Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation"

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk, har til formål at udvikle og forbedre medlemmernes interne virksomhedskommunikation. Intern kommunikation forstås i denne sammenhæng som integreret kommunikation mellem virksomhedens medier (intranet, personaleblad, blogs, presse og internet) og organisation med relevans for de ansatte. skabe forståelse for nødvendigheden af, at intern kommunikation er snævert koordineret og integreret med virksomhedens øvrige kommunikationsaktiviteter, som markedsføring, branding, strategisk udviklingsarbejde og krisestyring. generelt at øge medlemmernes viden inden for feltet intern kommunikation og holde medlemmerne orienteret om udviklingen inden for disse områder. fremme erfaringsudveksling og opbygning af personlige netværk mellem medlemmerne. udbrede kendskab til og forståelse for betydningen af den interne kommunikation gennem samarbejde med øvrige netværk og andre foreninger. : Dette opnås ved Fællesarrangementer for medlemmer i form af gå-hjem-møder og seminardage i såvel Københavnsområdet, som i Odense/Århus. Udgivelse af foreningens medlemsblad. Udgivelse af foreningens hjemmeside. Samarbejder med andre netværk og foreninger også internationalt. Deltagelse i international konkurrence til kåring af bedste personaleblad og intranet. Formidling af relevante kurser og litteratur. 3: Medlemmer

2 : Foreningen for Intern Kommunikation er en forening af private og offentlige virksomheder Medlemmerne kan til medlemsmøderne lade sig repræsentere ved redaktører og andre med relation til intern kommunikation. : Bestyrelsen kan bevilge personligt medlemskab efter skriftlig anmodning herom. : Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. : Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden. Stk. 5: Medlemmerne opfordres til at sende deres personaleblad til formanden og næstformanden. 4 - Kontingent Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves pr. 1. oktober og skal være betalt senest 30. november. Bestyrelsen kan fastsætte særlige kontingentvilkår for personlige medlemmer og for medlemmer, som indmelder sig i løbet af regnskabsåret. Æresmedlemmer er kontingent fri. 5 - Bestyrelse

3 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, som skal bestå af mindst fem og højst syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt foreningens medlemmer. Højst to bestyrelsesmedlemmer kan vælges blandt de personlige medlemmer. Formanden vælges for 1 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Stk. 5 Endvidere vælges der 2 suppleanter for 1 år. Stk. 6 Genvalg kan finde sted. Stk. 7 Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær. Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk: 9 Bestyrelsesmøder holdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 4 gange om året. 0 Dagsorden skal angives i indkaldelsen. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. 2 I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. 3 Sekretæren skriver referat om de beslutninger, der er truffet på bestyrelsesmøderne.

4 6 - Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er: 1. september til 31. august. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Revisor og en suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal være rentebærende. 7 - Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele formanden, kassereren og en eventuel forretningsfører fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 8 - Generalforsamling Den årlige generalforsamling holdes i september. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse

5 af dagsorden skriftligt forlanger det, med 3 ugers varsel efter begæringen er modtaget. Den ordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 2. Valg af dirigent 3. Formanden aflægger beretning 4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastlæggelse af det årlige kontingent 7. Valg af bestyrelse mv. a. valg af formand b. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer c. valg af 2 suppleanter for 1 år d. valg af revisor for 1 år e. valg af revisorsuppleant for 1 år 8. Jubilæumslegatet a. fremlæggelse af regnskab 9. Eventuelt Stk. 5 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de grænser, der er fastsat af vedtægterne. Stk. 6 Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7 Indkomne forslag skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og være sendt ud til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 8 Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling. 9 - Afstemningsregler Afstemninger sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

6 Der kan kun stemmes om dagsordenens forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Stemme kan afgives på generalforsamlingen ved personlig deltagelse eller ved afgivelse af fuldmagt til et medlem, der er til stede på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Stk. 5 Hvert medlem har én stemme Stk. 6 Æresmedlemmer har ikke stemmeret Lovændringer Til ændring af foreningens vedtægter samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer Opløsning Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 4 uger efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer. I så tilfælde træffer den samme generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 4. juni 2007 Tilrettet på generalforsamling den 30. september 2010

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere