Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret"

Transkript

1 EU-ret 2 - Markedsret 1.1 og 1.7. Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret I artiklen gennemgås og diskuteres de ændringer i markedsføringslovens generalklausul og vildledningsbestemmelse, som følger af implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29). Selvom det i forarbejderne til lovændringen fremgår, at retstilstanden i meget vidt omfang vil være den samme, så skal der fremover i højere grad argumenteres ud fra den bagvedliggende fællesskabsret. Af Jan Trzaskowski, lektor, ph.d., Juridisk Institut, CBS Handelshøjskolen i København Den 1. december 2007 fik vildledningsbestemmelsen i markedsføringslovens 3 en ny ordlyd, og der blev tilføjet et nyt stk. 2 til generalklausulen.[1] Ændringerne blev gennemført i forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis (»handelspraksisdirektivet«).[2] Implementeringen af dette direktiv har også medført en ny bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, som trådte i kraft samtidig med ændringen af markedsføringsloven.[3] Handelspraksisdirektivet skulle være implementeret i alle medlemsstater senest den 12. december Den fællesskabsretlige markedsføringsret Der findes efterhånden en omfattende fællesskabsretlig regulering af forskellige aspekter af markedsføring.[4] De to generelle retsakter på området er nu direktivet om vildledende og sammenlignende reklame (»vildledningsdirektivet«)[5] og handelspraksisdirektivet. Med handelspraksisdirektivet er der sket en indbyrdes fordeling mellem de to direktiver, der således skal beskytte henholdsvis erhvervsdrivende og forbrugerne mod urimelig markedsføring. Herudover sikrer vildledningsdirektivet, at sammenlignende reklame er tilladt for så vidt angår sammenligningen, når en række betingelser er opfyldt (artikel 4).[6] Det er ingen fællesskabsretlig harmonisering af den regulering, der isoleret set skal tilgodese almene samfundsinteresser Beskyttelse af henholdsvis forbrugere og erhvervsdrivende Sondringen mellem beskyttelse af henholdsvis forbrugere og erhvervsdrivende kan forekomme problematisk, da en urimelig handelspraksis ofte vil skade begge typer af aktører på markedet. Det erkendes i handelspraksisdirektivets betragtning 8, at beskyttelsen af forbrugerne også indebærer en indirekte beskyttelse af lovlydige virksomheder mod konkurrenter, der ikke følger reglerne i direktivet. Det kan have reel betydning for fortolkningen, om der i det konkrete forhold skal tages udgangspunkt i det ene eller det andet direktiv. Det skyldes bl.a., at der er forskelle i det materielle anvendelsesområde for de to direktiver, og at vildledningsdirektivet i modsætning til handelspraksisdirektivet, og bortset fra reglerne om sammenlignende reklame, er et minimumsdirektiv. Særligt handelspraksisdirektivets forbud mod aggressiv handelspraksis findes ikke tilsvarende i vildledningsdirektivet. I tilfælde, hvor forbrugeres interesser skades, vil det være handelspraksisdirektivet, der skal anvendes, hvorimod det i situationer, hvor kun erhvervsdrivendes 276 interesser skades, vil være vildledningsdirektivet, der skal anvendes[7] - uanset om de erhvervsdrivende skades i deres egenskab som konkurrenter eller aftagere. Sammenlignende reklame, som kan skade en konkurrent (f.eks. misrekommandering), men som ikke er til skade for forbrugerne, er omfattet af vildledningsdirektivet. I situationer, hvor markedsføringen når ud til eller er rettet mod både forbrugere og erhvervsdrivende, må det antages, at begge regelsæt kan finde anvendelse.[8] Den indbyrdes afgrænsning mellem de to direktiver må i sidste ende fastlægges af EF-Domstolen. Det uheldige i den komplicerede retstilstand med to forskellige regelsæt inden for det samme område har været fremhævet af det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.[9] Direktiverne tager ikke stilling til, hvordan offentlige myndigheder og ikke-erhvervsdrivende organisationer, foreninger m.v. er beskyttet. Hvis sådanne organisationer m.v. udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, må de karakteriseres som erhvervsdrivende. Disse organisationer m.v. kan dog ikke betragtes som forbrugere, da definitionerne i direktiverne kræver, at der skal være tale om en fysisk person. Det indebærer, at offentlige myndigheder og private organisationer ikke er selvstændigt beskyttet som aftagere af produkter. I det omfang disse juridiske personer udgør en delmængde af den konkrete målgruppe, vil de naturligvis også drage fordel af, at en urimelig handelspraksis forbydes, og vil derfor i de fleste tilfælde være beskyttet indirekte Minimum- eller totalharmonisering Handelspraksisdirektivet er i modsætning til vildledningsdirektivet et totalharmoniseringsdirektiv.[10] Vildledningsdirektivets regler om sammenlignende reklame har dog karakter af totalharmonisering. Efter vildledningsdirektivet er det således muligt inden for traktatens grænser at fastlægge strengere regler, hvorimod der i handelspraksisdirektivet er givet en begrænset adgang til at anvende mere restriktive eller præskriptive regler inden for det område, der er tilnærmet med direktivet (indtil den 12. juni 2013).[11] Medlemsstaterne kan også i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, som defineret i direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne (2002/65), og fast ejendom stille krav, som er mere restriktive eller præskriptive (artikel 3, stk. 9). For så vidt angår den fri udveksling af varer og tjenesteydelser indgår vildledningsdirektivet i den almindelige vurdering af traktatens regler om fri udveksling. Handelspraksisdirektivet indeholder derimod en oprindelseslandsklausul, som medfører, at de erhvervsdrivende kun skal overholde oprindelseslandets krav, og at den fri udveksling af varer og tjenesteydelser ikke må begrænses af grunde, der kan henføres til de områder, hvor der med handelspraksisdirektivet er sket en tilnærmelse.[12] Anvendelsen af en oprindelseslandsklausul indebærer en mere begrænset adgang til at hindre den fri udveksling af varer og tjenesteydelser, herunder for at beskytte forbrugerne. Der findes tilsvarende oprindelseslandsklausuler i bl.a. e-handelsdirektivet (2000/31) og direktivet om audiovisuelle medietjenester (2007/65). Sidstnævnte direktiv afløser det tidligere direktiv om tv Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 1

2 uden grænser.[13] I modsætning til de to nævnte direktiver gælder handelspraksisdirektivet uanset medium Reklame eller handelspraksis Vildledningsdirektivet omfatter alene»reklame«(»advertising«), hvorved forstås»enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser«.[14] Reklame er således begrænset til»tilkendegivelser«, som har til formål et»fremme afsætningen«. Dette skal ses i forhold til den bredere definition i handelspraksisdirektivet af»handelspraksis«(»commercial practice«), som omfatter»en handling, udeladelse, adfærd eller fremstilling, 277 kommerciel kommunikation, herunder reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne«. Handelspraksisdirektivet vedrører handelspraksis før, under og efter en handelstransaktion i forbindelse med et produkt. Handelspraksis må således i praksis kunne ligestilles med den brede danske opfattelse af»markedsføring«, som omfatter»enhver handling i erhvervsøjemed«, som har tilknytning til markedet.[15] Erhvervsdrivendes markedsføring over for forbrugere er således nær ved fuldt harmoniseret, hvorimod harmoniseringen af handelspraksis over for og imellem erhvervsdrivende er begrænset til den minimumsregulering af reklame, der findes i vildledningsdirektivet. 2. Urimelig handelspraksis i dansk ret Vildledningsdirektivet og handelspraksisdirektivet er primært implementeret i markedsføringsloven. For så vidt angår indførelsen af den nye 1, stk. 2, og omformuleringen af 3, fremgår det af forarbejderne, at ændringen har karakter af en præcisering samt en introduktion af direktivets terminologi og fremgangsmåde. Det fremgår, at retstilstanden vurderes til»i meget vidt omfang«at være den samme efter ændringen.[16] Det er dog ikke nærmere kvalificeret, hvad der skal forstås ved»i meget vidt omfang«. Den nye 1, stk. 2, vedrører alene markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, hvorimod man for 1, stk. 1, og vildledningsbestemmelsen ikke har ændret ved, at reglerne gælder i både forbruger- og erhvervsforhold.[17] På grund af fællesskabsrettens krav om direktivkonform fortolkning af national ret[18] skal fortolkning af både generalklausulen og vildledningsbestemmelsen ske med udgangspunkt i fællesskabsretten, herunder navnlig vildlednings- og handelspraksisdirektivet. Da man bevidst har valgt at introducere handelspraksisdirektivets terminologi og fremgangsmåde, må der også på områder, hvor der ikke er en fællesskabsretlig forpligtelse (altså uden for de respektive direktivers anvendelsesområde), skulle ske en fortolkning med udgangspunkt i fællesskabsrettens terminologi og fremgangsmåde. Det indebærer også, at tidligere retspraksis vedrørende generalklausulen og vildledningsbestemmelsen må vurderes i forhold til de nye bestemmelser og den bagvedliggende fællesskabsret. Inden for vildledningsdirektivets anvendelsesområde skal der dog fortsat argumenteres med udgangspunkt i dette direktiv. Pligten til direktivkonform fortolkning påhviler både administrative myndigheder og domstolene, men vel at mærke inden for rammerne af det skøn, der er i de relevante bestemmelser. Det bemærkes, at nationale myndigheder skal være lige så agtpågivende ved overtrædelser af fællesskabsretten, som de er ved gennemførelsen af tilsvarende national lovgivning.[19] For så vidt angår markedsføringsretten, er der normalt tale om ganske vide fortolkningsrammer - hverken handelspraksisdirektivet eller den nye formulering af generalklausulen og vildledningsbestemmelsen er en undtagelse Kommerciel effekt I både 1, stk. 2, og 3, stk. 1 og 2, er det et krav, at den pågældende markedsføring er»egnet til mærkbart at forvride økonomisk adfærd«.[20] For så vidt angår 3, stk. 1, er det den økonomiske adfærd»på markedet«. Formuleringen stammer fra handelspraksisdirektivet og afløser den tidligere formulering af vildledningsbestemmelsen, hvorefter det var et krav, at handlingen var»egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser«. Som noget nyt er betingelsen også indført i generalklausulens stk. 2, dog kun for så vidt angår forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd. Vildledningsbestemmelsen angår forvridning af både forbrugernes og andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd.»mærkbar forvridning«må skulle forstås i overensstemmelse med definitionen i handelspraksisdirektivets artikel 2, stk. 1, litra e og k, som dog alene vedrører forbrugere. To kriterier skal være opfyldt for, at der foreligger en mærkbar forvridning. For det første skal den pågældende handelspraksis have en virkning, der er tilstrækkelig til at ændre eller sandsynligvis ændre forbrugerens (eller den erhvervsdrivendes) adfærd, idet den foranlediger ham til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet. Med 278 transaktionsbeslutning forstås en beslutning om, hvorvidt, hvordan og på hvilke betingelser man vil købe, foretage fuld eller delvis betaling for, beholde eller afhænde et produkt eller udøve en aftalemæssig rettighed i forbindelse med produktet. For det andet skal denne virkning bestå i en svækkelse af forbrugerens (eller den erhvervsdrivendes) evne til at træffe en informeret beslutning. I direktivforslaget nævnes som eksempel, at et tilbud om gratis te eller kaffe eller fri transport til virksomhedens lokaler ikke er tilstrækkelig, idet forbrugeren frit kan vælge, hvorvidt han vil udnytte tilbuddet.[21] Ifølge forarbejderne til den danske implementering er der ikke tilsigtet en materiel ændring i forhold til gældende ret,[22] idet det anføres, at der nu i modsætning til tidligere skal tages udgangspunkt i modtagerens adfærd. Ved»modtageren«må forstås de aktører i markedet, som adfærden kan påvirke, og altså ikke de konkrete modtagere af markedsføringen. Ud fra en ordlydsfortolkning synes dette begreb noget snævrere end»egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud«i den brede fortolkning, som bestemmelsen har i dansk ret.[23] Handelspraksisdirektivet fokuserer primært på den påvirkning, der sker på efterspørgselssiden (konkret forbrugernes økonomiske interesser), hvorimod det ikke omfatter påvirkningen af udbud på markedet, herunder f.eks. påvirkningen af konkurrenter. Bestemmelsen omfatter således ikke situationer, hvor det alene er en konkurrent, som skades ved den vildledende eller aggressive adfærd - og der ikke samtidig sker en påvirkning på efterspørgselssiden. Det er dog tvivlsomt, om der vil opstå tilfælde af urimelig handelspraksis, som ikke også vil have en påvirkning på efterspørgselssiden. Selvom sådanne situationer ikke måtte være omfattet af vildledningsbestemmelsen, så vil de i dansk ret blive opfanget af 1, stk. 1, der dog som hidtil ikke er strafbelagt. For så vidt angår vildledningsdirektivet er kravet om kommerciel effekt indarbejdet i definitionen af»vildledende reklame«, som omfatter reklame, som på grund af sin vildledende karakter kan antages at påvirke økonomiske adfærd, eller som af disse grunde skader eller er egnet til at skade en konkurrent. Det er således ikke et krav, at der sker en»mærkbar«påvirkning, og det fremgår eksplicit, at bestemmelsen også omfatter situationer, hvor konkurrenter skades økonomisk. 2.2 God markedsføringsskik Markedsføringslovens 1, stk. 2, fastslår, at markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, ikke må være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. Bestemmelsen, som ikke er Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 2

3 strafbelagt, vedrører alene forbrugernes økonomiske interesser, hvorimod virksomheders økonomiske interesser og samfundets almene interesser fortsat skal tilgodeses efter stk. 1. Bestemmelsen er medtaget for at implementere handelspraksisdirektivet, og der er lagt op til, at bestemmelsen skal forstås inden for det område, der harmoniseres ved direktivet. Det antages i forarbejderne, at der ikke er tale om nogen egentlig ændring af vurderingen af, hvad der er god markedsføringsskik.[24] Det er svært at få øje på andet end en implementeringspolitisk begrundelse for bestemmelsen. Også uden den nye bestemmelse ville domstole m.v. være forpligtet til at fortolke generalklausulen i lyset af bl.a. vildlednings- og handelspraksisdirektivet Vildledningsbestemmelsen Markedsføringslovens 3, stk. 1, er for så vidt uændret, hvad angår urigtige og vildledende angivelser. De»urimeligt mangelfulde angivelser«er derimod erstattet af handelspraksisdirektivets ordlyd, som forbyder det, at»udelade væsentlige informationer«. Stk. 2 vedrører markedsføring, som er vildledende, aggressiv eller utilbørligt påvirker forbrugere eller erhvervsdrivende. Det kan være på grund af markedsføringens indhold, form eller anvendte fremgangsmåde. Bestemmelsen erstatter de tidligere stk. 2 og 3. Bestemmelsen om, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres, er bibeholdt i lovens 3, stk. 3. Endelig er der i stk. 4 indført en beføjelse til at fastsætte nærmere regler for specifikke former for markedsføring, som i medfør af EU-regulering under alle omstændigheder anses for at være urimelige i forbrugerforhold. Sidstnævnte er formentlig den væsentligste ændring af den danske markedsføringsret. Det kan ikke udelukkes, at EF-Domstolens fortolkning, som er bindende for medlemsstaterne, fremover vil indebære yderligere ændringer i retstilstanden.[25] Urimelig handelspraksis er en retlig standard, som i direktivet er udtrykt som en»erhvervsmæssig diligenspligt«, der svarer til begrebet god markedsføringsskik i markedsføringslovens 1, stk. 1.[26] Det er et mål for 279 den omhu og de færdigheder, som en god forretningsmand, i overensstemmelse med generelt anerkendte standarder for virksomhedspraksis, udviser inden for sin aktivitetssektor.[27] Således vil erhvervslivets egne, vedtagne normer (adfærdskodeks) som hidtil kunne indgå i vurderingen af, om der foreligger en urimelig handelspraksis.[28] Sådanne adfærdskodeks indgår dog ikke med større vægt end tidligere, selvom det havde været oplagt at indføje en bestemmelse herom i handelspraksisdirektivet. Ved vurderingen af, om en angivelse er vildledende over for forbrugere, skal der tages udgangspunkt i, hvordan den opfattes af en»gennemsnitsforbruger«, således som dette begreb er fastlagt i EF-Domstolens praksis i relation til vildledningsdirektivet.[29] Tilsvarende skal der for erhvervsdrivende ifølge forarbejderne tages udgangspunkt i,»hvordan en erhvervsdrivende i samme situation typisk vil opfatte markedsføringen«.[30] I handelspraksisdirektivets betragtning 18 lægges der op til, at begrebet gennemsnitsforbrugeren ikke er et statistisk begreb, og at nationale domstole og myndigheder, under hensyn til EF-Domstolens retspraksis, selv skal foretage en vurdering med henblik på at bestemme gennemsnitsforbrugerens typiske reaktion i et givet tilfælde. Der er næppe tale om en realitetsændring i forhold til den tidligere retstilstand.[31] I handelspraksisdirektivet er det præciseret, at såfremt en handelspraksis er rettet mod en særlig gruppe, så skal bedømmelsen foretages i forhold til et gennemsnitligt medlem af denne gruppe (artikel 5, stk. 2, litra b). Hvis den erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at forudse, at den pågældende markedsføring må formodes at forvride den økonomiske adfærd hos en klart identificeret gruppe af forbrugere, som er særligt sårbare på grund af deres mentale eller fysiske handicap, alder eller godtroenhed, så skal bedømmelsen foretages med udgangspunkt i et gennemsnitligt medlem af denne gruppe (artikel 5, stk. 3). Denne bestemmelse kan umiddelbart forstås således, at erhvervsdrivende altid skal tage hensyn til f.eks. børn og unge, når de henvender sig bredt i medier, hvor børn normalt vil blive eksponeret. Der kan f.eks. være tale om markedsføring i aviser, radio, tv og på internettet. For så vidt angår børn og unge er dette princip reflekteret i markedsføringslovens 8, men et tilsvarende princip må i et vist omfang nu kunne udledes ved EU-konform fortolkning af vildledningsbestemmelsen Vildledende angivelser ( 3, stk. 1) Efter vildledningsbestemmelsens stk. 1 må erhvervsdrivende ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer. For at der er tale om en overtrædelse, skal den vildledende angivelse være egnet til mærkbart[32] at forvride forbrugernes eller erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. I modsætning til tidligere, hvor adfærden alene kunne påvirke udbud eller efterspørgsel på markedet, fremgår det nu eksplicit, at påvirkningen skal kunne forvride forbrugernes eller erhvervsdrivendes økonomiske adfærd. Det kan få betydning for markedsføring, som f.eks. påvirker offentlige myndigheder og ikke-erhvervsdrivende organisationer og lignende. Der er næppe tale om en bevidst ændring af bestemmelsen, men henset til den ikke-udvidende og oftest indskrænkende fortolkning af strafbelagte bestemmelser i markedsføringsloven må det antages, at handlinger, som ikke er egnet til at påvirke forbrugeres eller erhvervsdrivendes adfærd, ikke kan straffes efter 3, stk. 1.[33] Både vildlednings- og handelspraksisdirektivet indeholder en ikkeudtømmende præcisering af de forhold, som vildledningen kan angå. I vildledningsdirektivet nævnes specifikt forhold vedrørende a) produktets egenskaber, b) prisen, og den erhvervsdrivende og dennes rettigheder, kvalifikationer m.v. (artikel 3). I handelspraksisdirektivet er der for at opnå fuld harmonisering tilføjet forhold vedrørende 1) produktets eksistens eller art, 2) den erhvervsdrivendes forpligtelser eller forhold vedrørende den pågældende handelspraksis, 3) 280 behov for eftersalgsservice og 4) forbrugerens rettigheder (artikel 6, stk. 1).[34] Det vurderes ifølge forarbejderne til den danske implementering, at den nye affattelse af 3, stk. 1, ikke i realiteten vil betyde en ændring af retstilstanden.[35] Urigtige angivelser Urigtige oplysninger er i sagens natur også vildledende efter den nye formulering af vildledningsbestemmelsen. Her tænkes navnlig på oplysninger, som er faktuelt forkerte. Efter vildledningsdirektivets artikel 7 og handelspraksisdirektivets artikel 12 skal medlemsstaterne sikre, at det kan kræves, at en annoncør fremlægger beviser for rigtigheden af faktiske forhold, der gøres gældende i henholdsvis en reklame eller en handelspraksis. Et sådant krav skal dog ske under hensyn til legitime interesser hos annoncøren og enhver anden part i sagen samt være hensigtsmæssigt under hensyn til omstændighederne i det pågældende tilfælde. Sådanne faktiske forhold skal anses for urigtige, hvis der ikke fremlægges behørigt bevis. Denne bestemmelse følger nu af markedsføringslovens 3, stk. 3 (tidligere stk. 4). Der er ikke i direktiverne et krav om, at denne regel altid skal bruges, som det er tilfældet efter den danske implementering, men at muligheden blot skal være til stede. I praksis efterlades dog et vidt skøn, med hensyn til hvad der er et»faktisk forhold«, og hvornår der foreligger tilstrækkeligt bevis. Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 3

4 Udeladelse af væsentlige informationer Tidligere fandtes i vildledningsbestemmelsen et eksplicit forbud mod at anvende urimeligt mangelfulde oplysninger. Denne del af bestemmelsen er erstattet af handelspraksisdirektivets forbud mod at udelade (eller sløre) væsentlige informationer. Efter forarbejderne skal ændringen alene ses som et udtryk for en tilpasning til direktivets terminologi, og der vurderes ikke at være en indholdsmæssig forskel.[36] I modsætning til tidligere er det i handelspraksisdirektivets artikel 7 præciseret, hvad der i hvert fald skal forstås, som væsentlige oplysninger, idet de bl.a. omfatter oplysninger, som efter fællesskabslovgivningen skal gives i forbindelse med kommerciel kommunikation. En ikkeudtømmende fortegnelse er vedhæftet i direktivets bilag II, som bl.a. omfatter oplysningsforpligtelser i fjernsalgsdirektivet, e-handelsdirektivet, forbrugerkreditdirektivet og en række sektorspecifikke direktiver. Det indebærer, at manglende oplysning i henhold til oplysningskravene i de relevante bestemmelser i forbrugeraftaleloven, e-handelsloven og kreditaftaleloven m.v. også kan udgøre en overtrædelse af den strafbelagte vildledningsbestemmelse og ikke»kun«generalklausulen.[37] Som noget nyt er der indført en bestemmelse om købsopfordringer i markedsføringslovens 12a, som indeholder en række oplysningskrav til visse reklamer m.v. Denne bestemmelse skal forstås i lyset af handelspraksisdirektivets artikel 7, stk. 4. Manglende overholdelse af disse oplysningskrav må umiddelbart også indebære en overtrædelse af vildledningsbestemmelsen, forudsat at undladelsen er egnet til mærkbart at forvride økonomisk adfærd. 12a, som også er strafbelagt, indeholder ikke et tilsvarende krav om forvridning af økonomisk adfærd. Spørgsmålet om udeladelse af væsentlige informationer skal endvidere ses i lyset af 4 (reklameidentifikation), 7 (vejledning) og 9 (salgsfremmende foranstaltninger). Det følger f.eks. direkte af handelspraksisdirektivets artikel 7, stk 2, at det kan være en vildledende udeladelse ikke at angive den kommercielle hensigt med en pågældende handelspraksis. Der findes en særlig bestemmelse i direktivets artikel 7, stk. 3, som vedrører markedsføring i medier, der indebærer begrænsninger i rum eller tid. Det kan f.eks. være radio, tv og mobiltelefoner m.v. Det følger af bestemmelsen, at når det afgøres, om oplysninger er blevet udeladt, skal der tages hensyn til disse begrænsninger og til foranstaltninger, som den erhvervsdrivende har truffet for at gøre oplysningerne tilgængelige for forbrugerne på anden måde. Bestemmelsen må indebære, at oplysninger ikke nødvendigvis skal gives i forbindelse med markedsføringen, men også at forbrugeren rent faktisk skal have oplysningerne - i så fald på anden måde.[38] Utilbørlig markedsføring ( 3, stk. 2) Vildledningsbestemmelsens stk. 2 er i al væsentlighed en sammenskrivning af det, der tidligere var indeholdt i stk. 2 og 3. Bestemmelsen omfatter markedsføring, som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning. Som noget nyt har man indføjet ordene»aggressiv«og»utilbørlig påvirkning«, som må forstås i lyset af 281 handelspraksisdirektivets artikler 6, 8 og 9, som vedrører henholdsvis vildledende fremgangsmåder, aggressiv handelspraksis og utilbørlig påvirkning m.v. Bestemmelsen omfatter tilsyneladende ikke som tidligere markedsføring, der»inddrager eller angår uvedkommende forhold«, idet sådan markedsføring ikke nødvendigvis er vildledende, aggressiv eller utilbørligt påvirker forbrugere eller erhvervsdrivende. Der kan f.eks. være tale om uvedkommende forhold vedrørende en konkurrents privatliv eller om visse befolkningsgruppers særlige forhold, som f.eks. tro, vaner eller politisk indstilling.[39] Det er dog tidligere blevet fastslået, at bestemmelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed omfatter annonceindhold, der er utilbørligt over for personer eller befolkningsgrupper i deres egenskab af andet end forbrugere, når indholdet som sådant ikke anvendes til at påvirke efterspørgslen.[40] Spørgsmål omkring inddragelse af uvedkommende forhold er dog fortsat omfattet af generalklausulen. Aggressiv handelspraksis kan f.eks. være chikane, tvang og utilbørlig påvirkning. Aggressiv markedsføring over for erhvervsdrivende kan være pågående markedsføring, som f.eks. anvendes af»annoncehajer«.[41] Det nævnes i forarbejderne, at en utilbørlig fremgangsmåde over for erhvervsdrivende som hidtil kan bestå i, at en erhvervsdrivende omtaler en anden erhvervsdrivende på nedsættende eller anden skadelig måde. I forhold til forbrugere kan der f.eks. være tale om, at en erhvervsdrivende udnytter kendskab til en konkret uheldig situation (handelspraksisdirektivets artikel 9, stk. 1, litra c) Sortlistede handlinger - nye specialforbud De enkelte medlemsstater er forpligtede til at forbyde visse former for handelspraksis, som er oplistet i handelspraksisdirektivets bilag I (artikel 5, stk. 5). Listen gælder i alle medlemsstater, og ændringer eller tilføjelser kan kun foretages efter samme procedure, som gælder for resten af direktivet. Sortlisten er indført i dansk ret ved en bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, som trådte i kraft samtidig med ændringen af markedsføringsloven.[42] Bestemmelsen må forstås som indførelsen af ikke mindre end 31 nye strafbelagte specialforbud. Hjemlen til bekendtgørelsen findes i 3, stk. 4, men må nødvendigvis også have betydning for generalklausulens stk. 1, idet listen indeholder handelspraksis, som»under alle omstændigheder«skal betragtes som urimelige. Det er således ikke et krav, at markedsføringen skal være egnet til at forvride økonomisk adfærd.[43] Det fremgår af bekendtgørelsen, at der kan pålægges straf for overtrædelse af forhold, der er opført på sortlisten. Det synes dog problematisk, at man i bekendtgørelsen antager, at der kan pålægges straf for forhold, som ikke er omfattet af vildledningsbestemmelsen - altså forhold, som ikke er egnet til at forvride økonomisk adfærd. Som eksempler fra listen kan nævnes, at den erhvervsdrivende opfordrer til 6) køb af produkter til en bestemt pris, men reelt agter at promovere et andet produkt (»bait and switch«-markedsføring), 10) rettigheder, som forbrugeren har efter loven, fremstilles som et særligt kendetegn ved den erhvervsdrivendes tilbud, 16) det hævdes, at produkter kan gøre det lettere at vinde i hasardspil, 21) fremsendelse af en faktura, der opfordrer til betaling, og som giver forbrugeren et fejlagtig indtryk af, at han allerede har bestilt produktet, 28) en reklame opfordrer direkte børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller andre voksne til at købe de produkter til dem, som reklamen vedrører. De første eksempler er udtryk for vildledende handelspraksis, hvorimod sidstnævnte er udtryk for en aggressiv handelspraksis. Generelt set er de forskellige former for handelspraksis ikke særligt præcist beskrevet og efterlader derfor en ikke uvæsentlig usikkerhed omkring forståelsen. De forskellige forhold skal hver især i sidste ende fortolkes af EF-Domstolen. Kommissionen har udgivet en pjece, der indeholder eksempler på handlinger omfattet af sortlisten.[44] Der er naturligvis ikke tale om en bindende fortolkning af listen. Selvom et forhold er optaget på sortlisten, er dette ikke til hinder for, at forholdet kan undergives en selvstændig vurdering efter de mere generelle forbud.[45] 3. Handelspraksisdirektivets anvendelsesområde Anvendelsesområdet for handelspraksisdirektivet har dels betydning for, hvornår der foreligger en fællesskabsretlig forpligtelse til direktivkonform fortolkning Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 4

5 282 af nationale regler, dels for, i hvilket omfang direktivet har betydning for den fri udveksling af varer og tjenester i det indre marked. Sidstnævnte område er bredere, idet oprindelseslandsklasulen i direktivets artikel 4 kun vedrører grunde, der kan henføres til de områder, hvor der med direktivet er sket en tilnærmelse. I det omfang et forhold falder uden for handelspraksisdirektivets oprindelseslandsklausul, skal hindringer af den fri udveksling af varer og tjenester naturligvis fortsat kunne retfærdiggøres under traktatens bestemmelser. Det harmoniserede område er urimelig handelspraksis, der skader forbrugernes økonomiske interesser, før, under eller efter en handelstransaktion. Handelspraksisdirektivet viger dog for andre fællesskabsbestemmelser om særlige aspekter af urimelig handelspraksis - for så vidt angår de pågældende særlige aspekter (artikel 3, stk. 4). Det kan f.eks. være regler for særlige salgsformer (fjernsalg, medietjenester, elektronisk handel m.v.) eller særlige produkter (fødevarer, lægemidler, kreditaftaler etc.). Det fremgår af betragtning 7, at handelspraksisdirektivet ikke vedrører lovmæssige krav med hensyn til smag og anstændighed (»taste and decency«). Indholdet af betragtning 7 er dog ikke gentaget i direktivets artikler. Smag og anstændighed omfatter f.eks. forhold vedrørende diskrimination og etik samt reklamer, som opfordrer til farlig adfærd. I forarbejderne til den danske lov nævnes også reklamer, der spiller på vold, frygt eller angst mv.[46] Anvendelse af vold, frygt og angst kan dog efter omstændighederne karakteriseres som aggressiv handelspraksis, der er omfattet af direktivet, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugeres økonomiske adfærd.[47] Undtagelsen vedrørende smag og anstændighed må omfatte handelspraksis, som alene kan siges at vedrøre almene samfundsinteresser. De danske regler om prisoplysning opretholdes med henvisning til, at disse regler tilgodeser generelle samfundsmæssige hensyn (»effektiv konkurrence«), hvilket må forstås snævert som kravet om prisoplysning, hvorimod egentlig prismarkedsføring er omfattet af handelspraksisdirektivet. I ovennævnte betragtning fremgår det, at smag og anstændighed f.eks. kan vedrøre kundehvervning på gaden, som bør kunne forbydes på de enkelte medlemsstaters område. Med henvisning hertil har man ved den danske implementering fastholdt forbrugeraftalelovens forbud mod uanmodet henvendelse.[48] Endvidere opretholdes forbuddet mod rabatmærker og købsbetingede tilfældighedskonkurrencer ved at henvise til, at direktivet ikke berører adgangen til at regulere salgsfremmende foranstaltninger. Der er næppe belæg for at antage, at salgsfremmende foranstaltninger generelt er undtaget fra direktivets anvendelsesområde. Direktivet indeholder f.eks. et forbud mod salgsfremmende pyramideordninger (bilag 1, nr. 14). Hvis denne antagelse er korrekt, må indgreb efter de danske specialbestemmelser fremover også vurderes i lyset af handelspraksisdirektivets bestemmelser. Det følger af handelspraksisdirektivets artikel 3, stk. 2, at direktivet ikke berører aftaleretten, herunder navnlig bestemmelserne om kontrakters gyldighed, indgåelse og virkning. Denne undtagelse må formentlig forstås snævert, således at der alene er tale om de aftaleretlige konsekvenser af en handelspraksis. Den kan næppe udstrækkes til også at omfatte den offentligretlige håndhævelse af reglerne om f.eks. urimelige aftalevilkår, som angivet i lovforslaget og i en vejledning fra Forbrugerombudsmanden.[49] Handlinger forud for en eventuel indgåelse af en aftale er omfattet af handelspraksisdirektivet, i det omfang der er tale om forhold, der angår forbrugernes økonomiske interesser.[50] Da de danske regler om urimelige kontraktvilkår er udstedt i medfør af en minimumsklausul i direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugerkontrakter (93/13), vil strengere offentligretlige regler dog kunne opretholdes indtil den 12. juni 2013 i medfør af handelspraksisdirektivets artikel 3, stk. 5. Tilsvarende findes i handelspraksisdirektivet en undtagelse for regler om produktsikkerhed og -sundhed, som ligeledes må forstås snævert, således at der alene er tale om krav til produkter som sådan, og ikke selve markedsføringen heraf. Som eksempel nævnes i direktivforslagets betragtning 43, at det er en vildledende påstand, hvis en producent i strid med sandheden påstår, at hans produkt kan give skaldede håret tilbage. Undtagelsen kan også få betydning for regler, der 283 omhandler reklamering for fødevarer, tobaksprodukter, alkoholholdige produkter, lægemidler m.v., såfremt disse regler er fremsat ud fra et sundhedssynspunkt.[51] Det bemærkes, at regler om produktsikkerhed er harmoniseret i produktsikkerhedsdirektivet (2001/95). Generelt kan det siges, at forhold, hvor forbrugernes økonomiske interesser ikke skades, falder uden for handelspraksisdirektivets anvendelsesområde. Det kan f.eks. være forhold vedrørende slavisk eftergørelse (dvs. kopiering uanset sandsynlig forvekslingsrisiko blandt forbrugere) og nedvurdering (»misrekommandering«) af en konkurrent - medmindre disse forhold faktisk skader forbrugernes økonomiske interesser, som f.eks. markedsføring, der blandt forbrugerne skaber risiko for forveksling af særlige tegn og/eller produkter (»confusion marketing«).[52] 4. Sammenfatning Indførelsen af 31 nye specialforbud må umiddelbart betragtes som den væsentligste ændring af den danske markedsføringsret som følge af handelspraksisdirektivet. Omformuleringen af vildledningsbestemmelsen og tilføjelsen til generalklausulen har næppe den store betydning i praksis. Selvom der er et krav om direktivkonform fortolkning, efterlades der fortsat et stort skøn inden for bestemmelserne - der skal dog i højere grad argumenteres ud fra den bagvedliggende fællesskabsret. Afgrænsningen mellem generalklausulen og vildledningsbestemmelsen har hidtil beroet på, hvorvidt handlingen har haft»kommerciel effekt«. Med indførelsen af 1, stk. 2, er der nu et materielt overlap mellem de to bestemmelser - dog stadig med den forskel, at kun vildledningsbestemmelsen er strafbelagt. Det er således primært stk. 1, der er interessant ved generalklausulen, idet den skal opfange markedsføring, som ikke er egnet til mærkbart at forvride (forbrugernes eller erhvervsdrivendes) økonomiske adfærd. Visse forhold, som tidligere var omfattet af vildledningsbestemmelsen, er nu alene omfattet af generalklausulen. Der er bl.a. tale om markedsføring, som inddrager uvedkommende forhold, samt situationer, hvor markedsføring alene skader ikke-erhvervsdrivende organisationer, herunder offentlige myndigheder, når disse ikke optræder som erhvervsdrivende. Desuden er der sket en specificering af, at manglende opfyldelse af fællesskabsretlige oplysningsforpligtelser kan betragtes som en væsentlig udeladelse i henhold til vildledningsbestemmelsen. 1. Lov nr af 20. december 2006 og lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring (Gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis, kontrolundersøgelser mv.). Se også betænkning 1457/2005 om markedsføring og prisoplysning, s. 75ff. 2. Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. Se også forslag til direktivet om urimelig handelspraksis (18. juni 2003), COM (2003) 356, 2003/0134/COD samt grønbogen om EU's forbrugerbeskyttelse, KOM(2001) 531 og opfølgningsmeddelelsen til grønbogen, KOM(2002) 289. For så vidt angår EU-Parlamentets behandling, se rapport A5-0188/2004 (18. marts 2004). Se også generelt Palle Bo Madsen, Markedsret Del 2, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007, s. 215ff., Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringsloven, 2. udgave, Forlaget Thomson 2006, s. 46ff. samt Ulf Bernitz, Otillbörliga affärsmetoder. Den nye EG-direktivet och vad det innebär, Festskrift till Marianne Levin, Norstedts Juridik 2008, s. 127ff. 3. Bekendtgørelse nr af 14. september Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 5

6 4. Se en oversigt i Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing 2007, s. 55ff. 5. Se Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave), som trådte i kraft den 12. december Sammenlignende reklame er også omfattet af handelspraksisdirektivet. Se artikel 6, stk. 2, litra a. 7. Ifølge betragtning 6 hverken omfatter eller berører handelspraksisdirektivet de nationale love om urimelig handelspraksis, som udelukkende skader konkurrenternes økonomiske interesser (betragtning 6). Brugen af»udelukkende«kan ud fra en modsætningsslutning bruges som argumentation for, at handelspraksisdirektivet skal bruges i de tilfælde, hvor det ikke udelukkende er konkurrenter, der skades ved en handelspraksis. 8. Forslag af 18. juni 2003 til direktivet om urimelig handelspraksis, COM (2003) 356, 2003/0134/COD, s. 9. Det anføres, at vildledningsdirektivets anvendelsesområde begrænses til reklamer, der når ud til eller er rettet mod virksomheder - uden at anvende»udelukkende«. 9. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til direktivet om urimelig handelspraksis, KOM(2003) 356, 2003/0134 (COD). Se dog Ulf Bernitz, Otillbörliga affärsmetoder. Den nye EG-direktivet och vad det innebär, Festskrift till Marianne Levin, Norstedts Juridik 2008, s. 130, der anfører, at der har været tale om en klog (politisk) beslutning. 10. Se henholdsvis artikel 4 og 8 i de respektive direktiver. 11. Foranstaltninger skal være væsentlige med henblik på at sikre, at forbrugerne beskyttes tilstrækkeligt mod urimelig handelspraksis, og skal stå i et rimeligt forhold til opfyldelsen af dette mål. Se artikel 3, stk Se forslag af 18. juni 2003 til direktivet om urimelig handelspraksis, COM (2003) 356, 2003/0134/COD. 13. Se generelt Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing 2007, s. 280ff. Se også Søren Sandfeld Jakobsen, Direktivet om audiovisuelle medietjenester, U2008B Se generelt om det juridiske reklamebegreb i Caroline Heide-Jørgensen, Reklameret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008, s. 58ff. 15. Se også lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring mv.), bemærkninger til 1, stk. 2. Her anføres dog, at»bortset fra forhold omfattet af aftaleretten, svarer direktivets udtryk handelspraksis til begrebet markedsføring, som det er fortolket i gældende ret«. Om begrebet markedsføring, se Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing 2007, s. 21ff. 16. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring mv.), punkt 5. Se tilsvarende Palle Bo Madsen, Markedsret Del 2, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007, s. 219f. 17. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring mv.), punkt Se f.eks. Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, EU Ret, 4. reviderede udgave, 2005, s. 172 ff. Se også sagerne C-397/01 og C-403/ Se særligt sag 68/88 (Kommissionen mod Grækenland). 20. Se også lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 21. Forslag af 18. juni 2003 til direktivet om urimelig handelspraksis, COM (2003) 356, 2003/0134/COD, s Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 23. Se Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing 2007, s. 120f. 24. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 25. Caroline Heide-Jørgensen, Reklameret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008, s Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring mv.), bemærkninger til 1, stk Forslag til direktivet om urimelig handelspraksis (18. juni 2003), COM (2003) 356, 2003/0134/COD, betragtning Se f.eks. ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation, oversættelse ved Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski og Marie Pade Andersen, Ex Tuto Publishing, Se også handelspraksisdirektivets artikel Udgangspunktet er en under hensyntagen til sociale, kulturelle og sproglige forhold almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger. Se f.eks. sagen C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb e.v mod Clinique Laboratoires SNC og Estée Lauder Cosmetics GmbH, (1994) Sml. I-317, Sag C-210/96, Gut Springheide GmbH mod Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt (1998) Sml. I Se også Caroline Heide-Jørgensen, Reklameret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008, s. 307f 30. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 31. Se også lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 32. I den danske oversættelse af direktivet anvendes ordet»væsentlig«, men man har i markedsføringsloven bevidst valgt ordet»mærkbart«for at komme nærmere direktivets intention (»materially distorts«). Se lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring (Gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis, kontrolundersøgelser mv.), bemærkninger til 1, nr Straffeloven 1. Se også eksempler på indskrænkende fortolkning i U H og U S. I UfR /2 H anvendes dog en»begrænset udvidende fortolkning«- se herom i Trine Baumbach, Bemærkninger om markedsføringslovens 10, stk. 1, i lyset af U /2 H, U.2008B Forslag til direktivet om urimelig handelspraksis (18. juni 2003), COM (2003) 356, 2003/0134/COD, betragtning Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 36. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 37. Se også Jan Trzaskowski, Pris- og kreditoplysninger, U 2007B Se også Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringsloven efter gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis, 7. maj 2008, s. 9, vedrørende købsopfordringer samt Parlamentets ændringsforslag 45 og Folketingstidende , 2. samling, tillæg A. sp U S. 41. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 42. Bekendtgørelse nr (14. september 2007) om urimelig markedsføring i forbrugerforhold. 43. Det kan dog ikke udelukkes, at den pågældende handlings virkning reelt vil indgå i vurderingen af, om der foreligger en overtrædelse af de generelt upræcise forhold, som er oplistet i bilaget. 44. Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelses pjece om direktivet om urimelig handelspraksis, ISBN , Se Bent Bagge, Andreas Weidemann og Henrik Øe, Erfaringer med den nye markedsføringslov, artikel på (4. december 2007), afsnit Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 6

7 46. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring 47. Se f.eks. artikel 9, stk. 1, litra c, hvorefter der ved vurderingen af, hvorvidt en handelspraksis er aggressiv, skal tages hensyn til, om den erhvervsdrivende udnytter kendskab til en konkret uheldig situation. 48. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring mv.), punkt Se lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring mv.), bemærkninger til 1, nr. 2, og Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringsloven efter gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis, 7. maj 2008, Se for en ligeledes kritisk holdning til forarbejderne Palle Bo Madsen, Markedsret Del 2, Juristog Økonomforbundets Forlag 2007, s. 216f. 50. Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2006 om ændring af lov om markedsføring mv.), bemærkninger til 1, stk Betænkning 1457/2005, s Se direktivets artikel 6 og betragtning 9 samt direktivforslagets betragtning 40 og 67. Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 7

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder I bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis Agenda Ny lovgivning Urimelig handelspraksis Købsopfordringer Nye markedsføringsteknikker Computerspil og sociale netværk Viral markedsføring Andre emner 2 Direktivet om urimelig handelspraksis Urimelig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig VELFUNGERENDE MARKEDER 06 2017 Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig Markedsføringsloven har fået et hovedefter syn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Om den unionsretlige markedsføringsret

Om den unionsretlige markedsføringsret EU-ret 2 - Markedsret 1.4, 1.5 og 1.7. Om den unionsretlige markedsføringsret I to domme fastslår EU-domstolen, at handelspraksisdirektivet (2005/29) er til hinder for to nationale forbud mod henholdsvis

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

lov om ændring af lov om markedsføring 1)

lov om ændring af lov om markedsføring 1) 003 /w EPDw UKMTgy SKJAL 2 2006/1 LSF 2 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fremsat den 4. oktober 2006 af familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

International markedsføring og internationale forbrugerkøb

International markedsføring og internationale forbrugerkøb International markedsføring og internationale forbrugerkøb Foreningen af Lærere i Erhvervsret, 29. september 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overblik 1. International retshåndhævelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.6.2003 KOM(2003) 356 endelig 2003/0134 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om virksomheders urimelige handelspraksis

Læs mere

Den fællesskabsretlige regulering

Den fællesskabsretlige regulering Markedsføringslovens opbygning Generalklausulen Specialbestemmelser Generelle regler om adfærd på markedet Vildledningsbestemmelsen Reklameidentifikation Sammenlignende reklame Uanmodet henvendelse Vejledning

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Notat 2016

Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Notat 2016 Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Notat 2016 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM ERHVERVSDRIVENDES OPFORDRING TIL KØB Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Lovgrundlaget... 4 3. Prissammenligninger... 5 3.1. Sammenligning med tidligere priser... 5 3.2. Andre salgsfremmende

Læs mere

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et urfirma udsendte en reklameavis, hvor man anvendte selvmord som blikfang for reklamen for ure. Reklameavisen, der var emballeret i en»ligpose«, indeholdt billeder af 8

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Oplæg om den kommunale reklamelov.

Oplæg om den kommunale reklamelov. Nordfyns Kommune Jan Karnøe 3. oktober 2007 Oplæg om den kommunale reklamelov. 1. Loven og dens tilblivelse. På baggrund af forskellige svar fra tilsynsmyndighed og minister vedrørende tilladeligheden

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig)

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 122 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 4. januar 2013 Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

portræt af en generalklausul

portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Markedsføringsret. Markedsføringsloven. Anvendelsesområdet

Markedsføringsret. Markedsføringsloven. Anvendelsesområdet Markedsføringsret Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 15.4.2009 ARBEJDSDOKUMENT om forbrugerrettigheder Retsudvalget Ordfører: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00 Indledning Kommissionens forslag af 8. oktober

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

REKLAMER JA TAK. Hvordan man indfører en Ja Tak-ordning

REKLAMER JA TAK. Hvordan man indfører en Ja Tak-ordning Hvordan man indfører en Ja Tak-ordning Status quo Det er blevet forsøgt at indføre en aktiv tilvalgsordning, forslaget blev dog blokeret af en udtalelse fra EUkommisionen. Blokeringen skyldtes at begrundelsen

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$$% &' '

Jan Trzaskowski !#$$% &' ' Jan Trzaskowski!"#$$% &' ' Ruth Nielsen, e-handelsret kapitel 3 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 Forslag til lov om informationssamfundstjenester af 3. juli 2001 E-handelsdirektivet

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere