Spildevandstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandstilladelse"

Transkript

1 Q8 DANMARK A/S Arne Jacobsens Allé København S Teknik, Erhverv og Kultur 21. januar 2015 Sagsnummer Dokument nr Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 126 Spildevandstilladelse Bilvaskeanlæg F24, Adelgade 104, 5400 Bogense Nordfyns Kommune Østergade Bogense Tlf Kontaktadresse Rådhuspladsen Otterup Åbningstid Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Telefontræffetid Se åbningstid Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra Borger.dk eller Virk.dk. Udarbejdet af: Jonas David Larsen Side 1 af 18

2 Tilladelse Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal til spildevandsforsyningens kloak Nordfyns kommune meddeler hermed påbud i henhold til 30 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven 1 om vilkår i tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal hos F24, Adelgade 104, 5400 Bogense til spildevandsforsyningens kloak. Klagevejledning findes i bilag 1. Eventuelle klager skal være skriftlige, og skal være kommunen i hænde senest 20. februar Denne tilladelse omfatter alene de spildevandsmæssige forhold. Øvrige forhold vil blive reguleret i henhold til autobranchebekendtgørelsen 2, benzinstationsbekendtgørelsen 3 samt miljøbeskyttelseslovens 42. Forudsætninger for spildevandstilladelsen Tilladelsen er basseret på følgende materiale og oplysninger: Ansøgning om spildevandstilladelse inklusive kloaktegning og diverse datablade på forventede anvendte sæber mv. - modtaget den 20. februar Beskrivelse af eksisterende sandfang og olieudskillere på adressen modtaget 4. marts Oplysningerne er sammenfattet og vurderet i den spildevandstekniske redegørelse. På det foreliggende grundlag fastsætter Nordfyns Kommune nedenfor anførte vilkår for afledningen af spildevand fra vaskehal hos F24, Adelgade 104, 5400 Bogense, til spildevandsforsyningens kloak. Vilkår Generelt 1. Denne tilladelse omfatter virksomhedens afledning af spildevand. Som spildevand skal her forstås vaskevand der udledes fra vaskehallen, samt vand fra evt. spandevask på forpladsen. 2. Uforurenet regnvand fra taget samt fra befæstede arealer (med undtagelse af påfyldnings- og salgspladsen for benzin og diesel) skal afledes til spildevandsforsyningens regnvandskloak uden yderligere vilkår. Regnvand, der afstrømmer fra påfyldnings- og salgspladsen, skal afledes til spildevandsforsyningens spildevandskloak. 3. I forbindelse med driftsuheld og større spild, der kan have væsentlig betydning for spildevandsafledningen skal alarmcentralen straks kontaktes på telefon Et eksemplar af denne tilladelse skal forefindes på adressen, og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, med senere ændringer

3 5. Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal forefindes på adressen, og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Indretning 6. Vaskehallen skal have monteret separat vandmåler, som måler vandforbruget til vaskehallen, inkl. vandforbruget til rengøring. 7. Det skal være muligt at opgøre antallet af udførte bilvask på anlægget. 8. Afledning af spildevandet skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller, eller andre renseforanstaltninger med tilsvarende eller bedre renseeffekt. 9. Der må ikke ledes tag- og overfladevand til sandfang og olieudskiller, eller lignende renseforanstaltninger. 10. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en prøvetagningsbrønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal forefindes umiddelbart efter olieudskilleren, og før evt. tilledning af overfladevand. 11. Spildevandet skal ledes til spildevandsforsyningens spildevandskloak. Drift af vaskehal 12. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B- stoffer 4 og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne må ikke være større end 1 %. 13. Der må ikke anvendes vaskekemikalier med en spaltningstid, der overstiger spildevandets opholdstid i olieudskilleren. 14. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, som ligger i tilknytning til vaskehallen, skal ske i overensstemmelse med følgende: Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, og indholdet skal bortskaffes efter gældende regler. Olieudskilleren skal tømmes minimum en gang årligt, eller når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved bundtømning af olieudskilleren skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. I forbindelse med tømning skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler. Ved inspektionen skal olieudskilleren være tømt. Efter tømning og evt. inspektion skal olieudskilleren fyldes med vand. Er der installeret lagtykkelsesalarm, skal denne afprøves ved samme lejlighed. Afprøvning af lagtykkelsesalarm må kun finde sted i forbindelse med bundtømning af olieudskilleren. På samme måde skal eventuelt koalescensfilter og flydelukke efterses og renses. 4 Forklaring på hvilke stoffer der betegnes som A- og B-stoffer fremgår af Miljøministeriets vejledning nr. 2, 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

4 15. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal Nordfyns Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes. Emissionskrav 16. Spildevandet skal overholde følgende emissionsværdier: Tabel 1. Krav til udledt mængde, koncentration samt analysemetode for de parametre, der skal måles for i spildevandet fra vaskehallen. Parameter Koncentrationskrav Mængdekrav Analysemetoder 5 Enhed Grænseværdi Enhed Grænseværdi ph min. 6,5 Feltprøve maks. 9,0 Suspenderet stof mg/l 500 g/bilvask 75 DS/EN 872 eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad. Cadmium µg/l 3 mg/bilvask 0,45 Oplukning efter DS 259 Kobber µg/l ) mg/bilvask ) eller DS/EN ISO samt Bly µg/l 100 mg/bilvask 15 Referencelaboratoriets Zink µg/l 3000 mg/bilvask 450 gældende metodedatablad DEHP µg/l 87 1) mg/bilvask 13 1) DS/EN ISO eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad Mineralsk olie mg/l 20 mg/bilvask 3000 DS/R 209 (modificeret) 1) Tilsigtet værdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Tilsyn og kontrol 17. Virksomheden skal 1 gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden. Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle, jf. vilkår 10. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Første stikprøve skal udtages senest den 1. april Spildevandsprøverne skal analyseres for de i vilkår 16 angivne parametre. 19. Spildevandsprøverne skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres af et af akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen 6 5 Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger, med senere ændringer. 6 Bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger.

5 20. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller. 21. Virksomheden skal registrere antallet af bilvask samt vaskeanlæggets vandforbrug alle dage i den uge, hvor prøvetagningen foregår. 22. Analyseresultaterne, registreret vandforbrug og antallet af vaskede biler, jf. vilkår 21, skal fremsendes til Nordfyns Kommune senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet. Hvis analyseresultaterne viser, at emissionsværdierne er overholdt, kan virksomheden undlade at medsende registreringer af vandforbrug og antal bilvask til kommunen. Kontrolkrav (Egenkontrol) 23. De udledte stofmængder, jf. vilkår 16, beregnes ved at gange de i prøven målte stofkoncentrationer med det beregnede gennemsnitlige vandforbrug pr. bilvask over ugen, jf. vilkår 21, fratrukket 14 liter pr. bilvask til bortslæb og fordampning. 24. Til vurdering af om emissionsværdierne i vilkår 16 er overholdt må målingerne i stikprøven af ph, suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie ikke overskride koncentrationskravene i vilkår 16 eller må målingerne i stikprøven af ph ikke overskride kravet i vilkår 16 og de beregnede udledte mængder af suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie, jf. vilkår 23, må ikke overskride mængdekravene i vilkår Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 16 for overholdt. 26. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest én måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført. 27. Efterfølgende skal virksomheden på forlangende af og efter aftale med Nordfyns Kommune udtage spildevandsprøver til dokumentation for at emissionsværdierne er overholdt. 28. Hvis emissionsværdierne i vilkår 16 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Nordfyns Kommune nedsætte frekvensen af egenkontrol til én gang hvert andet år. Hvis prøverne herefter to gange i træk overholder emissionsværdierne, kan virksomheden efter aftale med kommunen stoppe egenkontrollen. 29. Udgifter til prøvetagning og analyser samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden. 30. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for: Antal bilvask pr. år.

6 Vandforbrug pr. år. Inspektion og tømning af sandfang og olieudskiller. Datablade for vaskemidler. Funktionsprøvning af evt. alarm i olieudskiller. Evt. udbedringer/reparationer af sandfang og olieudskillere samt evt. tætheds-prøvning. Ovenstående oplysninger skal forevises Nordfyns Kommune på forlangende og opbevares tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. Renere teknologi 31. Virksomheden skal undersøge muligheden for anvendelse af renere teknologi ved evt. renovering eller ombygning af vaskehallen. Generelle oplysninger Den til virksomheden hørende olieudskiller vil som udgangspunkt blive tømt via den kommunale tømningsordning. Det er muligt at søge om fritagelse for ordningen i medfør af 48 i Affaldsbekendtgørelsen 7. Ønskes der fritagelse, skal virksomheden ansøge kommunen herom. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift (herunder skift af vaske- og rengøringsmidler) med indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringen foretages, meddeles til Nordfyns Kommune for vurdering i forhold til den gældende spildevandstilladelse. I tilfælde af ejerskifte eller ophør af virksomheden på adressen skal kommunen underrettes, så snart der er truffet endelig beslutning herom. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Fristen er 4 uger fra den er meddelt. Se bilag 1 for nærmere klagevejledning. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid en eventuel klage behandles, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen er at virksomheden opfylder de vilkår der er stillet i tilladelsen. Det indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen, jf. 96 i Miljøbeskyttelsesloven. Underretning om afgørelsen Nordfyns kommune har sendt kopi af denne afgørelse til følgende: 7 Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald, med senere ændringer

7 Vandcenter Syd, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, Friluftsrådet, v/søren Larsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering på kommunens hjemmeside.

8 Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering F24, der er en kæde af ubemandede tankstationer ejet af Q8, søger om tilladelse til at aflede spildevand fra vaskehallen på deres tankstation på Adelgade 104 i Bogense til forsyningens kloak. Ansøger er firmaet RC Miljø, Stendiget 8, 2630 Taastrup, på vegne af Q8. Der er tale om en eksisterende vaskehal, som blev etableret i Vaskehallen ligger i tilknytning til en tankstation, som blev etableret ca Imidlertid er der aldrig meddelt tilladelse til at slutte det til vaskehallen hørende vaskeanlæg til kloakken. Den manglende tilslutningstilladelse blev konstateret af Nordfyns Kommune i december 2010 i forbindelse med opfølgning på et netop afholdt miljøtilsyn på tankstationen. Vaskeanlægget havde på det tidspunkt været udskiftet 2 gange (hhv. i 1996 og 2004). Ved udskiftningen i 2004 vurderede det daværende Miljøcenter Fyn, at der skulle udarbejdes en spildevandstilladelse til vaskeanlægget. Denne opgave overgik til Nordfyns Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar Efterfølgende er vaskeanlægget atter blevet udskiftet til det nuværende. Denne udskiftning fandt sted i april Ved det ovenfor omtalte miljøtilsyn var tankstationen bemandet, og forsynet med Q8 s bomærke. Der var da ligeledes autoværksted og butik på adressen. Fra 2012 er tankstationen ubemandet, og hører under F24. Beskrivelse af vaskeanlægget Det nuværende vaskeanlæg er af typen Istobal M9+ Mammut, og er leveret af: Ninki Bilvask A/S Fuglevænget 20 Mønsted 8800 Viborg Anlægget anvendes til vask og tørring af person- og varebiler på op til 2,50 x 2,70 meter (b x h). Der er tale om et anlæg af roll-over typen, hvor bilen placeres i vaskehallen, hvorefter anlægget kører frem og tilbage under udførelsen af vaskeprogrammerne. Anlægget er samkørt med vaskehallens porte, således at vask og tørring kun kan finde sted når portene er lukkede. Spildevand fra vaskehallen I ansøgningen fra RC Miljø er angivet et vandforbrug på 130 liter pr. bilvask samt et estimeret årligt antal bilvaske på biler. Ved rengøring af vaskehal og vaskeanlæg, samt ved eventuel manuel forvask af bilerne, anvendes gennemsnit 15 liter vand pr. bilvask.

9 Hertil kommer et tab i form af fordampning og bortslæb af vaskevand, som adsorberer til bilernes overflader, og som således ikke ledes til kloak. I ansøgningen er der skønnet et tab på 10 liter vand pr. bilvask. Herudfra fås følgende tal for den samlede udledte spildevandsmængde: Tabel 2. Tal for vandforbrug og udledt spildevandsmængde fra vaskehallen Vasketal [biler pr. år] Vandforbrug [liter pr. vask] Vandforbrug [m 3 pr. år] Vaskeanlæg Rengøring af hal samt spandevask Fordampning og bortslæb Total mængde udledt spildevand fra vaskehallen Den skønsmæssige varighed af selve vaskeprocessen (ekskl. efterfølgende tørring) er sat til 3 minutter. Ud fra dette, samt det oplyste vandforbrug pr. bilvask, fås en maksimal spildevandsstrøm fra vaskeanlægget på ca. 0,7 liter pr. sekund. Tilsvarende fås ud fra det samlede årlige vandforbrug en gennemsnitlig dagligt udledt spildevandsmængde på ca. 4,43 m 3. I vaskehallen er der desuden installeret recirkulation af en del af spildevandet. Det recirkulerede spildevand anvendes til undervognsvask. Fra vaskehallen afledes spildevandet via sandfang og olieudskiller til forsyningens spildevandskloak, hvorfra det ledes til Bogense Centralrenseanlæg. Undervejs er der tilløb af regnvand fra vendepladsen omme bag ved vaskehallen, tagvand, samt fra tankstationens påfyldnings- og salgsplads. Regnvandet ledes til forsyningens kloak sammen med spildevandet fra vaskehallen, hvilket fortsat bør ske, da det kan være potentielt forurenet som følge af oliespild opstået i forbindelse med påfyldning og/eller tankning af benzin og diesel. Kloakplan over tankstationens afløbsforhold, med tilhørende beskrivelse, fremgår af bilag 2. Beliggenhed og afledning Vaskehallen er beliggende på adressen Adelgade 104, 5400 Bogense. Området blev separatkloakeret i 2002, men der er ikke sket separering af kloakken på selve virksomheden, jf. den gældende kloakplan i bilag 2. Spildevandet ledes til Bogense Centralrenseanlæg der er et beluftet aktivslam-anlæg med en godkendt kapacitet på PE. Efter rensning ledes vandet til Lillebælt. Vaske- og rengøringsmidler Nedenstående tabel viser, hvilke vaske- og rengøringsmidler der anvendes i vaskeanlægget, samt årligt forbrug beregnet ud fra et vasketal på biler. Produktnavne samt årligt forbrug er oplyst af ansøger. Tabellen viser ligeledes de respektive produkters indhold af A-, B-, C- samt IV-stoffer (miljøprofiler, målt i vægtprocent). Indholdet op til 100 % er vand. For disse stoffer har Miljøstyrelsen formuleret følgende definitioner:

10 A-stoffer: Er uønskede i spildevand, da de er svært nedbrydelige, meget giftige for vandlevende organismer, og/eller kan medføre uhelbredelige skadevirkninger på mennesker. B-stoffer: Er svært nedbrydelige og giftige for vandlevende organismer. Bør begrænses mest muligt ved brug af BAT (bedste tilgængelige teknik). C-stoffer: Er normalt uproblematiske. I.V.-stoffer: Disse stoffer kan ikke vurderes p.t. på grund af manglende data. I.V.-stoffer kan derfor potentielt være A- eller B-stoffer. Tabel 3. De vaskeprodukter, der anvendes i vaskehallen. Produktnavn Anvendelse Leverandør Forbrug [liter pr. år] 111 Odora Skum Skumforvask Kiehl Chemie 134 Kimax Wash Shampoo Fælgrens Kiehl Chemie 207 Saphir Tørrehjælp Kiehl Chemie 213 Zircon Voks Kiehl Chemie 225 Micron Lakforsegling Kiehl Chemie ECO Shampoo DK SuperKalk Lensitil Top Spandevask Rengøring af vaskeanlæg Rengøring af vaskeanlæg Kiehl Chemie Miljøprofil [% w/w] A B C I.V , , , , ,3 Samson Johnson Diversey Miljøprofilerne for de enkelte produkter er hentet fra DHI s hjemmeside: Sikkerhedsdatablade for produkterne anvendt til bilvask er vist i bilag 4. Driftsjournaler Det oplyses i ansøgningen, at der føres driftsjournal over: Antal bilvask Vaskehallens vandforbrug (excl. recirkulering) Forbrug af vaske- og rengøringsmidler Tømning af vaskehallens sandfangsbrønd Spildevandsteknisk vurdering Spildevandet fra vaskehallen vil typisk kunne indeholde olierester og benzinrester, tungmetaller og rester af vaskemidler. Olie- og benzinrester Mineralsk olie kan give problemer i omgivelserne. Spildolie (olie- og benzinrester) i væsentlige mængder kan også give problemer for kloaknettet, spildevandsarbejdere og driften af renseanlægget. Recipienten, der skal modtage det udledte spildevand fra renseanlægget, kan ligeledes blive belastet.

11 Spildolie består af en række svært nedbrydelige stoffer, der har negative miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber. Derfor er spildolie uønsket i miljøet, og udledningen skal begrænses med bedste tilgængelige teknik. Natur- og Miljøafdelingen vurderer, at et veldimensioneret sandfang samt en veldimensioneret olieudskiller vil være en god løsning for tilbageholdelse og omdannelse af en væsentlig del af den mineralske olie. Tungmetaller Tungmetaller er skadelige for miljøet, og kan hæmme processerne i renseanlægget, og er desuden uønskede i både spildevandsslam og i vandløb og havet. Derfor er tungmetaller uønskede i miljøet, og udledningen skal begrænses med bedste tilgængelige teknik. Det forventes, at en stor del af metallerne vil bundfældes i sandfanget. Derfor vurderer vi, at anlægget lever op til bedst tilgængelige teknik. Vaskemidler Vaskemidler, der anvendes til bilvask m.v., kan indeholde såkaldte A- eller B-stoffer (jf. Miljøministeriets vejledning nr. 2, ). Se appendiks A. Definitionerne af hhv. A- og B-stoffer findes i afsnittet umiddelbart ovenover tabel 3. Af vilkår 12 fremgår det, at der ikke må indgå A- eller B-stoffer i virksomhedens vaskemidler. De valgte produkter (jf. tabel 3), lever op til dette vilkår, idet de hverken indeholder A- eller B-stoffer. Herved sikres det, at der ikke udledes A- eller B-stoffer til spildevandet fra vaskemidlerne. Vurdering af kontrolniveau Vaskehallen tilhører gruppen af uproblematiske virksomheder med spildevandsmængde under m 3 /år og ingen A og B stoffer. Der ses i denne sammenhæng bort fra moderate mængder A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie, jf. miljøstyrelsens vejledning nr. 2, Kontrolniveauet fastsættes derfor til 0. Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at der inden for en nærmere angivet frist udtages en spildevandsprøve med henblik på at vurdere den nuværende olieudskillers renseevne. Ud fra analyseresultatet fra denne prøve vil kommunen efterfølgende tage stilling til, om der evt. skal varsles påbud om etablering af ny olieudskiller eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt. Driftsjournal Der skal opstilles vilkår til driften af anlægget i form af krav om dokumentation for vandforbrug, kemikalieforbrug, antal vaskede biler pr år, bortskaffede mængder affald fra olieudskiller og sandfang. Afløbsforhold Tankstationen ligger i opland til separatkloak. Kloakoplandet har i Nordfyns Kommunes gældende spildevandsplan (Spildevandsplan ) oplandsnummeret Oplandskort er vist i bilag 3. Den pågældende delstrækning af Adelgade hvor tankstationen er beliggende (strækningen mellem Østre Engvej og Vestergade), blev separatkloakeret i Før da var delstrækningen fælleskloakeret, og spildevandet fra vaskehallen må således antages at være tilsluttet den gamle fælleskloak til spildevand, da vaskehallen blev etableret i Af kloakplanen over tankstationen (bilag 1) ses, at spildevandet fra vaskehallen samt overfladevand fra påfyldnings- og salgspladsen afledes til den samme stikledning. Der er således aldrig sket separering af spilde- og overfladevand på tankstationens grund. 8 Miljøministeriets vejledning nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

12 Der er derudover foretaget en kortlægning af de nuværende afløbsinstallationer på tankstationens område. Kortlægningen er udført af entreprenørfirmaet PP Entreprise I/S, Kringsvej 7, 7000 Fredericia, på vegne af Q8. Oplysningerne fra kortlægningen er sammenfattet i bilag 2, hvor kloakplanen også findes. Kommunens bemærkninger Fra vaskehallen udledes i alt m 3 spildevand årligt. Ifølge miljøprofilerne for de i vaskeanlægget anvendte produkter (se tabellen på forrige side), udledes der hverken A- eller B-stoffer sammen med spildevandet. Vaskehallen hører dermed under Kontrolgruppe 0, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 9. For at sikre, at spildevandet fra vaskehallen samt overfladevandet fra forpladsen i tilstrækkelig grad er renset for især olierester forinden afledning til spildevandsforsyningens kloak, er der i tilladelsen stillet vilkår om at spildevandet passerer gennem en egnet renseløsning i form af korrekt dimensioneret olieudskiller eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt, jf. vilkår 8. Alternativt skal der indsendes dokumentation for, at den nuværende olieudskiller på adressen renser for olie og benzin i tilstrækkelig grad. Dokumentationen skal være i form af analyseresultater fra en spildevandsprøve, hvor der er analyseret for parametre i overensstemmelse med tabellen i vilkår 16. Hvis analyseresultaterne fra den første stikprøve viser overskridelse af emissionsværdierne oplistet i tabellen i vilkår 16, må det derfor antages, at den nuværende olieudskiller ikke renser spildevandet tilstrækkeligt. Der vil i givet fald blive varslet påbud om etablering af en egnet olieudskiller, evt. med tilhørende sandfang, eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt. Jf. i øvrigt 30 i Miljøbeskyttelsesloven. Påbuddet vil ligeledes blive varslet, hvis det ikke er fysisk muligt at udtage spildevandsprøve fra en dertil indrettet prøvetagningsbrønd som beskrevet i vilkår 10. Tilladelsen er meddelt som et påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 30 stk. 1, da der er tale om fornyelse af vilkår. Tankstationen ligger i opland til separatkloak, men spildevand fra vaskehallen samt overfladevand fra påfyldnings- og salgspladsen afledes fortsat i den samme stikledning, som leder til renseanlægget via den gamle fælleskloak. Der er af denne grund meddelt vilkår i tilladelsen om, at regnvand fra taget samt fra befæstede arealer uden for påfyldnings- og salgspladsen skal omkobles til regnvandskloakken. Herfra vil regnvandet blive ledt til Bogense Bybæk, og herigennem til Bogense Havn og Lillebælt. På grund af den potentielle risiko for forurening af overfladevandet med olierester ifm. påfyldning og tankning af benzin og diesel er det imidlertid kommunens vurdering, at der ikke bør ske afledning af overfladevand fra salgs- og påfyldningspladsen. 9 Jf. tabel 5.2.1, side 86 i Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Vejledning nr. 2, Miljøstyrelsen (2006)

13 Årsagen er, at selv en korrekt dimensioneret olieudskiller ikke renser for olie i tilstrækkelig grad til at efterfølgende udledning af overfladevandet herfra direkte til vandmiljøet vil være miljømæssigt forsvarligt. Da virksomhedens olieudskiller er af ældre dato, har det ikke været muligt at tilvejebringe tal for det manuelle flow. Der kan derfor ikke på det foreliggende grundlag siges noget om, hvorvidt olieudskilleren er dimensioneret tilstrækkeligt til den vandmængde, der tilledes. Samlet vurdering Den samlede vurdering er, at spildevandet fra vaskehallen kan tilsluttes det offentlige spildevandssystem på de givne vilkår, uden at det medfører væsentlige miljømæssige problemer for hverken kloaksystem, renseanlæg eller recipient. Med venlig hilsen Jonas David Larsen Ingeniør Direkte tlf

14 Appendiks A: Kriterier for gruppering af organiske stoffer Liste A Liste A omfatter stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over for mennesker og/eller stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har en høj giftighed over for vandlevende organismer. Stofferne på liste A må betegnes som uønskede i spildevand. Stoffer klassificeres i liste A, når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer, der skal mærkes med en eller flere af risikosætningerne (Miljø- og Energiministeriet, 2000d): R 39: Fare for varig alvorlig skade på helbred R40: Mulighed for varig skade på helbred R45: Kan fremkalde kræft R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader R48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R60: Kan skade forplantningsevnen R61: Kan skade barnet under graviditeten R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten R64: Kan skade børn i ammeperioden eller 2. Stoffer, der ikke er let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) og som samtidig har EC 50 < 1 mg/l EC 50 er den koncentration, der under givne betingelser og i et givet tidsrum medfører en nærmere defineret effekt hos 50% af testorganismerne. Når effekten er dødelighed hos for eksempel fisk benævnes koncentrationen LC 50. I det følgende vil betegnelsen EC 50 være anvendt som fælles betegnelse for både EC 50 og LC 50. Stoffer med EC 50 < 1 mg/l betegnes som meget giftige for organismer, der lever i vand (fisk, krebsdyr, alger), ifølge reglerne om miljøfareklassificering (Miljø- og Energiministeriet, 2000b). Stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og hvor der ikke umiddelbart foreligger oplysninger om giftigheden, bør i første omgang klassificeres i liste A. Yderligere oplysninger om stoffets giftighed over for vandlevende organismer vil således kunne bevirke, at klassificeringen af stoffet ændres. Liste A stoffer bør elimineres fra spildevandet ved substitution, eller hvis dette ikke er muligt reduceres til et absolut minimum.

15 Liste B Liste B indeholder stoffer, der ikke er let nedbrydelige og samtidig har en middel akut giftighed over for vandlevende organismer (fisk, krebsdyr, alger) eller er potentielt bioakkumulerbare. Stoffer klassificeres i liste B, når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer, der ikke har potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker, ikke er let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) og desuden er karakteriseret ved et eller begge af følgende kriterier: og/eller eller 1 mg/l < EC 50 < 100 mg/l log P ow > Stoffer, der er påvist ikke at være nedbrydelige under anaerobe forhold i ISO-screeningstest (ISO11734) (International Standardiserings Organisation, 1998) og desuden er kendetegnet ved et eller begge af følgende kriterier: og/eller EC 50 < 10 mg/l log P ow > 3. Baggrunden for disse kriterier er, at EC 50 = 100 mg/l ifølge reglerne om miljøfareklassificering (Miljø- og Energiministeriet, 2000b) er grænsen for, hvornår stoffer på grund af deres giftighed betegnes som skadelige for organismer, der lever i vand (akut giftighed), og EC 50 = 10 mg/l er grænsen for, hvornår stoffer betegnes som giftige. Desuden anses et stof for at være potentielt bioakkumulerbart, når log P ow > 3, medmindre der foreligger en forsøgsmæssig bestemt biokoncentreringsfaktor BCF < 100 (Miljø- og Energiministeriet, 2000b). P ow er stoffets octanol/vand fordelingskoefficient. Liste B stoffer skal begrænses ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik og således, at miljøkvalitetskrav overholdes. Ophobning i slam/ ikke anaerobt nedbrydeligt Stoffer, der ikke er anaerobt nedbrydelige, kan ophobe sig i slam eller akvatiske sedimenter. I tilfælde hvor det er kendt, at specifikke stoffer ophobes til betænkelige niveauer i slam eller akvatiske sedimenter, bør dette yderligere føre til, at stofferne som minimum placeres i liste B. Kriteriet er nødvendigt for at tage højde for problematiske stoffer, der på trods af resultaterne af OECD's screeningstest for aerob nedbrydning ikke nedbrydes under anaerobe forhold. Dette kriterium sikrer, at stoffer, der er identificeret som potentielt problematiske i forhold til jordbrugsanvendelse af slammet, f.eks. NPE, PAH'er, DEHP og LAS (Miljø- og Energiministeriet, 2000c), som minimum placeres på liste B. Stoffer betegnes som anaerobt nedbrydelige, når der opnås mindst 60% af den teoretiske kuldioxid- og methanproduktion i ISO-screeningstest for anaerob nedbrydelighed (ISO 11734). Liste C Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B. Stoffer klassificeres i liste C, når de opfylder nedenstående kriterier:

16 Stoffer, der ikke har potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker, og som samtidig er karakteriseret ved enten at være: eller og let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) ikke at være potentielt bioakkumulerbare (log P ow < 3) desuden at have en giftighed, der svarer til EC 50 > 100 mg/l. Ved afledning via renseanlæg vurderes risikoen for, at disse stoffer vil medføre skadelige effekter i vandmiljøet generelt at være lille. De ansvarlige for renseanlæggene bør dog være opmærksomme på risikoen for hæmning af anlæggets biologiske processer og overskridelse af kvalitetskrav for vandmiljøet ved særligt store tilledninger af liste C-stoffer. Stofferne skal som udgangspunkt begrænses ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik, men der kan være hensyn, der medfører behov for regulering af liste C-stoffer, eksempelvis at et stof udviser nitrifikationshæmmende effekt. Ovenstående kriterier for vurdering af organiske stoffer er vist samlet i nedenstående figur:

17 Principperne for vurdering af tilledning af miljøfarlige organiske stoffer til offentlige spildevandsanlæg Human skadevirkning R39, R40, R45, R46, R48, R60, R61, R62, R63, R64 Ja Liste Elimineres eller minimeres mest muligt A Nej Flygtig (H > 10-3 atm m 3 /mol) Ja Begrænses så eksplosionsfare undgås Nej Let (OECD screeningstest) nedbrydeligt Ja Liste C Begrænses ud fra ressource- hensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområde Nej Akut (EC 50 1 mg/l) giftighed Ja Liste Elimineres eller minimeres mest muligt A Nej Middel akut giftighed (1 mg/l < EC mg/l) eller potentielt bioakkumulerbart (log P ow > 3) Ja Liste B* Begrænses så vandkvalitetskrav/kriterier overholdes og ved bedste tilgængelige teknik Nej Lav akut giftighed (EC50 > 100 mg/l) Ja Liste C Begrænses ud fra ressourcehensyn *: Liste B omfatter desuden stoffer, der er påvist ikke at være nedbrydelige under anaerobe forhold i ISO-screeningstest og desuden er kendetegnet ved et eller begge af følgende kriterier: EC 50 < 10 mg/l og/eller Potentiel bioakkumulerbarhed i vandlevende organismer angivet ved log P ow > 3. Ikke-vurderede stoffer Stoffer, der ikke er undersøgt for ovennævnte egenskaber. For ikke-vurderede stoffer skal der fremlægges stofoplysninger og vurderinger af stofferne.

18 Bilag 1 Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er annonceret. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 23. januar Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af Q8 DANMARK A/S Vandcenter Syd Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald En eventuel klage skal være skriftlig, og skal være kommunen i hænde senest den 20. februar 2015 kl. 13:00. Klagen kan indsendes på én af følgende måder: På mail til Elektronisk via Med post til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked til ansøger. Medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, kan nærværende tilladelse udnyttes fra annonceringstidspunktet, dog for ansøgers egen regning og risiko. Kommunen sender herefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, inklusive det materiale der er anvendt ved behandlingen af sagen, samt eventuelle bemærkninger som klagen måtte give anledning til. Det er en betingelse for Natur- og Miljølklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på beløbet når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Yderligere vejledning om klagemuligheder og gebyrordning findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Søgsmål Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. For denne afgørelse udløber fristen for indgivelse af søgsmål således den 23. juli 2015.

19 i i h i i i i i i i i i i i i i iii i i i i i I I I I i Denne tegning er undergivet Kuwait Petroleum (Danmark) A/Ss ejendomaret og ophavsret og ml, ikke uden særskilt tilladelse eftergeres, kopieres, ændres eller udnyttes at nagna. Kuwait Petroleum (Danmark) A/S traskriver sig ethvert ansvar far om tegningens udvisende er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 1i/~ SIGNATURFORKLARING: D 7 4 ~II 7 KLDAK SIGN.. KLOAKLEDNINGER DUE GG BENZINUDSKI LER, EL SIGN.: KABELØ RØN Ø I~ EL S11KLEDNING EL KABELRØR TELEFONLEDNING 7 -. ALARM FDR BENZIN - DG DUEUDSKILLER (UGGER I mækrør) ALARM FDR AUTDMAT1SK PEJLEUDSTFR (LIGGER I TRÆKRØR) \ VVS SEDN.: 5 Tg rkluftrør VANDS11KLEDNING ~- 1~ PRODUICTRØR: ;ga 4 omsæ c smuuv.,.~ara ~ ban set lee ses DYNAMIC SF95 SF98 DIESEL SF92 I DDØBEL RØR SF95 I DOBBEL RØR DIESE I DOBRE RØR DYNAMIC I ROBREL RØR sal lau ms nes.rr4 DAMPRETUR, STAGE I DAMPRETUR, STAGE II LPG + SPILDOUE 1.44 A El ut~ UT al SE KLASSIF1KAT1DNSPLAN STANDER MÆRKET MED EX SKILT SE KLASSIFIKA11GNSP AN Ifl Støvsuger 0 ii TANKNUMMER QA1KTAM( MED &IIDELLÆSER BNA 9VK TANK 0 AUTO MR ADBO BOl ~j Klassifikatiansplan i slukket lag V5G7 Z. lm GB I E)vb 9: G,58(thsKate) D:1,45 T 5 8 PuMeØadi a~ vevbeonerude + va. aradar bsnuentenina to F24 Al1.kaleanina apdaterel 4 Kmvauratisneæodniea 0 p 0 5 M Tankinepektian Stsnderudskttletng, udskilt. tank 4. dævset. at epninkten. ksnna.akir 5 061cr. pu uutsoad.nye sugerer.nye danny beta,aptaeke.plads 4 mt»ae~rad Star 1+11 indtegnet 4 Rettet asen udldrdsa 2tbn3 tank ton blykv benzin 5 F by p0tt4&.tea~iade raanbra aljourtert hej tro anlea ttl.)et Situntlana ~a nieklelne codnet Setwa,knplad, na lagergsrd E 5 0 Ocrtnlng A A8.k.plnn codnet REV RISELOE Kuwait Petroleum (Danmark) AIS F24 AUTOMATANLÆG ADELGADE 104, 5400 BOGENSE ADELGADE f~ 01?. ~_ 3L_t) uutv.ve. Bogense kækatade kyæl,nd Situationsptav SIN 55. NOTE: Eksistereede tort~old vvgno BEBYGGET AREA IALT 441,3M2 GRUNDAREAL 2D38M2 22% BEBYGGELSESPRGCENT ~A EJENDGMMEN F1NDES INGEN TiNGLYST BYGGLUNIE TEGNINGEN ER GPTLGNET ea BAGGRUND AF GAMMEL TEGNING FRA t96d TEGN.NR DG OIL TEC S TEGNING NR. 1.2 FRA TEOv < MAL 1: KOWAIT PETROLEUM u/s 5ANE~L50ET W Rtdglvenddngesiorer. Eaebzksmj Kepierg se ADBO BOl ~ I SAG TLF: TLF: I SAG bag ItAG

20 Beskrivelse af tankstationens nuværende afløbsforhold I det nedenstående henviser tallene i parentes og med fed skrift til de pagældende placeringer pa tankstationens kloakplan på forrige side. Oplysningerne stammer fra PP Entreprises kortlægning af tankstationens afiøbsforhold. Den nuværende OBU ved vaskehallen (1) har et volumen på 0,2 m3 samt en vanddybde på 0,8 m, og det tilhørende sandfang (2) har et volumen på 1,5 m3. Sandfanget og OBU en består begge af betonbrønde, og OBU en har ikke indbygget koalescensudskiller. Sandfanget fungerer desuden også som opsamlingsbrønd for det vaskevand, der recirkulerer i forbindelse med undervognsvask. Et monteret T-stykke på udløbet fra sandfanget gør, at sandfangsbrønden yderligere fungerer som en OBU. I hjørnet mellem vaskehallen og den nu nedlagte butik findes desuden et tagnedløb uden sandfang (3). Ligeledes er der ved det nu nedlagte autoværksted en OBU (4), der ikke længere er i brug. Det har ikke været muligt at fastslå størrelse og type på denne. OBU en og sandfanget ved påfyldnings- og salgspladsen (5) er af samme størrelse og type som ved vaskehallen. Der foreligger ingen oplysninger om en tilknyttet magasinbrønd til denne OBU.

21 Opland Grundkort Fyn A/S 50m

22 1(1 IlL die saubere tôsan9 Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG Ilt Odora-Ciassic Piint date: Product code: kl 110_sd Page 1 of 7 SECTION 1: Identification ot the substancelmlxture and of the companylundertaking 1.1. Product identifie, 111 Odora-Classc 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised aoainst Use of the substancelmixture Product for automatic vehicle washing systems 1.3. Details of the supplier of the safetv data sheet Company name: Street: Place Post-office box Telephone Contact person Responsible Department lå. Emergencv teleohone number: KAW KIEHL KG Oskar-von-Miller-Str 1 D Odelzhausen 15 D Odelzhausen Telefax: joachim.dr-gross kiehl-group com Dr. Joachim Gross Telephone: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89)19240 Nationale Notrufnummer for die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145 Numéro d urgence France: INRS: ~33 (0) Numero d emergenza Italia: Centro Antiveleni Milano: 02) ETTSZ )Egészségügyi Toxikolôgiai Tåjékoztatô Szolgålatl, 1096 Budapest Nagyvårad tér 2 Ogyeleti telefonszém: , Emergency telephone number for ali other countries: +49/8134/ )89/19240 (germanophone and anglophone) J P Kiehl Ges.m.b.H. KIEF-IL FRANCE S.A.R.L. KIEHL Italia s.r.l. KIEHL Schweiz AG Johannes Kiehl KG KIEHL Middle East L.L.C Troststr. 50/1 Top 305, 1, Rue de l industde - BP 54 Via Michelangelo 29: St. Dionys-Str. 33: Ganz Abraham ucta 4112 PO. Box A-1100 Wien F Brumath Cedex I-i 6036 Avegno (GE) CH-8645 Jona H 2142 Nagytarcsa Abu Dhabi, U A E Tel. +43 (0) 1 / Tel. +33 (0) Tel. +39 / Tel. +41 (0) 55 / Tel. +36 (0) 1/ Tel SECT1ON 2: Hazards identification 2.1. Classiflcation of the substance or mixture Indicattons of danger: lrntant R phrases Irritating to eyes and skin 2.2. Label elements Danger symbols: x Xi - Irritant Xi - Irritant R phrases 36/38 Irritating to eyes and skin Revision No: 1 06 Revision date

23 I(IEIIL Safety Data Sheet at e sat ben I ÖS 1175 according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 2 of 7 S phrases 24/25 Avoid coritact with skin and eyes SECTION 3: Compositionrintonnation on ingredients (according to 648/2004/CE) 3.2. Mixtures Chemical characterization anionic surfactants 15-30% dispersing agents, water soluble solvents, additives, corrosion protection dyes, fragrances (Limonene, Benzyialkohol, Coumarin), preservatives (Methyl-, Methylchioro-isothiazolinone) Hazardous components EC No Chemical name Quantity CAS No Classification Index No GHS ciassification REACH No Dodecylbenzylsulfonate-triethanolamjne 5-10 % Xi- irritant R38-41 Skin_irrit._2,_Eye_Dam._1,_H315_ Olefinsulfonate-Na-salt 5-10 % Xi - irritant R38 Skin Irrit. 2, Eve Dam, 1, H315 H Alkvisulfonates-Na 1-5% Xi - irritant R38-41 Acute Tox._4._Skin_lrrit._2_Eye Dam_1,_H302 H315_H (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene gfrcol monobl*yi ether 1-5 % Xi - lrdtant R Eye irrit. 2: Aicohols, Cl 2-14, ethoxylated, sulfated, sodium saks 1-5 % Xi - Irritant R38-41 Skin Irrit. 2, Eye Dam 1, H Full text of R and 11 phrases: see Section 16. SECTION 4: First ald measures 4.1. Description of firstaid measures General information Avoid contact with skin and eyes After inhalation not hazardous by inhalation After contact with skin Wash off immediately with soap and plenty of water while removing ali contaminated ciothes and shoes. After contact with eyes Rinse thoroughly with pienty of water, also under the eyelids If eye irritation persists, consuit a specialist. Revision No: 1 06 Revision date

24 AKI Safety Data Sheet d e 58 ti bere OS Ufl5 according to Regulation (EC) No 1907 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 3 of 7 After ingestion Drink plenty of water Do NOT induce vomihng If symptoms persist, call a physician Most imdortant symfitoms and effects. boffi acute and delaved This information is flot available 4.3. Indication of anv immediate medical aftention and special treatment needed Show this safety data sheet to the doctor in attendance SECTION 5: Fireflghting measures 5.1. Extinguishinp media Suitable extinguishing media Any extinguishing means and measures are acceptable 5.2. Special hazards arisina from the substance or mixture This information is not available 5.3. Advice for flrefighters Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment. The product itself does not bum SECTION 6: Accidental release measures 6.1. Personal precautions. protective eguifiment and emergency procedures Avoid contact with skin and eyes Environmental orecautions Do not flush into surface water Methods and material for containment and cleaning up Wipe up with absorbent material (e g cloth fleece) Atter dean ng flush away traces with water Never return spills in original containers for re-use 6.4. Reference to other sections Refer to protective measures listed in sections 7 and 8 SECTION 7: Handling and storage 7.1. Precautions for safe handling Advice on safe handling Avoid contact with skin and eyes Advice on protection against fire and explosion Not required 7.2. Conditions for safe storaae. includino gny incompatibilities Requirements for storage rooms and vessels Store at room temperature in the original container. Store in a place accessible by authorized persons only. Advice on storage compatibility Keep away from food drink and animal feedingstuffs Further information on storage conditions Keep container tightly closed. Never return unused material to storage receptacle 7.3. Specific end usels) This information is flot available SECTION 8: Exposure controlslpersonal protection I Revision No: 1,06 GB. EN Revision dale:

25 die saubere tôsung Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No 1907/2006 KAW KIEHL KG Print date: Control parameters Exposure limits (EH4O) 111 Odora-Ciassic Product code: kl 110_sd Page 4 of Exoosure controls Occupational exposure controls Not required Protective and hygiene nieasures Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Hand protection Protective gloves Recommendation: Nature latex gloves with parts of polychioropren latex and a coating thickness of 06 mm which protect at east 8 hours (corresponds to the permeability level 6 of the European norm DIN/EN 374) and provide a resistance to swelling of < 15%. Eye protection Safety glasses with side-shields. SECTION 9: Physical and chemical properties 9.1. Information on basic nhysical and chemical properties Physical state Iiquid Colour green Odour pleasant ph-value (at 20 C) Changes in the physical state Melting point: Boiling point: Sublimation point: Softening point: Flash point: Flammability Solid: Gas: Lower explosion Iimits Upper explosion limits Ignition temperature Auto-ignition temperature Solid Gas Vapour pressure Density (at 20 C Water solubility (at2o C) <-8 C >98 C >100 C >300 C not determined 105 g/cm completely miscible Test method 7,7 K-QP1O12C K-QP 101 2E Revision No i 06 Rev~s~on data

26 Safety Data Sheet 0, e 5 a u bere os Uflg according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 5 of 7 Solubility ifl other solvents nat determined Partition coefficient: Viscosity / dynamic: Viscosity / kinematic Vapour density: Evaparation rate: nat determined nat determined nat determined nat determined not determined 9.2. Offer information Solid content: nat determined SECTION 10: Stability and reactivlty Reactivitv This information is nat available Chemical stabilitv This information is nat available Possibilitv of hazardous reactions This information is nat available Conditions to avoid Da nat expase to temperatures abave Incomnatible materials This information is nat available, Hazardous decomoosition oroducts No decomposition if stored and applied as directed Further information Do nat mix with other detergents ar chemicals, SECTION 11: Toxicological information Information on toxicolociical effects Acute toxicity CASNo C Chemical name Exposure routes IMethod Dose ~species Isource C13-C17-Alkylsulfonates-Na aral IATE 500 mg/kg (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycol monobutyl ether oral LD5O 5660 mg/kg Rat dermal LD5O 4120 mg/kg Rabbit Additional information on tests Classification according to European directive an classification of hazardous preparations 1999/45/EC Further information Irritating to eyes and skin. Health injuries are not knawn or expected under normal use. SECTION 12: Ecological information I Revision No: 1 06 GB. EN Revision date:

27 L die saubere Låsung Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: klllo_sd Page 6 of Toxicitv No data is available on the product itseif GAS No Chemical name Aquatictoxicity IMethod Dose b Ispecies Isource (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycol monobutyl ether Acute aigae toxicity ErC5O > 100 mg/i Scenedesmus sp Acute crustacea toxicity EC5O > 100 mg/i 48 Daphnia magna Persistence and deciradabilitv Contains no substances known to be hazardous to the environment or not degradabie ifl waste water treatment plants The surfactants in the product meet ali requirements otthe detergents regulation 648/2004/EG Readily biodegradable, according to appropriate OECD test Bioaccumulative potential This information is not available Partition coefficient n-octanol/water CAS No Chemical name Log Pow (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycoi monobutyl ether 0.56 (25 C) Mobilitv in spil The formulation of the product does not contain halogen organic compounds (AOX) or AOX forming haiogen compounds Results of PBT and vpvb assessment This informabon is not available Otheradverse effects This information is not availabie Further information Chemical Oxygen Demand (COD) 738 mg O2/g SECTION 13: Disposal considerations Waste treatment methods Advice on disposal Container should be emptied thoroughly Do not pour remains of product in large quantities into the sewage Waste disposal number of waste from residues!unused products WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSU of fats grease soaps detergents, disinfectants and cosmetics wastes not otherwise specitled Waste disposal number of used product WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSIJ of fats, grease soaps detergents, disinfectants and cosmetics, wastes not otherwise specified Contaminated packaging Clean container with water. Cans or containers must be cleaned and returned to the manufacturers for recycling. SECTION 14: Transport information Other applicable information Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations Revision No: I 06 Revision date:

Spildevandstilladelse til vaskehal

Spildevandstilladelse til vaskehal Spildevandstilladelse til vaskehal Ørkebyvej 18, 5450 Otterup Forfatter: Birgit Hansen Revideret den 26. januar 2016 Dokument nr. 480-2015-285602 Sags nr. 480-2015-92771 Indhold Stamoplysninger... 2 Læsevejledning...

Læs mere

Spildevandstilladelse til vaskehal Fyns Bilsalg

Spildevandstilladelse til vaskehal Fyns Bilsalg Spildevandstilladelse til vaskehal Fyns Bilsalg Forfatter: Birgit Hansen Revideret den 23-9-2015 Dokument nr. 212958 Sags nr. 43030 Indhold Stamoplysninger... 2 Læsevejledning... 2 Tilladelse... 3 Vilkår...

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Dato 13. september 2016 Sagsnr. 06.01.00-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Tilslutningstilladelse for spildevand fra Vaskehaller, Askelundsvej 8

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Forsvaret og Forsvarsministerie... Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Den 22. august 2016 Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til kloak fra SHELL SERVICE V/KLAUS STARKLINT

Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til kloak fra SHELL SERVICE V/KLAUS STARKLINT Shell Holbækvej 24 4560 Vig Klaus Starklint Telefon: 59 31 66 91 E-mail:Klaus@shellvig.dk Den 8. august 2016 Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til kloak fra SHELL SERVICE V/KLAUS STARKLINT

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Ansøgning. tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal. THORSAGER BILVASK ApS Nørregade 17 Thorsager 8410 Rønde

Ansøgning. tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal. THORSAGER BILVASK ApS Nørregade 17 Thorsager 8410 Rønde Ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal THORSAGER BILVASK ApS Nørregade 17 Thorsager 8410 Rønde Stendiget 8, DK 2630 Taastrup Tlf. +45 3062 3605 mail: rc-miljoe@mail.dk CVR

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Bekendtgørelse nr af om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder

Bekendtgørelse nr af om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder SERVICECENTER HØJBY ApS Stenstrupvej 1B 4573 Højby Den 8. august 2016 Tilslutningstilladelse Tilladelse til at lede spildevand til kloak fra F24 Servicecenter Højby ApS. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 7. april 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER SAMT FRA ØVRIGE AUTOVÆRKSTEDSAKTIVITER TIL OFFENTLIG KLOAKLEDNING til Q8 Danmark A/S Tølløsevej

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Marts 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER TIL OFFENTLIG SPILDEVANDSLEDNING FOR Shell Service Holbækvej 13 4520 Svinninge matr. nr.

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2 Center Natur og Miljø Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11, Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-11-15

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing INNOVEST A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Sendt per mail til: info@innovest.dk og hasc@rsforsyning.dk Tilslutningstilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2. 1.1 Indledning... 2. 1.2 Ejerforhold... 2. 1.3 Beliggenhed... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2. 1.1 Indledning... 2. 1.2 Ejerforhold... 2. 1.3 Beliggenhed... 3 Indholdsfortegnelse 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ejerforhold... 2 1.3 Beliggenhed... 3 1.4 Beskrivelse af spildevand... 3 2. Spildevandsteknisk vurdering... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE . SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE NYKØBING SYGEHUS NY P-PLADS VED EJEGODVEJ 33, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK & MILJØ XX-NOVEMBER-2015 SAG NR 15/42763 Tilslutningstilladelse

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak Center Natur og Miljø VEGA landskab att. Signe Hougaard Vesterbro Torv 1-3, 2. 8000 Aarhus C Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-12-15

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse Vaskeplads Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense Forfatter: Birgit Hansen Tilladelse af den 10. maj 2017 Dokument nr. 480-2017-115390 Sags nr. 480-2017-4756 Indhold Tilladelse...2 Baggrund...2

Læs mere

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS.

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. Smoke Solution ApS Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 28109067 Dato for meddelelse: 1. december 2006 P Nr.: Ikke

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel.

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel. Nørregaard ApS Tevringevej 49 5462 Morud Att: Anders Nielsen Teknik, Erhverv og Kultur 10. juni 2016 Sagsnummer 480-2016-21856 Dokument nr. 480-2016-183063 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 14048 Tilladelse til udledning

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak Tilslutningstilladelse til offentlig kloak i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. Virksomhedens navn og adresse: Vognmandsfirmaet Gert Svith

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand OK a.m.b.a. CVR nr.: 12761732 Solrød

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Langsand Laks A/S Langsand 34 6960 Hvide Sande th@alsco.com jbl@langsand.dk Sagsbehandler Anders Nørskov Stidsen Direkte

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS 3600 Frederikssund Meddelt af Frederikssund Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Baggrund...4

Læs mere

Spildevandstilladelse Tinby A/S, Snavevej 6, 5471 Søndersø

Spildevandstilladelse Tinby A/S, Snavevej 6, 5471 Søndersø Spildevandstilladelse Tinby A/S, Snavevej 6, 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Meddelt den 22. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-2784 Sags nr. 480-2015-104446 Indhold Stamoplysninger... 2

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Skjern Fjernvarme Amba Kongevej 41 6900 Skjern land.by.kultur@rksk.dk Fremsendt elektronisk til CVR-nr.: 46076915 Tilladelse

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af: Hedensted Bilpleje Center Ndr. Fabriksvej 20 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.15-P19-17-16

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps.

Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps. Kaj Larsen Automobiler Aps. Engvangen 20, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 29132038 Dato for meddelelse: 31. maj 2006 P Nr.: 1001488163

Læs mere

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1).

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1). Odder Vandværk Skovdalsvej 8 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt til info@odderforsyningsselskab.dk Udlednings- og tilslutningstilladelse Odder Kommune Miljø har den 19. februar 2013 modtaget

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og tilslutning til regnvandskloak

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og tilslutning til regnvandskloak Returadresse: Team Natur og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg NOVO Nordisk A/S Att.: ISC Rådgivende Ingeniører A/S v. Thomas Oppdal toj@isc.dk DATO 11. november 2016 SAGS NR. 326-2016-54579 BETJE N

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing MK INDUSTRI V/N O FUHRMANN Rundingen 2 6971 Spjald Sendt per e-mail til NO@MK-industri.dk Sagsbehandler Gitte Vestergaard

Læs mere

Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator:

Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Epson blækpatron T6242 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup Tilslutningstilladelse For PP Galvano Ophæng ApS Industrivej 22 3550 Slangerup Captia sag: 010733-2010 Udarbejdet af: ahjen KS af: kbech Godkendt af ahjen Frederikssund Kommune 2014 Indhold Datablad...

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Kingo Karlsen A/S F.L.Smidths Vej 17 8600 Silkeborg 26. april 2010 SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 vedrørende afledning af spildevand

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere