Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:"

Transkript

1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej Ringsted Tlf Dato: 28. marts 2014 Faglige eksperter i Sundhedsplatformen - arbejdsområder, kompetenceprofiler og tidsforbrug De faglige eksperters vigtigste opgave bliver at kvalificere udkast til det indhold, der skal sættes op i systemet. Eksperterne skal således ikke selv udarbejde indholdet men kvalificere det forslag, som programmets medarbejdere udarbejder. Derudover får eksperterne et omfattende beslutningsmandat, således at eksperterne reelt får kompetence til at tage beslutninger på det indhold, de kvalificerer. Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Klinisk/administrativt indhold omfatter fx ordinations-sæt (order sets), som fx kan være blodprøver og andre undersøgelser, der udføres ved en bestemt arbejdsdiagnose. Det omfatter også indhold i den indledende vurdering, skala for smertescore, skala for EWS-værdier, indhold i plejeplaner mm. På det administrative område vil det blandt andet omfatte registrering af ydelser, DRG-afregning, overordnede procedurer for patientadministration mm.. Arbejdet med det kliniske og administrative indhold vil strække sig efteråret 2014 til december Workflows omfatter den række af handlinger, som iværksættes i et bestemt forløb. Fx kan der defineres eet bestemt workflow for skadepatienter, et andet til traumepatienter og et tredje for akutte patienter, der fx indlægges til observation for hjernerystelse. På samme måde kan der laves workflows for klargøring til operation, det postoperative forløb osv.. Workflows inkluderer hovedsageligt rækken af handlinger, der skal udføres i patientforløbet, fx registrer patients ankomst, tildel læge, gennemfør indledende vurdering, ordiner undersøgelser, bestil undersøgelser osv. For en patient i akutmodtagelsen kan workflow et være det samme uanset diagnose, mens det kliniske indhold vil være vidt forskelligt. Det kliniske indhold omfatter fx de ordinationer, der skal udføres ved en given diagnose.

2 Kvalificering og beslutning vedr. workflows vil foregå september 2014 januar Sommer 2014 september 2014 december 2015 januar juni 2016 Site visits Workflows Klinisk og administrativt indhold Pilot- Implementering Site visits betegner de besøg, som Epic (leverandøren af Sundhedsplatformen) vil foretage på diverse hospitaler/sygehuse som led i forberedelsen til arbejdet med workflows og det klinisk/administrative indhold. Epic har allerede været ude på flere hospitaler, men vil intensivere sine besøg i de første to uger af juni På besøgene vil Epic interviewe personalet om deres arbejdsgange, således at udkastene til relevante workflows allerede er velkvalificerede, når de faglige eksperter præsenteres for dem første gang i september I forbindelse med disse besøg, vil det være hensigtsmæssigt, at nogle af de faglige eksperter kan deltage, så der allerede start etableres kontinuitet i samarbejdet mellem Epic og hospitalerne/sygehusene. Flere typer af faglige eksperter Faglig ekspert kernegruppen (markeret med rødt i graf og tabel) De faglige eksperter skal have et indgående kendskab til sit felt og det er vigtigt at eksperterne kender sit felts aktuelle arbejdsgange til bunds. Derudover skal alle eksperter besidde en stærk faglighed på sit område, således at det sikres, at det faglige indhold, der tages beslutning om, er korrekt i forhold til gældende kliniske eller administrative retningslinjer. Derfor er det også en fordel, at eksperterne har et grundlæggende kendskab til nationale krav til indholdet fx til nationale referenceprogrammer eller fællesindholdet på det administrative område. (Programmets fuldtidsmedarbejdere vil dog have ansvar for at inkorporere alle nationale krav før eksperterne præsenteres for et udkast til indhold.) Endelig er det helt afgørende, at eksperterne har en konstruktiv og pragmatisk indstilling til arbejdet med at strukturere og standardisere de nuværende retningslinjer, så det kan sættes op i Sundhedsplatformen på meningsgivende vis. Derfor er det også vigtigt, at de faglige eksperter har lyst og evne til at samarbejde både med hinanden på tværs af regionerne, samt med leverandøren og programmets medarbejdere. De faglige eksperter et givent speciale forventes ikke at kunne dække alle specialets felter. Hvis der skal udarbejdes indhold på et særligt specialiseret område, 2

3 vil det være muligt at indkalde højt specialiserede eksperter til at kvalificere det faglige indhold. Samlet set, er eksperternes faglige viden det absolut vigtigste, da de i sidste ende vil være de personer, der tillægger beslutningerne legitimitet i forhold til deres kolleger. De faglige eksperter skal derfor heller ikke være bange for, at tage sit omfattende beslutningsmandat i brug, når arbejdet går i gang, og sikre at beslutninger træffes i den hastighed, det er nødvendigt. Faglige ekspert, primært indhold (markeret med grønt i graf og tabel) Visse faglige eksperter vil primært indgå i kvalificering og beslutning om det kliniske og administrative indhold - men ikke i valideringen af workflows. Det gælder fx nogle af de eksperter, der udpeges til at kvalificere opsætning af patientportalen MyChart samt eksperter med et mere overordnet perspektiv såsom datasikkerhed, kvalitetsindikatorer mm. Faglig ekspert, primært til workflows (markeret med lilla i graf og tabel) Visse faglige eksperter vil primært indgå i valideringen af workflows sammen med alle andre faglige eksperter - men forventes ikke at deltage i beslutninger vedrørende det rent kliniske indhold. Dette vil især gælde for en række af de lægesekretærer, som de Sundhedsfaglige Råd bedes udpege. Derfor vil disse faglige eksperter kun skulle afsætte tid til arbejdet med Sundhedsplatformen september 2014 til og med januar Dog vil lægesekretærerne onkologi, urologi, kirurgi, hæmatologi, kardiologi og diagnostiske enheder blive inkluderet i ekspertgruppen vedrørende registrering af pakkeforløb, og vil derfor skulle benytte det samme antal timer som de øvrige faglige eksperter (kernegruppen). De faglige eksperter der udpeges blandt lægesekretærer skal naturligvis besidde de samme kvalifikationer som de øvrige faglige eksperter. Ud over de lægesekretærer, der udpeges af de Sundhedsfaglige Råd, vil regionernes centrale økonomi/data-enheder blive bedt om at udpege lægesekretærer med ekspert-kompetencer indenfor patientadministration, DRG-registrering mm. Disse lægesekretærer vil skulle bruge den samme tid på arbejdet med Sundhedsplatformen som de øvrige faglige eksperter, idet de også vil skulle indgå i arbejdet med at kvalificere og beslutte det generiske administrative indhold og ikke udelukkende kvalificere workflows. Der vil tilgå de regionale enheder en nærmere beskrivelse af disse eksperters kompetence-profil. Højt specialiserede eksperter Kernegruppen af faglige eksperter vil typisk bestå af 5 personer et speciale. (For administrative ekspertgrupper og tværgående grupper vil antallet variere.) Selvom disse personer naturligvis er højt kvalificerede til at deltage i såvel beslutninger om workflows samt beslutninger om klinisk indhold, forventes det, at der vil blive behov for 3

4 højt specialiserede eksperter, når arbejdet med opsætning af klinisk indhold går i gang. Disse eksperter vil bliver involveret i et langt mindre omfang, idet de kun skal bidrage til indhold på netop deres specialiserede felt. Det vil fortsat være projektgruppen programmets fastansatte personale, der på baggrund af eksisterende vejledninger, udarbejder et forslag til det kliniske indhold. Men for at sikre den fagligt bedste beslutning, vil de højt specialiserede eksperter kunne inddrages. De højt specialiserede eksperter kan først udpeges, når programmet har skaffet sig overblik over det indhold, som forventes indarbejdet i Sundhedsplatformen. Der forventes at foreligge et overblik over det i juni/august, hvorefter de Sundhedsfaglige Råd vil blive bedt om at udpege de rette eksperter til at supplere kernegruppen af eksperter. Ledende faglig ekspert (markeret med blåt i graf indgår som rød i tabel, da de vil være én blandt de udpegede faglige eksperter) Til hver ekspertgruppe udpeges en ledende ekspert, som i tæt samarbejde med den vicedirektør, der bliver udvalgt til at være gruppens champion sikrer fremdrift og beslutningskraft. I de ekspertgrupper, der korresponderer til et klinisk speciale vil den ledende faglige ekspert være en læge, som derudover også lever op til de ovenfor stående krav til den faglige ekspert. Den ledende faglige ekspert vil endvidere få en væsentlig rolle i kvalitetssikringen af programmets forslag til indhold, inden det forelægges resten af ekspertgruppen. Endelig vil den ledende ekspert få en vigtig rolle i at sikre enighed om det kliniske indhold i ekspertgruppen og blandt eventuelt andre relevante interessenter. I visse tilfælde, vil det fx være nødvendigt at den ledende ekspert går i dialog med repræsentanter nogle af de afdelinger, der ikke er inkluderet i ekspertgruppen. Det kan fx være nødvendigt for at få afdækket variationer i praksis, eller for at imødekomme helt særlige behov. Dette arbejde vil ske i et samarbejde mellem programmets fuldtidsmedarbejdere og den ledende faglige ekspert men ofte vil den ledende ekspert have det bedste grundlag for at gå i dialog. I de fleste ekspertgrupper forventes det, at den ledende faglige ekspert, vil bruge det samme antal timer, som de andre faglige eksperter. For 23 af ekspertgrupperne skal den ledende faglige ekspert derimod afsætte % af sin arbejdstid til arbejdet med Sundhedsplatformen i perioden september 2014 til december De 23 ekspertgrupper, hvori der skal indgå en ledende ekspert med % arbejdstid er markeret med (*) i notatets tabel nedenfor. Disse grupper er karakteriseret ved store lægelige specialer og/eller særlig kompleksitet. De faglige eksperters tidsforbrug (omfatter ikke højt de specialiserede eksperter) 4

5 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 feb-17 apr-17 jun-17 aug-17 okt-17 dec-17 Det vurderes, at de faglige eksperter vil skulle bruge ca. 4 timer på Epics hospitalsbesøg (site visits) i juni Det er dog usandsynligt at det vil gælde alle faglige eksperter. Derudover vil alle faglige eksperter (undtagen faglige eksperter, primært til indhold ) skulle bruge op mod 2 sammenhængende uger på workflow validation session i hver af månederne september og oktober I november, december 2014 samt januar 2015 vil alle faglige eksperter (undtagen faglige eksperter, primært til indhold ) skulle bruge ca. 1 sammenhængende uge på workflow validation session i hver måned + ca. 5 timer i de øvrige uger. Herefter stopper de eksperter, der primært skal bidrage til workflows, deres arbejde i Sundhedsplatformen jævnfør den lilla kurve. I 2015 (undtagen januar) forventes det månedlige tidsforbrug at ligge på gennemsnitligt 14 timer om måneden for de faglige eksperter + de faglige eksperter primært til indhold samt eventuelle højt specialiserede eksperter. I denne periode vil der blive arbejdet med det kliniske og administrative indhold, der skal sættes op i Sundhedsplatformen. I perioden februar juni 2016 forventes det, at disse eksperter vil øge tidsforbruget til ca. 1 uge om måneden i forbindelse med implementeringen på det første hospital. Det forventes, at alle de faglige eksperter vil blive involveret i implementeringen på eget hospital, og kan i denne intensive periode forvente at bruge fuld tid på implementering. Derudover forventes det, at de faglige eksperter også vil hjælpe med implementering på andre hospitaler/sygehuse Faglige eksperters gennemsnitlige tidsforbrug - timer pr. Eksperter begrænset til indhold (14) Eksperter begrænset til workflows (35) Faglig ekspert, kernegruppen (231) Ledende faglig ekspert (23 stk) 5

6 Hensyn i udpegningen af faglige eksperter Når formandskaberne i de Sundhedsfaglige Råd (samt udvalgte regionale komiteer) skal udpege de relevante eksperter, skal nedenstående kriterier efterleves. For at skabe den bedst mulige blanding af eksperter for det enkelte speciale, fordrer det dermed at formandskaberne de to regioners Sundhedsfaglige Råd (og udvalgte komiteer) koordinerer udpegningen. - I så vidt omfang som muligt og relevant sikres lige repræsentation de to regioner - Repræsentation både indlagte og ambulante funktioner blandt ekspertgruppens deltagere - Der udpeges én ledende ekspert I nedenstående tabel fremgår det, hvilke ekspertgrupper, der vil blive etableret til arbejdet med Sundhedsplatformen. Heraf fremgår det ligeledes hvem der bedes udpege eksperterne. De fleste eksperter vil også få en rolle i andre ekspertgrupper end nedenstående, idet alle vil blive inddelt i tværgående grupper i forbindelse med beslutninger om workflows - alt afhængigt af workflow ets karakter. Dog vil nedenstående ekspertgruppe være eksperternes hovedgruppe. Faglig ekspert kernegruppen Faglige ekspert, primært indhold Faglig ekspert, primært til workflows Ledende ekspert med % arbejdstid er markeret med (*) Ekspertgrupper, klinisk indhold Ekspertgruppe Læge Sygeplejerske Lægesekretær Anden faggruppe Udpeges af: 1. Akutmodtagelse / traume (*) 2. Akuttelefon / Præhospital SFR akutmedicin SFR Præhospital og Akutmodtagelse 2 2 SFR akutmedicin SFR Præhospital og 6

7 Akutmodtagelse 3. Anæstesiologi (*) SFR Anæstesiologi SFR Anæstesiologi 4. Apoteker 2 apotekerne Sygehusapoteket / Lægemiddelkomite Region H s Apotek / Lægemiddelkomite 5. Arbejdsmedicin SFR Arbejdsmedicin SFR Arbejds- og Miljømedicin 6. Børneungdomspsykiatri SFR Børne og Ungdomspsykiatri SFR Børne og Ungdomspsykiatri 7. Dermato-venerologi SFR Dermato-venerologi SFR Dermato-Venerologi og Allergologi 8. Diagnostiske Enheder med kendskab til kræftpakkeregistrering SFR Diagnostiske Enheder 9. Diagnostisk radiologi radiografer SFR Diagnostisk radiologi SFR Diagnostisk radiologi 10. Diætister 2 diætister Ernæringskomite Ernæringskomite 11. Endokrinologi (*) SFR Intern Medicin: Endokrinologi SFR Endokrinologi 7

8 12. Forløbskoordinatorer i alt 2 personer 13. Gastroenterologi og hepatologi (*) Kvalitet & Udvikling Center for Sundhed SFR Intern Medicin: Gastroenterologi og hepatologi SFR Gastroenterologi 14. Geriatri (*) SFR Intern Medicin: Geriatri SFR Geriatri 15. Gynækologi (*) 2 1 SFR Gynækologi og Obstetrik SFR Gynækologi og Obstetrik SFR SFR 17. Infektionsmedicin (*) SFR SFR SFR Intern Medicin: hæmatologi SFR Hæmatologi 19. Karkirurgi SFR Karkirurgi SFR Karkirurgi 16. Hæmatologi med kendskab til kræftpakkeregistrering 18. Kardiologi (*) med kendskab til kræftpakkeregistrering 20. Kirurgi (*) med kendskab til kræftpakkeregistrering SFR Kirurgi SFR Kirurgi (inkl. børnekirurgi) 21. Klinisk biokemi bioanalytikere SFR Klinisk Biokemi SFR Klinisk Biokemi 8

9 22. Klinisk farmakologi / Medicinering (*) 2 farmakologer 1 EPM læge 1 OPUS- Medicin læge 4 med særlig kompeten -ce på medicinering 2 farmaceuter Klinisk Farmakologisk Enhed SFR Klinisk Farmakologi Lægemiddelkomite Lægemiddelkomite 2 FMK læger 23. Klinisk fysiologi nuklearmedicin bioanalytiker SFR Klinisk fysiologi og nuklearmedicin SFR Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 24. Klinisk genetik relevante medarb. SFR Klinisk genetik 25. Klinisk immunologi bioanalytiker SFR Klinisk immunologi SFR Klinisk immunologi 26. Klinisk mikrobiologi bioanalytikere SFR Klinisk mikrobiologi SFR Klinisk mikrobiologi 27. Klinisk onkologi (*) med kendskab til kræftpakkeregistrering SFR Klinisk Onkologi SFR Onkologi 28. Lungesygdomme (*) SFR Intern Medicin: Lungesygdomme SFR Lungesygdomme 29. Mammakirurgi SFR Mammakirurgi SFR Mammakirurgi 9

10 30. Nefrologi SFR Intern Medicin: Nefrologi SFR Nefrologi 31. Neonatal (*) SFR Pædiatri SFR Pædiatri (inkl. neonatalogi) 32. Neurokirurgi SFR Neurokirurgi 33. Neurologi (*) SFR Neurologi SFR Neurologi inkl. Klinisk Neurofysiologi 34. Obstetrik (*) jordemødre SFR Gynækologi og Obstetrik SFR Gynækologi og Obstetrik 35. Oftalmologi SFR Oftalmologi SFR Oftalmologi 36. Ortopædisk kirurgi(*) SFR Ortopædisk kirurgi SFR Ortopædkirurgi 37. Orto-rhinolaryngologi SFR Orto-rhino-laryngologi SFR Orto-rhino-laryngologi (inkl. Audiologi) 38. Palliation 1 1 Styregruppe for palliation (KU) SFR Palliativ behandling 39. Patologisk anatomi og cytologi bioanalytikere SFR Klinisk Patologi SFR Patologisk anatomi 10

11 40. Plastikkirurgi SFR Plastikkirurgi SFR Plastikkirurgi 41. Psykiatri (*) SFR Psykiatri SFR Psykiatri 42. Pædiatri (*) SFR Pædiatri SFR Pædiatri (inkl. neonatalogi) 43. Reumatologi SFR Intern Medicin: Reumatologi SFR Reumatologi 44. Smerte-behandling (Smerteklinikkerne) 45. Tand- mund- kæbe kirurgi 1 1 SFR Anæstesiologi SFR Anæstesiologi SFR Tand- mund- kæbe kirurgi 46. Terapeuter fys/ergo 1 fysioterapeut 1 ergoterapeut SFR Tand- mund- kæbe kirurgi Flerfaglige Råd Sammenslutningen af ledende ergo- og fysioterapeuter 47. Thoraxkirurgi SFR Thoraxkirurgi 48. Tværgående dokumentation og sammenhæng på tværs af ekspertgrupper (*) Relevant e eksperter specialegr. Relevante eksperter specialegr. Relevante eksperter specialegr. 4 regionale kvalitetskonsule nter Kvalitet og Udvikling Center for Sundhed 49. Urologi (*) med kendskab til kræftpakkeregistrering SFR Urologi SFR Urologi 11

12 Ekspertgrupper, Administration Ekspertgruppe Læge Syge pleje rske Lægesekretær Anden faggruppe Udpeges af: 50. Afregning / DRG / Økonomi (*) 6 Kodeansvarlige lægesekretærer 2 DRG administratorer / økonomi- og registreringsmedarbejdere 2 regnskabschefer Koncern Økonomi Center for Økonomi 51. Forskning 2 forskningsledere Den regionale forskningsenhed VIF 52. Kræftpakkeregistrering, Udrednings garanti (inkl. andre pakker) (*) kodeansv arlige ( ovenståe nde gruppe) 2 DRG-administratorer / registreringsmedarbejdere Koncern Økonomi Center for Økonomi 6 speciale lægesekr etærer eksisteren de grupper ( onko, uro, gastro, hæma,hje rtediagno stisk) 53. MyChart Evt. Ad hoc eksper ter eksiste rende grup- Evt. Ad hoc eksp erter eksis Evt. Ad hoc eksperter eksisteren de X antal patienter 2 Telemedicin-medarbejdere 2 Borgerportal-medarbejdere Kvalitet og Udvikling Center for Sundhed 12

13 per teren de grup per grupper 54. Patientjourn alen papir 4 eksisteren de ekspertgr upper 2 kvalitetskoordinatorer på afd. (journalaudit, inkl. formidling til læger/spl) Kvalitet og Udvikling Center for Sundhed 55. Patientplan lægning / patientregis -trering (*) Ad hoc brug mindst travle eksiste rende eksper tgrupp er Ad hoc brug mind st travle eksis teren de eksp ertgrup per 4 Udøvende, erfarne sekretærer 2 Centrale registreringsmedarbejdere (sandsynligvis de samme som ovenfor) Koncern Økonomi Center for Økonomi 56. Rapportering 2 LIS eksperter Koncern Økonomi Center for Økonomi 2 kvalitetsindikator-eksperter Kvalitet og Udvikling Center for Sundhed 13

14 57. Blandede eksperter, som kan indkaldes i forskellige ekspertgrup per efter behov 2 regional kvalitetsorganisation (compliance) 2 privacy / datasikkerhed Kvalitet og Udvikling Center for Sundhed Koncern IT Center for IMT 2 ledere af portørservice 2 bedplanners (belægningsplanlægning, Afd-spl.) 2 IT nødberedskabseksperter Udvalgte sygehuse/hospitaler Koncern IT Center for IMT 2 rengøringsledere 2 ledere forsyningstjeneste (supply chain management) Udvalgte sygehuse/hospitaler Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Maja Nyby Andersen, programkontoret Sundhedsplatformen,

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

FAGLIGE EKSPERTGRUPPER

FAGLIGE EKSPERTGRUPPER Bilag 5e Kommissorium for faglige ekspertgrupper FAGLIGE EKSPERTGRUPPER til KAI Forvaltning KOMMISSORIUM 1. april 2016 Udarbejdet af KAI-Forvaltningsteam version 2 1. Formål Championgruppen nedsætter relevante

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT UDARBEJDET AF

REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT UDARBEJDET AF REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN FORORD Kære alle i Region Hovedstaden Vi har nu afsluttet dataindsamlingen for TrivselOP 2014. Vi har samlet i Region Hovedstaden fået

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt 1 2 Forord Det er nu tredje år, at Visitationsteamet udarbejder

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Forslag til specialenavne på baggrund af test

Forslag til specialenavne på baggrund af test Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering:

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG - DEL II SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: ENQUETEN 2011 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Spørgsmål til enqueten 2011...3 Bilag 2. Svarnøgle til sektion 1 i enqueten...21 Bilag 3.

Læs mere

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205619 Fax 48 20 57 88 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 1. oktober 2007 Hospitalsprofiler, samarbejds-

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2012/efua/laeger/speclaegeudd_statuspersp.pdf Indhold i Speciallægeuddannelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Dimensioneringsplanen 2013-2017

Dimensioneringsplanen 2013-2017 Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region Syddanmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om hospitalerne og det kommende Ny Nordsjællands

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk Årsberetning 0 www.patientforsikringen.dk Indhold Patientforsikringens organisation.... 4 Styrket rettighedsbevidsthed flere anmeldelser af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen.... 6 Direktørens beretning....

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7.1 Indledning I henhold til kommissoriet skal Speciallægekommissionen undersøge, på hvilke områder der er behov for anerkendte lægelige specialer. Der

Læs mere

seks år, en halv milliard senere

seks år, en halv milliard senere Regeringsaftalen 20 002, seks år, godt 9.000 brugere og en halv milliard senere Henrik Lindholm EPJ-projektleder, MI Odense Universitetshospital Billede fra EPJ kickout 2003 Hvor mange har op plevet et

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11. Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Speciale- og funktionsfordelingsplan Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/5529 Dato: 30. maj 2008

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 rettelse vedr. ekstra sdage til akut patient indsat 26.01.15

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere