Visioner for en bedre psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for en bedre psykiatri"

Transkript

1 Visioner for en bedre psykiatri Psykisk sygdom er lige så alvorlig som fysisk sygdom og holder hver dag tusindvis af mennesker hjemme fra arbejde, væk fra familie og venner og ude af samfundets fællesskaber. Psykiske lidelser forringer menneskers trivsel, udvikling og livskvalitet betydeligt, hvis ikke man griber ind i tide. Samfundet må prioritere forebyggelse, behandling og rehabilitering af psykiske sygdomme lige så højt som vi prioriterer behandling af somatiske sygdomme. Kvalitet i indsatserne er en forudsætning for et samfund med borgere der trives - og vi ved, at der er god økonomi i gode liv og dårlig økonomi i dårlige liv. 1 Mennesker, der rammes af psykiske lidelser, har krav på, at vi gør vores bedste for at hjælpe dem med at komme tilbage til hverdagen og håndtere livet med de erfaringer og vilkår, som en psykisk lidelse kan give. At vi gør mere for at forebygge, at vi sørger for at udrede patienterne ordentligt, at vi sikrer sammenhængende patientforløb og at vi efterfølgende giver patienterne en relevant og tilstrækkelig rehabiliteringsindsats. Kort sagt: Personer med psykisk sygdomme skal tilbydes en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes behov, og hvor indsatsen først afsluttes, når og hvis borgeren er rask. Den opfattelse deles heldigvis af politikere, patientforeninger og mange andre aktører på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Derfor nedsatte regeringen i 2012 et psykiatriudvalg, som medio 2013 offentliggjorde en række forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Psykologernes rolle Psykologer er en vigtig del af indsatsen for psykisk sårbare og personer med psykisk sygdom i både kommuner, regioner og i privat praksis. Psykologer har viden om, hvordan borgere med psykisk sårbarhed og psykiske lidelser bedre kan hjælpes og hvordan man forhindrer at tilstande udvikler sig alvorligt. Dansk Psykolog Forening ser derfor meget frem til at se resultatet af psykiatriudvalgets arbejde og ikke mindst til at bidrage i de efterfølgende drøftelser, som skal lede frem til, at indsatsen forbedres. 1 Se eksempelvis: The Depression Report A New Deal for Depression and Anxiety Disorders, The Centre for Economic Perfomance s Mental Health Group, London School of Economics and Political Science, 2006, Miljarder att vinna, leg psykolog/civilekonom Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund,

2 Dansk Psykolog Forenings visioner for en bedre psykiatri 1. Fysiske og psykiske lidelser skal ligestilles både hvad angår økonomi, ressourcer, uddannelse, forskning, kvalitet og patientrettigheder. 2. Personer med psykisk sygdom skal opleve bedre sammenhæng og helhedsorienterede indsatser på tværs af sektorer. 3. Udredning og behandling skal styrkes med inddragelse af primærsektoren og med fokus på forebyggelse og kvalitet. 4. Kommunernes indsats for psykisk sårbare og personer med psykisk sygdom skal styrkes med fokus på forebyggelse, sammenhæng og specialkompetencer. 5. Relevante uddannelses- og videreuddannelsesforløb for alle faggrupper med patientkontakt. 6. Der skal investeres i mere forskning i psykiatriske lidelser og behandlingsmetoder. 7. Flere og bedre indsatser og aktiviteter til bekæmpelse af stigmatisering af psykisk syge. 1. Fysiske og psykiske lidelser skal ligestilles Der er fra både politikere, patientforeninger og faglige organisationers side et ønske om, at psykiatrien skal ligestilles med det somatiske område og senest har regionerne og regeringen i juni 2013 indgået aftale om at ligestille psykiatriske og somatiske patienters garanti for en udredning såvel som behandlingsret, såfremt udredningen viser et behov herfor. Ligestilling er nødvendig, både hvad angår økonomi, ressourcer, uddannelse, forskning og kvalitet. Foruden at prioritere psykiatrien med permanent og tilstrækkelig finansiering handler det altså også om at skabe attraktive arbejdspladser, der kan rekruttere, udvikle og fastholde dygtige, tværfaglige medarbejdere, og om at forske og samarbejde på tværs af sektorer og geografi om at blive klogere på hvordan vi kan gøre det bedre for den enkelte borger. Store dele af psykiatrien i både regioner og kommuner er finansieret af midlertidige satspuljemidler. Eftersom satspuljeprojekter typisk løber over få år, svækker det graden af specialisering 2

3 af indsatserne og en tilstrækkelig ekspertise når ikke at blive opbygget. Inden for en sådan ramme kan kvalificeret forskning og udvikling ikke tilgodeses i det omfang, som er nødvendigt, hvis patienterne skal tilbydes en behandling af opdateret og høj kvalitet. Samtidig kan venteliste- og kapacitetsproblemer, udfordringer med rekruttering, fastholdelse, forskning og udvikling kun løses, hvis psykiatrien fremover sikres højere prioritering og mere permanent finansiering. Til gengæld kan man forvente, at ved at prioritere psykisk trivsel spares der både direkte og indirekte på en lang række andre områder for eksempel det somatiske sundhedsvæsen, tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge, genindlæggelser med videre. At psykiatrien finansieres via den almindelige finanslov på lige fod med det somatiske sundhedsvæsen. At succesfulde, satspuljefinansierede projekter permanentgøres. 2. Sammenhængende og helhedsorienterede indsatser Afbrudte og usammenhængende patientforløb er en af de største udfordringer i den psykiatriske indsats. Alt for mange patienter og pårørende oplever en fragmenteret indsats med manglende kommunikation regioner og kommuner imellem. Det går ud over kvaliteten i den samlede indsats, det forlænger sygdomsforløbet, sinker patientens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og livet i eget hjem og øger risikoen for tilbagefald betydeligt. En af hovedkonklusionerne i evaluering af kommunalreformen fra marts 2013 er således også, at opdelingen af sundhedsopgaverne mellem kommuner, regioner og praksissektoren har skabt nye snitfladeproblematikker og stiller krav om samarbejde på tværs af myndigheds og sektorgrænser. Disse problematikker har også dannet baggrund for nedsættelse af et regeringsudvalg, der i maj 2013 er kommet med en række anbefalinger til, hvordan den rette sammenhæng mellem incitamenterne internt i sygehusvæsenet og på tværs af sektorer bedst kan understøttes med henblik på at sikre mest mulig sundhed for pengene 2 Dansk Psykolog Forening genkender konklusionerne i evalueringen af kommunalreformen og behovet for en remform af incitamentsstrukturerne på sundhedsområdet. Foreningen ser følgende overordnede udfordringer i forhold til sammenhæng i sundhedsvæsnet: De gældende finansieringsmodeller på tværs af sundheds- og socialområdet hæmmer regioner og kommuner i at samarbejde om at tilbyde patienterne et sammenhængende forløb af høj kvalitet på tværs af sektorer. 2 Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet, Danske Regioner, KL m.fl.,

4 Den begrænsede inddragelse af de privatpraktiserende psykologer i den samlede psykiatriske indsats hindrer, at det offentlige sundhedsvæsen drager fuldt udbytte af den højt specialiserede kapacitet, som er til stede blandt flere faggrupper. Samarbejdet mellem forskellige fagpersoner og sektorer understøttes ikke hensigtsmæssig koordination og anvendelse af kompetencer og tilbud. Lovgivning og forvaltningsstrukturer er en barriere for en helhedsorienteret indsats. Fx betyder kommunernes incitamenter på beskæftigelsesområdet, at patienter får afbrudt velfungerende behandlingsforløb i psykiatrien til fordel for en beskæftigelsesindsats, der ikke tager tilstrækkelig højde for den psykiske lidelse. Resultatet er, at borgeren hverken får relevant behandling eller kommer i permanent beskæftigelse. Dansk Psykolog Forening sætter derfor stor pris på det aktuelle fokus på at skabe bedre rammer og incitamenter for et sammenhængende sundhedsvæsen og ser vigtige perspektiver i incitamentsudvalgets anbefalinger. Bedre samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Finansieringen af indsatsen på psykiatriområdet skal indrettes, så samarbejde, kvalitet og reduktion i genindlæggelser understøttes og belønnes. Der skal stilles krav - om bl.a. fremskudt socialpsykiatri - til indhold og ensartethed i sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner. Der skal etableres mulighed for jobrotation mellem den regionale og kommunale psykiatri for såvel ledere som medarbejdere. I grunduddannelserne på social- og sundhedsområdet og i offentlige lederuddannelser bør sammenhæng i indsatsen på psykiatriområdet indgå som et obligatorisk emne. Der skal etableres tværsektorielle efteruddannelsesforløb, som sikrer samarbejde og videndeling på tværs af sektorer og faggrupper. Målrettet inddragelse af praksissektoren i den psykiatriske behandling Honorarstrukturen for praksissektoren skal understøtte samarbejdet om helhedsorienterede og sammenhængende patientforløb. De privatpraktiserende psykologer skal fx have mulighed for at bruge konsultationer på netværksmøder, samtaler med arbejdspladsen, støttesamtaler med pårørende mv. Praksissektoren skal inddrages i den samlede psykiatriske behandling og der skal sættes midler af i praksisoverenskomsterne til denne styrkede koordinering 3 : - Samarbejdet om behandlingsforløb bør struktureres og formaliseres for at sikre den bedst mulige behandling af klienten. - Psykologen bør have en direkte henvisningsmulighed, så klienten dermed undgår unødig ventetid, som kan betyde en forværring i tilstanden. 3 Anbefalinger fra Rapport fra Moderniseringsudvalget, arbejdsgruppe vedr. det sammenhængende sundhedsvæsen, Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening,

5 - For at skabe en bedre sammenhæng mellem psykiatrien, psykologpraksis og den praktiserende læge bør der kunne udveksles informationer mellem psykologpraksis og psykiatrien på samme måde som med den praktiserende læge - Kendskabet til hvilke ydelser, der kan tilbydes i forbindelse med et behandlingsforløb bør udbredes, bl.a. hvilke ydelser, der udføres i henholdsvis psykologpraksis og i psykiatrien, samt hvorledes kommunen kan støtte op om klienten mv. - Der er behov for, at psykologen kan indgå i klientbehandling på en mere fleksibel måde, f.eks. deltage sammen med klienten i et møde med kommunen om tilbagevenden til arbejdet efter længerevarende livstruende sygdom. 3. Bedre udredning og behandling Overmedicinering, et for højt niveau af tvang og lange ventelister har længe præget billedet af psykiatrien. Det er et forsimplet billede, som ikke nuancerer den indsats, der finder sted for psykisk syge. Det er dog et reelt og alvorligt problem, som kun kan imødegås ved at udvikle en psykiatrisk indsats, som er tværfaglig og tilpasset den enkelte borgers behov og ved et opgør med kapacitetsproblemerne. Både psykologer i primærsektoren og i psykiatrien kan varetage psykologiske behandlingsopgaver, som kvalificerer og supplerer den indsats, der traditionelt har fundet sted i psykiatrien. En mere et målrettet samspil med primærsektoren og anvendelse af psykologernes kompetencer er derfor er en del af løsningen når det handler om at tilbyde alternativer til medicin samt forebyggelse af tvang såvel som i forhold til en betragtelig reduktion i de kapacitetsproblemer, som hersker i psykiatrien. De psykologiske behandlingsformer har veldokumenterede effekter, de efterspørges i stort omfang af patienterne ligesom man gennem psykoterapi af høj kvalitet kan forebygge tilbagefald og derved reducere genindlæggelser. De relativt nye uddannelser til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og i voksenpsykiatri er vigtige første skridt i udbredelsen af de psykologiske behandlingsformers anvendelse. Uddannelserne har skabt grundlag for en mere målrettet og systematisk brug af psykologers kompetencer som behandlingsansvarlige på lige fod med speciallæger i psykiatri. Men for at optimere og udfolde specialpsykologernes potentiale i den tværfaglige indsats, er det afgørende, at der skabes mere veldefinerede rammer og relevante retningslinjer for brugen af denne faggruppe. Danmark er på flere måder bagud i forhold til andre lande med hensyn til at udvikle sådanne rammer og for eksempel en reel ligestilling mellem speciallæger og specialpsykologer. I Norge er psykiatere og psykologer fx ligestillet med hver deres behandlingsrepertoire, men med samme kompetence til at træffe beslutning om, hvilken behandling patienten skal tilbydes. 4 4 Der henvises til 1-4 i LOV nr 62: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), Norge, 5

6 Der bør udarbejdes klinisk relevante retningslinjer for psykoterapeutisk praksis, som understøtter at den bedste forskning integreres med psykologisk ekspertise set i sammenhæng med klientens individuelle træk, kultur og præferencer. Det er helt afgørende, at man ikke alene ser på metodevalget, men målrettet arbejder for at skabe et bedre grundlag for, at psykologen kan vælge interventioner, som sikrer at den enkelte borger modtager behandling, der indenfor de gældende rammer, sikrer den bedste effekt 5. At psykologers både i primærsektoren og i psykiatrien - og specialpsykologers kompetencer i langt højere grad bliver en reel del af det samlede behandlingstilbud i den psykiatriske indsats med henblik på at sikre bedre kvalitet, mindske brugen af medicin og tvang samt forebygge tilbagefald og genindlæggelser. At der udvikles kliniske retningslinjer for brug af psykologbehandling, som understøtter at borgeren modtager høj kvalitet og at psykologen kan gøre brug af sit fulde kompetencerepertoire i vurderingen af behandlingsbehov såvel som udførelsen af behandlingen At der etableres flere uddannelsesstillinger til specialpsykolog i voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri samt at der sker en satsning på opgradering af allerede meritvurderede psykologer. At lovgivningen, der regulerer de behandlingsmæssige ansvarsforhold i psykiatrien, ændres, så der etableres en sidestilling af specialpsykologer og speciallæger ligesom i fx Norge. 4. Kommunernes indsats for psykisk sårbare og psykisk syge skal styrkes Kommunernes indsatser for både børn, unge og voksne med psykisk sårbarhed og psykiske lidelser har særligt efter strukturreformen båret præg af snitfladeproblematikker, som har resulteret i manglende sammenhæng og koordinering, afspecialisering og øget pres for rehabilitering. Både i den socialpsykiatriske indsats og i indsatserne for børn og unge på det specialiserede socialområde, har der i de seneste år været alt for mange eksempler på udsatte børn, misbrugere og psykisk syge, som ikke har fået tilstrækkelig tidlig og/eller kvalificeret hjælp og som falder mellem indsatser på tværs af psykiatrien og kommunerne. Styrkelse af socialpsykiatrien Den psykosociale rehabilitering og recovery er en helt afgørende del af den samlede psykiatriske indsats, og skal understøtte, at psykiatriske patienter så vidt muligt kommer tilbage og fungerer i dagligdagen med fx familie, beskæftigelse og som en aktiv og inkluderet del af samfundet. 5 Dansk Psykolog Forenings Principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis samt anbefalinger i Rapport fra Moderniseringsudvalget, arbejdsgruppe vedr. kvalitet og evidens, Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening,

7 Der er dog tendenser, der giver udfordringer for rehabiliteringen af målgruppen: 1. Der sker en stadig tidligere overgang fra behandlingssystemet til den kommunale indsats. Det giver en mere sårbar overgang for borgeren, og kommunerne møder borgere, der har dårligere funktionsevne end tidligere. 2. Den kommunale indsats har øget fokus på beskæftigelse, hvilket betyder at indsatsen overfor mange af målgruppens borgere organiseres i de kommunale jobcentre. Det medfører en indsats, der er for snæver i sit sigte i forhold til borgerens komplekse problemstillinger. 3. I den ikke-arbejdsmarkedsorienterede indsats og i behandlingssystemet bliver arbejdsmarkeds- og uddannelsesperspektivet ofte underprioriteret, hvilket betyder at indsatsen også her får et for snævert sigte. Tendenserne understreger behovet for en mere bredt tilrettelagt specialiseret psykosocial rehabilitering og recovery for målgruppen og fordrer en række tiltag, der kan styrke indsatserne. Ambitionsniveauet for indsatsen for den enkelte borger skal være realistisk. Ordinær beskæftigelse er ikke et realistisk mål for alle; nogle vil have behov for støttet beskæftigelse og professionel støtte i hele eller det meste af deres liv. Derfor skal der være bedre muligheder for at skabe individuelt tilpassede tilbud om bolig, behandling og anden intervention. Det er helt afgørende for successen, at fx behandling og beskæftigelse tilpasses i forhold til hinanden, således at tilbud og krav om aktiviteter justeres i forhold til den enkeltes udvikling og tilstand. Den psykosociale rehabiliteringsindsats skal tilrettelægges som en selvstændig og integreret forlængelse af et sammenhængende patientforløb. Den psykosociale rehabilitering er et indsatsområde, der på flere måder adskiller sig fra de mere klassiske opfattelser af diagnose og behandling og rummer principper om partnerskaber, inddragelse af netværk og pårørende, ressourceorientering, kontekstafhængige udredninger etc. Der er behov for flere fremskudte socialpsykiatriske indsatser, som inkluderer brede socialsundhedsfaglige og psykologfaglige kompetencer. Sådanne tilbud skal være tilgængelige og give mulighed for at henvende sig anonymt og modtage rådgivning. Pårørende skal også kunne henvende sig. Den psykosociale rehabiliteringsindsats er kompleks og kræver tværfagligt samarbejde og koordinering. Derfor er det nødvendigt at skabe bedre rammer og incitamenter for tværsektorielle og tværfaglige, koordinerede indsatser, som skaber sammenhæng og kontinuitet. Fx er der i de nye beskæftigelsesreformer særligt flex- og førtidspensionsreformen lagt stor vægt på rehabilitering af borgere med andre problemer end ledighed, bl.a. ved at indsatsen sker i tværfaglige rehabiliteringsteams. Herudover er det helt nødvendigt, at de enkelte fagpersoner, der indgår i indsatsen, får specialiseret viden og erfaring med psykosocial rehabilitering. Psykologer har de grundlæggende kompetencer, der skal til for at specialisere sig i, lede og koordinere den psykosociale rehabilitering. Det er derfor oplagt at udnytte og udvikle psykologernes kompetencer for at styrke den psykosociale rehabiliteringsindsats. 7

8 Styrkelse af kommunernes forebyggende og behandlende indsats for børn og unge En stor del af forklaringen på de mange triste og alvorlige sager med udsatte børn og unge, som ikke får den indsats, de har brug for, er, at både opsporings-, udrednings- og behandlingsindsatsen for børnene og de unge er for svag. Samtidig har faggrupper med daglig kontakt til børn og unge for ringe adgang til kompetent rådgivning og vejledning, når de får mistanke om, at et barn mistrives. Det helt afgørende for at hjælpe børn med psykiske lidelser - eller i risiko for at udvikle psykiske lidelser, er; - Bedre opsporing og udredning af børn med (risiko for) psykiske lidelser og dermed rettidig iværksættelse af de rette behandlingsforløb og foranstaltninger - Styrket kvalitet af behandlingsindsatsen - At børnene behandles i deres nærmiljø og undgår afbrydelser i kontakten til venner, familie, skole, institution og fritidsaktiviteter. - En helhedsorienteret behandling, der fokuserer på barnets hele liv dvs. både familie, skole/institution, relationer mv. - En koordineret indsats, som sikrer sammenhæng på tværs af sektorer og tilbud samt rammer for kontinuitet i kontakten mellem barnet/den unge og behandler - En inklusionsindsats, som giver daginstitutioner, skoler og fritidstilbud nem og hurtig adgang til pædagogisk-psykologisk sparring og rådgivning Der er klar evidens for gode effekter af psykologbehandling af børn og unge med psykiske problemer i kommunerne. 6 Forudsætningerne for de gode effekter har i høj grad været, at der har været anvendt psykologer med stor viden og erfaring fra børneområdet, som også har bidraget til et godt samarbejde med psykiatrien. 7 Det er derfor oplagt at en udnyttelse og udvikling af psykologernes kompetencer bliver en vigtig del af styrkelse af kommunernes indsats over for børn og unge bl.a. via en målrettet videreuddannelse af psykologer inden for området. Styrkelse af socialpsykiatrien Bedre muligheder for, at skabe individuelt tilpassede tilbud om bolig, behandling og anden intervention, der koordineres så de forskellige elementer kan ske i hensigtsmæssig sammenhæng. Den psykosociale rehabiliteringsindsats skal tilrettelægges som en selvstændig og integreret forlængelse af et sammenhængende patientforløb, hvor inddragelse af familie og pårørende også indgår. Etablering af fremskudte socialpsykiatriske indsatser med mulighed for anonym henvendelse, også for pårørende Bedre rammer og incitamenter for tværsektorielle og tværfaglige, koordinerede indsat- 6 Evaluering af pulje til psykologhjælp afsluttende evaluering, Rambøll, december Om forudsætningerne for successen i psykologprojekterne i kommunerne se Psykologprojekter via satspuljen psykologbehandling af børn og unge i kommunerne, notat Dansk Psykolog Forening, december

9 ser, som skaber sammenhæng og kontinuitet. At grundlaget for en styrket psykosocial rehabiliteringsindsats sikres ved at etablere en specialpsykologuddannelse i psykosocial rehabilitering, som særligt er rettet mod opgavevaretagelsen i kommunerne 8 Styrkelse af kommunernes indsats for børn og unge Mere målrettet anvendelse af psykologernes kompetencer i opsporing og udredning af børn med (risiko for) psykiske lidelser Bedre adgang til psykologisk rådgivning og vejledning for personale med daglig kontakt til børn og unge, fx i inklusionsindsatserne i dagtilbud og på ungdomsuddannelser Rammer for at børn og unge behandles i deres nærmiljø og undgår afbrydelser i kontakten til venner, familie, skole, institution og fritidsaktiviteter. Rammer for en helhedsorienteret behandling, der fokuserer på barnets hele liv dvs. både familie, skole/institution, relationer mv. Rammer for en koordineret behandling, som sikrer sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer og tilbud og rammer for kontinuitet i kontakten mellem barnet/den unge og behandler At ekspertisen i den kommunale indsats over for børn og unge sikres, ved at der etableres en specialpsykologuddannelse eller videreuddannelsesforløb i klinisk børne- og ungdomspsykologi rettet mod den kommunale opgavevaretagelse Relevante uddannelses- og videreuddannelsesforløb Det er afgørende for en tilstrækkelig faglig kvalitet i den samlede psykiatriske indsats, at der satses målrettet og systematisk på efter- og videreuddannelse samt løbende vedligehold, faglig udvikling og opdatering af viden hos de faggrupper, som har patientkontakt. Det handler om at skabe specialiseret viden, kompetente indsatser og attraktive karriereveje, som understøtter rekruttering og fastholdelse af de dygtige og engagerede medarbejdere, der skal sikre borgerne en indsats af høj kvalitet. Der er både i psykiatrien og i den psykosociale rehabilitering behov for fokus på efter- og videreuddannelse og faglig udvikling. En psykiatri, som ikke skaber rammer, der understøtter rekruttering og fastholdelse af dygtige og engagerede medarbejdere i alle lag, har ikke forudsætninger for at tilbyde patienterne en indsats af høj kvalitet. Det er derfor nødvendigt i langt højere grad end nu at få nuværende og kommende medarbejderne til at betragte psykiatrien som et attraktivt karrierevalg. 8 Psykosocial rehabilitering og psykologfaglige kompetencer, rapport fra Dansk Psykolog Forening, Specialpsykolog i klinisk børne- og ungdomspsykologi et oplæg, Dansk Psykolog Forening,

10 At der i både kommuner og regioner tilrettelægges efter- og videreuddannelsesforløb for relevante faggrupper, som automatisk påbegyndes umiddelbart efter ansættelse. Disse specialiseringsforløb bør tilbyde i såvel regionalt som i kommunalt regi. At der systematisk indgår supervision som en fast og obligatorisk del af den faglige udvikling for alle faggrupper, samt at der tilbydes fysiske og tidsmæssige rammer for, at supervisionen kan foregå hensigtsmæssigt. For psykologer specifikt foreslår Dansk Psykolog Forening: At psykologer som endnu ikke har gennemført autorisationsforløbet under deres ansættelse i psykiatrien indgår i efteruddannelsesforløb og modtager supervision, rettet mod autorisation og senere specialisering. 6. Mere forskning i psykiske lidelser og behandlingsmetoder Indsatsen i behandling og rehabilitering skal i højere grad end i dag bygge på et videnskabeligt kvalificeret grundlag, og der er hele tiden behov for at udvikle nye og eksisterende behandlingsformer og metoder. Derfor er der behov for at styrke forskning og udvikling inden for såvel hospitalspsykiatrien som den psykosociale rehabilitering både i forhold til forebyggelse, udredning, diagnostik, de forskellige behandlingsformer og rehabilitering. Samtidig er det vigtigt, at den viden, der genereres via forskningsaktiviteter, både forankres i praksis men også i de instanser, som fx Sundhedsstyrelsen, der har kompetence til at vurdere og kontrollere kvaliteten i sundhedssektoren. At forskningen i psykologiske behandlingsmetoder styrkes med henblik på at sikre at effekten af psykologbehandling dokumenteres og for at der kontinuerligt udvikles viden der kan kvalificere de kliniske beslutninger i praksis. At psykiatrisk og psykologisk forskning og udvikling opprioriteres ved tildeling af permanente forskningsmidler. At instanser, som fx Sundhedsstyrelsen, der har kompetence til at vurdere og kontrollere kvaliteten i sundhedssektoren, og som rådgiver myndigheder på området, har adgang til at lade vurderinger og kontrol bygge på aktuel og klinisk relevant forskning. 10

11 7. Bekæmpelse af stigmatisering Hvis indsatsen for psykisk sårbare og psykisk syge skal virke bedre og ikke mindst hvis flere psykisk sårbare og psykisk syge skal lykkes med at vende tilbage til en værdig og deltagende tilværelse forudsætter det, at stigmatisering og tabuisering af psykisk syge bekæmpes i endnu højere grad end i dag. Psykisk sygdom skal være noget, vi kan tale med hinanden om, så tabuet ikke bidrager til ensomheds- og mindreværdsfølelse, ligesom det kan hindre den enkelte i at opsøge hjælp og støtte i sit netværk såvel som hos professionelle. Psykisk sygdom er ofte forbundet med stigmatisering. Undersøgelser viser, at selv medarbejdere i psykiatrien, som har daglig kontakt med borgere ramt af psykiske lidelser, forholder sig stigmatiserende til psykiske lidelser 10. Denne holdning fører til skam og mindreværd og til at mennesker udstødes eller selv aktivt trækker sig fra sociale arenaer, der ellers skal fungere til normalisering, hjælp og støtte. Stigmatisering øger ligeledes risikoen for, at borgere med behov undlader at opsøge behandling og derfor ikke modtager behandling rettidigt eller får det værre danskere lider på et givet tidspunkt af angst, og danskere lider på et givet tidspunkt af depression 11. Alligevel er så udbredte lidelser ofte noget vi holder skjult for hinanden, også ofte for de nærmeste, i stedet for at tale om det. At lokale, regionale og nationale aktiviteter og kampagner til bekæmpelse af stigmatisering af psykisk syge fastholdes og styrkes - som eksempelvis EN AF OS kampagnen 10 Dansk Selskab for Distriktspsykiatris antistigmagruppe, Psykiatri Fonden og det nationale antistigmaprojekt EN AF OS, Psykiatrifonden,

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Det hele menneske. i fokus. Aldrig. har så få. hjulpet. så mange. Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1

Det hele menneske. i fokus. Aldrig. har så få. hjulpet. så mange. Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1 Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab i fokus sundhed Mental DANSK PSYKOLOG FORENING Arbejdsprogram 2014-2016 Arbejdsprogram 2014-2016 SIDE 1 ARBEJDSPROGRAM 2014-2016

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Notat Dato 23. maj 2012. Side 1 af 36

Notat Dato 23. maj 2012. Side 1 af 36 Notat Dato 23. maj 2012 Side 1 af 36 Indhold Side En ny socialpolitisk fortælling! Borgeren i centrum 3 Forebyggelse og samspil med civilsamfundet 3 Rehabilitering et nyt paradigme 4 Opgør med silotænkningen

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Nyt kapitel Der er den 7. november 2014 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2015. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere