Spildevandstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandstilladelse"

Transkript

1 Q8 DANMARK A/S Arne Jacobsens Allé København S Teknik, Erhverv og Kultur 21. januar 2015 Sagsnummer Dokument nr Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 126 Spildevandstilladelse Bilvaskeanlæg F24, Adelgade 104, 5400 Bogense Nordfyns Kommune Østergade Bogense Tlf Kontaktadresse Rådhuspladsen Otterup Åbningstid Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Telefontræffetid Se åbningstid Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra Borger.dk eller Virk.dk. Udarbejdet af: Jonas David Larsen Side 1 af 18

2 Tilladelse Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal til spildevandsforsyningens kloak Nordfyns kommune meddeler hermed påbud i henhold til 30 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven 1 om vilkår i tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal hos F24, Adelgade 104, 5400 Bogense til spildevandsforsyningens kloak. Klagevejledning findes i bilag 1. Eventuelle klager skal være skriftlige, og skal være kommunen i hænde senest 20. februar Denne tilladelse omfatter alene de spildevandsmæssige forhold. Øvrige forhold vil blive reguleret i henhold til autobranchebekendtgørelsen 2, benzinstationsbekendtgørelsen 3 samt miljøbeskyttelseslovens 42. Forudsætninger for spildevandstilladelsen Tilladelsen er basseret på følgende materiale og oplysninger: Ansøgning om spildevandstilladelse inklusive kloaktegning og diverse datablade på forventede anvendte sæber mv. - modtaget den 20. februar Beskrivelse af eksisterende sandfang og olieudskillere på adressen modtaget 4. marts Oplysningerne er sammenfattet og vurderet i den spildevandstekniske redegørelse. På det foreliggende grundlag fastsætter Nordfyns Kommune nedenfor anførte vilkår for afledningen af spildevand fra vaskehal hos F24, Adelgade 104, 5400 Bogense, til spildevandsforsyningens kloak. Vilkår Generelt 1. Denne tilladelse omfatter virksomhedens afledning af spildevand. Som spildevand skal her forstås vaskevand der udledes fra vaskehallen, samt vand fra evt. spandevask på forpladsen. 2. Uforurenet regnvand fra taget samt fra befæstede arealer (med undtagelse af påfyldnings- og salgspladsen for benzin og diesel) skal afledes til spildevandsforsyningens regnvandskloak uden yderligere vilkår. Regnvand, der afstrømmer fra påfyldnings- og salgspladsen, skal afledes til spildevandsforsyningens spildevandskloak. 3. I forbindelse med driftsuheld og større spild, der kan have væsentlig betydning for spildevandsafledningen skal alarmcentralen straks kontaktes på telefon Et eksemplar af denne tilladelse skal forefindes på adressen, og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, med senere ændringer

3 5. Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal forefindes på adressen, og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Indretning 6. Vaskehallen skal have monteret separat vandmåler, som måler vandforbruget til vaskehallen, inkl. vandforbruget til rengøring. 7. Det skal være muligt at opgøre antallet af udførte bilvask på anlægget. 8. Afledning af spildevandet skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller, eller andre renseforanstaltninger med tilsvarende eller bedre renseeffekt. 9. Der må ikke ledes tag- og overfladevand til sandfang og olieudskiller, eller lignende renseforanstaltninger. 10. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en prøvetagningsbrønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal forefindes umiddelbart efter olieudskilleren, og før evt. tilledning af overfladevand. 11. Spildevandet skal ledes til spildevandsforsyningens spildevandskloak. Drift af vaskehal 12. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B- stoffer 4 og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne må ikke være større end 1 %. 13. Der må ikke anvendes vaskekemikalier med en spaltningstid, der overstiger spildevandets opholdstid i olieudskilleren. 14. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, som ligger i tilknytning til vaskehallen, skal ske i overensstemmelse med følgende: Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, og indholdet skal bortskaffes efter gældende regler. Olieudskilleren skal tømmes minimum en gang årligt, eller når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved bundtømning af olieudskilleren skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. I forbindelse med tømning skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler. Ved inspektionen skal olieudskilleren være tømt. Efter tømning og evt. inspektion skal olieudskilleren fyldes med vand. Er der installeret lagtykkelsesalarm, skal denne afprøves ved samme lejlighed. Afprøvning af lagtykkelsesalarm må kun finde sted i forbindelse med bundtømning af olieudskilleren. På samme måde skal eventuelt koalescensfilter og flydelukke efterses og renses. 4 Forklaring på hvilke stoffer der betegnes som A- og B-stoffer fremgår af Miljøministeriets vejledning nr. 2, 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

4 15. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal Nordfyns Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes. Emissionskrav 16. Spildevandet skal overholde følgende emissionsværdier: Tabel 1. Krav til udledt mængde, koncentration samt analysemetode for de parametre, der skal måles for i spildevandet fra vaskehallen. Parameter Koncentrationskrav Mængdekrav Analysemetoder 5 Enhed Grænseværdi Enhed Grænseværdi ph min. 6,5 Feltprøve maks. 9,0 Suspenderet stof mg/l 500 g/bilvask 75 DS/EN 872 eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad. Cadmium µg/l 3 mg/bilvask 0,45 Oplukning efter DS 259 Kobber µg/l ) mg/bilvask ) eller DS/EN ISO samt Bly µg/l 100 mg/bilvask 15 Referencelaboratoriets Zink µg/l 3000 mg/bilvask 450 gældende metodedatablad DEHP µg/l 87 1) mg/bilvask 13 1) DS/EN ISO eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad Mineralsk olie mg/l 20 mg/bilvask 3000 DS/R 209 (modificeret) 1) Tilsigtet værdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Tilsyn og kontrol 17. Virksomheden skal 1 gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden. Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle, jf. vilkår 10. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Første stikprøve skal udtages senest den 1. april Spildevandsprøverne skal analyseres for de i vilkår 16 angivne parametre. 19. Spildevandsprøverne skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres af et af akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen 6 5 Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger, med senere ændringer. 6 Bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger.

5 20. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller. 21. Virksomheden skal registrere antallet af bilvask samt vaskeanlæggets vandforbrug alle dage i den uge, hvor prøvetagningen foregår. 22. Analyseresultaterne, registreret vandforbrug og antallet af vaskede biler, jf. vilkår 21, skal fremsendes til Nordfyns Kommune senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet. Hvis analyseresultaterne viser, at emissionsværdierne er overholdt, kan virksomheden undlade at medsende registreringer af vandforbrug og antal bilvask til kommunen. Kontrolkrav (Egenkontrol) 23. De udledte stofmængder, jf. vilkår 16, beregnes ved at gange de i prøven målte stofkoncentrationer med det beregnede gennemsnitlige vandforbrug pr. bilvask over ugen, jf. vilkår 21, fratrukket 14 liter pr. bilvask til bortslæb og fordampning. 24. Til vurdering af om emissionsværdierne i vilkår 16 er overholdt må målingerne i stikprøven af ph, suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie ikke overskride koncentrationskravene i vilkår 16 eller må målingerne i stikprøven af ph ikke overskride kravet i vilkår 16 og de beregnede udledte mængder af suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie, jf. vilkår 23, må ikke overskride mængdekravene i vilkår Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 16 for overholdt. 26. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest én måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført. 27. Efterfølgende skal virksomheden på forlangende af og efter aftale med Nordfyns Kommune udtage spildevandsprøver til dokumentation for at emissionsværdierne er overholdt. 28. Hvis emissionsværdierne i vilkår 16 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Nordfyns Kommune nedsætte frekvensen af egenkontrol til én gang hvert andet år. Hvis prøverne herefter to gange i træk overholder emissionsværdierne, kan virksomheden efter aftale med kommunen stoppe egenkontrollen. 29. Udgifter til prøvetagning og analyser samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden. 30. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for: Antal bilvask pr. år.

6 Vandforbrug pr. år. Inspektion og tømning af sandfang og olieudskiller. Datablade for vaskemidler. Funktionsprøvning af evt. alarm i olieudskiller. Evt. udbedringer/reparationer af sandfang og olieudskillere samt evt. tætheds-prøvning. Ovenstående oplysninger skal forevises Nordfyns Kommune på forlangende og opbevares tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. Renere teknologi 31. Virksomheden skal undersøge muligheden for anvendelse af renere teknologi ved evt. renovering eller ombygning af vaskehallen. Generelle oplysninger Den til virksomheden hørende olieudskiller vil som udgangspunkt blive tømt via den kommunale tømningsordning. Det er muligt at søge om fritagelse for ordningen i medfør af 48 i Affaldsbekendtgørelsen 7. Ønskes der fritagelse, skal virksomheden ansøge kommunen herom. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift (herunder skift af vaske- og rengøringsmidler) med indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringen foretages, meddeles til Nordfyns Kommune for vurdering i forhold til den gældende spildevandstilladelse. I tilfælde af ejerskifte eller ophør af virksomheden på adressen skal kommunen underrettes, så snart der er truffet endelig beslutning herom. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Fristen er 4 uger fra den er meddelt. Se bilag 1 for nærmere klagevejledning. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid en eventuel klage behandles, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen er at virksomheden opfylder de vilkår der er stillet i tilladelsen. Det indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen, jf. 96 i Miljøbeskyttelsesloven. Underretning om afgørelsen Nordfyns kommune har sendt kopi af denne afgørelse til følgende: 7 Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald, med senere ændringer

7 Vandcenter Syd, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, Friluftsrådet, v/søren Larsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering på kommunens hjemmeside.

8 Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering F24, der er en kæde af ubemandede tankstationer ejet af Q8, søger om tilladelse til at aflede spildevand fra vaskehallen på deres tankstation på Adelgade 104 i Bogense til forsyningens kloak. Ansøger er firmaet RC Miljø, Stendiget 8, 2630 Taastrup, på vegne af Q8. Der er tale om en eksisterende vaskehal, som blev etableret i Vaskehallen ligger i tilknytning til en tankstation, som blev etableret ca Imidlertid er der aldrig meddelt tilladelse til at slutte det til vaskehallen hørende vaskeanlæg til kloakken. Den manglende tilslutningstilladelse blev konstateret af Nordfyns Kommune i december 2010 i forbindelse med opfølgning på et netop afholdt miljøtilsyn på tankstationen. Vaskeanlægget havde på det tidspunkt været udskiftet 2 gange (hhv. i 1996 og 2004). Ved udskiftningen i 2004 vurderede det daværende Miljøcenter Fyn, at der skulle udarbejdes en spildevandstilladelse til vaskeanlægget. Denne opgave overgik til Nordfyns Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar Efterfølgende er vaskeanlægget atter blevet udskiftet til det nuværende. Denne udskiftning fandt sted i april Ved det ovenfor omtalte miljøtilsyn var tankstationen bemandet, og forsynet med Q8 s bomærke. Der var da ligeledes autoværksted og butik på adressen. Fra 2012 er tankstationen ubemandet, og hører under F24. Beskrivelse af vaskeanlægget Det nuværende vaskeanlæg er af typen Istobal M9+ Mammut, og er leveret af: Ninki Bilvask A/S Fuglevænget 20 Mønsted 8800 Viborg Anlægget anvendes til vask og tørring af person- og varebiler på op til 2,50 x 2,70 meter (b x h). Der er tale om et anlæg af roll-over typen, hvor bilen placeres i vaskehallen, hvorefter anlægget kører frem og tilbage under udførelsen af vaskeprogrammerne. Anlægget er samkørt med vaskehallens porte, således at vask og tørring kun kan finde sted når portene er lukkede. Spildevand fra vaskehallen I ansøgningen fra RC Miljø er angivet et vandforbrug på 130 liter pr. bilvask samt et estimeret årligt antal bilvaske på biler. Ved rengøring af vaskehal og vaskeanlæg, samt ved eventuel manuel forvask af bilerne, anvendes gennemsnit 15 liter vand pr. bilvask.

9 Hertil kommer et tab i form af fordampning og bortslæb af vaskevand, som adsorberer til bilernes overflader, og som således ikke ledes til kloak. I ansøgningen er der skønnet et tab på 10 liter vand pr. bilvask. Herudfra fås følgende tal for den samlede udledte spildevandsmængde: Tabel 2. Tal for vandforbrug og udledt spildevandsmængde fra vaskehallen Vasketal [biler pr. år] Vandforbrug [liter pr. vask] Vandforbrug [m 3 pr. år] Vaskeanlæg Rengøring af hal samt spandevask Fordampning og bortslæb Total mængde udledt spildevand fra vaskehallen Den skønsmæssige varighed af selve vaskeprocessen (ekskl. efterfølgende tørring) er sat til 3 minutter. Ud fra dette, samt det oplyste vandforbrug pr. bilvask, fås en maksimal spildevandsstrøm fra vaskeanlægget på ca. 0,7 liter pr. sekund. Tilsvarende fås ud fra det samlede årlige vandforbrug en gennemsnitlig dagligt udledt spildevandsmængde på ca. 4,43 m 3. I vaskehallen er der desuden installeret recirkulation af en del af spildevandet. Det recirkulerede spildevand anvendes til undervognsvask. Fra vaskehallen afledes spildevandet via sandfang og olieudskiller til forsyningens spildevandskloak, hvorfra det ledes til Bogense Centralrenseanlæg. Undervejs er der tilløb af regnvand fra vendepladsen omme bag ved vaskehallen, tagvand, samt fra tankstationens påfyldnings- og salgsplads. Regnvandet ledes til forsyningens kloak sammen med spildevandet fra vaskehallen, hvilket fortsat bør ske, da det kan være potentielt forurenet som følge af oliespild opstået i forbindelse med påfyldning og/eller tankning af benzin og diesel. Kloakplan over tankstationens afløbsforhold, med tilhørende beskrivelse, fremgår af bilag 2. Beliggenhed og afledning Vaskehallen er beliggende på adressen Adelgade 104, 5400 Bogense. Området blev separatkloakeret i 2002, men der er ikke sket separering af kloakken på selve virksomheden, jf. den gældende kloakplan i bilag 2. Spildevandet ledes til Bogense Centralrenseanlæg der er et beluftet aktivslam-anlæg med en godkendt kapacitet på PE. Efter rensning ledes vandet til Lillebælt. Vaske- og rengøringsmidler Nedenstående tabel viser, hvilke vaske- og rengøringsmidler der anvendes i vaskeanlægget, samt årligt forbrug beregnet ud fra et vasketal på biler. Produktnavne samt årligt forbrug er oplyst af ansøger. Tabellen viser ligeledes de respektive produkters indhold af A-, B-, C- samt IV-stoffer (miljøprofiler, målt i vægtprocent). Indholdet op til 100 % er vand. For disse stoffer har Miljøstyrelsen formuleret følgende definitioner:

10 A-stoffer: Er uønskede i spildevand, da de er svært nedbrydelige, meget giftige for vandlevende organismer, og/eller kan medføre uhelbredelige skadevirkninger på mennesker. B-stoffer: Er svært nedbrydelige og giftige for vandlevende organismer. Bør begrænses mest muligt ved brug af BAT (bedste tilgængelige teknik). C-stoffer: Er normalt uproblematiske. I.V.-stoffer: Disse stoffer kan ikke vurderes p.t. på grund af manglende data. I.V.-stoffer kan derfor potentielt være A- eller B-stoffer. Tabel 3. De vaskeprodukter, der anvendes i vaskehallen. Produktnavn Anvendelse Leverandør Forbrug [liter pr. år] 111 Odora Skum Skumforvask Kiehl Chemie 134 Kimax Wash Shampoo Fælgrens Kiehl Chemie 207 Saphir Tørrehjælp Kiehl Chemie 213 Zircon Voks Kiehl Chemie 225 Micron Lakforsegling Kiehl Chemie ECO Shampoo DK SuperKalk Lensitil Top Spandevask Rengøring af vaskeanlæg Rengøring af vaskeanlæg Kiehl Chemie Miljøprofil [% w/w] A B C I.V , , , , ,3 Samson Johnson Diversey Miljøprofilerne for de enkelte produkter er hentet fra DHI s hjemmeside: Sikkerhedsdatablade for produkterne anvendt til bilvask er vist i bilag 4. Driftsjournaler Det oplyses i ansøgningen, at der føres driftsjournal over: Antal bilvask Vaskehallens vandforbrug (excl. recirkulering) Forbrug af vaske- og rengøringsmidler Tømning af vaskehallens sandfangsbrønd Spildevandsteknisk vurdering Spildevandet fra vaskehallen vil typisk kunne indeholde olierester og benzinrester, tungmetaller og rester af vaskemidler. Olie- og benzinrester Mineralsk olie kan give problemer i omgivelserne. Spildolie (olie- og benzinrester) i væsentlige mængder kan også give problemer for kloaknettet, spildevandsarbejdere og driften af renseanlægget. Recipienten, der skal modtage det udledte spildevand fra renseanlægget, kan ligeledes blive belastet.

11 Spildolie består af en række svært nedbrydelige stoffer, der har negative miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber. Derfor er spildolie uønsket i miljøet, og udledningen skal begrænses med bedste tilgængelige teknik. Natur- og Miljøafdelingen vurderer, at et veldimensioneret sandfang samt en veldimensioneret olieudskiller vil være en god løsning for tilbageholdelse og omdannelse af en væsentlig del af den mineralske olie. Tungmetaller Tungmetaller er skadelige for miljøet, og kan hæmme processerne i renseanlægget, og er desuden uønskede i både spildevandsslam og i vandløb og havet. Derfor er tungmetaller uønskede i miljøet, og udledningen skal begrænses med bedste tilgængelige teknik. Det forventes, at en stor del af metallerne vil bundfældes i sandfanget. Derfor vurderer vi, at anlægget lever op til bedst tilgængelige teknik. Vaskemidler Vaskemidler, der anvendes til bilvask m.v., kan indeholde såkaldte A- eller B-stoffer (jf. Miljøministeriets vejledning nr. 2, ). Se appendiks A. Definitionerne af hhv. A- og B-stoffer findes i afsnittet umiddelbart ovenover tabel 3. Af vilkår 12 fremgår det, at der ikke må indgå A- eller B-stoffer i virksomhedens vaskemidler. De valgte produkter (jf. tabel 3), lever op til dette vilkår, idet de hverken indeholder A- eller B-stoffer. Herved sikres det, at der ikke udledes A- eller B-stoffer til spildevandet fra vaskemidlerne. Vurdering af kontrolniveau Vaskehallen tilhører gruppen af uproblematiske virksomheder med spildevandsmængde under m 3 /år og ingen A og B stoffer. Der ses i denne sammenhæng bort fra moderate mængder A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie, jf. miljøstyrelsens vejledning nr. 2, Kontrolniveauet fastsættes derfor til 0. Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at der inden for en nærmere angivet frist udtages en spildevandsprøve med henblik på at vurdere den nuværende olieudskillers renseevne. Ud fra analyseresultatet fra denne prøve vil kommunen efterfølgende tage stilling til, om der evt. skal varsles påbud om etablering af ny olieudskiller eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt. Driftsjournal Der skal opstilles vilkår til driften af anlægget i form af krav om dokumentation for vandforbrug, kemikalieforbrug, antal vaskede biler pr år, bortskaffede mængder affald fra olieudskiller og sandfang. Afløbsforhold Tankstationen ligger i opland til separatkloak. Kloakoplandet har i Nordfyns Kommunes gældende spildevandsplan (Spildevandsplan ) oplandsnummeret Oplandskort er vist i bilag 3. Den pågældende delstrækning af Adelgade hvor tankstationen er beliggende (strækningen mellem Østre Engvej og Vestergade), blev separatkloakeret i Før da var delstrækningen fælleskloakeret, og spildevandet fra vaskehallen må således antages at være tilsluttet den gamle fælleskloak til spildevand, da vaskehallen blev etableret i Af kloakplanen over tankstationen (bilag 1) ses, at spildevandet fra vaskehallen samt overfladevand fra påfyldnings- og salgspladsen afledes til den samme stikledning. Der er således aldrig sket separering af spilde- og overfladevand på tankstationens grund. 8 Miljøministeriets vejledning nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

12 Der er derudover foretaget en kortlægning af de nuværende afløbsinstallationer på tankstationens område. Kortlægningen er udført af entreprenørfirmaet PP Entreprise I/S, Kringsvej 7, 7000 Fredericia, på vegne af Q8. Oplysningerne fra kortlægningen er sammenfattet i bilag 2, hvor kloakplanen også findes. Kommunens bemærkninger Fra vaskehallen udledes i alt m 3 spildevand årligt. Ifølge miljøprofilerne for de i vaskeanlægget anvendte produkter (se tabellen på forrige side), udledes der hverken A- eller B-stoffer sammen med spildevandet. Vaskehallen hører dermed under Kontrolgruppe 0, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 9. For at sikre, at spildevandet fra vaskehallen samt overfladevandet fra forpladsen i tilstrækkelig grad er renset for især olierester forinden afledning til spildevandsforsyningens kloak, er der i tilladelsen stillet vilkår om at spildevandet passerer gennem en egnet renseløsning i form af korrekt dimensioneret olieudskiller eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt, jf. vilkår 8. Alternativt skal der indsendes dokumentation for, at den nuværende olieudskiller på adressen renser for olie og benzin i tilstrækkelig grad. Dokumentationen skal være i form af analyseresultater fra en spildevandsprøve, hvor der er analyseret for parametre i overensstemmelse med tabellen i vilkår 16. Hvis analyseresultaterne fra den første stikprøve viser overskridelse af emissionsværdierne oplistet i tabellen i vilkår 16, må det derfor antages, at den nuværende olieudskiller ikke renser spildevandet tilstrækkeligt. Der vil i givet fald blive varslet påbud om etablering af en egnet olieudskiller, evt. med tilhørende sandfang, eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt. Jf. i øvrigt 30 i Miljøbeskyttelsesloven. Påbuddet vil ligeledes blive varslet, hvis det ikke er fysisk muligt at udtage spildevandsprøve fra en dertil indrettet prøvetagningsbrønd som beskrevet i vilkår 10. Tilladelsen er meddelt som et påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 30 stk. 1, da der er tale om fornyelse af vilkår. Tankstationen ligger i opland til separatkloak, men spildevand fra vaskehallen samt overfladevand fra påfyldnings- og salgspladsen afledes fortsat i den samme stikledning, som leder til renseanlægget via den gamle fælleskloak. Der er af denne grund meddelt vilkår i tilladelsen om, at regnvand fra taget samt fra befæstede arealer uden for påfyldnings- og salgspladsen skal omkobles til regnvandskloakken. Herfra vil regnvandet blive ledt til Bogense Bybæk, og herigennem til Bogense Havn og Lillebælt. På grund af den potentielle risiko for forurening af overfladevandet med olierester ifm. påfyldning og tankning af benzin og diesel er det imidlertid kommunens vurdering, at der ikke bør ske afledning af overfladevand fra salgs- og påfyldningspladsen. 9 Jf. tabel 5.2.1, side 86 i Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Vejledning nr. 2, Miljøstyrelsen (2006)

13 Årsagen er, at selv en korrekt dimensioneret olieudskiller ikke renser for olie i tilstrækkelig grad til at efterfølgende udledning af overfladevandet herfra direkte til vandmiljøet vil være miljømæssigt forsvarligt. Da virksomhedens olieudskiller er af ældre dato, har det ikke været muligt at tilvejebringe tal for det manuelle flow. Der kan derfor ikke på det foreliggende grundlag siges noget om, hvorvidt olieudskilleren er dimensioneret tilstrækkeligt til den vandmængde, der tilledes. Samlet vurdering Den samlede vurdering er, at spildevandet fra vaskehallen kan tilsluttes det offentlige spildevandssystem på de givne vilkår, uden at det medfører væsentlige miljømæssige problemer for hverken kloaksystem, renseanlæg eller recipient. Med venlig hilsen Jonas David Larsen Ingeniør Direkte tlf

14 Appendiks A: Kriterier for gruppering af organiske stoffer Liste A Liste A omfatter stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over for mennesker og/eller stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har en høj giftighed over for vandlevende organismer. Stofferne på liste A må betegnes som uønskede i spildevand. Stoffer klassificeres i liste A, når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer, der skal mærkes med en eller flere af risikosætningerne (Miljø- og Energiministeriet, 2000d): R 39: Fare for varig alvorlig skade på helbred R40: Mulighed for varig skade på helbred R45: Kan fremkalde kræft R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader R48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R60: Kan skade forplantningsevnen R61: Kan skade barnet under graviditeten R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten R64: Kan skade børn i ammeperioden eller 2. Stoffer, der ikke er let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) og som samtidig har EC 50 < 1 mg/l EC 50 er den koncentration, der under givne betingelser og i et givet tidsrum medfører en nærmere defineret effekt hos 50% af testorganismerne. Når effekten er dødelighed hos for eksempel fisk benævnes koncentrationen LC 50. I det følgende vil betegnelsen EC 50 være anvendt som fælles betegnelse for både EC 50 og LC 50. Stoffer med EC 50 < 1 mg/l betegnes som meget giftige for organismer, der lever i vand (fisk, krebsdyr, alger), ifølge reglerne om miljøfareklassificering (Miljø- og Energiministeriet, 2000b). Stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og hvor der ikke umiddelbart foreligger oplysninger om giftigheden, bør i første omgang klassificeres i liste A. Yderligere oplysninger om stoffets giftighed over for vandlevende organismer vil således kunne bevirke, at klassificeringen af stoffet ændres. Liste A stoffer bør elimineres fra spildevandet ved substitution, eller hvis dette ikke er muligt reduceres til et absolut minimum.

15 Liste B Liste B indeholder stoffer, der ikke er let nedbrydelige og samtidig har en middel akut giftighed over for vandlevende organismer (fisk, krebsdyr, alger) eller er potentielt bioakkumulerbare. Stoffer klassificeres i liste B, når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer, der ikke har potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker, ikke er let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) og desuden er karakteriseret ved et eller begge af følgende kriterier: og/eller eller 1 mg/l < EC 50 < 100 mg/l log P ow > Stoffer, der er påvist ikke at være nedbrydelige under anaerobe forhold i ISO-screeningstest (ISO11734) (International Standardiserings Organisation, 1998) og desuden er kendetegnet ved et eller begge af følgende kriterier: og/eller EC 50 < 10 mg/l log P ow > 3. Baggrunden for disse kriterier er, at EC 50 = 100 mg/l ifølge reglerne om miljøfareklassificering (Miljø- og Energiministeriet, 2000b) er grænsen for, hvornår stoffer på grund af deres giftighed betegnes som skadelige for organismer, der lever i vand (akut giftighed), og EC 50 = 10 mg/l er grænsen for, hvornår stoffer betegnes som giftige. Desuden anses et stof for at være potentielt bioakkumulerbart, når log P ow > 3, medmindre der foreligger en forsøgsmæssig bestemt biokoncentreringsfaktor BCF < 100 (Miljø- og Energiministeriet, 2000b). P ow er stoffets octanol/vand fordelingskoefficient. Liste B stoffer skal begrænses ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik og således, at miljøkvalitetskrav overholdes. Ophobning i slam/ ikke anaerobt nedbrydeligt Stoffer, der ikke er anaerobt nedbrydelige, kan ophobe sig i slam eller akvatiske sedimenter. I tilfælde hvor det er kendt, at specifikke stoffer ophobes til betænkelige niveauer i slam eller akvatiske sedimenter, bør dette yderligere føre til, at stofferne som minimum placeres i liste B. Kriteriet er nødvendigt for at tage højde for problematiske stoffer, der på trods af resultaterne af OECD's screeningstest for aerob nedbrydning ikke nedbrydes under anaerobe forhold. Dette kriterium sikrer, at stoffer, der er identificeret som potentielt problematiske i forhold til jordbrugsanvendelse af slammet, f.eks. NPE, PAH'er, DEHP og LAS (Miljø- og Energiministeriet, 2000c), som minimum placeres på liste B. Stoffer betegnes som anaerobt nedbrydelige, når der opnås mindst 60% af den teoretiske kuldioxid- og methanproduktion i ISO-screeningstest for anaerob nedbrydelighed (ISO 11734). Liste C Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B. Stoffer klassificeres i liste C, når de opfylder nedenstående kriterier:

16 Stoffer, der ikke har potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker, og som samtidig er karakteriseret ved enten at være: eller og let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) ikke at være potentielt bioakkumulerbare (log P ow < 3) desuden at have en giftighed, der svarer til EC 50 > 100 mg/l. Ved afledning via renseanlæg vurderes risikoen for, at disse stoffer vil medføre skadelige effekter i vandmiljøet generelt at være lille. De ansvarlige for renseanlæggene bør dog være opmærksomme på risikoen for hæmning af anlæggets biologiske processer og overskridelse af kvalitetskrav for vandmiljøet ved særligt store tilledninger af liste C-stoffer. Stofferne skal som udgangspunkt begrænses ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik, men der kan være hensyn, der medfører behov for regulering af liste C-stoffer, eksempelvis at et stof udviser nitrifikationshæmmende effekt. Ovenstående kriterier for vurdering af organiske stoffer er vist samlet i nedenstående figur:

17 Principperne for vurdering af tilledning af miljøfarlige organiske stoffer til offentlige spildevandsanlæg Human skadevirkning R39, R40, R45, R46, R48, R60, R61, R62, R63, R64 Ja Liste Elimineres eller minimeres mest muligt A Nej Flygtig (H > 10-3 atm m 3 /mol) Ja Begrænses så eksplosionsfare undgås Nej Let (OECD screeningstest) nedbrydeligt Ja Liste C Begrænses ud fra ressource- hensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområde Nej Akut (EC 50 1 mg/l) giftighed Ja Liste Elimineres eller minimeres mest muligt A Nej Middel akut giftighed (1 mg/l < EC mg/l) eller potentielt bioakkumulerbart (log P ow > 3) Ja Liste B* Begrænses så vandkvalitetskrav/kriterier overholdes og ved bedste tilgængelige teknik Nej Lav akut giftighed (EC50 > 100 mg/l) Ja Liste C Begrænses ud fra ressourcehensyn *: Liste B omfatter desuden stoffer, der er påvist ikke at være nedbrydelige under anaerobe forhold i ISO-screeningstest og desuden er kendetegnet ved et eller begge af følgende kriterier: EC 50 < 10 mg/l og/eller Potentiel bioakkumulerbarhed i vandlevende organismer angivet ved log P ow > 3. Ikke-vurderede stoffer Stoffer, der ikke er undersøgt for ovennævnte egenskaber. For ikke-vurderede stoffer skal der fremlægges stofoplysninger og vurderinger af stofferne.

18 Bilag 1 Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er annonceret. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 23. januar Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af Q8 DANMARK A/S Vandcenter Syd Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald En eventuel klage skal være skriftlig, og skal være kommunen i hænde senest den 20. februar 2015 kl. 13:00. Klagen kan indsendes på én af følgende måder: På mail til Elektronisk via Med post til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked til ansøger. Medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, kan nærværende tilladelse udnyttes fra annonceringstidspunktet, dog for ansøgers egen regning og risiko. Kommunen sender herefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, inklusive det materiale der er anvendt ved behandlingen af sagen, samt eventuelle bemærkninger som klagen måtte give anledning til. Det er en betingelse for Natur- og Miljølklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på beløbet når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Yderligere vejledning om klagemuligheder og gebyrordning findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Søgsmål Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. For denne afgørelse udløber fristen for indgivelse af søgsmål således den 23. juli 2015.

19 i i h i i i i i i i i i i i i i iii i i i i i I I I I i Denne tegning er undergivet Kuwait Petroleum (Danmark) A/Ss ejendomaret og ophavsret og ml, ikke uden særskilt tilladelse eftergeres, kopieres, ændres eller udnyttes at nagna. Kuwait Petroleum (Danmark) A/S traskriver sig ethvert ansvar far om tegningens udvisende er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 1i/~ SIGNATURFORKLARING: D 7 4 ~II 7 KLDAK SIGN.. KLOAKLEDNINGER DUE GG BENZINUDSKI LER, EL SIGN.: KABELØ RØN Ø I~ EL S11KLEDNING EL KABELRØR TELEFONLEDNING 7 -. ALARM FDR BENZIN - DG DUEUDSKILLER (UGGER I mækrør) ALARM FDR AUTDMAT1SK PEJLEUDSTFR (LIGGER I TRÆKRØR) \ VVS SEDN.: 5 Tg rkluftrør VANDS11KLEDNING ~- 1~ PRODUICTRØR: ;ga 4 omsæ c smuuv.,.~ara ~ ban set lee ses DYNAMIC SF95 SF98 DIESEL SF92 I DDØBEL RØR SF95 I DOBBEL RØR DIESE I DOBRE RØR DYNAMIC I ROBREL RØR sal lau ms nes.rr4 DAMPRETUR, STAGE I DAMPRETUR, STAGE II LPG + SPILDOUE 1.44 A El ut~ UT al SE KLASSIF1KAT1DNSPLAN STANDER MÆRKET MED EX SKILT SE KLASSIFIKA11GNSP AN Ifl Støvsuger 0 ii TANKNUMMER QA1KTAM( MED &IIDELLÆSER BNA 9VK TANK 0 AUTO MR ADBO BOl ~j Klassifikatiansplan i slukket lag V5G7 Z. lm GB I E)vb 9: G,58(thsKate) D:1,45 T 5 8 PuMeØadi a~ vevbeonerude + va. aradar bsnuentenina to F24 Al1.kaleanina apdaterel 4 Kmvauratisneæodniea 0 p 0 5 M Tankinepektian Stsnderudskttletng, udskilt. tank 4. dævset. at epninkten. ksnna.akir 5 061cr. pu uutsoad.nye sugerer.nye danny beta,aptaeke.plads 4 mt»ae~rad Star 1+11 indtegnet 4 Rettet asen udldrdsa 2tbn3 tank ton blykv benzin 5 F by p0tt4&.tea~iade raanbra aljourtert hej tro anlea ttl.)et Situntlana ~a nieklelne codnet Setwa,knplad, na lagergsrd E 5 0 Ocrtnlng A A8.k.plnn codnet REV RISELOE Kuwait Petroleum (Danmark) AIS F24 AUTOMATANLÆG ADELGADE 104, 5400 BOGENSE ADELGADE f~ 01?. ~_ 3L_t) uutv.ve. Bogense kækatade kyæl,nd Situationsptav SIN 55. NOTE: Eksistereede tort~old vvgno BEBYGGET AREA IALT 441,3M2 GRUNDAREAL 2D38M2 22% BEBYGGELSESPRGCENT ~A EJENDGMMEN F1NDES INGEN TiNGLYST BYGGLUNIE TEGNINGEN ER GPTLGNET ea BAGGRUND AF GAMMEL TEGNING FRA t96d TEGN.NR DG OIL TEC S TEGNING NR. 1.2 FRA TEOv < MAL 1: KOWAIT PETROLEUM u/s 5ANE~L50ET W Rtdglvenddngesiorer. Eaebzksmj Kepierg se ADBO BOl ~ I SAG TLF: TLF: I SAG bag ItAG

20 Beskrivelse af tankstationens nuværende afløbsforhold I det nedenstående henviser tallene i parentes og med fed skrift til de pagældende placeringer pa tankstationens kloakplan på forrige side. Oplysningerne stammer fra PP Entreprises kortlægning af tankstationens afiøbsforhold. Den nuværende OBU ved vaskehallen (1) har et volumen på 0,2 m3 samt en vanddybde på 0,8 m, og det tilhørende sandfang (2) har et volumen på 1,5 m3. Sandfanget og OBU en består begge af betonbrønde, og OBU en har ikke indbygget koalescensudskiller. Sandfanget fungerer desuden også som opsamlingsbrønd for det vaskevand, der recirkulerer i forbindelse med undervognsvask. Et monteret T-stykke på udløbet fra sandfanget gør, at sandfangsbrønden yderligere fungerer som en OBU. I hjørnet mellem vaskehallen og den nu nedlagte butik findes desuden et tagnedløb uden sandfang (3). Ligeledes er der ved det nu nedlagte autoværksted en OBU (4), der ikke længere er i brug. Det har ikke været muligt at fastslå størrelse og type på denne. OBU en og sandfanget ved påfyldnings- og salgspladsen (5) er af samme størrelse og type som ved vaskehallen. Der foreligger ingen oplysninger om en tilknyttet magasinbrønd til denne OBU.

21 Opland Grundkort Fyn A/S 50m

22 1(1 IlL die saubere tôsan9 Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG Ilt Odora-Ciassic Piint date: Product code: kl 110_sd Page 1 of 7 SECTION 1: Identification ot the substancelmlxture and of the companylundertaking 1.1. Product identifie, 111 Odora-Classc 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised aoainst Use of the substancelmixture Product for automatic vehicle washing systems 1.3. Details of the supplier of the safetv data sheet Company name: Street: Place Post-office box Telephone Contact person Responsible Department lå. Emergencv teleohone number: KAW KIEHL KG Oskar-von-Miller-Str 1 D Odelzhausen 15 D Odelzhausen Telefax: joachim.dr-gross kiehl-group com Dr. Joachim Gross Telephone: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89)19240 Nationale Notrufnummer for die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145 Numéro d urgence France: INRS: ~33 (0) Numero d emergenza Italia: Centro Antiveleni Milano: 02) ETTSZ )Egészségügyi Toxikolôgiai Tåjékoztatô Szolgålatl, 1096 Budapest Nagyvårad tér 2 Ogyeleti telefonszém: , Emergency telephone number for ali other countries: +49/8134/ )89/19240 (germanophone and anglophone) J P Kiehl Ges.m.b.H. KIEF-IL FRANCE S.A.R.L. KIEHL Italia s.r.l. KIEHL Schweiz AG Johannes Kiehl KG KIEHL Middle East L.L.C Troststr. 50/1 Top 305, 1, Rue de l industde - BP 54 Via Michelangelo 29: St. Dionys-Str. 33: Ganz Abraham ucta 4112 PO. Box A-1100 Wien F Brumath Cedex I-i 6036 Avegno (GE) CH-8645 Jona H 2142 Nagytarcsa Abu Dhabi, U A E Tel. +43 (0) 1 / Tel. +33 (0) Tel. +39 / Tel. +41 (0) 55 / Tel. +36 (0) 1/ Tel SECT1ON 2: Hazards identification 2.1. Classiflcation of the substance or mixture Indicattons of danger: lrntant R phrases Irritating to eyes and skin 2.2. Label elements Danger symbols: x Xi - Irritant Xi - Irritant R phrases 36/38 Irritating to eyes and skin Revision No: 1 06 Revision date

23 I(IEIIL Safety Data Sheet at e sat ben I ÖS 1175 according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 2 of 7 S phrases 24/25 Avoid coritact with skin and eyes SECTION 3: Compositionrintonnation on ingredients (according to 648/2004/CE) 3.2. Mixtures Chemical characterization anionic surfactants 15-30% dispersing agents, water soluble solvents, additives, corrosion protection dyes, fragrances (Limonene, Benzyialkohol, Coumarin), preservatives (Methyl-, Methylchioro-isothiazolinone) Hazardous components EC No Chemical name Quantity CAS No Classification Index No GHS ciassification REACH No Dodecylbenzylsulfonate-triethanolamjne 5-10 % Xi- irritant R38-41 Skin_irrit._2,_Eye_Dam._1,_H315_ Olefinsulfonate-Na-salt 5-10 % Xi - irritant R38 Skin Irrit. 2, Eve Dam, 1, H315 H Alkvisulfonates-Na 1-5% Xi - irritant R38-41 Acute Tox._4._Skin_lrrit._2_Eye Dam_1,_H302 H315_H (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene gfrcol monobl*yi ether 1-5 % Xi - lrdtant R Eye irrit. 2: Aicohols, Cl 2-14, ethoxylated, sulfated, sodium saks 1-5 % Xi - Irritant R38-41 Skin Irrit. 2, Eye Dam 1, H Full text of R and 11 phrases: see Section 16. SECTION 4: First ald measures 4.1. Description of firstaid measures General information Avoid contact with skin and eyes After inhalation not hazardous by inhalation After contact with skin Wash off immediately with soap and plenty of water while removing ali contaminated ciothes and shoes. After contact with eyes Rinse thoroughly with pienty of water, also under the eyelids If eye irritation persists, consuit a specialist. Revision No: 1 06 Revision date

24 AKI Safety Data Sheet d e 58 ti bere OS Ufl5 according to Regulation (EC) No 1907 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 3 of 7 After ingestion Drink plenty of water Do NOT induce vomihng If symptoms persist, call a physician Most imdortant symfitoms and effects. boffi acute and delaved This information is flot available 4.3. Indication of anv immediate medical aftention and special treatment needed Show this safety data sheet to the doctor in attendance SECTION 5: Fireflghting measures 5.1. Extinguishinp media Suitable extinguishing media Any extinguishing means and measures are acceptable 5.2. Special hazards arisina from the substance or mixture This information is not available 5.3. Advice for flrefighters Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment. The product itself does not bum SECTION 6: Accidental release measures 6.1. Personal precautions. protective eguifiment and emergency procedures Avoid contact with skin and eyes Environmental orecautions Do not flush into surface water Methods and material for containment and cleaning up Wipe up with absorbent material (e g cloth fleece) Atter dean ng flush away traces with water Never return spills in original containers for re-use 6.4. Reference to other sections Refer to protective measures listed in sections 7 and 8 SECTION 7: Handling and storage 7.1. Precautions for safe handling Advice on safe handling Avoid contact with skin and eyes Advice on protection against fire and explosion Not required 7.2. Conditions for safe storaae. includino gny incompatibilities Requirements for storage rooms and vessels Store at room temperature in the original container. Store in a place accessible by authorized persons only. Advice on storage compatibility Keep away from food drink and animal feedingstuffs Further information on storage conditions Keep container tightly closed. Never return unused material to storage receptacle 7.3. Specific end usels) This information is flot available SECTION 8: Exposure controlslpersonal protection I Revision No: 1,06 GB. EN Revision dale:

25 die saubere tôsung Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No 1907/2006 KAW KIEHL KG Print date: Control parameters Exposure limits (EH4O) 111 Odora-Ciassic Product code: kl 110_sd Page 4 of Exoosure controls Occupational exposure controls Not required Protective and hygiene nieasures Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Hand protection Protective gloves Recommendation: Nature latex gloves with parts of polychioropren latex and a coating thickness of 06 mm which protect at east 8 hours (corresponds to the permeability level 6 of the European norm DIN/EN 374) and provide a resistance to swelling of < 15%. Eye protection Safety glasses with side-shields. SECTION 9: Physical and chemical properties 9.1. Information on basic nhysical and chemical properties Physical state Iiquid Colour green Odour pleasant ph-value (at 20 C) Changes in the physical state Melting point: Boiling point: Sublimation point: Softening point: Flash point: Flammability Solid: Gas: Lower explosion Iimits Upper explosion limits Ignition temperature Auto-ignition temperature Solid Gas Vapour pressure Density (at 20 C Water solubility (at2o C) <-8 C >98 C >100 C >300 C not determined 105 g/cm completely miscible Test method 7,7 K-QP1O12C K-QP 101 2E Revision No i 06 Rev~s~on data

26 Safety Data Sheet 0, e 5 a u bere os Uflg according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 5 of 7 Solubility ifl other solvents nat determined Partition coefficient: Viscosity / dynamic: Viscosity / kinematic Vapour density: Evaparation rate: nat determined nat determined nat determined nat determined not determined 9.2. Offer information Solid content: nat determined SECTION 10: Stability and reactivlty Reactivitv This information is nat available Chemical stabilitv This information is nat available Possibilitv of hazardous reactions This information is nat available Conditions to avoid Da nat expase to temperatures abave Incomnatible materials This information is nat available, Hazardous decomoosition oroducts No decomposition if stored and applied as directed Further information Do nat mix with other detergents ar chemicals, SECTION 11: Toxicological information Information on toxicolociical effects Acute toxicity CASNo C Chemical name Exposure routes IMethod Dose ~species Isource C13-C17-Alkylsulfonates-Na aral IATE 500 mg/kg (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycol monobutyl ether oral LD5O 5660 mg/kg Rat dermal LD5O 4120 mg/kg Rabbit Additional information on tests Classification according to European directive an classification of hazardous preparations 1999/45/EC Further information Irritating to eyes and skin. Health injuries are not knawn or expected under normal use. SECTION 12: Ecological information I Revision No: 1 06 GB. EN Revision date:

27 L die saubere Låsung Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: klllo_sd Page 6 of Toxicitv No data is available on the product itseif GAS No Chemical name Aquatictoxicity IMethod Dose b Ispecies Isource (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycol monobutyl ether Acute aigae toxicity ErC5O > 100 mg/i Scenedesmus sp Acute crustacea toxicity EC5O > 100 mg/i 48 Daphnia magna Persistence and deciradabilitv Contains no substances known to be hazardous to the environment or not degradabie ifl waste water treatment plants The surfactants in the product meet ali requirements otthe detergents regulation 648/2004/EG Readily biodegradable, according to appropriate OECD test Bioaccumulative potential This information is not available Partition coefficient n-octanol/water CAS No Chemical name Log Pow (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycoi monobutyl ether 0.56 (25 C) Mobilitv in spil The formulation of the product does not contain halogen organic compounds (AOX) or AOX forming haiogen compounds Results of PBT and vpvb assessment This informabon is not available Otheradverse effects This information is not availabie Further information Chemical Oxygen Demand (COD) 738 mg O2/g SECTION 13: Disposal considerations Waste treatment methods Advice on disposal Container should be emptied thoroughly Do not pour remains of product in large quantities into the sewage Waste disposal number of waste from residues!unused products WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSU of fats grease soaps detergents, disinfectants and cosmetics wastes not otherwise specitled Waste disposal number of used product WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSIJ of fats, grease soaps detergents, disinfectants and cosmetics, wastes not otherwise specified Contaminated packaging Clean container with water. Cans or containers must be cleaned and returned to the manufacturers for recycling. SECTION 14: Transport information Other applicable information Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations Revision No: I 06 Revision date:

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 108 Intensiv-Shampoo ph-neutral

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 108 Intensiv-Shampoo ph-neutral Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup Dato: 13. februar 2014 Sagsnr. 480-2010-27581 Dok.nr. 480-2014-27251 8942 Forlængelse af tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen: Dansk Butikstjeneste A/S Nordre Strandvej 3 8240 Risskov Den 14. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak i henhold til 28 i Bekendtgørelse af Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (LBK nr. 879 af 26. juni 2010). Dato

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere