for en større forældregruppe. Institution prioriterer forældresamarbejdet, og vil gerne inddrage forældrene i deres pædagogiske arbejde som f.eks. indretningen af de fysiske omgivelse. Det stiller også kræv til forældrene i forhold til at komme med deres overvejelser omkring det pædagogiske arbejde. De er procedure for forældresamtaler i løbet af barnets tid i institutionen og de har en guide til personalet for de forskellige samtaler. Det anbefales at institutioner får tydeligere prioritering i en variation af kommunikationen med forældrene, således at den mundtlige og digitale dialog supplerer hinanden, for at der løbende er dialog og viden om deres barns hverdag i institutionen. Sammenhænge og overgange Alle børn skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang Indsats: Tilpasning af indsats

5 Det vurderes, at der er gjort en indsats i arbejdet med sammenhænge og overgange set i lyset af de aftaler i Stærkt samarbejde om Sammen om barnet, men at der er behov for mere tydelighed i interne overgang for barnet i løbet af dagen især i børnehaven. Dette kommer bl.a. til udtryk ved: Der er aftalt en procedure for overgangen mellem vuggestue og børnehave, som forløber hen over en måned. De har forældremøder, med fokus på at få en dialog om, hvad det vil sige at gå i børnehave. Dernæst har de individuelle forældresamtaler bl.a. hvor de gennemgår videnoverdragelsen til fritidsinstitution og skole, hvilket de gør både efterår og forår. Der er en fast organisering og ramme for arbejdet i storbørnsgruppen, som indledes i mindre grupper, så snart de ved hvilken skole børnene skal gå på. Institutionen er i gang med at implementere aftalerne i stærkt samarbejde ifølge aftalerne for Sammen om barnet for storbørnsgruppen. De interne overgange i børnehaven er præget af nogen forvirring. Dette skyldes også at der fokus på en opdeling af børnene i mindre over hele dagen, og således at grupperne tages afsæt i det enkelte barns behov, der kan være en behov for en mere tydelig organisering. Der anbefales at institutionen får skabt mere stabilitet i opdelingen i mindre grupper, således at det er mere tydeligt for børnene, hvem de skal være sammen med og hvad de skal lave. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold Indsats: Vedligeholdelse af indsats Det vurderes, at der er gjort en særlig indsats i arbejdet med refleksion og metodisk systematik, således at det pædagogiske arbejde tager afsæt i viden om barnet samt at få skabt en tydelig mødestruktur. Dette kommer til udtryk ved: Der er en tydelighed for, hvordan TOPI vurderingen og ICDP supplerer hinanden, hvor TOPI er en halvårlig vurdering, som kan danne baggrund for en handleplan for det enkelte barn, mens ICDP er løbende viden om barnet, og således at medarbejderne får sparring til deres praksis med nysgerrige spørgsmål fra kollegaer. Institutionen har arbejdet med at skabe en ensartethed i deres TOPI vurderinger, og således at der er gennemsigtighed for at personalet, og de kan overtage opgaver fra hinanden. De bruger den halvårlige resultatrapport for TOPI vurderingen med fokus på, om der sker progression i barnet udvikling på baggrund af vurderingerne, og dernæst til om der er behov for særlige opmærksomhedspunkter i planlægningen af det pædagogiske arbejde. Institutionen har skabt en ny mødestruktur, således at de kan træffe beslutninger, når de blevet så stor en personalegruppe. De har derfor ud over deres stue, team og personalemøder også udvalgsmøder med udvalg på tværs af institutionen; kultur, koordinatorer, pædagogisk, basis og sprog. Personalet har fastlagt

6 tid til opfølgning og planlægning. Institutionen har arbejdet på at få skabt en systematik deres refleksioner og således at det skaber rød tråd i det pædagogiske arbejde med børnene. Ingen

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere

Tilpasning af indsats

Tilpasning af indsats Sociale relationer - barn/voksenkontakten Tilpasning af indsats I børnehaven ses mange fine samspil og dialoger mellem det enkelte barn og den voksne og mellem grupper af børn og den voksne. De voksne

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Transformerens pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke.

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose.

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose. De 6 pejlemærker for Valdes Børnehus Valdes Børnehus er en integreret institution med 21 vuggestuepladser og 48 børnehavepladser. Vuggestuen har til huse i Valdemarsgade 27 med tilhørende legeplads. Børnehaven

Læs mere

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6 Institution: Stakhaven Orgnr: 35587 Afsluttet: 06-10-2018 18:54 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats Selvregistrering Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten arbejdet med sociale relationer. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: Børn og voksne bliver budt godmorgen med smil og øjenkontakt.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden

Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden Institutionsnavn: Børnenes Verden Konsulent: Karen Elvira Paludan Dato for faglig dialog: 29. maj 2018 Deltagere: Hanne og Gry (vuggestue), Patricia (børnehave),

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

TILSYNSRAPPORT 2018, VILLA ROSE observationer 5/9 8:30 11:30 fagligdialogmøde 6/9

TILSYNSRAPPORT 2018, VILLA ROSE observationer 5/9 8:30 11:30 fagligdialogmøde 6/9 TILSYNSRAPPORT 2018, VILLA ROSE observationer 5/9 8:30 11:30 fagligdialogmøde 6/9 Sociale relationer I hele huset er der en ro og tilgængelighed til de voksne, som skaber tryghed og et godt og overskueligt

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Deltagere: Leder Hanne Pedersen, pædagog Kitti Lauritsen, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder med

Læs mere

Vindsusets pædagogiske pejlemærker

Vindsusets pædagogiske pejlemærker Vindsusets pædagogiske pejlemærker Pejlemærker i Vindsuset. I 2013 indførtes der i købehavns kommune pædagogiske pejlemærker. Hvor læreplanerne mere er det teoretiske redskab, en tanke om hvorfor enkelte

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn.

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn. Page 1 of 5 Se tidligere tilsyn Menu Links InstitutionsWeb - forside Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Print Selvregistrering Rediger Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Institutionsforside

Læs mere

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500 Page 1 of 8 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud

Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud Institutionsnavn: Blikfang, klynge A Konsulent: Gitte Mikkelsen Dato for faglig dialog: D. 30.8 2019 Deltagere: Trine Lønborg klyngeleder,

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Klatretræet d

Pædagogisk tilsyn i Klatretræet d Pædagogisk tilsyn i Klatretræet d. 18.8.2016 Tilstede: Forældre repræsentant Stine Habekost, Pædagog Martin Jensen, Pædagog Karin, Klyngeleder Bibi Johannesen og Pædagogisk leder Casper Schmidt Nielsen

Læs mere

Systematisk/metodisk bevidst arbejde med relationen mellem voksen- barn er beskrevet, men ses ikke som en del af det daglige pædagogiske

Systematisk/metodisk bevidst arbejde med relationen mellem voksen- barn er beskrevet, men ses ikke som en del af det daglige pædagogiske Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: Frederik d. 6 asyl. 16 juni 2015 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Børnekompasset Klynge VAL 4 Dato for pædagogisk tilsyn: 2. oktober 2015 Tilstede: Line Juul Faxø; pæd i udflytter, Esme Boszkurt; pæd i Hjørnestenen hjemme bh, Rikke Efternavn?? TR; Camilla efternavn vg

Læs mere

Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej

Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej Institutionsnavn: Wagnersvej Konsulent: Dato for faglig dialog:3.5. 2019 Deltagere: (Pædagog), (Fysioterapeut (Pædagog), (forælder), (Forælder), (pædagogisk

Læs mere

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Hvordan er normeringen på institutionen? Antal uddannet personale: 4 pædagoger Kirsten, daglig leder 37t Ann 37t Signe 33t Vinni 30t

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Lærkereden Januar 2018

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Lærkereden Januar 2018 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave 9.8.20119. Sociale relationer barn/voksenkontakten Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Institutionernes arbejde med sociale relationer har grundlag i

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget 21/ i tidsrummet 9,20-11,30

Dato for tilsynsbesøget 21/ i tidsrummet 9,20-11,30 Uanmeldt tilsyn Institution Marthagården Status Selvejende (selvejende/kommunal/privat) Adresse Peter Bangsvej 12 Leder Gitte Friis Normerede pladser 0-3 år 38 Normerede pladser 3-6 år 68 Pædagogisk konsulent

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Dato: 11. december 2014 Tilsyn i: Børnekompasset, VAL4 Tilstede: Line Juul Faxø; pæd i udflytter, Esme Boszkurt; pæd i Hjørnestenen hjemme bh, Therese Hjälm; AMR og vg rep, Niels Oxenvad; afd.leder i børnehaven,

Læs mere

Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn

Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Print Selvregistrering Rediger Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer det vil være nyttige at arbejde

Læs mere

Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER. (Tilpasning af indsats)

Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER. (Tilpasning af indsats) Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER (Tilpasning af indsats) Der er siden sidste års KIDS vurdering sket en positiv udvikling i de sociale relationer både i børnehaven og i vuggestuen. Stjernen har

Læs mere

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehuset Arresø

Tilsynsrapport Børnehuset Arresø Tilsynsrapport Børnehuset Arresø April 2019 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Pædagogisk tilsyn i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud, jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Dagtilbuddets navn: Dagtilbud Nordvest, børnehuset Mælkevejen Dato for afholdt tilsyn:13/4 2018 Dato for iagttagelsesbesøg: Samme dag ml. 8.15-9.15

Læs mere

Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud

Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud Institutionsnavn: Vartov Døgn Konsulent: Gitte Mikkelsen Dato for faglig dialog: 10.1 2019 Deltagere: Pædagog Flemming, pæd. leder Fransiska

Læs mere

Aftale for Firkløveret

Aftale for Firkløveret (Tema: Trivsel) Det er et mål, at alle børn i dagtilbuddet deltager i inkluderende fællesskaber, der giver kompetence til at skabe gode og nære relationer. A. Der er progression i den generelle trivsel

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Tilpasning af indsats

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Tilpasning af indsats Selvregistrering Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Tilpasning af indsats Det vurderes at institutionen har gjort en indsats i arbejdet med sociale relationer: - Der arbejdes med opdeling

Læs mere

Tilsyn Adashøj-Grantofte: Grantofte vuggestue + udflytter og Adashøj Udflytter observationer: 13/9 8:00 14:00. Sociale relationer

Tilsyn Adashøj-Grantofte: Grantofte vuggestue + udflytter og Adashøj Udflytter observationer: 13/9 8:00 14:00. Sociale relationer Tilsyn 2018 Adashøj-Grantofte: Grantofte vuggestue + udflytter og Adashøj Udflytter observationer: 13/9 8:00 14:00 Sociale relationer Der arbejdes tæt på børnene i alle 3 enheder og det ses tydeligt, at

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Dagtilbuddets navn: Børnehuset Birkebo og Børnehuset Ålykke Dato for afholdt tilsyn: 19.01.2018 Dato for uanmeldt besøg:17.01.2018 Deltagere: Sussi Eva Steenfeldt,

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018

Pædagogisk tilsyn 2018 Pædagogisk tilsyn 2018 Institutionsnavn: Børnegården Konsulent: Dato for faglig dialog: Deltagere: 1. Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag Begrundelser: Generelt er personalet tilgængelige

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Vedligeholdelse af indsats Tilstede ved den faglige dialog: Pædagogisk leder, en pædagog, en forældrerepræsentant og pædagogisk konsulent. Observationerne er foretaget i tidsrummet kl. 8-11. Det vurderes,

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Lindebo 21. september 2017 Kl. 9-11 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Mål og rammer for pædagogikken i fritidsordninger under folkeskoleloven i Københavns

Læs mere

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013 Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan 2011-2012 & fokuspunkt for 2013 Indledning for læringsmål 2011-2012 Den integrerede Børneinstitution Køjevængets perspektiv for den pædagogiske læreplan

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

De Kongelige Køers evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015

De Kongelige Køers evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015 De Kongelige Køers evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015 Sprogindsatsen muligheder gennem sprog Sammenhæng også i overgange Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Hvepsebo 2018

Pædagogisk tilsyn i Hvepsebo 2018 Pædagogisk tilsyn i Hvepsebo 2018 Der tages udgangspunkt i observationerne, dialogen og øvrig viden om institutionen, for at kunne placere institutionen i den rette kategori. Se evt. faglig dialogguide,

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder):

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Dato for uanmeldt tilsyn: 25.06.2018 Dato for anmeldt tilsyn: 27.06.2018 Tilsynsførende konsulent: Pia Charlotte Olsen Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: Anders Johnsen Institutionens navn:

Læs mere

Tilsynsrapport Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag

Tilsynsrapport Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag Tilsynsrapport 2019 Institutionsnavn: Børneflokken Konsulent: Heidi Paaske Dato for faglig dialog: 18/2 2019 1. Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag Begrundelser: I arbejdet med børnene udviser

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Del II: Her kan du læse om hvordan, vi forstår og arbejder med de 6 lærerplans temaer.

Del II: Her kan du læse om hvordan, vi forstår og arbejder med de 6 lærerplans temaer. Introduktion Velkommen til Børnehuset Sundby Algårds metodedel for 2016 og 2017. På de kommende sider kan du læse hvordan at vi går metodisk og systematisk til værks med de 6 lærerplanstemaer. Vi har valgt

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere