Spildevandstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandstilladelse"

Transkript

1 Q8 DANMARK A/S Arne Jacobsens Allé København S Teknik, Erhverv og Kultur 21. januar 2015 Sagsnummer Dokument nr Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 126 Spildevandstilladelse Bilvaskeanlæg F24, Adelgade 104, 5400 Bogense Nordfyns Kommune Østergade Bogense Tlf Kontaktadresse Rådhuspladsen Otterup Åbningstid Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Telefontræffetid Se åbningstid Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra Borger.dk eller Virk.dk. Udarbejdet af: Jonas David Larsen Side 1 af 18

2 Tilladelse Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal til spildevandsforsyningens kloak Nordfyns kommune meddeler hermed påbud i henhold til 30 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven 1 om vilkår i tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal hos F24, Adelgade 104, 5400 Bogense til spildevandsforsyningens kloak. Klagevejledning findes i bilag 1. Eventuelle klager skal være skriftlige, og skal være kommunen i hænde senest 20. februar Denne tilladelse omfatter alene de spildevandsmæssige forhold. Øvrige forhold vil blive reguleret i henhold til autobranchebekendtgørelsen 2, benzinstationsbekendtgørelsen 3 samt miljøbeskyttelseslovens 42. Forudsætninger for spildevandstilladelsen Tilladelsen er basseret på følgende materiale og oplysninger: Ansøgning om spildevandstilladelse inklusive kloaktegning og diverse datablade på forventede anvendte sæber mv. - modtaget den 20. februar Beskrivelse af eksisterende sandfang og olieudskillere på adressen modtaget 4. marts Oplysningerne er sammenfattet og vurderet i den spildevandstekniske redegørelse. På det foreliggende grundlag fastsætter Nordfyns Kommune nedenfor anførte vilkår for afledningen af spildevand fra vaskehal hos F24, Adelgade 104, 5400 Bogense, til spildevandsforsyningens kloak. Vilkår Generelt 1. Denne tilladelse omfatter virksomhedens afledning af spildevand. Som spildevand skal her forstås vaskevand der udledes fra vaskehallen, samt vand fra evt. spandevask på forpladsen. 2. Uforurenet regnvand fra taget samt fra befæstede arealer (med undtagelse af påfyldnings- og salgspladsen for benzin og diesel) skal afledes til spildevandsforsyningens regnvandskloak uden yderligere vilkår. Regnvand, der afstrømmer fra påfyldnings- og salgspladsen, skal afledes til spildevandsforsyningens spildevandskloak. 3. I forbindelse med driftsuheld og større spild, der kan have væsentlig betydning for spildevandsafledningen skal alarmcentralen straks kontaktes på telefon Et eksemplar af denne tilladelse skal forefindes på adressen, og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, med senere ændringer

3 5. Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal forefindes på adressen, og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Indretning 6. Vaskehallen skal have monteret separat vandmåler, som måler vandforbruget til vaskehallen, inkl. vandforbruget til rengøring. 7. Det skal være muligt at opgøre antallet af udførte bilvask på anlægget. 8. Afledning af spildevandet skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller, eller andre renseforanstaltninger med tilsvarende eller bedre renseeffekt. 9. Der må ikke ledes tag- og overfladevand til sandfang og olieudskiller, eller lignende renseforanstaltninger. 10. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en prøvetagningsbrønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal forefindes umiddelbart efter olieudskilleren, og før evt. tilledning af overfladevand. 11. Spildevandet skal ledes til spildevandsforsyningens spildevandskloak. Drift af vaskehal 12. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B- stoffer 4 og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne må ikke være større end 1 %. 13. Der må ikke anvendes vaskekemikalier med en spaltningstid, der overstiger spildevandets opholdstid i olieudskilleren. 14. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, som ligger i tilknytning til vaskehallen, skal ske i overensstemmelse med følgende: Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, og indholdet skal bortskaffes efter gældende regler. Olieudskilleren skal tømmes minimum en gang årligt, eller når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved bundtømning af olieudskilleren skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. I forbindelse med tømning skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler. Ved inspektionen skal olieudskilleren være tømt. Efter tømning og evt. inspektion skal olieudskilleren fyldes med vand. Er der installeret lagtykkelsesalarm, skal denne afprøves ved samme lejlighed. Afprøvning af lagtykkelsesalarm må kun finde sted i forbindelse med bundtømning af olieudskilleren. På samme måde skal eventuelt koalescensfilter og flydelukke efterses og renses. 4 Forklaring på hvilke stoffer der betegnes som A- og B-stoffer fremgår af Miljøministeriets vejledning nr. 2, 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

4 15. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal Nordfyns Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes. Emissionskrav 16. Spildevandet skal overholde følgende emissionsværdier: Tabel 1. Krav til udledt mængde, koncentration samt analysemetode for de parametre, der skal måles for i spildevandet fra vaskehallen. Parameter Koncentrationskrav Mængdekrav Analysemetoder 5 Enhed Grænseværdi Enhed Grænseværdi ph min. 6,5 Feltprøve maks. 9,0 Suspenderet stof mg/l 500 g/bilvask 75 DS/EN 872 eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad. Cadmium µg/l 3 mg/bilvask 0,45 Oplukning efter DS 259 Kobber µg/l ) mg/bilvask ) eller DS/EN ISO samt Bly µg/l 100 mg/bilvask 15 Referencelaboratoriets Zink µg/l 3000 mg/bilvask 450 gældende metodedatablad DEHP µg/l 87 1) mg/bilvask 13 1) DS/EN ISO eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad Mineralsk olie mg/l 20 mg/bilvask 3000 DS/R 209 (modificeret) 1) Tilsigtet værdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Tilsyn og kontrol 17. Virksomheden skal 1 gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden. Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle, jf. vilkår 10. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Første stikprøve skal udtages senest den 1. april Spildevandsprøverne skal analyseres for de i vilkår 16 angivne parametre. 19. Spildevandsprøverne skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres af et af akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen 6 5 Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger, med senere ændringer. 6 Bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger.

5 20. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller. 21. Virksomheden skal registrere antallet af bilvask samt vaskeanlæggets vandforbrug alle dage i den uge, hvor prøvetagningen foregår. 22. Analyseresultaterne, registreret vandforbrug og antallet af vaskede biler, jf. vilkår 21, skal fremsendes til Nordfyns Kommune senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet. Hvis analyseresultaterne viser, at emissionsværdierne er overholdt, kan virksomheden undlade at medsende registreringer af vandforbrug og antal bilvask til kommunen. Kontrolkrav (Egenkontrol) 23. De udledte stofmængder, jf. vilkår 16, beregnes ved at gange de i prøven målte stofkoncentrationer med det beregnede gennemsnitlige vandforbrug pr. bilvask over ugen, jf. vilkår 21, fratrukket 14 liter pr. bilvask til bortslæb og fordampning. 24. Til vurdering af om emissionsværdierne i vilkår 16 er overholdt må målingerne i stikprøven af ph, suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie ikke overskride koncentrationskravene i vilkår 16 eller må målingerne i stikprøven af ph ikke overskride kravet i vilkår 16 og de beregnede udledte mængder af suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie, jf. vilkår 23, må ikke overskride mængdekravene i vilkår Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 16 for overholdt. 26. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest én måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført. 27. Efterfølgende skal virksomheden på forlangende af og efter aftale med Nordfyns Kommune udtage spildevandsprøver til dokumentation for at emissionsværdierne er overholdt. 28. Hvis emissionsværdierne i vilkår 16 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Nordfyns Kommune nedsætte frekvensen af egenkontrol til én gang hvert andet år. Hvis prøverne herefter to gange i træk overholder emissionsværdierne, kan virksomheden efter aftale med kommunen stoppe egenkontrollen. 29. Udgifter til prøvetagning og analyser samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden. 30. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for: Antal bilvask pr. år.

6 Vandforbrug pr. år. Inspektion og tømning af sandfang og olieudskiller. Datablade for vaskemidler. Funktionsprøvning af evt. alarm i olieudskiller. Evt. udbedringer/reparationer af sandfang og olieudskillere samt evt. tætheds-prøvning. Ovenstående oplysninger skal forevises Nordfyns Kommune på forlangende og opbevares tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. Renere teknologi 31. Virksomheden skal undersøge muligheden for anvendelse af renere teknologi ved evt. renovering eller ombygning af vaskehallen. Generelle oplysninger Den til virksomheden hørende olieudskiller vil som udgangspunkt blive tømt via den kommunale tømningsordning. Det er muligt at søge om fritagelse for ordningen i medfør af 48 i Affaldsbekendtgørelsen 7. Ønskes der fritagelse, skal virksomheden ansøge kommunen herom. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift (herunder skift af vaske- og rengøringsmidler) med indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringen foretages, meddeles til Nordfyns Kommune for vurdering i forhold til den gældende spildevandstilladelse. I tilfælde af ejerskifte eller ophør af virksomheden på adressen skal kommunen underrettes, så snart der er truffet endelig beslutning herom. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Fristen er 4 uger fra den er meddelt. Se bilag 1 for nærmere klagevejledning. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid en eventuel klage behandles, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen er at virksomheden opfylder de vilkår der er stillet i tilladelsen. Det indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen, jf. 96 i Miljøbeskyttelsesloven. Underretning om afgørelsen Nordfyns kommune har sendt kopi af denne afgørelse til følgende: 7 Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald, med senere ændringer

7 Vandcenter Syd, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, Friluftsrådet, v/søren Larsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering på kommunens hjemmeside.

8 Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering F24, der er en kæde af ubemandede tankstationer ejet af Q8, søger om tilladelse til at aflede spildevand fra vaskehallen på deres tankstation på Adelgade 104 i Bogense til forsyningens kloak. Ansøger er firmaet RC Miljø, Stendiget 8, 2630 Taastrup, på vegne af Q8. Der er tale om en eksisterende vaskehal, som blev etableret i Vaskehallen ligger i tilknytning til en tankstation, som blev etableret ca Imidlertid er der aldrig meddelt tilladelse til at slutte det til vaskehallen hørende vaskeanlæg til kloakken. Den manglende tilslutningstilladelse blev konstateret af Nordfyns Kommune i december 2010 i forbindelse med opfølgning på et netop afholdt miljøtilsyn på tankstationen. Vaskeanlægget havde på det tidspunkt været udskiftet 2 gange (hhv. i 1996 og 2004). Ved udskiftningen i 2004 vurderede det daværende Miljøcenter Fyn, at der skulle udarbejdes en spildevandstilladelse til vaskeanlægget. Denne opgave overgik til Nordfyns Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar Efterfølgende er vaskeanlægget atter blevet udskiftet til det nuværende. Denne udskiftning fandt sted i april Ved det ovenfor omtalte miljøtilsyn var tankstationen bemandet, og forsynet med Q8 s bomærke. Der var da ligeledes autoværksted og butik på adressen. Fra 2012 er tankstationen ubemandet, og hører under F24. Beskrivelse af vaskeanlægget Det nuværende vaskeanlæg er af typen Istobal M9+ Mammut, og er leveret af: Ninki Bilvask A/S Fuglevænget 20 Mønsted 8800 Viborg Anlægget anvendes til vask og tørring af person- og varebiler på op til 2,50 x 2,70 meter (b x h). Der er tale om et anlæg af roll-over typen, hvor bilen placeres i vaskehallen, hvorefter anlægget kører frem og tilbage under udførelsen af vaskeprogrammerne. Anlægget er samkørt med vaskehallens porte, således at vask og tørring kun kan finde sted når portene er lukkede. Spildevand fra vaskehallen I ansøgningen fra RC Miljø er angivet et vandforbrug på 130 liter pr. bilvask samt et estimeret årligt antal bilvaske på biler. Ved rengøring af vaskehal og vaskeanlæg, samt ved eventuel manuel forvask af bilerne, anvendes gennemsnit 15 liter vand pr. bilvask.

9 Hertil kommer et tab i form af fordampning og bortslæb af vaskevand, som adsorberer til bilernes overflader, og som således ikke ledes til kloak. I ansøgningen er der skønnet et tab på 10 liter vand pr. bilvask. Herudfra fås følgende tal for den samlede udledte spildevandsmængde: Tabel 2. Tal for vandforbrug og udledt spildevandsmængde fra vaskehallen Vasketal [biler pr. år] Vandforbrug [liter pr. vask] Vandforbrug [m 3 pr. år] Vaskeanlæg Rengøring af hal samt spandevask Fordampning og bortslæb Total mængde udledt spildevand fra vaskehallen Den skønsmæssige varighed af selve vaskeprocessen (ekskl. efterfølgende tørring) er sat til 3 minutter. Ud fra dette, samt det oplyste vandforbrug pr. bilvask, fås en maksimal spildevandsstrøm fra vaskeanlægget på ca. 0,7 liter pr. sekund. Tilsvarende fås ud fra det samlede årlige vandforbrug en gennemsnitlig dagligt udledt spildevandsmængde på ca. 4,43 m 3. I vaskehallen er der desuden installeret recirkulation af en del af spildevandet. Det recirkulerede spildevand anvendes til undervognsvask. Fra vaskehallen afledes spildevandet via sandfang og olieudskiller til forsyningens spildevandskloak, hvorfra det ledes til Bogense Centralrenseanlæg. Undervejs er der tilløb af regnvand fra vendepladsen omme bag ved vaskehallen, tagvand, samt fra tankstationens påfyldnings- og salgsplads. Regnvandet ledes til forsyningens kloak sammen med spildevandet fra vaskehallen, hvilket fortsat bør ske, da det kan være potentielt forurenet som følge af oliespild opstået i forbindelse med påfyldning og/eller tankning af benzin og diesel. Kloakplan over tankstationens afløbsforhold, med tilhørende beskrivelse, fremgår af bilag 2. Beliggenhed og afledning Vaskehallen er beliggende på adressen Adelgade 104, 5400 Bogense. Området blev separatkloakeret i 2002, men der er ikke sket separering af kloakken på selve virksomheden, jf. den gældende kloakplan i bilag 2. Spildevandet ledes til Bogense Centralrenseanlæg der er et beluftet aktivslam-anlæg med en godkendt kapacitet på PE. Efter rensning ledes vandet til Lillebælt. Vaske- og rengøringsmidler Nedenstående tabel viser, hvilke vaske- og rengøringsmidler der anvendes i vaskeanlægget, samt årligt forbrug beregnet ud fra et vasketal på biler. Produktnavne samt årligt forbrug er oplyst af ansøger. Tabellen viser ligeledes de respektive produkters indhold af A-, B-, C- samt IV-stoffer (miljøprofiler, målt i vægtprocent). Indholdet op til 100 % er vand. For disse stoffer har Miljøstyrelsen formuleret følgende definitioner:

10 A-stoffer: Er uønskede i spildevand, da de er svært nedbrydelige, meget giftige for vandlevende organismer, og/eller kan medføre uhelbredelige skadevirkninger på mennesker. B-stoffer: Er svært nedbrydelige og giftige for vandlevende organismer. Bør begrænses mest muligt ved brug af BAT (bedste tilgængelige teknik). C-stoffer: Er normalt uproblematiske. I.V.-stoffer: Disse stoffer kan ikke vurderes p.t. på grund af manglende data. I.V.-stoffer kan derfor potentielt være A- eller B-stoffer. Tabel 3. De vaskeprodukter, der anvendes i vaskehallen. Produktnavn Anvendelse Leverandør Forbrug [liter pr. år] 111 Odora Skum Skumforvask Kiehl Chemie 134 Kimax Wash Shampoo Fælgrens Kiehl Chemie 207 Saphir Tørrehjælp Kiehl Chemie 213 Zircon Voks Kiehl Chemie 225 Micron Lakforsegling Kiehl Chemie ECO Shampoo DK SuperKalk Lensitil Top Spandevask Rengøring af vaskeanlæg Rengøring af vaskeanlæg Kiehl Chemie Miljøprofil [% w/w] A B C I.V , , , , ,3 Samson Johnson Diversey Miljøprofilerne for de enkelte produkter er hentet fra DHI s hjemmeside: Sikkerhedsdatablade for produkterne anvendt til bilvask er vist i bilag 4. Driftsjournaler Det oplyses i ansøgningen, at der føres driftsjournal over: Antal bilvask Vaskehallens vandforbrug (excl. recirkulering) Forbrug af vaske- og rengøringsmidler Tømning af vaskehallens sandfangsbrønd Spildevandsteknisk vurdering Spildevandet fra vaskehallen vil typisk kunne indeholde olierester og benzinrester, tungmetaller og rester af vaskemidler. Olie- og benzinrester Mineralsk olie kan give problemer i omgivelserne. Spildolie (olie- og benzinrester) i væsentlige mængder kan også give problemer for kloaknettet, spildevandsarbejdere og driften af renseanlægget. Recipienten, der skal modtage det udledte spildevand fra renseanlægget, kan ligeledes blive belastet.

11 Spildolie består af en række svært nedbrydelige stoffer, der har negative miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber. Derfor er spildolie uønsket i miljøet, og udledningen skal begrænses med bedste tilgængelige teknik. Natur- og Miljøafdelingen vurderer, at et veldimensioneret sandfang samt en veldimensioneret olieudskiller vil være en god løsning for tilbageholdelse og omdannelse af en væsentlig del af den mineralske olie. Tungmetaller Tungmetaller er skadelige for miljøet, og kan hæmme processerne i renseanlægget, og er desuden uønskede i både spildevandsslam og i vandløb og havet. Derfor er tungmetaller uønskede i miljøet, og udledningen skal begrænses med bedste tilgængelige teknik. Det forventes, at en stor del af metallerne vil bundfældes i sandfanget. Derfor vurderer vi, at anlægget lever op til bedst tilgængelige teknik. Vaskemidler Vaskemidler, der anvendes til bilvask m.v., kan indeholde såkaldte A- eller B-stoffer (jf. Miljøministeriets vejledning nr. 2, ). Se appendiks A. Definitionerne af hhv. A- og B-stoffer findes i afsnittet umiddelbart ovenover tabel 3. Af vilkår 12 fremgår det, at der ikke må indgå A- eller B-stoffer i virksomhedens vaskemidler. De valgte produkter (jf. tabel 3), lever op til dette vilkår, idet de hverken indeholder A- eller B-stoffer. Herved sikres det, at der ikke udledes A- eller B-stoffer til spildevandet fra vaskemidlerne. Vurdering af kontrolniveau Vaskehallen tilhører gruppen af uproblematiske virksomheder med spildevandsmængde under m 3 /år og ingen A og B stoffer. Der ses i denne sammenhæng bort fra moderate mængder A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie, jf. miljøstyrelsens vejledning nr. 2, Kontrolniveauet fastsættes derfor til 0. Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at der inden for en nærmere angivet frist udtages en spildevandsprøve med henblik på at vurdere den nuværende olieudskillers renseevne. Ud fra analyseresultatet fra denne prøve vil kommunen efterfølgende tage stilling til, om der evt. skal varsles påbud om etablering af ny olieudskiller eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt. Driftsjournal Der skal opstilles vilkår til driften af anlægget i form af krav om dokumentation for vandforbrug, kemikalieforbrug, antal vaskede biler pr år, bortskaffede mængder affald fra olieudskiller og sandfang. Afløbsforhold Tankstationen ligger i opland til separatkloak. Kloakoplandet har i Nordfyns Kommunes gældende spildevandsplan (Spildevandsplan ) oplandsnummeret Oplandskort er vist i bilag 3. Den pågældende delstrækning af Adelgade hvor tankstationen er beliggende (strækningen mellem Østre Engvej og Vestergade), blev separatkloakeret i Før da var delstrækningen fælleskloakeret, og spildevandet fra vaskehallen må således antages at være tilsluttet den gamle fælleskloak til spildevand, da vaskehallen blev etableret i Af kloakplanen over tankstationen (bilag 1) ses, at spildevandet fra vaskehallen samt overfladevand fra påfyldnings- og salgspladsen afledes til den samme stikledning. Der er således aldrig sket separering af spilde- og overfladevand på tankstationens grund. 8 Miljøministeriets vejledning nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

12 Der er derudover foretaget en kortlægning af de nuværende afløbsinstallationer på tankstationens område. Kortlægningen er udført af entreprenørfirmaet PP Entreprise I/S, Kringsvej 7, 7000 Fredericia, på vegne af Q8. Oplysningerne fra kortlægningen er sammenfattet i bilag 2, hvor kloakplanen også findes. Kommunens bemærkninger Fra vaskehallen udledes i alt m 3 spildevand årligt. Ifølge miljøprofilerne for de i vaskeanlægget anvendte produkter (se tabellen på forrige side), udledes der hverken A- eller B-stoffer sammen med spildevandet. Vaskehallen hører dermed under Kontrolgruppe 0, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 9. For at sikre, at spildevandet fra vaskehallen samt overfladevandet fra forpladsen i tilstrækkelig grad er renset for især olierester forinden afledning til spildevandsforsyningens kloak, er der i tilladelsen stillet vilkår om at spildevandet passerer gennem en egnet renseløsning i form af korrekt dimensioneret olieudskiller eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt, jf. vilkår 8. Alternativt skal der indsendes dokumentation for, at den nuværende olieudskiller på adressen renser for olie og benzin i tilstrækkelig grad. Dokumentationen skal være i form af analyseresultater fra en spildevandsprøve, hvor der er analyseret for parametre i overensstemmelse med tabellen i vilkår 16. Hvis analyseresultaterne fra den første stikprøve viser overskridelse af emissionsværdierne oplistet i tabellen i vilkår 16, må det derfor antages, at den nuværende olieudskiller ikke renser spildevandet tilstrækkeligt. Der vil i givet fald blive varslet påbud om etablering af en egnet olieudskiller, evt. med tilhørende sandfang, eller anden renseløsning med tilsvarende eller bedre renseeffekt. Jf. i øvrigt 30 i Miljøbeskyttelsesloven. Påbuddet vil ligeledes blive varslet, hvis det ikke er fysisk muligt at udtage spildevandsprøve fra en dertil indrettet prøvetagningsbrønd som beskrevet i vilkår 10. Tilladelsen er meddelt som et påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 30 stk. 1, da der er tale om fornyelse af vilkår. Tankstationen ligger i opland til separatkloak, men spildevand fra vaskehallen samt overfladevand fra påfyldnings- og salgspladsen afledes fortsat i den samme stikledning, som leder til renseanlægget via den gamle fælleskloak. Der er af denne grund meddelt vilkår i tilladelsen om, at regnvand fra taget samt fra befæstede arealer uden for påfyldnings- og salgspladsen skal omkobles til regnvandskloakken. Herfra vil regnvandet blive ledt til Bogense Bybæk, og herigennem til Bogense Havn og Lillebælt. På grund af den potentielle risiko for forurening af overfladevandet med olierester ifm. påfyldning og tankning af benzin og diesel er det imidlertid kommunens vurdering, at der ikke bør ske afledning af overfladevand fra salgs- og påfyldningspladsen. 9 Jf. tabel 5.2.1, side 86 i Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Vejledning nr. 2, Miljøstyrelsen (2006)

13 Årsagen er, at selv en korrekt dimensioneret olieudskiller ikke renser for olie i tilstrækkelig grad til at efterfølgende udledning af overfladevandet herfra direkte til vandmiljøet vil være miljømæssigt forsvarligt. Da virksomhedens olieudskiller er af ældre dato, har det ikke været muligt at tilvejebringe tal for det manuelle flow. Der kan derfor ikke på det foreliggende grundlag siges noget om, hvorvidt olieudskilleren er dimensioneret tilstrækkeligt til den vandmængde, der tilledes. Samlet vurdering Den samlede vurdering er, at spildevandet fra vaskehallen kan tilsluttes det offentlige spildevandssystem på de givne vilkår, uden at det medfører væsentlige miljømæssige problemer for hverken kloaksystem, renseanlæg eller recipient. Med venlig hilsen Jonas David Larsen Ingeniør Direkte tlf

14 Appendiks A: Kriterier for gruppering af organiske stoffer Liste A Liste A omfatter stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over for mennesker og/eller stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har en høj giftighed over for vandlevende organismer. Stofferne på liste A må betegnes som uønskede i spildevand. Stoffer klassificeres i liste A, når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer, der skal mærkes med en eller flere af risikosætningerne (Miljø- og Energiministeriet, 2000d): R 39: Fare for varig alvorlig skade på helbred R40: Mulighed for varig skade på helbred R45: Kan fremkalde kræft R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader R48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R60: Kan skade forplantningsevnen R61: Kan skade barnet under graviditeten R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten R64: Kan skade børn i ammeperioden eller 2. Stoffer, der ikke er let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) og som samtidig har EC 50 < 1 mg/l EC 50 er den koncentration, der under givne betingelser og i et givet tidsrum medfører en nærmere defineret effekt hos 50% af testorganismerne. Når effekten er dødelighed hos for eksempel fisk benævnes koncentrationen LC 50. I det følgende vil betegnelsen EC 50 være anvendt som fælles betegnelse for både EC 50 og LC 50. Stoffer med EC 50 < 1 mg/l betegnes som meget giftige for organismer, der lever i vand (fisk, krebsdyr, alger), ifølge reglerne om miljøfareklassificering (Miljø- og Energiministeriet, 2000b). Stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og hvor der ikke umiddelbart foreligger oplysninger om giftigheden, bør i første omgang klassificeres i liste A. Yderligere oplysninger om stoffets giftighed over for vandlevende organismer vil således kunne bevirke, at klassificeringen af stoffet ændres. Liste A stoffer bør elimineres fra spildevandet ved substitution, eller hvis dette ikke er muligt reduceres til et absolut minimum.

15 Liste B Liste B indeholder stoffer, der ikke er let nedbrydelige og samtidig har en middel akut giftighed over for vandlevende organismer (fisk, krebsdyr, alger) eller er potentielt bioakkumulerbare. Stoffer klassificeres i liste B, når de opfylder nedenstående kriterier: 1. Stoffer, der ikke har potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker, ikke er let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) og desuden er karakteriseret ved et eller begge af følgende kriterier: og/eller eller 1 mg/l < EC 50 < 100 mg/l log P ow > Stoffer, der er påvist ikke at være nedbrydelige under anaerobe forhold i ISO-screeningstest (ISO11734) (International Standardiserings Organisation, 1998) og desuden er kendetegnet ved et eller begge af følgende kriterier: og/eller EC 50 < 10 mg/l log P ow > 3. Baggrunden for disse kriterier er, at EC 50 = 100 mg/l ifølge reglerne om miljøfareklassificering (Miljø- og Energiministeriet, 2000b) er grænsen for, hvornår stoffer på grund af deres giftighed betegnes som skadelige for organismer, der lever i vand (akut giftighed), og EC 50 = 10 mg/l er grænsen for, hvornår stoffer betegnes som giftige. Desuden anses et stof for at være potentielt bioakkumulerbart, når log P ow > 3, medmindre der foreligger en forsøgsmæssig bestemt biokoncentreringsfaktor BCF < 100 (Miljø- og Energiministeriet, 2000b). P ow er stoffets octanol/vand fordelingskoefficient. Liste B stoffer skal begrænses ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik og således, at miljøkvalitetskrav overholdes. Ophobning i slam/ ikke anaerobt nedbrydeligt Stoffer, der ikke er anaerobt nedbrydelige, kan ophobe sig i slam eller akvatiske sedimenter. I tilfælde hvor det er kendt, at specifikke stoffer ophobes til betænkelige niveauer i slam eller akvatiske sedimenter, bør dette yderligere føre til, at stofferne som minimum placeres i liste B. Kriteriet er nødvendigt for at tage højde for problematiske stoffer, der på trods af resultaterne af OECD's screeningstest for aerob nedbrydning ikke nedbrydes under anaerobe forhold. Dette kriterium sikrer, at stoffer, der er identificeret som potentielt problematiske i forhold til jordbrugsanvendelse af slammet, f.eks. NPE, PAH'er, DEHP og LAS (Miljø- og Energiministeriet, 2000c), som minimum placeres på liste B. Stoffer betegnes som anaerobt nedbrydelige, når der opnås mindst 60% af den teoretiske kuldioxid- og methanproduktion i ISO-screeningstest for anaerob nedbrydelighed (ISO 11734). Liste C Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B. Stoffer klassificeres i liste C, når de opfylder nedenstående kriterier:

16 Stoffer, der ikke har potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker, og som samtidig er karakteriseret ved enten at være: eller og let-nedbrydelige i OECD's screeningstests (301 A-F) (OECD, 1993) ikke at være potentielt bioakkumulerbare (log P ow < 3) desuden at have en giftighed, der svarer til EC 50 > 100 mg/l. Ved afledning via renseanlæg vurderes risikoen for, at disse stoffer vil medføre skadelige effekter i vandmiljøet generelt at være lille. De ansvarlige for renseanlæggene bør dog være opmærksomme på risikoen for hæmning af anlæggets biologiske processer og overskridelse af kvalitetskrav for vandmiljøet ved særligt store tilledninger af liste C-stoffer. Stofferne skal som udgangspunkt begrænses ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik, men der kan være hensyn, der medfører behov for regulering af liste C-stoffer, eksempelvis at et stof udviser nitrifikationshæmmende effekt. Ovenstående kriterier for vurdering af organiske stoffer er vist samlet i nedenstående figur:

17 Principperne for vurdering af tilledning af miljøfarlige organiske stoffer til offentlige spildevandsanlæg Human skadevirkning R39, R40, R45, R46, R48, R60, R61, R62, R63, R64 Ja Liste Elimineres eller minimeres mest muligt A Nej Flygtig (H > 10-3 atm m 3 /mol) Ja Begrænses så eksplosionsfare undgås Nej Let (OECD screeningstest) nedbrydeligt Ja Liste C Begrænses ud fra ressource- hensyn og eventuelle effekter på renseanlæg og vandområde Nej Akut (EC 50 1 mg/l) giftighed Ja Liste Elimineres eller minimeres mest muligt A Nej Middel akut giftighed (1 mg/l < EC mg/l) eller potentielt bioakkumulerbart (log P ow > 3) Ja Liste B* Begrænses så vandkvalitetskrav/kriterier overholdes og ved bedste tilgængelige teknik Nej Lav akut giftighed (EC50 > 100 mg/l) Ja Liste C Begrænses ud fra ressourcehensyn *: Liste B omfatter desuden stoffer, der er påvist ikke at være nedbrydelige under anaerobe forhold i ISO-screeningstest og desuden er kendetegnet ved et eller begge af følgende kriterier: EC 50 < 10 mg/l og/eller Potentiel bioakkumulerbarhed i vandlevende organismer angivet ved log P ow > 3. Ikke-vurderede stoffer Stoffer, der ikke er undersøgt for ovennævnte egenskaber. For ikke-vurderede stoffer skal der fremlægges stofoplysninger og vurderinger af stofferne.

18 Bilag 1 Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er annonceret. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 23. januar Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af Q8 DANMARK A/S Vandcenter Syd Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald En eventuel klage skal være skriftlig, og skal være kommunen i hænde senest den 20. februar 2015 kl. 13:00. Klagen kan indsendes på én af følgende måder: På mail til Elektronisk via Med post til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked til ansøger. Medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, kan nærværende tilladelse udnyttes fra annonceringstidspunktet, dog for ansøgers egen regning og risiko. Kommunen sender herefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, inklusive det materiale der er anvendt ved behandlingen af sagen, samt eventuelle bemærkninger som klagen måtte give anledning til. Det er en betingelse for Natur- og Miljølklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på beløbet når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Yderligere vejledning om klagemuligheder og gebyrordning findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Søgsmål Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. For denne afgørelse udløber fristen for indgivelse af søgsmål således den 23. juli 2015.

19 i i h i i i i i i i i i i i i i iii i i i i i I I I I i Denne tegning er undergivet Kuwait Petroleum (Danmark) A/Ss ejendomaret og ophavsret og ml, ikke uden særskilt tilladelse eftergeres, kopieres, ændres eller udnyttes at nagna. Kuwait Petroleum (Danmark) A/S traskriver sig ethvert ansvar far om tegningens udvisende er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 1i/~ SIGNATURFORKLARING: D 7 4 ~II 7 KLDAK SIGN.. KLOAKLEDNINGER DUE GG BENZINUDSKI LER, EL SIGN.: KABELØ RØN Ø I~ EL S11KLEDNING EL KABELRØR TELEFONLEDNING 7 -. ALARM FDR BENZIN - DG DUEUDSKILLER (UGGER I mækrør) ALARM FDR AUTDMAT1SK PEJLEUDSTFR (LIGGER I TRÆKRØR) \ VVS SEDN.: 5 Tg rkluftrør VANDS11KLEDNING ~- 1~ PRODUICTRØR: ;ga 4 omsæ c smuuv.,.~ara ~ ban set lee ses DYNAMIC SF95 SF98 DIESEL SF92 I DDØBEL RØR SF95 I DOBBEL RØR DIESE I DOBRE RØR DYNAMIC I ROBREL RØR sal lau ms nes.rr4 DAMPRETUR, STAGE I DAMPRETUR, STAGE II LPG + SPILDOUE 1.44 A El ut~ UT al SE KLASSIF1KAT1DNSPLAN STANDER MÆRKET MED EX SKILT SE KLASSIFIKA11GNSP AN Ifl Støvsuger 0 ii TANKNUMMER QA1KTAM( MED &IIDELLÆSER BNA 9VK TANK 0 AUTO MR ADBO BOl ~j Klassifikatiansplan i slukket lag V5G7 Z. lm GB I E)vb 9: G,58(thsKate) D:1,45 T 5 8 PuMeØadi a~ vevbeonerude + va. aradar bsnuentenina to F24 Al1.kaleanina apdaterel 4 Kmvauratisneæodniea 0 p 0 5 M Tankinepektian Stsnderudskttletng, udskilt. tank 4. dævset. at epninkten. ksnna.akir 5 061cr. pu uutsoad.nye sugerer.nye danny beta,aptaeke.plads 4 mt»ae~rad Star 1+11 indtegnet 4 Rettet asen udldrdsa 2tbn3 tank ton blykv benzin 5 F by p0tt4&.tea~iade raanbra aljourtert hej tro anlea ttl.)et Situntlana ~a nieklelne codnet Setwa,knplad, na lagergsrd E 5 0 Ocrtnlng A A8.k.plnn codnet REV RISELOE Kuwait Petroleum (Danmark) AIS F24 AUTOMATANLÆG ADELGADE 104, 5400 BOGENSE ADELGADE f~ 01?. ~_ 3L_t) uutv.ve. Bogense kækatade kyæl,nd Situationsptav SIN 55. NOTE: Eksistereede tort~old vvgno BEBYGGET AREA IALT 441,3M2 GRUNDAREAL 2D38M2 22% BEBYGGELSESPRGCENT ~A EJENDGMMEN F1NDES INGEN TiNGLYST BYGGLUNIE TEGNINGEN ER GPTLGNET ea BAGGRUND AF GAMMEL TEGNING FRA t96d TEGN.NR DG OIL TEC S TEGNING NR. 1.2 FRA TEOv < MAL 1: KOWAIT PETROLEUM u/s 5ANE~L50ET W Rtdglvenddngesiorer. Eaebzksmj Kepierg se ADBO BOl ~ I SAG TLF: TLF: I SAG bag ItAG

20 Beskrivelse af tankstationens nuværende afløbsforhold I det nedenstående henviser tallene i parentes og med fed skrift til de pagældende placeringer pa tankstationens kloakplan på forrige side. Oplysningerne stammer fra PP Entreprises kortlægning af tankstationens afiøbsforhold. Den nuværende OBU ved vaskehallen (1) har et volumen på 0,2 m3 samt en vanddybde på 0,8 m, og det tilhørende sandfang (2) har et volumen på 1,5 m3. Sandfanget og OBU en består begge af betonbrønde, og OBU en har ikke indbygget koalescensudskiller. Sandfanget fungerer desuden også som opsamlingsbrønd for det vaskevand, der recirkulerer i forbindelse med undervognsvask. Et monteret T-stykke på udløbet fra sandfanget gør, at sandfangsbrønden yderligere fungerer som en OBU. I hjørnet mellem vaskehallen og den nu nedlagte butik findes desuden et tagnedløb uden sandfang (3). Ligeledes er der ved det nu nedlagte autoværksted en OBU (4), der ikke længere er i brug. Det har ikke været muligt at fastslå størrelse og type på denne. OBU en og sandfanget ved påfyldnings- og salgspladsen (5) er af samme størrelse og type som ved vaskehallen. Der foreligger ingen oplysninger om en tilknyttet magasinbrønd til denne OBU.

21 Opland Grundkort Fyn A/S 50m

22 1(1 IlL die saubere tôsan9 Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG Ilt Odora-Ciassic Piint date: Product code: kl 110_sd Page 1 of 7 SECTION 1: Identification ot the substancelmlxture and of the companylundertaking 1.1. Product identifie, 111 Odora-Classc 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised aoainst Use of the substancelmixture Product for automatic vehicle washing systems 1.3. Details of the supplier of the safetv data sheet Company name: Street: Place Post-office box Telephone Contact person Responsible Department lå. Emergencv teleohone number: KAW KIEHL KG Oskar-von-Miller-Str 1 D Odelzhausen 15 D Odelzhausen Telefax: joachim.dr-gross kiehl-group com Dr. Joachim Gross Telephone: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89)19240 Nationale Notrufnummer for die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145 Numéro d urgence France: INRS: ~33 (0) Numero d emergenza Italia: Centro Antiveleni Milano: 02) ETTSZ )Egészségügyi Toxikolôgiai Tåjékoztatô Szolgålatl, 1096 Budapest Nagyvårad tér 2 Ogyeleti telefonszém: , Emergency telephone number for ali other countries: +49/8134/ )89/19240 (germanophone and anglophone) J P Kiehl Ges.m.b.H. KIEF-IL FRANCE S.A.R.L. KIEHL Italia s.r.l. KIEHL Schweiz AG Johannes Kiehl KG KIEHL Middle East L.L.C Troststr. 50/1 Top 305, 1, Rue de l industde - BP 54 Via Michelangelo 29: St. Dionys-Str. 33: Ganz Abraham ucta 4112 PO. Box A-1100 Wien F Brumath Cedex I-i 6036 Avegno (GE) CH-8645 Jona H 2142 Nagytarcsa Abu Dhabi, U A E Tel. +43 (0) 1 / Tel. +33 (0) Tel. +39 / Tel. +41 (0) 55 / Tel. +36 (0) 1/ Tel SECT1ON 2: Hazards identification 2.1. Classiflcation of the substance or mixture Indicattons of danger: lrntant R phrases Irritating to eyes and skin 2.2. Label elements Danger symbols: x Xi - Irritant Xi - Irritant R phrases 36/38 Irritating to eyes and skin Revision No: 1 06 Revision date

23 I(IEIIL Safety Data Sheet at e sat ben I ÖS 1175 according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 2 of 7 S phrases 24/25 Avoid coritact with skin and eyes SECTION 3: Compositionrintonnation on ingredients (according to 648/2004/CE) 3.2. Mixtures Chemical characterization anionic surfactants 15-30% dispersing agents, water soluble solvents, additives, corrosion protection dyes, fragrances (Limonene, Benzyialkohol, Coumarin), preservatives (Methyl-, Methylchioro-isothiazolinone) Hazardous components EC No Chemical name Quantity CAS No Classification Index No GHS ciassification REACH No Dodecylbenzylsulfonate-triethanolamjne 5-10 % Xi- irritant R38-41 Skin_irrit._2,_Eye_Dam._1,_H315_ Olefinsulfonate-Na-salt 5-10 % Xi - irritant R38 Skin Irrit. 2, Eve Dam, 1, H315 H Alkvisulfonates-Na 1-5% Xi - irritant R38-41 Acute Tox._4._Skin_lrrit._2_Eye Dam_1,_H302 H315_H (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene gfrcol monobl*yi ether 1-5 % Xi - lrdtant R Eye irrit. 2: Aicohols, Cl 2-14, ethoxylated, sulfated, sodium saks 1-5 % Xi - Irritant R38-41 Skin Irrit. 2, Eye Dam 1, H Full text of R and 11 phrases: see Section 16. SECTION 4: First ald measures 4.1. Description of firstaid measures General information Avoid contact with skin and eyes After inhalation not hazardous by inhalation After contact with skin Wash off immediately with soap and plenty of water while removing ali contaminated ciothes and shoes. After contact with eyes Rinse thoroughly with pienty of water, also under the eyelids If eye irritation persists, consuit a specialist. Revision No: 1 06 Revision date

24 AKI Safety Data Sheet d e 58 ti bere OS Ufl5 according to Regulation (EC) No 1907 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 3 of 7 After ingestion Drink plenty of water Do NOT induce vomihng If symptoms persist, call a physician Most imdortant symfitoms and effects. boffi acute and delaved This information is flot available 4.3. Indication of anv immediate medical aftention and special treatment needed Show this safety data sheet to the doctor in attendance SECTION 5: Fireflghting measures 5.1. Extinguishinp media Suitable extinguishing media Any extinguishing means and measures are acceptable 5.2. Special hazards arisina from the substance or mixture This information is not available 5.3. Advice for flrefighters Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment. The product itself does not bum SECTION 6: Accidental release measures 6.1. Personal precautions. protective eguifiment and emergency procedures Avoid contact with skin and eyes Environmental orecautions Do not flush into surface water Methods and material for containment and cleaning up Wipe up with absorbent material (e g cloth fleece) Atter dean ng flush away traces with water Never return spills in original containers for re-use 6.4. Reference to other sections Refer to protective measures listed in sections 7 and 8 SECTION 7: Handling and storage 7.1. Precautions for safe handling Advice on safe handling Avoid contact with skin and eyes Advice on protection against fire and explosion Not required 7.2. Conditions for safe storaae. includino gny incompatibilities Requirements for storage rooms and vessels Store at room temperature in the original container. Store in a place accessible by authorized persons only. Advice on storage compatibility Keep away from food drink and animal feedingstuffs Further information on storage conditions Keep container tightly closed. Never return unused material to storage receptacle 7.3. Specific end usels) This information is flot available SECTION 8: Exposure controlslpersonal protection I Revision No: 1,06 GB. EN Revision dale:

25 die saubere tôsung Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No 1907/2006 KAW KIEHL KG Print date: Control parameters Exposure limits (EH4O) 111 Odora-Ciassic Product code: kl 110_sd Page 4 of Exoosure controls Occupational exposure controls Not required Protective and hygiene nieasures Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Hand protection Protective gloves Recommendation: Nature latex gloves with parts of polychioropren latex and a coating thickness of 06 mm which protect at east 8 hours (corresponds to the permeability level 6 of the European norm DIN/EN 374) and provide a resistance to swelling of < 15%. Eye protection Safety glasses with side-shields. SECTION 9: Physical and chemical properties 9.1. Information on basic nhysical and chemical properties Physical state Iiquid Colour green Odour pleasant ph-value (at 20 C) Changes in the physical state Melting point: Boiling point: Sublimation point: Softening point: Flash point: Flammability Solid: Gas: Lower explosion Iimits Upper explosion limits Ignition temperature Auto-ignition temperature Solid Gas Vapour pressure Density (at 20 C Water solubility (at2o C) <-8 C >98 C >100 C >300 C not determined 105 g/cm completely miscible Test method 7,7 K-QP1O12C K-QP 101 2E Revision No i 06 Rev~s~on data

26 Safety Data Sheet 0, e 5 a u bere os Uflg according to Regulation (EC) No 1907/2006 KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: kl 110_sd Page 5 of 7 Solubility ifl other solvents nat determined Partition coefficient: Viscosity / dynamic: Viscosity / kinematic Vapour density: Evaparation rate: nat determined nat determined nat determined nat determined not determined 9.2. Offer information Solid content: nat determined SECTION 10: Stability and reactivlty Reactivitv This information is nat available Chemical stabilitv This information is nat available Possibilitv of hazardous reactions This information is nat available Conditions to avoid Da nat expase to temperatures abave Incomnatible materials This information is nat available, Hazardous decomoosition oroducts No decomposition if stored and applied as directed Further information Do nat mix with other detergents ar chemicals, SECTION 11: Toxicological information Information on toxicolociical effects Acute toxicity CASNo C Chemical name Exposure routes IMethod Dose ~species Isource C13-C17-Alkylsulfonates-Na aral IATE 500 mg/kg (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycol monobutyl ether oral LD5O 5660 mg/kg Rat dermal LD5O 4120 mg/kg Rabbit Additional information on tests Classification according to European directive an classification of hazardous preparations 1999/45/EC Further information Irritating to eyes and skin. Health injuries are not knawn or expected under normal use. SECTION 12: Ecological information I Revision No: 1 06 GB. EN Revision date:

27 L die saubere Låsung Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No KAW KIEHL KG 111 Odora-Ciassic Print date: Product code: klllo_sd Page 6 of Toxicitv No data is available on the product itseif GAS No Chemical name Aquatictoxicity IMethod Dose b Ispecies Isource (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycol monobutyl ether Acute aigae toxicity ErC5O > 100 mg/i Scenedesmus sp Acute crustacea toxicity EC5O > 100 mg/i 48 Daphnia magna Persistence and deciradabilitv Contains no substances known to be hazardous to the environment or not degradabie ifl waste water treatment plants The surfactants in the product meet ali requirements otthe detergents regulation 648/2004/EG Readily biodegradable, according to appropriate OECD test Bioaccumulative potential This information is not available Partition coefficient n-octanol/water CAS No Chemical name Log Pow (2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycoi monobutyl ether 0.56 (25 C) Mobilitv in spil The formulation of the product does not contain halogen organic compounds (AOX) or AOX forming haiogen compounds Results of PBT and vpvb assessment This informabon is not available Otheradverse effects This information is not availabie Further information Chemical Oxygen Demand (COD) 738 mg O2/g SECTION 13: Disposal considerations Waste treatment methods Advice on disposal Container should be emptied thoroughly Do not pour remains of product in large quantities into the sewage Waste disposal number of waste from residues!unused products WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSU of fats grease soaps detergents, disinfectants and cosmetics wastes not otherwise specitled Waste disposal number of used product WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSIJ of fats, grease soaps detergents, disinfectants and cosmetics, wastes not otherwise specified Contaminated packaging Clean container with water. Cans or containers must be cleaned and returned to the manufacturers for recycling. SECTION 14: Transport information Other applicable information Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations Revision No: I 06 Revision date:

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

MILJØGODKENDELSE. For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov AKV Langholt A.m.b.a Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Virksomheder J.nr. MST-1270-00849 Ref. benjo/mels0 Den 10. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov Matrikel

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup Dato: 13. februar 2014 Sagsnr. 480-2010-27581 Dok.nr. 480-2014-27251 8942 Forlængelse af tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1).

1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1). TEKNK, ERHVERV OG KULTUR Veflinge Gymnastik- og drætsforening Lindebjerg 40 5474 Veflinge Dato: 12. maj 2014 Sagsnr. 480-2013-39884 Dok.nr. 480-2014-83409 12958 Att.: Torben Eriksen Tilladelse til udledning

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere