Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede"

Transkript

1 VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005

2 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger, hvordan et område skal anvendes, samt omfang og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Lokalplanen er bindende for de grundejere, lokalplanen omfatter, og den gælder til en ny udarbejdes. Planloven fastlægger en række retningslinier, for hvornår kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, og det skal den blandt andet, før der gennemføres større udstykninger, byggerier og anlægsarbejder, eller nedrives markant bebyggelse. I øvrigt skal Kommunalbestyrelsen altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Kommunalbestyrelsen kan også lave en lokalplan, hvis den mener, at det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i udviklingen af et område. Åbenhed i lokalplanlægningen Loven sikrer, at borgerne har ret til at blive orienteret om indholdet af en lokalplan. Inden Kommunalbestyrelsen endeligt kan vedtage en lokalplan, skal den forinden have været i offentlig høring i mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med kommentarer til lokalplanen, og når høringen er slut, behandler kommunalbestyrelsen alle kommentarer og vurderer, om lokalplanen skal ændres, inden det vedtages endeligt. I høringsperioden for nærværende lokalplan har myndigheder, Køge Museum og en række borgere og organisationer henvendt sig med kommentarer og indsigelser til planen. Dette har bl.a. medvirket til at det i planen nu er entydigt at byggeri til offentlige formål ikke må overstige 8,5 meter. Forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 19 for Vallø Kommune er påbegyndt før 26. juli 2004, hvorfor den ikke er miljøvurderet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr 316 af 5. maj 2004). Lokalplanen er udarbejdet af PLAN.TXT aps v/ Niels Ditlev samarbejde med Plan og Udviklingsafdelingen i Vallø kommune. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 2 af 18

3 Vallø Kommune Lokalplan 2-17 Boligområde og plejecenter på Amerikanergården i Strøby Egede Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 16. juni 2005 vedtaget lokalplan 2-17 i Strøby Egede. Lokalplanen omfatter ejendommen matr. nr. 5-e af Strøby Egede By, Strøby syd for byen ud til Stevnsvej. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at et nyt byudviklingsområde på ca. 7 ha på den resterende del af Amerikanergårdens jord kan sættes igang. Arealet skal anvendes til boligformål til åben lav og tæt lav bebyggelse og til offentlige formål - plejecenter med ældreboliger. Arealet til plejecenter skal bestå af forskellige centerfaciliteter og et antal ældreboliger, der skal dække behovet i Strøby Egede byområde i de kommende år. Ca. halvdelen af arealet vil blive anvendt til tæt lav bebyggelse i form af rækkehuse, kædehuse og gårdhavehuse mv. mens den anden halvdel vil blive reserveret til parcelhuse og dobbelthuse. Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i 8 uger, for at borgerne og en række overordnede myndigheder har kunnet komme med synspunkter, kommentarer og eventuelle indsigelser. Alle bemærkningerne er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen inden den endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget blev udarbejdet med en vis usikkerhed omkring den fremtidige vejstruktur i Strøby Egede-området. Denne usikkerhed er i mellemtiden afklaret, og den endelige lokalplan er derfor tilrettet i konsekvens heraf. Usikkerheden bestod primært i den endelige placering af vejen til betjening af de fremtidige byudviklingsarealer på Nimgård og Stolpegård. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Vallø kommune, Rådhuset Hovedgade Haarlev eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Haarlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 3 af 18

4 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 5 Forhold til anden planlægning 9 Regionplan Kommuneplan Anden planlægning 9 Bestemmelser for lokalplan nr Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti- og parkeringsforhold Ledningsanlæg og antenner Ubebyggede arealer Støjforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger 16 Vedtagelsespåtegning 16 Kort 1: Områdets afgrænsning 17 Kort 2: Anvendelse og opdeling 18 Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 4 af 18

5 Lokalplanens redegørelse Baggrund Lokalplan 2-17 udarbejdes, fordi den resterende del af Amerikanergårdens jord, ca. 7 ha syd for Strøby Egede, ønskes anvendt som et nyt boligområde og et ældrecenter. Strøby Egede er i princippet fuldt udbygget, men der er behov nye boliger, både som tæt, lav bebyggelse og enfamiliehuse. Der er endvidere et behov for særlige ældreboligtyper med forskellige serviceydelser for ældre. Derfor skal der også i det nye bykvarter indpasses et plejecenter. Træhuse er blevet mere almindelige og i 2003 var næsten hvert fjerde nyopførte parcelhus i Danmark et træhus. Efterspørgslen efter dobbelthuse er ligeledes steget. Derfor indeholder lokalplanen et særligt arealudlæg til huse af træ, og der i lokalplanen anvist muligheder for at opføre dobbelthuse. Forud for inddragelse af de sidste af Amerikanergårdens jorder er foregået et planlægningsarbejde og en offentlig debat om de fremtidige trafikale forhold i Strøby Egede. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er i dag et ubebygget areal syd for byområdet ud til Stevnsvej. Mod nord ligger en række blandede boligområder opbygget siden 1980-erne med parcelhuse og mindre grupper med tæt lav boligbebyggelse (Topasvej- og Opalvejkvarteret). Det senest udbyggede kvarter langs Topasvej rummer en del dobbelthuse. Beplantningsmæssigt fremtræder lokalplanområdet helt åbent, kun indrammet af bebyggelserne langs Topasvej mod nord og Stolpegårdens markante hegn og alléen mod syd. Mod øst strækker Nimgårdens marker sig helt ud til sommerhusområdernes tætte grønne ramme. Mod vest ligger Stevnsvej og den åbne udsigt over Tryggevælde Ådal. Stevnsvej er en amtsvej med en betydelig trafik, og det nødvendiggør, at der ved lokalplanlægningen fastlægges støjkonsekvensområder i form af et bebyggelsesfrit område på 30 m fra vejmidten. Trafikbetjeningen i de sydlige dele af Strøby Egede har en sammensat karakter. Især i kvarteret omkring Topasvej og Opalvej er den ene villavej blevet hægtet på det forrige med det resultat, og man som trafikant ikke har en klar fornemmelse af trafikstrukturen i området. Lokalplanens indhold Overordnet trafikstruktur Den overordnede trafikstruktur i Strøby Egede-området er (fortsat) uafklaret. Amtet arbejder med at afklare forudsætningerne for omfartsvejen, men der er ikke konkrete planer om gennemførelse. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 5 af 18

6 Vejbetjeningen af de fremtidige byudviklingsarealer mellem Stevnsvej og sommerhusområdet er under afklaring, idet der er truffet aftale med Roskilde Amt om, at betjene arealet med en vej langs områdets skel mod Stolpegård. Lokalplanen reserverer derfor et 20 meter bredt areal til dette formål. Lokalplanens vejføring er tilrettelagt så områdets udbygning kan påbegyndes uden at skulle afvente etableringen af den nye, overordnede vej. Intern trafik Lokalplanens område vil både på kort og på lang sigt kunne vejbetjenes fra Opalvejs forlængelse. Den eksisterende del af Opalvej kan omlægges, så den ved gennembrud får mere direkte adgang til Valnøddevej end i dag. Den forventede ekstra trafikbelastning på Opalvej vil være 500 biler/døgn, såfremt hele lokalplanområdet udbygges med i alt ca. 100 boliger, heraf ca. 56 pleje- og ældreboliger. Afhængig af hvordan områdets udbygning og vejnettets afklaring tidsmæssigt kommer til at passe er vejstrukturen tilrettelagt således, at vejnettet enten helt kan vendes eller opdeles, så området vejbetjenes fra to sider. Den centrale vej udformes som en parkvej anlagt i et forholdsvis bredt tracé (12 til 14 meter) med fortov og cykeltracé i den ene side og trærække i den Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 6 af 18

7 anden side af vejen. De enkelte boliger har som hovedregel ikke direkte adgang fra parkvejen men til lokale boligveje. Stierne Områdets stier er tilrettelagt således, at området dels får god sammenhæng med det eksisterende og veludbyggede stisystem i Strøby Egede, ikke mindst de overordnede stier, Centerstien og cykelstien langs Stevnsvej til skolen. Stierne er endvidere tilrettelagt således, at det understøtter et fremtidigt stisystem, som skal sikre en stiforbindelse gennem Nimgårdens jorde og frem til kystområdet. Bebyggelsesstruktur Bebyggelserne er opdelt i storparceller, som alle vejbetjenes fra parkvejen. For hver storparcel er der fastlagt en type af boliganvendelse og en bebyggelsesprocent. En række af storparcellerne gives mulighed for at kunne anvendes til forskellige bebyggelsesformer, således at lokalplanen giver en vis fleksibilitet i områdets udbygning, hvis der skulle vise sig et større behov for én bebyggelsestype frem for en anden. Princippet for udbygning af en storparcel er imidlertid, at bebyggelsen inden for storparcellen skal danne en samlet, arkitektonisk enhed. Plejecenter og ældreboliger Lokalplanområdet vil ud mod Stevnsvej kunne rumme et plejecenter for ældre, og der er udarbejdet et overordnet program for plejecentrets funktioner. På dette grundlag er der til plejecentret og de tilknyttede ældreboliger er afsat et areal på ca m², som vil kunne rumme et centerareal på op til 900 m² og 32 plejeboliger. Langs Stevnsvej ligger en byggelinie 30 m fra vejmidten. Arealet mellem vejskel og byggelinie kan anvendes som haveareal, parkering og etablering at støjbeskyttende foranstaltninger. Plejecentret kan opføres i to etager og placeres sådan, at man kan udnytte udsigten mod vest over dalstrøget omkring Tryggevælde Å. Ved centerets udformning skal overetagens udformning og indretning sikre mest muligt mod indkig til naboer. Første etape af plejecenteret forventes at rumme 16 plejeboliger, samt faciliteter til det sundhedspersonale, som betjener ældre i Strøby Egede. I en senere etape kan indrettes lokaler til dagcenter, cafe, genoptræning m.v. Der er endnu ikke taget stilling til hvor stort plejecenteret skal være og hvilke funktioner det skal rumme. Plejecentret skal opføres som en selvstændig arkitektonisk enhed med et materialevalg, en farveholdning og et formsprog, der afpasses de nærmeste omgivelser. Plejecentrets udformning er ikke nærmere fastlagt i lokalplanen, men der er sikret rummelighed til at realisere det fastlagte koncept og lokaleprogram. Den detaljerede arkitektoniske udformning kan justeres og bearbejdes af kommunalbestyrelse og projekterende i samarbejde. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 7 af 18

8 Lokalplanens storparceller er disponeret således, at der i tæt tilknytning til centret vil kunne bygges yderligere ældreboliger ud over de 32 plejeboliger, der er indeholdt i centerplanerne. Lokalplanområdets boliganvendelse Anvendelse af resten af området er fastlagt til boligformål med en god variation af forskellige typer af bebyggelse fra tæt-lavt gruppebyggeri over dobbelthuse til parcelhuse på større parceller. De enkelte storparceller, som varierer fra m² til næsten m², udlægges enten til åben lav eller tæt boligbebyggelse. For åbne, lave bebyggelser fastlægges en retningsgivende udstykningsplan, som giver mulighed for at opføre dobbelthuse. For de tæt lave storparceller fastlægges ikke nogen bebyggelsesplan, men en række forhold vedrørende tæthed, højder, materialer og parkeringsdækning lægges fast. De seneste år har der været en stigende efterspørgsel efter huse i træ, og det har givet problemer i områder, hvor dansk teglstensbyggeri er fremherskende. Lokalplanen reserverer areal til et decideret træhuskvarter, og dermed håber kommunalbestyrelsen at kunne skabe et anderledes kvarter, som imødekommer interessen for denne bebyggelsestype uden at sammenblande meget forskellige hustyper. Bebyggelsens omfang og karakter I de fleste storparceller tillader byggeri med og udnyttelig tagetage, medens materialesiden i store træk ligner sædvanlige bestemmelser for udformning af facader og tagdækning, så der dannes bebyggelser, der hovedsagelig opføres som muret byggeri med tage af tegl eller betontagsten. Lokalplanen tillader derfor heller ikke glaserede tagsten i sorte eller multikulørte udgaver. De højglansede tegl reflekterer sollys ud i omgivelserne og kan virke ret generende for de omkringboende. Ubebyggede arealer Lokalplanen fastholder og understreger en landskabelig sammenhæng mellem den indre grønning og det omgivende landskab. Den indre grønning fortsætter mod nordøst og holdes åben helt ud til Nimgårdens arealer, hvorved den bliver et karaktergivende træk for det nye kvarter. Langs områdets ydre grænser mod det åbne land fastlægger lokalplanen retningslinier for sammensætning af den ydre beplantning. Intensionen er, at skabe et ensartet ydre præg omkring det nye kvarter som skal modsvare områdets indre mere blandede karakter. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 8 af 18

9 Forhold til anden planlægning Regionplan 2001 og forslag til regionplan 2005 Lokalplanen er beliggende indenfor det i regionplanen udpegede område til byudvikling i Strøby Egede, og er i overensstemmelse med regionsplanens bestemmelser. Arealet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, der strækker sig 3 km fra kysten. Arealet er en naturlig etapevis udbygning af Strøby Egede mod syd. Det planlagte nye område til boligformål og offentlige formål føjer sit naturligt til Strøby Egedes byområde. Den planlagte bebyggelse medfører ingen visuel påvirkning af kystlandskabet, og kan ikke opføres med en større højde end 8,5 meter. Nær området er beliggende en skydebane, hvor der er fastlagt en støjkonsekvenszone. De godkendte aktiviteter på banen er begrænset og medfører ikke en støjmæssig påvirkning af lokalplanområdet. Ved Strøby Egede er i regionplanen planlagt en omfartsvej. Denne forventes at udgå fra Stevnsvej umiddelbart vest for lokalplanområdet. Vejens placering og udformningen af tilslutningen kan få betydning for placeringen af boliger i området, samt etablering af støjdæmpning mod Stevnsvej. Kommuneplan 2009 og kommuneplan 2016 Lokalplan 2-17 er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan , men lokalplanområdet kunne først med Regionplan 2001 inddrages som nyt byudviklingsområde. Derfor blev lokalplanforslaget ved sin offentliggørelse ledsaget af et tillæg til kommuneplan 2009, som samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse er indarbejdet i kommuneplan 2016 i forbindelse med dennes vedtagelse i juni Anden planlægning Køge Museum Museet har ikke foretaget undersøgelser af området. Museumslovens bestemmelser gør, at hvis der ved kommende jordarbejder med i forbindels emed byggeri fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder indtil en udgravning er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at der foretages nærmere undersøgelser på arealet iden selve byggemodningen igangsættes. Lokalplaner og servitutter Der har ikke tidligere være planlagt i området eller tinglyst lokalplaner, byplanvedtægter eller dokumenter med servitutter på ejendommen. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 9 af 18

10 Miljøforhold Lokalplanen omhandler udlæg af ny, støjfølsom arealanvendelse i form af by boligbebyggelse og et plejecenter, ud til den overordnede amtsvej, Stevnsvej. Der er derfor i lokalplanen indsat de generelle krav om, at den maksimale støjbelastning i indendørs opholdsarealer ikke må overstige 30 db(a) og på de primære udendørs arealer ikke må overstige 55 db(a). Disse forhold skal vurderes i forbindelse med projektets byggesagsbehandling. I praksis har det i lokalplanen ført til fastsættelse af en byggelinie 30 meter fra vejmidten på Stevnsvej. Dette kan dog øges enkelte steder, når vejtilslutningen mellem Stevnsvej og en evt. kommende omfartsvej om Strøby Egede er fastlagt. Der kan ligeledes blive behov for en støjzone langs en evt. forbindelsesvej placeret i det sydlige skel mod Stolpegården. Der er i arealreservationen til en evt. forbindelsesvej taget hensyn til behov for støjdæmpende foranstaltninger. Naturbeskyttelse I området er ingen beskyttede naturtyper, ligesom området ikke er omfattet af beskyttelseslinier i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Lokalplanområdet er beliggende i en afstand af ca. 500 m. fra et Natura 2000-område - Tryggevælde Ådal. Tryggevælde Ådal rummer udstrakte vådområder med ekstremrigkærsvegetation adskillige steder, fortrinsvis langs den vestlige side af åen. De naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget ses ikke at blive påvirket af lokalplanen, da der er tale om udbygning af eksisterende byområde i en relativ stor afstand fra området. Spildevandsplan Bebyggelsen er omfattet af Vallø Kommunes spildevandsplan og kan udlægges som et kloakopland med separatkloakering. Spildevand og regnvand skal derfor føres separat til eksisterende ledningsnet. Det er muligt i området at tillade nedsivning af regnvand, hvis jordbundsforholdene giver mulighed for tilfredsstillende løsninger. Varmeplan Området ligger i det naturlige forsyningsområde for naturgas i Vallø Kommune. Der er i lokalplanen stillet krav om tilslutning til naturgasforsyning og forbud mod elvarme, som eneste varmekilde. I området vil lavenergihuse og anvendelse af alternative energikilder altid kunne finde sted i form af solfangere på taget el. lign. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 10 af 18

11 Bestemmelser for lokalplan nr Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004), fastlægges herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: at at at at skabe et boligkvarter med muligheder for at opføre nye boliger i mindre enheder med forskellige boligtyper og materialer, skabe et boligkvarter som muliggør indpasning af en større offentlig institution - et plejecenter for Strøby Egede-området, skabe sammenhængende friarealer, som supplerer de eksisterende, så kvarteret tilføres en grøn struktur, nye stier sammenkobles med de eksisterende stier i området som helhed og med byens overordnede stisystem. 2. Område og zonestatus a. Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kort 1 og omfatter matr. nr. 5-e samt alle parceller, der efter den 1. februar 2005 måtte være udstykket fra den nævnte ejendom. b. Lokalplanområdet opdeles som vist på kort 1 i områder til henholdsvis boligformål (A og B) og offentlige formål (C), c. Lokalplanområdet ligger i landzone og vil med offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan 2-17 blive overført til byzone. 3. Områdets anvendelse a. Område A og B udlægges til boligformål og friarealer. b. Boligområdet opdeles i storparceller til forskellige former for bebyggelser: A-områder må kun anvendes til parcelhusbebyggelse samt - på udvalgte parceller til dobbelthuse. B-områder må kun anvendes til tæt, lavt byggeri. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 11 af 18

12 c. Område C udlægges til offentlige formål. Det fremhævede areal kan anvendes til centerformål, medens den øvrige del af arealet kan anvendes til bolig, parkering og tilkørsel samt friareal. d. Inden for A, B og C kan der udføres sådanne erhverv, som almindeligvis kan udføres i boligområder og i forbindelse med offentlige formål, såsom liberalt erhverv, som ikke ved støj, skiltning, udseende, parkering eller på anden måde bryder med områdets karakter. e. Såfremt område C ikke anvendes til offentlige formål, kan det anvendes til åben lav boligbebyggelse og udstykkes og bebygges efter reglerne herom for A-områderne. 4. Områdets udstykning a. Området skal udstykkes efter den retningsgivende udstykningsplan, som vist på kort 2 bestående af areal til offentlige formål (C) og et antal storparceller til boligformål mærket A og B. b. A-områder må ikke udstykkes mindre end 800 m². Grunde delt med stiplet linie angivne parceller, som kan udstykkes til dobbelthuse med en mindste grundstørrelse på 400 m² pr. bolig. c. B-områder skal ikke nødvendigvis udstykkes i parceller, men de skal disponeres således, at eventuel udstykning til enkelthuse kan ske med et arealforbrug pr. bolig på mindst 300 m², ligesom et byggeprojekt for bebyggelsen skal godtgøre, at en udstykning vil kunne gennemføres indenfor rammerne af bygningslovgivningens almindelige regler for tilgængelighed, friarealer og parkering. d. Område C skal betragtes som en helhed, men det skal være muligt af funktionelle hensyn (etapedeling, trafik, parkering og økonomi), at gennemføre en matrikulær opdeling af arealet. 5. Bebyggelsens omfang og placering a. Boligbebyggelse i område A må opføres i op til 1 1/2 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. b. Bebyggelsesprocenten må ved nybyggeri eller tilbygning ikke overstige 25 for den enkelte grund. Hvor der er mulighed for at opføre dobbelthuse (se kort 2), må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 30. c. Boligbebyggelse i område B må kun opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 7,5 meter. d. I B-områderne må bebyggelsesprocenten for den enkelte storparcel ikke overstige 35%. Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan for hele storparcellens anvendelse. Ved opførelse af bebyggelse i område B som tæt lav bebyggelse i samlede enheder, kan bestemmelserne i Bygningsreglementet vedrørende bygningers indbyrdes højde- og afstandsforhold fraviges. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 12 af 18

13 e. Bebyggelse indenfor område B kan efter godkendelse af kommunalbestyrelsen også opføres som åben lav bebyggelse/parcelhuse efter bestemmelserne for A-områder. f. Garager og carporte i område A og B kan opføres i skel. Bygningshøjden for sådanne anlæg må ikke overstige 2,50 m i skel, stigende til en højde på 3,50 m i en afstand af 2,50 m fra skel. g. De med priksignatur angivne arealer mellem storparcellerne og langs Parkvejen, udlægges til fælles formål som grønning, regnvandbassin og fælles friareal for områdets beboere. Arealerne må ikke bebygges bortset fra sådanne mindre anlæg, der er forenelige med områdets funktion som friareal mm. h. Område C må bebygges med en bebyggelsesprocent på 35 for det samlede område. Centerbebyggelsen kan opføres i op til 2 etager, med en max bygningshøjde på op til 8,5 m, medens boliger må opføres efter reglerne for B-områder. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Bygninger skal opføres som muret byggeri med undtagelse af område A2, hvor bygninger udelukkende må opføres som træhuse og område B2, hvor bygninger kan opføres enten som muret byggeri eller som træhuse efter en samlet plan for hele storparcellen. b. Solfangere kan opsættes på tage i A- og B-områderne, når de fremtræder som en integreret del af bygningskonstruktionen. c. Tage på boliger i 1 etage i skal udføres med en taghældning 20-30, og tage på 1½ etages byggeri skal taghældningen være d. Tagflader med hældning skal dækkes af tagsten af tegl, beton eller tagpap. Reflekterende materialer, herunder glasserede tagsten, må ikke anvendes. e. Udvendige bygningssider i A- og B-områderne må kun fremtræde i hvid, grå, sort eller jordfarverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop) eller disses blanding med sort eller hvid. Til døre, vinduer og andre mindre bygningsdele kan andre farver og materialer anvendes. f. Udformningen af småbygninger, skærme og halvtage til cykelparkering, carporte og affaldssortering m.v. i B-områderne skal godkendes som et samlet hele og skal udføres i materialer og med en farveholdning og en taghældning, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige bebyggelse. g. Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger i A-områderne kan opføres i samme materialer som hovedhuset eller i træ. h. Bebyggelse til centerformål, boliger og andre anlæg i område C skal opføres som en arkitektonisk helhed med et materialevalg, en farveholdning og et formsprog, som fremtræden afpasset efter de nærmeste omgivelser - efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 13 af 18

14 7. Vej-, sti og parkeringsforhold a. Der udlægges areal til parkvejen a-b i en bredde af meter med en kørebane på 6 meter. Vejen er i hovedsagen facadeløs dvs. at der ikke må være kørende adgang til de tilstødende parceller direkte fra vejen, når bortses fra område C1 og de nordligste grunde i område A3. Vejen skal udformes så hastighedsdæmpende foranstaltninger indarbejdes ved vejens projektering og anlæg. b. Der kan fra vejen a-b tilsluttes et antal boligveje udlagt i en bredde på 8-10 meter med en kørebane på 4-5 meter. c. Til sikring af ny adgangsvej fra Stevnsvej er der reserveret et areal i 20 meters bredde som vist på kort 2. d. Vej- og parkeringsanlæg i område C udlægges og udformes efter en samlet plan under hensyn til områdets karakter. e. Der udlægges stier i princippet som vist på kort 2. f. Torve og stræder ved tæt lav boligbebyggelse kan udformes bymæssigt, som opholds- og legegader i medfør af Færdselsloven. g. Der skal til bebyggelse i A-områderne udlægges parkeringspladser efter en norm på 2 pladser pr. bolig placeret på egen grund. h. Der skal til bebyggelse i B-områderne udlægges areal til parkeringspladser efter en norm på 1,5 plads pr. bolig. i. Parkering kan placeres ved den enkelte bolig eller udformes som fællesparkering integreret i bebyggelsen. j. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at dele af p-pladserne overdækkes med lette tagkonstruktioner når det sker efter en samlet plan for et helt bebyggelsesafsnit. k. I område C udlægges areal til parkeringspladser svarende til 1 p- plads pr. 50m² etageareal i centret og 1 p-plads pr. bolig. l. Natparkering af køretøjer med over 3500 kg totalvægt og højde på mere end 2,2 m, må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet fra kl til m. Parkering af uindregistrerede køretøjer samt længerevarende parkering af campingvogne på de enkelte ejendomme må ikke finde sted, ligesom campingvogne og lystbåde ikke må opbevares på lokalplanområdets fællesarealer. 8. Ledningsanlæg og antenner a. El-ledninger skal fremføres som jordkabler. b. Der må ikke opsættes udvendige antenner i området. c. Paraboler skal opsættes på terræn eller på facader således at overkanten ikke er synlig over tagrygningen. Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 14 af 18

15 9. Ubebyggede arealer a. Langs parkvejen a-b skal etableres en gennemgående parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 4 m på vejens ene side og en gennemgående trærække på den anden side. Træernes placering skal tilrettelægges, så træerne mindst muligt skygger i private haver. b. I B- og C-området skal befæstelse, beplantning og belysning etc. tilrettelægges efter samlede detailplaner, der skal godkendes af bygningsmyndigheden. c. Hegnsskel skal generelt udføres som hække, der vedligeholdes i en højde af 1,20 m til 1,80. Hækplantninger kan eventuelt suppleres med et højst 1,4 meter højt trådnet på havesiden af hækken. Hække i skel mod vej må ikke plantes tættere end 30 cm fra skel. I B- og C-området kan der internt i området punktvis anvendes faste hegn. d. Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5 m skal godkendes af bygningsmyndigheden. I B- og C-området eventuelle terrænreguleringer fremgå af projektets plan for de ubebyggede arealer. e. I skel ud mod det åbne land mod øst og syd skal udlægges areal til og anlægges et 3 m bredt, gennemgående beplantningsbælte. Hegnet må ikke vedligeholdes som klippet hæk, med skal fremstå som varieret naturhegn sammensat af egnskarakteristiske træer og buske. 10. Støjforhold a. Bebyggelse skal opføres således, at det indendørs døgn-ækvivalente støjniveau ikke overstiger 30 db(a) for opholdsrum. b. Støjniveauet ved primære udendørs opholdsarealer ud til Stevnsvej må ikke overstige 55dB(A). I modsat fald skal terrassearealet afskærmes. 11. Grundejerforening a. Der skal oprettes en grundejerforening for det nye boligkvarter med pligt til medlemskab for samtlige grundejere. Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med områdets udstykning og salg fastlægge retningslinier for grundejerforeningens oprettelse og pligter. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse a. Bebyggelse i B-områderne kan ikke tages i brug før fælles arealer til parkering er anlagt. 13. Lokalplanens retsvirkninger a. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 15 af 18

16 om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. b. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. c. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. d. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. e. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Lokalplan 2-17 er vedtaget af Vallø Kommunalbestyrelse på mødet den 16. juni Poul Arne Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 16 af 18

17 Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 17 af 18

18 Lokalplan 2-17 for Vallø Kommune Side 18 af 18

19 TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Egehaven, etape 2. Udvidelse af delområde C2

20 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-17 Egehaven, etape 2. Udvidelse af delområde C2 Indledning Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-17 omhandler en områdeændring, som muliggør en udvidelse af Plejecenter Egehaven med 20 boliger. Formålet med tillægget er at inddrage delområde B1 i delområde C2, offentlige formål. Tillæggets bestemmelser vil blive indarbejdet i Lokalplan Kontakt vedrørende tillægget kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & Miljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Tillægget kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik & Miljø, Hovedgaden 46 i Hårlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Tillægget er udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere