Grundejerforeningen Salvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Salvig"

Transkript

1 Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen samt bestyrelsens forslag til behandling på mødet. Vi ved godt, at materielet er meget omfattende, og at det kan virke uoverskueligt, men dels har vi lovet at komme med et forslag til nye vedtægter, og dels er foreningens økonomi alvorligt udfordret, og derfor er det desværre nødvendigt med så meget på en gang. Hvis vi skal sammenfatte de stillede forslag, så ser det ud som følger: Forslag om nye vedtægter inklusive grundige forklaringer og uddybninger 4 forslag, som tilsammen ændre den årlige betaling fra et kontingent på 1.200kr til i alt 1.500kr årligt fordelt på 500 kr. i kontingent til foreningens drift, 500kr. til veje og 500kr. til dræn At der skal indbetales ekstra 200kr. i 2015, ekstra 500kr. i 2016 og yderligere 500kr. i 2017, for at rette op på de sidste års udhuling af foreningens økonomi. Hvis alle bestyrelses forslag vedtages, hvilket vi meget håber, så går foreningen efter vores klare opfattelse lyse tider i møde, hvor der er styr på udgifter og økonomi, hvor tillid, ro og tryghed kan genskabes, og hvor den tid der bruges på konflikter og problemløsning minimeres. Da vedtagelsen af det nye vedtægtsforslag, som er en forudsætning for at den nuværende bestyrelses mulighed for at arbejde videre i det positive spor, kræver at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget, er det umådeligt vigtigt, at I enten møder op til generalforsamlingen og støtter vores arbejde ved at stemme for forslaget, eller at I hurtigst muligt kontakter bestyrelsen for at aftale at give fuldmagt til en anden. Bestyrelsens telefonnumre og mailadresser finder på vores hjemmeside På bestyrelsens vegne Susanne Nielsen Formand

2

3 Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere Søndag d. 19. april 2015 kl. 10 i Orø Forsamlingshus 4. Bestyrelsens beretning (herunder beskrivelse af opstarten for den nye bestyrelse, afbrændingsplads, veje, dræn, hjemmeside, fællesarealer, vintertilsyn, orientering om Salvigvej osv.) 5. Godkendelse af regnskab for år 2014 (vedlagt) 6. Indkomne forslag a. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag om hensættelseskonti vedr. vej og dræn samt nedlæggelse af Salvigvej-kontoen (4 forslag, som udgør en helhed, vedlagt) b. Fra Bestyrelsen forslag til ændring af vedtægter (forslaget og begrundelse vedlægt) Bemærk: hvis dette vedtages med mindst 2/3 for, så bliver der ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 16. maj kl 10 (ikke søndag, som der ellers står i folderen) 7. Orientering om og vedtagelse af budget for 2015 (Vedlagt) 8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter a. Valg af formand for 2 år - Susanne Nielsen (modtager genvalg) b. Valg af kasserer for 1 år - Bent Åkerlund (modtager genvalg) c. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer Per Grøhn Nielsen (modtager genvalg) Conny Rasmussen (modtager genvalg) Jonna Dehn (modtager genvalg) Linda Bønnelycke (modtager ikke genvalg) Kristen Thomsen (modtager ikke genvalg) d. Valg af 2 suppleanter Henriette Bieber (modtager genvalg) Bent Laursen (modtager genvalg) 9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant a. Valg af revisor Kurt Vagner b. Valg af revisorsuppleant Ib Ballisager (modtager genvalg - for 2 år) 10. Fastsættelse af årligt honorar til formand og kasserer bestyrelsen foreslår uændret 3000 kr.til hver. 11. Evt.

4

5 Til Beboerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d marts 2015 Bestyrelsens forslag om omlægning af kontingentet: Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om omlægning af kontingentet til behandling på den ordinære generalforsamling d. 19. april Nedsættelsen af kontingentet forudsætter, at bestyrelsens forslag om Vejkonto og Drænkonto samtidig vedtages. Gennem de senest årer foreningens økonomi reelt blevet helt udhulet, og vi står nu i en situation, hvor foreningen sandsynligvis kan løbe tør for penge inden for ganske kort tid, hvis der ikke gøres noget. Nedenfor har vi derfor regnet os frem til hvordan vi kan genopbygge foreningens økonomi, uden at det bliver alt for voldsomt. Foreningen har opkrævet et kontingent på 1.200kr årligt, men reelt har udgifterne over de sidste 5 år varet til kr pr. medlem årligt (1.200 kr plus ca kr. fra Salvigvej-kontoen, som nu er brugt svarende til ca. 200kr. pr medlem over 5 år). Foreningen kan selvfølgelig ikke køre videre med for lavt kontingent, og derfor skal der allerede her opkræves om året. Hertil kommer så, som det fremgår af forslaget om drænkonto, at der skulle have været brugt hvad der svarer til 50kr. ekstra årligt pr. medlem, bare for at holde drænet i ordentlig stand. Desuden er det beskrevet hvordan en opsparing på 200kr. årligt til dræn er et minimum. Dermed er behovet for kontingent oppe på 1.650kr pr. medlem pr. år Endelig er der så i forslaget om vejkonto beskrevet hvorfor det er nødvendigt at opspare yderliere 200kr. årligt til Salvigvej, hvilket ikke gøres i dag. Hermed er det samlede behov for kontingent altså oppe på kr. om året pr. medlem, hvilket bestyrelsen dog synes er alt for meget. Derfor har bestyrelsen kigget på hvordan vi kan spare på administration, advokatbistand, mødegodtgørelse til bestyrelsen, drift af området osv., og vi er nået frem til, at vi ved en effektiv og vedvarende indsats kan nedbringe udgifterne med ca kr. årligt, hvorved hvert medlem kan spare 350kr årligt i kontingent. Hermed mener bestyrelsen altså, at en samlet indtægt fra medlemmerne på 1.500kr. årligt er hvad der skal til for at sikre den løbende drift fremover. Forudsat at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om vejkonto og drænkonto med indbetaling af 500kr. årligt til hver, foreslår bestyrelsen derfor at kontingentet fra 2016 nedsættes til 500kr. pr. medlem. Side 1

6 Dette bringer foreningens økonomi i balance fremover, men desværre er kassebeholdningen efter de seneste år nu meget lav. Dette skyldes bl.a., at der var vedtaget et budget på kr. til ændring af grenpladsen, men at der, når arbejdet er fuldført, ender med at være brugt i størrelsesordenen kr. på dette. Samtidig har det været ekstrahøje udgifter på flere andre områder, svarende til i alt i størrelsesordenen kr. en del af denne udgift er bl.a. til advokatbistand og til den ekstraordinære generalforsamling. Alt i alt er der altså ekstraordinært brugt hvad der svarer til ca. 300 kr. pr. medlem, ud over hvad der er budgetteret med. Det er klart, at det vil være meget svært at have penge til foreningens daglige drift, når kassebeholdningen er faldet så meget, men bestyrelsen er blevet enige om, at de vil forsøge at spare lidt ekstra, og at de derfor kun vil bede medlemmerne vedtage, at de i år, senest 1. juli skal indbetale et ekstraordinært engangskontingent på 200kr. pr. medlem, hvilket derfor også er en del af dette forslag. På bestyrelsens vegne Susanne Nielsen Formand Side 2

7 Forslag om oprettelse af hensættelseskonto Forslagsstiller(e)s navn(e): GF Salvigs bestyrelse Dato: 15. marts 2015 Forslag til kontoens navn: Bestyrelsen forslår at denne konto kaldes Drænkontoen Begrundelse for forslaget og Beskrivelse af det foreslåede formål: Dræn har tidligere været betalt direkte over foreningens drift, men da beløbet svinger meget (mellem ca og ca over de sidste 10 år), er det klart mere hensigtsmæssigt at dække udgifterne over en hensættelseskonto, på samme måde som man privat ville have en budgetkonto. Økonomisk overslag for opgaven: I gennemsnit har der de sidste 10 år været brugt ca kr om året til dræn, men desværre har en ny gennemgang af drænene vist, at dette ikke har været tilstrækkeligt til at holde drænene i god stand, og der skal derfor i 2015 bruges et større beløb til genopretning af drænene. Ud fra den seneste gennemgang skønnes det, at der burde have været brugt i snit kr. ekstra om året på vedligehold. Dette betyder, at der årligt skal hensættes 300 kr. pr. medlem alene til vedligehold. Som alle vist er klar over, så er klimaet dog ved at ændre sig, så både storme og skybrud er mere hyppige og voldsomme. Det betyder, at vi inden for kort fremtid må forvente at skulle lægge væsentligt større dræn, og det koster rigtig mange penge (et skøn kunne være ca kr pr meter, og vi har mange km dræn, så det kan løbe op i flere millioner på sigt). Hvis der årligt opspares 200 kr. pr. medlem, så sparer man op til udvidelse af ca. 100 meter dræn hvert 3. år, så det er kun en meget spæd start på opsparingen, som må forventes at skulle sættes op inden for få år. Det foreslås derfor, at generalforsamlingen vedtager, at medlemmerne årligt, første gang sammen med kontingentbetalingen i 2016, indbetaler 500 kr. til vejkontoen. Plan for opsparingen på og brug af kontoen: Bestyrelsen disponerer over denne konto på en sådan måde, at der årligt opspares ca. kr til større renoveringer, mens det øvrige beløb benyttes til almindelig vedligeholdelse. Vedtaget (Ja/Nej)? Dato for behandling på generalforsamling:

8

9 Forslag om oprettelse af hensættelseskonto Forslagsstiller(e)s navn(e): GF Salvigs bestyrelse Dato: 15. marts 2015 Forslag til kontoens navn: Bestyrelsen foreslår at denne konto kaldes Vejkontoen Begrundelse for forslaget og Beskrivelse af det foreslåede formål: Der har tidligere været den såkaldte Salvigvej-Konto, som bl.a. havde til formål at spare op til en kommende ny-asfaltering af Salvigvej samt til større renoveringer. Denne konto har bestyrelsen foreslået blev nedlagt og erstattet af denne nye vejkonto (se forslag om nedlæggelse af Salvigvej-kontoen). Da renovering eller ny-asfaltering af Salvigvej er voldsomt dyrt i forhold til foreningens øvrige udgifter, er det dog stadig nødvendigt at spare op til dette formål. Økonomisk overslag for opgaven: Det skønnes, at en ny-asfaltering let løber op i i størrelsesordenen og skal gennemføres inden for en overskuelig årrække. Selv hvis vi kan nøjes med at få et nyt slidlag lagt på, så skønnes det ifølge Asfaltindustriens vejledning at koste ca kr. Desuden bruges der ca. hvert 5. år renoveringer i størrelsesordenen kr. Hertil kommer så snerydning og løbende vedligeholdelse for ca pr år. Alt i alt betyder det, at der skal buges og opspares i alt omkring kr. om året til Salvigvej, hvilket svarer til 250kr. årligt pr. medlem. Vedligeholdelsen af sidevejene (grusvejene) varierer meget fra år til år, bl.a. andet afhængigt at vejret. Således har omkostningerne over de sidste 10 år varieret mellem ca og ca kr. men over de sidste 5 år har den årlige udgift ligget på i snit ca kr., hvilket igen svarer til ca. 250kr. årligt pr. medlem. Det foreslås derfor, at generalforsamlingen vedtager, at medlemmerne årligt, første gang sammen med kontingentbetalingen i 2016 indbetaler kr. 500 til vejkontoen. Plan for opsparingen på og brug af kontoen: Bestyrelsen disponerer over denne konto på en sådan måde, at der årligt opspares ca. kr til større renoveringer og ny-asfaltering, mens det øvrige beløb benyttes til snerydning og almindelig vedligeholdelse i det omfang, det er skønnes formålstjenligt eller nødvendigt. Vedtaget (Ja/Nej)? Dato for behandling på generalforsamling:

10

11 Til Beboerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d marts 2015 Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Salvigvej-kontoen: Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om nedlæggelse af Salvigvej-kontoen til behandling på den ordinære generalforsamling d. 19. april Salvigvej-Kontoen blev i sin tid oprettet med det formål at være buffer for større udgifter til vedligeholdelse af Salvigvej, og pengene var indsat på en særlig konto. Dette formål er stadig meget fornuftigt, og derfor har bestyrelsen også fremsat et andet forsalg om oprettelsen af en vejkonto i form af en regnskabsmæssig hensættelse (se dette forslag). Problemet er, at foreningen for nogle år siden besluttede, at låne pengene fra Salvigvej-kontoen til andre formål, og der står nu kun 180 kr. på kontoen, mens foreningen skylder kr., og vi er gået glip af renter på omkring kr. på kontoen (der er dog sparet mindst tilsvarende i renter til foreningens almindelige drift). Da der dels med nogle år mellemrum er større udgifter til vedligeholdelse og der dels må forudses en ny-asfaltering af Salvigvej inden for en ikke for fjern fremtid, så er det vigtigt, at denne opsparing er til rådighed. Reelt er der to muligheder: Vi kan vedtage at medlemmerne skal indbetale de manglende penge i ekstra kontingent i år, hvilket svarer til ca kr, som så kunne betales f.eks. 1. juli Herefter kan foreningen så tilbagebetale det lånte beløb til Salvigvej-kontoen, og så kan opsparingen på denne konto videreføres som starten på den nye vejkonto. Alternativ kan generalforsamlingen vedtage at nedlægge Salvigvej-kontoen og overføre de sidste 180kr. til foreningens almindelige konto. Dette betyder dog, at der bør opbygges en tilsvarende opsparing på den nye vejkonto gennem ekstra indbetalinger de næste par år. Ellers ender det sandsynligvis med, at medlemmerne pludselig bliver nødt til at indbetale et ekstrabeløb med meget kort varsel, når Salvigvej skal renoveres næste gang. Bestyrelsen foreslår derfor, at Salvigvej-kontoen nedlægges og restbeløbet overføres til den almindelige konto, og at det samtidig vedtages, at der indbetales ekstra 500kr. om året i 2016 og 2017 til den nyetablerede vejkonto samtidig med betaling af kontingentet og de foreslåede årlige indbetalinger. På bestyrelsens vegne Susanne Nielsen Formand

12

13 Til Beboerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d marts 2015 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter: Bestyrelsen fremsætter hermed forslag til nye vedtægter for Grundejerforeningen Salvig (se vedlagte forslag) til behandling på den ordinære generalforsamling d. 19. april Et sæt vedtægter er en relativt kompleks størrelse, hvor ændringer et sted kan få store og utilsigtede konsekvenser andre steder, og forslaget skal derfor behandles som et hele og enten vedtages eller forkastes i sin helhed. I det vedlagte hæfte findes først en gennemgang af baggrunden samt uddybninger, fortolkninger og forklaringer på struktur og indhold af de foreslåede vedtægter. På bestyrelsens vegne Susanne Nielsen Formand

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere