Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer"

Transkript

1 VEJ nr 9023 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Kapitel 1 Indledning Efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed må et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet have eksponeringer mod andre virksomheder inden for samme koncern bortset fra eksponeringer mod dattervirksomheder. Bestemmelsen betyder, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab ikke kan have koncerninterne eksponeringer mod dets modervirksomhed og dennes eventuelle andre dattervirksomheder uden en tilladelse fra Finanstilsynet. Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab må dog gerne have koncerninterne eksponeringer mod dets dattervirksomheder, uden at dette kræver Finanstilsynets tilladelse. Fra den 1. januar 2016 er investeringsforvaltningsselskaber ikke længere omfattet af 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. lov nr af 15. december 2015, og de skal således ikke længere ansøge om Finanstilsynets tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Vejledningen beskriver udgangspunktet for Finanstilsynets behandling af en ansøgning om tilladelse til koncerninterne eksponeringer efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Den konkrete afgørelse træffes af Finanstilsynet med udgangspunkt i de fastlagte principper i denne vejledning og en individuel tilsynsmæssig vurdering af det pågældende pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab eller forsikringsselskab og øvrige konkrete forhold. Kapitel 2 Ansøgningen Efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab søge om Finanstilsynets tilladelse, når der er tale om en eksponering mod en modervirksomhed eller dennes eventuelle andre dattervirksomheder. Der skal søges om tilladelse, uanset eksponeringens størrelse, jf. kapitel 4, og uanset om eksponeringen er rammebelastende, jf. kapitel 5. Finanstilsynets tilladelse skal indhentes, inden eksponeringen indgås. 1

2 For pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber skal eksponering forstås i overensstemmelse med artikel 5, nr. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR), og 5, stk. 1, nr. 18, i lov om finansiel virksomhed. For forsikringsselskaber skal eksponering forstås i overensstemmelse med 5, stk. 1, nr. 18, i lov om finansiel virksomhed. En ansøgning om tilladelse til koncerninterne eksponeringer efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed vil efter Finanstilsynets praksis som udgangspunkt skulle indeholde følgende oplysninger: a) Eksponeringsrammen. Lånebeløb eller sikkerhedsstillelse, som der søges om tilladelse til. b) Beregningsgrundlaget. Beregning af Max 1, jf. kapitel 3. c) Forventet vækst i det pågældende pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs eller gruppe 1-forsikringsselskabs kapitalgrundlag eller det pågældende gruppe 2-forsikringsselskabs basiskapital og den forventede vækst i pengeinstituttets, realkreditinstituttets eller fondsmæglerselskabets kapitalgrundlagskrav, gruppe 1-forsikringsselskabets solvenskapitalkrav eller gruppe 2-forsikringsselskabets individuelle solvensbehov, medmindre der søges om tilladelse til koncerninterne eksponeringer, der ligger tilstrækkeligt under maksimumsgrænserne angivet i vejledningens kapitel 3. d) Typer af eksponeringer inden for eksponeringsrammen. e) Modparter, som eksponeringerne retter sig mod, samt kreditoplysninger på modparterne, hvis dette vurderes relevant for behandlingen af ansøgningen. Det kan eksempelvis være relevant, når eksponeringen retter sig mod en ikke-finansiel virksomhed. f) Ikke rammebelastende eksponeringer, når der søges herom, jf. kapitel 5. Der skal angives et samlet maksimum herfor. Der skal endvidere redegøres for risikoen for, at eksponeringerne senere skal vægtes og derved belaster rammen. g) Begrundelse for ansøgningen. Har et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I indgået aftale om koncernintern finansiel støtte efter 182 b-182 f i lov om finansiel virksomhed med dets modervirksomhed eller en eller flere af dennes dattervirksomheder, vil aftalen få betydning for pengeinstituttets, realkreditinstituttets eller fondsmæglerselskabet I s ramme for koncerninterne eksponeringer efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, hvis der ydes støtte til modervirksomheden eller en eller flere af dennes dattervirksomheder i henhold til aftalen. En ansøgning efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed vil derfor skulle indeholde oplysninger om eventuelle aftaler om koncernintern finansiel støtte efter 182 b-182 f i lov om finansiel virksomhed, herunder oplysninger om eksponeringsrammen samt typer af eksponeringer. Der vil i ansøgningen skulle redegøres for, hvordan det i givet fald håndteres, hvis eksponeringerne i henhold til aftalen senere skal vægtes og derved belaster rammen for koncerninterne eksponeringer efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Summen af almindelige men eventuelt realistisk reducerede koncerninterne eksponeringer og eksponeringer som følge af en aftale om koncernintern finansiel støtte skal kunne holdes inden for Finanstilsynets praksis, jf. kapitel 3. 2

3 Kapitel 3 Grænser for koncerninterne eksponeringer Finanstilsynets praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer tager udgangspunkt i 2 forskellige maksimumsgrænser for koncerninterne eksponeringer, jf. Max 1 og Max 2 nedenfor. Begge grænser er gældende for reguleringen af den koncerninterne eksponering. Maksimumsgrænserne beregnes på såvel individuelt som på delkonsolideret eller konsolideret grundlag for det pågældende pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab eller forsikringsselskab. Den mindste grænseværdi vil blive lagt til grund for behandlingen af ansøgningen fra det pågældende pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab eller forsikringsselskab. Hovedreglen er, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab og dettes dattervirksomheders samlede eksponeringer mod det pågældende pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs eller forsikringsselskabs modervirksomhed og dennes øvrige dattervirksomheder ikke samlet må overstige eksponeringsgrænserne for pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller forsikringsselskabet. Max 1 Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber For pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber er Max 1 kapitalgrundlaget fratrukket 75 pct. af kapitalgrundlagskravet. Summen af vægtede eksponeringer nævnt i tabel 1, jf. kapitel 4, mod en modervirksomhed og dennes eventuelle dattervirksomheder skal ligge inden for dette maksimum. Eksponeringer nævnt i kapitel 5 medregnes ikke under Max 1. Efter forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR) skal kapitalgrundlaget opgøres efter reglerne i 2. del, og kravene til overgangsbestemmelser i 10. del, kapitel 1 og 2, i forordningen. Der tages hensyn til nationale overgangsregler, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 27. marts 2014 om overgangsregler ifølge Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. I forhold til beregningen af Max 1 opgør Finanstilsynet kapitalgrundlagskravet som det største af: 1) Solvensbehovet i 124, stk. 2, og 125, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. 2) Kapitalgrundlagskravet i artikel 92, stk. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR). 3) Minimumskapitalkravet i artikel 93 i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR). Kapitalgrundlagskravet kan dog ikke være mindre end kravet i artikel 500 i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR) eller et eventuelt højere krav til kapitalgrundlaget fastsat af Finanstilsynet, jf. 3

4 124, stk. 3 og 4, og 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, og ikke mindre end en eventuel forhøjelse af kapitalgrundlagskravet efter 350, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Særligt om solvensbehovet og kapitalgrundlagskravet for fondsmæglerselskaber Efter 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed kan solvensbehovet for fondsmæglerselskaber, der enten har tilladelse til at udøve andre aktiviteter end de, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 5, i lov om finansiel virksomhed, eller fondsmæglerselskaber, der alene har tilladelse til at udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 5, i lov om finansiel virksomhed, men som opbevarer midler eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, ikke være mindre end hvert af følgende: 1) Kravet i artikel 92, stk. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR). 2) Minimumskapitalkravet i 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed eller artikel 93 i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR). 3) Kravet til et kapitalgrundlag på mindst en fjerdedel af det foregående års faste omkostninger, jf. 125, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, eller artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR). Efter 125, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed kan solvensbehovet for fondsmæglerselskaber, der alene har tilladelse til at udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 5, i lov om finansiel virksomhed, og som ikke opbevarer midler eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, og som ikke på noget tidspunkt kan komme i gældsforhold til deres kunder, ikke være mindre end: 1) Minimumskapitalkravet i 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. 2) Kravet til kapitalgrundlaget i 125, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Kapitalgrundlagskravet kan dog ikke for noget fondsmæglerselskab være mindre end et eventuelt højere krav til kapitalgrundlaget fastsat af Finanstilsynet efter 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, og ikke mindre end en eventuel forhøjelse af kapitalgrundlagskravet efter 350, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Gruppe 1-forsikringsselskaber Max 1 Forsikringsselskaber For gruppe 1-forsikringsselskaber er Max 1 kapitalgrundlaget fratrukket 75 pct. af solvenskapitalkravet. Summen af vægtede eksponeringer nævnt i tabel 1, jf. kapitel 4, mod en modervirksomhed og dennes eventuelle dattervirksomheder skal ligge inden for dette maksimum. Eksponeringer nævnt i kapitel 5 medregnes ikke i Max 1. Kapitalgrundlaget opgøres efter 126 b i lov om finansiel virksomhed. Solvenskapitalkravet opgøres efter 126 c, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, og kan ikke være mindre end en eventuel forhøjelse af solvenskapitalkravet efter 350, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, eller et af Finanstilsynet fastsat kapitaltillæg efter 350 b i lov om finansiel virksomhed. 4

5 Hvis minimumskapitalkravet efter 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed er større end solvenskapitalkravet efter 126 c, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, anvendes det relevante minimumskapitalkrav i stedet for det opgjorte solvenskapitalkrav. Gruppe 2-forsikringsselskaber For gruppe 2-forsikringsselskaber er Max 1 basiskapitalen fratrukket 75 pct. af det individuelle solvensbehov. Summen af vægtede eksponeringer nævnt i tabel 1, jf. kapitel 4, mod en modervirksomhed og dennes eventuelle dattervirksomheder skal ligge inden for dette maksimum. Eksponeringer nævnt i kapitel 5 medregnes ikke i Max 1. Basiskapitalen opgøres efter 128, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed samt regler fastsat i medfør af 128, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Det individuelle solvensbehov opgøres efter 126, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Det individuelle solvensbehov kan dog ikke være mindre end et eventuelt individuelt fastsat solvensbehov fastsat af Finanstilsynet efter 126, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, og ikke mindre end en eventuel forhøjelse af solvenskravet efter 350, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Max 2 Max 2 er det pågældende pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs eller gruppe 1-forsikringsselskabs kapitalgrundlag eller det pågældende gruppe 2-forsikringsselskabs basiskapital. Summen af eksponeringer mod en modervirksomhed og dennes eventuelle dattervirksomheder (uden nedvægtning efter tabel 1 og alene reduceret med eventuelle sikkerheder som angivet i kapitel 4) må ikke være større end det pågældende pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs eller gruppe 1- forsikringsselskabs kapitalgrundlag eller det pågældende gruppe 2-forsikringsselskabs basiskapital. Følgende eksponeringer medregnes ikke under Max 2: 1) Lovpligtige garantier for realkreditinstitutter, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 2) Eksponeringer nævnt i kapitel 5. Kapitel 4 Opgørelse af eksponeringer Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab skal efter Finanstilsynets praksis tage højde for nedenstående i forbindelse med opgørelse af eksponeringer efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 5

6 Afledte finansielle instrumenter opgøres til positiv markedsværdi dog uden tillæg for den fremtidige potentielle eksponering. Det betyder, at rente-, valutakurs-, aktie- og råvarerelaterede poster m.v. først indgår i eksponeringen fra det tidspunkt, hvor en trækningsret udnyttes. Genkøbstransaktioner behandles som udlån. I det omfang, der er stillet sikkerhed for en eksponering i form af fordringer på eller garantier fra stater eller centralbanker i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægtning, eller stillet sikkerhed i realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, skibskreditobligationer eller værdipapirer, der frembyder samme sikkerhed fra udstedere i ovennævnte landekreds, kan eksponeringen reduceres med markedsværdien af den stillede sikkerhed. Eksponeringerne vægtes herefter som angivet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Vægtning af eksponeringer Eksponering mod en finansiel virksomhed Vægt Efterstillede tilgodehavender (inkl. kapitalandele) 1,0 Garantier generelt 0,5 Modtagne lovpligtige garantier (tinglysningsgarantier m.v.), jf. LRR*, hvor- 0,1 på der ikke er opstået krav Øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender 0,5 Eksponering mod en ikke finansiel Vægt virksomhed Alle typer mellemværender 1,0 * Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Ved opgørelsen af summen af eksponeringer tages der hensyn til følgende: a) Eksponeringerne opgøres efter fradrag af eventuelle regnskabsmæssige nedskrivninger/hensættelser og afskrivninger. b) Lånetilbud indgår i eksponeringen og vægtes, jf. ovenfor. c) Ikke-balanceførte poster i øvrigt indgår med nominelle værdier. d) Afregning af skatter og sambeskatningsbidrag mellem sambeskattede virksomheder på et andet tidspunkt end, når den faktiske skattebetaling finder sted, betragtes som lån og vil som udgangspunkt blive vægtet. 6

7 Kapitel 5 Ikke rammebelastende eksponeringer Efter Finanstilsynets praksis vil nedenstående eksponeringer som udgangspunkt ikke belaste en ramme for koncerninterne eksponeringer: a) Mellemværender omfattet af 5, stk. 1, nr. 18, litra a-d, i lov om finansiel virksomhed. b) Skyldforhold, som primært er en konsekvens af afvikling, og som udlignes straks. Finanstilsynet forudsætter herved, at eksponeringen udlignes hurtigst muligt og senest inden for 2 arbejdsdage/bankdage efter dets opståen. Pengemarkedsforretninger med udløb inden for 2 dage vil blive vægtet, da sådanne forretninger ikke er udtryk for afvikling. c) Tilgodehavende administrationsomkostninger fra andre koncernvirksomheder under forudsætning af, at der regelmæssigt indbetales et beløb til den administrerende virksomhed svarende til den enkelte virksomheds budgetterede andel af fællesomkostningerne. d) Tilgodehavende for forfaldne præmier, som løbende indbetales til et administrerende forsikringsselskab ved fælles præmieopkrævning under forudsætning af, at det administrerende forsikringsselskab forlods á conto indbetaler en budgetteret andel af de forventede præmieindbetalinger til de enkelte forsikringsselskaber, og at der sker en efterregulering af beløbene i rimelig tid derefter. e) Indgåelse af genforsikringskontrakter med et koncernforsikringsselskab. Opstår der krav i henhold til genforsikringskontrakten, vægtes eksponeringen efter tabel 1 i kapitel 4 ovenfor. Hvis grænsen for koncerninterne eksponeringer derved overskrides, kan der ikke indgås nye eksponeringer, før der igen er plads hertil inden for grænsen. f) Aftaler om koncernintern finansiel støtte efter 182 b-182 f i lov om finansiel virksomhed. Ydes der støtte i henhold til aftalen, vægtes eksponeringen efter tabel 1 i kapitel 4 ovenfor. g) Koncerninternt udstedte særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller realkreditobligationer udstedt af pengeinstitutter eller realkreditinstitutter. h) Koncerninternt udstedte særligt dækkede obligationer, kasseobligationer eller skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit. i) Supplerende garantier afgivet i forbindelse med realkreditlångivning inden for lånegrænsen, eksempelvis tabsgarantier. Det er en forudsætning, at der ikke er opstået krav herpå, og at garantierne ikke aktuelt anvendes som krævet supplerende sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. j) Eksponeringer fuldt sikrede ved pant i indlån/indlånsbeviser. Kapitel 6 Tilladelsen En tilladelse efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed gives efter Finanstilsynets praksis som udgangspunkt enten som en tilladelse til en nærmere bestemt eksponering af en bestemt størrelse mod en bestemt koncernvirksomhed eller som en ramme, som det pågældende pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab eller forsikringsselskab selv fordeler over for nærmere bestemte koncernvirksomheder. Der skal i fordelingen af rammen altid tages højde for delkoncerners samlede eksponeringsbegrænsninger. 7

8 Efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed kan Finanstilsynet give afslag på en ansøgning om tilladelse til koncerninterne eksponeringer eller give en tilladelse til koncerninterne eksponeringer, der beløbsmæssigt er mindre end det beregnede Max 1 eller Max 2, hvis Finanstilsynet har kendskab til forhold, der f.eks. medfører, at en eksponering mod den pågældende koncernvirksomhed udgør en særlig risiko. Som eksempel kan nævnes, at en dattervirksomhed af pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets eller forsikringsselskabets modervirksomhed er dårligt kapitaliseret og/eller hjemmehørende i et land uden tilstrækkeligt kvalificeret tilsyn. Finanstilsynet kan også tillade en større eksponering end fastsat efter udgangspunktet ovenfor. Ved en sådan vurdering kan Finanstilsynet tage hensyn til andre sikkerheder end dem, der er nævnt i denne vejledning. Tilladelsen til koncerninterne eksponeringer vil efter Finanstilsynets praksis typisk blive givet for et år ad gangen, hvor beløbet eller rammen er beregnet pr. tilladelsestidspunktet på baggrund af de oplysninger, som Finanstilsynet senest har modtaget fra det pågældende pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab eller forsikringsselskab. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og forsikringsselskaber med stor vækst må dog forvente en tilladelse under maksimum som følge af den forventeligt faldende overdækning. Det er det pågældende pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs eller forsikringsselskabs ansvar i løbet af tilladelsesperioden at kontrollere, at summen af koncerninterne eksponeringer både overholder beløbs- og maksimumsgrænsen, jf. ovenfor. Det er således en forudsætning for udnyttelse af tilladelsen, at pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller forsikringsselskabet har passende foranstaltninger til at sikre, at de samlede eksponeringer overvåges og rapporteres til ledelsen, således at det samlede risikoniveau løbene måles og overvåges. Reduceres et pengeinstituts, et realkreditinstituts, et fondsmæglerselskabs eller et gruppe 1-forsikringsselskabs kapitalgrundlag eller et gruppe 2-forsikringsselskabs basiskapital, eller forøges kravet til et pengeinstituts, et realkreditinstituts eller et fondsmæglerselskabs kapitalgrundlag, et gruppe 1-forsikringsselskabs solvenskapitalkrav eller et gruppe 2-forsikringsselskabs individuelle solvensbehov i løbet af tilladelsesperioden, vil det efter Finanstilsynets praksis få betydning for pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets eller forsikringsselskabets mulighed for at udnytte den meddelte ramme, hvis der er søgt om en maksimal ramme. Den maksimale ramme skal således efter Finanstilsynets praksis reduceres tilsvarende ved et forøget krav til pengeinstituttets, realkreditinstituttets eller fondsmæglerselskabets kapitalgrundlag, gruppe 1-forsikringsselskabets solvenskapitalkrav eller gruppe 2-forsikringsselskabets individuelle solvensbehov eller ved en reduktion i pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets eller gruppe 1-forsikringsselskabets kapitalgrundlag eller gruppe 2-forsikringsselskabets basiskapital. Efter Finanstilsynets praksis betinges en tilladelse efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed i øvrigt af, at Finanstilsynet orienteres i tilfælde af, at der sker væsentlige ændringer i de økonomiske forhold, der ligger til grund for tilladelsen, såvel som ved betydende ændringer af modpartsvirksomheder og typen af eksponeringer. Dette kan medføre, at der på ny må ansøges om tilladelse, og at Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen, hvis Finanstilsynet får kendskab til ændringer i forhold, som har været en forudsætning for tilladelsen. 8

9 Det skal fremhæves, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab efter 181 i lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf altid skal indgå transaktioner med koncerninterne virksomheder på markedsbaserede vilkår. Transaktioner, der gennemføres som følge af udøvelsen af en aftale om koncernintern finansiel støtte, skal i øvrigt ske i overensstemmelse med reglerne i 182 b-182 f i lov om finansiel virksomhed. Derudover skal den finansielle lovgivnings regler (nationale såvel som EU-retlige), herunder f.eks. regler om midlernes anbringelse og likviditet m.v., altid være overholdt, uanset om Finanstilsynets tilladelse til koncerninterne eksponeringer umiddelbart måtte give mulighed for en større eksponering. Forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR) 4. del indeholder særlige regler for pengeinstitutters, realkreditinstitutters og fondsmæglerselskaber I s opgørelse af grænser for store eksponeringer. Efter artikel 395 i forordningen indgår koncerninterne eksponeringer i opgørelsen af store eksponeringer, medmindre de koncerninterne eksponeringer er omfattet af undtagelsen i artikel 400, stk. 2, litra c, i forordningen. Eksponeringer fra koncernvirksomheder, der ikke er omfattet af det konsoliderede tilsyn for det pågældende pengeinstitut, realkreditinstitut eller fondsmæglerselskab I, indgår således i opgørelsen af store eksponeringer efter artikel 395 i forordningen. Uanset, at en koncernintern eksponering ikke indgår i opgørelsen af grænserne for store eksponeringer efter forordningen, skal der fortsat ske indberetning af den koncerninterne eksponering efter artikel 394 i forordningen. Vejledning nr af 7. november 2014 bortfalder. Kapitel 7 Finanstilsynet, den 18. januar 2016 ANNE-SOFIE RENG JAPHETSON / Ulrik Poulsen 9

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv. Kapitel 3 Sikkerheder, værdiansættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1) BEK nr 295 af 27/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Overgangsregler for krav ifølge CRR

Overgangsregler for krav ifølge CRR Finanstilsynet 20. december 2013 Overgangsregler for krav ifølge CRR Indledning Fra europæisk side gives mulighed for en gradvis indfasning af krav til kapitalgrundlaget og definitionen af kapital i Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 29. marts Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1)

Lovtidende A Udgivet den 29. marts Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 29. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 295. Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1) I medfør af 124, stk. 7, 128, stk. 3, 128 a,

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

Bekendtgørelse for Færøerne om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov Givið út 17. juli 2015 13. juli 2015. Nr. 900. Bekendtgørelse for Færøerne om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov I medfør af 124, stk. 7, 128, stk. 3, 128 a, 142, stk. 1,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder)

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner BEK nr 1451 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10121-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere