Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning"

Transkript

1 Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper Fisker, (formand) Lone de Neergaard, Vagn Nielsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sven Hartling, Region Hovedstaden Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland Jens Elkjær, Region Syddanmark Leif Vestergaard, Region Midtjylland Per Christiansen, Region Nordjylland Bo Christensen, Dansk Medicinsk Selskab Henrik Sillesen, Dansk Medicinsk Selskab Anders Fink-Jensen, Dansk Medicinsk Selskab Ebba Nexø, Dansk Medicinsk Selskab Inge Madsen, Dansk Sygepleje Selskab Lone Christiansen, Danske Regioner Birte Obel, j.nr /1/CHH Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Tlf Fax E-post E-post Sekretariat: Ann Christine Lyngberg, Marie Brasholt, Susanne Vest, Marianne Jespersen, Niels Moth Christiansen, Charlotte Hosbond, (referent)

2 Dagsorden: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 6. Punkt 7. Punkt 8. Godkendelse af dagsorden Præciseringer og ændringer, der er foretaget i specialevejledningerne efter start på ansøgningsproces s svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner og eksempel på specifik godkendelsesskrivelse Reviderede specialevejledninger for 36 specialer Meddelelser fra Meddelelser fra medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Næste møder Eventuelt Side 2

3 Introduktion Jesper Fisker takkede regionerne og selskaberne for deres bidrag til hele specialeplanlægningsprocessen, herunder arbejdet i specialearbejdsgrupperne. På de foregående møder i Det Rådgivende Udvalg har udvalget godkendt krav til og fastsættelsen af specialfunktioner på henholdsvis hoved-, regionsog højt specialiseret niveau i de 36 lægelige specialer. Det blev præciseret, at det primære formål med dette møde var, at Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning på baggrund af de foreliggende udkast til specialevejledninger kunne rådgive om styrelsens beslutning om placeringen af specialfunktioner, jf. Sundhedsloven og Bekendtgørelsen om sammensætning og opgaver i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet. Først når har modtaget udvalgets rådgivning og forholdt sig til den samt afgivet svar til ansøgerne er der truffet en endelig beslutning. Side 3 Formålet med mødet er desuden at få en vurdering af specialfunktionernes placering i et landsdækkende perspektiv. Jesper Fisker opfordrede til, at kommentarerne på mødet blev holdt på et overordnet niveau, og at specifikke bemærkninger til enkeltfunktioner indsendes skriftligt. Det blev endvidere præciseret, at ikke på mødet vil træffe beslutning på baggrund af rådgivningen, men at styrelsen vil notere sig rådgivningen og efterfølgende tage konkret stilling. I lyset af, at regionerne og de private sygehuse senest den 15. april 2010 har mulighed for at indsende eventuelle væsentlige nye oplysninger, fejl og mangler til, blev det nævnt som en mulighed at afholde et møde med hver enkelt region og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker herom. bemærkede, at styrelsen ikke udtaler sig konkret om specialeplanlægning til medierne, før den endelige udmelding ultimo februar 2010 og bemærkede, at intentionen havde været, at materialet skulle have været fortroligt frem til den endelige udmelding ultimo februar 2010.

4 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Præciseringer og ændringer, der er foretaget i specialevejledningerne efter start på ansøgningsproces Side 4 Behandling Til drøftelse har ved udarbejdelsen af specialevejledningerne i vid udstrækning fulgt specialearbejdsgruppernes rådgivning om placeringen af behandlinger på enten hoved-, regions- eller højt specialiseret niveau. I forbindelse med s gennemgang af ansøgninger fra regioner og private udbydere om specialfunktioner er blevet opmærksom på behovet for justeringer i beskrivelsen eller placeringen af nogle specialfunktioner. I ansøgningsmaterialet har der for nogle specialfunktioner været tilkendegivelser om eller ansøgt på en måde, der kunne signalere, at specialfunktionen måske bør omformuleres eller afgrænses klarere, eller at specialfunktionen mere hensigtsmæssigt kunne have været placeret et andet sted f.eks. i et andet speciale eller på et andet funktionsniveau. har på den baggrund foretaget en række ændringer i specialevejledningerne. har hørt de pågældende specialearbejdsgrupper og Den Regionale Baggrundsgruppe om ændringerne. har udarbejdet et notat, som skitserer ændringerne, og skal bede Det Rådgivende Udvalg om eventuelle kommentarer til ændringerne. Som det også fremgår, er der enkelte specialfunktioner, som ved en fejl ikke har været omfattet af det ansøgningsmateriale, som blev udsendt til regionerne og de private sygehuse inden sommeren Desuden er der fortsat enkelte specialfunktioner, som er uafklarede, bl.a. fordi Danske Regioner har foreslået nye ændringer i specialevejledningerne, som endnu ikke har haft lejlighed til at vurdere og høre specialearbejdsgrupperne om. Disse få specialfunktioner vil derfor - om nødvendigt indgå i en yderligere ansøgningsrunde snarest muligt. Bilag: Bilag 1/2010: Præciseringer og ændringer i specialevejledningerne Beslutning/drøftelse Det Rådgivende Udvalg tilsluttede sig de præciseringer og ændringer i specialevejledningerne, som er beskrevet i bilag 1. Det blev aftalt, at den yderligere ansøgningsrunde vil blive drøftet nærmere på det næste møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.

5 3. s svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner og eksempel på specifik godkendelsesskrivelse Behandling Til drøftelse s tilbagemelding på ansøgningerne gives i form af 1) et overordnet svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere, 2) en revideret specialevejledning for hvert speciale inkl. angivelse af sygehuse samt 3) et specifikt svar (godkendelsesskrivelse) til den konkrete ansøger inden for hvert speciale indeholdende godkendelser og begrundelser for eventuelle afslag. Side 5 Det overordnede svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere har til formål at beskrive rammen for s tilbagemelding samt præcisere vilkårene for dels s vurdering af ansøgningsmaterialet, dels ansøgernes vilkår og forpligtelser ved varetagelse af specialfunktioner. skal bede om Det Rådgivende Udvalgs kommentarer til dette svar samt til det specifikke svar (godkendelsesskrivelse) til den konkrete ansøger. Bilag: Bilag 2a/2010: s svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner Bilag 2b/2010: Eksempel på godkendelsesskrivelse Beslutning/drøftelse efterspurgte kommentarer til de foreliggende udkast til svarbreve, henholdsvis det overordnede svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere og det specifikke svarbrev til den konkrete ansøger inden for hvert speciale. Det blev bemærket, at det er vigtigt, at de konkrete forudsætninger for godkendelse fremgår klart af svarbrevet, så ansøgeren er indforstået med, at det er et krav, at disse forudsætninger efterleves, fx hvilket volumen ansøgeren er godkendt på baggrund af og derfor er nødt til at opretholde. Tilsvarende blev det efterlyst, at det fremstår tydeligere, hvis det ikke forventes, at en given specialfunktion skal leve op til de generelle krav, og under hvilke forudsætninger funktionen i stedet skal varetages. Der blev efterspurgt mere klarhed om, hvornår udmeldingen træder i kraft. Der var enighed i udvalget om, at implementeringsfristen skal være den 1. januar 2011, idet der kan indgås konkrete aftaler med om andre datoer på specifikke områder. Udvalget lagde i den forbindelse samtidig vægt på, at det skal fremgå klart, at regionerne og de private sygehuse skal påbegynde implementeringen allerede, når ultimo februar 2010 offentliggør placeringerne. Det blev endvidere bemærket, at styrelsen bør overveje, hvordan styrelsen vil forholde sig, hvis forudsætningerne for et afslag ændrer sig i den mellemliggende periode. Endvidere blev det fremført, at styrelsen bør overveje,

6 hvorvidt en matrikelspecifik placering er nødvendig de steder, hvor en specialfunktion varetages fornuftigt på to matrikler med én ledelsesfunktion. Endelig blev det fremført, at det bør være klart, om det er sygehusejeren, den virksomhedsansvarlige læge eller en tredje, der får godkendelsen til at varetage en specialfunktion. Side 6 noterede sig bemærkningerne og overvejer mulighederne. 4. Reviderede specialevejledninger for 36 specialer Behandling Til drøftelse har siden juni 2009 gennemgået og vurderet det indkomne ansøgningsmateriale fra regioner og private sygehuse om varetagelse af specialfunktioner. Over de seneste måneder har afholdt flere møder med regionerne og Brancheforeningen for Private Sygehuse og Klinikker om placeringen af specialfunktionerne. Det har været tydeligt i ansøgningsmaterialet, at der er mange gode sygehuse i Danmark med dygtige sundhedsprofessionelle. Men det har også været klart, at der inden for mange specialfunktioner har været for stor spredning. Formålet med s specialeplanlægning er, at der sker en samling af specialerne med henblik på at sikre endnu bedre behandling af høj kvalitet. For så vidt angår de offentlige sygehuse har godkendt ca. 80 % af de ansøgte specialfunktioner. Ca. 70 % af de private ansøgere får godkendt mindst én specialfunktion. Det skal bemærkes, at disse procenttal ikke er direkte udtryk for samlingen af specialerne i forhold til i dag. I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen er der allerede i mange tilfælde i regionerne sket en samling. har udarbejdet udkast til reviderede specialevejledninger for alle 36 specialer. Det fremgår af hvert udkast til specialevejledning, hvilke sygehuse der fremover kan varetage hvilke specialfunktioner. Specialevejledningerne er desuden revideret i henhold til ændringerne beskrevet under punkt 2. har truffet sin beslutning om placering af specialfunktioner på baggrund af de krav, som er angivet i specialevejledningerne, som tidligere har været drøftet og godkendt af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Jf. forretningsordenen for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning ønsker på mødet Det Rådgivende Udvalgs faglige rådgivning vedr. s godkendelse af specialfunktioner som beskrevet i de reviderede specialevejledninger, herunder den samlede varetagelse af specialfunktioner på landets sygehuse. Som supplement til udkast til specialevejledningerne har til brug for Det Rådgivende Udvalg udarbejdet udkast til oversigtsark over

7 godkendte sygehuse inden for hvert speciale. Oversigtsarkene er udarbejdet til brug for drøftelserne i Det Rådgivende Udvalg og vil ikke blive offentliggjort. Bilag: Bilag 3a/2010: Udksat til specialevejledning for intern medicin: endokrinologi Bilag 3b/2010: Udkast til oversigtsark for intern medicin: endokrinologi Bilag 4a/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Bilag 4b/2010: Udkast til oversigtsark for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Bilag 5a/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: kardiologi Bilag 5b/201: Udkast til oversigtsark for intern medicin:kardiologi Bilag 6a/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Bilag 6b/2010: Udkast til oversigtsark for intern medicin: lungesygdomme Bilag 7a/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Bilag 7b/2010: Udkast til oversigtsark for intern medicin: infektionsmedicin Bilag 8/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: geriatri Bilag 9a/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: reumatologi Bilag 9b/2010: Udkast til soversigtsark for intern medicin: reumatologi Bilag 10a/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: nefrologi Bilag 10b/2010: Udkast til oversigtsark for intern medicin: nefrologi Bilag 11a/2010: Udkast til specialevejledning for intern medicin: hæmatologi Bilag 11b/2010: Udkast til oversigtsark for intern medicin: hæmatologi Bilag 12a/2010: Udkast til specialevejledning for kirurgi Bilag 12b/2010: Udkast til oversigtsark for kirurgi Bilag 13a/2010: Udkast til specialevejledning for karkirurgi Bilag 13b/2010: Udkast til oversigtsark for karkirurgi Bilag 14a/2010: Udkast til specialevejledning for plastikkirurgi Bilag 14b/2010: Udkast til oversigtsark for plastikkirurgi Bilag 15a/2010: Udkast til specialevejledning for thoraxkirurgi Bilag 15b/2010: Udkast til oversigtsark for thoraxkirurgi Bilag 16a/2010: Udkast til specialevejledning for urologi Bilag 16b/2010: Udkast til uversigtsark for urologi Bilag 17a/2010: Udkast til specialevejledning for ortopædisk kirurgi Bilag 17b/2010: Udkast til oversigtsark for ortopædisk kirurgi Bilag 18a/2010: Udkast til specialevejledning for gynækologi og obstetrik Bilag 18b/2010: Udkast til oversigtsark for gynækologi og obstetrik Bilag 19a/2010: Udkast til specialevejledning for oto-rhino-laryngologi Bilag 19b/2010: Udkast til oversigtsark for oto-rhino-laryngologi Bilag 20a/2010: Udkast til specialevejledning for oftalmologi Bilag 20b/2010: Udkast til oversigtsark for oftalmologi Bilag 21a/2010: Udkast til specialevejledning for neurokirurgi Bilag 21b/2010: Udkast til oversigtsark for neurokirurgi Bilag 22a/2010: Udkast til specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Bilag 22b/2010: Udkast til oversigtsark for tand-, mund- og kæbekirurgi Bilag 23a/2010: Udkast til specialevejledning for neurologi Bilag 23b/2010: Udkast til oversigtsark for neurologi Bilag 24a/2010: Udkast til specialevejledning for klinisk onkologi Bilag 24b/2010: Udkast til oversigtsark for klinisk onkologi Bilag 25a/2010: Udkast til specialevejledning for pædiatri Bilag 25b/2010: Udkast til oversigtsark for pædiatri Bilag 26a/2010: Udkast til specialevejledning for dermato-venerologi Bilag 26b/2010: Udkast til oversigtsark for dermato-venerologi Bilag 27a/2010: Udkast til specialevejledning for arbejdsmedicin Bilag 27b/2010: Udkast til oversigtsark for arbejdsmedicin Side 7

8 Bilag 28a/2010: Udkast til specialevejledning for psykiatri Bilag 28b/2010:Udkast til oversigtsark for psykiatri Bilag 29a/2010: Udkast til specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Bilag 29b/2010: Udkast til oversigtsark for børne- og ungdomspsykiatri Bilag 30a/2010: Udkast til specialevejledning for anæstesiologi Bilag 30b/2010: Udkast til oversigtsark for anæstesiologi Bilag 31a/2010: Udkast til specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi Bilag 31b/2010: Udkast til oversigtsark for patologisk anatomi og cytologi Bilag 32a/2010: Udkast til specialevejledning for diagnostisk radiologi Bilag 32b/2010: Udkast til oversigtsark for diagnostisk radiologi Bilag 33a/2010: Udkast til specialevejledning for klinisk biokemi Bilag 33b/2010: Udkast til oversigtsark for klinisk biokemi Bilag 34a/2010: Udkast til specialevejledning for klinisk mikrobiologi Bilag 34b/2010: Udkast til oversigtsark for klinisk mikrobiologi Bilag 35a/2010: Udkast til specialevejledning for klinisk farmakologi Bilag 35b/2010: Udkast til oversigtsark for klinisk farmakologi Bilag 36a/2010: Udkast til specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Bilag 36b/2010: Udkast til oversigtsark for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Bilag 37a/2010: Udkast til specialevejledning for klinisk genetik Bilag 37b/2010: Udkast til oversigtsark for klinisk genetik Bilag 38a/2010: Udkast til specialevejledning for klinisk immunologi Bilag 38b/2010: Udkast til oversigtsark for klinisk immunologi Side 8 Beslutning/drøftelse Lone de Neergaard orienterede indledningsvist om, at der er tale om et meget stort arbejde, hvor flere tusind specialfunktioner er blevet vurderet. s principper for vurdering af placeringen af specialfunktioner og processen heromkring blev gennemgået. Erfaring og volumen for såvel læge som team og det deraf følgende overordnede hensyn til samling har vægtet betydeligt i vurderingen. Samtidig har nationale og geografiske hensyn været væsentlige, herunder specifikt i forhold til fx Aalborg Sygehus, som er nævnt i bemærkningerne til sundhedsloven. Lone de Neergaard fortalte videre, at placeringen af specialfunktioner har krævet en afvejning mellem, hvad der er fagligt ideelt, og hvad der er muligt og realistisk. Det betyder også, at nogle af de højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner er placeret flere steder, end det oprindeligt var tænkt. Formaliseret samarbejde har bl.a. været en mulighed i denne forbindelse. Hun understregede, at offentlige og private sygehuse er blevet vurderet ud fra samme principper. Hvis private sygehuse på enkelte højt specialiserede områder varetager en særlig stor del af aktiviteten, skal de også indgå i forsknings- og uddannelsesaktiviteter. DMS udtrykte generelt tilfredshed med s arbejde og tilkendegav, at processen havde været god. For så vidt angår placeringerne på de offentlige sygehuse var det DMS opfattelse, at der er sket en fornuftig samling. Der blev dog udtrykt bekymring for, om der er godkendt for mange private sygehuse, og om de private sygehuse vil være i stand til at leve op til de krav, som stilles til varetagelsen af specialfunktionerne. Dette gjaldt særligt i ortopædisk kirurgi.

9 Tilsvarende fandt regionerne overordnet set, at s arbejde var tilfredsstillende i forhold til de offentlige sygehuse, idet regionerne dog havde nogle konkrete bemærkninger til materialet. I forhold til de private sygehuse fandt regionerne også, at der er godkendt for mange, som ikke nødvendigvis vil kunne leve op til kravene, bl.a. fordi det er vanskeligere at vurdere organisation, back-up-funktioner m.m. på private sygehuse. Side 9 Regionerne tilkendegav, at det var meget svært at se, hvilke kriterier, der ligger til grund for en række placeringer af specialfunktioner, og at der dermed ikke er gennemsigtighed. Til eksempel fandt regionerne, at volumenkravet ikke altid er tydeligt beskrevet. Regionerne fandt desuden, at varetagelse af en højt specialiseret funktion på flere sygehuse end det generelt forudsatte, kan rejse tvivl om den faglige baggrund for placeringen af funktionen som højt specialiseret. Tilsvarende blev det fremhævet, at principperne for s anvendelse af formaliseret samarbejde ikke er helt klar. Det blev tilrådet, at tydeliggør, at der stilles samme krav til behandlingen af samme patienter, så private og offentlige sygehuse kan varetage samme patientgrupper på samme faglige vilkår. Regionerne udtrykte særlig interesse i at få fremlagt s grundlag for at godkende kræftbehandling på private sygehuse. På den baggrund rådede medlemmer af Det Rådgivende Udvalg til at udskyde udmeldingen om placering af specialfunktioner, indtil disse forhold var nærmere afklaret og kunne drøftes igen i Det Rådgivende Udvalg. Alternativt foreslog en del af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg, at offentliggør placeringen af specialfunktioner på de offentlige sygehuse og udskyder placeringen på de private sygehuse, særligt inden for ortopædisk kirurgi, hvor der er mange private ansøgere, med henblik på nærmere afklaring og endnu en drøftelse i Det Rådgivende Udvalg. bemærkede, at styrelsen som udgangspunkt har vurderet de private og offentlige sygehuse ens, og at ansøgerne i ansøgningsmaterialet har angivet, hvordan de lever op til kravene til varetagelse af specialfunktioner. Det er ansøgernes ansvar, at oplysningerne i ansøgningsmaterialet er korrekte. noterede sig udvalgets råd, men fandt ikke umiddelbart, at udskydelse af placeringen på de private sygehuse ville være en hensigtsmæssig løsning. Styrelsen foreslog derfor, at tidsplanen fastholdes, idet styrelsen vil overveje muligheden for at godkende specialfunktioner på private sygehuse under præcise givne forudsætninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udtrykte enighed heri. Det blev aftalt, at, hvor relevant, ved tilbagemelding til de private sygehuse beder dem om at præcisere, hvorvidt og hvordan de kan opfylde kravene i specialevejledningerne. Herudover blev det bemærket, at placeringen af specialfunktioner under forudsætning af et formaliseret samarbejde ikke altid forekom konsistent. Der blev desuden opfordret til, at på et senere tidspunkt ser på de højt specialiserede funktioner i et nordisk perspektiv. Endvidere blev der

10 rejst et spørgsmål om, hvem der har retten til data, journalmateriale m.m. fra det private sygehus, når offentlige patienter behandles. Specialevejledningerne i de 36 specialer blev gennemgået med henblik på konkrete kommentarer fra regionerne. Det blev aftalt, at regionernes konkrete kommentarer indsendes til hurtigt. Der var ønske om, at de indkomne kommentarer rundsendes til alle i Det Rådgivende Udvalg. Kommentarerne udsendes derfor sammen med referatet. Side Meddelelser fra Kronisk træthedssyndrom/me/cfs nedsatte medio 2008 en tværgående arbejdsgruppe vedrørende kronisk træthedssyndrom eller ME/CFS. Arbejdsgruppen havde til opgave at komme med et oplæg til det videre arbejde med en struktur for denne patientgruppe, som ikke er forankret i ét bestemt lægeligt speciale, og som derfor ofte står uden tilbud fra sundhedsvæsenet. Arbejdsgruppen har i oplægget bl.a. lagt vægt på tværfaglighed i udredning, behandling og rehabilitering af disse patienter involverende almen medicin, psykiatri, neurologi, intern medicin: reumatologi, intern medicin: infektionsmedicin, pædiatri, anæstesiologi/smertespecialist og socialmedicin. Ligeledes bør alle behandlere have mulighed for at få rådgivning og bistand fra en mere central, tværfaglig enhed med et samarbejde på tværs af regionerne. Oplægget blev drøftet i Den Regionale Baggrundsgruppe i december Baggrundsgruppen bakkede op om oplægget. Region Hovedstaden og Region Midtjylland tilkendegav interesse i at varetage en sådan videnscenterfunktion (ikke højt specialiseret). Det blev aftalt, at i samarbejde med disse regioner udarbejder et notat om videnscenterfunktionen. Bilag: Bilag 39/2010: Oplæg vedr. kronisk træthedssyndrom Beslutning/orientering Det Rådgivende Udvalg bakkede op om beslutningen i Den Regionale Baggrundsgruppe, og det blev aftalt, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland kommer med et udkast til notat, som efterfølgende drøftes med. Fornyet udpegning af medlemmer Ifølge Bekendtgørelse om sammensætning og opgaver for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning (BEK nr af 20/12/2005) er medlemmerne af udvalget udpeget for en fireårig periode. Medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg blev udpeget i 2006, og vil derfor efter specialeudmeldingen ultimo februar 2010 udsende brev med anmodning om fornyet udpegning.

11 Anmodning om aktindsigt i ansøgningsmateriale har modtaget anmodninger om aktindsigt i de indkomne ansøgninger om specialfunktioner og korrespondancer i den forbindelse. har ikke fundet grundlag for at udlevere materialet på nuværende tidspunkt, ligesom ansøgningerne om specialfunktioner ikke er blevet lagt på hjemmesiden. Side 11 Beslutning/drøftelse tilføjede, at styrelsen efter den endelige udmelding i februar 2010 vil give aktindsigt i de indkomne ansøgninger og svarbreve i henhold til bestemmelserne i offentlighedsloven. 6. Meddelelser fra medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Der var ingen meddelelser. 7. Næste møder Bilag: Bilag 40/2010: Mødeplan for 2010 Mødeplanen for 2010 blev godkendt med den bemærkning, at det sidste møde i 2010, onsdag den 8. december 2010, flyttes til en torsdag eller fredag i stedet. Det næste møde i Det Rådgivende Udvalg er fredag den 4. juni 2010 kl Eventuelt Der var ingen kommentarer til punktet.

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Referat af 11. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning tirsdag den 3. juni 2008 Deltagere: Jesper Fisker, (formand) Bent Ottesen,

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 17. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 13.00-16.00 Sted, mødelokale 501 25. november

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

REFERAT AF 11. MØDE I DEN REGIONALE BAG- GRUNDSGRUPPE DEN 28. AUGUST 2008

REFERAT AF 11. MØDE I DEN REGIONALE BAG- GRUNDSGRUPPE DEN 28. AUGUST 2008 REFERAT AF 11. MØDE I DEN REGIONALE BAG- GRUNDSGRUPPE DEN 28. AUGUST 2008 Til stede: Lone de Neergaard (formand), Claus Toftgaard, Region Syddanmark Per Busk, Region Syddanmark Svend Skov Jensen, Region

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

21. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

21. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 21. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 27. januar 2011 kl. 13.00-16.00 Sted s Mødelokale 501 Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S. Deltagere

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

20. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

20. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR SPECIALEPLANLÆGNING R E F E R A T Emne 20. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 26. maj 2011 kl. 13-16 Sted, mødelokale 501 Til stede Deltagere

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Referat af 10. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning fredag den 7. marts 2008 Deltagere: Jesper Fisker, (formand) Bent Ottesen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk TIL DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS, DOS FORMAND PER KJAERSGAARD-ANDERSEN s svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk kirurgi. udmeldte den 22. juni 2010 placeringen

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

18. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

18. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR SPECIALEPLANLÆGNING REFERAT Emne 18. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Onsdag den 15. december 2010 kl. 16.15-18.15 Sted, mødelokale 501 Deltagere

Læs mere

Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 32. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 13-16

Læs mere

R E F E R A T. Emne. Mødedato Torsdag den 21. maj 2015 kl Sted Deltagere

R E F E R A T. Emne. Mødedato Torsdag den 21. maj 2015 kl Sted Deltagere R E F E R A T Emne 38. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00-14.30 Sted Deltagere Videomøde Jakob Cold, Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning j.nr. 7-203-01-43/1/CHH Referat af 7. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Læs mere

Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. 34. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. 34. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne Mødedato Sted Deltagere 34. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Torsdag den 25. september 2014 kl. 13.00

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Helene Vestergaard, Region Syddanmark Morten Noreng, Region Nordjylland

Helene Vestergaard, Region Syddanmark Morten Noreng, Region Nordjylland R E F E R A T Emne 23. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 1. september 2011 kl. 13.00-16.00 Sted s Mødelokale 501 Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S. Deltagere

Læs mere

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Regioner og private sygehuse har i marts 2011 søgt om godkendelse af varetagelse

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

Præciseringsnotat vedr. ansøgning om specialfunktioner

Præciseringsnotat vedr. ansøgning om specialfunktioner Præciseringsnotat vedr. ansøgning om specialfunktioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund... 1 s generelle bemærkninger... 2 Særligt vedr. regionernes ansvar... 2 Godkendelsesperioden...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Referat af 12. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning mandag den 22. september 2008

Referat af 12. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning mandag den 22. september 2008 Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Referat af 12. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning mandag den 22. september 2008 Deltagere: Jesper Fisker, (formand) Henrik

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering:

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG - DEL II SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: ENQUETEN 2011 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Spørgsmål til enqueten 2011...3 Bilag 2. Svarnøgle til sektion 1 i enqueten...21 Bilag 3.

Læs mere

23. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

23. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning ENDELIGT R E F E R A T Emne 23. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 1. marts 2012 kl. 13.00 16.00 Sted, mødelokale 501 Deltagere Til stede: Else Smith, Søren Brostrøm,

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 31. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 29. august 2013 kl. 13-16

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Maja.Nyby.Andersen@regionh.dk

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Forslag til specialenavne på baggrund af test

Forslag til specialenavne på baggrund af test Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Sekretariatet for Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 33. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 30. januar 2014 Sted Deltagere

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016

Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016 Følgebrev til alle ansøgere Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016 Regioner og private sygehuse har i januar 2016 søgt Sundhedsstyrelsen om godkendelse

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester for offentliggørelsen: 15.11.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen eksamen ordinær eksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Referat af 2. møde i det rådgivende udvalg for specialeplanlægning den 19. maj 2006 Deltagere: Jens Kr. Gøtrik, Sundhedsstyrelsen (formand) Jens Elkjær, Region

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere