Færdigheder i faget natur/teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdigheder i faget natur/teknik"

Transkript

1 Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen af færdigheder i Fælles Mål for natur/teknik og søger at besvare spørgsmålet: Er det med udgangspunkt i faghæftet for natur/teknik muligt at opstille en overskuelig oversigt over de færdigheder eleverne skal opnå og progressionen heri? Fælles Mål baggrund Revisionen af Fælles Mål skal ses som en opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi, hvor verdens bedste folkeskole og styrkelse af de centrale fagområder, læsning, matematik, naturfag og engelsk var blandt de vigtigste mål for den grundlæggende uddannelse i Danmark. På naturfagsområdet har udgangspunktet for revisionen af Fælles Mål været anbefalinger fra et ekspertudvalg nedsat af undervisningsministeren. Undervisningsministeren nedsatte i sommeren 2007 arbejdsgrupper for alle skolens fag, der skulle revidere bestemmelser og vejledninger for fagene. Ministeren stilede mod mindre, men nødvendige, ændringer af fagenes mål (formål, slutmål og trinmål) med de tilpasninger af vejledende tekster, der var nødvendige. Revisionsarbejdet skulle indarbejde relevante anbefalinger, som i løbet af 2006/07 var blevet udarbejdet af en række faglige ekspertudvalg, herunder, for naturfagene, anbefalingerne i rapporten Fremtidens Naturfag i Folkeskolen, (UVM 2006). For natur/teknik er Fælles Mål 2009 således på ingen måde udtryk for nytænkning af faget, men for kritisk gennemsyn, juste- Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? 1

2 ring og opdatering i forhold til givne anbefalinger. Alle naturfagsudvalg havde en fælles formand, hvis sigte var at koordinere arbejdet bedst muligt på langs og tværs af naturfagene fra klasse. Undervisningsministeren træffer efter folkeskolelovens 10 beslutning om formål og slutmål for undervisningen i alle fag. Samme paragraf fastlægger også hierarkiet i de tekster, der udgør bestemmelser og vejledninger for de enkelte fag. Det faglige hierarki består af fagenes formål, slutmål og trinmål, som alle er bindende, og af ikke bindende beskrivelser, læseplaner og vejledninger. Læseplanen for faget er dog også bindende, hvis skolen eller kommunen ikke selv har lavet og vedtaget en anden. Det er aftalt i forligskredsen om folkeskoleloven, at ministeren skal rådføre sig med forligsparterne ved ændring af formål og slutmål og ved ændringer i principper for trinmålene. Nogle vigtige definitioner Formål Fagets formål er det helt overordnede mål med undervisningen i faget. Det er overordentligt forpligtende, men læses desværre ikke altid ude i skolen med den nødvendige omhu. Slutmål og trinmål Slutmålene er bindende undervisningsmål, der skal være opfyldt ved afslutningen af fagets forløb. De udformes ret bredt og åbent. Trinmålene er mere specificerede, bindende undervisningsmål, der skal være nået undervejs i bestemte trin i forløbet. For natur/teknik (på klassetrin) er der trinmål efter 2., 4. og 6. klasse. For biologi, fysik/kemi og geografi (på klassetrin) er der trinmål efter 8. og 9. klasse. Undervisningsmål og læringsmål Undervisningsmål er mål, som undervisningen skal sigte mod at opfylde for de fleste elever, men må ikke forveksles med de læringsmål, der mere eller mindre præcist kan og skal sættes for den enkelte elevs læring. Fælles Mål 2009 er 4. trin i en udvikling af bestemmelser om skolens fag, der startede med indførelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder, hvor man forlod indholdsoversigter med vægt på emne- og begrebsord og 2 Metoder i naturfag - en antologi // // Experimentarium

3 indførte mål for, hvad undervisningen skal føre frem til hos eleverne af kundskaber og færdigheder. Starten på denne udvikling blev givet med revisionen af bestemmelserne i 1989 for fysik/kemi, der var et af de skolefag, som var stærkest præget af den videnskabscentrerede læseplanstænkning. I fysik/ kemi fik man så, som lidt af en revolution dengang, fem centrale kundskabsog færdighedsområder for faget i stedet for den traditionelle opremsning af indholdselementer med nær tilknytning til områder og begreber i de bagvedliggende videnskabsfag. Med folkeskoleloven af 1993, som trådte i kraft i 1994, indførte man centrale kundskabs- og færdighedsområder for alle fag. Med en justering af loven fik vi senere Klare Mål i 2003, som i 2005 blev til Fælles Mål. Hvornår Fælles Mål 2009 afløses er uvist. Skolen overvældes af forandringer, og måske er der brug for en implementeringspause. Måske bliver det næste gang med færre og mere overordnede kompetencemål i de enkelte fag som anbefalet af flere af de ovenfor nævnte ekspertudvalg. Arbejdet i naturfagsudvalgene under Fælles Mål 2009 Arbejdet tog som nævnt udgangspunkt i rapporten Fremtidens naturfag i Folkeskolen. På det første fællesmøde i august 2007, hvor alle naturfagsgrupperne var samlet, var der tilslutning til et fælles arbejdsgrundlag for revisionsarbejdet, der kort kan sammenfattes således: Elever i folkeskolen skal i højere grad opleve, at naturfagene spiller sammen, ligesom de gør det i det virkelige liv, for eksempel i forskningen og den måde, hvorpå vi bruger, taler om og forholder os til natur, levevilkår, ressourcer, teknologi, miljø og sundhed. De samlede naturfagsressourcer i form af timetal til naturfagene udnyttes for dårligt i folkeskolen. Det skyldes både en alt for usikker faglig progression på langs gennem hele naturfagsforløbet og et manglende samspil mellem de tre naturfag på klassetrin. Progressionsproblemet har især været synligt ved overgangen efter 6. klasse mellem natur/teknik og de efterfølgende naturfag. Den overgang har været oplevet som særdeles uskarp af mange lærere i de modtagende fag (biologi, fysik/kemi og geografi). Lærerne har med god grund været usikre på, hvilke kundskaber og færdigheder fra natur/teknik, de reelt kunne bygge videre på. Problemet er nok først og fremmest, at et meget stort antal lærere i natur/ Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? 3

4 teknik ikke har den nødvendige faglige og fagdidaktiske baggrund, der gør dem i stand til at læse, forstå og bruge målene, endsige undervisningsvejledningen. Det manglende samspil mellem naturfagene på klassetrin gør, at en række indholdselementer, for eksempel fænomener, begreber, arbejdsformer og problemstillinger optræder i to eller tre af fagene (biologi, fysik/kemi og geografi) på en måde, som slet ikke er koordineret fagene i mellem. Det er ikke rationelt. Værre er det måske, at fagene ikke støtter hinanden hensigtsmæssigt i forhold børnenes læring, og at eleverne ikke får mulighed for at opleve værdien af at bruge fagene sammen. Indholdet i natur/teknik er også færdigheder Når man som i denne antologi fokuserer på færdigheder 1 i natur/teknik her overvejende forstået som arbejdsformer og tankegange - skal man selvfølgelig gøre sig klart, at indholdet (for eksempel begreber og kendskab til fænomener og sammenhænge) er bundet sammen med arbejdsformer og tankegange som ærtehalm. Man kan ikke arbejde seriøst med fokus på et bestemt indhold uden klarhed over de arbejdsformer og tankegange, der skal anvendes. På samme måde er en fokusering på arbejdsformer og tankegange helt uden mening, hvis den ikke kobles på en problemstilling med tanker om det faglige, som ligger bag. Arbejdsformer og tankegange aflæses ikke blot i CKF-området med samme navn. I de øvrige CKF-områder, Den nære omverden, Den fjerne omverden og Menneskets samspil med naturen indsniger der sig en masse metodemål. Her er et par eksempler på slutmål med tilhørende trinmål, hvor der gives signaler om arbejdsformer. Disse signaler er understreget i teksten. Eksempel fra CKF-området Den nære omverden : Slutmål beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber, samt det levende og ikke levende Trinmål 2. klasse sortere og navngive materialer efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder farve, form, funktion og anvendelse 1 Mål vedr. færdigheder kan fortolkes bredere med kompetencetermer (dvs. med kompetencemål), men disse anvendes ikke i Fælles Mål 2009 efter ønske fra Undervisningsministeriet, selv om det er blev foreslået af flere 4 Metoder ekspertudvalg. i naturfag - en antologi // // Experimentarium

5 undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is der smelter, vand der fryser og sukker der opløses undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd Trinmål 4. klasse sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier undersøge og skelne om ændringer i stoffer er endelige, eller om de kan gendannes, herunder omdannelse af vand mellem de tre tilstandsformer, opløsning af salt og forbrænding af stearin kende forskellige materialers og stoffers oprindelse, brug og genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse Trinmål 6. klasse sortere, udvælge og anvende materialer, stoffer, både syntetiske og naturskabte undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug kende forskel på det levende og ikke levende ud fra enkle kriterier kende til at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb undersøge og beskrive hverdagsfænomener, herunder elektricitet og magnetisme Eksempel fra CKF-området Den fjerne omverden : Slutmål finde ligheder og forskelle mellem levevilkår og livsbetingelser for planter, dyr og mennesker i det nære og det fjerne Trinmål 2. klasse kende til kategorier af dyr herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr Trinmål 4. klasse beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? 5

6 herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder Trinmål 6. klasse beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyrs og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur sammenligne og beskrive de forskellige levevilkår, mennesker har forskellige steder på Jorden. Når man spørger natur/teknik-lærere om, hvad de har arbejdet med, svarer de oftere i indholdsområder a la skoven, årstiderne, vand og affald, end med en beskrivelse af de begreber, arbejdsformer, metoder og processer, der har været inddraget. Min erfaring er, at lærernes fokus oftest er på det, vi traditionelt kalder indhold, skønt tænkningen omkring faget, kortest udtrykt i formålet, faktisk har en slags balance mellem indhold og arbejdsformer. Sagt på en anden måde og nok også mere præcist: Indholdet i natur/teknik er også arbejdsformer og tankegange. Sådan har faget været tænkt fra det blev indført i Det aflæses tydeligst i formålet med faget, som på nær en ubetydelig tilføjelse til sidst har stået uændret siden. Formålsteksten afspejler tydeligt denne balance. Tekst, der er fremhævet med kursiv, kan med en vis ret aflæses som signaler om betydningen af arbejdsformer og tankegange i faget. Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. Stk. 2 Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. Stk. 3 Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede sam- 6 Metoder i naturfag - en antologi // // Experimentarium

7 fund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Det store problem - lærerkvalifikationer Faget natur/teknik er nødlidende i skolen. Det erkendes da også bredt i skolen og det underbygges blandt andet i flere undersøgelser, for eksempel af (Sørensen 2005) og (Broch 2002). Nøden har flere årsager. Den vigtigste er manglen på lærere med den nødvendige faglige og fagdidaktiske baggrund. Den nyeste undersøgelse foretaget af UNI-C fra juni 2009 viser, at 30 % af timerne dækkes af lærere med linjefag. Det er bedre end i 2006, hvor forholdene blev undersøgt sidst, men det er stadigt på et niveau, der kun findes ringere hos faget kristendomskundskab. Linjefagsdækning natur/teknik Antal klasser indberettet Linjefagsuddannelse 16 % 30 % Kompetencer svarende til linjefag 35 % 44 % Andre kompetencer 48 % 35 % Kilde: UNI-C 2006 og 2009 Hvad kompetencer svarende til linjefag reelt dækker over, er nok også et godt spørgsmål. Det er ikke afdækket i undersøgelsen, men betyder nok kompetence i et andet naturfagligt linjefag, baggrund fra efteruddannelseskurser af varierende varighed og naturfaglige kompetencer opnået på anden måde, for eksempel fra tidligere uddannelse eller beskæftigelse. En afledt virkning af manglen på lærere med linjefagskompetence er, at eleverne typisk udsættes for et eller flere lærerskift i faget i forløbet fra klasse. Det ødelægger i mange tilfælde sammenhængen og progressionen gennem det 6-årige forløb. Ved lærerskift bør der jo finde en solid overleveringsforretning sted, hvor den modtagende lærer bliver bekendt med, hvilke emner og problemstillinger der har været arbejdet med, de anvendte arbejds- Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? 7

8 former, og hvilke undervisningsmål man har opfyldt. For en lærer uden faglig baggrund vil en solid overleveringsforretning være en lige så håbløs opgave som at planlægge, gennemføre og evaluere den daglige undervisning. Manglen på uddannede lærere i natur/teknik var også baggrunden for, at rapporten Fremtidens naturfag i folkeskolen foreslog en national redningsplan for faget med vægt på en massiv efteruddannelsesindsats. Denne anbefaling har sat sig spor i form af statsligt tilskud til efteruddannelse af lærere i natur/ teknik i form af supplerende linjefag. En opgave som jo normalt alene skal klares af den kommunale økonomi. Den usikre progression hvad gør Fælles Mål 2009 ved det? I arbejdet med revisionen af Fælles Mål i natur/teknik var den usikre progression den største udfordring, og spørgsmålet var, hvad vi som udvalg kunne forbedre på det eksisterende, når der ifølge det politiske opdrag kun skulle justeres, hvor det var nødvendigt. Som det væsentligste bidrag til sikring af en bedre progression blev antallet af trinmål forøget med sigte på mere præcist at kunne beskrive udviklingen i målene i de tre fastlagte trin efter 2. klasse, efter 4. klasse og efter 6. klasse. Slutmålene er der ændret meget lidt på, og deres antal er stort set uændret. I den politiske høringsfase omkring Fælles Mål 2009 blev det i øvrigt bemærket fra flere af de høringsberettigede organisationer, at antallet af trinmål var forøget, og at man opfattede det som udtryk for, at faget var blæst urimeligt op i omfang. Det var ikke helt let at overbevise kritikerne om, at der ikke var blæst noget som helst op, heller ikke selvom slutmålene stort set var uændrede. Denne hændelse afspejler jo også, hvor vanskeligt det åbenbart er at aflæse trinmål som en progressiv og mere specificeret udlægning af et mere overordnet formuleret slutmål. Det forøgede antal trinmål var jo alene udtryk for et forsøg på bedre hjælp til læreren i arbejdet med at sikre den faglige progression og dermed for en ambition om et mere brugbart faghæfte. Og sammenligner man de nye trinmål med de gamle i Fælles Mål 2005, er der i det store hele kun tale om opsplitning af enkelte gamle trinmål. 8 Metoder i naturfag - en antologi // // Experimentarium

9 De øvrige bestræbelser på at sikre bedre progression i faget, blev koncentreret om undervisningsvejledningen, hvor man bl.a. i et særligt afsnit har bestræbt sig på at give læsehjælp til den synoptiske opstilling af trinmålene, hvor det bliver klart, at trinmålene normalt ikke er uafhængige og nye mål, men mål der udvikler sig gennem de seks år. Her er (med lilla tekst) bragt et uddrag af vejledningens afsnit om progressionen i trinmålene. Sådan læses progressionen i trinmålene Faget natur/teknik har i årevis lidt af en noget usikker progression i faglige begreber, arbejdsformer mv. Med Fælles Mål II er antallet af trinmål forøget ikke for at pumpe faget op fagligt men for mere præcist at kunne beskrive progression gennem fagets 6 år. Progressionen bliver tydelig, når trinmålene sættes op synoptisk, så man kan følge det enkelte måls udvikling fra 2. over 4. til 6. klasse. Som læsevejledning til den synoptiske opstilling gives herunder eksempler på, hvordan et trinmål udvikler sig gennem årene. Der er som eksempler udvalgt et trinmål fra hvert af de 4 CKF-områder. Efter hvert er der en enkel sproglig sammenfatning af progressionens karaktér. Den nære omverden - eksempel 2. kl. 4. kl. 6. kl. Slutmål sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isoleringsog ledningsevne samt muligheder for genbrug kende forskel på det levende og det ikkelevende ud fra enkle kriterier beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber, samt det levende og det ikke-levende Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? 9

10 Mod afslutningen af 2. klasse Materialer og stoffer sorteres, karakteriseres og navngives. Mod afslutningen af 4. klasse Bestemte materialer sorteres og beskrives efter faglige kriterier. Mod afslutningen af 6. klasse Der skelnes mellem naturskabte og syntetiske stoffer og materialer og disse undersøges for en række egenskaber. Der lægges vægt på forskel mellem det levende og det ikke levende. Slutmålet sammenfatter trinmålene i overordnede vendinger. Arbejdsmåder og tankegange - eksempel 2. kl. 4. kl. 6. kl. Slutmål formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvad er ting lavet af, hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det? formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for både praktiske og teoretiske undersøgelser Mod afslutningen af 2. klasse Fokus er på enkle spørgsmål, enkle undersøgelser og svar herpå med enkle sammenhænge. Mod afslutningen af 4. klasse Mere selvstændig evne til at formulere spørgsmål på baggrund af egne oplevelser og undersøgelser og inddragelser af egne hypoteser (tanker) om årsagssammenhænge. Mod afslutningen af 6. klasse Spørgsmål og hypoteser udvides med simple modeller og modelbetragtninger, der også anvendes i forbindelse med undersøgelser. Slutmålet sammenfatter trinmålene i overordnede vendinger. 10 Metoder i naturfag - en antologi // // Experimentarium

11 Læseplanen og progressionen i arbejdsformer og tankegange Den vejledende læseplan sammenfatter det, der i Fælles Mål 2005 var adskilt i to kapitler som henholdsvis beskrivelser for faget natur/teknik og læseplan for faget natur/teknik. Begge dele gav i 2005-udgaven klare signaler om en hensigtsmæssig progression i faget, men med en sådan mængde af dobbeltkonfekt, at det hele i 2009-udgaven er samlet i ét afsnit: Læseplan for faget natur/teknik. Læseplanen beskriver, med mange ord, hvordan undervisningens progression kan og skal planlægges. Når jeg her skriver kan, er det fordi beskrivelsen på den ene siden er åben i sin form, så den giver læreren rig mulighed for tolkninger. Med skal menes, at læseplanen trods sin overordnede form jo også er bindende for læreren, hvis skolen eller kommunen ikke vedtager en anden læseplan. Læseplanen er det vigtigste redskab for læreren, når der skal laves undervisningsplaner for en klasse. Undervisningsplanerne bør nok laves for to år af gangen mere overordnet og detaljeres i halv- eller helårsplaner. Den enkelte skole bør have en politik herfor, og mange har det også. Når læseplanen ligesom slutmålene er formuleret med åbenhed, er det selvfølgelig også fordi alle skoler, uanset beliggenhed og vilkår i øvrigt, skal kunne leve op til målene. Læseplanen er opdelt i tre to-årige forløb med vægt på kriterier for valg af indhold og arbejdsformer og med henvisninger til de relevante trinmål, der skal nås. Der står med andre ord, hvad der især skal lægges vægt på i de forskellige faser af det seks-årige forløb. Læseplanen er ikke detaljeret som en undervisningsplan og skal heller ikke være det. CKF-områderne er jo heller ikke direkte områder for undervisning, men hensigtsmæssige kategorier af mål. Og i ethvert undervisningsforløb vil mindst to eller tre CKF-områder være i spil. I nogle tilfælde nok alle fire. Undervisningsvejledningen giver i tilknytning til mål og læseplan fire forskellige og grundigt bearbejdede eksempler på undervisningsforløb. De er meget forskellige, og de er placeret på forskellige klassetrin. De er udarbejdet af arbejdsgruppens medlemmer på baggrund af konkrete erfaringer i skolen. De viser på den ene side fagets rummelighed og på den anden side, hvordan man med de konkrete valg, man tager, sikrer sig, at kravene opfyldes. Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? 11

12 Giver Fælles Mål en metodevejledning? Læser man det samlede faghæfte grundigt på baggrund af fagligdidaktisk indsigt og erfaring med skolearbejde på de omfattede klassetrin, er svaret nok ja. Læser man det overfladisk eller uden fagdidaktisk indsigt, er svaret nok nej. Og læser man slet ikke i faghæftet er svaret selvfølgelig også givet. Valg af konkret indhold, herunder arbejdsformer, er i dansk skoletradition overladt til læreren i samspil med eleverne. Det er baggrunden for, at Fælles Mål med ret bredt formulerede mål og en tilsvarende bredt formuleret læseplan, giver læreren frihed til og ansvar for den mere konkrete udformning af undervisningsplaner, valg af undervisningsmidler osv. Denne tradition er med andre ord udtryk for ønsket om, at den enkelte lærer bruger de bredt formulerede slutmål og trinmålene på en fagdidaktisk reflekteret måde, når der sættes helt konkrete mål for det enkelte undervisningsforløb, og når der løbende evalueres i forhold til målene. De brede og rummelige målformuleringer har selvfølgelig også den begrundelse, at målene skal kunne nås, uanset om man underviser på Bælum skole i Himmerland eller på Amagerbro skole i København. I læreruddannelsen udtrykkes frihedstraditionen i et ideal om den didaktisk og fagdidaktisk reflekterende lærer. Men ude på skolerne reduceres det hele nogle gange til, at man jo har metodefrihed i den danske skole. Metodefrihed er både et uklart begreb og et dårligt udtryk. Læreren er jo nøjagtigt lige så forpligtet på mål vedrørende arbejdsformer og tankegange som på mål, der vedrører begreber, kendskab til konkrete forhold, sammenhænge, anvendelser osv. En evaluering gennemført for undervisningsministeriet og offentliggjort i 2008 af lærernes brug af Fælles Mål 2005, viste da også nedslående resultater (Evaluering 2008). Kun cirka halvdelen af lærerne havde systematisk anvendt Fælles Mål i deres arbejde. Undersøgelsen viste også, at brugen af Fælles Mål var størst på skoler, hvor ledelsen aktivt havde arbejdet for inddragelse af materialet i lærernes daglige arbejde. Det betyder med andre ord, at en lang række lærere underviser uden kendskab til de bindende mål og læseplanen. Der er jo bestemt ikke frihed til hvad som helst, og i natur/teknik er der ganske store krav til, hvilke arbejdsformer og tankegange undervisningen skal 12 Metoder i naturfag - en antologi // // Experimentarium

13 omfatte. De bindende mål og læseplanen er jo forpligtende på samme måde som folkeskoleloven for alle lærere, der arbejder med faget. Som evalueringen af Fælles Mål viser, har mange skoler og lærere åbenbart taget ret let på de statsligt fastsatte mål. Spørgsmålet er så, hvad man har sat i stedet? Den ret svage tradition for evaluering i skolen tyder på, at arbejdet med mål i undervisningen ikke er ret grundfæstet i folkeskolen. For evaluering kan jo dårligt finde sted, hvis man ikke har mål at evaluere mod. Men udviklingen i skolen går trods alt i den rigtige retning. Undervisningsministeriet har ved en serie møder landet over med skoleledere og skolechefer indskærpet, at kendskabet til og brugen af Fælles Mål skal styrkes markant, og at skolelederne har en central rolle i den forbindelse. Mon ikke det hjælper! Men som supplement til Fælles Mål er der et vældigt behov for efteruddannelse af natur/teknik-lærere og vejledende materialer, der kan give konkrete bud på, hvordan arbejdsformer og tankegange implementeres og evalueres i den konkrete undervisning, og hvordan man sikrer en hensigtsmæssig progression heri fra klasse. Experimentariums projekt MetodeLab er et vigtigt initiativ og bidrag hertil. Problemet med efteruddannelse i metoder er, at metoder ikke kan adskilles fra de problemstillinger af faglig art, der arbejdes med. Det giver en særlig udfordring, når vi tænker på de mange lærere, der har en meget usikker naturfaglig baggrund. Referencer Undervisningsministeriet (2009): Faghæfte for natur/teknik, Fælles Mål, UVM. Undervisningsministeriet (2006): Fremtidens naturfag i folkeskolen, Rapport fra udvalget til forberedelse af en handleplan for naturfagene i folkeskolen, UVM. Sørensen, H., Horn F. og Dragsted S. (2005): Får natur/teknik en fremtid, i: MONA, nr. 1, DPU. Broch, T. og Egelund N. (2002): Et lærerperspektiv på natur/teknik og fysik/kemiundervisningen en kvalitativ analyse, København, DPU. Undervisningsministeriet (Evaluering 2008): Evaluering af aftale om fornyelse af folkeskoleloven. Den overordnede evaluering (kort version), UVM. Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? 13

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Formål for faget natur/teknik Natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

På vej mod nye mål i folkeskolens naturfagsundervisning

På vej mod nye mål i folkeskolens naturfagsundervisning A k t u e l a n a l y s e 79 På vej mod nye mål i folkeskolens naturfagsundervisning Peter Norrild, fhv. seminarierektor, formand for naturfagsudvalgene under Fælles Mål II-arbejdet. Abstract I august

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Indhold Formål

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Nur/teknik På Humlebæk lille Skole undervises i nur/teknik på 0. 6. klassetrin; i Slusen under betegnelsen Forsøg & Eksperimenter, i Midten under det formelle navn. Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse,

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Den røde tråd i nye fælles mål

Den røde tråd i nye fælles mål 92 Den røde tråd i nye fælles mål Iben Dalgaard, lærer og naturfagskonsulent i Solrød kommune Kommentar til Peter Norrilds aktuelle analyse På vej mod nye mål i folkeskolens naturfagsundervisning i MONA,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

It i Fælles mål 2009 Natur/teknik

It i Fælles mål 2009 Natur/teknik It i Fælles mål 2009 Natur/teknik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Natur/teknik Formål for faget natur/teknik

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2014/15.

Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2014/15. Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2014/15. Vi tager udgangspunkt i Fælles Mål og hvad undervisningsministeriet påpeger som værende formålet med faget N/T: Formålet med undervisningen i natur/teknik

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål Ahi Internatioanel Skole efter 2.kl sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse Eleverne

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Uge Tema Materialer Arbejdsform Trinmål Evaluering 34 Intro til dette år Sommerfugle EDB Makker, Uge 35 36-37 En mobil verden Selvst./makker/gr.arb.

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik Natur/teknik på 1.-6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. Bruduge i uge 39 40-47 Vandet omkring os. Forsøg

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål 2009. Årsplan FAG: Natur og teknik KLASSE:

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik og Naturfag Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden:

Læs mere

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj juni 2010 Ved fagkonsulent Keld Nørgaard Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evaluering Indhold Indledning 3 Formålet

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 11-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Natur og teknik

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. 38-39 Masseeksperiment 2013 Du bliver hvad

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i biologi

Vejledning til skriftlig prøve i biologi Vejledning til skriftlig prøve i biologi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Mål og krav 5 Indhold 6 Opgavetyper 9 Vurdering af besvarelserne 10 Bekendtgørelse

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33 39 Vor smukke jord Klasseundervisning og gruppearbejde 40 45 Masser af affald Klasseundervisning, grupper, ekskursion

Læs mere

Lokale Læseplan for Natur/teknik

Lokale Læseplan for Natur/teknik Taarbæk Skoles Lokale Læseplan for Natur/teknik Udarbejdet 2014 Forord Denne læseplan for Natur/teknik er udarbejdet i forbindelse med udviklingsarbejdet af Taarbæk Skoles Naturfaglige profil. Taarbæk

Læs mere

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse Årsplan for Natur/Teknik 2.klasse 2015/16 I Natur/Teknik i 2.klasse tager vi udgangspunkt i fælles Mål samt hvad undervisningsministeriet har udpeget som værende formål med faget Natur/Teknik: Eleverne

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Skolens naturfag. en hjælp til omverdensforståelse HENRIK NØRREGAARD (RED.) JENS BAK RASMUSSEN

Skolens naturfag. en hjælp til omverdensforståelse HENRIK NØRREGAARD (RED.) JENS BAK RASMUSSEN Skolens naturfag en hjælp til omverdensforståelse HENRIK NØRREGAARD (RED.) JENS BAK RASMUSSEN Henrik Nørregaard (red.) Jens Bak Rasmussen Skolens naturfag en hjælp til omverdensforståelse Henrik Nørregaard

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Natur/teknik

Årsplan Skoleåret 2012/13 Natur/teknik Årsplan Skoleåret 2012/13 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan Natur Teknik 1.+2. klasse

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Underviser: Torben Rosenørn Lektor Center for Design, Læring og Innovation Aalborg Universitet Esbjerg Jeg er uddannet civilingeniør i Kemi og har

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Geografi

Undervisningsplan. Fag : Geografi Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Geografi Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse

Årsplan for natur/teknik 2. klasse Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2014-15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper 39-40 Masseeksperiment 2014 Individuelt og forsøg i grupper Indeklima.

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Planter og små dyr omkring skolen 37-40 Masseeksperiment 2011 Hvor meget uv-stråling kan din hud tåle? Gruppearbejde

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i geografi

Vejledning til skriftlig prøve i geografi Vejledning til skriftlig prøve i geografi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål og krav... 4 Indhold... 4 Opgavetyper... 5 Vurdering af besvarelserne... 8 Bekendtgørelse...

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Bjerringbro d. 26. november 2014

Forenklede Fælles Mål. Bjerringbro d. 26. november 2014 Forenklede Fælles Mål Bjerringbro d. 26. november 2014 Folkeskolereformens tre mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygjge, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34 38 Vor smukke jord Klasseundervisning, grupper, ekskursion til Robbedale og Arnager. 39 Masseeksperiment 2012 Fuldkorn

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen 42016 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og der opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Årsplan natur/teknik 2.klasse - skoleår 15/16 Jenar Mahmoud Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan natur/teknik 2.klasse - skoleår 15/16 Jenar Mahmoud Med ret til ændringer og justeringer Årsplan natur/teknik 2.klasse - skoleår 15/16 Jenar Mahmoud Med ret til ændringer og justeringer Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at elevernegennem oplevelser

Læs mere

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4.

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4. Forenklede Fælles Mål og årsplanlægning i natur/teknologi men? 1) Hvordan lærer elever bedst muligt? 2) Hvordan lærer elever mest muligt? 3) Hvordan kan elever støttes i deres læring? 4) Hvordan kan elever

Læs mere

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling Præambel Natur/teknik har som fag sin kerne i brede naturfaglige og naturfagsdidaktiske spørgsmål/temaer, samt i bevidstheden om naturfaglig almendannelse. Centralt i faget står natur, livsbetingelser,

Læs mere

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning December, 2006 Indhold 3 Indledning 3 Baggrund 4 Planlægning af undervisningen i idræt 4 Evaluering 5 Udtalelser 6 Eksempler på udtalelser

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Fælles Mål 2009. Faghæfte 16

Fælles Mål 2009. Faghæfte 16 Fælles Mål 2009 Fysik/kemi Faghæfte 16 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 18 2009 Indhold Formål for faget fysik/kemi 3 Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin 4 Trinmål for faget fysik/kemi

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-37 Hvor bor du? Individuelt og forsøg i 38-39 Masseeksperiment 2014 Indeklima. Naturfagsfestival 2014 Vejen til

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget FYSIK/KEMI Indholdsfortegnelse: Fysik/kemi 1. Generelt for faget fysik/kemi.... 3 2. Formål for faget fysik/kemi... 4 3. Slutmål..

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Fælles Mål 2009 Natur/teknik Slutmål 6.klasse

Fælles Mål 2009 Natur/teknik Slutmål 6.klasse Fælles Mål 2009 Natur/teknik Slutmål 6.klasse Generelt for faget Som udgangspunkt for undervisningen i natur/teknik er det vigtig at overveje, hvordan der kan skabes rum for oplevelse, fællesskab, glæde

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere