Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram"

Transkript

1 Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere til den gode folkeskole, fordi vi tror på det demokratiske samfund og folkeskolen som fundament for demokratiet. Dette principprogram er grundlaget for Lærerstuderendes Landskreds politiske virke og handling, og det afspejler ønsket om at medvirke til at skabe et samfund med menneskelig værdighed og gode uddannelsesmuligheder for alle. Lærerstuderendes Landskreds Fraktion 5, kreds 183 i Danmarks Lærerforening Side 1 af 9

2 Engagement skaber politisk gennemslagskraft Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske, økonomiske og studiesociale interesser, at virke for læreruddannelsens og folkeskolens udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan. Det repræsentative demokrati danner grundlag for Lærerstuderendes Landskreds organisatoriske opbygning. Den organisatoriske opbygning skal sikre, at medlemmerne har den størst mulige indflydelse på organisationens beslutninger, og at organisationens synspunkter fremføres effektivt alle steder, hvor der træffes beslutninger af betydning for organisationens medlemmer. Dette principprogram beskriver de grundlæggende værdier og mål for organisationens arbejde for alle organisatoriske led, der handler på organisationens vegne. Disse værdier og mål er defineret med udgangspunkt i en professionstænkning, hvor læreruddannelsen er omdrejningspunktet for udviklingen af folkeskolen og demokratiet. Side 2 af 9

3 Læreruddannelsen er forankret i folkeskolen Læreruddannelsen skal bygge på og forholde sig til folkeskolens værdigrundlag. Uddannelsen skal forberede den studerende bedst muligt til varetagelsen af arbejdet som lærer i folkeskolen i alle dets aspekter. Læreruddannelsen skal derfor være solidt forankret i folkeskolens dagligdag. Uddannelsen skal gøre den lærerstuderende bevidst om samspillet mellem person og profession og give lyst og evne til livslang læring og aktiv deltagelse i et foranderligt, demokratisk, multikulturelt samfund. Herved kan folkeskolelæreren virke som vidende og lærende forbillede for eleverne. Folkeskolens vigtige samspil mellem fællesskabet og den enkelte elevs personlige og alsidige udvikling og dannelse skal modsvares af den lærerstuderendes egen personlige og faglige udvikling og kvalificering. Læreruddannelsen indtager en særlig position, da den er professionsrettet. Folkeskolelærerens faglighed er grundsubstansen i professionen, og den sikrer udviklingen af værdigrundlaget i vores samfund og kultur, da folkeskolen er den vigtigste fælles kulturinstitution. Denne udvikling foregår i interaktion mellem mennesker og skal baseres på den demokratiske samtale. Side 3 af 9

4 I folkeskolen skabes grundlaget for demokratiet Folkeskolen skal bygge på enhedsskolens demokratiske princip med et tilbud om helhedsskolen for alle børn uanset evner og social baggrund. Derfor skal folkeskolens hverdag være præget af ligeværd og respekt for de forskelle, der skyldes køn og kulturel baggrund, og der skal gøres aktivt brug af de muligheder, som ligger i kulturmødet. Således yder folkeskolen et væsentligt bidrag til at indføre den opvoksende generation i samfundslivets grundstruktur og virkemåder og dermed i folkestyret. Folkeskolen skal medvirke til at fastholde et forpligtende fællesskab, der skaber rum for den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling. Folkeskolen skal således rumme udfordringer for alle elever. Alsidige undervisningsmetoder og det internationale aspekt skal være med til at sætte perspektiv på folkeskolens uddannelse til livet. Uddannelse er en fremtidssikring, og en grunduddannelse, der uddanner til livet, sikrer menneskelig værdighed for alle, derfor skal alle have lige adgang til uddannelse og uddannelse skal være gratis. Gratisprincippet er med til at sikre, at alle uanset social baggrund har samme mulighed for en uddannelse, og gratisprincippet kan nedbryde sociale skel, øge den sociale mobilitet og mindske ulighed i samfundet. Folkeskolen fremmer gennem lærerens professionelle virke børn og unges handlekompetencer og selvstændige, kritiske stillingtagen. Folkeskolen er en enhedsskole med et sammenhængende forløb og med klassens fællesskab som det bærende organisatoriske princip for undervisningen. Side 4 af 9

5 Læreruddannelsen giver demokratisk indsigt Læreruddannelsen skal give den studerende den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske formåen, der er nødvendig for at kunne virke som lærer i folkeskolen. Uddannelsen skal endvidere bidrage til at fremme den studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Den lærerstuderende skal således lære at forstå ansvar og rolle i forhold til fortsat udvikling af læreruddannelsen og folkeskolen. Læreruddannelsen skal sikre, at den studerende under anvendelse af teoretiske og praktiske forudsætninger lærer at samarbejde og at planlægge, udføre, evaluere og vurdere undervisning. Ligeledes skal den studerendes personlige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med stoffet, gennem samarbejde og medansvar for uddannelsen. Læreruddannelsen skal ses i sammenhæng med den globale samfundsudvikling. Derfor skal de globale muligheder og udfordringer genspejles i hele uddannelsens indhold såvel som form. Interkulturelle kompetencer er vitale både for den lærerstuderende og for eleverne i folkeskolen. Læreruddannelsen skal tilrettelægges med stor grad af variation, herunder ved aktiv inddragelse af den praktisk-musiske dimension og interaktive kommunikationsmidler. Tilrettelæggelsen skal sikre, at den demokratiske samtale altid er udgangspunktet for uddannelsen. En god uddannelse sikres gennem levevilkår og studiemiljø, der understøtter den studerendes mulighed for tid og rum til refleksion og fordybelse. Både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø skal derfor være optimalt. De studerende skal have en høj grad af medindflydelse og medbestemmelse på såvel egne forhold som på rammerne for seminariet. Den enkelte studerende er ansvarlig for at bidrage til et godt socialt, kulturelt og fagligt studiemiljø. At tage ansvar og at kunne samarbejde er en vigtig del af dannelsesprocessen på læreruddannelsen. Aktiv deltagelse i studiemiljøet er med til at sikre en helhedsforståelse af professionen for fremtidens professionelle folkeskolelærer. Læreruddannelsen skal kontinuerligt udvikles, således at den lever op til folkeskolens behov og giver professionel og saglig udfordring til den studerende, så studiet opleves som meningsfyldt og indholdsmættet. Side 5 af 9

6 Der skal være bredde og dybde i læreruddannelsen Læreruddannelsen skal være forskningstilknyttet for at sikre en kontinuerlig professionsfaglig udvikling. Viden om forskningsresultater og -metoder er nødvendige, for at den studerende kan få det fulde udbytte af læreruddannelsen i almindelighed og faget praktik i særdeleshed. Læreruddannelsen skal have en nødvendig bredde og samtidig have områder med fordybelse og specialisering. Disse områder skal bl.a. fungere som eksemplarisk læring i selvstændigt at erhverve sig ny viden. Læreruddannede skal således i fællesskab kunne varetage alle undervisningsopgaver og øvrige lærerfunktioner på alle folkeskoler. Det er en forudsætning for kontinuerlig udvikling af den færdiguddannede folkeskolelærers praksis og af folkeskolen, at alle folkeskolelærere har mulighed for yderligere specialisering og supplering med ekstra linjefag og kurser. Læreruddannelsen skal ligeledes være et naturligt afsæt for videreuddannelse til diplom-, master- og kandidatniveau. Læreruddannelsen er unik, idet den bygger på samspillet mellem linjefag, pædagogiske fag og praktik, hvorved værdien af hvert element styrkes. De pædagogiske fag er grundlaget for læreruddannelsen, og linjefagene skal indeholde såvel faglige som didaktiske dimensioner. Faget praktik er med til at udvikle den studerendes professionsbevidsthed i forhold til lærerfagligheden i folkeskolen. Kernen i læreruddannelsen er opbygget gennem denne treklang, som er medvirkende til at skabe læreridentiteten. Treklangen skal gennem hele uddannelsen være synlig for at sikre progressionen hos den enkelte og i uddannelsen som helhed. Side 6 af 9

7 Én læreruddannelse med fælles mål og rammer Læreruddannelsen skal have et markant fælles præg med overordnede fælles mål og rammer, som afspejler en fælles folkeskole. Det skal være et overordnet mål for læreruddannelsen, at den som en helhedsuddannelse giver alle lærere i folkeskolen et fælles grundlag for pædagogiske drøftelser. En realisering af dette er betinget af, at de enkelte seminarier er levende, åbne og lærende organisationer, der er i dialog med de andre uddannelser i deres professionshøjskoler, deres praktikskoler og det øvrige lokalsamfund. Læreruddannelsen skal betragtes som én sammenhængende uddannelse, og hvert delelement skal således ses i nær sammenhæng med resten af uddannelsen. Fagligheden som folkeskolelærer bevares kun som reel kompetence, hvis den udvikles i det rette samspil. At agere som lærer i folkeskolen er betinget af faglig kunnen, pædagogisk indsigt og praksisbrug af disse. Den lærerstuderendes opnåede kompetencer skal dokumenteres gennem relevant evaluering og vurdering, herunder dokumentation af undervisningsfærdighed gennem praktik i folkeskolen. For at optimere udbyttet af læreruddannelsen skal eksamens- og evalueringsformerne virke understøttende for undervisningens indhold, uddannelsens formål samt for den studerendes bevidsthed om egne kompetencer. Fagligheden i læreruddannelsen er baseret på et teoretisk studium med rum til refleksion, diskussion og fordybelse. Læreruddannelsen skal således være tidssvarende og indholdsmæssigt sammenhængende. Side 7 af 9

8 Praktik forener alle fag i læreruddannelsen Praktik er et fag og skal rumme mulighed for fordybelse og refleksion. Praktik skal indeholde kvalitativ fremadrettet og studierelevant vejledning, der lever op til læreruddannelsens formål. Kvalitativ vejledning og professionelt udfordrende praktik er afgørende for at sikre den bedste overgang til folkeskolen som nyuddannet folkeskolelærer. Forudsætningen for en frugtbar vekselvirkning mellem teori og praksis er, at der både før, under og efter praktikperioderne foregår en teoretisk funderet dialog mellem den studerende og de involverede undervisere på seminariet og lærere på praktikskolen. Alle professionelle skal kunne begrunde deres valg. For at knytte praksis og teori tæt sammen, er det ligeledes nødvendigt at praktiklærerne inddrages i læreruddannelsen, og at læreruddannelsens undervisere inddrages i faget praktik. I faget praktik forenes alle fag på uddannelsen. Her forenes teori og praksis gennem øvelse, og fokus skal være på den studerendes faglige progression og læring. Der skal være fastsatte rammer for praktik, så alle lærerstuderende sikres optimalt udbytte af faget og dermed optimal mulighed for udvikling til den fremtidige profession. Faget praktik skal være en simuleret virkelighed, der medvirker til den studerendes refleksion over samspillet mellem læreruddannelsen og virket i folkeskolen. Det er afgørende for professionssigtet, at praktik aktivt inddrages i den øvrige undervisning på seminariet, og at den studerendes praktikerfaringer herigennem teoretiseres. Side 8 af 9

9 Folkeskolen og samfundet udvikles i gensidig påvirkning Læreruddannelsen skal ses i sammenhæng med samfundsudviklingen både nationalt og globalt. For at sikre realiseringen af Lærerstuderendes Landskreds mål og værdier er det derfor vigtigt, at de nødvendige samfundsmæssige forudsætninger er til stede for den bedste folkeskole og læreruddannelse. Læreruddannelsen bør være sit samfundsmæssige ansvar bevidst og medvirke til at øge den sociale mobilitet. Læreruddannelsen skal favne bredt, da alle har ret til uddannelse, og hverken økonomisk råderum, social eller kulturel baggrund må være til hindring for at starte og gennemføre en uddannelse. Samfundet skal bygge på den demokratiske livsform, hvilket opnås via udvikling af den løbende dialog mellem mennesker. Denne skal baseres på gensidig respekt, tolerance og forståelse for individet i fællesskabet. Da folkeskolen har en central betydning for den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet, er det væsentligt, at den både medvirker til udvikling af elevernes faglige kundskaber, sociale ansvar, medmenneskelige ligeværd såvel som til udvikling af deres forståelse for samfundslivets grundværdier. Således vedtaget på årsmødet den marts 13 på Læreruddannelsen Jelling Side 9 af 9

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere