Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov"

Transkript

1 Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nakskov

2 Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er Sukkerfabrikker og -raffinaderier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste over godkendelsespligtige virksomheder under listepunktet: E 105 Sukkerfabrikker. Regnskabsperiode Regnskabet dækker perioden 1. marts 2009 til 28. februar Hovedaktivitet Fabrikkens formål er at producere sukker af sukkerroer, som leveres af landmænd fra Lolland-Falster og Sjælland. Produktionskapaciteten er på ca tons hvidt sukker i kampagneperioden, der normalt varer fra ultimo september til primo januar. I kampagnen beskæftiges ca. 180 personer. Der produceres i døgndrift med fire skift. Udenfor kampagnen beskæftiges omkring 165 personer, primært med vedligeholdelse og forbedringer af produktionsapparatet til næste kampagne. Roerne leveres til fabrikken dels af landmændene selv, dels med vognmænd. Roerne renses og vaskes for jord og sten, inden de bearbejdes i processen. Når sukkersaften er trukket ud af roerne, forarbejdes det tilbageværende roemateriale (roeaffald eller roepulp) på fabrikkens tørreri til foderpiller. Sukkersaften renses, inddampes, krystalliseres og centrifugeres. Krystalliseringen og centrifugeringen sker i flere trin, og til sidst fremkommer det naturligt hvide sukker samt restproduktet melasse. Størstedelen af melassen sælges til fremstilling af gær og sprit, og en mindre del indgår i fabrikationen af foderpiller. Dermed resulterer sukkerroeforarbejdningen i hovedprodukterne: sukker, melasse og foderpiller samt biproduktet Carbokalk. Miljøgodkendelse Virksomheden er tildelt en samlet miljøgodkendelse den 28. februar 1991, som var retsbeskyttet i 8 år. Virksomheden har siden fået fornyet dele af miljøgodkendelsen, herunder lugtvilkårene og tilladelse til produktionsudvidelse, samt krav om etablering af spildevandsrensning til kampagnen I september 2002 fik fabrikken en miljøgodkendelse med krav til udledningen af spildevand. I august 2006 meddelte Storstrøms Amt en revideret miljøgodkendelse, en såkaldt IPPC revision, primært med nye krav til lugt og emissioner fra kedelhus og tørreri. Desuden meddelte Storstrøms Amt i december 2006 en revideret miljøgodkendelse til depoterne til roejord. I 2009 har fabrikken fået et påbud fra Miljøcenter Roskilde, der indebærer, at det fra kampagnen 2010 ikke længere er tilladt at deponere flyveasken fra den kulfyrede kedel sammen med roejorden i jorddepotet. Fabrikken besluttede i 1975 at søge Storstrøms Amt om miljøgodkendelse efter 37 i den daværende miljølov. Målet var at indrette og drive fabrikken efter samfundets forventninger til en miljøbevidst virksomhed. Nordic Sugar Nakskov fik sin første samlede miljøgodkendelse i For at opfylde vilkårene i godkendelsen blev der investeret et tocifret millionbeløb i miljøforbedringer i perioden Fabrikken fik i 1991 en ny samlet miljøgodkendelse, der har medført yderligere en række miljøinvesteringer. Den nye godkendelse for spildevand har krævet investeringer i rensningsanlæg og rørledninger til over 50 mio. kr., og der er investeret yderligere ca. 16 mio. kr. til etableringen af det nye anlæg til fjernelse af kvælstof i spildevandet, der blev taget i brug fra kampagnen IPPC revisionen fra 2006 stillede krav til forskellige tiltag til nedbringelse af lugt fra de kilder på fabrikken, der havde størst betydning for de nærmeste naboer. Tiltagene indføres over en treårig periode. Når de sidste tiltag er gennemført inden kampagnen 2010 forventes det, at investeringerne i perioden beløber sig til ca. 8 mio. kr. Fabrikken har tilslutningstilladelse til Nakskovs kommunale rensningsanlæg for afledning af sanitært spildevand. Energi- og miljøparametre Virksomheden har et stort energiforbrug, og dermed et stort udslip af CO 2. Da produktionen af sukker er tilsvarende stor, er udslippet af CO 2 dog bestemt ikke iøjnefaldende sammenlignet med hverken andre fødevareprodukter eller andre sukkerproducenter. Desuden er virksomhedens belastning af omgivelserne med støj og lugt vigtige, såvel som udledningen til luften fra virksomhedens kedelhus og fyringsanlæg. Produktionsspildevand renses i eget renseanlæg og udledes til Langelandsbæltet. Ledelsens redegørelse Regnskabet dækker perioden 1. marts 2009 til 28. februar Nakskov Grønt regnskab

3 Mængden af de anvendte ressourcer og de resulterende produkter og restprodukter er betragtelige, ikke mindst når det tages i betragtning, at kampagnen kun strækker sig over en del af året. De oplyste miljøpåvirkninger er de forhold, som myndighederne primært regulerer virksomheden inden for. Nordic Sugars miljøpolitik er gældende for Nordic Sugar Nakskov og indgår i det grønne regnskab. Miljøpolitikken fremgår også af Nordic Sugars hjemmeside. Nordic Sugar Nakskov er miljøcertificeret efter ISO 14001, energicertificeret efter DS 2403, arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og fødevaresikkerhedscertificeret efter ISO Fra 2010 er ISO certifikatet suppleret med opfyldelse af kravene i PAS 220, og for foderproduktionens vedkommende er vi blevet certificeret i henhold til GMP B2. Nordic Sugars generelle indkøbspolitik anfører, at totaløkonomien skal være styrende for indkøbsarbejdet. Foruden prisen skal faktorer såsom kvalitet, miljø, leveringstid, leveringssikkerhed, service, totale levetidsomkostninger, kapitalbinding og betalingsvilkår tages i betragtning. Nordic Sugars ansatte skal løbende gøre sine leverandører klart, at Nordic Sugar prioriterer miljøet højt i sine indkøb, og hvor relevant gøre leverandørerne opmærksomme på Nordic Sugars miljømål. Ved køb af varer og tjenesteydelser tager vi hensyn til påvirkningerne på miljøet og prioriterer vedvarende resurser, genanvendelse og lavt energiforbrug. Energiforbruget er fabrikkens væsentligste miljøparameter. Fabrikken har et mål for energiforbruget på MWh/ton sukker målt som gennemsnit over 5 år. Målet blev senest skærpet med virkning fra Det skærpede mål blev nået første gang i kampagnen 2009, hvor resultatet blev 1,072 MWh/ ton, hvilket først og fremmest skyldtes et højt sukkerindhold i roerne. Det tilsvarende mål for energiforbruget til fremstilling af foderpiller blev dog ikke nået, da resultatet blev 2,179 MWh/ton producerede foderpiller.

4 Dette skyldtes tekniske problemer med fyringsanlæggene, der allerede er udbedret til næste kampagne. Siden 1996 har fabrikken med godt udbytte inddraget samtlige medarbejdere i arbejdsmiljø- og miljøarbejdet gennem kurser og praktisk træning. Medarbejderne medvirker selv til forbedringer af arbejdsmiljø og miljøforhold gennem snublestensprojektet og en forslagskasse. En snublesten er et forhold, der forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde så sikkert, som medarbejderen gerne vil. Arbejdet er forankret i sikkerhedsorganisationen. Fabrikkens samarbejdsudvalg drøfter løbende alle væsentlige forhold på fabrikken herunder arbejdsmiljø og miljøforhold samt det grønne regnskab. Medarbejderne uddannes løbende på arbejdsmiljø- og miljøområdet, ligesom kampagneansatte skal igennem en introduktionsuddannelse. På fabrikken er der specielt to forhold med øgede arbejdsmiljømæssige risici: Formaldehyd og svovldioxid, se afsnittet om hjælpestoffer. I de seneste år har forbruget af formaldehyd været begrænset til 7-12 om året, da der samtidig blev anvendt et andet ikke faremærket produkt baseret på humle. Det humlebaserede produkt blev ikke anvendt i kampagnen 2009, hvorfor forbruget af formaldehyd steg til 28 ton. Formaldehyd og svovldioxid anvendes i lukkede systemer og opbevares i tanke, så det er kun ved brud/utætheder eller uheld, man kan komme i kontakt med de pågældende stoffer. Forholdsreglerne i forbindelse med formaldehydopløsning og svovldioxidinstallationer er beskrevet i fabrikkens kvalitetsog miljøledelsessystem. Støv er generelt ikke et problem indendørs, men det kan forekomme i fabrikkens tørreri, og der er derfor foretaget målinger, som viser, at grænseværdierne overholdes. Støjniveauet overskrider gældende grænser nogle steder i produktionen, og i de produktionslokaler er der påbudt høreværn i roekampagnen. Der er ingen faste arbejdspladser i støjende lokaler, idet produktionen styres og overvåges fra kontrolrum. Afvigelser i forhold til miljøgodkendelsen Som året før, har der været igen været problemer med de low-no X brænderne, der blev installeret på oliebrænderne i fabrikkens kedelhus til kampagnen På grund af soddannelse har der været overskridelse af miljøkravet for støv, og der har også været overskridelse af miljøkrav for NO X i slutningen af kampagnen. Leverandøren af brænderne er fortsat involveret i løsningen af problemerne. Oven i købet har apparatet til løbende måling af støv været ude af drift i store dele af kampagnen, hvorfor udledningen af støv fra fabrikken dette år delvist er baseret på skøn. På grund af problemerne med low-no X brænderne kunne den årlige kontrol af udstyret til måling af røggassen (ATS) ikke gennemføres, hvilket blev accepteret af Miljøcenter Roskilde. Der har været et længere udfald af den ene recirkulationspumpe på tørreriets røggasvasker. Driften af de to recirkulationspumper på røggasvaskeren er i miljøgodkendelsen nævnt som en forudsætning for tilfredsstillende rensning af røggassen for støv. Fabrikken modtog den 5. maj 2009 en indskærpelse fra Miljøcenter Roskilde om overholdelse af de støjvilkår, der blev overskredet i kampagnen Spildevandsrensningen har i kampagnen 2009 forløbet væsentligt bedre end i de to foregående år. Renseanlægget kom hurtigt op i høj kapacitet. Desværre begyndte der i slutningen af december at opstå problemer med kapaciteten. Disse problemer fortsatte i stigende grad i efterkampagnen. Rensningen af spildevand blev derfor væsentligt forsinket med det resultat, at jordbassinerne først var tømt den 2. juni Dermed kunne vi ikke overholde vilkåret om, at jordbassinerne skal være tømt for spildevand senest den1. april. Udledningen til Langelandsbæltet blev afsluttet den 29. april, hvilket ifølge miljøgodkendelsen skulle være sket senest den 15. april. Se også afsnittet om spildevand og resumeet af egenkontrollen. I november 2009 medførte et kraftigt regnvejr en udledning af forurenet vand til Savnsø Vig Kanal. Udledningen der straks blev stoppet, blev den 17. november fulgt op af en indskærpelse fra Miljøcenter Roskilde. 4 Nakskov Grønt regnskab

5 Miljøoplysninger for Nordic Sugar Nakskov Regnskabsår indtil 2007/08 1. maj til 30. april, 2008/09 1. maj til 28. februar og 2009/10 1. marts til 28. februar 2005/ / / / /10 Produkter Primære produkter i alt (t) M Sukker (t) M Melasse (t) M Foderpiller (t) M Biprodukter (t) M Resurser Råvareforbrug, snavsede roer (t) M Hjælpestoffer (t) M Kalksten og brændt kalk (t) M Faremærkede stoffer (t) M Øvrige hjælpestoffer (t) M Emballageforbrug (t) B Indvinding af overfladevand (m 3 ) M Kommunevand (m 3 ) M Energiforbrug (TJ) M Svær olie (t) M Kul (t) M Koks (t) M Biogas (1000N m 3 ) M Dieselolie og fyringsgasolie (t) M Truckgas (t) M Elkøb (MWh) M Gns. ansatte medarbejdere M Spildevand Spildevand (m 3 ) M BOD (t) B SS (t) B N (t) B 31,7 36,7 13, P (t) B 0,8 0,8 1,2 1,4 1,0 Sanitært spildevand (m 3 ) M Affald Affald total (t) M Affald til extern genanv. (t) M Affald til forbrænding (t) M Affald til deponi (t) M 5,6 12,7 32, Kemikalieaffald (t) M 16,2 7,5 20, Roejord m.v. til deponi Til deponering i jordbassiner i alt B Heraf roejord, 75% tørstof (t) B Heraf spildevandsslam, 100% tørstof (t) B Heraf flyveaske (t) B Affald til mellemdeponering Græsfangermaterialer (t) M Kasseret roeaffald (t) M Luftemission CO 2 (t) B SO 2 (t) B Støv (t) B Røggasmængde (1000 Nm 3 ) B M = målt B = beregnet A = anslået Grønt regnskab Nakskov 5

6 Fabrikkens miljøindsats Generelt I kampagnen blev der sat ny rekord for fabrikken, både for produktion af sukker og for mængden af oparbejdede roer. Kampagnen var da også temmelig lang, nemlig i alt 122 døgn. Produkter Færdigvarerne fra produktionen er sukker, foderpiller samt melasse. Det primære biprodukt er Carbokalk, som anvendes til jordforbedring. Øvrige biprodukter er grus, sten, kulslagge, kalkstenssmuld og forskellige fraktioner af kasseret organisk materiale. Samtlige biprodukter sælges, genanvendes eller bortskaffes. Mængden af biprodukter har generelt været faldende, hvilket skyldes, at alt roeaffald tørres og presses til foderpiller i stedet for at blive udleveret presset, dvs. tørstoffet i produktet er højere. De seneste år har der dog været stigning i blandt andet de organiske fraktioner. Der vil blive fokus på at vende denne udvikling fra den kommende kampagne. Resurser Råvarer Nordic Sugar Nakskov har i den forløbne kampagne modtaget og forarbejdet tons roer (inkl. jord), hvilket er den største mængde, der hidtil er oparbejdet på fabrikken. Hjælpestoffer Den største mængde hjælpestoffer er kalksten, der brændes sammen med 6% koks i egen kalkovn. Den brændte kalk læskes og anvendes til at rense sukkersaften, idet kalk binder urenhederne i saften. Når urenhederne er udfældet, bortfiltreres og presses Carbokalken. Et stigende forbrug af kalksten i kampagnen 2008 er i 2009 vendt til et forbrug lidt under niveauet i Et godt resultat, da der er oparbejdet flere roer i For at reducere energiforbruget til presning af roeaffaldet tilsættes gips til diffusionen. For at undgå destruktion af sukkeret under produktionsprocessen anvendes svovldioxid til binding af de skadelige proteinurenheder. Svovldioxid fremstilles ved at brænde svovl i en såkaldt svovlovn. I produktionen bruges desuden nogle få kemikalier, bl.a. humleekstrakt og saltsyre. Humleekstrakt og alternativt formaldehydopløsning benyttes til at bekæmpe bakteriologisk nedbrydning af sukkeret Saltsyre benyttes til rensning af procesudstyr. Hjælpestofferne uskadeliggøres undervejs i fremstillingsprocessen og indgår derfor ikke i de færdige sukkerprodukter. I laboratorier og værksteder anvendes forskellige hjælpestoffer med indholdsstoffer, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Mængden heraf er lav, og der arbejdes fortsat med substitution af disse stoffer. I 2009 blev antallet af faremærkede kemikalier, der anvendes på fabrikken reduceret med hele 15,2%. Til de faremærkede kemikalier regnes alt fra rengøringsmidler, der er mærket lokalirriterende til de hjælpestoffer, der anvendes på laboratorium og værksteder. Emballage Nordic Sugar Nakskov leverer det meste sukker direkte i tankbil til industrikunder. Endvidere leveres sukker i hhv. 25- og 50-kg-papirsække samt 50- og kg plastsække. Indvinding af overfladevand Fabrikken bruger vand fra Nakskov Indrefjord hovedsagelig til køling. Forbruget af Indrefjordsvand er steget lidt i forhold til 2008, hvor forbruget var det hidtil laveste. Kommunevand Forbruget udgør en mindre del af det samlede vandforbrug og anvendes til processen og sanitære formål. Kondensat Når sukkeret trækkes ud af roerne, følger der store mængder vand med, fordi roerne har et naturligt vandindhold på ca. 75%. De store vandmængder fjernes fra sukkersaften ved inddampningen, og når dampen afkøles, dannes kondensat. Kondensat genbruges i processen og varmeenergien anvendes bl.a. til opvarmning af spildevand til rensningsanlægget. Overskudskondensat ledes til processpildevandet, hvorefter det renses. Energi og brændsel I kampagnen producerer fabrikkens tre kraftkedler (K40, K60, K61) damp og elektricitet til produktionen. Kedel 40 fyres med kul, kedel 60 med svær olie og kedel 61 med svær olie og biogas fra renseanlægget. Tørreriet er kulfyret, og her bruges over en tredjedel af fabrikkens samlede energiforbrug. Udenfor kampagnen købes elektricitet fra elnettet, og varme produceres på et mindre oliefyret kedelanlæg, som også fyres med biogas fra fabrikkens rensningsanlæg. 6 Nakskov Grønt regnskab

7

8 Energinøgletal Energinøgletal Mål Resultat 2007 Resultat 2008 Resultat 2009 Sukkerproduktion, MWh/ton sukker 1,100 1,210 1,167 1,072 Foderpiller, MWh/ton foderpiller 2,152/2,087 2,065 2,025 2,179 Det samlede energiforbrug er højt på grund af den store produktion i Som det ses, er fabrikkens egne mål for det relative energiforbrug ved sukkerproduktionen overholdt i den seneste kampagne, især på grund af det høje sukkerindhold i roerne. Det høje sukkerindhold og den relativt stabile drift i kampagnen 2009 taget i betragtning, burde det relative energiforbrug have været endnu lavere. Når det ikke blev tilfældet, skyldtes det primært, at produktionskadencen faldt i den sidste del af kampagnen, hvilket også var tilfældet for driftsstabiliteten. Målet for energiforbruget på tørreriet blev skærpet med virkning fra 2009 (til 2,087 MWh/ton), men det blev ikke overholdt på grund af tekniske problemer. Disse problemer er løst, og den gode udvikling for tørreriets energiforbrug forventes at fortsætte igen i kampagnen Spildevand Fabrikkens processpildevand er en blanding af overskudskondensat og Indrefjordsvand samt regnvand fra arealerne. Vandet renses mekanisk for sten, græs og grus på fabrikken og pumpes derefter samlet til store jordbassiner 3 km fra fabrikken. Her bundfældes jorden, som er kommet ind med roerne. Efter at jorden er bundfældet i jordbassinerne renses vandet dels i et anaerobt rensningsanlæg og dels i et anlæg, der fjerner kvælstof, inden det ledes til et holdebassin før udledning til Langelandsbæltet. Fabrikken kontrollerer udledningen for bl.a. organisk stof, kvælstof og fosfor og rapporterer mængderne til Miljøcenter Roskilde. Spildevandsrensningen forløb væsentligt bedre i kampagnen 2009 end det var tilfældet de to foregående år. Både den anaerobe rensning og anlægget til kvælstoffjernelse kom tidligt op på en høj kapacitet. De udledte mængder i regnskabsperioden var de hidtil laveste for både organisk stof (BOD) og kvælstof. Opgørelsen fra hele kampagnen viser også, at vilkårene blev overholdt med god margen. Dog blev der konstateret mindre overskridelser af den tilladte mængde for udledning af total fosfor pr døgn i 4 døgn i den sidste del af udledningsperioden. Imidlertid opstod der kapacitetsproblemer i den allersidste del af kampagnen som følge af det ekstremt kolde vejr. Kapaciteten dalede fortsat i løbet af januar og efter afslutningen af kampagnen. Det har betydet, at spildevandsrensningen først blev afsluttet den 2. juni 2010, hvor kravet er, at jordbassinerne skal være tømt for spildevand senest 1. april. Årsagen var som nævnt det kolde vejr, der betød en ændring i den bakterielle omsætning af sukkerstoffer, der sker i svømmevandssystemet på fabrikken og i jordbassinerne. Dette resulterede i dannelse af bl. a. smørsyre, der hæmmer omsætningen i den anaerobe del af renseanlægget. Bortset fra et lignende tilfælde på en af koncernens fabrikker i Tyskland også i år har vi ikke tidligere oplevet fænomenet. Problemet kan ikke forebygges, men betragtes dog som temmelig enestående, og vintre, som den vi havde i 2009/10, må forventes at være meget sjældne fremover. Udledningen til havet blev standset den 29. april. hvor kravet er at det skal ske senest den 15. april. Overskridelsen hænger sammen med forsinkelsen af rensningen omtalt ovenfor. Udledningen til havet er standset mens spildevandsrensningen stadig er i gang. Det er sket på det tidspunkt, hvor det resterende rensede spildevand med sikkerhed kan rummes i holdebassinerne. Dette vand kan uden problemer opbevares og udledes i starten af næste kampagne. 8 Nakskov Grønt regnskab

9 Emissionerne af SO 2 og NO X fremgår af tabellen: Støv NO X SO 2 Grænseværdi, mg/nm3 v 3,65% ilt Månedsgennemsnit mg/nm3 September 2009 * Oktober 2009 * November December * Januar * Affald Alt affald fra drift, vedligeholdelse og ombygning af fabrikken sorteres og bortskaffes på kontrolleret vis, enten til genanvendelse, forbrænding eller deponering. De forskellige affaldsmængder svinger betydeligt fra år til år, hvilket hænger sammen med omfanget af renoverings- og ændringsprojekter. Roejord, sten m.v. Jorden, der leveres med roerne, opbevares i fabrikkens jordbassiner. Græs og ukrudt komposteres ligeledes på arealerne. Mængden af jord og andre urenheder, der leveres med roerne, varierer fra år til år på grund af de anvendte roesorter, vejrbetingelserne ved optagning og graden af mekanisk rensning på marken. Kalkstenssmuld, kulslagge, sten og grus sælges eller bruges ved fabrikkens anlægsarbejder til opfyld og vejanlæg. Luftafkast Nordic Sugar Nakskov har fortsat haft problemer med at overholde de nye skærpede krav til luftemissioner. Problemer med indkøringen og styringen af de nye low-no X brændere medførte høje emissioner af støv i starten af kampagnen og i slutningen af kampagnen var det emissionen af NO X, der var problemer med. Udledningen af kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og støv stammer fra egenproduktionen af damp og elektricitet, samt fra tørreriet. Udledningen af CO 2 beregnes på samme måde som i fabrikkens overvågningsplaner i forbindelse med indførelse af CO 2 - kvotesystemet i Danmark. Støv I 2009 er der målt støv, SO 2 og NO X på hovedafkastet med den nye AMSmåler. Vilkåret for støvemission blev skærpet fra 2008, og samtidig kom der nye vilkår for SO 2 og NO X. De nye krav til emissionerne gælder for månedsgennemsnittene. Overskridelser er markeret med * i ovenstående tabel. Som det ses af ovenstående tabel, var der overskridelser af kravet til støv i september og oktober måned. Problemet skyldtes soddannelse som følge af problemer med at optimere driften af de nye low-no X brændere, der af hensyn til det nye krav til NO X blev monteret på de to oliekedler til kampagnen Driften var optimeret bedre af hensyn til støv i resten af kampagnen, hvilket desværre ikke kan dokumenteres, da støvmåleren var ude af drift i resten af kampagnen. En driftsmåling i uge 1 viste dog en emission af støv på 56 mg/nm3. Når low-no X brændere optimeres af hensyn til støvdannelse er de mindre effektive til at mindske dannelsen af NO X, hvilket gav sig udslag i overskridelserne af kravet til NO X i slutningen af kampagnen. Force Technology undersøgte problemet i løbet af kampagnen, og der pågår stadig et samarbejde med leverandøren af de nye low-no X brændere med henblik på, at få dem til at fungere tilfredsstillende i næste kampagne. Force Technology har også vurderet, at støvmåleren overestimerer mængden af støv på grund af den store sodmængde, og at den beregnede middelværdi derfor ikke er anvendelig i forhold til emissionsgrænseværdien. Selv om data fra støvmåleren således ikke er helt valide i forhold til en sammenligning med vilkåret, er der dog ikke tvivl om, at driften af oliekedlerne emissionsmæssigt ikke har været i orden i perioden. Force konstaterede, at emissionen af støv fra den kulfyrede kedel var på et meget lavt niveau, hvilket skyldes etableringen af et posefilter på afkastet fra denne kedel til kampagnen Emissionen fra røggasvaskeren på fabrikkens tørreri måles hvert 3. år, og den blev målt til 29 mg/m3 i Kravet her er på 80 mg/m3. Grønt regnskab Nakskov 9

10 Kampagne Referencepunkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Støjbelastning Lr db(a) Vilkår Ubestemtheden 2,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,6 2,8 2,9 2,0 2,0 2,0 3,2 3,2 3,2 2,3 2,5 2,7 Støjgrænse overskredet Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Mellemkampagne Referencepunkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Støjbelastning Lr db(a) Vilkår Ubestemtheden 5,0 2,8 2,8 3,6 2,7 3,0 3,3 3,1 3,1 2,2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,3 4,1 2,8 2,7 Støjgrænse overskredet Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Fabrikkens kontrol af driften af røggasvaskeren i 2009 viste, at tørreriet overholdt sit støvvilkår. Dog var der en periode, hvor den ene af de to recirkulationspumper til røggasvaskeren var ude af drift, hvilket betød, at røggasrensningen i den periode ikke forløb optimalt. Efter et tilsyn i oktober 2009 gjorde Miljøcenter Roskilde opmærksom på, at afkastet fra en svejsekabine ikke var ført tilstrækkeligt højt op. Svejsekabinen er efterfølgende nedlagt. Ved etablering af et nyt svejsested vil afkastet blive monteret i henhold til reglerne. Lugt I forbindelse med IPPC-revision af miljøgodkendelserne fik fabrikken krav til en række trinvise forbedringer af lugtforholdende. De første af disse forbedringer drejer sig om tiltag primært i svømmevandssystemet, og de blev etableret til kampagnen Blandt andet blev det såkaldte Trekantbassin overdækket med nogle specielle sekskantede plader, der er udviklet netop til bekæmpelse af lugtgener fra arealkilder. Erfaringerne med disse plader var forholdsvis gode. En anden arealkilde, Det såkaldte Dorr-anlæg, skulle også have været overdækket, men Miljøcenter Roskilde gav fabrikken tilladelse til at vente med at etablere overdækning til kampagnen Imidlertid viste det sig, at det nye anlæg, der blev etableret til kampagnen 2008 til indsvømning og vask af roerne, har medført forbedringer af vandkvaliteten i svømmevandet, så vi ikke længere mener, at der opnås væsentlige forbedringer ved at overdække Dorr-anlægget. Vi har derfor ansøgt Miljøcenter Roskilde om ikke at overdække Dorr-anlægget til kampagnen Miljøcenteret har i 2009 givet denne tilladelse. Dorr anlægget skal altså ikke overdækkes med mindre den lugtundersøgelse, der skal gennemføres i 2010, viser at lugtniveauet fra Dorr anlægget fortsat er for højt. Til kampagnen 2010 udføres der yderligere lugtforbedrende tiltag på affaldspressebygningen og ved saftrensningen. I efteråret 2009 modtog Miljøcenter Roskilde klager over lugt fra jordbassinerne i 3 tilfælde. Vanddamp Fabrikkens køletårne udsender store mængder damp. Desuden udsendes der store dampmængder fra fabrikkens tørreri under tørring af roeaffaldet. Støj Fabrikkens støjforhold undersøges hver kampagne. I kampagnen 2009 blev der ikke påvist signifikante overskridelser af støjgrænserne i hverken kampagneperioden eller mellemkampagnen. Støjvilkårene blev således overholdt. Udvalgte støjkilder måles, og efterfølgende beregnes støjen på seks referencepunkter omkring fabrikken. Beregningsgrundlaget 10 Nakskov Grønt regnskab

11 Arbejdsulykker Regnskabsår fra 2009: 1. marts til 28 februar 2004/ / / / / /10 Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal arbejdsulykker Ulykkesfrekvens (antal ulykker/mio. arbejdstimer) Antal fraværsdage omfatter ca støjkilder fordelt på faste installationer og køretøjer. Støjkortlægningen blev udført af det rådgivende firma Acoustica Carl Bro A/S. Tabellen skal læses på denne måde: Støjbelastningen, Lr db(a) minus ubestemtheden, skal være mindre end grænseværdien, ellers er vilkåret overskredet. Miljøcenter Roskilde modtog en klage over støj fra de blæsere, der forsyner kalkovnen med forbrændingsluft. Problemet blev løst umiddelbart. Arbejdsmiljø Nordic Sugar har fokus på arbejdsmiljøet i et system kaldet Snublestensprojektet. Målet er at nedbringe antallet af ulykker og uddanne medarbejderne i at arbejde med forbedring af deres arbejdsmiljø. Da antallet af arbejdsulykker fortsat er højere end vi bryder os om, har vi sat yderligere fokus på arbejdsmiljøet. Omkring årsskiftet 2008/2009 blev vi således certificeret i henhold til standarden for arbejdsmiljøledelse, OHSAS Som det ses af tabellen har der de sidste år været en god udvikling I antallet af arbejdsulykker og det seneste år også hvad angår sygefravær i forbindelse med ulykker. Grønt regnskab Nakskov 11

12 Resumé af egenkontrol Emission fra hovedskorsten Der var overskridelser af vilkårene for dels støv i starten af kampagnen og dels NO X i slutningen af kampagnen som omtalt ovenfor. Emission fra tørreri Emissionen fra røggasvaskeren på fabrikkens tørreri måles hvert 3. år, og den blev målt til 29 mg/m3 i Kravet her er på 80 mg/m3. Fabrikkens kontrol af driften af røggasvaskeren i 2009 viste, at tørreriet overholdt sit støvvilkår. Dog var der en periode, hvor den ene af de to recirkulationspumper til røggasvaskeren var ude af drift, hvilket betød, at røggasrensningen i den periode ikke forløb optimalt. Fabrikkens kontrol af forsyningen af friskvand til gasvaskeren var i hele opgørelsesperioden gennemsnitligt over den krævede værdi. Spildevand Vilkårene for udledning af spildevand i udledningsperioden knyttet til kampagnen og de udledte mængder i udledningen knyttet til kampagnen 2009/10 (7/ til 29/4 2010) fremgår af dette skema Overholdelse af udledningsvilkår i udledningsperioden BOD Kvælstof Fosfor (ton/år) (ton/år) (ton/år) Vilkår 68 30,8 1,1 Udledt i kamp. 9,8 13,5 0,9 2009/10 Som nævnt var der enkelte mindre overskridelser af den tilladte mængde for udledning af total fosfor pr døgn i 4 døgn i den sidste del af udledningsperioden. Spildevandsrensningen forløb godt i hovedparten af kampagnen, men som nævnt ovenfor var der problemer rensekapaciteten i den kolde periode og tiden derefter. Jordbassinerne var først tømt den 2. juni 2010, og udledningen til havet blev standset den 29. april. Derved blev vilkårene for afslutning af spildevandsrensningen og udledningen til havet ikke overholdt som tidligere omtalt. I de følgende figurer vises tidsserier for udledning af vand, BOD (organisk stof) kvælstof og fosfor i en række finansår. Støj Der var ingen overskridelser af støjvilkårene i hverken kampagnen eller mellemkampagnen. Se afsnittet om støj. Gennemgang og revision Fabrikkens grønne regnskab er gennemgået af fabrikkens ledelse. Talværdier er kontrolleret af Nordic Sugar s miljøfunktion. 12 Nakskov Grønt regnskab

13 Spildevandsudledning vandmængde m Spildevandsudledning kvælstof tons 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, / / / / / / / / / / / / / / / /10 Spildevandsudledning BOD tons Spildevandsudledning fosfor tons 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2004/ / / / / /10 2,0 1,0 0 Spildevandsudledning BOD 2002/ / / / / / / /10 tons / / / / / / / / /10 For at illustrere den dramatiske effekt på udledningen efter etableringen af renseanlægget i 2003 er ovenstående figur vist. Grønt regnskab Nakskov 13

14 Politik for bæredygtig udvikling Nordic Sugar Nakskovs politik for bæredygtig udvikling er den samme som Nordic Sugars: I Nordic Sugar er bæredygtig udvikling integreret i alt, hvad vi foretager os. Vi arbejder for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed gennem hele værdikæden fra vores leverandører til vores slutbrugere. Hovedmålet for vores arbejde med bæredygtighed er at opnå risikostyring, at understøtte forretningens udvikling og at tage hensyn til vores interessenters forventninger. Vores medarbejdere er en af vores vigtigste interessentgrupper, og at sikre deres velfærd, sikkerhed og jobtilfredshed er en naturlig del af Nordic Sugars kultur. Ud over at vi opererer i overensstemmelse med gældende love og regler, har vi fokus på at udvikle bedste praksis på områder, som er relevante for vores virksomhed. Vores arbejde med bæredygtighed er baseret på et veldefineret ledelsessystem, og vi rapporterer regelmæssigt om vores resultater. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i fem fokusområder hver ledsaget af specifikke målsætninger. Kvalitet og kundetilfredshed Vi vil være proaktive, effektive og innovative for til stadighed at styrke kundetilfredsheden. Produktsikkerhed Vi vil levere sikre produkter og løbende udvikle vores omfattende og effektive HACCP-system til styring af produktsikkerheden. Vi vil kommunikere relevante erfaringer gennem værdikæden og dele bedste praksis. Sundhed og sikkerhed Vi vil arbejde for at opretholde en sund og sikker arbejdsplads kendetegnet ved jobtilfredshed og tydelighed omkring ansvar og forventninger. I indsatsen med at forebygge ulykker vil vi især arbejde med adfærd. Energi og miljø Vi vil forbedre vores miljømæssige resultater ved at følge ambitiøse standarder og udvikle bedste praksis. Vi vil i særlig grad arbejde med at reducere vores klimapåvirkning og energiforbrug og øge vores anvendelse af vedvarende energi. God forretningsskik og socialt ansvar Vi opfylder UN Global Compacts ti grundprincipper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi vil samarbejde med partnere, som arbejder ud fra tilsvarende værdier. Vi vil indgå i dialog med vores interessenter både for at være lydhøre over for deres synspunkter om vores virksomhed og om, hvordan vi kan forbedre vores præstation, og for at tage aktiv del i den offentlige debat.

15 Miljøbegreber Affald til ekstern genanvendelse Affaldsprodukter, der trods lav værdi kan nyttiggøres, f.eks. papiraffald. Arbejdsulykke Begivenhed på arbejdspladsen, uheld eller ulykke, der medfører mindst én dags fravær fra arbejdet ud over tilskadekomstdagen. BOD/BOD 5/biokemisk iltforbrug Et mål for organisk stof i spildevand. Biological Oxygen Demand (biokemisk iltforbrug) er et udtryk for mængden af ilt, der bruges ved et 5-dages forsøg til biologisk nedbrydning af det organiske stof. CO 2/kuldioxid/kultveilte Kuldioxid dannes bl.a. ved forbrænding af kul, olie og naturgas. Emission/udledning/(luft)afkast Udledning til luft, vand eller jord. Energiforbrug Virksomhedens samlede forbrug af elektricitet, kul, olie, gas m.v. udregnet i samme enhed, TJ = Terajoule = Joule, 1 MWh = kwh. Flyveaske Finkornet askemateriale fra kulforbrænding og frafiltrering af støvpartikler fra røgen. HACCP Risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter (Hazard Analysis Critical Control Points). Et selvevalueringssystem til identifikation af de mest kritiske trin i en proces, hvad angår fødevaresikkerhed og passende håndtering heraf. I EU inspiceres og godkendes systemet normalt af de lokale fødevaremyndigheder. IPPC IPPC står for Integrated Pollution Prevention and Control. I korthed handler IPPC-aktiviteter om at indføre BAT (Best Available Techniques/bedst tilgængelige teknologi) og derved mindske udslip fra forskellige punktkilder i EUnion. N/nitrogen/kvælstof Vigtigt gødningsstof med risiko for forurening i vandmiljøet. Olie- og kemikalieaffald Specialaffald, der via offentlige indsamlingsordninger føres til forbrænding eller destruktion, typisk på Kommunekemi A/S. P/fosfor Vigtigt gødningsstof med risiko for forurening i vandmiljøet. SO 2/svovldioxid Svovldioxid dannes ved forbrænding af svovlholdige brændsler som kul og olie. Ulykkesfrekvens Antal arbejdsulykker pr. million arbejdstimer. VVM VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Anlæg og projekter, der kan påvirke miljøet i væsentlig grad, skal gennemgå en VVM-procedure, før de kan godkendes af amtet. Formålet er at vurdere et projekts samlede virkninger på natur, miljø og mennesker.

16 Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej Nakskov Tlf.: Fax: CVR-nr.: P-nr.: Nordic Sugar A/S, Sustainable Development Langebrogade 1 Postbox København K Tlf.: Miljøtilsynsmyndighed Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade Roskilde Tlf.: Nordic Sugar har i mere end 100 år fremstillet sukker til det nordeuropæiske marked. Med en høj kvalitet, innovativ produktudvikling og en effektiv forsyning har vi opnået en position som markedsleder i Norden og Baltikum. Vores produkter anvendes inden for stort set alle grene af fødevareindustrien, og mange af vores specialløsninger udvikler vi i tæt samarbejde med vores kunder. Forbrugerne har glæde af vores serie af sukkerspecialiteter, der markedsføres under varemærket Dansukker. Vi producerer omkring 1 million tons sukker om året på vores fabrikker i Danmark, Sverige, Finland og Litauen. Vores produktion bygger på naturlige råvarer, primært sukkerroer, som er dyrket lokalt. Af roerne fremstiller vi også et sortiment af energirigt dyrefoder. I alle vores aktiviteter sætter vi dagligt handling bag vores ambition om at være en miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig virksomhed: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, en stærk forretningspartner og et aktiv for lokalsamfundet. Nordic Sugar er ca medarbejdere. I Nordzucker, som er Europas næststørste sukkerproducent, udgør Nordic Sugar koncernens Region Nordeuropa.

Grønt regnskab 2008/09. Maribo Seed

Grønt regnskab 2008/09. Maribo Seed Grønt regnskab 2008/09 Maribo Seed Introduktion Branchebetegnelse Fabrikkens branchekode er 01.64.00 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd. Regnskabsperiode Regnskabet dækker perioden 1. maj 2008 til

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2014 12.03.2015. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2014 12.03.2015 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2009 2010 Grønt regnskab 2009/2010 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2009/2010 (1. maj 2009 30. april 2010) er det trettende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere